Kinderen_warning-to-keep-children-under-controlEr valt weer een onderzoek in de bus. Deze keer van de GGD. De directeur richt zich tot mij want eerder had ik al een “uitnodiging” gekregen om via het internet een vragenlijst in te vullen over de gezondheid van mijn kind en ik heb daarop niet gereageerd. Om mij werkelijk te doen denken dat die mogelijkheid anoniem was, ook al kreeg je een persoonlijke inlogcode die aan mijn persoonsgegevens is gekoppeld, staat er: 
 
“Inmiddels hebben veel ouders de vragenlijst ingevuld. Hartelijk dank daarvoor!

Als u de vragenlijst al heeft ingevuld dan is de rest van deze brief niet voor u bestemd”.

Jaja…

 De directeur vraagt mij alsnog de lijst in te vullen.  Ik heb er geen zin in maar meedoen is erg belangrijk, benadrukt de directeur. Waarom ? De uitkomsten zijn voor de gemeente, de GGD ‘en andere organisaties’ van groot belang voor het maken van Jeugdgezondheidsbeleid. Kinderen kunnen dan gerichter de hulp krijgen die zij nodig hebben.

 Ik sla verveeld het onderzoek open. Het eerste dat mij opvalt is de barcode aan de onderkant van elk invulformulier. Dat betekent niet veel goeds. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Jaja..

Het zijn 72 vragen die me slechts 20 minuten kosten. Ik som hier vrijwel alle vragen op zodat we een beetje weten waar het allemaal over en om gaat. Leest u maar even mee..

 Algemene vragen
Is uw kind een jongen of een meisje. Hoe oud is het kind? Wat is de postcode van het woonadres van uw kind? Hoe kindvriendelijk vindt u de buurt waar u woont? Zijn er mogelijheden voor uw kind om buiten te spelen? Vind u dat uw kind veilig kan buiten spelen in uw buurt? Hoe gevaarlijk is het in de buurt qua water, vervelende kinderen, verkeer, hangjongeren/vreemde types, afval. Of speelt u kind liever binnen? Wat u allemaal mist in de buurt aan scholen, speelplekken, parken etc. Welke clubs er zijn en of uw kind daar ook lid van is? Sport, zang, scouting, kerk etc. Met welke mensen woont uw kind in huis? Of ik in het afgelopen jaar moeite heb gehad om van het inkomen van mijn hushouden rond te komen. Of mijn kind wel of niet door geldgebrek elke dag groente te eten krijgt, fruit. Of er wel geld is voor cadeautjes voor verjaardagspartijtjes, ga je wel of niet op vakantie, of er door geldgebrek geen mogelijkheden zijn voor mijn kind om deel te nemen aan uitjes, clubs. Of er door geldgebrek geen medische middelen aangeschaft kunnen worden. Of mijn kind iets naars heeft meegemaakt in het leven en of het daar problemen mee heeft gehad? Overlijden, ziekte, echtscheiding, psychische problemen van de ouders, werkloosheid van de ouders, drank, verslaving van de ouders..

Gezondheid en welbevinden
De directeur wil graag weten of ik vind dat mijn kind gezond is. Hoe heeft mijn kind zich de laatste week gevoeld? Vol energie, verdrietig, eenzaam, plezier gehad en heeft het kind het gevoel gehad eerlijk behandeld te zijn door zijn ouders? Heeft mijn kind het goed gedaan op school, heeft het kind goed op kunnen letten? En wat vind ik van het gewicht van het kind? Hoe lang is het, hoe vaak is het gepest en waar wordt het gepest?

Houdt mijn kind rekening met de gevoelens van anderen? Klaagt het over hoofdpijn, buikpijn of misselijkheid? Speelt het makkelijk met anderen? Heeft ie driftbuien, woede-aanvallen? Is ie op zichzelf, geneigd alleen te spelen? Is het gehoorzaam, doet het wat volwassenen van hem willen? Heeft het zorgen, is het behulpzaam, is het constant aan het wiebelen of wriemelen, heeft het tenminste 1 vriend(in), is het vaak ongelukkig, in tranen? Is makkelijk afgeleid, moeite met concentreren, klampt zich vast in nieuwe situaties, verliest makkelijk zelfvertrouwen. Liegt. Bedriegt. Vaak. Denkt na voor het iets doet. Pikt dingen thuis of op school. Is bang, snel angstig, maakt opdrachten af, kan de aandacht goed vasthouden.

Of we veel hulp kunnen krijgen van buren, vrienden, familie. Of ik momenteel behoefte heb aan professionele hulp?(oei, oei) En kunt u dan aangeven op welke terreinen er hulp nodig van deskundigen? En van wie zou u dan die hulp willen (schoolarts, opvoeddeskundige, leerkracht, huisarts, medische specialist, maatschappelijk werk, centrum voor jeugd en gezin? En in welke vorm wil je die hulp dan? Heeft u de afgelopen maand met uw kind gesproken over verliefdheid, vriendschap, vrijen en geslachtsgemeenschap, lichamelijke verschillen jongens/meisjes, homoseksualiteit, voorbehoedmiddelen. Vind u dat makkelijk daarover te praten? Vindt u dat een taak van u of van school?

Mondgezondheid
Hoe vaak en door wie worden tanden gepoetst. Welke tandpasta gebruikt het kind?

Nahjah…

Sport en bewegen
Hoeveel keer per week doet uw kind aan sport bij een sportvereniging? Hoe lang sport het? Hoeveel dagen in de week kijkt uw kind tv/video/dvd? Hoe lang kijkt het?Hoe vaak en hoe lang zit het kind achter de computer, internet, gameboy. Hoeveel en hoe vaak speelt het kind buiten?

 Leefstijl en gedrag
Hoeveel dagen per week ontbijt uw kind, eet het fruit, eet het groente. Is er gerookt in de afgelopen 7 dagen waar het kind bij was?Vindt u het acceptabel dat een kind jonger dan 16 jaar rookt? Op welke leeftijd mogen uw kinderen alcohol drinken, een slokje, een heel glas, meer glazen? Drinkt u alcohol in het bijzijn van uw kind? En hoe vaak dan? Houdt u rekening met uw alcoholgebruik in het bijzijn van uw kind?

 School
Welk soort onderwijs volgt uw kind? Hoeveel dagen is uw kind de laatste vier weken thuisgebleven omdat het ziek was? Gaat uw kind lopend of fietsend naar school en hoe vaak per week? Hoe lang is het onderweg van en naar school?

Kinderopvang
Maakt u daar gebruik van? Welke vormen dan? Welke vormen zou u nog meer willen? Kent u de volgende instanties en heeft u er wel eens contact mee gehad? Maatschappelijk werk, schoolmaatschappelijk werk, Bureau Jeugdzorg, Zorgadviesteam, Opvoedingssteunpunt, GGZ, verslavingszorg, Steunpunt Huiselijk Geweld Advies- en meldpunt Kindermishandeling, CJC? Hoe tevreden bent u met die instellingen?

En tot slot
Welke situatie is het meest op u van toepassing op de moeder en de vader van het kind?
. Er is geen moeder of vader
. Heeft betaald werk, 32 uur of meer per week
. Heeft betaald werk, 20-32 uur per week
. Heeft betaald werk, 12-20 uur per week
. Heeft betaald werk, minder dan 12 uur per week
. Is (vervroegd) met pensioen
. Is werkloos/werkzoekend
. Is arbeidsongeschikt
 . Is huisvrouw/huisman
. Volgt onderwijs/studeert

Wat is de hoogst voltooide opleiding, in te vullen door de ouder(s) waar het kind het meest de dagen van de week woont. In wel land is het kind, de vader, de moeder geboren? Door wie is de vragenlijst ingevuld?

Wat moet die meneer of mevrouw met deze schat aan informatie? Jeugdgezondheidsbeleid? Hoezo? Gaat men een ander merk tandpast aanbieden? Alcoholcontroles instellen? Meer speelplekken maken?
Of is het gewoon zo dat deze gegevens rechtstreeks het datavretende monster “Het EKD” in gaan?

 We vinden het antwoord in “Verwijs Index Jeugd in beeld”. http://www.meldcriteria.nl/web/over 
We lezen:
Een goede Verwijsindex valt of staat met de kwaliteit van de meldingen. Maar wanneer doet u een melding en wanneer niet? De meldcriteria op deze website helpen u, de professional, bij het maken van die afweging.

Vermoedt u dat een jeugdige in zijn ontwikkeling en opgroeien wordt belemmerd? Dan kunt u de meldcriteria gebruiken als een hulpmiddel bij het kwalificeren van het risico.

Over de meldcriteria
De meldcriteria zijn ingedeeld in vijf leefgebieden: Materiële omstandigheden, Gezondheid, Opvoeding & Gezinsrelaties, Onderwijs & Werk en Sociale omgeving buiten gezin en school. Bij ieder leefgebied staan vragen en relevante meldcriteria genoemd.

Op de pagina ‘Wat te doen bij’ staat meer uitleg over wat er gebeurt als er een match ontstaat tussen twee of meer hulpverleners uit verschillende gemeenten of samenwerkingsverbanden.

In deze handreiking wordt de term jeugdige gebruikt. Voor deze term kan zowel kind, puber, baby, jongere als peuter worden gelezen.

En wat lezen wij bij “Materiele omstandigheden”?
Dit leefgebied betreft de woonomstandigheden van de jeugdige, de kwaliteit van de huisvesting en van de buurt waarin het huis staat en andere factoren die van invloed zijn op de materiële omstandigheden waarin de jeugdige opgroeit (zoals financiële problemen van de ouders). Sommige van deze meldcriteria hoeven op zichzelf geen probleem te zijn, voor het melden bij de Verwijsindex moet er sprake zijn van een ongunstig effect op de ontwikkeling van de jeugdige.

 1. De jeugdige woont in een extreem krappe woning
 2. De woning (van het gezin) van de jeugdige biedt een onvoldoende veilige omgeving en heeft daarom op bepaalde punten verbetering nodig
 3. Er zijn problemen met (basis)voorzieningen in de woning
 4. De jeugdige krijgt onvoldoende materiële verzorging
 5. Er is sprake van onvoldoende investering in algemeen gangbare uitgaven
 6. Het gezin/de jeugdige heeft financiële problemen
 7. Het gezin/de jeugdige is voor het inkomen afhankelijk van een uitkering en/of anderen
 8. Het gezin/de jeugdige woont in een buurt die ontoereikend of onveilig is voor het grootbrengen/opgroeien van jeugdigen

Heeeeee…. waar zagen wij dit eerder?

En wat zien we bij “Gezondheid”?
Dit leefgebied betreft de lichamelijke en de geestelijke gezondheid van de jeugdige en/of de ouder(s) en het functioneren en de ontwikkeling van de jeugdige. Sommige van deze meldcriteria hoeven op zichzelf geen probleem te zijn, voor het melden bij de Verwijsindex moet er sprake zijn van een ongunstig effect op de ontwikkeling van de jeugdige.

 1. De jeugdige heeft fysieke, zintuiglijke problemen en/of handicaps
 2. De jeugdige heeft sociale, emotionele, cognitieve of gedragsproblemen en/of een specifieke emotionele stoornis of gedragsstoornis (of er onvoldoende zorg voor)
 3. De jeugdige heeft (onverklaarbaar) letsel en/of lichamelijke klachten die op kindermishandeling
 4. Er is sprake van middelenmisbruik (alcohol, drugs, medicatie), gok- of computerverslaving bij de jeugdige De jeugdige krijgt onvoldoende of teveel lichamelijke en medische verzorging
 5. Er is sprake van middelenmisbruik (alcohol, drugs, medicatie), gok- of computerverslaving bij de ouder, verzorger, of ander gezinslid
 6. De ouder, verzorger, of ander gezinslid heeft fysieke, zintuiglijke problemen en/of handicaps, sociale, emotionele, cognitieve of gedragsproblemen en/of een specifieke emotionele, gedrags- of persoonlijkheidsstoornis
 7. Ingrijpende gebeurtenissen (life events)

 De rest laat zich raden.. werp zelf een blik op deze site en uw ogen zijn geopend.
Alle hulpverleners moeten hun gegevens invoeren bij de Verwijsindex. http://www.verwijsindex.nl/

Hun computers zijn met elkaar verbonden. Als een hulpverlener zijn zorgen in de computer klopt over Pietje en er er is een andere hulpverlener die ook al iets over Pietje heeft geschreven, dan is er een match. Het programma wisselt dan automatisch gegevens uit en beide hulpverleners worden per email met elkaar in contact gebracht.
Er zijn  43 instanties aangesloten op dit verhaal. http://www.meldcriteria.nl/web/instanties

Verhuizen heeft geen zin want Big Brother volgt je overal en is sneller dan het licht. De gegevens van de ‘risico-jeugdige” zijn nog eerder in de nieuwe gemeente dan de verhuiswagen de spullen heeft over kunnen zetten.

Onder het mom van Jeuggezondheidsbeleid worden ouders op een extreem simpele manier gegevens ontfutseld die vervolgens natuurlijk langs de meldcriteria gelegd zullen worden. De matches zijn TE toevallig. Alle ouders van kinderen die een schoolarts bezoeken krijgen dit onderzoek onder ogen en worden verzocht mee te werken. Alle kinderen zijn hiermee in kaart gebracht.

Moet ik nou echt geloven dat mijn gegevens anoniem worden gebruikt?

Ingezonden door Een bezorgde ouder

23 REACTIES

 1. Zeer angstaanjagend wat moeten ze in vredesnaam met zoveel informatie. Dit is niet gewoon informatie over het kind maar de ouders en de hele directe gemeenschap.

  Dit is totaal tegen de wet op privacy in. Het is echt bezopen dat het GGD dit soort troep verstuurd ik vindt het een schande!!

  Armin [18] reageerde op deze reactie.

 2. Gewoon negeren zo’n melding. Of beter meteen deleten/weggooien. Het is een poging om het EKD gevuld te krijgen. Niet op reageren want dan komen de ouders in de klauwen van Jeugdzorg en dan…… Als ouder hoef je dit soort onzin niet in te vullen of op te reageren. Komt natuurlijk uit de koker van Rouvoet en consorten.

 3. Volgens mij gaat dit nog veel verder dan gegevens verzamelen voor een EKD.
  Ik denk dat we allereerst moeten begrijpen dat de mensen die dit soort formulieren uitgeven en dan ook nog verwachten dat ze worden ingevuld een heel primitief bewustzijn hebben en absoluut NIET geinteresseerd zijn in het wel en wee van ons of onze kinderen.

  Het zijn inderdaad Gestapo praktijken, nog even en een kind dat bijvoorbeeld niet is ingeent moet een of ander merkteken dragen.
  Of er wordt van ‘bovenaf’ besloten dat er iets aan ons kind mankeert en wordt dit kind opgedragen psychiatrische medicatie te slikken. Psychiatrische medicatie die met één pilletje begint en waarmee je binnen de korste keren je hele leven aan het gif vastzit.
  Een ander, vergaande maar zeker niet onmogelijk, scenario is dat ouders uit de ouderlijke macht worden ontzet.
  Zo kunnen wij onze lijst met mogelijke doelstellingen en gevolgen nét zo lang maken.

  Maar……….we zijn geen zielige en willekeurige slachtoffers.
  Vraag, het liefst schriftelijk, aan de GGD waarom ze deze gegevens nodig hebben en wat ze er mee gaan doen.
  Maak dit zo breed mogelijk bekend.
  Misstanden die tegen het licht gehouden worden verliezen hun macht.
  Hetzelfde geldt voor misdadigers.

  En vul vanzelfsprekend het formulier NIET in.
  De macht ligt ogenschijnlijk bij hun maar dat is alleen zo als wij hun die macht geven.
  Uiteindelijk ligt de werkelijke macht altijd bij ons, aan de onderkant van de piramide, bij ons bewustzijn.

  Maar het ziet er dood eng uit, dat wél.

 4. Heb ook al eens een dergelijk verzoek van de een of andere instantie ontvangen over mijn verkeersgedrag wbt bestemmingen en gebruik van mijn auto en allerhande privé gegevens.
  Altijd terug sturen met de platte opmerking: “Gaat jullie geen reet aan’.

 5. Ik kreeg deze uitnodiging ook, erg doorzichtig inderdaad met die persoonlijke code. Ik werd boos, en heb dat ding gelijk weggegooid. beetje met mijn belastinggeld proberen informatie bij me los te peuteren. dacht het niet.

 6. @Maik [5]: Gedaan!

  Moet je in Nederland eens hulp vragen… je komt er nooit meer vanaf en je dossiers, opgesteld door een stel randdebielen die zich hulpverlener of nog erger, professional noemen, achtervolgen je tot aan je graf.

  Het is vrijwel onmogelijk om gezond verklaard te worden.

  Zorg Totalitarisme noemt mijn partner het.
  Vreselijk.

 7. Dan zal ik meteen nog maar een duit in het zakje doen, dit soort vragenlijsten krijgen kinderen op school ook…….
  Dus zelfs als je als ouder niks invult, dan krijgen ze de info wel via de kinderen (als je daar geen stokje voor steekt tenminste. Dat hebben wij wel gedaan en de school verboden wat voor vragenlijst, anders dan over de lesstof aan de kinderen voor te leggen en de kinderen verboden mee te werken aan dat soort vragenlijsten, wat ze dus ook niet doen en meteen aan ons melden wanneer geprobeerd is zo’n lijst voor te leggen).
  Zijn ze nou helemaal van de pot gerukt.
  Vroeger zijn er legers kinderen opgegroeid zonder die lijsten en zijn ook (bijna) allemaal goed terecht gekomen.
  Ik werk niet mee aan dit soort ongein.

  Eugenie [9] reageerde op deze reactie.

 8. Dit is ook in Amerika aan de gang, breaking up the family. Staatskinderen creeeren. Welke PvdA-communist heeft dit verzonnen? Wanneer zijn we eindelijk af van alle staatsbemoeienis en diefstal achter en voor de huisdeur? Zijn de PvdA-communisten en CDA-fascisten tevreden als Nederland met zijn miezerige 2% groei over 30 jaar totaal geen rol van betekenis meer speelt? Zijn ze tevreden als Azie, dat nu in rap tempo liberaliseert, dan voedselpakketten naar magere blanke Hollandse kindjes met dikke buiken verstuurd? Vragen, vragen, vragen…

  Eugenie [14] reageerde op deze reactie.

 9. @Devidas [13]: Precies, breaking up the family. Eerst was het de emancipatie van de vrouw. Je telde als vrouw opeens niet meer mee als je niet een dik salaris binnensleepte. Een prachtige val waar we massaal intrapten.
  Recht op abortus; zijn we ook ingetrapt.
  Kinderdagverblijven ingevoerd; kinderen gaan nu al vanaf twee maanden na de geboorte naar een ‘kinderdagverblijf’ waar ze in hun wippertjes eenzaam liggen te huilen omdat er geen hond naar ze om kijkt. En dan vanaf twee jaar straks naar schoolachterstand”.

  Ja,beste burger, voor elk ‘probleem’ hebben wij de oplossing al klaar liggen. (Hahahahaha, de sukkels)

 10. het idee achter deze grootschalige vroegtijdige controle drang is heeft volgens mij te maken om kinderen in een zo vroeg mogenlijk stadium een bepaalde denkwijze op te kunnen dringen.de mens is een product geworden en dat houdt in dat je als mens zo effectief mogenlijk economisch rendabel gemaakt moet worden.dat is ook het primaire doel van een school geworden.als ik hoor dat er op de kleuterschool al een sitotoets wordt afgenomen om te kijken waar die koter op dat moment al toe in staat is,vraag ik mij af waarom zij dit willen weten. ik zie een verband tussen al deze zaken,want de ggd kan deze info ook doorspelen naar belanghebbende om zo vroeg mogenlijk in te kunnen grijpen als het kind dreigt er een eigen denk of gedrag wijze op na te houden die niet in het grote plaatje past.

 11. Mensen, bovenstaand verhaal is een mooi staaltje van bangmakerij. We gooien van alles op een hoop in een artikel, plakken er een titel op met een referentie naar WO II en ziedaar.

  Angst, onzekerheid en twijfel. Het ene spookverhaal volgt het andere.

  Denk eens aan de kinderen die aan het zicht van de hulpverleners ontsnapten en hoe Nederland daar op reageerde: “Dit hadden de hulpverleners toch moeten zien aankomen?”, “Waarom wisten ze niet dat het gezin was verhuisd?”, etc.

  Je kan het als hulpverlener zo natuurlijk nooit goed doen. Daarom wil ik iedereen die hier zo negatief aan het reageren is eens uitdagen om te komen met een constructief voorstel zonder negatieve geluiden hoe je de hulpverlening wel zou moeten uitvoeren als (lokale) overheid.

  Eugenie [17] reageerde op deze reactie.
  Armin [19] reageerde op deze reactie.

 12. @Mark [16]: Word eens wat concreter. Voor welke problemen precies wil jij een constructieve oplossing?

  Of bedoel je dat het een probleem is dat er ‘kinderen aan het zicht van de hulpverleners ontsnapten’ (zoals Laura?)?

 13. @Timothy [1]: Zoals ik doorgaans betreft overheidsinstanties die informatie verzamelen: ik kan me zelden een (voor mij) zinvol doel voorstellen waar deze informatie zou helpen. Ergo, in het gunstigste geval wordt het ‘enkel’ opgeslagen en nooit meer bekeken. In het ergere geval wordt het later tegen jou of een ander gebruikt.

  Simpel voorbeeld: het CBS verzameld ook vanalles. Deze informatie wordt gebruikt om beleid te maken of erger, ‘problemen’ te signaleren. Zonder deze info zouden er minder ‘problemen’ gesignaleerd worden en ook minder maatwerk (lees: micromanagment) beleid gemaakt kunnen worden.

  Ik geef dus zo min mogelijk informatie aan wie dan ook.

 14. @Mark [16]: “Dit hadden de hulpverleners toch moeten zien aankomen?”, “Waarom wisten ze niet dat het gezin was verhuisd?”, etc.,/i>

  dat is exact het probleem, dat men op dit soort ‘incidenten’ meteen allerlei wetgeving gaat maken en zeer dure en grote instantries gaat optuigen om deze ‘problemen’ aan te pakken.

  In realiteit – hoe vreselijk die incidenten ook zijn – worden deze eigenlijk vrijwel nooit voorkomen door al die instanties.

  Wat dus ‘moet’ gebeuren is deze incidenten niet gaan micromanagen. De wrange realiteit: sommige problemen moet je – hoe erg ook – niet proberen op te lossen (met staatsvergroting).

 15. Blij dat ik geen kinderen heb en continu moet opletten dat de Roverheid ze niet volpropt met onzin. Vaccinaties, leugens op school geleerd (klimaatkolder bijvoorbeeld). En als mijn dochter zou willen wegzeilen de wereld over liet ik haar gaan om haar droom te leven refererend naar het zielmeisje Laura.

 16. @Eugenie [9]:
  Veel ouders hebben dat niet in de gaten inderdaad.
  Wij hebben er veel aan gedaan om het onder de aandacht te krijgen, maar er is veel tegenwerking.
  Enkele andere ouders zijn nu ook zever dat hun kinderen niks meer invullen (behalve vakgerelateerde vragen).

 17. Ze willen weten wat voor merk tandpasta je kind gebruikt omdat ze willen weten of je kind wel de dagelijkse portie giftig fluoride binnen krijgt…

  Fluorisatie van drinkwater werd ook door de Nazi’s gebruikt omdat het mensen rustig houdt….ze komen niet in opstand….

  Zie: http://www.banenspecialist.nl/daanspeak/LijfEnLeden04Fluoride.html

  En de echte Nazi’s zitten niet bij de PvdA maar bij de Partij Voor Vrijheidsberoving, het VVD en CDA.

  LvM [23] reageerde op deze reactie.

 18. @Paul [22]:
  En de echte Nazi’s zitten niet bij de PvdA maar bij de Partij Voor Vrijheidsberoving, het VVD en CDA.

  Hoezo?

Comments are closed.