Tijdens het door ondergetekende nimmer aflatende piekeren, peinzen en filosoferen over hoe het ooit zo leuke en gezellige Nederland toch terecht kon komen in de huidige diep treurige misère is hij, onder andere, tot de bovenstaande conclusie gekomen! Elke rechtgeaarde Nederlander die zich ons land tot de tachtiger jaren herinnert of zich erin verdiept hoe het toen  was, zal tranen in de ogen krijgen bij het aanschouwen van het Nederland van de 21 e eeuw!

Behalve de multiculturele nachtmerrie heeft het massaal plukken van de burgers de laatste drie decennia een grote vlucht genomen welke, met nog wat randverschijnselen tezamen, verantwoordelijk zijn voor de ellende. Dit artikel pretendeert echter allesbehalve compleet te zijn; het topje van de ijsberg komt dichter in de buurt.

Een ieder kan zelf concluderen dat bovenstaande titel volkomen terecht is bij het vergelijken van door burgers opgelopen schade door “echte” criminaliteit en die t.g.v. overheidspraktijken die uitsluitend ten doel hebben de burgers van hun geld te ontdoen onder valse voorwendselen, waarbij het aantasten en negeren van onze waardigheid niet wordt geschuwd.
Aangezien de begrippen “Recht” en “Respect” hier niet op van toepassing zijn, mag er zo langzamerhand gesproken worden van overheidsterreur, waar ook het bombarderen van de bevolking met grote aantallen overbodige regeltjes en wetten toe behoort!

Wie het niet eens zijn met de titel hebben simpelweg beperkte kennis van de feiten! Volledige kennis van de feiten kan immers niet anders dan leiden tot volmondige instemming! Het begrip “volledig”dient in dit verband trouwens met een korreltje zout genomen te worden; voor alle waarneembare “feiten” zal er ongetwijfeld een veelvoud aan niet-waarneembare feiten zijn!

Grote schuldigen zijn uiteraard de politici ; hoe wij het bijvoorbeeld met z’n allen ooit voor elkaar hebben gekregen nu opgescheept te zitten met volslagen idioten als Balkenende, Bos, Cramer, Donner, Hirsch-Ballin, Ter Horst, Klink, Koenders enz. enz is onbegrijpelijk. Natuurlijk heeft een groot deel van de bevolking bij de laatste verkiezingen op de partijen waartoe zij behoren gestemd, maar niet na te zijn voorgelogen, bedonderd en gemanipuleerd !

Het heeft er veel van weg dat bedrog, volksverlakkerij, machtsmisbruik en de onmacht van de bevolking om een regering te kiezen die doet wat zij wil, geheel inherent zijn aan de staatsvorm die wij in Nederland hebben, namelijk “schijndemocratie”.

Politici lijken op het eerste gezicht begenadigde elleboogwerkers welke tevens uitblinken in het zonder enige scrupule over de balk smijten van onder valse voorwendselen van de burgers afgetroggelde euro’s, zijn gespeend van enig ander talent, welke zich verder onledig houden met het verzinnen van oplossingen voor niet bestaande problemen, (hetgeen vervolgens voor nieuwe problemen zorgt) alsmede het spelen van woordspelletjes in de tweede kamer, waarvoor ze een riant salaris annex onkostenvergoeding opstrijken.

De “besten” (zegt in dit verband dus niets) schoppen het tot minister of hoge ambtenaar; dan wordt het oplaten van proefballonnetjes vol hete lucht een van de belangrijkste activiteiten.

De belangrijkste eigenschappen van dit volk zijn : arrogant, ijdel en wereldvreemd terwijl ze stuk voor stuk lijden aan schromelijke zelfoverschatting en in de regel geen dag van hun leven in het bedrijfsleven echt gewerkt hebben.

Waar ze nu in de praktijk het land mee naar de kloten helpen is de totale minachting voor de bevolking, het pretenderen dat de domme burgers als kippen zonder kop in zeven sloten tegelijk zouden lopen als de overheid niet gezorgd had voor talloze regeltjes welke de burgers alleen maar letterlijk hoeven op te volgen waardoor alles goed komt. De onuitgesproken gedachte is “zouden de burgers zelf gaan nadenken en daar naar handelen dan werd het natuurlijk een gekkenhuis”; hoewel rechters niet schromen om met dergelijke opmerkingen idiote uitspraken te motiveren.

Om het zelf denken te ontmoedigen, zeg maar de burgers hersendood te maken, staat er dan ook een leger van controleurs klaar om dit te sanctioneren. Wie niet “horen” wil, zal moeten “voelen” is het motto ! Om die reden heeft het “college van procureurs-generaal” uitgevaardigd dat de politie geen waarschuwingen meer mag geven want dat “helpt” immers toch niet.

Grootschalig betuttelen !

Het, door de vele ambtenaren van Rijkswaterstaat van ons belastinggeld, overspannen categoriseren van elk stukje weg met een daarbij behorende snelheidslimiet is daar een voorbeeld van. Hierdoor kan het voorkomen dat een gewone “80” weg niet in de “juiste categorie” valt en de snelheidslimiet verlaagd wordt naar “60” waarbij meteen maar de wegasmarkering wordt verwijderd. Deze is zo’n 100 jaar geleden geïntroduceerd om tegengesteld verkeer uit elkaar te houden omdat frontale botsingen de meest ernstige zijn; tevens worden er een halve meter uit de kant onderbroken witte strepen aangelegd om ons naar dat midden te drijven, WAAROM ?? Aangezien secundaire routes steeds meer worden afgesloten als zijnde “sluipverkeer”, met als werkelijk doel te zorgen dat de mensen de ooit geplande tolpoortjes niet meer konden omzeilen, zijn er belastinggelden verspild aan talloze constructies met slagboom. Ondanks dat deze constructies met normale snelheid te nemen zijn, geldt er 100 meter vanaf beide zijden een snelheidsbeperking tot “50”. Mag men daarna weer “80” dan is dat slechts tot 100 meter voor het daarop volgende stoplicht want dan geldt er weer een limiet van “70”, tot 100 meter er voorbij. Zo kan het voorkomen dat er op enkele kilometers weg maar liefst vier snelheidslimieten gelden.  Dit is niets anders dan complete waanzin!

U zult zeggen “dit zijn details, waar maak je je druk om” maar dit is een treffend voorbeeld ; het gaat namelijk om de de gedachtengang die er achter dit beleid zit, deze is niets minder dan verwerpelijk en verachtelijk, de ware oorzaak van de wantoestanden!

Wij hebben ons rijbewijs, zijn volledig bij ons verstand, de meeste van ons rijden goed en hebben zelden tot nooit  aanrijdingen dus laat ons nou in vredesnaam aan de hand van de omstandigheden ZELF bepalen wat mogelijk en verantwoord is.

De obsessie om ons van overheidswege op elk moment, op elk tijdstip en op elk stukje weg een snelheidslimiet op te moeten leggen waar nimmer naar boven van afgeweken mag worden is gewoon ziekelijk, nergens op gebaseerd en veroorzaakt verhoogde risico’s ! Het is verder regelrechte terreur want zoals elke weggebruiker weet, is het onmogelijk om je er aan te houden, zélfs als je dat zou willen. Zoals wij reeds in voorgaande artikelen hebben aangetoond is dit beleid onderdeel van een intensief en complex “handhavingsbeleid” waarmee duizenden ambtenaren aan het “werk” worden gehouden en het zo’n € 600.000.000 per jaar in de schatkist terecht doet komen.  Zie hiervoor ook dat gedrocht de WAHV, beter bekend als “Mulder”!

Al met al mogen deze praktijken absoluut als misdadig gekwalificeerd worden !

Uw dagelijkse autobrandstof

Een bekend stukje volksverlakkerij : het “kwartje van Kok”! Door internationale omstandigheden zoals lage aardolieprijs en gunstige dollarkoers waren de prijzen voor brandstoffen aan de pomp naar de smaak van de regering “veel te laag”. Hierdoor zou het voor kunnen komen dat de burgers zo maar wat voor de lol zouden gaan rijden wat in het geheel de bedoeling niet was; een mooie gelegenheid om de prijs voor een liter benzine in één keer met een kwartje te verhogen, “tijdelijk” uiteraard onder aanvoeren van later erbij gefabriceerde valse voorwendselen!  Zoals u weet zitten we er nog steeds mee.

De brandstoffen worden sowieso schandálig belast; tegenwoordig kan een oliemaatschappij de olie uit de grond halen, het middels supertankers vervoeren naar raffinaderijen, het raffineren tot lichte producten, deze met tankwagens vervoeren naar tankstations en daar bijvoorbeeld benzine aanbieden voor ongeveer € 0,70 per liter! De overheid meent niet alleen daar nog eens plm. € 0,70 bovenop te mogen zetten maar heeft bovendien de euvele moed om de oliemaatschappijen te verwijten dat ze er te veel op zouden verdienen !

In 2002 heeft dezelfde overheid echter gemeend locaties voor tankstations langs snelwegen te moeten veilen onder de oliemaatschappijen met als drogreden (=pure leugen!) “De overheid wil met de veilingen de benzinemarkt openbreken”. Wat denkt de overheid toch aan de burgers hè? De oliemaatschappijen hebben de overheid inmiddels tientallen miljoenen euro’s betaald voor het “recht” om ons langs de snelweg de mogelijkheid tot tanken te bieden, en wie denkt u draaien op voor al deze miljoenen? Desondanks heeft de overheid het lef om met een gedrocht als  “kilometerheffing” te komen waarmee we per gereden kilometer zouden betalen, alsof we dat niet al doen. Aangezien de Maffia dit waarschijnlijk op dezelfde wijze zou doen mogen deze praktijken eveneens gekwalificeerd worden als “misdadig”!

Uw overheidsmelkkoe, pardon “auto”

Daar kunnen we kort over zijn; we betalen ons blauw om een auto te mogen bezitten, we betalen ons blauw om er mee te mogen rijden en ook voor het op de plaats van bestemming aangekomen parkeren moeten we de beurs trekken, waarbij we zeer zorgvuldig te werk dienen te gaan want het gevaar van de parkeerboete @ €60,-. “gefiscaliseerd” zit in een heel klein hoekje. Nu zou dit alles nog énigszins verteerbaar zijn als we ook wat plezier mochten beleven aan het rijden; welnu, dit is ons niet gegund. Sta je overdag regelmatig in de file met alle irritatie van dien, zodra het dóór rijdt op de snelweg stuit je onvermijdelijk op kunstig verstopte flitsers; van de snelweg áf word je gestoord van de vele verkeersdrempels op zinloze plaatsen en is de kans groot dat, terwijl je volkomen rustig en verantwoord de idioot lage snelheidslimiet gering overschreidt, je vanachter een boom of ander object wordt gelaserd door een medewerker buitendienst snelheidsbelastingen wat je komt te staan op een schandalig hoge boete welke op geen enkele wijze is gerelateerd aan de ernst (of het ontbreken daarvan!) van de “gedraging”!

Aangezien de grijpgrage overheid de afgelopen decennia parallel zowel wegenbelasting als heffingen op brandstoffen tot de limiet heeft verhoogd, is er geen ruimte meer om de “vaste kosten” van de wegenbelasting te verdisconteren in “variabele” kosten als brandstof; daarom komen ze met “kilometerheffing”. Om iets meer wisselgeld te hebben teneinde in te ruilen voor een kilometerprijs is de BVB (luxe belasting op auto’s) , later gewijzigd in BPM, ingevoerd en stelselmatig verhoogd. Omdat dat alles nog niet genoeg is als “wisselgeld” voor de km-prijs wordt er gedurende 2010 nog even een sprintje ingezet met het verhogen van de wegenbelasting. Zaken als het afbouwen van BPM wat de miljoenen tweedehandsrijders niets oplevert en de nieuw in te voeren provinciale belastingen om de provinciale opcenten in de wegenbelasting te compenseren wordt over gezwegen.

Bestrijding van files is trouwens een laag bij de grondse smoes; wat te denken van bouwstop langs verstopte snelwegen, bevorderen thuiswerken, BPM+wegenbelasting voor motorrijwielen afschaffen, wegwerkzaamheden beter coördineren, opheffen matrixborden die niets anders doen dan aangeven dat er een file dient te worden gevormd om geen enkele andere reden dan te voorkomen dat deze 10 kilometer verderop ontstaat enz.enz. Beschouwen we bovendien de onverantwoord hoge kosten van het introduceren van de kilometerheffing, het onvermijdelijke toekomstige misbruik voor overheidsdoeleinden als 24/7 snelheidscontroles, willekeurige tariefsverhogingen alsmede het inleveren van privacy, dan is de zoveelste nachtmerrie een feit !

Helaas, deze praktijken ontkomen evenmin aan de benaming “misdadig”!

Uw gemeente

Lachwekkend eigenlijk, al die ambtenaartjes, door ons betaald, op door ons betaalde stoelen, in door ons betaalde gebouwen, achter door ons betaalde computers, die enkele uren per dag zo druk zijn als mieren in een mierenhoop. Inderdaad, de mop “wat is het verschil tussen hout en ambtenaren?” ; “hout werkt!” is geheel naar waarheid ! De gemeente waar ondergetekende woonachtig is, beschikt absoluut over humor ; het systeem van gratis (overbodige) parkeervergunningen moest ineens voor betaald gaan worden zodat er airconditioning @ €120.000 kon worden geïnstalleerd in het gemeentehuis. Reden:  om toch vooral te zorgen dat ’s zomers de “productiviteit” niet zou “lijden” onder warm weer!

We lachen, maar eigenlijk is het hemeltergend !

Want, wat doen ze nou eigenlijk voor al dat geld wat ze ons kosten? Het lijkt er op dat de voorkeur uitgaat naar “leuke” projecten waarmee ze zich kunnen profileren, waarin ze een stem hebben die niet genegeerd kán worden, maar waar de burgers niet noodzakelijkerwijs iets aan hebben! Betaald parkeren is hot; aanleggen van verkeersdrempels, het verhogen van élke kruising en natuurlijk woningbouw op hun grondgebied vormen eveneens een welkom tijdverdrijf.

Helaas zijn er veel gevallen van minachting voor de burgers, bijvoorbeeld als het gaat om het kappen van bomen. De gemeenten  besluiten tot het kappen van bomen, de burgers zijn faliekant tegen maar zelden haalt enige actie wat uit. Sommige gemeenten wachten netjes op uitspraken van rechters terwijl anderen er maar meteen de kettingzaag op zetten. Achteraf  “ach, foutje” maar ja, heeft geen consequenties hé? Uiteraard gelden voor burgers die in hun eigen tuin een boom kappen geheel andere normen want die worden tot het gaatje vervolgd!

Geld hebben de gemeenten blijkbaar zat tenminste, en dat zal rollen ook! Jammer echter dat wanneer de burgers gedwongen zijn een beroep te doen op die ambtenaartjes onmiddellijk weer de knip getrokken dient te worden; vreemd ook, want we hebben immers alles al betaald!

Voor zaken als rijbewijs, paspoort, identiteitskaart, bouwvergunning e.d. moet soms behoorlijk diep in de buidel getast worden. Weliswaar niet echt crimineel maar op z’n minst toch oneerlijk! Nee, crimineel is pas de niets ontziende jacht op foutparkeerders en, zoals sommige gemeenten, het absurd hoge prioriteit geven aan het bekeuren van “hardrijders”. Niet vanwege enige relatie met veiligheid trouwens hoor, al wordt dat uiteraard wel aangevoerd. Zo spant de gemeente Naarden wel de kroon als het gaat om snelheidsbekeuringenterreur zonder relatie met veiligheid. Het hele Gooi wordt trouwens bovenmatig geterroriseerd gezien het gemiddelde van 528 bekeuringen per agent in 2008, dit lag in de regio Haaglanden slechts op 149 !

Hartelijk dank aan de politie Gooi- en Vechtstreek , waarlijk “zeer goede resultaten”, daar kunnen de andere korpsen een voorbeeld aan nemen, nietwaar mw.ter Horst en heer Hirsch-Ballin?

Uw politie

Nu we het toch over ze hebben, ook zij dragen bij tot het onleefbaar worden van Nederland en dat is op zich reeds misdadig! Ze lenen zich namelijk, nee, laten zich misbruiken, voor de heksenjacht op bekeuringen en wel tot in het bespottelijke. Deze misstanden zijn door **** ondergetekende reeds uitgebreid behandeld in “wie verlost ons van justitie” deel I,II en III.

Toch nog een opmerking ; wat denkt de politie dat het voor het land betekent als de burgers minachting hebben voor ze, dat de burgers bang zijn geworden om zichzelf te verdedigen omdat ze dan harder aangepakt kunnen worden dan de criminelen, dat de burgers overspannen worden van alles waar ze op moeten letten om geen bekeuring te krijgen, dat de burgers absoluut geen vertrouwen meer hebben in de politie als het gaat om bescherming en bestrijden van misdaad, dat de politie rücksichtslos en bot optreedt tegen schoolkinderen en bromfietspubers vanwege triviale feiten maar tegenover groepen criminele allochtonen en voetbalsupporters zich “terughoudend opstelt” om toch vooral te zorgen dat de situatie niet “escaleert”??? De politie dient zich diep te schamen vanwege dit wanstaltige functioneren en eens hard bij zichzelf te rade te gaan!

Wees vooral politiek correct

Een van de grootste oorzaken van het onleefbaar worden van Nederland. Dit is namelijk synoniem met “de dingen niet bij de naam noemen” en is niet slechts uiterst LAF maar heeft nog nimmer enig goeds opgeleverd! Mensen die hun ongenoegen uiten over bepaalde zaken zoals het gigantische vreemdelingenprobleem, waar met de wereldvreemde politici nou eenmaal niet over te praten valt, worden keihard afgebrand ; termen als discriminatie, fascisme, vreemdelingenhaat enz. zijn dan niet van de lucht. Aangezien dit elke zinvolle discussie de afgelopen 30 jaar onmogelijk heeft gemaakt zijn de problemen alsmaar groter geworden en nog toenemende. In plaats van het probleem te benoemen en aan te pakken toen het zich voor deed is nu de kans levensgroot dat het na jaren sudderen gaat escaleren.

Eigenlijk is dit al het geval omdat de (uiteraard wéér) laffe politici jarenlang geprobeerd hebben het probleem te bagatelliseren en te verbergen en ze ons nu, tot hun eigen belachelijke verbazing, in de armen van de PVV hebben gedreven. Hun minachting voor de bevolking, hun lafheid en hun wereldvreemdheid kan niet beter worden aangetoond dan middels hun, bij voorkeur, “onder de gordel” aanvallen tegen Geert Wilders . Jammer genoeg werkte deze tactiek nog wel bij de verguisde maar overigens zeer dappere Hans Janmaat die helaas alleen stond tegenover de laffe aanvallen van de hypocriete en walgelijk arrogante linkse plucheverslaafden ; ook Pim Fortuyn viel deze behandeling ten deel. Door de voor hun zeer welgevallige moord op Fortuyn kreeg hij nimmer de kans om het verachtelijke linkse bolwerk in het stof te doen bijten. Ondertussen moeten we ons haast schamen voor onze cultuur en wordt er door onze eigen linkse politici gezaagd aan de poten van de stoel van alles wat ooit typisch Nederlands was!

Bang voor de storm van kritiek door de politiek correcte landverraders houdt de massa nog steeds haar mond, wat niet weg neemt dat, precies zoals Geert Wilders het zegt, de oorspronkelijke Nederlanders, waarvan de ouders het land hebben opgebouwd en er velen voor zijn gestorven, ondertussen helemaal kotsmisselijk worden van agressieve Marokkanen, het zien van 90% niet westerse allochtonen op foto’s en video opnamen in “opsporing verzocht”  of “ter Plaatse”, van groepen uitkeringstrekkende allochtonen in soepjurken op de hoeken van de straten, van provocerende hoofddoekjes versus de frisse Hollandse meisjes, van oerlelijke moskeeën (expres?) in afschuwelijke kleuren geverfd, van uitkeringen naar het buitenland, van ingeburgerde fraude met sociale uitkeringen, van festiviteiten b.v. ter gelegenheid van de aanvallen op het New York WTC, van de weigering tot integratie, van vergezochte eisen gesteld door middeleeuwse nimmer ge-evolueerde religies, van Jodenhaat, van publieke haat jegens homosexuelen, van boerka’s, van autochtone vrouwen voor “hoer”uitgemaakt enz. enz. enz!!! Niet in de laatste plaats echter wordt de autochtone bevolking kotsmisselijk van de politici welke menen allochtonen positief te mogen discrimineren t.o.v. autochtonen en toestaan dat na aanbieden van de vinger niet slechts de hand wordt genomen maar de hele arm!! Een bijzonder LAF en hypocriet staaltje van verachtelijke politieke correctheid is ook het volkomen negeren van uitermate verontrustende passages uit de Koran, volgens welke de Moslims desondanks beweren te leven! Laffe politici : extreem zachte heelmeesters welke t.z.t. extreem stinkende wonden zullen hebben veroorzaakt!

Al deze wantoestanden zijn dérmate misdadig tegenover Nederland en haar bevolking dat welke traditionele “echte” misdaad dan ook er volkomen naast verbleekt !

———————

Ingezonden door Eric Genemans

16 REACTIES

 1. Gisteren dropte ik dit bij De Telegraaf:

  Wat een schrikbarend aantal “regels zijn regels” reacties. Een snelheidsovertreding is een slachtofferloos ‘misdrijf’. Anders dan winkeldiefstal, dus. Het naleven van regels mag pas worden afgedwongen als die regels zinvol zijn. Snelheidsregels zijn dat in verreweg de meeste gevallen niet, althans in NL. Overtreding schaadt dus niemand. Lage maxima zijn uitsluitend bedoeld om de schatkist te spekken en het respect voor gezag te ondermijnen.

  En dit op een ander artikel:

  Griffith begrijpt duidelijk niet dat ALLES wat de staat aanpakt onbegrensd groeit. Ze moet maar eens aan Guusje vragen wie de budgetten heeft goedgekeurd. De belastigbetaler betaalt toch wel. Kijk ook eens naar de groei van het CJIB in een aantal jaren, met enorme gebouwen. Al die bekeuringen moeten alleen al gescoord worden om dat monster in stand te houden. Een kleine staat is beter voor iedereen.

  Peter de Jong [6] reageerde op deze reactie.

 2. Ten eerste zit het bedrijfsleven en grootindustrie als belangengroep in het CDA en PVDA.
  En natuurlijk de rest van de politiek wat eens heeft deelgenomen in een kabinet.
  Op uitzonderingen na de SP en groen-links.
  Wie zijn belangen streven ze na.
  Niet dat van het klootjes volk.
  Die volksverlakkers denken ook aan een toekomst na hun regeer periode.
  Wim Kok werkte na zijn uit-trede bij ondermeer de ing en shell.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Wim_Kok

  lid Raad van Commissarissen ING, vanaf 15 april 2003
  lid Raad van Commissarissen Koninklijke Nederlandse Petroleum Maatschappij, Royal Dutch Shell, vanaf 1 juli 2003
  lid Raad van Commissarissen Koninklijke Luchtvaart Maatschappij KLM, vanaf juni 2003

  En als commisaris van de raad van toezicht van europa.

  Dan snap je wel wie hij gediend heeft in zijn regeer periode.

  Dan even toekomst kijken.
  China en azie en andere booming landen streven europa zometeen voorbij.
  Om een concurentie te zijn,moet je aanpassen.
  Dat ken alleen gaan ten koste van de burger.
  Rijk blijft immers rijk en word nog rijker.
  Daarom is het CDA en PVDA vertegenwoordigd door corperatie’s en het bedrijfsleven.
  Als je denkt dat je een keuze hebt als je gaat stemmen,je bedrogen uitkomt.

  Leiders worden uitgekozen door de elite,en niet gekozen door het volk.

  De gevolgen zometeen als europa niet meer ken concureren met die landen die booming zijn.
  Onrust en chaos zometeen.
  In wat voor tijd dat is,is de gok.
  Maar dat het eraan komt is zeker.
  De VS word zometeen ingehaald door hen.
  Als je biljoenen dollars schuld heb,en zij geld moeten lenen van die booming landen wat ze nooit terug kunnen betalen,je wel ken raden wat het westen te wachten staat.
  Ook komt er nog bij dat china bv al energie voorraden aan het opslaan is,om niet meer afhankelijk te zijn van de VS/israel zijn gestolen/bezette olie landen.
  Als zometeen china niet meer afhankelijk is van westerse olie,ze ook de dollar niet meer hoeven te gebruiken.
  En waarneer dat gebeurt,de VS/israel in een vrij val is en de dollar in mekaar dondert.
  Met de VS/israel zal ook europa in mekaar storten.
  We zijn niet voor niks een staat van de staat vs/israel.
  wat is overgenomen na wo2.

  Om dus dat voor te zijn dat er een chaos uit gaat breken,worden nu al regels en wetten aangenomen om de teugels aan te trekken.
  Dan lijkt het zometeen normaal.
  Dan dat ze ineens alle wetten aanpassen.
  Het is meer een voorbereiding wat komen gaat.
  En het klootjesvolok is zoals altijd de dupe.
  Die elitaire bende in den haag dekt zichzelf wel in om op de voortste rij te zitten.

 3. ps

  Hoe en waaruit worden leiders gekozen.

  Heel simpel.
  Type de rockefeller foundation in en een universiteit.
  dan zie je vanzelf de universiteiten waar bv balkenende en angela merkel hebben gestudeert.
  balkenende in amsterdam.
  merkel in leipzig.

  balkenende wat wil dat de VOC mentaliteit terug komt.
  De VOC.
  Voor de VOC had je de WIC.
  Die waren bezig met ondermeer de slavenhandel.
  De carnegie groep ondermeer hield zich bezig met de slavenhandel.
  Het was hun monopolie.
  Wat een groot geheim is,dat is dat niet de nederlanders ermee bezig hielden als eerste.
  Maar joden.
  Colombus was een bekeerde jood.
  samen met 5 andere welgestelde joden vertrokken ze als eerste met een boot vol slaven richting amerika.

  Zij richte met de The Jewish Newport” – World Centre of Slave Commerce de slavenhandel op.

  Diezelfde mensen dus die balkenende en andere leiders naar voren schoof,zijn dezelfde mensen die zowel in de slavenhandel werkte,als wat elke oorlog rond 1700 en erna heeft gefinancieerd.

  Daar moeten we volgens balkenende trots op zijn.

  Wie rules werkelijk de wereld.
  Mensen als de rockefellers,Rotshilds,en etc wat zionisten zijn.
  het zijn geen joden,al willen ze doen overkomen dat het joden zijn.
  Het zijn askhernazi’s,wat afkomstig is uit het oude kazharia.
  wat ook israel heeft gecreeerd.
  En het amerika bezit.
  En europa.
  Azie ook.
  En Rusland.

  Als je dus denkt in een democratie te leven,je bedrogen uitkomt.
  Ze doen dan overkomen dat je een vrije menings uiting heb,maar dat is bull shit.
  vertel dit verhaal maar eens aan de bevolking via de media.
  Die kans krijg je niet,want dat zal leiden tot een revolutie.
  Als men er dus verder op ingaat en men de kans krijgt omm de echte geschiedenis te vertellen.
  Niet al die leugens wat nu in de cannon staat en in de geschiedenis boeken.

  Hoe komt het dat men dit niet weet.
  Door je eigen TV en krant wat je leest.
  Allemaal propaganda en onderdeel van die elite.
  Zoals Reuters.
  Die vertellen ons hoe je moet denken.

 4. “ben ik van Duitse bloed”?
  “De koning van Hispanje heb ik altijd geeerd”?
  “den vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood”?

  En dan ook nog eeuwenlang de weke hersenen kneden met een boek en kerk. NL’ers waren reeds altijd al slaaf(s), alleen noemden ze dat niet zo…We waren altijd de getrouwe en stille onderdanen. Alleen nu pissen mensen niet langer tegen hun eigen behang en dat zint de overheid niet, vandaar de meest ridicule uitspraken van onze opperhoofden en invoering van absurde wetten en regels. NL gaat ten onder, omdat de grenzen openstaan voor allerhande gespuis, de mensen die gevlucht zijn, omdat hun leven in gevaar was zien ze niet eens staan. Ze pamperen liever de criminelen, want die hebben het zo zwaar en moeten volgens de heren een warm bed hebben i.p.v. een schop richting land van herkomst…En dat alles ten koste van NL en zijn bewoners.

  NL’se opperhoofden hebben geen gevoel voor eigenwaarde en verkopen hun ziel aan Jan en alleman…Zolang ze maar een rustig, kalm en gezapig leventje kunnen leiden en het grote geld mogen binnenharken…

  Let maar op, voor de landelijke verkiezingen worden de heren en dames opeens heel braaf en zullen ze het volk de reet weer uitlepelen en geven ze grif toe dat sommige zaken niet goed zijn gegaan…”..het had anders gekund en anders gemoeten”…even weer op ons stemmen en we gaan lekker verder.

  Wie of welke macht wil de EU slopen? Dat is altijd nog de grote vraag voor mij…

 5. Wat een TREURIG land, hetwelk ABOMINABEL wordt bestuurd door de grootste incompetente KLUNGELS DENKBAAR!!
  Pas een dag na het verschijnen van dit artikel is er al, o.a., alweer ophef over :
  – verspilde miljarden gemeenschapsgelden bij de politie.
  – extra belasten van motorrijders bij invoeren van km-heffing (uitgerekend VASTE lasten!)
  – het feit dat de politie, welke ons met zero tolerance controleert, bekeurt en de les leest, maling heeft aan de wet betreffende het bewaren van kentekengegevens waarover men verklaart “we willen ons wel aan de wet houden maar dan moet die eerst aangepast worden”!! Uiteraard gaan ter Horst en Hirsch-Ballin dit onmiddelijk even regelen terwijl de 2e kamer ongestoord verder maft!

  Vervolgens komt ter Horst nog even uit de hoek met “agenten moeten spierballen tonen” , goh, mw. ter Horst, dan doen ze anders al regelmatig hoor, wel jammer dat het alleen tegen nette mensen is voor onbenullige zaken, schoolkinderen, toeristen en bromfietsjeugd !!

  DIEP TREURIG dat het elke godgegeven dag ERGER schijnt te kunnen worden in Nederland.

  Wat is eigenlijk de overtreffende trap van “MISDADIG”??

 6. @R. Hartman (NI) [1]: “Een snelheidsovertreding is een slachtofferloos ‘misdrijf’.”

  Zoals Cruijff al zei: “Als je sneller rijd ben je sneller van de snelweg af”. 😉

  En als je boven de 50 km/u crashed ben je vrijwel altijd zwaargewond of dood. Het maakt weinig uit of je 80 of 180 hebt gereden, als je een boom, een muurtje, een vrachtwagen of een tegenligger raakt kunnen ze je in alle gevallen van je airbags schrapen.

  Toch is voorkomen altijd beter (en goedkoper!) dan genezen. Hier geldt: hoe sneller je rijd des te beter je rijvaardigheid, je auto, de weg en de medeweggebruikers moeten zijn. De overheid legt de lat hier helaas zeer laag om maar zoveel mogelijk mensen op de openbare weg toe te kunnen laten en aldus zo zoveel mogelijk geld te kunnen binnenhalen.

  Een commerciële wegexploitant zal ism de verzekeraars voor het grote publiek wss dezelfde politiek voeren en ook lage maximumsnelheden eisen. Maar er zullen ook tolwegen zonder dergelijke limieten zijn voor de beter rijdende automobilisten. Dat zijn er uiteraard maar weinig, dus de kans dat je dan je nieuwe Ferrari op topsnelheid kan rijden zal er beduidend groter zijn dan nu. 😉

  Eric [7] reageerde op deze reactie.

 7. @Peter de Jong [6]:

  “En als je boven de 50 km/u crashed ben je vrijwel altijd zwaargewond of dood.”

  Dat wordt inderdaad door de overheid en andere volkomen buiten de realiteit staande instanties als het SWOV zo gesteld als argument om die snelheid maar stelselmatig te verlagen. De snelheid heeft echter hoogst zelden iets te maken met het ontstaan van het ongeval zoals men probeert ons te doen geloven. Dan zeggen “als er wat gebeurt………”, ja, maar dat is speculatie. Helaas is e.e.a. blijkbaar geen reden af te zien van de fixatie op die overigens wel prettig eenvoudig waar te nemen snelheid, en zich te richten op de werkelijke oorzaken van ongevallen.

  In deze trend heb ik ook nog een zeer goede manier om vliegen “veiliger” te maken : gewoon niet hoger dan 1 km vliegen en op maximaal halve snelheid ! ALS er dan wat gebeurd zijn de gevolgen veel minder ernstig !! Ook het stapvoets laten rijden van vrachtwagens in de bebouwde kom zal het aantal slachtoffers onder fietsers die voorrang nemen zonder te kijken aanzienlijk beperken! Trouwens, waarom niet AL dat levensgevaarlijke gemotoriseerde stapvoets laten rijden??

  Op zee zou het ook veel veiliger worden als grote containerschepen en tankers met hun “levensgevaarlijke” remweg van 5 kilometer nog slechts 15 km/u varen. Heel wat veiliger voor die arme kleine plezierbootjes met al die kindertjes er in!

  Nederland? Het meest krankzinnige land van de wereld en het einde (oftewel het verstand) is nog niet in zicht !

  Peter de Jong [8] reageerde op deze reactie.

 8. @Eric [7]: “Ook het stapvoets laten rijden van vrachtwagens in de bebouwde kom zal het aantal slachtoffers onder fietsers die voorrang nemen zonder te kijken aanzienlijk beperken! Trouwens, waarom niet AL dat levensgevaarlijke gemotoriseerde stapvoets laten rijden??”

  Dat was idd de overweging om in 1865 in Engeland voor ieder motorvoertuig een man met een rode vlag te laten lopen (op economische gronden: de paarden lobby wilde geen concurrentie). Pas 30 jaar later werd deze beperking opgeheven (ook op economische gronden: motorvoertuigen begonnen toen een aanzienlijke bijdrage te leveren aan de economie).

  De anti-file Wet van Cruijff (hoe sneller je rijd hoe eerder je van de weg af bent) gaat altijd op. De meest economische kruissnelheid is echter niet de topsnelheid, maar de compromis snelheid waarbij zowel het brandstofverbruik, de slijtage, de reistijd als de kans op (kostbare) ongelukken samen het kleinst zijn.

  Door technische vernieuwing en een betere rijopleiding verklein je de kans op ongelukken en kan de snelheid dus omhoog. Dat was in de jaren 60 ook de insteek voor snelwegontwerpen die veilig en economisch een kruissnelheid van 200 mph (320 km/u) mogelijk maakten (moeten nu nog worden gebouwd 😉

  ===
  http://en.wikipedia.org/wiki/Locomotive_Act

  Peter de Jong [9] reageerde op deze reactie.
  Armin [13] reageerde op deze reactie.

 9. @Peter de Jong [8]:

  Moet je risicovolle activiteiten* verbieden?

  Zolang het risico alleen jezelf betreft niet, lijkt mij. Maar wanneer je gedrag ook anderen in gevaar kan brengen wordt het anders.

  Als je even niet uitkijkt bij het oversteken kan je er de oorzaak van zijn, dat bijv. een vrachtwagen vol computers in het kanaal beland. Dat is een schadepost van 1 miljoen en dat hakt er flink in op je bankrekening.

  De meeste mensen zullen zich dus verzekeren en je verzekeraar zal voorwaarden aan je gedrag stellen om de premie betaalbaar te houden.

  ===
  *)
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/5908706/__Bloemendaal_verbiedt_wensballonnen__.html

  Eric [10] reageerde op deze reactie.

 10. @Peter de Jong [9]:

  “Maar wanneer je gedrag ook anderen in gevaar kan brengen wordt het anders.”

  Doch dit kan nimmer op enigerlei wijze iemand ontslaan van de plicht goed op zichzelf te passen door zelf uitkijken en eigen verantwoordelijkheid te nemen!
  De huidige misdadige heksenjacht op “hardrijders” in het verkeer heeft tot gevolg dat wanneer iemand door geklooi een ongeval veroorzaakt men standaard de schuld afwijst; de ander schijnt namelijk altijd “te hard” te hebben gereden waardoor het dus ook automatisch zijn schuld is, ook al was er in het geheel geen sprake van “te hard”rijden !

  In wat de overheid pretendeert te zijn “beschermen van de zwakkeren” is het uiteraard ook weer liegen en bedriegen en het onvermijdelijk aan Nederland verbonden verschijnsel “het middel is erger dan de kwaal”!!!

  Peter de Jong [11] reageerde op deze reactie.

 11. @Eric [10]: “wanneer iemand door geklooi een ongeval veroorzaakt men standaard de schuld afwijst; de ander schijnt namelijk altijd “te hard” te hebben gereden waardoor het dus ook automatisch zijn schuld is”

  Daar heb je gelijk in, Eric. Vaak verschuilt men zich achter de regels.

  Volg je de procedure tot op de letter en gaat het toch mis, dan schijnt het niet jouw schuld te zijn. Omgekeerd loop je het risico beboet te worden als je met opzet de regels schend en zo een ongeval weet te voorkomen (je hebt dan immers een onverantwoord risico genomen en geluk gehad).

  Meestal worden die regels na een groot ongeval weer flink aangescherpt. Dit heeft volgens mij alles met juridische aansprakelijkheid te maken. Als je geen regels stelt is het ‘op eigen risico’. Maar zodra je als wegbeheerder of als verzekeraar voorwaarden oplegt, kan een claimant je daaraan houden (en omgekeerd).

  Het is ook een kwestie van wennen aan hogere snelheden. Op de Duitse Autobahn halen de meeste mensen nooit zomaar in. Je kijkt wel 2x uit, want er kan immers iemand met 250 km/u achterop komen. Dat stipje in je spiegel wordt dan heel snel groot.

  Ook zal men daar op de linkerbaan zelden of nooit bumperkleven. Dit is immers levensgevaarlijk. Een op flinke afstand ingeschakeld linker knipperlicht moet voldoende zijn om vrije doorgang te krijgen. Kwestie van beleefdheid.

  ===
  Laatst had ik ook weer zo’n vervelende bumperklever voor me.

  Peter de Jong [12] reageerde op deze reactie.
  Armin [14] reageerde op deze reactie.

 12. @Peter de Jong [11]:

  Het probleem op de NL openbare weg is natuurlijk, dat de overheid Jan en Alleman een rijbewijs geeft. Dan zijn ongelukken onvermijdelijk. Pas als je zeer strenge eisen aan de rijvaardigheid van alle weggebruikers stelt en die ook regelmatig test voorkom je problemen.

  Daarnaast dient iemand die zich RIJDEND bezighoudt met alcohol, drugs, oververmoeidheid, afleidende irritaties, kletsgrage passagiers, intensieve telefoongesprekken, harde muziek, werkende videogames, roken, eten, drinken, opengeslagen kranten, werkende laptops, cosmetica, etc. ipv met het rijden zelf, of zich anderszins onverantwoord gedraagt, ook GEEN toegang tot de openbare weg te krijgen.

  ===
  “When I die, I want to go peacefully like my grandfather did, in his sleep.
  Not yelling and screaming like the passengers in his car.”

 13. @Peter de Jong [8]: Door technische vernieuwing en een betere rijopleiding verklein je de kans op ongelukken en kan de snelheid dus omhoog. Dat was in de jaren 60 ook de insteek voor snelwegontwerpen die veilig en economisch een kruissnelheid van 200 mph (320 km/u) mogelijk maakten (moeten nu nog worden gebouwd

  Toen ik nog in NL woonde, ging ik met mijn Porsche – 2e handsje maar toch leuk 🙂 – af en toe eens in Duitsland rijden. Ironische is dat juist de snelwegen zonder limiet vaak de slechtste wegdekkwaliteit hadden.

  O.a. de weg naar Keulen. Daar kon je heerlijk voluit ver boben de 200 rijden. Rechte weg, goed zicht en indien je de goede tijden nam, zeer weinig verkeer. Alleen het betonasfalt was niet overal helemaal ideaal.
  Deze werd in 2008 geheel nieuw geasfalteerd en is nu prachtig glad met nieuwe bebording etc. Plus uiteraard een limiet van 120 …

  Tenenkrommend gewoon 🙂

 14. @Peter de Jong [11]: Het is ook een kwestie van wennen aan hogere snelheden. Op de Duitse Autobahn halen de meeste mensen nooit zomaar in. Je kijkt wel 2x uit, want er kan immers iemand met 250 km/u achterop komen. Dat stipje in je spiegel wordt dan heel snel groot.

  Behalve uiteraard Nederlanders 🙂

  Nee, helaas geen grapje, als ik een gele plaat zag ging preventief de snelheid er meteen uit. Dat heeft mij al letterlijk al een paar hartkloppingen voorkomen.

  Maar serieus, je draagt een goed punt aan. Al die regels zorgen er ook voor dat mensen niet nadenken. Hier ind e VS kunnen mensen totaal niet autorijden. Uit de ongevalstatistieken blijtk dat ook. Slechte weginrichting is een groot punt, maar ook het gebrek aan interactie op wegen. Mensen leren hier schijnbaar niet om vooruit te denken en kunnen dus enkel reageren. En dat gaat het sneller fout.

  Kennelijk wil men dat in Nederland ook: Ja ik mag 120, maar bij dichte mist, harde regen of koud weer kan ik beter langzamer rijden. Logisch, maar een logica die velen niet meer zien, mede omdat de staat regels boven verstand zet.

  Plus uiteraard gebrek aan nuttige controle. Slechts zo’n 2 a 3% van de ongevallen blijken direct veroorzaakt te zijn door hoge snelheid, doch inmiddels 80% van de boetes betreft overtredingen van minder dan 10kmph. Helaas is zo’n 75% van de zware ongevallen alcohol gerelateerd, maar het aantal controles daarop slechts een paar %.

  Maar goed, anders worden de ‘gratis’ schoolboeken niet langer betaald 🙂

 15. Nou deze persoon heeft wel heel veel vrije tijd zelf ik in mijn vakantie kom er niet aan toe om zo´n lang verhaal te tikken.

  Maar wat me opvalt bij dit soort blaartrekkende verhalen is dat men per definitie de multi culti smaenleving van alles de schuld wil geven.

  Wie een eerlijk oordeel over de Nederlandse samenleving wil vellen zal toch echt alles tegen het licht moeten houden.

  Wie een bericht als bovesntaand schrijft heeft toch 99 procent van de vaderlandse geschiedenis in de onderste la van zijn bureau gelegd en siteerd uit die overgebleven 1 procent die daarmee totaal uit haar verband is gerukt.

  Wie heel eerlijk wil zijn zal moeten toegeven dat ons land al honderden jaren een heel mooi toneelstuk van DEMOCRATIE opvoerd maar wat in werkelijkheid nooit heeft bestaan.

  Als een Premier spontaan begint te praten over de VOC cultuur dan komen we al aardig in de richting van de waarheid die we collectief willen vergeten.

  Nederland komt misschien dan over als een braafste jongetje van de klas maar kijk eens naar de manier waarop alle kromme zaken rond Prins Bernard zijn rechtgepraat door de RVD en alles wat daarmee samenhangt.Maar hoe kan het toch dat al die verzetsleden die er overigens vrij rechtse ideen op nahielden zich niet hebben verzet tegen de reclame en charme campagne van de RVD en de veiligheidsdiensten uit binnen en buitenland.

  Maar hoe zat het ook alweer met de uitvoer van Atoom geheimen door de heer Kahn en dat er ondanks de vele info er bewust niet werd ingegrepen om de laatste documeneten veilig te stellen.

  Maar hoe zat het met de coup in Suriname.Nederland was er vanaf het begin bij.Wat raar dat juist de Coupplegers in Nederland waren opgeleid en dat de heer Valk in feite de touwtjes in handen had.Maar wat een toeval dat de zaakgelastigde net op dat moment op een niet nader verklaarde plaats was.En hoe komt het toch dat onze held ronnie brunswijk werd tegengewerkt en later in weerzin van nederland een bestand wilde met Bouterse maar dat er juist op dat moment vervelende dingen gebeurde die dat bestand deden stranden.

  Maar hoe zat het toch met meneer Van Anraat en zijn dodelijke handel.Men was ervan op de hoogte maar leverde toch export papieren af.Het mooie bij dit soort zaken is dat men eenmaal voor de rechtbank de observatie en afluisterrapporten overlegd die geen twijfel laten bestaan dat men toen al wist waarvoor men hem nu heeft veroordeeld.Het laten begaan van een misdaad zonder ingrijpen is toch in het normale milieu toch ook strafbaar.

  Maar kijk even naar de balkan en de geheime EU missie van Peter Schoonenewolf.Officieel bestond deze hele missie niet eens maar het is nooit dudielijk geworden wat die missie dan wel inhield.Betrokkene zelf is zich van geen kwaad bewust en waarschijnlijk ook nog steeds op zoek naar de waarheid.

  Maar hoe zit het toch met onze ap 23 mijnen en de behandeling van JAN SPIJKERS en wat werd er door defensie personeel geroepen over ontstekers in Enschede.

  Zo zie je maar ik kan nog uren doorgaan en bij al deze black-ops waren er weinig multi culti problemen.

  Wat zou het toch fijn zijn als we allemaal KLEURENBLIND waren

  Eric [16] reageerde op deze reactie.

 16. @paul moezel [15]:

  “Zo zie je maar ik kan nog uren doorgaan en bij al deze black-ops waren er weinig multi culti problemen.”

  Oh, en hoeveel mensen hebben dan wakker gelegen van de door u aangehaalde misstanden?? Over “blaartrekkend” gesproken. Misschien moet u zich eens gaan verdiepen in de ellende van de, vaak bejaarde, laatste autochtonen die nog in de traditionele volkswijken van de grote steden wonen, de homo’s die er zijn weggepest, de ervaringen van busschauffeurs en andere mederwerkers van het openbaar vervoer, de hulpverleners die regelmatig worden belaagd, of in het feit dat 75% van de bevolking van gevangenissen allochtoon is enz.enz !!

  U heeft blijkbaar toch wel tijd getuige uw uitgebreide reactie, tijd welke u zich echter had kunnen besparen want uw reactie staat in geen enkele relatie tot het artikel !

Comments are closed.