Vorige week besprak ik het interview met Bill Warner, directeur van het Centrum voor de Studie van de Politieke Islam (CSPI), over de dualistische grondslag van de Politieke Islam. Hij toonde aan, dat de Politieke Islam is gebaseerd op een drogreden, namelijk op de logische tegenspraak tussen twee tegenstrijdige definities van het begrip “jihad”, die leidt tot een tweeslachtigheid in het uiterlijk gedrag van de Moslim.

We zagen, dat in 97% van de gevallen die de Hadith beschrijft, met jihad bedoeld wordt: de Heilige Oorlog van de Moslim tegen de “ongelovigen”. In 3% van de gevallen wordt de innerlijke strijd van de Moslim bedoeld. Beide definities leiden, afhankelijk van de situatie, tot een voor niet-Moslims (ongelovigen) meestal onbegrijpelijk tweeslachtig gedrag. Het interview met Bill Warner gaat deze week verder met enkele aspecten van de verhouding Moslim/ongelovige.

Frontpage: Waar komt dit stilzwijgen [van de ongelovigen] vandaan ?

Warner: Om te beginnen registreerden de ongelovigen de Arabische uitbraak in een decadente Byzantijnse wereld als een Arabische invasie. Maar de invasie van Oost-Europa geschiedde door de Turken, terwijl de invasie van Spanje door de Moren werd gepleegd. Onze geleerden waren niet eens in staat de invallers te benoemen.

Angst en afkeer

Mohammed doodde elke intellectueel of artiest, die tegenstand bood. Het was uit angst, niet uit een soort gevoeligheid, dat de overgrote meerderheid van de media de cartoons van Mohammed niet afdrukte. Angst is een fabelachtige reden voor stilzwijgen, maar dat is nog niet genoeg om alles te verklaren. Wat verklaart de bijna psychotische afkeer tegen kennis over de Islam ? Behalve angst, zo realiseren wij ons, is de politieke Islam ons totaal vreemd.

Gouden Regel

Laten we de morele basis van onze beschaving eens onderzoeken. Onze hele politiek en ethiek zijn gebaseerd op een unitaire moraal, die het best wordt geformuleerd door de Gouden Regel:

“Behandel anderen, zoals U zelf behandeld wilt worden.”

De basis voor deze regel is de erkenning, dat wij op een bepaald [biologisch] niveau allemaal hetzelfde zijn. We zijn niet allemaal hetzelfde. Elke sport toont ons, dat we niet dezelfde mogelijkheden hebben. Maar iedereen wil behandeld worden als een menselijk wezen. Meer in het bijzonder willen wij allemaal gelijk zijn voor de wet en als sociaal gelijken behandeld worden. Op basis van de Gouden Regel hebben wij democratie gecreëerd, slavernij beëindigd en behandelen we mannen en vrouwen als politiek gelijken. Dus de Gouden Regel is een unitaire moraal. Alle mensen moeten op dezelfde wijze behandeld worden. Alle religies hebben een of andere versie van de Gouden Regel behalve de Islam (nadruk SN).

FP: Waarin verschilt de Islam in deze context ?

Warner: De term “menselijk wezen” heeft geen betekenis binnen de Islam. Er bestaat niet zoiets als mensheid, alleen de dualiteit van gelovige en ongelovige. Kijk naar de ethische beweringen in de Hadith. Een Moslim behoort niet te liegen, bedriegen, moorden of stelen van andere Moslims. Maar een Moslim mag liegen, bedriegen of een ongelovige doden, als het de Islam bevordert.

Er bestaat geen algemene ethische regel in de Islam. Moslims moeten op de ene wijze worden behandeld, ongelovigen op de andere. Het dichtst komt de Islam bij een unitaire ethische regel doordat de hele wereld zich moet onderwerpen aan de Islam. Nadat Mohammed een profeet werd, behandelde hij nooit een ongelovige als een Moslim. De Islam ontkent de waarheid van de Gouden Regel.

Dubbele moraal

Deze dualistische moraal is de basis voor de jihad. Het ethische systeem beschouwt de ongelovige als ondermensen en daarom is de ongelovige makkelijk te doden, beschadigen of bedriegen.

Welnu, wanneer wij als ongelovigen falen de Gouden Regel toe te passen, kunnen wij worden beoordeeld en veroordeeld. Wij schieten weliswaar vaak te kort, maar het is ons ideaal.

Er zijn andere dualistische culturen geweest. Denk aan de Ku-Klux-Klan. Maar de KKK is simplistisch. De KKK lid haat alle zwarten altijd; er is maar één keus.

Het Islamitisch dualisme is bedrieglijker en biedt twee keuzen voor de behandeling van de ongelovige. Hij kan aardig behandeld worden, zoals een boer zijn vee goed behandelt. Dus de Islam kan aardig zijn, maar de ongelovige wordt in geen geval een broer of een vriend. Er zijn zo’n 14 verzen in de Koran die daarin krachtig zijn – een Moslim is nooit een vriend van een ongelovige. Een Moslim kan “vriendelijk” zijn, maar hij is nooit een feitelijke vriend. En de graad waarin een Moslim een echte vriend is is de graad waarin hij niet een Moslim is, maar een hypocriet.

Frontpage: U vermeldde eerder, hoe logica een ander diep geschilpunt is. Kunt U daar op ingaan ?

Warner: Ik herhaal, alle kennis [over de Islam, SN] wordt gebaseerd op de contradictie. Als twee dingen tegenstrijdig zijn, dan moet er tenminste een onjuist zijn. Maar binnen de Islamitische logica kunnen twee tegenstrijdige beweringen beide juist zijn. De Islam gebruikt dualistische logica [pseudologica, SN] en wij gebruiken unitaire wetenschappelijke logica.

Aangezien de Islam dualistische logica en ethiek heeft, is het compleet vreemd voor ons. Moslims denken anders dan wij en voelen verschillend dan wij. Dus onze afkeer is gebaseerd op angst en afkeuring van Islamitische moraal en logica. Deze afkeer maakt, dat wij kennisverwerving over de Islam vermijden, dus weten we niets en blijven onwetend.

Onvoorwaardelijke onderwerping

Een ander deel van de afkeer is het feit, dat we ons realiseren, dat er geen compromis met een dualistische (dubbele) moraal bestaat. Er is geen plaats halverwege tussen unitaire en dualistische moraal. Als je in een zakelijke verhouding staat tot een leugenaar of bedrieger, is bedrog onvermijdelijk. Ongeacht hoe aardig je bent, zal hij voordeel van jou trekken. Kortom Islamitische politiek, ethiek en logica kan geen deel uitmaken van onze beschaving. De Islam assimileert zich niet, zij domineert. Je schiet er nooit iets mee op. Haar eisen houden nooit op en moeten worden vervuld op Islamitische voorwaarden: onderwerping.

Schaamte over de geschiedenis van de slavernij

De laatste reden voor onze afkeer van de geschiedenis van de politieke Islam is onze schaamte. De Islam heeft meer dan een miljoen Europeanen tot slavernij gebracht. Aangezien Moslims niet tot slavernij kunnen worden gebracht, was het een blanke Christin, die de sexslaaf van de Turkse Sultan was. Deze dingen willen wij [Westerlingen, SN] niet onder ogen zien.

Joden willen de geschiedenis van de politieke Islam niet erkennen, omdat zij dhimmi’s waren, een tweede klasse burgers of half-slaven, net als de Christenen. De Joden willen er graag aan herinnerd worden, hoe zij adviseurs of artsen waren van een machtige Moslim, maar wat hun positie ook was, zij bleven altijd dhimmi’s. Er is geen compromis tussen het zijn van een gelijke en het zijn van een dhimmi.

Waarom zouden Hindoes herinnerd willen worden aan de schande van de slavernij en de vernietiging van hun tempels en steden ?

Na de bouw van de Taj Mahal, hakte de de Moslimleider de rechterhanden van de vaklieden af, zodat zij nooit meer in staat zouden zijn net zoiets moois voor iemand anders te maken. De gewoonte van weduweverbranding, de weduwe die zich werpt op het brandende graf van haar echtgenoot, ontstond als antwoord op de verkrachting en brutaliteit van de Islamitische jihad toen het over het oude Hindustan raasde.

Zwarten willen niet het feit onder ogen zien, dat het een Moslim was, die hun voorvaderen bijeendreef in Afrika voor de groothandel met de blanke slavenhandelaar. De Arabier is de echte Meester van de Afrikaan. Zwarten kunnen de gemeenschappelijke band die zij met de blanken delen, niet accepteren: [namelijk] dat beide Europeanen en Afrikanen slaven waren onder de Islam. Zwarten stellen zich graag voor, dat de Islam hun tegenwicht tegen de blanke macht is, maar niet dat de Islam hen 1400 jaar lang heeft overheerst.

Dualistische logica, dualistische (dubbele) moraal, angst en schaamte. Er is geen compromis. Dit zijn de redenen, die we niet willen kennen over de geschiedenis van de politieke Islam, doctrine of ethiek.

Wordt vervolgd.

Commentaar SpyNose:

De verovering van Constantinopel door de Ottomanen in 1453 betekende het definitieve einde van het Byzantijnse Rijk.

nl.wikipedia.org/wiki/Byzan…

Inmiddels heeft de Islam zich niet alleen verder uitgebreid over belangrijke delen van het voormalige Romeinse Rijk (Noord-Afrikaanse landen, Egypte, Libanon, Syrie, Klein-Azie), maar ook over grote gebieden daarbuiten (in Azie in Noordelijke richting t/m Kazakhstan en in Oostelijke richting via Irak, Iran tot India/China en in Zuidelijke richting op het Arabisch schiereiland en in Afrika t/m Somalie, Sudan, Chad, Niger, Mali, Mauretanie en praktisch het gehele West-Afrikaanse kustgebied). Aan de periferie van al deze gebieden is er veelal sprake van gewapende conflicten, althans steken de politieke spanningen steeds opnieuw de kop op.

Conclusie

Uit bovenstaande analyse van de inherente tweeslachtigheid van de Politieke Islam dient te worden afgeleid, dat de allereerste ondubbelzinnige eis die aan Nederlandse politieke vertegenwoordigers van Islamitische huize met een tweede paspoort gesteld moet worden is, dat zij onmiddellijk formeel en openlijk afstand doen van hun buitenlandse nationaliteit of anders hun politieke functie neerleggen. Nederland telt vanaf morgen twee Islamitische staatssecretarissen met twee paspoorten, Nebahat Albayrak van Turkse nationaliteit en Mohammed Abouthaleb van Marokkaanse nationaliteit. Alleen deze laatste kan niet onvrijwillig afstand doen van de Marokkaanse nationaliteit.

Bron:

Center for the Study of the Political Islam.

www.jihadwatch.org/archives

De Politieke Islam (2) – Ongeloof en Onderwerping

Zie ook:

Politieke Islam, https://www.vrijspreker.nl/wp/2007/02/de-politieke-islam-interview-1/

Het Romeinse Rijk, http://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinse_Rijk

Beyond the Wall, http://btw.imb.org/news_map.asp

15 REACTIES

 1. Bill Warner weet erg goed te verwoorden waar de ideologie islam staat ten opzichte van alle andere geloven/ideologieen.

  Zolang er geen verbod in een land is op de ideologie islam zal je uiteindelijk al is het na eeuwen of zelfs millenia aan het kortste eind trekken. Zo’n verbod is natuurlijk tegenstrijdig met de Libertarische filosofie, maar persoonlijk denk ik dat de vredelievendheid ten opzichte van andere filosofien die als doel hebben jouw filosofie uit te roeien het zwaktepunt is van het Libertarisme.

  Zoals Warner omschrijft bestaat er geen wederzijdse vrijwillige overeenkomst op basis van gelijkheid tussen moslims en anderen (volgens de islam) hoe zeer het Libertarisme dit verlangt. In feite heeft de islam ook aan Libertariers de eeuwigdurende oorlog verklaard totdat er een winnaar overblijft. In die zin kun je volgens mij een verbod op islam scharen onder het recht op zelfverdediging immers vanwege hun eeuwigdurende oorlogsverklaring mogen wij ons zelf toch verdedigen?

  Hub Jongen [2] reageerde op deze reactie.

 2. Na de koude oorlog heeft “de maffia” een nieuw gevaar nodig om meer macht te krijgen en de NWO tot stand te brengen.
  Onderzoek maar goed. De CIA zit achter de islam terreur.
  De CIA gebruikt terreur om oorlogen te beginnen en zo steeds meer macht te krijgen over de mensen.
  Verdeel en heers. Uit chaos hun orde maken. Trap er niet in.
  De Rotchild’s stonden ook achter Hitler en Stalin.
  Het Vaticaan steunde Hitler.
  Wat denkt je van alle pedofilie door jezuïeten in België, Nederland en Amerika?
  Ik ben nu bezig rol Vaticaan en jezuïeten te onderzoeken.
  o.a.
  http://www.vaticanassassins.org/?cat=1&paged=2
  Net als bij schaken moet je zetten vooruit denken. Welk plan zit hier achter.

  surfer [6] reageerde op deze reactie.

 3. “Mohammed Abouthaleb van Marokkaanse nationaliteit. Alleen deze laatste kan niet onvrijwillig afstand doen van de Marokkaanse nationaliteit.”

  Ik neem aan “vrijwillig afstand doen” ?

  Ook dat begrijp ik dan nog niet.
  Wie bepaalt de nationaliteit van een persoon?
  Ik denk op de eerste plaats het opperhoofd, daarna de ouders die het kind gaan “aangeven” en daarna zit het kind er aan vast?

  Kan Aboutaleb niet in het openbaar zweren dat hij geen Marokkaan (of moslim of islam) meer is?

  flap [5] reageerde op deze reactie.

 4. @Hub Jongen [94]: Nou begeef je je op glad ijs. Wat je nou vraagt van aboutaleb is directe inmenging in ZIJN privesfeer. Als libertarier had ik iets meer van jou verwacht.

  Je zondigd nou direct tegen het streven van de vrijspreker.
  Gemiste kans dit.

 5. @Onderzoeker [93]: Ja, die zitten erachter, maar het is ook niet zo dat er geen draagvlak voor is bij de Mekkatoeristen, zoals vb de moord op Theo Van Gogh bewees, of de reacties na de cartoon publicaties.

  Wat Islam betreft volstaat het om demografische kaartjes te bekijken, en je af te vragen, is dat wat we willen met onze toekomst? Zelfs dan al, is het een duidelijke nee.

  De internationalisten denken er anders over, die zien niet liever dan de aankomende multi-mono-cultuur, maar naarmate ze dit langzaam proces doordrukken, groeit de tegenstand ook.

 6. In haar boek ‘A God Who Hates’ heeft Wafa Sultan als ervaringsdeskundige haar leven en vooral het ‘gewone’ leven in de arabische landen met andere moslims beschreven, waarbij vooral het dualisme zowel binnen de islam als daarbuiten wordt uiteengezet.
  Het heeft mijn ogen geopend en ik twijfel niet meer…, zo primitief en volkomen onmenselijk. Onvoorstelbare wreedheid en onwaardigheid. Vroeger en juist nu.
  Laat u zich niet misleiden maar neem de moeite dit boek te lezen.

 7. @Fluminis [97]: Klopt, het is een proces in fases. Allereerst heb je moslims die nauwelijks iets doen aan hun religie, de zogenoemde MINA’s (moslims in naam alleen). Zodra een moslim vromer wordt en zich gaat verdiepen in de koran, hadith en sira wordt hij een fundamentalist en vanuit het fundamentalisme is het een kleine stap richting geweld tegen andersdenkenden. Kijkend naar groeperingen als de Taliban, Al-Qaeda, Ansar al-Islam, Hezbollah, Hamas en Jamaaia-Islamia dan zie je telkens dit proces tot uiting komen.

 8. De islam is in opmars, niet alleen in Europa, maar wereldwijd,net als Kasjmir, Cyprus, Servische Kosovo,Bosnie, de Filippijnen, zuidelijk Thailand, Darfoer, Soedan, Libanon Atjeh in Indonesië,nu in Nigeria. In 1973 waren er ongeveer een half miljard moslims in de wereld, vandaag is dat aantal al verdriedubbeld tot 1,5 miljard.Nederland:in 1971>> 54000 moslims,vandaag 1 miljoen moslims.Deze ongewapende demografische oorlog is oneindig veel gevaarlijker dan haat zaaiende imams en gewelddadige moslim fundamentalisten die oproepen tot de gewapende jihad.Zelfs de gematigde en rationeel denkende moslims waarschuwen voor dit gevaar.Het is heel moeilijk om optimistisch te blijven in het licht van de groeiende islamisering van Europa.

  Maik [12] reageerde op deze reactie.

 9. Nou en dan zeggen ze dat Moslims graag zo ver mogelijk terug in de tijd gaan in een poging om hun gelijk te halen.

  Maar je zou haast aan iedereen vragen zullen we vooruit kijken want al die oude jaartallen zijn niet gebaseerd op feiten maar opgeschreven sagen en een hoop fantasie.Maar dat wordt door wetenschapper al voldoende onderuit gehaald.

  Maar wie de kwalijke handelingen binnen de Katolieke kerk eens tegen het licht houdt waant zich binnen de KKK.Nu ik er aan denk hebben die cape en de rituelen ook wel veel overeenkomsten en is het toedekken van misdaden tot een kunstvorm verheven.

  Maar hoe zou u vanuit een andere positie naar de misdaden van Bush hebben gekenen als u direct slachtoffer was van zijn politiek.Wie niet de geschiednis wil erkennen van Regime change operaties van de VS en alles wat daar bij komt kijken is ook niet bereidt de fabels en de waarheden over de Islam van elkaar te scheiden.

  Maar de meesten zien enkel dat etiket Moslim en willen niet eens naar de persoon kijken.Als je ze daar op aanspreekt zijn ze zich van geen kwaad bewust en willen ze overkomen als ieder ander weldenkend mens.Ja ik weet het andersom is het ook het geval maar ook daarin ben ik dezelfde overtuiging rijk.Ook zij moeten berusten is de veelzijdigheid van culturen.

 10. Mijn vraag past het best bij dit artikel dus even een vraag aan alle lezers.

  Wie kan mij meer vertellen over het Joodse geloof in Suriname.Ik kom net stomtoevallig een video fragment tegen dat men in de jaren ´50 bij het ontginnen van een stuk bos een joodse nederzetting tegenkwam compleet met de overblijfselijk van een synagoge.Het zou gaan om bouwwerkenn van 2oo jaar oud.

  In het Filmpje wordt ook aangegeven dat de Joden zich pas na vele jaren mochten vestigen in de stedelijke gebieden als Paramaribo.
  Ik ben dan ook erg benieuwd wie dit zo had bepaald en hoe die eerste stappen in die steden zijn verlopen.

  Het is me al vaker opgevallen dat het Jodendom zich schijnbaar wilde vestigen in Noord,Midden en Zuid-Amerika.Heeft dat iets te maken met de haat van Hitler of was het angst.

  Maar het meest onbegrijpelijke voor mij is dat na de wo2 daders en slachtoffers dezelfde landen opzochten om naar uit te wijken.Vaak leefden ze met en onder elkaar terwijl men wist van elkaars rol.

  Maar laat nou juist in die landen in de jaren daarna enorme schendingen van mensenrechten hebben plaatsgevonden.Ik probeer een en ander met elkaar in verband te zien maar kom niet zo ver door alle tegenstrijdige gedachten.

  Wie kan er meer over vertellen of heeft verwijzingen waar ik die info kan vinden.Dan kan ik als de verf aan het drogen is even zoeken.

 11. Erdogan eist!
  Hij eist dat de grenzen geopend moeten worden en dat er Turkse scholen worden geopend in Duitsland. Wie zegt dat je een land eerst moet veroveren om de dienst uit te maken? Gewoon eisen stellen hier en daar wat dreigen of wat opblazen en je hebt je zin.
  Marokko zet zeven Nederlanders het land uit!  

  De Marokkaanse regering heeft donderdag gewaarschuwd streng op te zullen treden tegen bekeerders ,,die spelen met religieuze waarden”. Dinsdag werden twintig christelijke zendelingen het land uitgezet, onder wie zeven Nederlanders. Zendingswerk is illegaal in Marokko.

  “De Turkse premier Erdogan dreigt met de uitzetting van 100.000 Armeense immigranten.
  In een interview met de BBC zei Erdogan dat de waarschuwing verband houdt met parlementaire voorstellen in de VS en Zweden om de moord in 1915 op Armeniërs in Turkije te bestempelen als volkerenmoord.”
  Dubbele paspoorten zodat je je hele leven, ook al ben je er nog nooit geweest, waarvan je niet kunt afkomen tot en met generaties…

  Erdogan gaat nog verder; “Turkse scholen moeten nu in Europa beginnen”. Erdogan wil Turkse vwo-scholen in Duitsland… op kosten van de Duitse belastingbetaler! “De minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Beieren, Joachim Herrmann, vindt dat Erdogan de Duitse bevolking provoceert. De Turkse premier geeft steeds meer blijk van een nieuw Turks imperialisme en nationalisme, ”die voor ons Duitsers onverdraaglijk is”, aldus Hermann in de krant tz. (Parool)
  Ongeveer 1500 Turkse politici zouden op uitnodiging en kosten van de Turkse regering een “conferentie” in Istanbul hebben bijgewoond.
  Turkse regering probeert Turkse politici in Europese landen te beïnvloeden. Volgens het Duitse weekblad Der Spiegel heeft de Turkse premier Recep Tayyip Erdogan hen daar opgeroepen niet te integreren in het land waar ze wonen, maar juist politiek actiever te worden
  Dienstplicht in Turkije en Marokko.
  Waar je amper onderuit kan komen, Je kinderen niet de naam kunnen geven welke jij en je partner zo graag willen geven, alleen islamitische namen dus. Hier geboren maar vechten met een andere leger!!
  Nu is het zo dat de Moslims onze politieke instelling dwingend kunnen beïnvloeden. Dat lukt ons in Turkije of Marokko niet. Maar ze krijgen alles door partijen zoals de PVDA, CDA, Groen Links en D66 op een bordje keurig opgediend. Ze kosten de natie bakken vol met geld terwijl de tegenprestatie verwaarloosbaar is. Turkije heeft een indrukwekkend track record van etnische zuivering. En dat betreft niet alleen Armeniërs maar ook Grieken, Koerden, Assyriërs. Alles wat niet Turks heet en islamitisch is, is persona non grata. En hier mag de islam wel gepredikt worden, sterker nog, het wordt hier en daar zelfs opgedrongen. Wat heeft de politiek in Godsnaam hier in huis gehaald, men laat dus duidelijk zien dat men in Marroko en Turkije andere geloven niet tolereert. Turkije en Marokko zijn islamitische staten waar andersdenkenden of gedeporteerd of gedood worden. De wereld zal helaas weer wegkijken en de confrontatie met de islam uit weg de gaan. Wanneer worden wij toch in hemelsnaam wakker? Nederland doet niets tegen criminelen uit dat land die hier de beest uithangen. Verhagen protesteert en dat is het. Wanneer laat de overheid nu eens zien dat wij ook kunnen optreden tegen radicale imams en noord-afrikaanse criminelen? Wanneer wordt het die moslims in die moslimlanden nou eens duidelijk dat wij het helemaal gehad hebben met die eenzijdigheid. Christenen worden daar overal vervolgd en gevangen gezet. Ze mogen niet eens een kerk bouwen maar wel moord en brand schreeuwen als hier geen minaretten gebouwd mogen worden.
  Maar voor de falende politicus is dit natuurlijk veel te moeilijk, beter Nederland naar de donder, als ingrijpen waar dat nodig is. Het jarenlang aan de macht zijn van de PvdA, CDA in Nederland, de laatste jaren onder Cohen, Abutaleb heeft van grootsteden een onleefbare gebied gemaakt: relmarokkanen terroriseren hele wijken, de hoogste parkeertarieven ter wereld, Met Cohen en natuurlijk z’n maatje Ahmed Marcouch in de 2e kamer krijgen we nog meer islam en straatterrorisme waar niks aan gedaan wordt in Nederland, zoals men nu al kan zien in Amsterdam. En tevens zullen de overheidsuitgaven de pan uitrijzen aan projecten en hobby’s die de Nederlander niks opleveren. Moslims krijgen de vrije hand en van Nederlandse burgers wordt verwacht dat ze de manier van denken van moslims overnemen. Het is dan alleen nog maar een kwestie van tijd.
  Het is natuurlijk overduidelijk dat Cohen en zijn partij de ondergang van Nederland betekenen. Dat de immigratie de laatste decennia toeneemt als de PvdA in de regering zit is overduidelijk. Den uyl was begonnen met het import van massa moslims (gezinshereniging etc..) en Cohen gaat hele proces voortzetten…Niet capabel om het (mede door de PvdA) verstoorde landje er bovenop te helpen. Die man leeft in een sprookjeswereld en zal Nederland omtoveren in een Utopia voor mensen zonder enkel respect en aanpassingswil. Het is treurig dat Nederlanders zich zo gemakkelijk in de luren laten leggen door de personen als Cohen, Marcouch, Abutaleb, Albayrak, en al die Muhammed’ s. Hun einddoel is een geafrikaniseerd en verturkte Nederland. De Nederlanders die hen steunen, helpen ze daarbij. Neem b.v. Quaradawi, een moslimfundamentalist, lid van de Moslimbroederschap is een belangrijke inspirator van Marcouch. Cohen die overal moskeeën wilt neerzetten heeft ook sterke banden met de criminele Milli Gorus organisatie. Cohen wilt dat deze fundi’s de grootste moskee van Europa bouwen, een project van het stadsdeel De Baarsjes, woningbouwvereniging Het Oosten en de Turkse moskeeorganisatie Milli Görüs. De bouw kreeg de bestuurlijke en verkapte financiële steun van de lokale overheden vanuit de gedachte dat er een “liberaal getinte moskee” zou verrijzen. Na verloop van tijd bleek dat de zeer gevaarlijke religie_maffia Milli Görüs de touwtjes in handen had. Na allerlei conflicten en financiële schandalen wilde Cohen toch dat ze serieus mogen beginnen met de grootste kazerne van de Islamitische milities waar toenmalig minister van Justitie Piet Hein Donner (CDA) in 2006 een openingsceremonie opluisterde. Het islamiseren gaat veel verder dan het promoten van koranlessen in het openbaar onderwijs en het goedkeuren van vrouwvijandelijk gedrag door ambtenaren. De lijst is zeer lang: het verwelkomen van een moskee van de Moslimbroederschap, het binnenhalen van een zogenaamd Poldermoskee waar haatpredikers kind uit huis zijn, het doordrukken van een door de centrale gemeenteraad verworpen nota Kerk en Staat, een pleidooi voor de boerka op het schoolplein, proefballonnetjes voor subsidie aan salafisten en voor mannen en gescheiden ingangen in de bibliotheek. Sterker nog, Marcouch promootte niet alleen islamlessen op openbare scholen, maar lobbyde ook actief voor de ultra orthodoxe poldermoskee van zijn goede vriend Mohammed Cheppih, Cohen is overal betrokken en stond altijd achter zijn grote vriend Marcouch, dezelfde Cheppih die ook voorzitter was van de AEL en tegenwoordig zo ongeveer wel meer in Saoudi-Arabië als Nederland te vinden is. Vermoedelijk zit hij zelf of een familielid (in ieder geval een M. Marcouch) zelfs in het bestuur van de nieuwe poldermoskee. Ook weer gefinancierd met wahabistisch geld. Vergeet niet dat Marcouch voorheen woordvoerder was van de Marokkaanse moskeeën in Nederland. Cohen is een val voor Nederland. Cohen’s Amsterdammers en Abutaleb’s Rotterdammers noemen gewoon ieder mannelijk kind “Mohammed”. Over tien jaar kun je gewoon “Mohammed” zeggen tegen een Marokkaan wiens naam je niet kent; je kunt er voor 90% zeker van zijn dat dit inderdaad zijn naam is. Het is een Arabische farce.
  Oplossingen:
  Om te beginnen de grenzen dicht voor immigranten die in directe of indirecte lijn van buiten de EU komen. Mensen zonder Nederlandse nationaliteit die problemen veroorzaken onmiddellijk het land uit. Repatriëren van kanslozen kan moeilijk zijn maar moet wel tot het uiterste geprobeerd worden.
  Al vele jaren mengen Turkije – en ook Marokko – zich via hun 2-paspoorten vazallen in de Nederlandse politiek. Dat moet afgelopen zijn! Een mooi moment om de 2-paspoorten af te schaffen. Als je het paspoort van het thuisland niet kunt opzeggen (Turken kunnen dat wel!) jammer dan, Nederlands paspoort invorderen en een verblijfsvergunning verstrekken. Alle dubbele paspoorten geen stem recht geven, zijn meteen alle problemen opgelost omdat Turken en Marokkanen hun paspoort niet mogen inleveren. Het enige dat helpt tegen deze continue inmenging van zowel Turkije als Marokko is afschaffen van de dubbele nationaliteit. Stop de dubbele paspoorten waanzin.  En pas een Nederlands paspoort als je wezenlijk hebt bijgedragen aan de Nederlandse maatschappij.
  De Turkse moslims hebben honderden jaren Europa bedreigd. Erdogan de premier van Turkije, kwam onlangs naar Duitsland, om te vertellen dat de Turken primair naar Turkije moesten luisteren. En De Turken die hier wonen en ook een Turkse pas hebben, moeten in het Turkse leger hun dienstplicht vervullen. Dit is land-verraad ! Turkije is en blijft een agressief ondemocratisch land.
  Met de Koerden willen ze niet praten! En de partij van de koerden hebben ze verboden.
  Verder moet het importeren van bruiden onmiddellijk worden gestopt. Natuurlijk mag je met iemand van buiten de EU trouwen maar slechts 50% van deze mensen kan vervolgens de EU als vestigingsplaats kiezen. Quotum bereikt, dan worden er geen vergunningen meer afgegeven.
  Integratie betekent de basisnormen van een samenleving aanvaarden en overnemen. Daarvan is bij grote groepen immigranten geen sprake. Het was daarom een slecht idee ze massaal in westerse landen binnen te laten komen, anders dan als tijdelijke arbeidskrachten.

  De oplossing van het probleem is logischerwijze remigratie of echt westerling worden. En zeker niet kinderen die in een westers land geboren zijn onderwijs gaan geven in de taal van hun ouders.

 12. Het mooie van al dat rechtste gebrul is dat je juist hen de spiegel voor kunt houden.Die grote dreiging die men toeschrijft aan de Islam is dezelfde die westerse geloofsstromingen vormen voor de werkelijke waard een normen.

  Mensen zijn in feite primitieve wezens die graag deel uit willen maken van een ondoorzichtig geheel.Het groepsgevoel is voor veel mensen de vervanging van het kudde gevoel.

  Dat geroep over intergratie begint juist bij de mensne die zich zo storen aan al die buitenlanders.Ga zelf eens de daad bij het woord voegen en vraag die multi culti buren eens op visite.Vraag ze ook gerust eens om hulp als u dat schuurtje in de tuin in elkaar will zetten.

  Kijk dat geschreeuw van Wilders en zijn gemuteerde kiezers slaat nergens op en draagt ook in het geheel niet bij aan een oplossing.

  Dus aan al die rechtse rakkers doe eens wat meer je best en maak zelf ook eens werk van de intergratie en laat met je vakantie de zak aardappels thuis en mocht je het echt serieus menen ga dan eens naar al die uitgeaaide hollanders in de wereld en ontneem hen alle hollandse tradities die ze in ere houden.

Comments are closed.