JUSTICEDe bovenstaande titel klinkt als een noodkreet maar is eigenlijk ook niets minder dan dat! Ongewenst contact met Justitie in Nederland in de vorm van bekeuringen en/of strafrechtelijke vervolging voor onbenullige zaken is namelijk voor steeds meer goedwillende burgers een onvermijdelijk fenomeen in het dagelijkse leven. Stellen dat men soms bij Justitie de weg volledig kwijt is en handelt als een stier in een porseleinwinkel is gedeeltelijk waar doch tegelijkertijd veel te mild; het heeft er namelijk alle schijn van dat, als het gaat om bekeuringen, men wél precies weet waar men mee bezig is.
 
De overheid heeft namelijk, blijkens haar beleid, eind tachtiger jaren besloten dat om meer inkomsten te vergaren zonder belastingen te verhogen het veelvuldig bekeuren van de burgers een valide methode zou zijn. Voordeel hiervan is dat het verhogen van belastingen en accijns parallel aan het bekeuren door zou kunnen gaan. Met deze beslissing werd er een conditionering van Justitie gestart welke het beslotene mogelijk zou maken; de maatregelen betroffen onder andere het opstellen van speciale wetten welke bekeuren “makkelijker” maken, het opbouwen van een organisatie die veel overtredingen zou kunnen constateren plus een organisatie die snel en efficiënt grote aantallen bekeuringen bij de burgers op de mat kan krijgen en de bekeurde bedragen incasseren. Onderstaand volgt een globale chronologische weergave van de stappen die er zijn genomen sinds eind jaren tachtig; vooruitlopend op de eindconclusie kan men niet anders dan constateren dat e.e.a.
allemaal vooruit is gepland!

Het faciliteren.
Zoals met alle maatregelen van twijfelachtig allooi werd alles subtiel en stapsgewijs ingevoerd, welke handelswijze trouwens inmiddels is afgezworen en de overheid tegenwoordig open en bloot zonder enig verdoezelen dit beleid hanteert.

1989 – de “Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften” (Wahv; Wet “Mulder”) van kracht welke als doel had bekeuringen voor lichte “overtredingen”, vanaf dan “gedragingen” genoemd, op te leggen, makkelijk, zonder tussenkomst van een rechter. Deze WAHV komt neer op een waslijst aan “gedragingen”, elk met prijskaartje, en doet denken aan een stel kinderen dat “winkeltje” speelt en zichzelf rijk rekent met krankzinnige prijzen voor hun “producten”!!

1990  het CJIB  gestart met 5 man in Utrecht; omvat inmiddels zo’n 1100 man personeel in een constant uitdijend gebouwencomplex te Leeuwarden.

1994  – de nieuwe verkeerswet welke eveneens het uitschrijven van bekeuringen makkelijker maakte.

1994  – introductie van de BOA (Bijzonder Opsporingsambtenaar) welke zich naast de politie bezig zou gaan houden met “handhavingstaken”!

1996  – 1 januari: aanstelling van dhr. J.Spee “Landelijk Verkeersofficier

1998  – oprichting BVOM (Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie).  Spee’s eigen “mini-ministerie van verkeersboetes” waar hij altijd al van droomde.

1999  – door Spee geïnitieerde oprichting van regionale “Verkeers Handhavings Teams” (VHT’s); dit impliceerde dat van elke politieregio een vast aantal medewerkers zich uitsluitend bezig zou houden met “verkeershandhaving”.

2005  – oprichting CVOM (Centrale Verwerking Openbaar Ministerie) met 230 man personeel. Een besluit van het College van Procureurs Generaal om “het OM ‘klaar voor de toekomst’ te maken: meer kwaliteit, efficiency en volume en minder kwetsbaarheid”. Dit is dus de instantie die standaard afwijzingen stuurt op de plusminus 420.000 bezwaarschriften jaarlijks tegen “Mulder gedragingen” en er dáármee al een groot aantal “wint”!

Op zich zou het prijzenswaardig zijn om te zorgen dat de Nederlandse weggebruikers zich aan de verkeersregels houden ter vergroting van de veiligheid, daar zou iedereen bij gebaat zijn, wat konden hier voor bezwaren tegen zijn?

Bezwaren zijn er inmiddels, niet alleen groot in aantal maar sommige dermate serieus dat er sterk getwijfeld mag worden aan de integriteit van Justitie!

Naarmate de bovenstaande stappen werden geïmplementeerd en het hele apparaat zijn voltooiing naderde begon het immer opgevoerde, genadeloze en niets ontziende, vervolgen van burgers voor de onbenullige “gedragingen” met bijbehorend prijskaartje!

De boetemachine.
De term “verkeershandhaving” wordt veelvuldig gebezigd en dat is vreemd want het verkeer is een gegeven, een gevolg van de behoefte aan mobiliteit; er is geen “handhaving” van nodig! Gaat men kijken waar deze “handhaving” in de praktijk op neer komt dan ontdekt men dat hier uitsluitend sprake is van “handhaving” van de verkeersregels, zonder enige relatie met verkeersveiligheid. Als antwoord op verontwaardigde burgers die terecht roepen “ ‘s nachts 5 km/u “te snel” op een lege snelweg maakt toch niets uit” heeft Spee bedacht “het mág gewoon niet”, daarmee zelf al aangevende dat er geen aspect verkeersveiligheid aan verbonden is! Het “handhaven” van de verkeersregels geschiedt op extreem grote schaal, met ongekende intensiteit en met volkomen onnodige zero-tolerance; er worden valse voorwendselen aangewend en zelfs leugens om dit beleid te verdedigen! Schaamteloos werden aan de politie quota van aantallen uit te schrijven bekeuringen opgelegd en bovendien contractueel vastgelegd in “prestatiecontracten”! Politieagenten worden nog steeds beoordeeld op aantallen uitgeschreven bekeuringen.

Het verkeersbeleid is puur gericht op bekeuringen en de veiligheid wordt hiervoor opgeofferd. De intensieve controles veroorzaken angst om eens gas te geven, zelfs als dat nodig mocht zijn! Snelheidslimieten worden zwaar overspannen opgelegd, ze zijn niet alleen stelselmatig veel te laag maar triviaal en overdreven; 30, 50, 60, 70, 80, 90, 100 en 120 waarvan er zo maar vier verschillende kunnen voorkomen op een paar kilometer weg! Bij het minste of geringste wordt er stevig éxtra verlaagd zonder enige verkeerstechnische rechtvaardiging.
Op een weg met limiet 100 zal een verlaging naar 90 wegens “omstandigheden” alleen maar averechtse effecten hebben, m.a.w. de bestuurders die daadwerkelijk gaan remmen omdat ze 10 km/u “te snel” rijden zullen toenemend risico opleveren.
Bovendien leidt dit de aandacht af van weg en verkeer, welke men gezien de omstandigheden blijkbaar juist extra wordt geacht te hebben!  Bijzonder stuitend is het in stand houden van gereduceerde snelheidslimieten als de oorspronkelijke aanleiding reeds lang niet meer geldig is; er zal dan juist gecontroleerd worden. Protesten als “men was al lang klaar met het werk” wordt hartelijk om gelachen, we worden immers geacht ons blindelings aan de snelheidslimieten te houden en niet “zelf” na te denken. Dit is eigenlijk de boodschap van de overheid: u bent volwassen, volledig bij uw verstand, heeft uw rijbewijs gehaald en wellicht jaren ervaring maar desondanks dient u zich letterlijk en nauwkeurig te houden aan de snelheidslimieten. Het gevolg hiervan laat zich raden; de wat minder capabele en onzekere bestuurders zullen zich richten op de borden en hun snelheidsmeter. De goede bestuurders richten zich nog steeds op de weg (daarom zijn het goede bestuurders!) en de omstandigheden maar zullen daarbij regelmatig en haast structureel de onnatuurlijk lage snelheidslimieten overschrijden wat hun noodzaakt een groot deel van hun aandacht te richten op berm en viaducten naar steevast listig verborgen flitsapparatuur en spieden naar in de verte laserende vazallen van Spee!

Extra risico wordt bovendien veroorzaakt door eerdergenoemde slechte bestuurders die op een verlaten weg ineens zullen gaan remmen om geen andere reden dan dat ze “te hard” reden! Dit is toch niet bepaald een situatie waar het verkeer veiliger van wordt!

Motivatie.
De graag door de regering Balkenende aangehaalde begrippen als “normen en waarden”, “respect voor elkaar” en “rechtvaardigheid” zijn dan ook bij uitstek absoluut niet van toepassing op dit beleid. Maar ja, 1+1= nog steeds 2 en begroten van de inkomsten uit deze praktijken geeft al een hint over de motieven. Een opbrengst uit bekeuringen van b.v. € 600 miljoen in 2007 toont aan dat er serieus geld mee wordt opgehaald; de reeds bovengenoemde huidige “openheid” waar het gaat om de motivatie van het bekeuren blijkt uit het voorstel om de inkomsten uit bekeuringen te vergroten ter bekostiging van “gratis schoolboeken”!
Er was in de begroting voor 2009 sprake van een “gat” van € 40 miljoen wat men meende te mogen “dichten” door de politie 500.000 “extra” bekeuringen van € 80 uit te laten schrijven!

De feiten zijn dat er in Nederland jaarlijks zo’n 100.000 mensen overlijden aan ernstige aandoeningen, ongeveer 5000 door ongevallen in en om de woning en ongeveer 1700 door medische fouten (zo’n 30.000 lopen hierdoor letselschade op!), deze stellen de overdreven aandacht voor de inmiddels nog maar plusminus 750 verkeersslachtoffers eveneens in een twijfelachtig licht. Op het totaal van 133.020 overledenen in bijvoorbeeld 2007 is dit uiteraard maar een fractie (0,56%)! Nu is elk sterfgeval met welke oorzaak dan ook akelig voor slachtoffers en nabestaanden maar het jaarlijkse aantal verkeersslachtoffers (750 in 2008, dalend) zal in een realistisch perspectief gezien moeten worden, niet slechts versus het totale aantal overledenen in Nederland maar zeker ook ten opzichte van de bevolkings-dichtheid en de hoge graad van mobiliteit! Dit aantal, hoe pijnlijk ook, is reeds laag en de vraag rijst met hoeveel slachtoffers men dit aantal denkt te kunnen verlagen en of de averechtse effecten van een dermate intensief controlebeleid niet groter zijn dan de (hoogst twijfelachtige) winst!

Men mag dus concluderen dat er sprake is van een grote discrepantie tussen de publieke (=propaganda) motivatie van dit beleid en de wérkelijke “binnenkamerse” motivatie!

De leugens.
Het afnemende aantal verkeersslachtoffers wordt reeds jarenlang opgeëist als zijnde een verdienste van Justitie; de werkelijkheid is echter íets anders! Voertuigen zijn vele malen veiliger geworden, de medische wetenschap ontwikkelt zich constant en stoplichten of rotondes op elke kruising van wegen hebben de kans beperkt dat iemand die niet oplet een ongeval veroorzaakt, welk gebrek aan opletten trouwens de grootste zo niet de enige oorzaak is van het ontstaan van ongevallen!  Desalniettemin meent men dagelijks een waar leger aan controleurs met ultramodern materieel en een scala aan voertuigen op pad te moeten sturen om te “handhaven”; hoofdzakelijk de snelheidslimieten.

De verdeling van de snelheidsbekeuringen naar mate van overschrijding is in onderstaande tabel weergegeven:

  2006 2005 2004 2003 2002
04-10 km/u 70,5% 69,1% 67,1% 66,1% 64,6%
11-15 km/u 16,6% 17,0% 17,9% 18,2% 18,5%
16-20 km/u 7,5% 7,9% 8,5% 8,9% 9,3%
21-25 km/u 3,3% 3,6% 3,9% 4,0% 4,4%
26-30 km/u 1,7% 1,9% 2,0% 2,2% 2,5%
31-35 km/u 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4%
36-40 km/u 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3%

bron: CJIB                                                                                                                                                       

In 2007 waren er van de 12 miljoen verkeersbekeuringen 10 miljoen voor overschrijding van de snelheidslimiet en 70% daarvan was voor overschrijding van 4-10 km/u.
Nu wil men ons uiteraard laten geloven dat zelfs deze geringe overschrijdingen van de snelheidslimieten “levensgevaarlijk” zijn, niets is echter minder waar. Hierover worden wij stelselmatig voorgelogen en statistieken worden bij elkaar geschraapt met al vaststaande uitkomst. 

Schrijver dezes heeft een inventarisatie gemaakt van de dodelijke ongevallen van het afgelopen jaar; het blijkt dat de meeste (>90%) dodelijke ongevallen een “onbekende oorzaak” hebben terwijl er relatief veel bejaarden bij betrokken zijn. Snelheid kan in een enkel geval aangewezen worden als oorzaak van een ongeval wat tevens vaak eenzijdig is en wat nimmer door controles voorkomen had kunnen worden. Evengoed meent Justitie bij overschrijdingen van de limiet van 50 km/u of meer het rijbewijs in te moeten nemen, met alle verregaande consequenties voor degenen die dit overkomt. Dit heeft geresulteerd in de inname van bijna 10.000 rijbewijzen in 2008 waarvan slechts 45% wegens te hoog alcoholgehalte; dat zijn er dus maar liefst 5500 voor “grove” snelheidsovertredingen.
Bekijkt men de omstandigheden van de meeste van deze overtredingen dan blijkt het echter met dat “grove” qua verkeersveiligheid ontzettend mee te vallen.

De bewering van het BVOM dat er gecontroleerd zou worden op “gevaarlijke locaties”, de zogenaamde “blackspots”, is behalve een leugen eveneens volslagen onzin. Ongevallen zijn incidenten, in meer dan 90% van de gevallen veroorzaakt door menselijk falen; op deze incidenten kan men niet anticiperen noch kan men voorspellen waar ongevallen zullen gaan plaatsvinden. Zo deze “blackspots” bestaan heeft het sowieso geen zin er te gaan flitsen; aangezien de meeste flitsers vakkundig zijn gecamoufleerd zouden passanten er niets van merken dus zou het in real-time geen effect hebben! Op plaatsen waar relatief veel ongevallen plaatsvinden, kan men hoogstens fysieke maatregelen nemen om de situatie veiliger te maken.

Qua draagvlak voor snelheidscontroles wordt er eveneens een potje van gemaakt, onderstaand het draagvlak volgens meneer Spee (BVOM):

 

2003

2004

2005

2006

Snelheidscontroles

72%

74%

76%

82%

Alcoholcontroles

99%

99%

99%

99%

Gordelcontroles

81%

80%

83%

84%

Roodlichtcontroles

94%

95%

94%

95%

Tabel 1. Percentage respondenten dat bepaalde controles zinvol acht (Bron: BVOM, 2006).

Helaas laat b.v. een uitslag van de “stelling van de dag” enquête van 12 november 2009 onder Telegraaf  lezers een geheel andere uitslag zien. 95% van de deelnemers keurde het nog steeds bestaan van opgelegde quota van bekeuringen aan de politie af.
De verantwoordelijke minister mw. ter Horst kan bovendien niet verder van de waarheid af zitten dan met haar stellingname “de politie wint aan gezag door direct op te treden bij overtredingen.” Hier was 75% van de reageerders het niet mee eens! (bron: de Telegraaf)

“Handhaving” is nog steeds hoofdzakelijk gericht op snelheid, terwijl daar zelden tot nooit ongevallen aan te wijten zijn en de grootste ergernissen in het verkeer er evenmin wat mee te maken hebben; enige relatie tussen deze top 10 en waarop hoofdzakelijk gecontroleerd wordt is niet bestaande. Controles bij “werkzaamheden” schijnen trouwens bij voorkeur te worden gehouden als er uitgerekend géén activiteiten zijn op die locatie of helemaal aan het einde waar de snelheid er ook niet meer toe doet!
———————————–

Copyright Ing. Eric J. GenemansWordt vervolgd. Morgen verschijnt tweede en laatste deel.

 

“Eric Genemans is zeer geïnteresseerd in uw ervaringen die een aanvulling voor dit artikel kunnen zijn, of ideeën over hoe we verlost worden van deze justitie.”

28 REACTIES

 1. Nederlanders zijn na-apers.
  De opkomst en ondergang van het 3e rijk onze buurman
  apen ze gewoon na.
  Uiteindelijk krijgen mensen net als dieren in een tuin
  het idee dat alles goed in en slecht buiten is.
  Wat je zag gebeuren in de opkomst met een uiteindelijk super controle om de foutmens vroegtijdig te ontdekken.
  Een handjevol mensen controleerden uiteindelijk miljoenen op weg naar de ondergang zonder escape wat een eigenschap van een dierentuin is.
  De ondergang is de gecontroleerde ineenstorting van de economie zonder de chaos van toen en is in vergelijking bij het punt 1933.
  Regel en controle wetgeving is het middel om bestormingen zoals de Bastille te voorkomen.
  En is psychologisch bewezen dat in landen met staats controles het systeem prima werkt voor het handje vol schorem die de knoppen bedienen en zich gedragen als zonnekoningen.

 2. Met kwaadwillige honden is het slecht boeven vangen.Zoals de de waard is vertrouwd hij zijn gasten. wie goed doet wie goed ontmoet,maar dat gaat bij deze overheid nou net niet op!!!!!! De mooiste praters zitten voor in de kerk.

 3. Goed artikel! Het “zelf” denken wordt inderdaad helemaal weggeconditioneerd. In Oudelande, een klein dorpje in Zeeland, waren ook enkele verkeersongevallen per jaar te betreuren, met zowel blik- als persoonlijke schade.
  Daar hebben ze nu alle verkeersborden weggehaald, waardoor mensen nu zelf op moeten letten. Gevolg? Nog wel enkele (maar minder) ongevallen, echter ZONDER persoonlijk letsel, dus alleen nog maar wat blikschade.
  Want de mensen rijden minder hard bij kruisingen, ze beoordelen nu zelf de risico’s en handelen daar naar. Ze “varen niet meer blind” op de regulering door die honderden verkeersborden en andere verkeersaanduidingen.

  Schijnbaar is het nog niet te laat om mensen hun eigen verantwoordelijkheid terug te geven in het verkeer.

  Een ander voorbeeld is de drukste rotonde van Goes (ja ja, ook in Zeeland). Door idiote maatregelen en uitblijven van alternatieven heeft de overheid daar gezorgd voor een gigantische bottleneck in de verkeersdoorstroming. Na enkele ongevallen op een rotonde (met fietspad) heeft men een of andere nieuwe signalering ontworpen. Als een fietser de rotonde nadert, beginnen er lampen in verkeersborden te knipperen en (heel “cool”) LED-lampjes in het asfalt. Echter, de fietser is de rotonde al lang voorbij, maar de lampen knipperen nog steeds, wel erg toepasselijk tijdens deze dagen voor kerstmis. Maar mensen blijven met de auto dus gewoon stilstaan op de rotonde, omdat men op die achterlijke lampen zit te wachten, zonder te kijken of er wel een fietser aankomt. Dat gaat dus voor kop-staart botsingen op de rotonde zorgen.

  Ik moet nog eens onderzoeken, of die signalering trouwens wel “volgens de regeltjes” is, want men bouwt maar weer eens de honderdste variant op verkeersignalering. Als weggebruiker wordt je zo langzamerhand toch helemaal dol van al die signaleringen? Ik heb haast geen tijd meer om op het verkeer te letten.

 4. Interessant artikel met leuke feitjes, maar ook al zou ik 200km per uur rijden over lands snelwegen dan nog hebben deze struikrovers geen recht om mijn bezittingen te stelen.
  Alleen ik ben eindverantwoordelijk voor mijn gedrag naar anderen als ik andermans eigendomsrecht bezoedel.

 5. Beste Paul, dank voor jouw artikel.
  Zo slim is de overheid nu ook weer niet, want bijvoorbeeld in de gemeente Epe, waar ik rondrijd, heeft men nog meer politie agenten ontslagen/weggestuurd, die boetes zouden kunnen uitschrijven. Rond vijf uur ’s middags gaat de politie post, die is gehuisvest tussen Epe en Heerde, dicht. De poliitie agenten houden de wacht van uit de gemeente Apeldoorn. Mocht er iets aan de hand zijn, waardoor zij moeten optreden, dan duurt het ongeveer een half uur voordat zij ter plekke zijn in de gemeente Epe.
  Dorpelingen weten dat er veel te weinig politie agenten in de buurt zijn, maar nemen in plaats van de doorgaande wegen, waar de flitspalen staan, de achterweggetjes, wel of niet verhard. Langs een zandweg heb ik nog nooit een flitspaal gezien. Als het door de regen niet goed begaanbaar is, dan neemt men het fietspad, gemaakt van asfalt, wat er langs is gelegd. De auto moet wel smal genoeg zijn.
  Trui

 6. Mijn ervaring is, dat je het beste iedere bekeuring consequent kunt aanvechten. Als je gelijk hebt, krijg je dat in ca. 30% van de gevallen ook, en als je geen gelijk hebt wordt hij in ca. 15% van de gevallen toch kwijtgescholden. Per saldo spring je er dus gunstiger uit dan wanneer je steeds slaafs zou betalen.

  Wees wel uiterst precies in het volgen van de juiste procedure (zie internet*) want die verschilt bij overtredingen die niet onder de Wet Mulder vallen. Soms kom je er onder uit door inhoudelijke argumentatie, maar in de meeste gevallen betreft het een procedurefout, bijv. degene die het procesverbaal (PV) heeft getekend is een ander dan de agent die je heeft bekeurd, of het PV is pas maanden na de gebeurtenis opgemaakt, of het serienummer van de gebruikte lasergun klopt niet met het nummer op het jaarlijkse ijkrapport e.d.. Ga zo nodig door tot en met de kantonrechter en ga ook in beroep als deze je veroordeelt. Het kost je niets extra, behalve wat tijd, briefpapier en een postzegel.

  Als van de 7 miljoen snelheidsbekeuringen per jaar de helft zou worden aangevochten dan komt het hele justitieapparaat in NL knarsend en piepend tot stilstand. 😉

  ===
  *) http://www.flitsservice.nl/

 7. Goed stuk!
  Het is duidelijk dat men de weg kwijt is.
  En dan geld niet alleen voor het verkeer.
  Geen groter bevrijding denkbaar dan het afschaffen van deze overheid. Ik vrees alleen dat het voorlopig nog erger zal worden, Obama is ook al met uitbreiding van de overheid bezig en NL is in alles zo volgzaam als maar denkbaar is.

 8. Nederlands volk is dom volk, helaas. Vorige week weer een ingezonden stukje in het plaatselijke sufferdje dat de maximumsnelheid op een provinciale doorgaande weg hoognodig van 80km/u naar 60 zou moeten omdat er ‘alweer’ iemand uit de bocht gevlogen is (hetgeen zeer weinig gebeurt, zelfs bij regen of gladheid).

  De inzender, die aan die weg woont, heeft nog niet het benul te bedenken dat dat ongeluk óók bij een maximum van 60 zou zijn gebeurd, simpelweg omdat de betreffende bestuurder te hard reed voor de situatie, d.w.z. dik boven de 80, en waarschijnlijk dik boven de 100, want ook met 100 hoef je nog geen Schumacher of zelfs maar een Verstappen te zijn om gewoon op het zwarte gedeelte te blijven.

  Dit soort eikels vraagt dus gewoon aan de lokale politiek om een lager maximum, en helpt dus mee aan het creëren van een stevige basis voor extra boetes.

  Kenmerkend voor een land waar men stelselmatig wordt afgeleerd zelf na te denken, en zelf verantwoordelijk te zijn voor onnadenkend handelen.

  Prima stuk, overigens.

 9. Aanvulling: overigens is het meer regel dan uitzondering dat er op die weg aangesukkeld wordt met een gangetje van 50 à 60 km/uur, waar dus 80 is toegestaan. Maar: Minder Mag volgens de propagandaborden.

  Wat daarmee wordt uitgelokt is dat men inhaalsacties gaat ondernemen, terwijl de weg daar door zijn bochtige en met bomen omzoomde karakter minder geschikt voor is. Enige jaren terug is de onderbroken middenstreep dan ook al vervangen door een dubbele doorgetrokken streep, zodat nu inhalen van een 16km/u tractor óók illegaal is. Typerend voor een land van autohaters.

  En zo zijn er legio voorbeelden te bedenken die de juistheid van de uitbarsting van Dr. Ferris aan het adres van Hank Reardon (Atlas Shrugged) aantonen.

 10. Goed stuk… en laten we wildplassen niet vergeten! Dit moet echt een goudmijn zijn voor overheidstekorten. Ik heb vorige week vrijdag m’n eerste wildplasboete gekregen. Nu deed ik dit halfbewust pal voor het politiebureau dus dat was sowieso niet erg slim, maar zo’n boete kost je dus gewoon NEGENTIG euro! Voor een slachtofferloze ‘misdaad’… Ik begrijp dat het niet wenselijk is dat iedereen overal gaat pissen, maar het zal altijd blijven gebeuren en ik stond werkelijk perplex van dit enorme bedrag… voor zoiets menselijks. Hersenspinseltje voor kinderachtige wraak: In een fles pissen en die later leeg gieten voor de ingang van het politiebureau. Bijzonder gecontroleerd en alles behalve wild. De gedachte dat die hersendode NWO pionnen iedere keer pis ruiken als ze hun werkplek in of uitlopen lijkt me echt schitterend.

  Dikke Leo [13] reageerde op deze reactie.

 11. In deel II komen nog wat andere “leuke” dingen aan bod zoals een “zeer heugelijke” door het CJIB in 2006 bereikte “mijlpaal” en een boete van 40.000 euro voor een dierentuin!

 12. @TurboJan [11]: Dat is inderdaad een goed idee, echter zo’n tien jaar geleden had ik hetzelfde akkefietje. Blijkbaar was de agent toen nog menselijk. Ik zei a: Ik sta in de bebouwde kom en niet in de wildernis en b: Ik pis niet op mijn niet op mijn schoenen dus ik doe het niet wild. Daar moest hij wel om lachen en gaf een waarschuwing.

  .M [24] reageerde op deze reactie.

 13. Ik ben erg blij dat degenen die het hier mee (met dit artikel) eens zijn, nog steeds stelselmatig (veel) te veel risico nemen in het verkeer, (zolang ze niet bij mij in de buurt komen) en ik hoop dat de overheid deze overtreders nog harder en (liefst nog veel) lucratiever zal aanpakken.

  Risico nemen moet je zelf weten, maar niet als ik (lees: iedereen) bij jou in de buurt is, met je dikke SUVverd met bull-bar.

  Ik rij op m’n gemakkie 100-120 km/u in drie en een half uur van maastricht naar groningen, met twee bakkies koffie (stop), maar jij bent een half uur tot een uur sneller omdat je je medeweggebruikers in gevaar hebt gebracht.

  Ik hoop dat je per jaar het driedubbele van de cataloguswaarde van je SUVverdje moet betalen aan boetes voor je Overtredingen met een hoofdletter.

  De groeten, SUVverd.

  Paul Martens [15] reageerde op deze reactie.

 14. @BBJ [14]: Snelheid heeft niet altijd met veiligheid te maken. Als u met 100-120 km/h op een snelweg rijdt, waar de rest van de verkeersstroom 130 rijdt, bent u het gevaar.
  Veel veiliger is het om met de verkeersstroom mee te rijden, of die nu 90, 110 of 140 km/h rijdt.

  Zelf zit ik vaak ’s avonds laat op de weg, wanneer er nauwelijks verkeer is. Er is dan geen enkele veiligheidsreden om dan 100-120 te rijden.

  Het is allemaal regulering en geldvangerij van de overheden. Waarom mogen auto’s met aanhangers/caravans hier maar 90, terwijl ze in Frankrijk 130 mogen? Ja ja, ik weet het, daar gebeuren ongelukken. Maar dat ligt meer aan die knurften die in Nederland nog geen 10.000 km per jaar rijden en dan in een keer 1500 km naar Spanje karren met hun burgerlijke sleurhut, vaak nog verkeerd geladen.

  Dus nogmaals: dom gereguleer met heel andere redenen dan veiligheid. Zie ook mijn reactie nr. 4 op dit artikel: het voorbeeld van het dorp Oudelande.

  Zelf denken (maar dat is 95% al verleerd door het gereguleer) zorgt voor actievere en veiligere deelname aan het verkeer. Als wij burgers namelijk zo debiel zouden zijn, dat we te stom zijn om zelf na te denken in het verkeer, waarom hebben dan zoveel debielen een rijbewijs mogen halen? Waarom mogen die debielen zich dan wel verplaatsen in potentiële moordwapens die 200 km/h (en plus) kunnen rijden? Allemaal geldklopperij en strengere regels is nóg meer geldklopperij.

  En ter info: ik rijdt al bijna 25 jaar stelselmatig harder dan de overheid mij wil gebieden (én schadevrij, meneertje BBJ), met hooguit 300 € per jaar aan boetes. Dat is ten eerste een te verwaarlozen fractie van de waarde van de bolides waarin ik gereden heb (en rijd) en helemaal te verwaarlozen in vergelijking met de tonnen euro’s, wellicht inmiddels boven een miljoen, die ik in mijn leven aan accijnzen en belastingen heb moeten betalen. Van het krijgen van die boetes heb ik in ieder geval een hoop lol gehad en veel tijd gewonnen voor andere leuke dingen en gesprekken.

  Eric [16] reageerde op deze reactie.
  trui [18] reageerde op deze reactie.

 15. @Paul Martens [15]: Beste Paul en andere domme Nederlanders, wat ik lees in de reacties, dat men toch creatief, slim genoeg is om de politie en of flitsplaten te ontwijken. Toch een bekeuring / boete dan moet men dat aanvechten met behulp van flitsservice.nl.
  Moet er gezocht worden naar andere vluchtroetes, of is er iemand die een plan heeft om de overheid op dit punt aan te grijpen. Ik zou het niet weten.

  Ik denk dat het ons alleen maar makelijker wordt gemaakt om te doen en laten wat wij willen, want ik hoorde vandaag op de regionale zender RadioGelderland, dat in de regio Noord Veluwe nog meer arbeidsplaatsen bij de politie worden geschrapt. Nu zijn Gemeentes Barneveld en Oldenbroek aan de beurt.

  Wie kan voor mij uitrekenen: wat is duurder? een politie agent aan het werk of thuis in de WW?

  R. Hartman (NI) [19] reageerde op deze reactie.
  Paul Martens [23] reageerde op deze reactie.

 16. @trui [18]: Uit het artikel: dit impliceerde dat van elke politieregio een vast aantal medewerkers zich uitsluitend bezig zou houden met “verkeershandhaving”.
  Ik denk maar zo dat die ontslagen niet onder deze medewerkers vallen. Raar hè?

  “wat is duurder? een politie agent aan het werk of thuis in de WW?”
  Wederom, ik denk maar zo dat een agent aan het ‘werk’ duurder is. Alleen al omdat-ie dan onzinnige boetes uitschrijft. Als-ie thuis zit is-ie ongevaarlijk. Maar, zoals ik al zei, die categorie zal wel niet geruimd worden.

  Tip: google eens op “Dr Ferris Hank Reardon laws obeyed”. Verhelderend.

 17. Er wordt veel te hard gereden.

  90 km/uur op ALLE snelwegen
  50 km/uur op alle wegen buiten de bebouwde kom
  30 km/uur binnen de bebouwde kom

  Zo wil ik het graag hebben.

  Dit liefst door inbouwen begrenzers in ALLE motorvoertuigen en het volgen d.m.v. kastjes met satellietnavigatie zodat automatisch de boetes van de rekening van de overtreders kunnen worden afgeschreven.

  p.s. ik ben zelf ook bestuurder van een motorvoertuig.

  Eric [22] reageerde op deze reactie.

 18. @sponsje [21]:
  OK, iemand wil blijkbaar de discussie aan gaan, beetje extreme opstelling maar goed.

  1/
  Allereerst “er wordt veel te hard gereden” ; waar wil u dit aan relateren? Aan de snelheidslimieten of het veroorzaakte risico?
  Het is u hopelijk niet ontgaan dat het verzet zich richt tegen massal bekeuren voor het in geringe mate overschreiden van snelheidslimieten en/of hogere overschreidingen op lege snelwegen, zonder dat er enig risico wordt veroorzaakt, dat daar onevenredig veel moeite voor wordt gedaan en er valse voorwendselen worden aangewend om de ware redenen te verdoezelen.
  Als onder gelijkblijvende omstandigheden een snelheidslimiet zo maar wordt verlaagd van b.v. 70 naar 50, wat steeds vaker voorkomt, bedoelt u dan dat 70 ineens “te hard” zou zijn en is het dan ook meteen “levensgevaarlijk”??
  2/
  U bent voorstander van extreem lage snelheidslimieten.
  Nu rijdt het gros van de Nederlanders al sneller dan de huidige limieten, indien de omstandigheden dat toelaten, welke nog een stukje hoger liggen dan de door u gewenste. Waarom zou u tegen de wens van het grootste deel der bestuurders dit nog lager willen vaststellen?? Wellicht omdat u zelf een gevaar op de weg vormt, waarschijnlijk bij elke snelheidslimiet??
  3/
  Hoe komt u erbij dat domweg de snelheidslimieten zeer laag en slaapverwekkend vaststellen de veiligheid zou vergroten??
  4/
  Is het u ontgaan dat het aantal verkeersdoden in NL relatief laag is gezien de bevolkingsdichtheid en de intensieve mobiliteit en dat bovendien een te hoge snelheid zelden tot nooit de oorzaak is van ongevallen?? Waarom zou men deze in vredesnaam dan zo ondragelijk laag willen vaststellen?
  5/
  Is het u ontgaan dat het aspect “veiligheid” op grove wijze wordt misbruikt door de overheid om extra geld uit de zakken van de burgers te kloppen of wilt u dat gewoon niet inzien??
  6/
  Wat kan in ’s hemelsnaam toch de reden zijn van begrenzers inbouwen??
  7/
  De combinatie van uw extreme denkbeelden over gemotoriseerd verkeer en zelf een motorvoertuig besturen lijkt mij niet erg gezond.

  Voor zover ik het kan beoordelen zou het voor alle partijen beter zijn als u zich zou verplaatsen met het openbaar vervoer en zich verre houdt van discussies over verkeerszaken.
  Met vriendelijke groet.

 19. @trui [18]: En mocht het dan toch om de bromsnorren gaan:

  Een agent thuis in de WW krijgt 70% van de huidige uitkering die hij nu geniet door in een pakkie mensen te jennen.

  Een agent thuis hoeft niet gekleed en gemotoriseerd te worden op kosten van de belastingbetaler. Die voertuigen kunnen we een likje verf geven en op de vrije markt verkopen aan geïnteresseerden. Of ritueel verbranden?

  Een agent thuis hoeft niet een deel van een politiegebouw te bezetten, een gebouw dat betaald wordt door de belastingbetaler. Bij extreme bezuiniging zouden deze gebouwen ingezet kunnen worden voor andere (private) doeleinden, waarbij er GEWERKT zou worden voor de kosten van gebouw en onderhoud.

  En nog bedankt, dat je mij onder de domme Nederlanders rekent (“Beste Paul en andere domme Nederlanders”). 😉

  trui [26] reageerde op deze reactie.

 20. @Dikke Leo [13]: Hahaha, doet me denken aan mezelf een kleine 15 jaar terug in mijn studententijd in Rotjeknor: “Meneer, ik ben altijd beheerst, ook nu terwijl ik plas. Maar als u me toch wil bekeuren voor wildplassen, wil ik me er graag schuldig aan maken”. Ik had -zelfs in licht aangeschoten toestand- net het beetje extra lef niet om eraan toe te voegen “tegen uw uniform” maar hij begreep wat ik bedoelde en reageerde behoorlijk geirriteerd doch kennelijk zonder nadenken met de geijkte volkse uitdrukking “loopt u me nou een beetje in de zeik te nemen?”. Waarop ik in een lachen van jewelste uitbarste en hij, nadat 3 seconden later zijn dubbeltje gevallen was, eveneens moest lachen om zijn flater. Toen lukte het niet meer om nog autoritair te doen en kwam ik er eveneens met een waarschuwing vanaf.

 21. Mensen die vinden dat een hoge snelheid meer risico oplevert zijn niet goed geïnformeerd.

  Het risico op de weg wordt gevormd door:
  1. de rijvaardigheid van de bestuurder
  2. de conditie van de weg
  3. de weersomstandigheden
  4. de conditie van het voertuig
  5. de drukte op de weg
  6. de rijvaardigheid van de overige weggebruikers
  7. de conditie van de overige voertuigen

  Merk op, dat de snelheid hier NIET tussen staat. Snelheid is immers altijd een afgeleide van de genoemde punten.

  Wanneer de weg en het voertuig hiervoor geschikt zijn en de weersomstandigheden en de drukte op de weg het toelaten is er in principe geen bovengrens aan de snelheid. Onze huidige snelwegen, die nog uit de jaren 60 stammen, zijn ontworpen op een snelheid van 120 km/u. In die tijd stonden er echter ook al snelwegen op de tekentafel waar je met het geschikte voertuig zonder probleem veilig en economisch 300 km/u op kon rijden.

  Een goede bestuurder past zijn/haar snelheid aan aan de omstandigheden. Hier wreekt zich uiteraard het feit, dat de overheid er een financieel belang bij heeft zoveel mogelijk mensen een rijbewijs te geven. Als jan en alleman echter een voertuig mag besturen neemt het risico aanzienlijk toe.

  De snelheidslimieten zouden zonder enig gevaar flink kunnen worden verhoogd bij een veel betere rijopleiding en veel strengere eisen aan het examen. Mensen die hier niet aan kunnen voldoen gaan maar met het OV.

  ===
  Red Flag Act
  http://en.wikipedia.org/wiki/Locomotive_Act

 22. @Paul Martens [23]: Beste Paul en andere intelligente Nederlanders,
  Als de agenten thuis zitten, in de WW, dan kunnen zij geen boetes en bekeuringen uitdelen. Dan heeft de overheid geen inkomsten, dus zijn de thuiszittende agenten duurder, neem ik aan.
  In de gemeente Epe, Gelderland, al een half jaar, nog maar één of twee agenten op de politie post te Heerde. ’s avonds zitten zij in Apeldoorn. Verkeersovertredingen vieren hoogtij. Ik zelf neem bijna altijd de binnenwegen, de zandwegen waar niemand komt, laat staan een politie agent. Bromsnor is met pensioen, het is maar dat je het weet, Trui

  trui [27] reageerde op deze reactie.

 23. @trui [26]: PS

  SCHERP VERWARRING EN IEDEREEN LET OP

  Haal borden, stoplichten en markering weg en de verkeersveiligheid neemt toe. Dat weten ze al in Singapore, Londen en Friese plaatsen als Nij Beets. Nu de rest van Nederland nog.

  Krantenbericht in De Stentor.

  (het zal jullie verbazen, maar ik lees soms de krant, hoor)

  Trui

 24. Dank u wel meneer Genemans.
  Al vele jaren vermoed ik hetzelfde maar ben, in tegenstelling tot u, altijd te lui geweest om hier zelf een onderzoek naar te doen. Ik sprak een aantal jaren geleden een hoofdagent uit Amsterdam op een feestje. Deze zei dat het verdomd moelijk is als je een half jaar in een jeugdproject betrokken bent geweest, het laatste gedeelte van het jaar het aantal bekeuringen van het hele jaar moet “binnen zien te halen”. Met een meetlat controleerde hij of auto’s niet meer dan 11 centimeter buiten hun parkeervak stonden. Hij adviseerde mij in oktober en december met de trein naar Amsterdam te gaan, maar alleen als het noodzakelijk was en zeker niet met de auto. Anyway, het is niet de schuld van de individuele agent maar van de politiek die geen middel onbenut laat om de werkende man zijn zakken leeg te kloppen voor hobbies waar iedereen zolangzamerhand schoon genoeg van heeft.
  Nogmaals bedankt voor dit epistel.
  Ik zal het mijn vrienden en collega’s laten lezen.

Comments are closed.