- Vrijspreker.nl - https://www.vrijspreker.nl/wp -

14 eeuwen Heilige Oorlog van de Politieke Islam (2): onderwerp de ongelovige

Vorige week besprak ik het interview met Bill Warner, directeur van het Centrum voor de Studie van de Politieke Islam (CSPI), over de dualistische grondslag van de Politieke Islam. Hij toonde aan, dat de Politieke Islam is gebaseerd op een drogreden, namelijk op de logische tegenspraak tussen twee tegenstrijdige definities van het begrip “jihad”, die leidt tot een tweeslachtigheid in het uiterlijk gedrag van de Moslim.

We zagen, dat in 97% van de gevallen die de Hadith beschrijft, met jihad bedoeld wordt: de Heilige Oorlog van de Moslim tegen de “ongelovigen”. In 3% van de gevallen wordt de innerlijke strijd van de Moslim bedoeld. Beide definities leiden, afhankelijk van de situatie, tot een voor niet-Moslims (ongelovigen) meestal onbegrijpelijk tweeslachtig gedrag. Het interview met Bill Warner gaat deze week verder met enkele aspecten van de verhouding Moslim/ongelovige.

Frontpage: Waar komt dit stilzwijgen [van de ongelovigen] vandaan ?

Warner: Om te beginnen registreerden de ongelovigen de Arabische uitbraak in een decadente Byzantijnse wereld als een Arabische invasie. Maar de invasie van Oost-Europa geschiedde door de Turken, terwijl de invasie van Spanje door de Moren werd gepleegd. Onze geleerden waren niet eens in staat de invallers te benoemen.

Angst en afkeer

Mohammed doodde elke intellectueel of artiest, die tegenstand bood. Het was uit angst, niet uit een soort gevoeligheid, dat de overgrote meerderheid van de media de cartoons van Mohammed niet afdrukte. Angst is een fabelachtige reden voor stilzwijgen, maar dat is nog niet genoeg om alles te verklaren. Wat verklaart de bijna psychotische afkeer tegen kennis over de Islam ? Behalve angst, zo realiseren wij ons, is de politieke Islam ons totaal vreemd.

Gouden Regel

Laten we de morele basis van onze beschaving eens onderzoeken. Onze hele politiek en ethiek zijn gebaseerd op een unitaire moraal, die het best wordt geformuleerd door de Gouden Regel:

“Behandel anderen, zoals U zelf behandeld wilt worden.”

De basis voor deze regel is de erkenning, dat wij op een bepaald [biologisch] niveau allemaal hetzelfde zijn. We zijn niet allemaal hetzelfde. Elke sport toont ons, dat we niet dezelfde mogelijkheden hebben. Maar iedereen wil behandeld worden als een menselijk wezen. Meer in het bijzonder willen wij allemaal gelijk zijn voor de wet en als sociaal gelijken behandeld worden. Op basis van de Gouden Regel hebben wij democratie gecreëerd, slavernij beëindigd en behandelen we mannen en vrouwen als politiek gelijken. Dus de Gouden Regel is een unitaire moraal. Alle mensen moeten op dezelfde wijze behandeld worden. Alle religies hebben een of andere versie van de Gouden Regel behalve de Islam (nadruk SN).

FP: Waarin verschilt de Islam in deze context ?

Warner: De term “menselijk wezen” heeft geen betekenis binnen de Islam. Er bestaat niet zoiets als mensheid, alleen de dualiteit van gelovige en ongelovige. Kijk naar de ethische beweringen in de Hadith. Een Moslim behoort niet te liegen, bedriegen, moorden of stelen van andere Moslims. Maar een Moslim mag liegen, bedriegen of een ongelovige doden, als het de Islam bevordert.

Er bestaat geen algemene ethische regel in de Islam. Moslims moeten op de ene wijze worden behandeld, ongelovigen op de andere. Het dichtst komt de Islam bij een unitaire ethische regel doordat de hele wereld zich moet onderwerpen aan de Islam. Nadat Mohammed een profeet werd, behandelde hij nooit een ongelovige als een Moslim. De Islam ontkent de waarheid van de Gouden Regel.

Dubbele moraal

Deze dualistische moraal is de basis voor de jihad. Het ethische systeem beschouwt de ongelovige als ondermensen en daarom is de ongelovige makkelijk te doden, beschadigen of bedriegen.

Welnu, wanneer wij als ongelovigen falen de Gouden Regel toe te passen, kunnen wij worden beoordeeld en veroordeeld. Wij schieten weliswaar vaak te kort, maar het is ons ideaal.

Er zijn andere dualistische culturen geweest. Denk aan de Ku-Klux-Klan. Maar de KKK is simplistisch. De KKK lid haat alle zwarten altijd; er is maar één keus.

Het Islamitisch dualisme is bedrieglijker en biedt twee keuzen voor de behandeling van de ongelovige. Hij kan aardig behandeld worden, zoals een boer zijn vee goed behandelt. Dus de Islam kan aardig zijn, maar de ongelovige wordt in geen geval een broer of een vriend. Er zijn zo’n 14 verzen in de Koran die daarin krachtig zijn – een Moslim is nooit een vriend van een ongelovige. Een Moslim kan “vriendelijk” zijn, maar hij is nooit een feitelijke vriend. En de graad waarin een Moslim een echte vriend is is de graad waarin hij niet een Moslim is, maar een hypocriet.

Frontpage: U vermeldde eerder, hoe logica een ander diep geschilpunt is. Kunt U daar op ingaan ?

Warner: Ik herhaal, alle kennis [over de Islam, SN] wordt gebaseerd op de contradictie. Als twee dingen tegenstrijdig zijn, dan moet er tenminste een onjuist zijn. Maar binnen de Islamitische logica kunnen twee tegenstrijdige beweringen beide juist zijn. De Islam gebruikt dualistische logica [pseudologica, SN] en wij gebruiken unitaire wetenschappelijke logica.

Aangezien de Islam dualistische logica en ethiek heeft, is het compleet vreemd voor ons. Moslims denken anders dan wij en voelen verschillend dan wij. Dus onze afkeer is gebaseerd op angst en afkeuring van Islamitische moraal en logica. Deze afkeer maakt, dat wij kennisverwerving over de Islam vermijden, dus weten we niets en blijven onwetend.

Onvoorwaardelijke onderwerping

Een ander deel van de afkeer is het feit, dat we ons realiseren, dat er geen compromis met een dualistische (dubbele) moraal bestaat. Er is geen plaats halverwege tussen unitaire en dualistische moraal. Als je in een zakelijke verhouding staat tot een leugenaar of bedrieger, is bedrog onvermijdelijk. Ongeacht hoe aardig je bent, zal hij voordeel van jou trekken. Kortom Islamitische politiek, ethiek en logica kan geen deel uitmaken van onze beschaving. De Islam assimileert zich niet, zij domineert. Je schiet er nooit iets mee op. Haar eisen houden nooit op en moeten worden vervuld op Islamitische voorwaarden: onderwerping.

Schaamte over de geschiedenis van de slavernij

De laatste reden voor onze afkeer van de geschiedenis van de politieke Islam is onze schaamte. De Islam heeft meer dan een miljoen Europeanen tot slavernij gebracht. Aangezien Moslims niet tot slavernij kunnen worden gebracht, was het een blanke Christin, die de sexslaaf van de Turkse Sultan was. Deze dingen willen wij [Westerlingen, SN] niet onder ogen zien.

Joden willen de geschiedenis van de politieke Islam niet erkennen, omdat zij dhimmi’s waren, een tweede klasse burgers of half-slaven, net als de Christenen. De Joden willen er graag aan herinnerd worden, hoe zij adviseurs of artsen waren van een machtige Moslim, maar wat hun positie ook was, zij bleven altijd dhimmi’s. Er is geen compromis tussen het zijn van een gelijke en het zijn van een dhimmi.

Waarom zouden Hindoes herinnerd willen worden aan de schande van de slavernij en de vernietiging van hun tempels en steden ?

Na de bouw van de Taj Mahal, hakte de de Moslimleider de rechterhanden van de vaklieden af, zodat zij nooit meer in staat zouden zijn net zoiets moois voor iemand anders te maken. De gewoonte van weduweverbranding, de weduwe die zich werpt op het brandende graf van haar echtgenoot, ontstond als antwoord op de verkrachting en brutaliteit van de Islamitische jihad toen het over het oude Hindustan raasde.

Zwarten willen niet het feit onder ogen zien, dat het een Moslim was, die hun voorvaderen bijeendreef in Afrika voor de groothandel met de blanke slavenhandelaar. De Arabier is de echte Meester van de Afrikaan. Zwarten kunnen de gemeenschappelijke band die zij met de blanken delen, niet accepteren: [namelijk] dat beide Europeanen en Afrikanen slaven waren onder de Islam. Zwarten stellen zich graag voor, dat de Islam hun tegenwicht tegen de blanke macht is, maar niet dat de Islam hen 1400 jaar lang heeft overheerst.

Dualistische logica, dualistische (dubbele) moraal, angst en schaamte. Er is geen compromis. Dit zijn de redenen, die we niet willen kennen over de geschiedenis van de politieke Islam, doctrine of ethiek.

Wordt vervolgd.

Commentaar SpyNose:

De verovering van Constantinopel door de Ottomanen in 1453 betekende het definitieve einde van het Byzantijnse Rijk.

nl.wikipedia.org

Inmiddels heeft de Islam zich niet alleen verder uitgebreid over belangrijke delen van het voormalige Romeinse Rijk (Noord-Afrikaanse landen, Egypte, Libanon, Syrie, Klein-Azie), maar ook over grote gebieden daarbuiten (in Azie in Noordelijke richting t/m Kazakhstan en in Oostelijke richting via Irak, Iran tot India/China en in Zuidelijke richting op het Arabisch schiereiland en in Afrika t/m Somalie, Sudan, Chad, Niger, Mali, Mauretanie en praktisch het gehele West-Afrikaanse kustgebied). Aan de periferie van al deze gebieden is er veelal sprake van gewapende conflicten, althans steken de politieke spanningen steeds opnieuw de kop op.

Conclusie

Uit bovenstaande analyse van de inherente tweeslachtigheid van de Politieke Islam dient te worden afgeleid, dat de allereerste ondubbelzinnige eis die aan Nederlandse politieke vertegenwoordigers van Islamitische huize met een tweede paspoort gesteld moet worden is, dat zij onmiddellijk formeel en openlijk afstand doen van hun buitenlandse nationaliteit of anders hun politieke functie neerleggen. Nederland telt vanaf morgen twee Islamitische staatssecretarissen met twee paspoorten, Nebahat Albayrak van Turkse nationaliteit en Mohammed Abouthaleb van Marokkaanse nationaliteit. Alleen deze laatste kan niet onvrijwillig afstand doen van de Marokkaanse nationaliteit.

Bron:

Center for the Study of the Political Islam.

www.jihadwatch.org

De Politieke Islam (2) – Ongeloof en Onderwerping

Zie ook:

Politieke Islam, www.vrijspreker.nl

Het Romeinse Rijk, nl.wikipedia.org

Beyond the Wall, btw.imb.org