door Hans-Hermann Hoppe

De erkenning van democratie als een mechanisme van herverdeling van welvaart en inkomen onder het volk samen gaande met een van de meest fundamentele principes in alle economische theorieën – dat men uiteindelijk meer krijgt van hetgeen men subsidieert – verschaft de sleutel tot het begrijpen van de huidige tijd. 

Alle herverdeling, ongeacht het criterium waar het op gebaseerd is, brengt het ‘nemen’ van de oorspronkelijke eigenaar en/of producenten (degenen die iets ‘hebben’) en het ‘geven’ aan niet-eigenaren en niet-producenten (degenen die iets ‘niet hebben’) met zich mee. De prikkel om de oorspronkelijke eigenaar of producent van het ding in kwestie te zijn wordt verlaagd en de prikkel om een niet-eigenaar en een niet-producent te zijn wordt verhoogd. Dienovereenkomstig, als resultaat van het subsidiëren van individuen omdat zij arm zijn, zal er meer armoede zijn. Door mensen te subsidiëren omdat zij werkeloos zijn zal er meer werkeloosheid worden geschapen. Alleenstaande moeders steunen van belastinggeld zal leiden tot een stijging van het aantal eenouderschappen, “onwettige kinderen” en echtscheidingen. Door kinderarbeid te verbieden wordt er inkomen overgedragen van gezinnen met kinderen naar kinderloze personen (ten gevolge van de beperking van het arbeidsaanbod zullen de loonkosten stijgen). Dienovereenkomstig zal het geboortecijfer dalen. Aan de andere kant, door het onderwijs van kinderen te subsidiëren, wordt het tegenovergestelde effect geschapen. De inkomsten worden overgedragen van de kinderlozen en degenen met weinig kinderen naar degenen met veel kinderen. Als gevolg hiervan zal het geboortecijfer dalen. Nochtans zal de waarde van kinderen wederom zakken, en de geboortecijfers zullen dalen ten gevolge van de zogeheten sociale zekerheid, want door gepensioneerden (de ouderen) te subsidiëren van belastingen opgelegd aan de huidige verdieners van inkomen (de jongeren) wordt het instituut gezin – de intergenerationele band van ouders, grootouders en kinderen – systematisch verzwakt. De ouderen hoeven zich niet langer te verlaten op de hulp van hun kinderen als zij niet gespaard hebben voor hun oude dag, en de jongeren (die minder rijkdom geaccumuleerd hebben) moeten de ouderen (die meer rijkdom geaccumuleerd hebben) steunen in plaats van andersom, zoals in families gebruikelijk is. De kinderwens van ouders en de ouderwens van kinderen zal dalen, het aantal gebroken gezinnen en probleemgezinnen zal stijgen en voorzorgsmaatregelen die men neemt – sparen en kapitaal opbouwen – zullen slinken terwijl consumptiegedrag aan zal zwellen.

Door de kwaadaardigen, de neurotici, de onvoorzichtigen, de alcoholisten, de drugsverslaafden, de Aids-geïnfecteerden en de fysiek en mentaal ‘uitgedaagden’ te subsidiëren door regulering van verzekeringen en gedwongen zorgverzekeringen zal er meer ziekte, kwaadaardigheid, neurose, onverschilligheid, alcoholisme, drugsverslaving, Aids infectie en fysieke en mentale retardatie zijn. Door niet-criminelen te dwingen, inclusief de slachtoffers van misdaad, te betalen voor de gevangenneming van criminelen (in plaats van dat criminelen hun slachtoffers compenseren en alle kosten van hun in hechtenis neming en gevangenschap betalen) zal de misdaad stijgen. Door zakenmensen te dwingen, door middel van ‘gelijke behandeling’ (‘non-discriminatie’) regels door meer vrouwen, homoseksuelen, zwarten en andere ‘minderheden’ in dienst te nemen dan zij willen zullen er meer minderheden in dienst zijn en minder mannen, heteroseksuelen en blanken. Door private grondbezitters te verplichten ‘bedreigde soorten’ die op hun land verblijven te subsidiëren (‘beschermen’) door natuur-en milieu wetgeving zullen er meer dieren zijn, die beter af zijn, en minder mensen, die slechter af zijn.

Bovendien zal er, door private eigenaren en/of verdieners van inkomen (producenten) te verplichten om ‘politici’, ‘politieke partijen’ en ‘ambtenaren’ te subsidiëren (politici en werknemers bij de overheid betalen geen belastingen maar worden betaald van belastinggeld) , minder welvaart geschapen worden, zullen er minder producenten zijn, zal er minder productiviteit zijn, zal er meer verspilling zijn, zullen er meer ‘parasieten’ zijn en zal er meer parasitisme zijn.

Vertaald, uit het Engels, door: 

Oscar

Januari 2010

107 REACTIES

 1. Moeilijk te lezen stuk. Hier en daar een komma en alinea…

  Stel: men neme een scheutje Wouter Bos, gelenkt met Femke Halsema en een toefje Jan Peter Balkenende. Dat is het verhaal.

  Ik werk al dertig voor mezelf. Ik hoef niet boos te worden of angstig te zijn. In al die jaren is er in weinig veranderd.

  R. Hartman (NI) [5] reageerde op deze reactie.

 2. @Alex Schutte [4]: Niets moeilijks aan. Als u al 30 jaar zelfstandig bent heb ik twee opmerkingen:
  1) U hebt wel moeilijkere teksten (alleen al door de staat, meer specifiek de fiscus) voorgeschoteld gekregen.
  2) Dat u van 30 jaar onderdrukking en onbezoldigd ‘belasting-ambtenaarschap’ niet boos wordt is iets dat mij boos kan maken…

 3. Weer even ontopic, want het is toch wel een belangrijk onderwerp.

  Herverdeling wordt in dit artikel afgeraden, want:
  “De prikkel om de oorspronkelijke eigenaar of producent (-) te zijn wordt verlaagd en de prikkel om een niet-eigenaar en een niet-producent te zijn wordt verhoogd.”

  M.a.w. als de overheid herverdeelt en geld weghaalt uit de ene sector van de economie (bijv. door lonen van productieven te belasten) en dat vervolgens steekt in een andere sector (bijv. door uitkeringen aan werklozen te verstrekken) dan neemt het aantal productieven af en het aantal werklozen toe. Dus het tegendeel van wat men beoogt!

  Toch is dit de essentie van overheidsbeleid. Zo gaat de PvdA in Den Haag nu de gemeenteraadsverkiezing in met de belofte om maar liefst 13.000 nieuwe banen te creëren. Zij wil daarvoor geld gebruiken, dat nu aan uitkeringen wordt besteed. De uitkeringstrekkers worden dan in ‘maatschappelijk verantwoordde’ banen te werk gesteld.

  Hier liggen twee misverstanden aan ten grondslag:
  1. dat de overheid door herverdeling méér banen kan creëren dan zij vernietigt, m.a.w. dat zij efficiënter met dit geld kan omgaan dan de vrije markt;
  2. dat de overheid beter weet dan de vrije markt waar de maatschappij behoefte aan heeft, m.a.w. dat de overheid effectiever kan omgaan met dit geld dan de vrije markt.

  Een overheid produceert zelf echter niets. Zij kan alleen werk ‘creëren’ door het elders te verminderen (broken window fallacy van Frédéric Bastiat, zie: http://en.wikipedia.org/wiki/Parable_of_the_broken_window ).

  Daarbij ondervindt de overheid als monopolist geen kostenverlagende en kwaliteitsverhogende concurrentiedruk. Ook zal zij als monopolist meer moeite hebben om aan een gedifferentieerde marktvraag te voldoen dan het samenstel van grote en kleine concurrerende ondernemingen uit de vrije markt. Het is daarom ondenkbaar, dat een overheid efficiënter en effectiever met het herverdeelde geld kan omgaan dan de vrije markt zou hebben gedaan als er geen herverdeling was geweest.

  Als de overheid, om wat voor reden dan ook, kapitaal wel beter zou kunnen inzetten dan de vrije markt, dan is iedereen een dief van de eigen portemonnee als we slechts een deel en niet de volledige economie aan de overheid overlaten. De praktijk van een volledig door de overheid gerunde economie, zoals in het voormalige Oostblok, heeft echter overtuigend aangetoond dat herverdeling een aanzienlijke verlaging van de welvaart tot gevolg heeft.

  Het is daarom onbegrijpelijk, dat er nog altijd kiezers zijn die deze socialistische leugen kritiekloos slikken.

  Naast het utilitaristische argument is er uiteraard het morele aspect. Het is geen ‘graaien’ als je over je eigen geld wil kunnen beschikken. En het is geen ‘solidariteit’ of ‘compassie’ als je geld dat van anderen is uitgeeft. Het gedwongen herverdelen van kapitaal is niets anders dan ordinaire diefstal.

  ===
  http://hoboken411.com/wp-content/uploads/2008/10/barack-obama-cartoon-spreading-the-wealth-to-mccain.jpg

 4. @Janneke [2]: Beste Mevrouw Janneke,
  Ik dacht: doe ik ook een keer mee met onze libertarische vrienden door denigrerend over anderen te doen. Helemaal fout natuurlijk. Blij dat je het door hebt. Dank voor de correctie.

  Succes, Ben

 5. @Oscar [3]: Ik blijf het libertarische gedachtegoed hoewel goed bedoeld toch behoorlijk onnozel vinden. Je verheft een bijvoeglijk naamwoord (vrij) tot zelfstandig naamwoord (vrijheid). Vervolgens verzin je dat iedereen bezit mag hebben en dat iedereen aardig tegen elkaar moet doen. En klaar is Kees. Nogal puberaal lijkt me, maar prima als jullie daar tevreden mee zijn.
  Vanuit dit onnozele gedachtegoed wordt dan vervolgens denigrerend gedaan naar mensen die wel eens echt nagedacht hebben, zoals Marx. Dit is vanzelf nogal lachwekkend.

  Succes, Ben

  Oscar [12] reageerde op deze reactie.

 6. @Ben [10]:

  Zo zit het niet. Het libertarische gedachtengoed is voortgekomen uit de filosofie van Aristoteles, Thomas van Aquino en de laat-scholastici van de School van Salamanca. Het wordt thans nog verder ontwikkeld door o.a. de Oostenrijkse School, waarvan Carl Menger de grondlegger was. Er wordt uitgegaan van natuurrechten en non-agressie.

  Iedereen moet helemaal niet aardig doen tegen elkaar. Dat vind ik meer iets van socialisten en christen-democraten.

  Wat zijn de ethische basisprincipes van Marx?

  Peter de Jong [13] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [13] reageerde op deze reactie.
  Ben [14] reageerde op deze reactie.

 7. @Oscar [12]: “Wat zijn de ethische basisprincipes van Marx?”

  Staan die niet in het Communistisch Manifest uit 1848, dat Marx samen met Friedrich Engels schreef?

  1. Onteigening van het grondeigendom en aanwending van de grondrente tot staatsuitgaven.
  2. Zware progressieve belasting.
  3. Afschaffing van het erfrecht.
  4. Confiscatie van het eigendom van alle emigranten en rebellen.
  5. Centralisatie van het krediet in handen van de staat door een nationale bank met staatskapitaal en uitsluitend monopolie.
  6. Centralisatie van het transportwezen in handen van de staat.
  7. Vermeerdering van de nationale fabrieken, van de productiemiddelen, ontginning en verbetering van de landerijen naar een gemeenschappelijk plan.
  8. Gelijke arbeidsplicht voor allen, oprichting van industriële legers, vooral voor de landbouw.
  9. Vereniging van landbouw- en industriebedrijf, aansturen op de geleidelijke opheffing van het onderscheid tussen stad en land.
  10. Openbare en kosteloze opvoeding van alle kinderen. Afschaffing van de kinderarbeid in fabrieken in zijn huidige vorm. Verbinding van de opvoeding met de materiële productie enz.

  Dit recept voor een betere wereld was gebaseerd op het ethische principe van de klassenstrijd:

  “Wanneer het proletariaat in de strijd tegen de bourgeoisie zich noodzakelijk tot klasse verenigt, door een omwenteling zich tot de heersende klasse maakt en als heersende klasse met geweld de oude productieverhoudingen opheft, dan heft het met deze productieverhoudingen de bestaansvoorwaarden van de klassentegenstelling, de klassen in het algemeen en daarmee zijn eigen heerschappij als klasse op. In de plaats van de oude burgerlijke maatschappij met haar klassen en klassentegenstellingen treedt een associatie, waarin de vrije ontwikkeling van ieder de voorwaarde voor de vrije ontwikkeling van allen is.”

  Wat Marx dus propageerde was de roof van alle eigendom en de verdeling daarvan met de staat als intermediair onder iedereen zodanig dat er geen klassenverschillen meer zouden bestaan en niemand meer een ander zou kunnen onderdrukken.

  Mijn moeder kon nooit nalaten te benadrukken wat een warhoofd die Marx was. Ze zei: “Als we morgen allemaal beginnen met een tientje, dan heeft overmorgen de een geen cent meer, de ander heeft een schuld van een tientje, en de derde heeft er 2 tientjes van gemaakt”. 😉

  Ben [15] reageerde op deze reactie.

 8. @Oscar [12]: “Zo zit het niet. Het libertarische gedachtengoed is voortgekomen uit de filosofie van Aristoteles, Thomas van Aquino en de laat-scholastici van de School van Salamanca. Het wordt thans nog verder ontwikkeld door o.a. de Oostenrijkse School, waarvan Carl Menger de grondlegger was. Er wordt uitgegaan van natuurrechten en non-agressie.”: dat maakt het toch niet minder onnozel. Zeker als ik het vergelijk met mijn favorieten.

  “Iedereen moet helemaal niet aardig doen tegen elkaar. Dat vind ik meer iets van socialisten en christen-democraten.” Ik dacht dat je nog al een punt maakt van geweld. Ik ook trouwens.

  “Wat zijn de ethische basisprincipes van Marx?” Heb ik je dacht ik al voldoende op attent opgemaakt. Ik zou het wel prettig vinden als je daar wat mee deed. Anders blijven we in dezelfde discussie steken.

  Succes, Ben

  Oscar [29] reageerde op deze reactie.

 9. @Ben [15]:

  Ja sorry Ben, maar dat heb je nou altijd: volgelingen die denken dat ze het beter weten dan de oorspronkelijke profeet. Ik heb er overigens niks op tegen, dat je moord en doodslag en onderdrukking propageert (vrijheid van meningsuiting, weet je wel) maar breng het dan wel met een knipoog. Dan weet iedereen tenminste dat je niet serieus bent. Een grapje over de Gulags op zijn tijd moet tenslotte ook kunnen, nietwaar? Ken je de leuke blog van deze Canadese Marxist al ?
  http://paulitics.wordpress.com/2008/01/09/top-5-things-i-saw-in-america-which-as-a-canadian-freaked-me-right-out/

  Ben [17] reageerde op deze reactie.

 10. @Peter de Jong [18]:

  Wist je dat Lion Philips de (suiker)oom was van Marx ? Da’s de vader van Frederik en de opa van Gerard Philips, de oprichters van Philips NV.

  Vreemd dat iemand als Marx, die het proletariaat de hemel in prees, zelf te beroerd was om zich onder het proletariaat te begeven teneinde brood op de plank te hebben. Hij was wel goed genoeg om ruim te leven op het geld van anderen, zoals dat van z’n moeder en dat van Engels, die hij ook steeds weer bij z’n financiële pietje had. Een echte socialist (= uitvreter en profiteur), die Karl Marx, die z’n doctoraat bij elkaar bietste op de Universiteit van Jena, nadat hij in Berlijn gesjeesd was.. 🙂

  Kom er maar in, Ben:
  Ben [20] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [24] reageerde op deze reactie.

 11. @Ben [20]:

  Je bent er snel bij, Ben ! 🙂

  Weet je wat het ergste is ? Niet dat er mensen zijn zoals jij die in die onzin van die gast geloven, dat moeten ze maar mooi zelf uitzoeken. Als ze onder elkaar leuk de soosjalist annex communist uit willen hangen, moeten ze dat mooi zelf weten.

  Het probleem, en dat is je al meerdere malen verteld maar je wilt er nog niet echt aan, en dus kom je altijd maar weer met je trollerige reakties op de proppen, is dat dergelijke types alleen kunnen floreren door anderen op onvrijwillige basis hun proletarische “heilsysteem” op te dringen. Want op vrijwillige basis wil niemand aan zo’n systeem deelnemen (althans mensen met een gezond verstand en de wil om te presteren en niet de soosjalistiese, Marxistische uitvreter uit te hangen).

  Wat beweegt je eigenlijk om hier je soosjalistiese waanzinsboodschap te verkondigen ? Heb je er soms twijfels over ? Ben je op zoek naar antwoorden op de vraag waarom het toch maar niet lukt om die soosjalistiese heilstaat van de grond af te krijgen ? Of verkeer je in de waan dat je mensen die na kunnen en willen denken (het overgrote deel van de bezoekers van deze site) tot je soosjalistiese waanzin (want dat is het) kunt verleiden ?

  Ben [26] reageerde op deze reactie.

 12. @Andre [19]:

  Wist ik niet, Andre. Zo zie je maar, dat het ware socialisme het salonsocialisme is.

  Die verwijten mbt onethisch gedrag van Marx zakkenvullende navolgers zijn volkomen onterecht. Mensen als Marcel van Dam, Wim Kok, Paul Witteman, Giel Beelen, Paul de Leeuw, Ed Nijpels en de vele, vele andere salonsocialisten die ons hier al jaren voor de voeten lopen zijn buitengewoon zuiver in de (heils)leer.

  http://www.vrijspreker.nl/wp/2010/01/wie-bepaalt-echt-het-beleid-in-nederland/#comment-239504

  Andre [25] reageerde op deze reactie.

 13. @Peter de Jong [27]:

  Peter de Jong, snap je dan niet dat dit niet het soort sjoosjalisjme is dat Ben voorstaat ? Het sjoosjalisjme van Ben is geweldloos, apolitiek en geheel op vrijwillige basis. Ben beschermt het collectieve bezit, als goed proleet, samen met alle andere vrijwillige sjoosjalisten met schoppen, bijlen en een keukenmes.

  Alleen jammer dat niemand van die egoïstische nep-proleten gelooft in het sprookje van Ben – het blijft dan ook een vrijwillige samenleving die bestaat uit één man…

  Ben.

  Ben [31] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.