De Staatkundig Gereformeerde Partij heeft, na veertien jaar Bas van der Vlies als frontman te hebben gehad, een nieuwe lijsttrekker. Zijn naam is Kees van der Staaij. Hij streeft ernaar om vanuit de bijbelse waarden en normen constructief bij te dragen aan goede besluitvorming. De SGP heeft een trouwe aanhang onder orthodoxe calvinisten en is thans in de Tweede Kamer vertegenwoordigd met twee zetels.

I Adoptie door homoparen is geen optie.

Onliberaal standpunt. Homoseksuele koppels en de ouders of nabestaanden van ouders die kinderen ter adoptie af staan dienen van geweld verschoond te blijven. – 1

II Net als in Zweden dienen prostituanten of ‘hoerenlopers’ strafbaar te zijn.

Er moet opnieuw een bordeelverbod komen, met extra inzet van politie en justitie om een eind te maken aan de onlosmakelijk met deze ‘branche’ verbonden mensenhandel.

De SGP is dus voorstander van geweld tegen prostituees, klanten van prostituees en uitbaters van bordelen. Men is van mening dat de overheid meer zeggenschap heeft over het lichaam van vrouwen dan vrouwen zelf. Dit is ook nog eens erg onchristelijk. Jezus gebruikte geen geweld tegen een vrouw die op overspel was betrapt. Neen, hij redde haar van de door het volk voorgenomen steniging en zei: “Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer!” -1 karaat

III Zedenmisdrijven dienen strenger te worden bestraft, met verhoging van de strafmaat. Dat geldt in versterkte mate voor kinderporno en andere vormen van het misbruiken van kinderen.

Zedenmisdrijven als (kinder)verkrachting zijn grove schendingen van natuurrechten. Het (streng) bestraffen van deze misdrijven is derhalve van een liberaal uitgangspunt een goede zaak. + 1 karaat

IV Omroepen en anderen die via de media verantwoordelijk zijn voor radio- en tv-programma’s, moeten door de overheid (dwingend) aangesproken kunnen worden op wat zij uitzenden.

Posters of ander (reclame)materiaal langs de openbare weg mogen geen afbeeldingen of teksten bevatten die aanstootgevend zijn.

Hetzelfde geldt voor materiaal dat op Internet verschijnt.

Omroepen, televisiestations, bedrijven die reclame maken en eigenaars van websites dienen zelf te mogen bepalen wat zij willen tonen en wat niet. Ook als de SGP-ers het aanstootgevend vinden. De Staatkundig Gereformeerde Partij pleit voor censuur. Zeer onliberaal. -1 karaat

V De sollicitatieplicht van alleenstaande ouders in de bijstand met kinderen jonger dan 5 jaar moet onmiddellijk worden afgeschaft. De uitkering voor deze groep moet worden verhoogd.

De SGP is blijkbaar voor een verzorgingsstaat. En zelfs voor een uitbreiding van die verzorgingsstaat. Schijnbaar wil de SGP meer alleenstaande ouders met jonge kinderen. Zeer schadelijk. Zeer onliberaal. -1 karaat

VI Het tarief van de eerste schijf van de inkomstenbelasting moet worden verlaagd.

Een verlaging van belastingen kan geen kwaad. Maar waarom alleen de eerste schijf? Voorzichtig ken ik aan dit voorstel een plus toe. + 1 karaat

VII Er mag niet getornd worden aan de vrijheid van onderwijs, financieel noch anderszins. De onderwijsvrijheid kan alleen functioneren als de scholen zowel bij de aanstelling van personeelsleden als bij het toelaten van leerlingen een eigen beleid kunnen voeren in overeenstemming met doelstelling en grondslag van de school.

Er is een begin gemaakt met het vergroten van de autonomie van de scholen, en als vervolg daarop een verdere deregulering. Beide processen moeten worden uitgebouwd.

Natuurlijk is wat in Nederland vrijheid van onderwijs heet geen vrijheid van onderwijs maar herverdeling van belastinggeld richting door de overheid goedgekeurde onderwijsinstellingen. Maar de roep om deregulering en het pleiten voor het eigen beleid van scholen is natuurlijk toe te juichen. + 1 karaat

VIII Net als in veel andere landen, moeten er ook op Nederlandse onderwijsinstellingen voorschriften komen over de manier waarop de leerlingen zich behoren te kleden.

Aha! De SGP pleit er dus voor dat scholen hun eigen beleid kunnen voeren en voor het vergroten van de autonomie van scholen, maar dan worden hen wel kledingvoorschriften opgelegd. – 1 karaat

IX Er moet ruimte komen voor topuniversiteiten die zich in kwalitatieve zin onderscheiden. Hier kunnen de beste studenten een opleiding krijgen die hen voorbereid op een baan waar toepassing van de nieuwste wetenschappelijke kennis een fundamentele rol speelt. Topuniversiteiten mogen selecteren aan de poort.

Natuurlijk dient de ruimte om je te onderscheiden en te selecteren aan de poort er voor topuniversiteiten te komen. Maar natuurlijk zou dat voor alle onderwijsinstellingen moeten gelden. + 1 karaat

X Alle coffeeshops moeten gesloten worden. Als dit (nog) niet mogelijk is, mogen ze zich niet bevinden binnen een straal van drie kilometer van een school, andere onderwijsinstelling of sportclub.

Zeer onliberaal. -1 karaat

XI De accijns op alcoholische dranken moet worden verhoogd.

Het aantal verkooppunten voor alcoholische dranken moet drastisch worden verminderd.

Er dienen helemaal geen accijns op alcoholische dranken, en op wat dan ook, te zitten. En met het aantal verkooppunten behoort de overheid niets te maken te hebben. – 1 karaat

XII Er mag geen selectie plaatsvinden voor de zorgverzekering op basis van uitslagen van genetische tests.

Dat dienen verzekeraars zelf te mogen bepalen. Iemand met een erfelijke ziekte, of met een grote kans een erfelijke ziekte door te geven, is een ander soort verzekerde dan iemand waarbij er nauwelijks erfelijke ziektes in de familie voorkomen. Mensen van West-Afrikaanse afkomst hebben vaker sikkelcelanemie en mensen van Europese afkomst hebben vaker taaislijmziekte. Verzekeraars zouden zelf mogen bepalen onder welke voorwaarden zij hun diensten wensen aan te bieden, en ook met wie tegen welke prijs zij een overeenkomst wensen aan te gaan. -1 karaat

XIII Genetisch onderzoek moet getoetst worden aan ethische criteria.

Genetisch materiaal mag slechts worden gebruikt voor scherp afgebakende doeleinden.

Ethisch laakbare onderzoeken moeten bij wet worden verboden.

Voor stamcelonderzoek mogen alleen cellen gebruikt worden van volwassenen, en dus niet van embryo’s. Het verbod om embryo’s als onderzoeksmateriaal te gebruiken moet in de Embryowet gehandhaafd blijven.

Internationale handel met menselijk erfelijk materiaal, o.a. via Internet, moet worden tegengegaan.

De beschermwaardigheid van het menselijk leven moet worden vastgelegd in de Grondwet.

Menselijk erfelijk materiaal is niet hetzelfde als een embryo. Het is goed dat de SGP ook het ongeboren menselijk leven wil beschermen, maar men is er toch echt vrij in om de inhoud van zijn beenmerg op e-bay aan te bieden. 0 karaat

XIV Als levensbeëindiging op verzoek al onaanvaardbaar is, geldt dat nog eens temeer voor levensbeëindiging van mensen die hun wil níet (hebben) kunnen uiten. Dat laatste geldt wel heel speciaal voor gehandicapte pasgeborenen (‘Groningenprotocol’).

Klaar-met-het-leven-zijn’ en dementie mogen nooit een euthanasiemotief zijn.

Natuurlijk is het een einde maken aan de levens van mensen die hun wil niet kunnen uiten onaanvaardbaar, maar mensen die mensen die levensmoe zijn helpen om er een einde aan te maken dienen ontslagen te worden van rechtsvervolging. 0 karaat

XV Discriminatie op basis van ras, afkomst of huidskleur is in strijd met de bijbelse gelijkwaardigheid van mensen. Een krachtige bestrijding daarvan blijft nodig.

Dit is onzin. Eigendomsrechten impliceren het toepassen van discriminatie. Het bestrijden van discriminatie bij burgers staat gelijk met het verkrachten van eigendomsrechten. Mensen discrimineren dagelijks. Ja, ook SGP-ers. – 1 karaat

XVI Uitingen van antisemitisme, waaronder het ontkennen van de holocaust, moeten consequent en hard worden aangepakt. Het OM laat dit punt nog té veel sloffen.

Ook antisemieten en ontkenners van de holocaust hebben recht op vrijheid van meningsuiting. – 1 karaat

XVII Als het aantasten van andermans naam en goede eer al niet mag, dan geldt dat zeker voor de Naam en goede eer van de Allerhoogste! Godslastering moet daarom strafbaar zijn en blijven. De strafbepaling over smalende Godslastering mag geen dode letter zijn en moet, als optreden op basis daarvan niet mogelijk is, worden aangescherpt. Gemeenten die ernst maken van een ‘vloekverbod’, moeten daarvoor de ruimte hebben.

Eer en goede naam zijn geen bezittingen. Het aantasten van hetgeen men niet bezit, namelijk de zienswijze in de ogen van anderen ten aanzien van een persoon of zaak kan dus niet bij wet verboden worden zonder eigendomsrechten te schaden. Mensen hebben nooit het recht om degenen die lasterpraatjes rondbazuinen te mishandelen of op te sluiten. Ook niet als het lasterpraatjes zijn ten aanzien van de Allerhoogste. -1 karaat

XVIII De cijfers wijzen het uit: steeds meer Nederlanders raken verslaafd aan een of andere vorm van gokken, met alle gevolgen van dien, ook voor gezinnen! In plaats van dat de regering daar iets aan doet, profiteert ze ervan. Dat moet anders. Om te beginnen door laagdrempelige gokmogelijkheden te verbieden. Ook moet de Staatsloterij worden afgeschaft. Echter: zolang het bestaande gedoogbeleid blijft bestaan, moet de kansspelbelasting stevig worden verhoogd om op die manier het gokken tegen te gaan.

Afschaffing van de Staatsloterij daar is niets mis mee. Maar mensen dienen de mogelijkheid te houden te gokken. En exploitanten van laagdrempelige gokmogelijkheden die het recht te hebben deze aan te bieden. – ½ karaat

XIX Geweld en agressie tegen ambulancepersoneel, buschauffeurs, politieagenten, brandweerlieden en andere hulpverleners en/of dienstverleners moet extra zwaar worden bestraft.

De SGP wil dus privileges voor o.a. ambulancepersoneel, buschauffeurs, politieagenten en brandweerlieden. Niet liberaal. – 1 karaat

XX Het massaal doden van vee en de vernietiging van alle vlees bij uitbraken van zeer besmettelijke dierziekten zoals bijvoorbeeld mond- en klauwzeer, zijn niet te verdedigen en mogen in principe dus ook nooit meer voorkomen. Nederland moet zich op dit punt inzetten voor een ander (Europees) beleid.

Duidelijk taal. Dat is inderdaad niet te verdedigen. + 1 karaat

XXI Spreiding van allochtonen is nodig om te voorkomen dat probleemwijken nog verder verloederen. Dat kan indirect door de verantwoordelijke instanties in staat te stellen allochtonen geen woonruimte toe te kennen als het percentage allochtonen in

een bepaalde wijk te hoog wordt.

In principe horen eigenaren van woningen altijd te bepalen wie zij als huurder willen en wie niet. Vandaar dat ik geen vol karaat aan dit punt wil toekennen. + ½ karaat

XXII De Zondagswet moet worden gehandhaafd en verbeterd om de centrale plaats van de zondag als rustdag te behouden.

De Winkeltijdenwet moet worden aangepast, en wel zodanig dat de winkels op zondag gewoon weer gesloten zijn. De gaten (het toeristisch regime bijvoorbeeld) in de bestaande wet dienen te worden gedicht.

De Arbeidstijdenwet moet worden aangescherpt, zodat de zondag als rustdag wordt beschermd.

Iedere werknemer die de zondag wil ‘heiligen’ en daarom op die dag niet wil werken, moet die vrijheid hebben en daar geen nadelige gevolgen van ondervinden.

Niet liberaal. Iedere winkelier die zijn zaak open wil houden op zondag en geen gereformeerd personeel wil aannemen hoort dat te kunnen doen zonder gewapende mannen aan de deur te krijgen die hem meenemen. – 1 karaat

XXIII Mensen die al lang van een uitkering moeten zien rond te komen en waarvan zo goed als zeker vaststaat dat ze op korte termijn niet meer aan het werk kunnen, moeten de komende vier jaar een jaarlijkse extra uitkering krijgen van 500 euro.

Kortom: de SGP wil meer mensen die op korte termijn niet meer aan het werk kunnen. Zeer onliberaal. Zeer destructief ook. – 1 karaat

XXIV Nederland is een rijk land, dat meer met arme landen kan delen dan het nu doet. Het budget voor ontwikkelingssamenwerking wordt daarom structureel verhoogd.

Onnodige barrières voor producten die ‘eerlijk’ en ‘duurzaam’ zijn gekweekt of vervaardigd, dienen te worden afgebroken. Alleen zo worden de ontwikkelingslanden

het best vooruit geholpen.

Ontwikkelingslanden kunnen vooruit worden geholpen als er een einde komt aan de miljardensteun richting corrupte regimes, de politieke-en economische onderdrukking door die regimes en de onderdrukking door Westerse regimes die landbouwsubsidies verstrekken aan de eigen boeren, terwijl er belastingen bestaan op producten uit de Derde Wereld. – 1

Aantal karaat in de plus: 5 ½

Aantal karaat in de min: 15 ½

Eindstand: – 10 karaat

Radicaal socialistisch (radicaal links)

Oscar

Februari 2010

36 REACTIES

 1. Adoptie door homoparen is geen optie.

  Onliberaal standpunt. Homoseksuele koppels en de ouders of nabestaanden van ouders die kinderen ter adoptie af staan dienen van geweld verschoond te blijven. – 1

  Dat het standpunt van de SGP hier onliberaal is wil ik niet betwisten. Feit is wel dat veel landen geen kinderen ter adoptie meer aanbieden aan Nederland omdat zij niet willen dat deze kinderen door een homopaar zouden kunnen worden opgevoed.

  Bovendien moet je bij adoptie uitgaan van de belangen van het kind en niet van de kinderwens van de adoptieouders.

  Vraag is dus: moet je een adoptie kind willen opzadelen met (naast de gewone problemen die geadopteerden kennen nl.: discriminatie op etniciteit, wie ben ik vraagstuk) een extra emotionele belasting die het hebben van twee pappa’s en/of mamma’s met zich meebrengt.

  Soms is het helaas gewoon een beetje te moeilijk om rechtlijnig te zijn. De vrijheid van de ene betekent soms een beperking voor de ander.

  Corne [2] reageerde op deze reactie.
  Oscar [5] reageerde op deze reactie.

 2. @Ronald [1]:
  Als je “uitgaande van de belangen van het kind” pleit voor het niet vrij mogen adopteren door homoparen, zeg je eigenlijk: omdat andere mensen een beperkte visie hebben, omdat andere mensen discrimineren en omdat andere mensen onze vrijheid willen beknotten, moeten we dat zelf ook maar doen…
  Een enorme drogreden natuurlijk, die je net zo goed om zou kunnen keren:
  Het is in het belang van het kind én de maatschappij te worden opgevoed zonder dogma’s en zonder belemmeringen.

  Hub Jongen [3] reageerde op deze reactie.
  Tony [9] reageerde op deze reactie.

 3. @Corne [2]:
  Dit is ook een vreselijk moeilijke keuze.
  Het beste voor het kind is een ideale vader en een ideale moeder. Die zijn niet altijd beschikbaar, dan kom je op een “gewone” moeder en vader.
  En wat als die ook niet beschikbaar zijn? dan maar homa-paar? Of een weeshuis van de kinderbescherming? Of maar laten zitten waar het zit?
  Generaliseren kan al helemaal niet. Zul je toch per geval moeten beoordelen.

 4. @Ronald [1]:

  “Vraag is dus: moet je een adoptie kind willen opzadelen met (naast de gewone problemen die geadopteerden kennen nl.: discriminatie op etniciteit, wie ben ik vraagstuk) een extra emotionele belasting die het hebben van twee pappa’s en/of mamma’s met zich meebrengt.”

  Discriminatie op etniciteit valt in het xenomane Nederland wel mee. En als men jong geadopteerd wordt dan weet men niet anders dan dat men twee vaders of twee moeders heeft.

  Zelf vind ik dat kinderen een vader en een moeder nodig hebben. Bij voorkeur een vader en een moeder die ook de biologische ouders zijn. En als dat er niet in zit een vader en moeder waarmee bloedbanden bestaan. En als dat er niet in zit binnenlandse adoptie, als dat er niet in zit pas buitenlandse adoptie. Een man én een vrouw. Ik vind adopties van homoparen ridicuul en onwenselijk. Net zoals ik het homohuwelijk ridicuul en onwenselijk vind. Maar ik vind dat mensen van geweld verschoond dienen te blijven wanneer zij non-agressieve dingen doen die ik ridicuul en onwenselijk vind.

  En de overheid hoort niet te discrimineren. En via de overheid horen de burgers niet te discrimineren. Ik ben tegen het homohuwelijk, maar ook tegen burgerlijk huwelijk voor hetero’s.
  De SGP is tegen het homohuwelijk, maar vóór het burgerlijk huwelijk voor hetero’s. De SGP is tegen de adoptie voor homoparen en tegen de adoptie door homoparen.

  Als men in sommige landen kinderen niet meer aan heteroparen in Nederland willen afstaan omdat ook homoparen kinderen mogen adopteren dan zij dat zo. Dat is geen goede reden om er voor te pleiten om de geïnverteerde medemens direct nadat zij met hun koter uit Sri Lanka of Colombia op Schiphol geland zijn te ontvoeren en jarenlang te gijzelen (ook nog eens op kosten van de Nederlandse belastingbetaler).

  Oscar [6] reageerde op deze reactie.

 5. Scholen dienen ook de mogelijkheid te hebben hun leerlingen (kleding)voorschriften op te leggen. Als het die leerlingen niet bevalt dan gaan zij maar naar een andere school.

  Vee met voor de mens besmettelijke en dodelijke ziekten mag alleen worden gedood door of in opdracht van de eigenaar. Mensen (c.q. nabestaanden) die door gevaarlijke dieren schade lijden dienen dit te verhalen op de eigenaar. Als deze schadepost te groot wordt kiest die vanzelf eieren voor zijn geld.

  Stamcellen van embryo’s zijn fundamenteel anders dan andere lichaamscellen, incl. sperma, eicellen en beenmerg. Een embryo (in welk stadium van ontwikkeling dan ook) is geen onderdeel (lees eigendom) van het lichaam van de moeder of vader. Het bevat uniek menselijk DNA dat zich vormt zodra zaadcel en eicel versmelten. Op dat moment is een nieuw menselijk individu in wording ontstaan dat daarom evengoed bescherming verdient als een klein kind.

  Het vaak gebruikte argument, dat zo’n embryo nog in de verste verte niet lijkt op een mens gaat niet op. Het ontbreken van volwaardige geestelijke of fysieke vermogens komt immers ook voor bij geestelijk en lichamelijk gehandicapte mensen en kleine kinderen. Die gaan we ook niet vermoorden.

  Oscar [8] reageerde op deze reactie.
  Lotta Fuzz [18] reageerde op deze reactie.
  Tony [21] reageerde op deze reactie.

 6. @Peter de Jong [7]:

  “Scholen dienen ook de mogelijkheid te hebben hun leerlingen (kleding)voorschriften op te leggen. Als het die leerlingen niet bevalt dan gaan zij maar naar een andere school.”

  Natuurlijk. Maar de SGP vindt dat er algemene kledingvoorschriften op de Nederlandse scholen moeten komen.

  “Vee met voor de mens besmettelijke en dodelijke ziekten mag alleen worden gedood door of in opdracht van de eigenaar.”

  Inderdaad. De SGP is wat dit betreft meer pro-natuurrechten dan bijvoorbeeld het CDA of de PVDA.

  “Op dat moment is een nieuw menselijk individu in wording ontstaan dat daarom evengoed bescherming verdient als een klein kind.”

  Inderdaad. Ik maak dan ook onderscheid tussen stamcellen van embryo’s en niet-embryonale stamcellen. De SGP lijkt dit, wat het de handel aan gaat, niet te doen.

  “Het vaak gebruikte argument, dat zo’n embryo nog in de verste verte niet lijkt op een mens gaat niet op. Het ontbreken van volwaardige geestelijke of fysieke vermogens komt immers ook voor bij geestelijk en lichamelijk gehandicapte mensen en kleine kinderen. Die gaan we ook niet vermoorden.”

  Precies. Ik beschouw de pro-abortus beweging (eigenlijk een beweging die pleit voor het doden van pre-nataal menselijk leven [abortus gevolgd door evictionisme en conservatie zie ik niet als grond om tot juridische vervolging over te gaan]) als een tentakel van het cultuur-marxisme, een ideologie die tot doel heeft gesteld de (Westerse) beschaving en het kapitalisme te vernietigen.

 7. Punt III zou ik geen volwaardig +1 karaat geven.

  Alhoewel het inderdaad een dikke +1 is om kindermisbruik te bestrijden, heeft de SGP het hier niet “slechts” over kindermisbruik, maar wat ZIJ zien als zedenmisbruiken in het algemeen, dus ook wat zij noemen in punt II. Zo lees ik dat tenminste.

  En aangezien punt II een -1 karaat opleverde, zou een 0 karaat bij punt III, of op zijn hoogst een half karaat wellicht beter zijn, met de vermelding dat de SGP slechts gelijk heeft met hardere straffen voor zedenmisdrijven zolang het straffen betreft voor daden jegens mensen die niet vrijwillig aan de transactie of handeling meedoen, of hier niet de mentale capaciteit hebben om daar een volwaardig oordeel over te kunnen geven.

  @Corne [2]:

  Het is in het belang van het kind én de maatschappij te worden opgevoed zonder dogma’s en zonder belemmeringen.

  het is in het GEHEEL niet relevant of iets in het belang van “de maatschappij” is. Zeker niet als het kinderen betreft.
  De enige vraag is, of het werkelijk in het belang van het kind is om opgevoed te worden door homo- of lesbo ouders. Die vraag is behoorlijk complex, omdat je enerzijds kunt stellen dat het kind dan ouders heeft (of het goede ouders zullen zijn is een andere vraag, die je ook kunt stellen bij hetero’s), maar anderzijds WEL DEGELIJK met de realiteit van de huidige en toekomstige samenleving te maken hebt, en hoe kinderen met homo-ouders daarin worden behandeld.

  Hebben volwassenen het recht een kind willens en wetens in een situatie te zetten waar ze gedurende hun jeugd mogelijk getreiterd zullen worden om de keuze die hun ouders maken (de keuze om als homo-ouders kinderen te willen adopteren)?

  Zeker in de huidige samenleving, waar de homohaat door (laat ik het voorzichtig zeggen) veranderende demografie weer helemaal terug lijkt te komen.

  In mijn optiek is het bestwil van het kind altijd het belangrijkste, en ik betwijfel TEN ZEERSTE dat zonder dogma’s opgevoed worden – terwijl goed voor de “maatschappij” – belangrijker en beter voor een kind is dan opgroeien zonder trauma’s door treiterijen en uitsluiting.

  Natuurlijk kun je dit niet altijd voorkomen ook bij hetero-ouders, maar als je van tevoren al een goede indicatie hebt dat adoptie door homo-ouders daartoe leidt, vraag ik me af of je wel aan de bestwil van kinderen denkt als ze toch kinderen mogen adopteren.

  Of heeft Femke Halsema ook gelijk als ze haar kinderen naar een zwarte school stuurt omdat deze dan “zonder dogma’s” opgroeien, ongeacht wat voor verder gevolg het zal hebben voor de geestelijke gezondheid van het kind?

  Tony [10] reageerde op deze reactie.
  Oscar [11] reageerde op deze reactie.

 8. @Tony [9]:

  Om het even kort samen te vatten:

  Dat het goed voor de maatschappij zou zijn als kinderen zonder dogma’s opgevoed worden (door homo’-ouders te laten adopteren) is zoiets als kinderen opofferen aan de “maakbare samenleving”.

  Daar hebben we al genoeg ranzige voorbeelden van.
  Zou het hun eigen persoon betreffen, hebben homoseksuelen en lesbiennes natuurlijk alle rechten. Maar waar het een derde betreft, en de derde een kind is, dient dus alleen het belang van het kind te tellen, en niet die van de ouders, en al helemaal niet die van de maatschappij.

  Corne [14] reageerde op deze reactie.

 9. @Tony [9]:

  “Alhoewel het inderdaad een dikke +1 is om kindermisbruik te bestrijden, heeft de SGP het hier niet “slechts” over kindermisbruik, maar wat ZIJ zien als zedenmisbruiken in het algemeen, dus ook wat zij noemen in punt II. Zo lees ik dat tenminste.”

  Ik versta onder zedenmisdrijven: verkrachting, aanranding en het dwingen tot het doen van seksuele handelingen. Mocht ik er achter komen dat de SGP ook zaken als prostitutie, (‘normale’)porno en overspel beschouwt als zedenmisdrijven dan zal ik dat punt alsnog intrekken. Maar zoals het er nu staat ken ik er een punt aan toe. Ik vermoed weliswaar dat de SGP ook mensen die hun homevideo’s uit eigen slaapkamer met anderen, al dan niet tegen betaling, willen delen ’s nachts van hun bed wil lichten en te ontvoeren, maar dat staat er niet. Wijselijk richt de SGP haar pijlen op kinderporno, een vorm van porno die – zeer terecht – door vrijwel iedereen als abject, onethisch en juridisch vervolgbaar wordt beschouwd.

  Tony [12] reageerde op deze reactie.

 10. @Oscar [11]:

  Dit is wat bij punt II staat:

  Net als in Zweden dienen prostituanten of ‘hoerenlopers’ strafbaar te zijn.

  Er moet opnieuw een bordeelverbod komen, met extra inzet van politie en justitie om een eind te maken aan de onlosmakelijk met deze ‘branche’ verbonden mensenhandel.

  Het moge duidelijk zijn dat dit soort slachtofferloze “misdaden” door de SGP worden gezien als zedendelicten.
  Vandaar dat ik ze ervoor aanzie dat op een hoop te gooien met kinderporno/misbruik.

  Maar goed, ik heb mijn punt gemaakt, en ook jij hebt duidelijk aangegeven dat je +1 karaat voor punt III slechts onder voorbehoud is.

  Overigens moet ik ook zeggen dat ik het niet helemaal eens ben met het idee dat hoe meer controle een overheid wil, hoe “linkser” het is. Zo willen rechtse, conservatieve partijen doorgaans een verbod op drugs en willen zij vaak een seksuele moraal opdringen.
  “Links” wil de staat gebruiken om “vooruitgang” af te dwingen. “Rechts” om aan oude ideeën/moraliteit vast te houden. Beiden ten koste van individuele vrijheid.

  Ik zelf zou eerder een verschil maken tussen links en rechts als het gaat om economie (extreem links is volledig economisch egalitarisme, extreem rechts is pure vrije markt), maar verder kunnen zowel links als rechts de staat en betutteling heilig verklaren.

  Oscar [13] reageerde op deze reactie.

 11. @Tony [12]:

  “Het moge duidelijk zijn dat dit soort slachtofferloze “misdaden” door de SGP worden gezien als zedendelicten.”

  Dat is dus niet duidelijk. De SGP is een voorstander van een verbod op prostitutie, maar het is niet duidelijk of ze prostitutie als een zedenmisdrijf wil kwalificeren. Ik gun elk punt van elke partij het voordeel van de twijfel. Als er bijvoorbeeld een partij vindt dat er een vlaktax van 10% dient te komen dan ben ik niet zo flauw om dit voorstel direct af te schieten als socialistisch, maar geef ik er een waarderend karaatje voor. Als ik deze houding consequent vol hou dan zou men in kunnen zien dat alle partijen in werkelijkheid nog (veel) linkser zijn dan uit de toetsing blijkt. Maar de opzet van ‘de toetssteen’ is na te gaan of al die socialistische partijen die een plek op het plûche willen ook nog programmapunten hebben die in de buurt komen van natuurrecht, klassiek liberalisme en libertarisme.

  Zodra iemand ergens kan vinden dat een hoge SGP-er letterlijk zegt of schrijft dat prostitutie een zedenmisdrijf zou behoren te zijn dan halveer ik de toegekende karaat.

  “Overigens moet ik ook zeggen dat ik het niet helemaal eens ben met het idee dat hoe meer controle een overheid wil, hoe “linkser” het is. Zo willen rechtse, conservatieve partijen doorgaans een verbod op drugs en willen zij vaak een seksuele moraal opdringen.
  “Links” wil de staat gebruiken om “vooruitgang” af te dwingen. “Rechts” om aan oude ideeën/moraliteit vast te houden. Beiden ten koste van individuele vrijheid.”

  Links betekent in dit verband pro-overheidsbemoeienis, pro-positief recht en anti-vrijheid. N’importe of dit in dienst staat van het beschermen van de zwakkeren (pro-abortusstandpunten, privileges voor allochtonen en vrouwen etc.) of in dienst van de naastenliefde (prostituees en hun klanten ontvoeren en gevangen zetten) danwel een financieel-economisch ideaal (economen van de Oostenrijkse School ophangen aan de hoogste boom omdat zij geld zien als een goed dat net als anderen goederen eerst geproduceerd dient te worden en het gebruik van geweld tegen mensen die een extraatje vragen wanneer zij geld aan iemand uitlenen niet goedkeuren).

  Zelf ben ik zeer paleo-conservatief, maar dat wil nog niet zeggen dat ik ook zou vinden dat er agressief geweld zou mogen gebruikt om de samenleving die ik voor sta te willen bereiken.

  “Ik zelf zou eerder een verschil maken tussen links en rechts als het gaat om economie (extreem links is volledig economisch egalitarisme, extreem rechts is pure vrije markt), maar verder kunnen zowel links als rechts de staat en betutteling heilig verklaren.”

  Klopt. Maar met de termen ‘links’ en ‘rechts’ wanneer het gaat om een vorm van progressieve regulering, danwel conservatieve regulering kan ik alleen zo weinig. Het is niet goed meetbaar. Wel of geen dwang is dat wel. Maar of het legaliseren van drugs cultuur-conservatief danwel cultuur-progressief is, is niet te meten. Verklaar je het tot cultuur-progressief, dan verklaar je de 19de eeuw als cultuur-progressiever dan de 20ste en 21ste eeuw. Verklaar je het als cultuur-conservatief dan verklaar je al die hippies die graag vrij drugs willen gebruiken en alles wat westers is ten gronde willen richten ineens ook als cultuur-conservatief. Vandaar dat ik me liever focus op de de tegenstellingen regulering vs vrijheid, positief recht vs natuurrecht.

 12. @Tony [10]:
  Een interessante vraag is dan wie bepaalt wat wel en wat niet het belang van het kind dient?

  Ik ben van mening dat het bizar is homoparen het ouderschap te ontzeggen, omdat andere mensen dat niet fijn vinden en dat door de houding van die andere mensen het kind benadeeld zou worden.

  Oorzaak en gevolg: de oorzaak is hier het discriminerende gedrag van anderen; het gevolg is dat homoparen niet mogen adopteren?
  Volkomen immoreel!

  Tony [20] reageerde op deze reactie.

 13. En weer heeft niemand iets in de gaten, want in het inleidende artikel moet ik lezen, dat Kees v.d. Staaij vanuit bijbelse waarden
  en normen(jawel!) wil bijdragen aan een goede constructieve besluitvorming.
  Nu is de SGP slechts een splinterpartijtje, ze zullen voor mijn gevoel wel altijd op die twee eeuwige Kamerzetels blijven hangen.
  Regeringsverantwoording zit er dus zo goed als zeker nooit in.
  Ik maak me dus niet sappel over die constructieve besluitvorming van onze Kees. Hij mag van mij bepaalde wetsvoorstellen best toetsen aan een boekje dat een dikke 2000 jaar geleden aan bepaalde breinen is ontsproten.
  Maar het is veel beter om de politiek en religie totaal gescheiden te houden, wat dat aangaat ben ik zeer te spreken over de WUZ-enquête op pagina 2 van de Telegraaf van 28-2 jl.

 14. Op het gebied van de verzorgingsstaat had de SGP wel altijd liberale trekken. Zover ik weet was zij de enige partij die tegen de AOW van Drees stemde. Ook was de SGP tegen de AWBZ. De SGP was op dat gebied liberaler dan de VVD. Helaas is de SGP op deze punten verandert, de overheid is het “schild van de zwakken”. Vandaar ook haar voorstel om kanslozen meer geld te geven.

 15. De SGP wil een theocratische staat. Dat feit alleen al plaatst de SGP op een lijn met de Taliban. Die willen dat ook. De rest doet niet ter zake. Karaat of geen karaat.

  Adolf Hitler was de uitvinder van de socialistische verzorgingsstaat. Dat zou je best een karaatje kunnen geven (als je socialist bent, uiteraard). De rest was minder fraai en meer dan genoeg reden om flink afstand van de NSDAP te nemen.

  Hetgeen we met de SGP ook moeten doen.

 16. @Peter de Jong [7]:

  “Een embryo (in welk stadium van ontwikkeling dan ook) is geen onderdeel (lees eigendom) van het lichaam van de moeder of vader.”

  Hier wringt de schoen. Een ongeboren kind is geen orgaan of lichaamsdeel, maar wel degelijk een onderdeel van het lichaam van de moeder. Mensen leggen geen eieren, mensen zijn zoogdieren. “Geen onderdeel (lees eigendom)” is misplaatst, want een ontkenning van de afhankelijkheidsrelatie tussen moeder en ongeboren kind, die ons door de natuur wordt opgelegd.

  Maw. zolang moeder en kind nog fysiek aan elkaar vastzitten, beslist de moeder wat er gebeurt. Hier tegenin gaan is immoreel. Net zoals een moeder dwingen haar ongeboren kind te laten verwijderen.

  Het verbaast me in abortus-gerelateerde discussies telkens weer dat, zodra er ook maar een sprankje leven in de buik van een vrouw zit, zij buiten spel wordt gezet. Alsof zij ineens wilsonbekwaam is geworden, wordt het belang van een hulpeloos embryo voorop gesteld. Alsof zij zich niet bewust is van hoe hulpeloos en afhankelijk dat embryo is. Alsof een vrouw net zo onverschillig beslist over abortus, als over het kopen van een nieuw handtasje. Merkwaardig…

  Wat mij betreft dus een dikke -1 karaat voor Peter de Jong.

  Oscar [19] reageerde op deze reactie.

 17. @Lotta Fuzz [18]:

  “Maw. zolang moeder en kind nog fysiek aan elkaar vastzitten, beslist de moeder wat er gebeurt. Hier tegenin gaan is immoreel.”

  De schedel inslaan van een 8 maanden en 29 dagen oude foetus is volgens u moreel verdedigbaar als de moeder dit wil?

  Wat is uw mening over evictionisme?

  “Wat mij betreft dus een dikke -1 karaat voor Peter de Jong.”

  Wat mij betreft niet.

  Lotta Fuzz [22] reageerde op deze reactie.

 18. @Corne [14]:

  Een interessante vraag is dan wie bepaalt wat wel en wat niet het belang van het kind dient?

  Inderdaad een interessante vraag waar ik niet 1-2-3 een antwoord op heb. Maar jij blijkbaar wel, want jij kiest al per definitie voor de ouders en de “maatschappij” omdat dit je nu eenmaal heerlijk moreel superieur laat voelen.
  Feit is dat ik mijn vraag onderbouw, terwijl jij terecht stelt dat het niet zo duidelijk is, om vervolgens toch maar er vanuit te gaan dat het een goede zaak voor het kind is.
  ZELFS al maak je vooral duidelijk dat het oneerlijk is t.o.v. de ouders en slecht voor de “maatschappij” en daarmee impliciet aantoont je helemaal niet met het kind bezig te houden.

  Ik ben van mening dat het bizar is homoparen het ouderschap te ontzeggen, omdat andere mensen dat niet fijn vinden en dat door de houding van die andere mensen het kind benadeeld zou worden.

  Oorzaak en gevolg: de oorzaak is hier het discriminerende gedrag van anderen; het gevolg is dat homoparen niet mogen adopteren?
  Volkomen immoreel!

  Waarmee je dus bewijst dat het je niet om het bestwil van het kind gaat, maar om het bestwil van de ouders.
  Ik constateer dat je begaan bent met het lot van de ouders, alsof het bij een adoptie van belang is of iets eerlijk is voor potentiële ouders en het belang van het kind niet voorop hoort te staan.
  Omdat het omdraaien van “oorzaak en gevolg” niet eerlijk zou zijn, moet het kind maar opgeofferd worden aan een “eerlijker”, zeg maar MAAKBARE samenleving.

  Welkom in de echte wereld, waar mensen een oordeel kunnen hebben die niet prettig is. En omdat dat oordeel dan maar uit de wereld moet worden verbannen, is het bestwil en een gelukkige jeugd voor het kind blijkbaar van secundair belang.

  Het zou best kunnen dat het gewoon goed is voor een kind om door homo-ouders geadopteerd te worden.

  Maar jij presenteert helemaal niets in argumenten om dat te onderbouwen.
  Je presenteert echter wel het typische moraliserende verhaal over “eerlijk” waarin desnoods maar kinderen (individuen) moeten worden opgeofferd om uiteindelijk tot een betere maatschappij (collectief) te komen, waarin homoseksuelen op kunstmatige wijze het “recht” krijgen hetzelfde te kunnen als mensen die het ook op natuurlijke, en biologische wijze kunnen.

  Over immoreel gesproken!

  Er is hier geen sprake van eigendom en de “rechten” liggen dus sowieso niet compleet bij de potentiële ouders. Gezien het feit dat we hier met een derde te maken hebben (een kind), horen die ouders hoe dan ook weinig rechten te hebben. Niet-biologische ouders hebben geen moreel “recht” op een kind.
  Als kan worden aangetoond dat het kind beter af is, prima.
  Als echter een duidelijk argument kan worden gegeven dat het kind er geen prettige jeugd op na zou houden door homo-ouders te worden geadopteerd, dan gaat het bestwil van het kind boven dat van de ouders of de vervloekte “maatschappij”, zelfs als dat het gevolg is van onrechtvaardige houdingen t.o.v. homoseksuelen in diezelfde maatschappij.

  Twee volwassen, vrijwillige mensen hebben het recht met elkaar te doen wat ze goeddunkt.
  Maar ze hebben geen moreel “recht” op een kind.

  Corné [24] reageerde op deze reactie.

 19. @Peter de Jong [7]:

  “Een embryo (in welk stadium van ontwikkeling dan ook) is geen onderdeel (lees eigendom) van het lichaam van de moeder of vader.”

  Dit blijft het meest ridicule argument – in logisch opzicht – als het gaat om zwangerschap/abortus.

  Als een embryo geen “onderdeel” is van de het lichaam van vader of moeder, dan kan een moeder ook wel doen wat haar goeddunkt met haar eigen lichaam ~inclusief wat zich daar binnen bevindt~ zonder dat Peter de Jong daar een probleem mee zou hebben.

  Echter in de praktijk houd je theorie in dat de zwangere vrouw lichamelijk een slaaf van het ongeboren kind is, aangezien – alhoewel door jou als geen onderdeel uitmakend van het vrouwelijk lichaam gezien – het dus NIET kan doen met haar eigen lichaam wat haar goeddunkt, zonder het ongeboren kind eventueel schade toe te brengen.
  Het maakt dus logischerwijs per definitie WEL onderdeel uit van haar lichaam. En zolang het onderdeel uitmaakt van haar lichaam, is het haar eigendom, omdat haar eigen lichaam haar eigendom is.

  Dit wil niet zeggen dat ze er “alles” mee kan doen, net zo min als je “alles” zou moeten kunnen doen met bijvoorbeeld een huisdier, ook al ben je daar ook eigenaar van.

  De vraag wat een zwangere vrouw wel of niet kan doen is een beetje ingewikkeld. Zo is een abortus (of beter alternatief waarbij een ongeboren kind uit het volwassen lichaam verwijderd wordt) mogelijk omdat een vrouw het recht heeft geen slaaf te zijn van haar ongeboren kind. Maar dit is weer heel wat anders dan het voorbeeld van Oscar waarbij een zwangere vrouw het recht zou hebben haar psychopatische lusten op haar ongeboren kind los te laten.
  Aan de andere kant kom je weer aan de rechten van een vrouw als ze zwanger is maar niet zou mogen roken of drinken omdat dit schadelijk zou zijn voor het ongeboren kind. Dit zou tevens wederom aantonen dat dit kind onderdeel is van haar lichaam. ZIJ rookt of drinkt immers. Niet het kind. Dus waarom is het dan toch schadelijk voor het kind? Omdat het *onderdeel* uitmaakt van haar lichaam. In tegenstelling tot wat je wil kun je het gewoon niet los zien.

  De analogie met geestelijk of lichamelijk gehandicapten is een verkeerde, aangezien deze mensen al geboren zijn en een vrouw dus niet lichamelijk gedwongen wordt ze te dragen. Met andere woorden, een moeder is niet lichamelijk een “slaaf” van deze mensen. Haar eigen lichamelijke integriteit en zeggenschap is niet langer verbonden met dat van deze gehandicapten.
  Ze kunnen zelfstandig -buiten het lichaam van een ander- leven, daar waar een ongeboren kind dat niet kan.

  Peter noemt een abortus “moord”. Ik noem het recht op je eigen lichaam als eigendom, zo’n beetje het meest basale eigendomsrecht waar je als libertarier voor zou moeten pleiten.

  Dat dit recht ook zou gelden voor een ongeboren kind kan naar het rijk der fabelen. Een ongeboren kind heeft namelijk het lichaam van een ANDER nodig, en een ongeboren kind kan net zomin recht hebben op het lichaam van een ander, als een volwassen vrouw dat heeft.

  Oscar [25] reageerde op deze reactie.

 20. @Oscar [19]:
  “De schedel inslaan van een 8 maanden en 29 dagen oude foetus is volgens u moreel verdedigbaar als de moeder dit wil?”

  Gesteld dat dit tot de realiteit behoort en dat de moeder zich ervan bewust is dat zij dit hoogstwaarschijnlijk zelf ook niet zal overleven, is mijn antwoord ‘ja’. Ik zou het niet doen, ik zou het haar ten sterkste afraden, maar wat ik wil, is niet meer dan… wat ik wil.

  Sterker nog, hoe groter het taboe op zwangerschapsonderbreking, des te vaker zal er daadwerkelijk sprake zijn van de vreselijkheid die u in uw vraag schetst. Een vrouw die echt niet van haar kind wenst te bevallen, kan heel ver gaan. Verder dan u en mij lief is. Dat zal altijd zo blijven. De maatregelen die men hiertegen zou willen of kunnen treffen zijn even immoreel en zinloos, als iemands anus dichtnaaien omdat poepen ‘vies is’.

  Ik ben niet bekend met het evictionisme. Ik vind dat zwangerschap een vrouw niet wilsonbekwaam maakt en dat indien zij de zwangerschap (om welke reden dan ook) wenst te onderbreken, de mogelijkheid moet bestaan om aan die wens te voldoen, zonder tussenkomst van een theoretische constructie, een overheid of een andere derde, die haar toekomstige vruchtbaarheid, haar leven of haar vrijheid compromitteert.

  Oscar [23] reageerde op deze reactie.

 21. @Lotta Fuzz [22]:

  “Gesteld dat dit tot de realiteit behoort en dat de moeder zich ervan bewust is dat zij dit hoogstwaarschijnlijk zelf ook niet zal overleven, is mijn antwoord ‘ja’. Ik zou het niet doen, ik zou het haar ten sterkste afraden, maar wat ik wil, is niet meer dan… wat ik wil.”

  Nee, natuurlijk niet in levensgevaar. Als de moeder in levensgevaar is dan vind ik dat het leven van de moeder voorrang heeft.

  Neen, in het geval dat een moeder zwanger is van een 8 maanden en 29 dagen oud gezond kind wiens op de wereld zetting de moeder geen gezondheidsklachten zal opleveren.

  Welke rechten heeft dat ongeboren kind?

 22. @Tony [20]:
  Ik laat je persoonlijke toevoegingen/constateringen richting mij of over mijn vermeende meningen maar even voor wat ze zijn, om de aandacht niet af te leiden van de kern van de zaak:
  het inperken van mensen hun vrijheid op basis van je eigen moraal. Jij (of liever ‘de maatschappij’) kan/wil niet omgaan met homoseksualiteit en benadeelt daarom een eventueel geadopteerd kind van een homoseksueel echtpaar.
  Vervolgens wil je (of liever ‘de maatschappij) homoseksuelen verbieden om kinderen te adopteren, omdat dat in het belang van het kind is.
  Zo kun je natuurlijk altijd je eigen waarheden creëren.

  Extreem voorbeeld: er lopen kinderverkrachters rond. Dat is niet in het voordeel van het kind. Mensen moet dan ook verboden worden kinderen te nemen.

  Tony [26] reageerde op deze reactie.

 23. @Tony [21]:

  “Dat dit recht ook zou gelden voor een ongeboren kind kan naar het rijk der fabelen. Een ongeboren kind heeft namelijk het lichaam van een ANDER nodig, en een ongeboren kind kan net zomin recht hebben op het lichaam van een ander, als een volwassen vrouw dat heeft.”

  Dus ook wat u betreft zou een gezonde moeder (die zwanger is geworden na vrijwillige seks) een pre-nataal kind van 8 maanden en 29 dagen gerust de schedel kunnen (laten) inslaan en de armen en benen kunnen afsnijden omdat ze de volgende dag met vakantie wil en het zwanger zijn (lastig) een beetje zat is?

  Tony [27] reageerde op deze reactie.

 24. @Corné [24]:

  Ik laat je persoonlijke toevoegingen/constateringen richting mij of over mijn vermeende meningen maar even voor wat ze zijn, om de aandacht niet af te leiden van de kern van de zaak:

  Ik doe constateringen op basis van wat je schrijft. Als je iets anders bedoelt, moet je dat duidelijk schrijven.

  het inperken van mensen hun vrijheid op basis van je eigen moraal. Jij (of liever ‘de maatschappij’) kan/wil niet omgaan met homoseksualiteit en benadeelt daarom een eventueel geadopteerd kind van een homoseksueel echtpaar.

  Hier vallen een paar dingen op:

  A:) Jij denkt dat ik iets tegen homoseksualiteit heb, terwijl ik duidelijk heb aangegeven dat twee volwassen mensen alle recht hebben te doen wat ze goeddunkt. Slechts zodra er een derde bij betrokken is die niet voor zichzelf kan spreken verandert dat de zaken. Dat jij dit niet erkent toont wederom aan dat het belang van het kind bij jou in het geheel niet lijkt te tellen. Het kind lijkt bij jou slechts een “offerdier” te zijn op het altaar van wat “eerlijk” is voor homoseksuele adoptieouders.
  In tegenstelling tot jou (blijkbaar) gaat mijn acceptatie van homoseksualiteit niet zover dat ik bereid ben het bestwil of rechten van derden (zoals kinderen) van ondergeschikt belang te maken om maar “politiek correct” te kunnen zijn over homoseksuelen.
  Ik ben hier voor individuele rechten van mensen, en niet voor rechten van een groep (in dit geval: homoseksuelen).

  B: Jij beweert dat ik een geadopteerd kind van een homoseksueel paar benadeel. Dit is een flagrante leugen. Ten eerste heb ik het nooit over kinderen die al geadopteerd ZIJN, maar kandidaat zouden zijn voor adoptie.
  Ten tweede stel ik duidelijk dat dit kind wel degelijk goed af zou kunnen zijn bij homoseksuele ouders, maar dat ik dit niet met zekerheid kan stellen (en jij ook niet). Echter, IN TEGENSTELLING TOT JOU maak ik duidelijk dat de bestwil van het kind altijd voorop hoort te staan, en niet wat “eerlijk” is voor de homoseksuele ouders.

  Met andere woorden: ALS het niet…DAN zou een homoseksueel stel niet… enzovoorts.

  Jij hebt het over “rechten”, maar bedoelt slechts positieve rechten. Namelijk het recht van homoseksuele ouders op een geadopteerd kind ongeacht of dit een kind wel of niet een gezonde en gelukkige jeugd oplevert. Wat jij verstaat onder “rechten” is niets meer dan – uit politieke correctheid – de rechten van een kind negeren t.b.v. wat “eerlijk” is voor homoseksuelen.

  Althans, zo lees ik dat, want nergens maak je duidelijk dat je voorbehoud maakt voor de mogelijkheid dat homoseksuele ouders MISSCHIEN niet in het bestwil van een kind zijn. Je maakt echter wel specifiek wat wel of niet “eerlijk” is voor homoseksuelen en wat wel of niet “goed” zou zijn voor de maatschappij.

  Tesnlotte: ik heb dus per definitie NIETS tegen homoseksuelen. Ik ben gewoon een consistente libertarier die in oogschouw houd dat het belang van een kind in het geval van adoptie wel eens zwaarder kan wegen dan dat van niet-biologische ouders.
  Het is immers geen eigen kind (voordat het geadopteerd is zelfs geen geadopteerd kind), en het is zeker geen speeltje.

  Vervolgens wil je (of liever ‘de maatschappij) homoseksuelen verbieden om kinderen te adopteren, omdat dat in het belang van het kind is.
  Zo kun je natuurlijk altijd je eigen waarheden creëren.

  Jij bent het die het over de “maatschappij” had, om mij nu vervolgens ermee gelijk te stellen.
  Ik beoordeel jou op wat je duidelijk zegt of impliciet niet zegt. Daar klaag je over.
  Maar zelf zie je in mij anti-homo sentimenten terwijl ik duidelijk maak dat twee volwassen mensen zelf uitmaken wat ze wel of niet met elkaar doen.

  Je loopt dus gewoon keihard te liegen om mij op dit vlak verdacht te maken, om zo te verhullen dat wat “eerlijk” zou zijn voor homoseksuelen bij jou zwaarder weegt dan wat eventueel goed is voor een kind.

  Ik ben consequent libertarier. Jij bent slechts politiek correct. Dat is het verschil.

  Volgens het libertarisme hebben mensen eigendomsrecht. Potentiele adoptiekinderen zijn *geen* eigendom, en homoseksuelen hebben er ook geen “recht” op.
  Dit geldt overigens net zo goed voor potentiele heteroseksuele adoptieouders, waarbij andere mogelijke overwegingen een rol kunnen spelen hen geen kind ter adoptie te geven omdat dit niet in het bestwil van het kind is.
  Zo zou je misschien kunnen stellen dat een straatarm heteroseksueel paar een adoptiekind gunnen een slechte zaak is, omdat hiermee geen goede toekomst aan het kind kan worden gegund. Ook hier is het wellicht niet “eerlijk” dat een welvarend stel wel kan adopteren en een straatarm stel niet. Maar ook hier zou gelden wat in het bestwil van het kind is, en niet wat “eerlijk” is voor adoptieouders.

  Extreem voorbeeld: er lopen kinderverkrachters rond. Dat is niet in het voordeel van het kind. Mensen moet dan ook verboden worden kinderen te nemen.

  Extreeem voorbeeld: er lopen hele goede ouders rond die perfect hun kinderen op kunnen voeden en die vanwege de aard van hun ouders niet zullen worden getreiterd. Dat is in het voordeel van het kind. Mensen moeten daarom ALTIJD worden toegestaan kinderen te adopteren (dus ook kinderverkrachters).

  Dat spelletje kan ik ook spelen. Stompzinnige analogieën zijn makkelijk gemaakt. Generaliseren werkt naar twee kanten.

  Het blijft opvallend hoe weinig je het hebt over wat wel of niet in het belang is van het KIND, en in plaats daarvan alleen bezig bent met wat eerlijk zou zijn voor potentiële adoptieouders die helemaal geen moreel recht hebben op een kind dat ze niet zelf hebben voortgebracht.

  Typische collectivistische mentaliteit.

  Corné [29] reageerde op deze reactie.

 25. @Oscar [25]:

  Je hebt duidelijk mijn reactie niet goed gelezen.

  Dat valt me van jou een beetje tegen, Oscar.

  En dan heb ik niet eens over het simpele feit dat je extreme voorbeeld niets afdoet aan mijn stelling dat een moeder een lichamelijk slaaf zou zijn van een kind dat – volgens Peter de Jong – geen “onderdeel” van haar lichaam zou uitmaken.

  Omdat het walgelijk en kwaadaardig is dat een moeder een 8 maanden oud kind dat ze oorspronkelijk wilde, de hersens inslaat omdat ze op vakantie wil, is het moreel gerechtvaardigd dat verkrachte, stomme of anderszijds onwillige moeders 9 maanden lang slaaf van eigen lichaam zijn, omdat het ongeboren kind enerzijds geen “onderdeel” uitmaakt van HAAR lichaam, maar dit uit HAAR lichaam verwijderen anderzijds weer immoreel is, omdat dit kind geen “onderdeel” uitmaakt van HAAR lichaam.

  Kom op jongens. Ik begrijp dat jullie abortus heel naar vinden, maar als er niet meer logische consistentie te vinden is in libertarische argumenten tegen abortus, houdt het snel op.

  Wat jou betreft, Oscar: een tijdje terug had je het over betere alternatieven voor vrouwen die niet langer zwanger willen zijn. Daar kan ik een heel eind in meegaan, alhoewel ik van mening blijf dat wat IN je lichaam zit, en niet kan leven zonder je lichaam , per definitie onderdeel uitmaakt van je lichaam en geen eigen “rechten” kan hebben.

  Wat zeggen we hier nu eigenlijk altijd? Dat persoon A niet verantwoordelijk kan zijn voor persoon B, zelfs als persoon B een inbreuk op de rechten van persoon A nodig zou hebben om te kunnen overleven.
  Dat is het verschil tussen negatieve individuele rechten en positieve collectivistische rechten.

  Individuele (libertarische) rechten kunnen alleen betrekking hebben op personen die kunnen leven zonder daarbij inbreuk op negatieve rechten van een ander nodig te hebben.

  Het gebruik van extreme voorbeelden vind ik een zwaktebod dat niet bij jou past, Oscar. Een soort wanhoopsmiddel.

  Oscar [28] reageerde op deze reactie.

 26. @Tony [27]:

  Walter Block maakte de vergelijking tussen het doden van pre-natale kinderen en een eigenaar van een vliegtuig die halverwege de vlucht de door hem uitgenodigde gast, zonder parachute, het vliegtuig uit zet.

  Hij is, net als ik, tegen het doden van pre-nataal menselijk leven. En een voorstander van evictionisme.

  Ik heb u toen een link naar die podcast gegeven.

  “Het gebruik van extreme voorbeelden vind ik een zwaktebod dat niet bij jou past, Oscar. Een soort wanhoopsmiddel.”

  Nee, ik gebruik graag extreme voorbeelden. Dit is geen zwaktebod maar om te wijzen op het wezen van de zaak door de uiterste consequentie van een zaak voor te spiegelen. Ik zou het nog scherper kunnen stellen. Als men er van uit gaat dat een kind dat afhankelijk is van het lichaam van een ander geen rechten heeft dan zou men dus gerust op bevel van de moeder ‘ethisch verantwoord’ de schedel kunnen inslaan, zonder verdoving, en de armen en benen kunnen verwijderen (ja, men zou het kind eindeloos kunnen martelen totdat de dood er op volgt) als het kind al geboren is, maar de navelstreng nog niet is doorgesneden.

  Tony [31] reageerde op deze reactie.

 27. De SGP streeft naar een theocratie. Dit is een regeringsvorm waarbij de geestelijkheid in een land de macht heeft. Binnen een theocratie wordt de God van christenen als de belangrijkste gezaghebber beschouwd. De leiders van een land worden gezien als diens plaatsvervangers op aarde. Er is dan geen sprake van de in democratieën zo fel geprezen scheiding van kerk en staat. De staatsreligie bepaalt in grote mate hoe de samenleving er uitziet.

  Ik vraag me af waarom nog een score plaatsvind? Als dit de doelstelling is van de SGP.

  Voor mij betekent libetair zijn ook zelfbeschikkingsrecht en het individu voor het communitiedenken. Iedereen wordt geboren als individu en sterft als individu. Je leeft als individu die relaties aangaat. Niets meer en niets minder. Geen overheid of kerkelijk instituut kan het individu claimen. Daarmee hebben @lotta en tony dan ook een punt. Een versmelting van cellen is geen kind. Het kan uitgroeien tot, maar heeft daarvoor de moeder nodig. Geen overheid of kerkelijk instituut kan cellen claimen boven het beschikkingsrecht van de moeder. Anders zou elke zwangere vrouw handelingsonbekwaam zijn.

  Het voorbeeld wat Oscar aanhaalt is niet alleen extreem, maar ook zeer irreeel. Geen vrouw zal om reden van een vakantie (hoewel de pers graag anders suggereert, maar dan als excuus voor abortus) haar pasgeboren kind zoiets aandoen.

  Oscar [32] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.