Medisch_esculaapDoodgaan is de enige zekerheid die wij als mens hebben.   Stoppen met leven is niet alleen een wens van ouderen, maar ook van chronisch zieken of van lieden, die alles in het leven hebben gedaan wat zij wilden doen naar eer en geweten.  Als vrij mens heeft iedereen het recht om te stoppen met leven. De vraag is aan de orde of men de hulp van de huisarts nodig heeft of dat men zelf zoekt en vindt wat men nodig heeft om een einde te maken aan het leven.
 
Wat wel heel belangrijk is dat de partner, familie en vrienden op de hoogte zijn. Het zou niet verkeerd zijn om het onderwerp overlijden en de manier waarop ter sprake te brengen in een veilige situatie. Dan kunnen afspraken gemaakt worden, die te allen tijde zullen worden gerespecteerd.

De pil van Drion of de laatste wilpil:

***Ik zal u proberen uit te leggen, met behulp van het Internet, wat de pil van Drion is. De pil van Drion is een door de Nederlandse rechtsgeleerde Huib Drion in 1991 voorgestelde hypothetische pil waarmee een (hoog)bejaarde die ‘klaar is met leven’ op humane wijze een einde aan zijn of haar leven zou kunnen maken op een zelfgekozen tijdstip. De pil zou in de voorstelling van Drion met zekere veiligheidsmaatregelen vrij verkrijgbaar moeten zijn. Deze legale verkoop van de pil zou wat betreft Drion alleen gelden voor mensen van 75 jaar of ouder. De pil zou feitelijk uit 2 pillen bestaan. Pil A & Pil B zouden met enkele dagen tussentijd ingenomen moeten worden. Dit zou ertoe dwingen er nog eens over na te denken. In ruimere zin gaat de discussie over de pil van Drion over het recht (of niet) op zelfdoding.. Voormalig Minister van Volksgezondheid Els Borst (D66) zorgde in de jaren ’90 voor ophef in Nederland omdat zij de Pil van Drion wilde legaliseren.

Verklaring minister Borst over pil van Drion (Artikel, 17 april 2001
Ik constateer dat er verwarring is ontstaan over een uitspraak in mijn interview met het NRC Handelsblad van zaterdag 14 april jongstleden. Mijn reactie op de stelling van de NRC dat ik voor de zogeheten pil van Drion zou zijn, gaf daar kennelijk aanleiding toe. Ik hecht eraan mijn standpunt hierover nogmaals uiteen te zetten.

Het is nooit mijn bedoeling geweest een dergelijke pil ter beschikking te stellen of hiertoe voorstellen te doen.
Wat ik in het interview heb gezegd – en wat ik al eerder in het parlement bij de behandeling van de Euthanasiewet tot uitdrukking heb gebracht – is, dat ik begrip heb voor de specifieke situatie van sommige hoogbejaarde mensen die geen enkel perspectief zien in hun leven en daarom een einde aan hun leven willen maken. Ik heb daaraan toegevoegd dat de overheid, als er een maatschappelijk probleem over dit onderwerp is, de discussie hierover niet uit de weg moet gaan. Ik heb ook gezegd dat een dergelijke discussie nog moet beginnen en dat die zeker nog vijf tot tien jaar zal duren.
Het gaat hier om een zo moeilijk en gecompliceerd vraagstuk dat we daarover in onze maatschappij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en behoedzaamheid moeten blijven spreken. Ik heb dan ook geen voornemen om in deze kabinetsperiode met voorstellen te komen om de grenzen van de net aangenomen Euthanasiewet op enige wijze te verleggen.

Kan vesparax een alternatief zijn voor de pil van Drion?
Het is U ongetwijfeld bekend dat er tegenwoordig nogal wat discussie is over de zgn. “pil van Drion”. Nu ben ik de mening toegedaan dat elk mens het recht heeft over zijn eigen leven en/of sterven te beslissen. Ik heb gehoord dat Vesparax een uitstekend middel zou zijn bij zelfdoding. Klopt dat en wat zou dan de dosering moeten zijn? Even ter informatie: ik heb (nog) totaal geen plannen in die richting en geniet nog volop van het leven, maar wil, wanneer het zover is niet afhankelijk zijn van anderen en/of een arts in moeilijkheden brengen.

Antwoord apotheker
Vesparax is een combinatie middel dat allobarbital en secobarbital bevat. Zoals voor alle medicijnen betreft is bij overdosering de kans aanwezig dat men overlijdt. Voor vesparax is het zo dat bij een slechts geringe hoeveelheid deze kans al aanwezig is. De registratie van vesparax is een aantal jaren geleden al internationaal doorgehaald, mede in verband met de grote kans op overdosering en vergiftiging en vesparax is dan ook in geen enkel land meer te verkrijgen. (HK)

Publieke opinie over de Pil van Drion 
Uit een peiling onder 1000 ondervraagden bleek dat zeven van de tien Nederlanders (74 procent) vindt dat een gecontroleerde verstrekking van de zogeheten ‘pil van Drion’ mogelijk moet worden, zo meldde begin maart 2008 een publiek opinieonderzoek van Intomart in opdracht van het NCRV-televisieprogramma Rondom 10. Met deze zelfdodingspil zouden ouderen die hun bestaan als ‘afgerond’ beschouwen op een humane manier een eind aan hun leven kunnen maken, ook als zij niet lichamelijk ‘uitzichtloos en ondraaglijk lijden’. Een meerderheid (59%) van de bevolking zou zo´n Drion-pil overigens niet zelf als voorzorgsmaatregel in huis halen, aldus een andere uitkomst van dezelfde enquête waarbij duizend personen werden ondervraagd. De meeste Nederlanders vinden wel dat ouderen die levensmoe zijn het recht hebben een eind aan hun leven te maken. De helft van de bevolking meent bovendien dat hulp bij zelfdoding van ouderen niet langer wettelijk strafbaar moet zijn. Redenen die door Nederlanders vooral worden genoemd om niet langer te willen leven: lichamelijke gebreken, eenzaamheid en het besef dat het leven ‘mooi genoeg’ geweest is. De euthanasiewetgeving in Nederland verbiedt niet-ernstig zieke mensen te helpen bij hun dood. Dat mag ook niet als zij ‘genoeg’ hebben van het leven, of in geval van ernstig psychisch lijden.

74% van de Nederlanders voor de laatstewilpil  
Driekwart van de Nederlanders vindt dat de laatstewilpil verstrekt zou mogen worden aan ouderen die niet ziek zijn, maar hun leven voltooid achten. Wel vindt de meerderheid dat levensbeëindiging alleen plaats kan vinden wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Dat blijkt uit een onderzoek dat Intomart heeft gehouden in opdracht van het programma Rondom 10 (NCRV).

 Uit het onderzoek blijkt verder dat de helft van de bevolking vindt dat hulp bij zelfdoding niet langer strafbaar zou moeten zijn. De Nederlandse wet verbiedt hulp bij zelfdoding aan mensen die niet ziek zijn.
De belangrijkste redenen waarom mensen zouden kiezen voor de laatstewilpil zijn: lichamelijke gebreken, eenzaamheid en het gevoel hebben een goed leven te hebben gehad.

 De NVVE is niet verrast, maar wel blij met deze uitslag. Het toont aan dat niet alleen bij NVVE-leden de wens voor een laatstewilpil bestaat, maar dat deze opvatting breder onder de bevolking wordt gedragen. Het huidige kabinet heeft in haar regeringsprogramma opgenomen dat er geen experiment met de laatstewilpil (Pil van Drion) zal worden toegestaan. De tijd is rijp voor een maatschappelijke discussie.
 Amsterdam, 4 maart 2008

Euthanasie en zelfdoding liggen niet ver uit elkaar. Maar ouderen boven de 60 jaar zijn nog steeds het meest suïcidaal. De groep heeft vaker te maken met tegenslag in het leven, eenzaamheid en financiële problemen. Veel hoogbejaarden die niet ernstig ziek zijn, maar gewoon te moe om nog te willen leven zouden in staat moeten worden gesteld, gecontroleerd afscheid te mogen nemen, zeker ongeneeslijk zieken waar elke dag een kwelling is en niets meer met kwaliteit van leven te maken heeft. Laat ons kabinet in overweging nemen dat een verruiming van de euthanasiewet van groot belang is. De tragiek van de suïcidaliteit is de tragiek van het leven.

Nachtkastje
De pil van Drion is nog ver weg, maar zou daar wat hem betreft zeker bijhoren, zegt Sutorius.

 “De samenleving blijft hier steken in oppervlakkige discussies.
De één wil hem op zijn nachtkastje, de ander is bang dat hij in de thee van de buurman belandt. Maar voor heel oude mensen, die het gevoel hebben dat het leven zich tegen hen keert, kun je je een procedure voorstellen waarmee zij toegang krijgen tot de mogelijkheden van levensbekorting. Niet iedereen wil immers onder alle omstandigheden heel oud worden. De suïcide onder oude, vaak vereenzaamde mensen is heel hoog.”
Het zou ook niet allemaal op de schouders van artsen alleen hoeven te worden gelegd, denkt hij. “Ook in belendende professies, zoals de psychologie of psychotherapie, kun je hiervoor expertise ontwikkelen. Bijvoorbeeld binnen de psychogeriatrische zorg.”
Sutorius vindt dat mensen aan het eind van hun leven het recht hebben op een grotere keuzevrijheid dan zij nu hebben. “Van niet meer willen eten en drinken tot aan de pil van Drion.”
Bron: Brabants Dagblad 

De pil van Drion als geruststelling?  Lees het artikel van Dr. R. Seldenrijk, directeur van de Nederlandse Patiënten Vereniging in Provitahumana.

Na het bovenstaande te hebben gelezen valt vooral de opmerking: de samenleving blijft steken in oppervlakkige discussies als het gaat om de laatste wil pil of de pil van Drion. Ik verzoek u vriendelijk om te reageren. Schrijven en praten over uw laatste wens is vrijwillig. Toch kunt u misschien met uw op en aanmerkingen anderen wakker maken. Nieuwe en andere ideeën kunnen u en ook anderen helpen. Een mens is nooit te oud om te leren.

Ingezonden door Trui Zweering-Thöne

8 REACTIES

 1. de dood is uit onze samenleving verbannen, en dit is een van de redenen, dat er oppervlakkig discussies gevoerd worden. en het is voor sommige mensen erg moeilijk te aanvaarden dat het menselijke leven nu eenmaal eindig is.

  persoonlijk vind ik, dat elk mens het recht heeft om te sterven uit eigen vrije wil, zonder inmenging van ongetwijfeld goed bedoelende personen in de directe omgeving van de betreffende persoon. Ook vind ik dat de persoon die uit eigen vrije wil wil sterven op een waardige manier niet zijn directe omgeving moet belasten met zijn/haar twijfels en eventuele overwegingen, zoek dan een goede psychiater, die heden ten dage jammer genoeg haast/bijna alles moet rapporteren.

 2. “Doodgaan is de enige zekerheid die wij als mens hebben. ”

  Je vergeet de belangrijkste van de site.

  nl. Belasting betalen !

 3. Als mijn tijd het is om niet meer op Moeder Aarde rond te lopen, zal ik dat heus wel zelf weten.. De tekenen zullen helder zijn, het afscheid zal er zijn voor mijn dood als ik nog bij mijn volle verstand ben. Ik ga zeker niet “bellen blazend” dit leven uit..
  Maar net zoals ik heb geleefd!!!

  Uil…

 4. ‘De belangrijkste redenen waarom mensen zouden kiezen voor de laatstewilpil zijn: lichamelijke gebreken, eenzaamheid en het gevoel hebben een goed leven te hebben gehad.’

  En als je geen ‘goed’ leven hebt gehad? Mag je dan niet zo’n pil hebben? Moet je het leven dan nog eens over doen? Of in stilte lijden en je leven overdenken? Wat een onzin. Geef zo’n oudje toch die pil als hij erom vraagt. Het laatste waar behoefte aan is, is betutteling tot in het graf. Gaan doen we toch, met of zonder pil.

 5. Het is discussies eigen oppervlakkig te blijven als het onderwerp bij de participanten vanuit eigen perspectief niet speelt en zeker als het onderwerp gepaard gaat met een gevoel dat indruist tegen de eigenliefde voor het leven en daarmee de persoonlijke angst om het te verliezen. Het voorstellingsvermogen in deze wordt hierdoor dusdanig vertroebeld dat de nadrukkelijke wens van de ander vervangen wordt met de eigen wens. Hiermee wordt de wens van de ander gereduceerd tot een vergissing welke weinig discussie behoeft anders dan hoe te geregelen de vergissing te verbieden. Resultaat hiervan is dat je niets te zeggen hebt over het begin van je leven, het einde van je leven en eigenlijk ook niet echt over wat zich tussen deze hoogtepunten van het leven afspeelt maar dat is weer een andere discussie welke om dezelfde als hierboven gegeven reden in de samenleving zal blijven steken in oppervlakkige discussies.

 6. Ik zal even – uit eigen ervaringen en zeer recent- een uiteenzetting geven over het huidige euthanasiebeleid.

  Mijn vader was terminaal ziek en gingen de laatste weken van zijn leven ineens zeer snel achteruit.
  Hij heeft altijd aangegeven dat in geval van uitzichtloos lijden er wat hem betreft een einde aan moest komen.
  Hij gaf in het laatste stadium van zijn leven nog meerdere malen aan dat er een eind aan gemaakt moest worden.
  We wilden uiteraard zijn laatste wens ten uitvoer brengen en zijn een euthansieprocedure opgestart met volledige medewerking van de huisartsen.
  Omdat het ineens heel hard bergafwaarts ging waren we er een beetje laat bij maar de huisartsen gaven ons het gevoel dat alles goed kwam. Ze stonden ook volledig achter ons.
  Nog even een second opinion arts omdat dat nou eenmaal de procedure was.
  Dan krijg je een ijskoud volledig volgens de procedures werkend figuur (zwarte kous?) bij je aan de deur die een kruisverhoor van een uur afneemt aan een doodzieke af en toe ietwat verwarde man. Ik zal je maar niet zeggen hoe hij er aan toe was toen ze weg was.

  Pa kom echter nog wel tijdens het gesprek duidelijk een aantal maal aangeven dat het zijn eigen wil en eigen beslissing was!

  Resultaat; afwijzing op grond van verwardheid en af en toe boos reagerende patient. We waren er al bang voor toen die arts de deur uit ging. Niet alleen pa werd boos tijdens het gesprek maar ook wij waren onderhuids woedend. Omdat je echter afhankelijk bent van het oordeel van een dergelijk figuur hebben we ons in moeten houden.
  Een verschrikkelijk gevoel kan ik je zeggen….

  Gelukkig is pa toch nog op een vrij humane manier gegaan maar je houd er een zeeeeeer slecht gevoel aan over.
  Een klachtenprocedure hebben we opgestart maar het werd ons al gauw duidelijk dat je geen poot hebt om op te staan en er een discussie ontstaat waarbij het systeem aan het langste eind trekt. Tel daarbij nog de extra belasting voor de nabestaanden omdat je de zaak niet kunt afsluiten.

  Niet doorgegaan dus er is formeel geen klacht en de euthanasieprocedure werkt goed.

  En daarom ben ik voor een vrij verkrijgbare pil van Drion.
  En daarom is mijn afkeer tegen alles wat christelijk, opdringend en moraliserend is omgeslagen in weerzin die grenst aan haat.

 7. Ik werk als vrijwilligster in een verpleegtehuis. Momenteel worden wij als vrijwilligsters geadviseerd om zich te laten inenten tegen de ‘mexicaanse’ griep om vooral de kwetsbare bewoners van dit verpleeghuis niet te besmetten met een beginnende hoestbui die daaraan vooraf gaat.
  Dit terwijl het merendeel van de bewoners zegt: “het wordt een kunst om dood te gaan”……”laat de natuur zijn gang gaan”……!!!
  Waar zijn we nou mee bezig ???
  De bureaucratie in stand houden omtrent dit fenomeen, terwijl de patienten iets anders willen dan dat !!!

  trui [8] reageerde op deze reactie.

 8. @Wil Botman [7]: Beste Wil, wat knap dat jij als vrijwilligster in een verpleegtehuis werkt; ik heb daarvoor respect! Ik help op vrijwillige basis een man van 36 jr. met MS. Niemand in het tehuis waar hij op dit moment veblijft heeft mij geaviseerd om mi te laten inenten. Ik zou het ook niet doen, want na alles gehoord en gelezen, kan ik mij niet voorstellen dat het helpt. Tja waar zijn we nou mee bezig. Trui

Comments are closed.