Wanneer men discussieert over ‘vrijheid’ komt meestal naar voren dat sommigen menen dat ‘vrijheid’ in verschillende varianten komt, en dan met name met betrekking tot de ‘rechten’ die men aan ‘zijn versie van’ vrijheid meent te kunnen ontlenen. Er is echter maar één versie van vrijheid, te weten die, waarbij de noodzakelijke beperking van de vrijheid in die vrijheid zelf besloten ligt.

Veel mensen menen dat ‘vrijheid’ betekent dat zij recht hebben op werk, op wonen, op gezondheidszorg en op rookvrije kroegen. Maar als u deze mensen dan vraagt of zij voorstander zijn van slavernij, of van fascisme, dan is oprechte verontwaardiging uw deel. Natuurlijk is men geen voorstander van slavernij! Of van fascisme, wat denkt u wel? Toch is de vraag een zeer terechte. Dat de gemiddelde burger totaal niet nadenkt over de inherente maar onontkoombare tegenstellingen tussen zijn of haar opvattingen is een factor die de discussie over vrijheid zeer nadelig beïnvloedt.

Zoals u waarschijnlijk weet heeft een systeem waar iemand het beheer van zijn eigendom wordt ontnomen een naam: fascisme. Particuliere ondernemingen die door hun eigenaar niet naar eigen inzicht gerund mogen worden opereren dus niet op een vrije markt, maar in een fascistisch systeem. Wordt iemand tevens dat eigendom ontnomen dan spreken we van socialisme of communisme, deze stromingen zijn verwant. Fascisme en socialisme hebben gemeen dat zij de vrijheid beknotten en een samenleving noodzakelijkerwijze naar de economische ondergang voeren, omdat deze de facto op slavernij is gebaseerd. Zodra een derde partij een eigenaar kan dicteren hoe die eigenaar met zijn eigendom dient om te gaan is er sprake van dictatuur, waarbij de eigenaar onderhorig is aan de dictator, en derhalve diens slaaf. Dat maakt het voor de slaaf minder aantrekkelijk om een optimale prestatie te leveren.

Een Nederlandse kroegbaas is dus slachtoffer van fascisme; hij mag niet zelf bepalen of er wel of niet in zijn eigendom gerookt wordt. Hem is een recht ontnomen dat onlosmakelijk aan het eigendom van zijn kroeg verbonden is: zijn vrijheid is ernstig aangetast. Voor wie dit inziet is het gemakkelijk om tevens in te zien dat een recht op wonen, werk of gezondheidszorg niet kan bestaan. Immers, als men recht heeft op een woning dient men zich af te vragen waar die woning vandaan komt. Aangezien woningen in de natuur niet voorkomen zal iemand die moeten bouwen. Daar het recht op wonen impliceert dat de bouwer niet voor zijn inspanningen beloond hoeft te worden maakt dat de bouwer tot slaaf. Analoge redeneringen gelden voor het recht op werk of het recht op gezondheidszorg. Dit soort rechten wordt ‘positieve rechten’ genoemd en zijn geliefd in de sociaal democratie. Dit zijn dan ook geen echte rechten aangezien er altijd dwang jegens derden aan te pas komt. Waar men vrijheid claimt kan men geen positieve rechten claimen; de beide begrippen vormen een contradictio in terminis.

Echte rechten zijn zogenoemde negatieve rechten, rechten waartoe een derde geen onbeloonde prestatie hoeft te leveren. Negatieve rechten komen altijd voort uit eigendom. Negatieve rechten zijn de basis van vrijheid, die dan ook onlosmakelijk met eigendom verbonden is. Dat begint al bij de conceptie. Een mens is eigenaar van zijn lichaam en zijn leven, en als enige gerechtigd daar vrijelijk over te beschikken, een recht dat voortkomt uit dat eigenaarschap. Een mens heeft dus geen enkel recht op het lichaam of leven van een ander, simpelweg omdat dat het basisrecht van die ander aantast.

In het verdere leven blijven de rechten van het individu voortkomen uit eigendom. De eigenaar van een stuk grond bepaalt wie er wel of niet overheen mag lopen; de eigenaar van de kroeg bepaalt of er wel of niet gerookt wordt, enzovoort. Bij conflicten is het altijd verstandig naar de basis te kijken: wie heeft het eigendom. De eigenaar bepaalt. Dwang is altijd inbreuk op iemands eigendom, derhalve is uitoefenen van dwang, ook wel aangeduid als initiatie van geweld, uit den boze. De vrijheid om over mijn eigendom te beschikken zoals mij dat goeddunkt stopt dan ook zodra ik daarbij het eigendom van een ander aantast: de beperking van vrijheid ligt daarmee in de basis van die vrijheid zelf besloten.

Moreel gezien is slechts één vorm van dwang toegestaan: de dwang waaraan iemand zich vrijwillig onderwerpt. Dat kan gebeuren door een bezoekje aan een SM club, maar in zijn algemeenheid komt dit soort dwang voort uit vrijwillig aangegane contracten, waarbij beide partijen voordeel zien in samenwerking en waarbij prestatie en tegenprestatie schriftelijk worden vastgelegd. Door het aangaan van zo’n contract verplicht men zich om de bepalingen van dat contract na te komen. Doet men dat niet, dan kan de wederpartij nakoming afdwingen, desnoods met geweld. Immers, het aangaan van dat contract was een vrijwillige keuze, en keuzes hebben nu eenmaal consequenties. Vrijheid komt dan ook met verantwoordelijkheid. Vrijheid is hard werken.

Dit is de vrijheid die bij kapitalisme hoort, de vrijheid die ongekende welvaart garandeert. Vrijheid vraagt consequente handhaving van principes; opportunisme krijgt weinig kans. Misschien dat velen daarom het libertarisme afkeuren. Want het libertarisme staat een samenleving voor die gebaseerd is op individuele vrijheid; op vrijwillige samenwerking zonder agressief geweld. Dat maakt het libertarisme onaantrekkelijk voor machtswellustelingen. Alsmede voor mensen die graag op de zak van hun buurman teren.

In een vrije samenleving is alle dwang vrijwillig. Alle werkloosheid trouwens ook.

47 REACTIES

 1. Goed artikel! Je krijg inderdaad bizarre antwoorden als je in Nederland naar een definitie van vrijheid vraagt…..

  In doe dit jaar denk ik ook niet meer meer aan bevrijdingsdag, de dag dat we onze ”vrijheid” vieren.
  Beetje naief om te denken dat je vrijheid geniet in een land waar je inderdaad niet eens mag bepalen of er gerookt word in je eigendom, of dat je een 3 meter hoog boompje omhakt, in je eigen tuin.

 2. Beste,

  Wat vindt u van de volgende uiteenzetting over vrijheid?:

  “Sinds het begin van de geschiedenis is er een onophoudelijke strijd om vrij te zijn van natuurlijke, sociale, economische en politieke beperkingen. Deze strijd is inherent aan de menselijke natuur. De mens wil vrijheid zowel als individu en als lid van de samenleving. Om deze vrijheid te verwezenlijken moet de mens strijden tegen alle vormen van onderdrukking. Tevens blijkt dat als een onderdrukte groep of klasse een zekere mate van vrijheid vindt, zij op hun beurt anderen onderdrukken.

  Welke mate van vrijheid er ook bestaat in de samenleving van vandaag. Het is het resultaat van een langdurige strijd van vele individuen en groepen. Aan de wortel van deze strijd ligt het aangeboren menselijk verlangen naar geluk. Om te kunnen voldoen aan dit verlangen in het individuele leven, moeten de menselijke wezens de absolute staat (zuiver bewustzijn) bereiken en alle ketenen van de relativiteit verbreken. Het is een natuurlijke menselijke verlangen om de geest te bevrijden van de ketenen van tijd, ruimte en persoon. Alleen het bereiken van het absolute kan het aangeboren verlangen naar geluk vervullen.”

  door: Shrii Prabhat Rainjan Sarkar

  Succes, Ben

  Peter de Jong [4] reageerde op deze reactie.

 3. @Ben [3]: “Om te kunnen voldoen aan dit verlangen [naar geluk] in het individuele leven, moeten de menselijke wezens de absolute staat (zuiver bewustzijn) bereiken en alle ketenen van de relativiteit verbreken.”

  Mensen ‘moeten’ helemaal niets. Dat is nu juist de essentie van vrijheid.

  Die onderlinge strijd waar je naar verwijst was misschien nodig toen we nog in een tochtige grot leefden en voedsel schaars was. Inmiddels zijn we wat beschaafder geworden en zijn onze mogelijkheden vergroot.

  We gebruiken nu ons verstand om op vrijwillige basis afspraken te maken. Afspraken waar de betrokken partijen allemaal beter van worden (anders zouden ze die afspraak niet maken). Zo werkt de vrije markt.

  Natuurlijk zijn mensen en hun organisaties niet allemaal gelijk, dus er kan altijd een sterke partij opstaan die zijn wil aan anderen probeert op te leggen. Maar dat betekent tevens, dat er een grote markt is voor de bescherming van lijf en goed (no force), en voor het benadrukken dat afspraken moeten worden nagekomen (no fraud).

  Je kan die behoefte aan rechtszekerheid door de overheid laten invullen, maar dat is een oplossing waarin je de grootste macht aan een monopolist geeft. Dat is vragen om moeilijkheden.

  Beter is de rechtszekerheid gewoon door de vrije markt te laten verzorgen. Je krijgt dan precies de bescherming die je wenst voor het bedrag dat je wil betalen.
  http://www.libertarianfaq.org/index.php?title=Law

  ===
  “I hold it to be the inalienable right of anybody to go to hell in his own way.”
  – Robert Frost (1874-1963)

  Ben [5] reageerde op deze reactie.
  flap [8] reageerde op deze reactie.

 4. @Ben [5]:

  Ik ben er inhoudelijk op in gegaan, Ben. Er staat een hele lap tekst onder die aangeeft hoe vrijheid kan worden gewaarborgd. Wat mensen vervolgens met die vrijheid doen is hun zaak. Als zij Sarkar’s recept willen volgen en een ‘zuiver bewustzijn’ willen bereiken gaan zij hun gang maar. Er zijn overigens genoeg mensen op deze wereld die intens gelukkig zijn zonder ‘zuiver bewustzijn’, dus ik zou er niet te veel waarde aan hechten. 😉

  Ben [7] reageerde op deze reactie.

 5. @Peter de Jong [4]:
  We gebruiken nu ons verstand om op vrijwillige basis afspraken te maken. Afspraken waar de betrokken partijen allemaal beter van worden (anders zouden ze die afspraak niet maken). Zo werkt de vrije markt.

  Helder.. Alleen jammer dat er van een vrije markt absoluut geen sprake is.

 6. Christenist? Slim om te kiezen voor een benaming waar geen ist achter past, maar evenzo erg is en misschien zelfs erger dan socialist, communist, fascist…Uiteindelijk doen ze degene die opkomt voor zijn eigendommen en baas wil zijn over zijn eigen lijf en leven, eindigen op een sinaasappelkist.

 7. Mensen die niet mee willen werken (burgerlijk ongehoorzaam zijn) of misschien ‘staatsgevaarlijk’ zijn of te veel een eigen leven willen leiden, zeg maar; “wonen en leven waar de overheid het niet toestaat” of zelfs mensen die betiteld worden als zonderlingen. Daar hebben ze wel iets voor…(binnenkort ook in uw theater)…

  Wet bijzondere opneming psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ)
  U mag niet zonder goede redenen tegen uw zin opgenomen worden (of blijven). Hier zijn strenge regels voor. Deze zijn vastgelegd in de Wet bijzondere opneming psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ). In de wet staat – in grote lijnen – onder welke voorwaarden een gedwongen opname is toegestaan, hoe deze moet verlopen en welke rechten u hebt tijdens de opname. In de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) staat welke rechten u in het algemeen als patiënt hebt.

  Wanneer is gedwongen opname toegestaan?
  Een opname onder dwang mag alleen als aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:
  – u bent in een situatie waarin u voor uzelf of uw omgeving gevaarlijk bent of waarin de kans op gevaar heel groot is
  – dit gevaar heeft duidelijk te maken met uw psychiatrische stoornis
  – een opname is de enige manier om het gevaar af te wenden
  – en u weigert om zich vrijwillig te laten opnemen

  U bent een gevaar voor uzelf of uw omgeving
  Voorwaarde voor een gedwongen opname is dat u een gevaar bent voor uzelf of uw omgeving. Er zijn verschillende situaties denkbaar waarin gedwongen opname wenselijk kan zijn. Uw eigen leven kan in gevaar zijn, bijvoorbeeld wanneer u zichzelf probeert te doden, of wanneer u zich tijdens een ernstige episode zó verwaarloost dat uw gezondheid schade oploopt. Ook anderen kunnen in gevaar zijn, bijvoorbeeld wanneer u roekeloos of agressief bent.

  Maar ‘gevaar’ kan ook breder worden opgevat en te maken hebben met uw functioneren binnen de maatschappij en uw omgang met anderen. Ook al loopt uw leven en dat van anderen niet direct gevaar, uw gedrag kan tóch zo extreem zijn dat het uzelf of anderen schaadt. Voorbeelden van zulk gedrag zijn: grote schulden maken, al uw huisraad bij het grofvuil zetten of nachtenlang harde muziek draaien. U brengt daarmee uw ‘maatschappelijk of sociaal bestaan’ in gevaar, zoals dat heet. Ook deze gedragingen vallen daarom onder de Wet BOPZ.

  Een opname is de enige uitweg
  Pas als een gedwongen opname de enige manier is om het gevaar af te wenden, is dit toegestaan. U kunt immers vaak geholpen worden zonder een opname. In situaties waarin u voor uzelf of anderen een gevaar bent, lukt dat soms niet. Er is veel speciale hulp nodig en die is er alleen in een psychiatrisch ziekenhuis.

  IIS [11] reageerde op deze reactie.

 8. @flap [12]:

  Ik zag net dat de wegenbelasting reeds verhoogd is, het afglijden is begonnen…Belastingen omhoog, inkomens zullen worden afgeroomd, vermogens worden geplunderd, lijkentax een bron van inkomsten…Maar nog steeds hoor ik de overheid niets zeggen en schiet zichzelf niet graag in de voet natuurlijk en laat liever het spek op de buikjes van de olijke Haagse lijken, asgrauwe ambtenaren en aanverwante opvreters zitten. Het zijn natuurlijk niet alleen de uitkeringstrekker die dit bezopen, bejubelde bananenland op de klippen jaagt…
  flap [15] reageerde op deze reactie.

 9. @IIS [14]: Nee dat is het trieste. De uitkeringstrekkers in Nederland zijn misschien nog wel een groter slachtoffer van de betutteling dan de rest.

  De overheid is onder het mom van een sociaal gezicht de mensen die van haar afhankellijk zijn, of anderszins geld terugvraagd van wat hun is afgenomen, een slavenjuk aan het aanmeten.

  De burger wordt tot slaaf gemaakt, en het onbestaanbare daarvan is dat de burger nog juigt en dankt ook.

  Sla mij maar over.

 10. En ik maar denken dat ik losse flodders aan het gooien ben.

  Maar deze beste man mag het me best uitleggen hoor.Maar dat zelf kunnen beschikken over het reilen en zeilen van een onderneming moet je me even beter uitleggen.

  Dus ik moet elk jaar meer gaan betalen aan een bedrijf wat steeds minder kosten gaat maken zoals bij de banken.

  Ik moet steeds meer zelf de handelingen verrichten maar de kosten van mijn bankrekening en pinpas gaan steeds omhoog.

  Als ik geld wil lenen kost het me steeds meer ondanks dat de procenten in de reclame anders beweren.Maar ja daar rekenen ze niet alle extra kosten bij.

  Maar het geld wat ik op de bank zet wordt steeds met minder rente beloond.Ja ik weet het ook hierbij is het in de reclame steeds die stem die zegt dat het zoveel beter is dan bij de concurent maar ja of je na jaren je geld nog op kunt nemen is vaak maar weer de vraag.

  Het mooie van dit soort kletsers is dat ze met hun ICE-SAFE vermogen wel door de Nederlanse staat gecompenseerd willen worden wat toch een heel erg COMMUNISTISCHE gedachte is.

  En ik maar denken dat de CPN door gebrek aan belangstelling is opgeheven.

  En de stukjes over slavernij zouden me bijna doen vermoeden dat er een wieg in zuid afrika heeft gestaan.

  Maar zie het als de onderdrukking door de duitsers.Nu na zovele jaren na de oorlog moet je nog steeds geen duitser loslaten in het bejaarden-tehuis.Hoezo oud zeer.

  Maar even een gewetensvraag waar zou Nederland zijn als men zonder VOC mentaliteit de laatse 5 eeuwen haar koste had moeten verdienen.

  Zonder die geroofde rijkdommen zaten we nu op het niveau van Roemenie en was de kaart van Nederland een stuk kleiner geweest zonder al dat geld voor de aanleg van dijken,polders,vaarwegen en het bouwen van steden als Amsterdam .Dan waren de grachtenpanden niet meer geweest als een paar scheefgezakte arbeiderswoningen.

  R. Hartman (NI) [20] reageerde op deze reactie.

 11. @Hub Jongen [13]:
  Beste Hub,

  “Ik weet niet niet wat “een zuiver bewustzijn”is. Heb je daar een definitie van?”

  Kort dus onvolledig:
  1. Gebaseerd op Oosterse wijsheid.
  2. Zuiver bewustzijn bouw je op door o.a. goed gedrag, meditatie, gezond leven, het lezen van de heilige boeken etc

  “En ook de vraag of jouw definitie van “vrijheid” verder gaat dan de “libertarische”: Vrijheid is het ontbreken van dwang door andere mensen.”
  Dus: ook vrijheid wordt pas kenbaar na het opbouwen van een voldoende zuiver bewustzijn.

  Succes, Ben

  Oscar [27] reageerde op deze reactie.

 12. @LvM [16]:
  “Ik was heel enthousiast om een inhoudelijke discussie met u te zien. Zou u het nog eens kunnen proberen? U bent het eens met Sarkar, goed. (Hint: ondersteun met logische argumenten)”
  Zie antwoord aan Hub. Als het nog niet duidelijk is dan hoor ik dat graag.

  Succes, Ben

  Janneke [22] reageerde op deze reactie.

 13. @paul moezel [17]: Ik vermoed dat u het artikel nog maar eens moet nalezen, want aan uw reactie te beoordelen heeft u er weinig van begrepen. Indien u nieuw bent op deze site: welkom. Misschien wilt u eens wat rondkijken en wat lezen over hoe men op deze site tegen de staat en het communisme, alsmede de door u zo verfoeide banken aankijkt.

  Dan wordt er waarschijnlijk heel veel duidelijk. De problemen die u benoemt zijn namelijk onlosmakelijk verbonden met het machts- en geweldsmonopolie van de staat. En de VOC? Walgelijke mentaliteit. Als u kijkt naar de Amerikaanse geschiedenis van (niet te lang) na de instelling van de constitutie zal u duidelijk worden dat een vrije samenleving de beste garantie is voor snel groeiende welvaart.

  Helaas heeft die geschiedenis ook aangetoond dat het experiment “minarchisme” is mislukt (voorspelbaar) en dat de VS in hoog tempo ten prooi vallen aan het socialisme. Ook Amerika zal afglijden naar een totalitaire staat.

  paul moezel [21] reageerde op deze reactie.

 14. @R. Hartman (NI) [20]:
  Een contract met vrije keuze ondertekenen maar u heeft het nergens over de kleine lettertjes die in ieder modern contract staan verscholen.

  Die kleine lettertjes vatten de voorgaande overeenkomst met hele andere voorwaarden samen.Dat weet toch iedereen tegenwoordig.

  Dus als je opzettelijk in de kleine lettertjes de rechten van het contract tegenspreekt en de verplichtingen van datzelfde contract versetvigd is er geen sprake meer van vrijwilligheid maar van misleiding.

  Na ondertekening roept men inderdaad contract is contract en als je betaald hebt voor een nieuwe volvo maar getekend voor een oude fiat panda heb je geheel vrijwilleg met een beetje misleiding je onderworpen aan het systeem.

  Peter de Jong [24] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman [25] reageerde op deze reactie.

 15. @Ben [19]:

  Nou vroeg ik dus om logische argumenten, maar in het rijk der religie is logica irrelevant. Een logische discussie voeren is dan ook onmogelijk. Ik wens u succes met het bereiken van een zuiver bewustzijn. Ik kan u geruststellen, ik heb nergens last van.

  LvM (vergeten Janneke te verwijderen.)
  Ben [23] reageerde op deze reactie.

 16. @paul moezel [21]: “…als je opzettelijk in de kleine lettertjes de rechten van het contract tegenspreekt en de verplichtingen van datzelfde contract verstevigd is er geen sprake meer van vrijwilligheid maar van misleiding.”

  Dat klopt, Paul. Maar feitelijk is er dan sprake van een slecht aanbod. En in een vrije markt met volop concurrentie is er altijd een andere keus mogelijk.

  Consumentenorganisaties en consumentenfora op het internet zullen aspirant-kopers daarover kunnen informeren. De goede bedrijven komen dan vanzelf bovendrijven en de slechte zullen nog nauwelijks klanten trekken en uiteindelijk verdwijnen.

  Een belangrijk punt is een snelle en goedkope rechtsgang als je onheus bent behandeld om zo zonder veel poespas je schade vergoed te kunnen krijgen. Dat schort er in NL helaas aan.

 17. @paul moezel [21]: Tja, wie een contract tekent zal ook de kleine lettertjes moeten lezen. Zoals ik al zei: vrijheid komt met verantwoordelijkheid.

  Als die kleine lettertjes je niet bevallen teken je dus niet. Zo simpel kan het zijn als je zelf mag kiezen. Het blijft een afweging voor ieder persoonlijk om de voor- en nadelen van tekenen te wegen tegen die van niet tekenen. En dan maak je dus een keuze. Dat hoeft niet de beste te zijn; het kan ook de minst slechte zijn. Maar hoe dan ook is er die mogelijkheid om te kiezen.

  Het grote voordeel in een vrije markt is dat je gewoon bij de concurrent gaat shoppen als aanbieder X je niet bevalt. Zolang de staat niet dwingend de voorwaarden oplegt, zoals bv. in de ‘private’ *kuch* gezondheidszorg, zal er variëteit te over zijn, en dus genoeg te kiezen.

  Vergelijk het met het kopen van een TV. De staat bemoeit zich (nog) niet met de specificaties daarvan, dus op dat aspect hebben fabrikanten de vrije keus. Resultaat is een overweldigend aanbod aan verschillende modellen; vormgeving, beeldgrootte, aantal en soort in- en uitgangen, wel of niet Dolby, wel of niet op internet aansluitbaar,wel of niet ingebouwde DVD speler, afijn, u krijgt wel een idee zo.

  Deze verscheidenheid, die we als volstrekt normaal ervaren als het om electronische speeltjes gaat, zou overal beschikbaar zijn als de staat eens met haar sleepankers en haar dwingende regelgeving van de economie af zou blijven. De klant is dan weer koning, en de producenten maken de producten conform de wensen van die klant. Het ‘maakbaarheidsgeloof’ van de staat maakt meer kapot dan je lief is.

 18. @Oscar [27]:
  “Waarom niet gebaseerd op Westerse wijsheid?” Zoals je weet komen de wijzen uit het oosten.

  “Welk goede gedrag? Wat voor een meditatie? Welke heilige boeken?” Zie dit als een aanmoediging om je wereldblik te verbreden. Er is genoeg te vinden en ik geloof echt niet dat je daar zelf niet uitkomt.

  Succes, Ben

  Peter de Jong [34] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.