De Staatkundig Gereformeerde Partij heeft, na veertien jaar Bas van der Vlies als frontman te hebben gehad, een nieuwe lijsttrekker. Zijn naam is Kees van der Staaij. Hij streeft ernaar om vanuit de bijbelse waarden en normen constructief bij te dragen aan goede besluitvorming. De SGP heeft een trouwe aanhang onder orthodoxe calvinisten en is thans in de Tweede Kamer vertegenwoordigd met twee zetels.

I Adoptie door homoparen is geen optie.

Onliberaal standpunt. Homoseksuele koppels en de ouders of nabestaanden van ouders die kinderen ter adoptie af staan dienen van geweld verschoond te blijven. – 1

II Net als in Zweden dienen prostituanten of ‘hoerenlopers’ strafbaar te zijn.

Er moet opnieuw een bordeelverbod komen, met extra inzet van politie en justitie om een eind te maken aan de onlosmakelijk met deze ‘branche’ verbonden mensenhandel.

De SGP is dus voorstander van geweld tegen prostituees, klanten van prostituees en uitbaters van bordelen. Men is van mening dat de overheid meer zeggenschap heeft over het lichaam van vrouwen dan vrouwen zelf. Dit is ook nog eens erg onchristelijk. Jezus gebruikte geen geweld tegen een vrouw die op overspel was betrapt. Neen, hij redde haar van de door het volk voorgenomen steniging en zei: “Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer!” -1 karaat

III Zedenmisdrijven dienen strenger te worden bestraft, met verhoging van de strafmaat. Dat geldt in versterkte mate voor kinderporno en andere vormen van het misbruiken van kinderen.

Zedenmisdrijven als (kinder)verkrachting zijn grove schendingen van natuurrechten. Het (streng) bestraffen van deze misdrijven is derhalve van een liberaal uitgangspunt een goede zaak. + 1 karaat

IV Omroepen en anderen die via de media verantwoordelijk zijn voor radio- en tv-programma’s, moeten door de overheid (dwingend) aangesproken kunnen worden op wat zij uitzenden.

Posters of ander (reclame)materiaal langs de openbare weg mogen geen afbeeldingen of teksten bevatten die aanstootgevend zijn.

Hetzelfde geldt voor materiaal dat op Internet verschijnt.

Omroepen, televisiestations, bedrijven die reclame maken en eigenaars van websites dienen zelf te mogen bepalen wat zij willen tonen en wat niet. Ook als de SGP-ers het aanstootgevend vinden. De Staatkundig Gereformeerde Partij pleit voor censuur. Zeer onliberaal. -1 karaat

V De sollicitatieplicht van alleenstaande ouders in de bijstand met kinderen jonger dan 5 jaar moet onmiddellijk worden afgeschaft. De uitkering voor deze groep moet worden verhoogd.

De SGP is blijkbaar voor een verzorgingsstaat. En zelfs voor een uitbreiding van die verzorgingsstaat. Schijnbaar wil de SGP meer alleenstaande ouders met jonge kinderen. Zeer schadelijk. Zeer onliberaal. -1 karaat

VI Het tarief van de eerste schijf van de inkomstenbelasting moet worden verlaagd.

Een verlaging van belastingen kan geen kwaad. Maar waarom alleen de eerste schijf? Voorzichtig ken ik aan dit voorstel een plus toe. + 1 karaat

VII Er mag niet getornd worden aan de vrijheid van onderwijs, financieel noch anderszins. De onderwijsvrijheid kan alleen functioneren als de scholen zowel bij de aanstelling van personeelsleden als bij het toelaten van leerlingen een eigen beleid kunnen voeren in overeenstemming met doelstelling en grondslag van de school.

Er is een begin gemaakt met het vergroten van de autonomie van de scholen, en als vervolg daarop een verdere deregulering. Beide processen moeten worden uitgebouwd.

Natuurlijk is wat in Nederland vrijheid van onderwijs heet geen vrijheid van onderwijs maar herverdeling van belastinggeld richting door de overheid goedgekeurde onderwijsinstellingen. Maar de roep om deregulering en het pleiten voor het eigen beleid van scholen is natuurlijk toe te juichen. + 1 karaat

VIII Net als in veel andere landen, moeten er ook op Nederlandse onderwijsinstellingen voorschriften komen over de manier waarop de leerlingen zich behoren te kleden.

Aha! De SGP pleit er dus voor dat scholen hun eigen beleid kunnen voeren en voor het vergroten van de autonomie van scholen, maar dan worden hen wel kledingvoorschriften opgelegd. – 1 karaat

IX Er moet ruimte komen voor topuniversiteiten die zich in kwalitatieve zin onderscheiden. Hier kunnen de beste studenten een opleiding krijgen die hen voorbereid op een baan waar toepassing van de nieuwste wetenschappelijke kennis een fundamentele rol speelt. Topuniversiteiten mogen selecteren aan de poort.

Natuurlijk dient de ruimte om je te onderscheiden en te selecteren aan de poort er voor topuniversiteiten te komen. Maar natuurlijk zou dat voor alle onderwijsinstellingen moeten gelden. + 1 karaat

X Alle coffeeshops moeten gesloten worden. Als dit (nog) niet mogelijk is, mogen ze zich niet bevinden binnen een straal van drie kilometer van een school, andere onderwijsinstelling of sportclub.

Zeer onliberaal. -1 karaat

XI De accijns op alcoholische dranken moet worden verhoogd.

Het aantal verkooppunten voor alcoholische dranken moet drastisch worden verminderd.

Er dienen helemaal geen accijns op alcoholische dranken, en op wat dan ook, te zitten. En met het aantal verkooppunten behoort de overheid niets te maken te hebben. – 1 karaat

XII Er mag geen selectie plaatsvinden voor de zorgverzekering op basis van uitslagen van genetische tests.

Dat dienen verzekeraars zelf te mogen bepalen. Iemand met een erfelijke ziekte, of met een grote kans een erfelijke ziekte door te geven, is een ander soort verzekerde dan iemand waarbij er nauwelijks erfelijke ziektes in de familie voorkomen. Mensen van West-Afrikaanse afkomst hebben vaker sikkelcelanemie en mensen van Europese afkomst hebben vaker taaislijmziekte. Verzekeraars zouden zelf mogen bepalen onder welke voorwaarden zij hun diensten wensen aan te bieden, en ook met wie tegen welke prijs zij een overeenkomst wensen aan te gaan. -1 karaat

XIII Genetisch onderzoek moet getoetst worden aan ethische criteria.

Genetisch materiaal mag slechts worden gebruikt voor scherp afgebakende doeleinden.

Ethisch laakbare onderzoeken moeten bij wet worden verboden.

Voor stamcelonderzoek mogen alleen cellen gebruikt worden van volwassenen, en dus niet van embryo’s. Het verbod om embryo’s als onderzoeksmateriaal te gebruiken moet in de Embryowet gehandhaafd blijven.

Internationale handel met menselijk erfelijk materiaal, o.a. via Internet, moet worden tegengegaan.

De beschermwaardigheid van het menselijk leven moet worden vastgelegd in de Grondwet.

Menselijk erfelijk materiaal is niet hetzelfde als een embryo. Het is goed dat de SGP ook het ongeboren menselijk leven wil beschermen, maar men is er toch echt vrij in om de inhoud van zijn beenmerg op e-bay aan te bieden. 0 karaat

XIV Als levensbeëindiging op verzoek al onaanvaardbaar is, geldt dat nog eens temeer voor levensbeëindiging van mensen die hun wil níet (hebben) kunnen uiten. Dat laatste geldt wel heel speciaal voor gehandicapte pasgeborenen (‘Groningenprotocol’).

Klaar-met-het-leven-zijn’ en dementie mogen nooit een euthanasiemotief zijn.

Natuurlijk is het een einde maken aan de levens van mensen die hun wil niet kunnen uiten onaanvaardbaar, maar mensen die mensen die levensmoe zijn helpen om er een einde aan te maken dienen ontslagen te worden van rechtsvervolging. 0 karaat

XV Discriminatie op basis van ras, afkomst of huidskleur is in strijd met de bijbelse gelijkwaardigheid van mensen. Een krachtige bestrijding daarvan blijft nodig.

Dit is onzin. Eigendomsrechten impliceren het toepassen van discriminatie. Het bestrijden van discriminatie bij burgers staat gelijk met het verkrachten van eigendomsrechten. Mensen discrimineren dagelijks. Ja, ook SGP-ers. – 1 karaat

XVI Uitingen van antisemitisme, waaronder het ontkennen van de holocaust, moeten consequent en hard worden aangepakt. Het OM laat dit punt nog té veel sloffen.

Ook antisemieten en ontkenners van de holocaust hebben recht op vrijheid van meningsuiting. – 1 karaat

XVII Als het aantasten van andermans naam en goede eer al niet mag, dan geldt dat zeker voor de Naam en goede eer van de Allerhoogste! Godslastering moet daarom strafbaar zijn en blijven. De strafbepaling over smalende Godslastering mag geen dode letter zijn en moet, als optreden op basis daarvan niet mogelijk is, worden aangescherpt. Gemeenten die ernst maken van een ‘vloekverbod’, moeten daarvoor de ruimte hebben.

Eer en goede naam zijn geen bezittingen. Het aantasten van hetgeen men niet bezit, namelijk de zienswijze in de ogen van anderen ten aanzien van een persoon of zaak kan dus niet bij wet verboden worden zonder eigendomsrechten te schaden. Mensen hebben nooit het recht om degenen die lasterpraatjes rondbazuinen te mishandelen of op te sluiten. Ook niet als het lasterpraatjes zijn ten aanzien van de Allerhoogste. -1 karaat

XVIII De cijfers wijzen het uit: steeds meer Nederlanders raken verslaafd aan een of andere vorm van gokken, met alle gevolgen van dien, ook voor gezinnen! In plaats van dat de regering daar iets aan doet, profiteert ze ervan. Dat moet anders. Om te beginnen door laagdrempelige gokmogelijkheden te verbieden. Ook moet de Staatsloterij worden afgeschaft. Echter: zolang het bestaande gedoogbeleid blijft bestaan, moet de kansspelbelasting stevig worden verhoogd om op die manier het gokken tegen te gaan.

Afschaffing van de Staatsloterij daar is niets mis mee. Maar mensen dienen de mogelijkheid te houden te gokken. En exploitanten van laagdrempelige gokmogelijkheden die het recht te hebben deze aan te bieden. – ½ karaat

XIX Geweld en agressie tegen ambulancepersoneel, buschauffeurs, politieagenten, brandweerlieden en andere hulpverleners en/of dienstverleners moet extra zwaar worden bestraft.

De SGP wil dus privileges voor o.a. ambulancepersoneel, buschauffeurs, politieagenten en brandweerlieden. Niet liberaal. – 1 karaat

XX Het massaal doden van vee en de vernietiging van alle vlees bij uitbraken van zeer besmettelijke dierziekten zoals bijvoorbeeld mond- en klauwzeer, zijn niet te verdedigen en mogen in principe dus ook nooit meer voorkomen. Nederland moet zich op dit punt inzetten voor een ander (Europees) beleid.

Duidelijk taal. Dat is inderdaad niet te verdedigen. + 1 karaat

XXI Spreiding van allochtonen is nodig om te voorkomen dat probleemwijken nog verder verloederen. Dat kan indirect door de verantwoordelijke instanties in staat te stellen allochtonen geen woonruimte toe te kennen als het percentage allochtonen in

een bepaalde wijk te hoog wordt.

In principe horen eigenaren van woningen altijd te bepalen wie zij als huurder willen en wie niet. Vandaar dat ik geen vol karaat aan dit punt wil toekennen. + ½ karaat

XXII De Zondagswet moet worden gehandhaafd en verbeterd om de centrale plaats van de zondag als rustdag te behouden.

De Winkeltijdenwet moet worden aangepast, en wel zodanig dat de winkels op zondag gewoon weer gesloten zijn. De gaten (het toeristisch regime bijvoorbeeld) in de bestaande wet dienen te worden gedicht.

De Arbeidstijdenwet moet worden aangescherpt, zodat de zondag als rustdag wordt beschermd.

Iedere werknemer die de zondag wil ‘heiligen’ en daarom op die dag niet wil werken, moet die vrijheid hebben en daar geen nadelige gevolgen van ondervinden.

Niet liberaal. Iedere winkelier die zijn zaak open wil houden op zondag en geen gereformeerd personeel wil aannemen hoort dat te kunnen doen zonder gewapende mannen aan de deur te krijgen die hem meenemen. – 1 karaat

XXIII Mensen die al lang van een uitkering moeten zien rond te komen en waarvan zo goed als zeker vaststaat dat ze op korte termijn niet meer aan het werk kunnen, moeten de komende vier jaar een jaarlijkse extra uitkering krijgen van 500 euro.

Kortom: de SGP wil meer mensen die op korte termijn niet meer aan het werk kunnen. Zeer onliberaal. Zeer destructief ook. – 1 karaat

XXIV Nederland is een rijk land, dat meer met arme landen kan delen dan het nu doet. Het budget voor ontwikkelingssamenwerking wordt daarom structureel verhoogd.

Onnodige barrières voor producten die ‘eerlijk’ en ‘duurzaam’ zijn gekweekt of vervaardigd, dienen te worden afgebroken. Alleen zo worden de ontwikkelingslanden

het best vooruit geholpen.

Ontwikkelingslanden kunnen vooruit worden geholpen als er een einde komt aan de miljardensteun richting corrupte regimes, de politieke-en economische onderdrukking door die regimes en de onderdrukking door Westerse regimes die landbouwsubsidies verstrekken aan de eigen boeren, terwijl er belastingen bestaan op producten uit de Derde Wereld. – 1

Aantal karaat in de plus: 5 ½

Aantal karaat in de min: 15 ½

Eindstand: – 10 karaat

Radicaal socialistisch (radicaal links)

Oscar

Februari 2010

36 REACTIES

 1. @Oscar [28]:

  Walter Block maakte de vergelijking tussen het doden van pre-natale kinderen en een eigenaar van een vliegtuig die halverwege de vlucht de door hem uitgenodigde gast, zonder parachute, het vliegtuig uit zet.

  En hoe vaakt komt het voor dat iemand een uitgenodigde gast midden in de vlucht op zijn Argentijns de deur uitkiepert?

  Die Walter Block is dus niet zo slim als ik dacht als hij dit ziet als een toepasselijke vergelijking.

  Een uitgenodigde gast kun je namelijk een goededag wensen zodra het vliegtuig is geland, en dat zonder het soort pijn en andere lichamelijke ongemakken dat gepaard gaat met zwangerschap.

  Een kind is niet zomaar een “uitgenodigde gast” op een “vliegreis” van een paar uur.
  En zelfs dan nog spreken we hier slechts over gasten die uitgenodigd waren, daar waar zwangerschap niet alleen gewenst maar ook ongewenst zou kunnen zijn.

  En als de gast, uitgenodigd of niet, een gevaar voor de gezondheid kan gaan vormen gedurende die vlucht wordt het eruit bonjouren ervan opeens ook al weer een ander verhaal.

  Een nogal simplistisch voorbeeld van Block dus.

  Vandaar dat die extreme verhalen me niet zo bevallen. Het komt neer op het scoren van een op het oog makkelijk punt terwijl de minder extreme voorbeelden het verhaal en de moraliteit ervan compleet anders maken.
  Was het maar zo dat abortus slechts het resultaat is van idiote vrouwen met plezier zwanger worden en vervolgens omdat het nu eenmaal iets beter uitkomt besluiten abortus te plegen. Dan was de discussie inderdaad een stuk makkelijker te voeren en een abortus een stuk makkelijker te kwalificeren als “moord”, zoals conservatieve fanatici dat doen.

  Het argument van Peter de Jong dat een ongeboren kind geen “onderdeel uitmaakt” van het lichaam van de dragende moeder heeft verregaande implicaties als dit zou betekenen dat abortus – om die specifieke reden – immoreel en zelfs illegaal zou zijn.

  Nogmaals, dan is een zwangere vrouw een slaaf in eigen lichaam, ongeacht of de zwangerschap gewenst of ongewenst is (immers, het ongeboren kind zal er hoe dan ook niets aan kunnen doen dat de moeder is verkracht, of dat de gezondheid van de moeder eventueel door de zwangerschap wordt bedreigd).

  Je zou kunnen zeggen dat er in dat laatste geval sprake is van een vorm van “zelfverdediging” als er abortus wordt gepleegd omdat het kind de gezondheid van de vrouw bedreigt. Maar in dat geval kun je ook weer spreken van een soort “gijzelneming” als de vrouw gedwongen wordt het kind in haar baarmoeder mee te dragen.

  Het belangrijke is mijns inziens juist om de implicaties van een argument in te zien en wat dit principieel betekent voor individuele rechten en vrijheden.

  Ik sta dan ook open voor logische libertarische argumenten tegen abortus. Maar de argumenten tot nu toe vind ik noch libertarisch, noch logisch. Hetzij niet in hun meest duidelijke betekenis, hetzij niet in wat ze verder over individuele rechten kunnen impliceren.

  Vraag je eens af hoeveel rechten een zwangere vrouw uberhaupt nog heeft als ze ten dienst moet staan van een ongeboren kind. Mag ze roken? Mag ze drinken? Immers, heeft een kind met “gelijke rechten” niet recht op vrijwaring van de schadelijke gevolgen van alcohol of tabak?
  Om over je vliegtuig-voorbeeld te spreken: mag de eignaar van het vliegtuig in zijn eigen vliegtuig roken of drinken als hij een gast heeft uitgenodigd, of zijn de wensen van de gast belangrijker dan het eigendomsrecht van de vliegtuig-eigenaar?

  Hebben “rechten-voor-ongeboren-kinderen” libertariers eigenlijk wel wat dieper nagedacht over dit soort vragen?

  Oscar [34] reageerde op deze reactie.

 2. @eva [30]:

  Ik vind het opmerkelijk dat ik zelden van voorstanders van de scheiding van kerk en staat hoor dat er ook scheiding van ideologie en staat dient te zijn.

  Ik zie geen wezenlijke verschillen tussen sociaal-democraten en christen-democraten. Sociaal-democraten zijn niet sociaal omdat hun ‘sociale’ voorstellen met agressief geweld worden bereikt en christen-democraten zijn niet christelijk omdat hun ‘naastenliefde’ met agressief geweld wordt opgelegd.

  Er is wel degelijk nog een score te bepalen. In sommige opzichten is de SGP een tikkie minder rigide etatistisch dan andere etatistische partijen. Wat de scores zijn van andere partijen, daar laat ik mij nog niet over uit. Zaterdag heb ik de Partij voor de Dieren op toetssteen. Dan weet u dat alvast.

  “Het voorbeeld wat Oscar aanhaalt is niet alleen extreem, maar ook zeer irreeel. Geen vrouw zal om reden van een vakantie (hoewel de pers graag anders suggereert, maar dan als excuus voor abortus) haar pasgeboren kind zoiets aandoen.”

  Ik haal een hypothetisch voorbeeld erbij. En niet voor niets een zwangere vrouw die zwanger is geworden na vrijwilige seks, die aan het eind van de negende maand van haar zwangerschap is en wiens gezondheid geen gevaar zal lopen als het kind geboren zou worden. Ik zie geen enkele reden om zulk een vrouw niet gerechtelijk te vervolgen als zij over zou gaan op het doden van het pre-natale kind in haar buik.

  Lotta Fuzz [33] reageerde op deze reactie.
  eva [35] reageerde op deze reactie.

 3. @Oscar [32]:
  “Ik haal een hypothetisch voorbeeld erbij.”

  Een hypothetisch voorbeeld met een minimum aan raakvlakken met de realiteit, is van even minimale waarde binnen een dialoog omtrent de realiteit. U schetst het beeld van een vrouw, die zombie is: zij blijft wat zij is, ondanks dat een buitengewoon grote vrucht binnenin haar lichaam (om futiele redenen –> sensatie!) ook nog eens op visueel spectaculaire wijze wordt vernietigd, terwijl zoiets binnen in een lichaam niet eens mogelijk is. Sprookje Roodkapje en (zombie-)film Braindead zijn dan toch stukken beter!

  Nou ja, u kunt het zo wel proberen, maar dan hebben we het niet meer over zoogdier MENS. ‘Hypothetisch’ fungeert in uw voorbeeld slechts als eufemisme voor slappe prietpraat. Want uw NEGEREN van de (neuro-)biologische mogelijkheden en beperkingen van het wezen dat wij ‘mens’ noemen, zegt mij dat u het helemaal niet heeft over de mens, maar over (denkbeeldige) wezens, die niet in dit, of enig ander abortus-gerelateerd topic besproken worden.

  Waar wilt u heen? Waarom vraagt u mij niet hoe ik denk over zwangerschapsonderbreking vanaf het moment dat een ongeborene de fysieke mogelijkheid heeft om buiten het lichaam van de moeder te kunnen overleven? Daar gaat het toch om? Is het, omdat u geen notie heeft van de leeftijd waarop een vrucht hiertoe in staat is? Of is die vraag voor u gewoonweg niet plastisch genoeg geformuleerd?

  Bah. Ik gooi het over een andere boeg. Met prangende vragen:

  – Wat doen en waartoe dienen de hormonen die een vrouw aanmaakt, wanneer een bevruchte eicel zich in haar baarmoeder nestelt?

  – Is het moreel verdedigbaar dat uw dochter, uw vrouw, of uw moeder een kind, -verwekt door een derde die slechts totale onderwerping van u en uw naasten voor ogen heeft-, moet laten groeien en baren?

  – Verwekken. Wie is verantwoordelijk voor het leven van een kind dat in een reageerbuis wordt verwekt?

  – Indien de vrucht een onafhankelijk functionerend wezen is, in hoeverre kan de dragende moeder dan verantwoordelijk worden gehouden voor haar eigen gedrag of levensstijl tijdens de zwangerschap?

  – Als er recht is zodra het leven begint bij versmelting van de mannelijke met de vrouwelijke geslachtscel, zou je dan niet uit naam van de vrucht moeten vaststellen wanneer dat dan exact gebeurt? Het vrouwelijke lichaam 24/7 digitaal screenen, dus! Dat is consequent, toch?

  – Is het moreel verdedigbaar om de vrouw die een morning-after pil slikt (waardoor wellicht een reeds bevrucht eitje zich niet kan nestelen en dus afsterft) te vervolgen?

  – Is het moreel verdedigbaar om de vrouw die een miskraam krijgt, te vervolgen? Kon zij er (n)iets aan doen? Hoe toont u dat dan (uit naam van de vrucht, natuurlijk!) aan?

  U vroeg mij eerder wat de rechten van een ongeboren kind zijn. Mijn antwoord is: vraag het een moeder (Gaat heen en informeert u!).
  Omtrent de abstractie ‘rechten’ is mijn antwoord even simpel: rechten zijn van toepassing wanneer iemand ter wereld is gekomen.

  Bescherming van ongeboren leven is een heel andere zaak: die van de enige die het mogelijk kan maken dat dat leven überhaupt rechten KAN verwerven. En als Mijnheer Oscar het moeilijk vindt, dat Mevrouw Oscar toch het laatste woord heeft in deze precaire zaak, dan is het buitengewoon spijtig en problematisch dat hij geen vertrouwen heeft in de mens, de indivudu die Mevrouw Oscar is.

 4. @Tony [31]:

  “Die Walter Block is dus niet zo slim als ik dacht als hij dit ziet als een toepasselijke vergelijking.”

  Begrijpt u de analogie niet? Eerst iemand uitnodigen op een plek waar men erg kwetsbaar is en dan er een eind aan maken.

  “En zelfs dan nog spreken we hier slechts over gasten die uitgenodigd waren, daar waar zwangerschap niet alleen gewenst maar ook ongewenst zou kunnen zijn.”

  Over verkrachting heb ik het hier niet. En wat ongewenste zwangerschap betreft na vrijwillige seks: iedereen weet dat je van seks zwanger kunt worden.

  “Mag ze roken? Mag ze drinken? Immers, heeft een kind met “gelijke rechten” niet recht op vrijwaring van de schadelijke gevolgen van alcohol of tabak?”

  Hier kom ik nog op terug. Ouders met jonge kinderen in huis mogen ook roken, dus ik zie geen enkele reden waarom een zwangere vrouw niet zou mogen roken. Mogen in de zin van: geen agressief geweld gebruiken tegen de vrouw omdat ze rookt. Ik kom als ik zin heb er nog op terug.

 5. @Oscar [32]:

  “”Ik vind het opmerkelijk dat ik zelden van voorstanders van de scheiding van kerk en staat hoor dat er ook scheiding van ideologie en staat dient te zijn.””

  Ik reageer op de SGP score. Deze staat centraal in uw beoordeling en het eisen van onderwerping aan hun versie van bijbel/god. Zelfbeschikkingsrecht/privacy en het individu zijn totaal ondergeschikt, dat is het punt dat ik wilde maken.

  Verder sluit ik wat betreft het onderwerp abortus aan bij @lotta.

  Oscar [36] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.