LeerplichtDe overheid verdraait op alle terreinen feiten en verzwijgt ze ook. Een van de goed verborgen gehouden rechten van een burger, een ouder/verzorger, is dat je je kind uit de leerplicht kunt houden en zelf mag opvoeden, zonder inmenging van buitenaf.

Ja, het is een recht. Maar vrijwel niemand weet het. Als je het niet weet, kom je er ook niet op. En waar moet je zoeken? En als je het dan gevonden hebt, struikel je over de informatie. Want die klinkt helder maar is het niet. Het is geschreven op een manier die ervoor zorgt dat je elke zin minstens twee keer moet lezen. En ook is weer belangrijke informatie achterwege gehouden.

 Dit is hoe het op de site van OCW vermeld staat. 

                Vrijstelling van inschrijving
In sommige gevallen ontslaat de wet ouders van de plicht om kinderen op een school in te schrijven. Dat kan als gevolg van lichamelijke of psychische belemmeringen, of op godsdienstige of levensbeschouwelijke gronden. De gemeentelijke leerplichtambtenaar beoordeelt het verzoek om vrijstelling, waar nodig samen met een arts.

Op dit moment is bij vrijstelling op basis van godsdienstige of levensbeschouwelijke gronden niet bekend of een kind op een andere manier onderwijs krijgt. OCW onderzoekt of dit via een wetswijziging veranderd kan worden. Dat kan door deze vrijstelling alleen te verlenen als ouders zorgen voor een alternatieve vorm van onderwijs.

Op dezelfde site kunnen we doorklikken naar:
http://is.gd/5w5iD

                Mag ik mijn kind thuisonderwijs geven?

U mag uw kind alleen thuis onderwijs geven als u vrijstelling van de leerplicht heeft gekregen voor uw kind. Als u geen vrijstelling heeft gekregen, is thuisonderwijs een overtreding van de Leerplichtwet en dus strafbaar.

 Vrijstelling van de leerplicht
In de huidige onderwijswet- en regelgeving is geen ruimte om met thuisonderwijs te voldoen aan de leerplicht. Thuisonderwijs is dus uitsluitend mogelijk wanneer uw kind is vrijgesteld van de leerplicht. Dit is het geval als:

 • uw kind door zijn leeftijd niet (meer) leerplichtig is. Dit is als uw kind jonger is dan 5 jaar, of 16 jaar of ouder. In ‘Wat is de leerplicht?’ leest u de precieze voorwaarden waaraan uw kind moet voldoen;
 • uw kind is vrijgesteld van de leerplicht volgens artikel 5a van de Leerplichtwet. Dit houdt in dat uw kind vrijstelling heeft op grond van ongeschiktheid op psychische of lichamelijke gronden;
 • uw kind is vrijgesteld van de leerplicht volgens artikel 5b van de Leerplichtwet. Uw kind heeft dan vrijstelling wegens bezwaren tegen de levensbeschouwelijke richting van elke school binnen redelijke afstand.

U vraagt vrijstelling van de leerplicht aan bij de leerplichtambtenaar in uw woongemeente. Dit is niet nodig voor de vrijstelling vanwege bezwaren tegen de levensbeschouwelijke richting van de school. Hiervoor is het voldoende dat u zelf een verklaring afgeeft bij uw woongemeente. De eisen waaraan de verklaring moet voldoen, kunt u vinden bij uw gemeente.

Pakken wij de Leerplichtwet erbij:
§ 3. Vrijstellingen

?Artikel 5. Gronden voor vrijstelling van inschrijving
De in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen zijn vrijgesteld van de verplichting om te zorgen, dat een jongere als leerling van een school onderscheidenlijk een instelling staat ingeschreven, zolang

a. de jongere op lichamelijke of psychische gronden niet geschikt is om tot een school onderscheidenlijk een instelling te worden toegelaten;

b. zij tegen de richting van het onderwijs op alle binnen redelijke afstand van de woning – of, indien zij geen vaste verblijfplaats hebben, op alle binnen Nederland – gelegen scholen onderscheidenlijk instellingen waarop de jongere geplaatst zou kunnen worden, overwegende bedenkingen hebben;

c. de jongere als leerling van een inrichting van onderwijs buiten Nederland staat ingeschreven en deze inrichting geregeld bezoekt.

Artikel 6. Kennisgeving
1.De in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen kunnen zich slechts beroepen op vrijstelling, indien zij aan burgemeester en wethouders van de gemeente waar de jongere als ingezetene in de basisadministratie persoonsgegevens is ingeschreven, hebben kennis gegeven, voor welke jongere en op welke grond zij daarop aanspraak menen te mogen maken.

2.Deze kennisgeving moet worden ingediend:

a. ten minste een maand voordat de jongere leerplichtig wordt, indien zij betrekking heeft op de aanvang van de leerplicht, en

b. zolang nadien aanspraak op vrijstelling wordt gemaakt, elk jaar opnieuw voor 1 juli.

Goed. Helder? Weet u nu wat u te doen staat? Hoe eenvoudig het is? Niet? Dan volgt hier een korte samenvatting in gewoon Nederlands:

 Een ouder oefent een recht uit; je vertelt dat je je beroept op artikel 5b van de leerplichtwet.

Je vraagt geen vrijstelling aan. Je oefent een recht uit. Je beroept je op een wetsartikel. Een maand voordat je kind 5 wordt stuur je een brief naar Burgermeester en Wethouders van de gemeente waarin je woont. Die brief verstuur je aangetekend of je brengt hem persoonlijk en vraagt een bewijs van ontvangst. En kopie van de brief bewaar je thuis.

De brief bevat de volgende tekst:
                    Naam en adresgegevens ouders/verzorgersGemeente ….
Straat     Postcode Plaats

Aan Burgemeester en Wethouders

Betreft: Richtingbedenkingen schooljaar 20..-20..

 Plaats, datum

Geacht college,

Hierbij laten we u weten dat wij voor het schooljaar 20..-20.. voor onze zoon/dochter (….), geboren (…), aanspraak maken op vrijstelling als bedoeld in artikel 5 sub b van de Leerplichtwet.

Wij hebben overwegende bedenkingen tegen de richting van het onderwijs op alle binnen redelijke afstand van onze woning gelegen scholen waarop (naam zoon/dochter) geplaatst zou kunnen worden.

Hoogachtend,

Naam ouder/verzorgende                              Naam ouder/verzorgende

En dat was dat. Vervolgens is het volledig afhankelijk van de leerplichtambtenaar (lpa) die je tegenover je krijgt. Is het iemand die de wet kent en erkent, dan zal die het hierbij laten. Is het iemand die een slechte dag heeft en wel zin heeft in een potje gedonder, dan zal de LPA je gaan bellen of schrijven. Is het iemand die fundamenteel voor schoolgang is dan zal de LPA het je moeilijk maken door je ‘uit te nodigen’ voor een bezoek waarin je ‘mag’ meedelen waarom je vrijstelling wilt en op grond waarvan. Allemaal met de bedoeling je tot uitspraken te verlokken die tegen je gebruikt kunnen worden en waardoor je het risico loopt dat er een proces-verbaal tegen je wordt opgemaakt.

Daarom is het altijd goed om, als deze simpele weg wordt gevolgd, ook contact op te nemen met De Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs (http://www.thuisonderwijs.nl/nvvto/) omdat daar de ouders zitten die het klappen van de zweep kennen en je kunnen vertellen in welke valkuilen de overheid je misschien gaat proberen te laten trappen.

Ieder jaar, voor 1 juli, stuur je dezelfde brief op naar de gemeente en klaar ben je. Je voldoet aan de wet en daarmee is de vrijstelling een feit. ZO simpel is het. Kijk maar in Artikel 8. Bedenkingen tegen richting van school:

1. Een beroep op vrijstelling op grond van artikel 5 onder b kan slechts worden gedaan, indien de kennisgeving de verklaring bevat, dat tegen de richting van het onderwijs op alle binnen redelijke afstand van de woning – of, bij het ontbreken van een vaste verblijfplaats, op alle binnen Nederland – gelegen scholen onderscheidenlijk instellingen waarop de jongere geplaatst zou kunnen worden, overwegende bedenkingen bestaan.

En als je nu denkt: “Ja, dat is even mooi! Had ik dat eerder geweten..!” want je kind zit inmiddels op school en is ingeschreven; nu wordt het iets lastiger. De overheid jankt wel dat ze voor vrijheid van godsdienst en onderwijs is en dat ouderrecht hoog in het vaandel staat maar in de praktijk blijken dat dat eerder leugens te zijn dan waarheden.

In lid 2 van artikel 8 staat namelijk: Deze verklaring is niet geldig, indien de jongere in het jaar, voorafgaande aan de dagtekening van de kennisgeving, geplaatst is geweest op een school onderscheidenlijk een instelling van de richting waartegen bedenkingen worden geuit.

Vertaald in gewoon Nederlands: als je kind op school zit en je wilt het er af halen, dan dien je de brief in, haalt je kind van school af, krijg de LPA achter je aan tot en met een rechtszaak aan toe, het AMK kan ingeschakeld worden misschien maar na een jaar gaat dan de vrijstelling in. In de tussentijd heb je het waarschijnlijk moeilijk, leer je dat de Pedagogische Gestapo erger is dan je ooit had kunnen bedenken of misschien valt het mee.

Bevind je je in een situatie dat je kind op school zit en je wilt het er af halen, neem dan contact op met de Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs want er zitten een aantal haken en ogen aan dit proces, waar je je even heel goed over moet laten informeren, voor je stappen zet.

 Een ouder die vindt dat ouders de juiste informatie moeten krijgen van de overheid

9 REACTIES

 1. Er is eigenlijk maar een bezwaar aan het niet naar een ´openbare school´ gaan. Sociale contacten en daarmee samenhangend sociale weerbaarheid van je kind. Dat zou je in dat geval allemaal zelf moeten regelen. Pas als veel meer ouders dit tegelijk gaan doen heeft het zin volgens mij. Utopia vooralsnog.

  Margreet [7] reageerde op deze reactie.

 2. Er zijn steeds meer ouders die thuisonderwijs gaan geven en er zijn verschillende actieve thuisonderwijsgroepen in Nederland. Binnen die groep spreken mensen regelmatig af.
  Het voordeel van thuisonderwijs is, dat je de sociale behoefte (die bij elk mens verschillend is) van je kind zelf kan doseren. Er zijn thuisonderwijskinderen die op vijf of meer verschillende clubjes zitten. Er zijn ook thuisonderwijskinderen die 1 clubje ‘doen’ of geen en die bijvoorbeeld veel met de buurkinderen spelen…

  Zie verder voor interessante links over thuisonderwijs en sociaal-emotionele ontwikkeling:
  http://www.thuisonderwijs.net/artikelen/blok-is-school-echt-zo-belangrijk-voor-de-sociaal-emotionele-ontwikkeling.pdf

  http://vanallemarktenthuis.wordpress.com/2009/01/22/de-vraag/

  Groetjes, Mirjam 😀 (voor een paar jaar thuisonderwijzend in the UK, daarna weer in Nederland)

 3. @Mirjam [2]: Heb de links nog niet bestudeerd maar alvast hartelijk dank voor je reactie.
  Prettig en voorspoedig 2010 gewenst!

 4. @Roger Braun [3]:
  Dat is een hardnekkige misvatting.
  Uit onderzoek blijkt juist dat thuisonderwezen kinderen juist veel socialer zijn dan schoolonderwezen kinderen, en evenwichtiger ook.
  En ze staan meer in de sameleving en laten meer verantwoordlijkheid zien naar die samenleving dan schoolgaande kinderen. Beslist geen Utopia, maar een weldaad voor het gezin.
  Ook ik raad je aan de onderzoeken te lezen die Mirjam aangedragen heeft.

  Groetjes Margreet (die ook al een poosje het voorrecht heeft haar kinderen thuisonderwijs te mogen geven)

 5. Ook ik ga voor komend schooljaar een beroep op vrijstelling doen.
  Ben het ook helemaal eens met de uitkomsten van de onderzoeken, dat kinderen op school eerder a-sociaal, dan sociaal worden. Hoe kunnen ze nou verwachten dat een kind op school sociale vaardigheden leert? wanneer dan? in die 15 min pauze met 1001 regeltjes? of in de klas waar niet gepraat mag worden omdat er les is. Of misschien in het kringgesprek waar de juf het onderwerp bepaald en bepaald wie, wat, wanneer, waar, hoe en hoelang praat? Wat ik me kan herinneren van school, is toch echt niet dat er in school zoveel op sociaal gebied gebeurde. Dat was pas als de school uit was en je op weg naar huis de vrijheid tegemoet ging en afsprak met een vriendje of vriendinnetje, of naar je favoriete clubje ging om je uit te leven. Dat is pas socialisatie ten top! In het ECHTE leven, en niet in een gevangenis.

 6. vraagje mijn zoon is 16 word over 3mnd 17 er is geen stage plek te vinden voor hem nu kan hij bij mij op het werk komen werken maar wat hij daar moet doen daar is geen speciale opleiding voor je leert het door te doen kan ik vrijstelling daar voor krijgen vooral nu in deze tijd dat er al zoweinig werk is mvg jolande

Comments are closed.