racismeWij worden als burgers door de staat gebombardeerd met verwijten dat we fout (bezig) zijn. Zo zouden wij ons veelvuldig schuldig maken aan antisemitisme en racisme. Hierbij hanteren de staat en de daaraan verbonden media echter interpretaties van deze begrippen die incorrect en – niet tot mijn verbazing – altijd beperkend zijn voor onze vrijheid.

Wat is een antisemiet?
Volgens Van Dale:
an·ti·se·miet de; m,v -en vijand vd Joden

Vijand van de Joden? Sinds wanneer zijn alle Semieten Joden? Ark-bouwer Noach kreeg drie zonen: Sem, Cham, and Jafet. Abraham (2167 V.C.) is de negende generatie na Sem. Abraham kreeg twee zonen: Ishmael en Izaak. Ishmael bracht het Arabische volk voort. Izaak kreeg Jakob die op zijn beurt de 12 zonen voortbracht waaruit de stammen van Israël ontstonden waaronder de stam van de vierde beroemde zoon Juda. SEM-ieten zijn dus net zo min Joden als alle Nederlanders Brabanders zijn. Tel daarbij op dat de Asjkenazische (Westerse) Joden in tegenstelling tot veel Sefardische Joden geen bloedband hebben met de oorspronkelijke Semieten (maar met Jafet) omdat zij zich pas eeuwen later (9e eeuw) hebben bekeerd tot het Jodendom en de verwarring is helemaal compleet. In de Bijbel staat zelfs expliciet aangegeven dat de Asjkenazen GEEN Joden zijn (Jeremia 51:27). Palestijnen zijn dus – etnisch gezien – echte Semieten en Westerse Joden juist niet!

Er klopt dus bitter weinig van de algemene interpretatie van het woord antisemitisme maar dat weerhoudt de staat er niet van om mensen er voor aan te klagen, te vervolgen en zelfs hun vrijheid om te ontnemen.

Wat is een racist?
Van Dale:
ra·cis·me het; o 1 theorie die de superioriteit ve bep. ras verkondigt 2 discriminatie op grond van iems ras

Hoezo superioriteit? Welke kwade genius heeft dat woord “superioriteit” toegevoegd aan de omschrijving van het begrip racisme? Er bestaan diverse rassen op Aarde met verschillende kenmerken en culturele en sociale behoeften. Mijns inziens is geen enkel ras superieur aan een ander ras. Toegegeven: Ethiopiërs kunnen opmerkelijk goed hardlopen en Eskimo’s tegen de kou, maar dat maakt hen nog niet superieur of hen zelfs maar doen denken dat zij superieur zijn. Je zou racisme ook als volgt kunnen definiëren. Ik citeer een Engelse definitie:

Correctly defined, a “racist” is a person who approves of their own race; who maintains respect for his own kin, and prefers to live among his own kind.  It does NOT imply hostility of any kind toward others who differ from them.

Het gaat hierbij o.a. om de vrijheid om zich thuis te voelen bij de eigen soort of ras en vanuit deze achtergrond zich sociaal en cultureel te uiten. Als dit niet mag, stel ik voor dat elke cultureel antropoloog voortaan “een onderzoeker van racisme” wordt genoemd. Het is geen geheim dat veel Marokkaanse meisjes in Nederland bij voorkeur een Marokkaanse Islamiet trouwen. Ik vind dat zij dat vooral moeten doen wanneer zij (en hun ouders en familieleden) dat willen, maar is dit dan ook geen vorm van racisme? Worden witte Nederlandse jongens dan niet gediscrimineerd? Ik zou zeggen van wel, maar ik zie nog steeds het probleem niet. Het aantal Nederlandse koks dat werkt in Chinese restaurants en het aantal autochtonen dat werkt in Islamitische slachterijen, is zeer zeker geen afspiegeling van de maatschappij, maar is dat een probleem? Nee, want racisme an sich is – in de juiste zin van het woord – niet problematisch.

Wat wel zeer problematisch kan zijn, is vijandig gedrag mede op basis van raciale identiteit. Je kunt met vuur je huis verwarmen en een ander doden. Dit maakt het vuur niet goed of slecht, het is het gebruik ervan wat de mens tekent. Racisme kan een basis zijn voor een vreedzame multiculturele samenleving alsook de basis van haat en oorlog. Dat maakt racisme niet goed of slecht. De staat leert ons echter dat racisme altijd slecht is.

De ideologische strijd tegen uniciteit en verbondenheid

Het lijkt erop dat elke vorm van uniciteit en verbondenheid verfoeilijkt wordt en met wetten wordt bestreden hoewel deze wetten niet zijn gebaseerd op een objectieve interpretatie van de onderliggende begrippen.

Individuen en groepen mogen schijnbaar geen eigen raciale identiteit hebben, zeker niet als het om grote groepen gaat die door hun omvang een bepaalde kracht vertegenwoordigen. Landen worden opgeheven en elke vorm van koestering van de eigen afkomst en cultuur bestreden en bestraft onder met mom van anti-racisme. Want racisme is namelijk altijd fout! Nationalisme is ook altijd fout! Voor je het weet, komen Hitler en Mussolini in de discussie om de hoek kijken. Mensen die van hun eigen afkomst of land houden en dat op vreedzame wijze in stand willen houden, worden verweten dat zij zich superieur zouden voelen en alarmerend nationalistisch zouden zijn. Welk een akelig en onterecht psycho-politiek stigma!

Net zo goed als het begrip antisemitisme steevast en totaal verkeerd wordt gebruikt wanneer er bijvoorbeeld kritiek op het huidige Israël wordt geuit, is de hetze tegen racisme een politiek middel om mensen uit hun culturele verbondenheid en houvast te brengen. De staat houdt van slappe eenheid, niet van krachtige uniciteit. Eenheid zonder identiteit kun je controleren. Door het streven naar behoud van de eigen cultuur en verbondenheid te criminaliseren en via omwegen strafbaar te maken, verliezen mensen hun houvast. Mensen zonder houvast zijn beter te besturen en te verplaatsen. Landen zonder identiteit kunnen makkelijker worden opgeheven. Iedereen die zich daar tegen verzet, is eenvoudig een staats-gevaarlijke racist en nationalist.

Hoe kun je de cultuur en afkomst van een ander respecteren als je niet de vrijheid hebt jouw eigen cultuur en afkomst te eren en in stand te houden? Vreedzame co-existentie gebaseerd op het gedwongen openbreken en criminaliseren van ras-gerelateerde culturele verbondenheid, is geen vreedzame co-existentie. Dat is niets minder dan onderdrukking van identiteit en afkomst en de fundamentele vrijheid deze op vreedzame wijze te vormen, te ontwikkelen en desgewenst in stand te houden.

Sen Huwa

42 REACTIES

 1. @Nico de Geit [1]:

  Wat mij al vaak is opgevallen: als Europeanen bij elkaar willen wonen in Amstelveen, heet dat al snel “racisme”, soms suggestief verwoord als “witte vlucht”. Als Afrikanen bij elkaar willen wonen in de Bijlmer (vlak bij Amstelveen) heet dat opeens geen racisme, maar “diversiteit” of een ander wazig begrip.

  Uiteraard zijn ‘multiculturele’ (in welk opzicht?) kwezels rechter in dit soort kwesties.

 2. De woorden antisemiet en antisemitisme zijn in de 19de eeuw ontstaan en hadden toen uitsluitend betrekking op Joden. Vergelijkbaar, maar dan omgekeerd, met mensen die een afkeer of angst hebben tegen alles wat Brits is, maar toch anglofoob worden genoemd. Daar klopt het in de strikte zin des woords ook niet: Schotten en Welsmen zijn namelijk geen Engelsen.

 3. “Tel daarbij op dat de Asjkenazische (Westerse) Joden in tegenstelling tot veel Sefardische Joden geen bloedband hebben met de oorspronkelijke Semieten (maar met Jafet) omdat zij zich pas eeuwen later (9e eeuw) hebben bekeerd tot het Jodendom en de verwarring is helemaal compleet.”

  Deze mythe is allang weerlegt door genetisch onderzoek waaruit bleek dat Ashkenazische Joden en Sefardische Joden, hoewel er bijmenging had plaats gevonden, tot dezelfde genetische haplogroep behoren.

 4. goed artikel.

  Nog zo’n vreemde keuze is de beleidskeuze van de overheid tot integratie van minderheden. Vreemdelingen die zich hier vrijwillig vestigen doen dit omdat ze denken hier een beter bestaan te hebben dan in hun land van oorsprong. Als hun cultuur afwijkt dan staan twee mogelijkheden open: vasthouden aan eigen identiteit dan wel assimilatie (aanpassen en opgaan in de dominante cultuur). Welke keuze ze maken is aan degene die zich hier vestigt, zolang zijn cultuuruitingen maar niet tegen de wetten in dit land in gaan heeft de overheid niets met de keuze van deze vreemdeling te maken.

  Er is ook een derde keuze, die heet integratie, en ligt niet voor de hand. Ik haal Wikipedia aan: Integratie is het proces waarbij verschillende componenten samensmelten tot een geheel. In de sociologie en in de politiek is integratie een veelgebruikte term om de samensmelting van meerdere bevolkingsgroepen in de maatschappij aan te duiden. Een kenmerk is dat beide groepen aanpassingen maken. Wanneer er sprake is van eenzijdige aanpassing heet dit assimilatie
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Integratie_(sociologie)

  Waarom de overheid concludeert dat omdat zich hier vreemdelingen vrijwillig vestigen de autochtone NL moet worden bewogen zich aan te passen en dat we samen dienen te smelten met de cultuur van deze vreemdelingen is mij altijd al een raadsel geweest. Maar het is een uitgangspunt dat nooit ter discussie wordt gesteld want eenieder heeft het vrolijk over de integratie problematiek. En neemt dus aan dat de minst voor de hand liggende actie (integratie ipv assimilatie dan wel diversiteit) moet worden afgedwongen cq bevorderd.

 5. @Sen Huwa [3]:

  “Dat is een vorm van vreedzaam racisme.”

  Na een periode van tolerantie en verdraagzaamheid zijn mensen het zat en verhuizen. K3 zingt wel over ‘verdraagzaam zijn’ maar geloof je nu werkelijk dat zij hun villa’s open stellen voor ‘alle kleuren’?

 6. Antisemitisme

  Iemand die gelooft dat Greenspan en Bernanke Joods zijn en dat Steven Spielberg een van de vele invloedrijke Hollywoodjoden is per definitie een antisemiet. Hetzelfde geldt voor kritiek op iedereen met de achternaam Cohen, ‘d Ancona, Polak, etc, etc.

  Wat de Joden is aangedaan tijdens ’40-’45 is het allerergste dat ooit heeft plaatsgehad. Joden zijn de grootste slachtoffers aller tijden. Dit ontkennen is bij wet strafbaar.

  LvM [10] reageerde op deze reactie.
  Oscar [17] reageerde op deze reactie.

 7. @Bon Vivant [9]:

  “wel aluhoedje alarm”

  Waarom speel je idioten nou in de kaart? “Aluhoedje” zou een argument moeten zijn. Is het niet uiteraard, het is de afwezigheid van argumenten.

  @Nico de Geit [8]:

  Dat is collectivistische denken. Mensen die opgesloten, vermoord en gemarteld worden zijn slachtoffers. “Joden” zijn geen slachtoffers, hoogstens maakt iemand dat zichzelf door een of ander onbezonnen solidariteitsgevoel.

 8. Informatie:

  “It’s a Trick, We Always Use It.” (calling people “anti-Semitic”)

  YouTube.
  Interview met voormalig Israelisch Minister van onderwijs Shulamit Aloni.

  http://tinyurl.com/ntk2xv

 9. stemmingmakerij dit! de staat heeft mij nog nooit in mijn leven beschuldigd van antisemitisme, de staat heeft mij nog nooit gezegd dat ik fout bezig ben, de staat heeft mij nog nooit voor racist uitgemaakt. wat is dat trouwens: ‘de staat’!! een hersenspinsel van de auteur dezes en velen op de fora op deze website. de overheid streeft naar gelijkheid op vele gebieden ongeacht geslacht, sexuele voorkeur of godsdienst. auteur heeft hier een punt: je moet van raven geen zwanen willen maken, en van zwanen geen raven. maar er zijn maatschappelijke belangen gediend om bijvoorbeeld getto-vorming tegen te gaan, of bijvoorbeeld vrouwen zover te krijgen dat ze een volwaardige studie volgen en beroep uitoefenen, omdat ze anders op den duur de maatschappij geld gaan kosten… dat is beleid, en geen verwijt van racisme of sexisme.

  als je deze materie genuanceerder formuleert en mij als lezer niet door kretelogie probeert te dwingen op een bepaalde manier te denken of te voelen, heb je volgens mij een veel groter publiek.

  IIS [14] reageerde op deze reactie.
  LvM [16] reageerde op deze reactie.

 10. Bemerk dat benevens het gebruik in het Engels van het begrip “racist” in het Engels er ook gebruikgemaakt wordt van het begrip “Ethnic”.

  O.a. gedefinieert: “An ethnic group is a group of humans whose members identify with each other, through a common heritage that is real or assumed”

  http://tinyurl.com/vzk83

 11. @rvm [13]:

  “Wij als burgers” is inderdaad een fout. “Wij als burgers” bestaat niet.

  “De staat” is een groep van mensen die zich een monopolie op geweld toe-eigent.

  Als je nog nooit door de staat beschuldigd en/of berecht bent voor racisme, komt dat of doordat je niet erg aanwezig bent in het politieke debat of in de maatschappij(bijvoorbeeld als ondernemer met een aantal werknemers) of doordat je zelf politiek correct bent. En nog eens, het gebruik van “wij als burgers” was fout.

  In het idealistische socialistische beeld is de staat enkel een “tussenpersoon” om welvaart gelijk te verspreiden tussen mensen. Terzijde dat ook dit gebeurt met geweld, is de staat niet echt een tussenpersoon. Het is nu een instantie van mensen die de bevolking afperst, en daarbij zichzelf lekker veel geld en macht toeschuiven. Hierbij gebruikt het veel stiekeme tactieken, zoals indoctrinatie en propaganda om een aura van legitimiteit te scheppen.

  Inderdaad, de machtshebbers zeggen te streven naar gelijkheid op al die vlakken die je net noemde (Al zijn sommigen net wat gelijker dan anderen, zoals zichzelf). Het gebruikt hierbij echter geweld. Zo krijgen ondernemers boetes voor het niet aannemen van een bepaald aantal allochtonen, vrouwen en dergelijken, want men zou discrimineren.
  Dat vind ik echter niet raar, want waarom zou een mens zich wel of niet met anderen mogen associëren op welke basis dan ook deze kiest.

  Gettovorming wordt door de overheid veroorzaakt door zaken als sociale zekerheid, want dit trekt heel veel Noord-Afrikanen aan, en creëert luiheid.

  Vrouwen moeten wel gaan werken, want door de gigantische belastingdruk en regulatie van de markt kan een man niet meer zijn gezin onderhouden, en dit gezin gaat dan uiteraard de maatschappij geld kosten. Ook een probleem dat de overheid wilt oplossen dat ze zelf veroorzaakt heeft.

  Dit is ook hele effectieve manier van indoctrinatie. Eerst zo subtiel en niet voor de hand liggend mogelijk een probleem veroorzaken, en dan als reddende engel to the rescue!(dan wel van andermans geld, maarja) Wat een heroïsche overheid…

  “als je deze materie genuanceerder formuleert en mij als lezer niet door kretelogie probeert te dwingen op een bepaalde manier te denken of te voelen, heb je volgens mij een veel groter publiek.”

  Zeer positief dat je alsnog zo’n vriendelijke kritiek geeft.

 12. @Nico de Geit [8]:

  “Wat de Joden is aangedaan tijdens ‘40-’45 is het allerergste dat ooit heeft plaatsgehad. Joden zijn de grootste slachtoffers aller tijden. Dit ontkennen is bij wet strafbaar.”

  Ja, daarom hoor je ook zo weinig over die tientallen miljoenen Sovjet-ingezetenen en die tientallen miljoenen Chinezen die om het leven zijn gebracht door hun overheden. Sovjet-burgers en Chinezen waren in de 20ste eeuw in absolute aantallen grotere slachtoffers, Cambodjanen in relatieve aantallen, dan de joden. En de communisten waren absoluut en relatief grotere moordenaars dan de nationaal-socialisten. Maar als dat toegegeven wordt dan blijkt die bijzondere haat tegen het nationaal-socialisme die marxisten zo koesteren, terwijl het communisme buiten schot blijft, volkomen absurd.

  Nico de Geit [18] reageerde op deze reactie.

 13. @Oscar [17]:

  “De geschiedenis staat bol van leed en ellende. Wat de Joden overkwam in ’40-’45 is een van de vele zwarte bladzijden in de geschiedenis, een detail in de geschiedenis.” Vanwege deze opvatting werd ik van diverse websites verbannen.

  Leed is altijd individueel. Het kan niet zo zijn dat alle Nederlanders of alle Duitsers een schuld zouden hebben aan alle Joden. En toch wordt vaak net gedaan alsof dat wel zo is.
  Oscar [19] reageerde op deze reactie.

 14. @Oscar [19]:

  Interessant punt. Als “we” onze blik richting overheid richten, dan geldt in feite hetzelfde. Als voorbeeld moge ik aanreiken een Vaclav Klaus en -met name- een Ron Paul, waarbij vooral de laatste categorisch tegen immorele wetsvoorstellen stemt, ondanks dat hij deel uitmaakt van die overheid.

  Oscar [21] reageerde op deze reactie.

 15. De mens in de overheid is doorgeslagen en verkankert Het mag toch duidelijk zijn dat een terminaal zieke overheid vol met kanker maar één richting op kan, namelijk totale verwoesting en ondergang van het hele systeem. Ik kan me niet anders voorstellen dan dat een ziek lichaam (overheid), die niet alleen vol zit met kanker, maar ook met ontstekingen en vleesetende bacteriën, virussen en schimmels, zo door en door verrot is, dat alleen de dood genezing kan brengen.
  Volgens mij is er geen redding meer mogelijk en is het zinloos om te denken dat we nog gered zouden kunnen worden door het immorele systeem af te wijzen of te proberen er nog iets van te maken.

  We zijn verdoemd en redding is onmogelijk. Langzaam, maar zeker sterft de mens binnen en buiten het systeem.
  Ik persoonlijk geloof niet meer in de redding, omdat er geen enkel besef meer aanwezig is binnen het systeem dat alleen het gezonde mensenverstand onze redding is. Natuurlijk niet te verwarren met het zogenaamde gezonde mensenverstand waar de politiek mee aankomt, want daar weet men over en van gezond verstand totaal niets. Daar regeert misleiding, leugen en bedrog, en kan het verstand dus nooit gezond zijn.

  Zinloos om ook nog maar iets te doen, tenminste dat is mijn mening,…we gaan allemaal naar de kloten en dat is ook nog eens een understatement.
  IIS [23] reageerde op deze reactie.

 16. @IIS [22]:

  Ik walg van mezelf als ik mijn zoon moet vertellen dat hij op school maar beter zijn best kan doen, want zijn toekomst..blabla…en dat soort shit en leugens moet ik dan overbrengen. Maar welke toekomst en wat later? Wat is het allemaal voor onzin die we nastreven of waarin we geloven? Er is geen toekomst meer, de toekomst ligt aan gort en komt noooit meer terug. Ik heb reeds vrede gesloten met het idee dat mijn zoon geen toekomst heeft en/of dat zijn vader en moeder er om wat voor reden dan ook, er gewoon niet meer voor hem zullen zijn, omdat ze bijvoorbeeld gecrepeerd zijn. Ik heb vrede gesloten met een wereld die instort. Ik heb vrede gesloten met een wereld waarin men gelooft dat met valse zekerheden een toekomst is gewaarborgd en men dit probeert te behalen met stelen, bedriegen en liegen. Ik heb vrede gesloten met de hele troep en kolere zooi. Wat ik vandaag zie en doe en de liefde die ik geef aan mijn kind dat is wat er is, morgen is niets meer en overmorgen is alles weg…En een toekomst? My ass!
  Bon Vivant [24] reageerde op deze reactie.
  Ron Paul Fan [36] reageerde op deze reactie.

 17. @Bon Vivant [24]:

  Vind je het pessimistisch? Ik zie en voel reeds letterlijk wat er gebeurd in deze verkankerde wereld, ben ik daarom een pessimist als ik zeg wat ik zie en reeds voel?
  Ik bereid mijn zoon inderdaad voor op zijn eigen toekomst en zelfredzaamheid, zonder ouders, maar dat hij een overheidsslaaf wordt, daar kan ik en ook hij niets aan veranderen. Zodra ik een opening zie om te ontsnappen naar een land waar de wereld nog gezond is, zal ik onmiddellijk vertrekken. Maar onthoudt één ding, zo’n land bestaat niet en zal er misschien wel ooit zijn geweest, maar mocht deze er op dit moment nog wel zijn dan zal ook daar onder dwang van buitenlands machthebbers de boel veranderen.

  Mensen hebben nog niet goed door wat er allemaal gaat gebeuren en veranderen in de wereld en geloven dat men nog invloed kan uitoefenen op de ramp en de grote drama die aanstaande is of deze zelfs kan ontlopen. Kan misschien wel, maar dan zul je je terug moeten trekken op een onbewoond eiland ergens ver van de geciviliseerde wereld, zonder communicatie middelen of wat dan ook en geef je over aan de natuur, misschien, heel misschien lukt het je dan om de dans te ontspringen.
  IIS [26] reageerde op deze reactie.

 18. @IIS [25]:

  …de = het grote drama en daarmee bedoel ik de ineenstorting van de economieën en alles wat daarmee gepaard zal gaan. Mocht dit door kunst en vliegwerk achterwege blijven, ook dan zal de wereld door totaal wurgende en controlerende wet- en regelgeving zo veranderen dat men liever had gehad dat de wereld ineen was gestort, men zal dan letterlijk smeken om een alles vernietigende bom te gooien en om aan het lijden aan eind te maken. Klinkt raar en negatief misschien, maar de toekomst ik kan hem niet mooier en rooskleuriger afschilderen dan dat die zal zijn en worden. Zo ongeveer en dan vele malen erger, denk ik, zal de wereld er uitgaan zien.
  En ik mag dan een pessimist lijken, maar zolang het gezonde verstand niet regeert gaan we totaal naar de kloten. De overheid, zie je daar al iets in positieve zin veranderen? Zie jij dat het graaien en naaien stopt?? Dus, kan er maar één uitkomst zijn, en dat is de totale ondergang. Of denk je dat de wereld zou verder kan gaan?
  IIS [27] reageerde op deze reactie.

 19. @IIS [26]:

  Ik zou haast willen zeggen’….”mensen stop met dromen”, maar dat zou alleen zin hebben als er nog een mooie toekomst in het verschiet zou liggen. Maar er is geen toekomst meer, tenminste geen toekomst zoals we die wensen of denken te krijgen. De toekomst ligt aan gort! Het zijn de dromers en naïevelingen die geloven dat een dergelijke toekomst nog bestaat en gemaakt kan worden. De toekomst is exit, en degene die nog even verder droomt en slaap, missen de signs of the time of hebben zich er voor afgesloten en weten niet beter of willen het niet weten.
  Ik blijf ook nog even dromen en doe alsof er niets aan de hand is, speel poppenkast en maak me druk om dagelijkse dingen beslommeringen en wat ik vooral doe is stil bidden, ja, bidden tot de innerlijke macht, raar hè?….Het zal me niet verbazen als bidden in de toekomst een rage wordt.
  Peter de Jong [28] reageerde op deze reactie.

 20. @IIS [27]:

  Niet zo overdrijven IIS. De overheid is een randverschijnsel en zij marginaliseert steeds verder. De technologische ontwikkeling daarentegen maakt een steeds grotere individuele vrijheid mogelijk. De toekomst ziet er juist uiterst rooskleurig uit.

  Verder is discriminatie op groepskenmerken een natuurlijk iets. Als je dat niet doet heb je weinig kans iemand ooit op zijn persoonlijke merites te kunnen beoordelen (je bent dan immers al opgelicht, vermoord o.i.d.). Het is ook niet zo dat ‘de goeden’ daardoor onder ‘de kwaden’ lijden. Als bepaalde gedragingen onder een bepaalde groep meer voorkomen dan onder een andere is het zeer waarschijnlijk, dat het een groepskenmerk is.

  De kans bestaat, dat je door te discrimineren enkele ‘goede’ contacten misloopt, maar dat nadeel weegt niet op tegen het bezwaar vermoord te worden. 😉

  ===
  Riker: ”Trust always has the risk of betrayal”
  Data: “Then why not live without trust?”
  Riker: “Without trust there’s no friendship”
  Data: “Then you put yourself at risk?”
  Riker: “Every single time!”
  Data: “Hmm, it seems I am very fortunate I do not share your human emotions …”

  IIS [30] reageerde op deze reactie.

 21. Overigens blijken mensen die tot een groep behoren die vaak wordt gediscrimineerd (joden, zwarten, marokkanen, etc), nergens last van te hebben als ze goed zijn.

  Het geklaag van afgewezen groepsleden is dan niets anders dan het onterecht afschuiven van de eigen tekortkomingen op groepsdiscriminatie.

  Positieve discriminatie, waarbij mensen niet vanwege hun individuele kwaliteiten maar uitsluitend vanwege hun groepskenmerken worden aangenomen (bijv. vrouwen), is in een vrije markt helemaal niet mogelijk.

  ===
  “You don’t pick black actors or black directors because they are black. You pick them because they are good. If you lend somebody 50 million dollars you want you’re money back. You don’t care if they are oppressed. You just want you’re money back.”
  – Denzel Washington (afro-american actor)

 22. @Peter de Jong [28]:

  We zullen zien of ik overdrijf, we zullen zien wat de toekomst brengt. Mijn visie over de toekomst is mijn visie, en is tot stand gekomen door alles wat ik om me heen oppik, de signalen die ik ontvang zijn voor mij duidelijk genoeg om daar uit op te kunnen maken wat de overheid en leiders voor ons in petto hebben. Ik draai de wolven in ieder geval liever niet de rug toe.

  Btw, ik zat niet zozeer over discriminatie na te denken, maar over hoe de wereld in verval raakt.

Comments are closed.