Als het aan Gert Wilders ligt, zeker niet. Hij zal er alle publiciteit uithalen die maar mogelijk is. Maar van de kant van de overheid is het antwoord niet zo duidelijk.

Het begin is natuurlijk al al niet normaal. Iemand trachten te veroordelen voor dingen die hij gezegd heeft, is abnormaal en in strijd met de volledige betekenis van het recht op meningsuiting. Dat dit proces toch plaats vindt, kan verstrekkende gevolgen hebben.

Als je alleen al eens bedenkt dat “experts” proberen uit te maken wat er “waar” is van teksten uit de koran!!
(Voor katholieken is dat eenvoudig, die hebben een onfeilbare Paus!)

Zo publiceertt op 5 feb. de NRC opmerkingen van 5 “experts” die op hun manier bewijzen dat Wilders fout zit.
Tot mijn verbazing zeggen ze daar bvb dat “…Volgens de vijf suggereert Wilders ten onrechte dat in de Koran wordt gesproken over het „terroriseren van Allah’s vijand”. De juiste vertaling zou zijn dat Allah’s vijanden ‘vrees aangejaagd’ moet worden.”.
Nu lijkt mij “vrees aanjagen” ook “dreigen met geweld”. Over welke verschillen praat je dan?

Maar zoals gezegd, de consequenties van dit proces zouden zeer ernstig kunnen zijn. Dit wordt duidelijk gesteld in onderstaand artikel dat ons door Bert Post Uiterweer werd toegezonden:
—————————————————————————

Fjordman: “Eppur Si Muove!”

De Multiculturele inquisitie van 2010 is straks desastreuzer dan die van Rome in 1633.

“Het proces tegen Galileo bracht geen verandering in de fysieke werkelijkheid teweeg en bedreigde evenmin het voortbestaan van de Europese beschaving. De krachten waar Wilders voor waarschuwt echter zouden wel degelijk de Europese beschaving kunnen vernietigen als ze ongestoord hun gang kunnen blijven gaan.”

In 1633 werd de grote Italiaanse astronoom Galileo Galilei door de Inquisitie gedwongen zijn heliocentrische model van het zonnestelsel te herroepen en te bevestigen dat de Aarde het feitelijke onbeweeglijke middelpunt van het heelal was. De legende gaat dat onmiddellijk na zijn veroordeling, Galileo gemompeld schijnt te hebben “Eppur si muove” ‹ “En toch beweegt zij”. De oude man kon zich er niet van weerhouden eenvoudig waarheid te zeggen.

In Amsterdam deze week, wordt een ander groot man voor de rechtbank gesleept die ervan beschuldigd is de waarheid te zeggen. De uitkomst van het proces tegen Geert Wilders ‹ zoals met dat tegen Galileo ‹ staat op voorhand al vast. Wilders is inderdaad schuldig aan het spreken van de waarheid over de islam, en zal daar ongetwijfeld voor worden veroordeeld.

Fjordman schreef een kort essay waarin hij de parallellen tussen Galileo Galilei en Geert Wilders uiteenzet en een licht werpt op de enorme betekenis van dit huidige proces voor Nederland, voor het continent van Europa en de hele westerse beschaving.

————————

Eppur Si Muove!, door Fjordman

Sommige waarnemers hebben het lopende proces tegen de prominente Nederlandse islam-criticus Geert Wilders vergeleken met de zaak tegen Galileo Galilei in het zeventiende-eeuwse Italië. Zonder enige twijfel is het proces tegen Galileo een zwart hoofdstuk in de geschiedenis van de rooms-katholieke kerk, maar daarover bestaan wat populaire misvattingen.

De Italiaanse filosoof en occultist Giordano Bruno (1548-1600) was een aanhanger van het heliocentrisme (de aarde draait om de zon) van Copernicus en verdedigde het idee dat het universum gevuld is met een oneindig scala aan sterren vergelijkbaar met onze Zon en dat er ook elders in dit uitgestrekte universum leven zou zijn. Hij was in een langdurig proces verwikkeld met de Romeinse Inquisitie werd in 1600 veroordeeld tot de brandstapel. Zijn zaak blijft tot op de huidige dag controversieel. Volgens de schrijver John Gribbin was hij eerder een religieuze ketter dan  een “martelaar voor de wetenschap,” en zijn executie, hoewel zeker betreurenswaardig, was vooral wegens zijn onorthodoxe theologische opvattingen, en niet zijn wetenschappelijke ideeën:

“Na 1600 werd duidelijk door de Kerk met afgekeuring op het copernicanisme neergekeken, en het feit dat Bruno een volgeling van Copernicus was en als ketter op de brandstapel belandde, was bepaald niet bemoedigend voor anderen, zoals Galileo, die in rond 1600 in Italië leefde en geïnteresseerd was in de werking van het universum. Als het niet aan Bruno had gelegen, zou het copernicanisme nooit die negatieve aandacht van de autoriteiten op zich gevestigd hebben, zou Galileo niet vervolgd zijn en de wetenschappelijke vooruitgang in Italië soepeler zijn verlopen.”

In 1624 werd Galileo nog door paus Urbanus VIII ervan verzekerd dat hij over de theorieën van Copernicus mocht schrijven wat hij wilde, zolang hij het maar als een wiskundige stelling behandelde. Echter, in zijn in 1632 gepubliceerde boek Dialoog over de twee grote wereldsystemen (geocentrisme en heliocentrisme), koos hij duidelijk de zijde van het copernicanisme door de aristotelici belachelijk te maken die bleven vasthouden aan de theorie van Ptolemaeus (de aarde als middelpunt va het heelal, het geocentrisme). Hierdoor werd hij in 1633 naar Rome geroepen om voor de Inquisitie te verschijnen. Hij werd daar achtien dagen lang verhoord en met martelingen bedreigd. Uiteindelijk besloot de paus dat hij voor onbepaalde tijd moest worden opgesloten.

Robert Spencer schreef hierover in zijn boek Religion of Peace?: Why Christianity Is and Islam Isn’t:

“Jezuïten-astronomen behoorden tot de vroegste en meest enthousiaste aanhangers van Galileo. Nadat Galileo voor het eerst zijn bewijsmateriaal voor de heliocentrische theorie van Copernicus publiceerde, stuurde kardinaal Maffeo Barberini hem een brief met gelukwensen. Toen Galileo in 1624 een bezoek bracht aan Rome, was kardinaal Barberini paus geworden, Paus Urbanus VIII. De paus was ingenomen met de wetenschapper, gaf hem geschenken en verzekerde hem dat de kerk het heliocentrisme nooit tot ketterij zou verklaren.

“Sterker nog, de paus en andere geestelijken, volgens de historicus Jerome Langford, “meenden dat Galileo gelijk zou kunnen hebben, maar ze nog op meer bewijzen moesten wachten.” En dat was de ultieme bron van het conflict van Galileo met de kerk: hij propageerde iets als een feit wat op dat moment nog slechts de status van een theorie had. Toen de kerkelijke gezanten in 1616 aan Galileo vroegen om het heliocentrisme als theorie uit te dragen in plaats van een feit, stemde hij daarin toe, maar in 1632 publiceerde hij een nieuw werk, de Dialoog over de twee grote wereldsystemen, waarin hij het heliocentrisme wederom als feit presenteerde. Dat was de reden waarom Galileo wegens vermeende ketterij werd berecht en onder huisarrest geplaatst. De historicus J.L. Heilbron merkt daarbij op dat vanaf het begin van de controverse dit niet op de manier gezien werd zoals dat door veel critici van de kerk nadien werd gepresenteerd.”

Hier is wat de auteur James Evans in zijn boek The History and Practice of Ancient Astronomy [“De geschiedenis en praktijk van de oude sterrenkunde”] erover schrijft, pagina 424:

“Het boek van Copernicus veroorzaakte niet meteen al beroering. Toch beledigde het zeker de gevoeligheden van de conservatieve religieuze denkers, evenals professoren van de aristotelische natuurfilosofie. Met het onderdrukken van het vrije denken in verband met de katholieke Contra-Reformatie, werd ieder afwijkende stellingname gevaarlijker dan het voorheen geweest was. Maar het heeft nog tot 1616 geduurd tot het heliocentrisme uiteindelijk officieel als onjuist werd verklaard. De Revolutionibus van Copernicus werd toen pas op de lijst van boeken geplaatst die verboden bleven tot ze “gecorrigeerd” zouden zijn. In principe kon De Revolutionibus gewoon worden verspreid en gelezen, zolang de onjuiste passages er maar uit waren verwijderd.

“Vier jaar later werd een lijst uitgegeven met tien specifieke correcties. Owen Gingerich heeft vrijwel alle overgbleven exemplaren onderzocht van De Revolutionibus die in 1543 en 1566 zijn uitgegeven, in totaal meer dan 500 boeken. Het merendeel van de exemplaren in Italië bleek in overeenstemming met het decreet gecensureerd. Maar elders bleek het decreet bijna geen effect gehad te hebben. Zelfs niet in het katholieke Spanje en Portugal, waar de edities ongecensureerd waren. De veroordeling van De Revolutionibus had weinig invloed op de acceptatie van de hypothese van het heliocentrische. Zelfs het beroemde proces van Galileo wegens het blijven pleiten voor het heliocentrisme heeft na de veroordeling alleen maar aan het populariseren van de nieuwe kosmologie bijgedragen”

De zaak tegen Galileo mag dan een negatief effect gehad hebben op de Italiaanse wetenschap, maar op de lange termijn waren de gevolgen voor Europa als geheel vrij beperkt. Eén van Europa’s grootste relativerende krachten is altijd geweest dat er in het gehele continent geen enkele autoriteit, seculier of religieus, met succes een ideeënstroom heeft kunnen censureren. Dit was heel anders dan, zeg maar, het Keizerlijke China in die tijd. Maar tegenwoordig hebben we de Europese Unie, die een macht tot censuur en indoctrinatie heeft waar de Romeinse Inquisitie alleen maar van kon dromen. (nadruk door red.)

Galileo werd tijdens zijn proces geconfronteerd met de mogelijkheid van marteling, iets waar Geert Wilders momenteel niet voor hoeft te vrezen. Verder was het in de zeventiende eeuw ook mogelijk voor ketterij tot de doodstraf veroordeeld te worden, iets wat Bruno een paar jaar eerder was overkomen. Veel mensen zullen beweren dat dit allemaal niet het geval is met Wilders, maar de waarheid is dat hij iedere dag weer zijn leven riskeert door te zeggen wat hij zegt, en de beveiliging op het Nederlandse proces bepaald niet in orde is. Het proces zelf stelt hem bloot aan een verhoogd risico om vermoord te worden, en dat in een land waar al critici van de islam vermoord zijn. Naar mijn mening was de Nederlandse politicus Pim Fortuyn geëxecuteerd als een multiculturele ketter. De politieke elites hebben hem vermoord door de haat tegen hem op te zwepen, zelfs ondanks dat zij niet zelf fysiek de trekker hebben overgehaald.

Een ander belangrijk verschil is dat hoe slecht de zaak tegen Galileo ook was, hij ten minste over de Copernicaanse hypothese kon blijven spreken, zolang hij het maar presenteerde als een uitsluitend wiskundige hypothese. Wilders is het zelfs niet eens toegestaan om te zeggen, hypothetisch gesproken, dat de islam een buitengewoon gewelddadige godsdienst is, wat aantoonbaar betekent dat er nog minder vrijheid van meningsuiting is onder de Multiculturele inquisitie in 2010, dan onder die van Rome in 1633. Ook staat er nu meer op het spel dan toen. Het proces tegen Galileo bracht geen verandering in de fysieke werkelijkheid teweeg en bedreigde evenmin het voortbestaan van de Europese beschaving. De krachten waar Wilders voor waarschuwt echter zouden wel degelijk de Europese beschaving kunnen vernietigen als ze ongestoord hun gang kunnen blijven gaan.

Galileo werd schuldig bevonden aan ketterij en bleef voor de rest van zijn leven onder huisarrest, maar toch slaagde hij erin om in 1638 een meesterwerk te publiceren, de Gesprekken en wiskundige bewijzen over twee nieuwe wetenschappen, een geschiedenis van de fysica waarin hij de wetten van de versnelde beweging van vallende objecten presenteerde.
Symptomatisch is dat het vanuit Italië naar Nederland werd gesmokkeld en in Leiden gedrukt. Kunnen de Italianen misschien nu een dienst terug doen door de verdediging van de rechtszaak tegen Wilders te publiceren, in de geest van Oriana Fallaci? Misschien kan zelfs het Vaticaan nog wat van zijn oude zonden goedmaken?

Helaas vrees ik dat de rooms-katholieke kerk momenteel te gedhimmificeerd is om zoiets te doen, maar het zou ongetwijfeld van een enorme symbolische waarde zijn als de kerk iets zou durven waar de seculiere en de zogenaamde liberale overheid van Nederland en de EU zich niet aan durven te wagen.

————————————-
Ingezonden door Bert Post Uiterweer
Bron:  Het Vrije Volk      http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=10555

————————————-

19 REACTIES

 1. Werkelijk interessant en een artikel om over na te denken. Een artikel om mee te gaan “ijsberen”. IJsberen zorgt er voor dat je beter gaat nadenken en verbanden gaat zien etc.
  Tot de “KopVoddenTax” kon ik een redelijke sympathie opbrengen voor Wilders zijn ideeën. Als je over dat voorstel van hem gaat nadenken, ja zelfs gaat ijsberen, dan kom je tot de conclusie dat zulk een voorstel een knettergek voorstel is, niet serieus te nemen is door burgers die zich daadwerkelijk zorgen maken om hun vrijheid.
  Blijft natuurlijk het proces,dat is gaande, en ik hoop dat door dit proces burgers daadwerkelijk beter gaan nadenken over wie,welke instanties, bestuurders en overheden hun vrijheid gaande weg inperken. En laat Wilders a.u.b. ophouden met kopvodden en Nederlandse autoriteiten met die van Noord-Vietnam vergelijken. Noord-Vietnam, bestuurt door tirannen welke hun burgers bewust uitmergelt en uithongert.

  peter [2] reageerde op deze reactie.
  Star [9] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) [14] reageerde op deze reactie.

 2. @Wiebe [1]: Het zal wel Noord Korea zijn, denk ik?
  De PVV is een typische one-issue partij, speerpunt islam. In een seculiere rechtsstaat zou zoiets ondenkbaar zijn; religie is iets wat zich achter de voordeur afspeelt.
  Mijn tegenvraag voor de kopvoddentax idiotie is steevast, of dat dan ook geldt voor een joods keppeltje, die hij dan weer graag eens opzet. Of de mijter van Sinterklaas. Dat niveau.

  Wilders doet er dus per saldo niets toe, want het gaat om scheiding van kerk en staat in dit geval en die wordt willens en wetens niet toegepast. Waarom zou men ook, dan verliezen er teveel partijen recht van bestaan. Toch is het landsbestuur een seculiere zaak, net als de rechtspraak, waarom de politiek dan niet? Absurd land, verkokerd Nederland.

  Albert Spits [4] reageerde op deze reactie.

 3. Zowel Katholicisme en Islam zijn beide oorlogsgodsdiensten.
  De inquisitie heeft 50 miljoen doden geëist. Bij de Holocaust was het Vaticaan zeer nauw betrokken. Hitler wordt veracht maar de paus is er nog steeds. Het Vaticaan is zeer nauw betrokken bij de wereld politiek.
  Ook was de Katholieke Kerk zeer betrokken bij Nazi Duitsland.
  De organisatie structuur van het rijke Vaticaan was een voorbeeld voor Hitler en Stalin.
  Bestudeer geschiedenis maar.
  Moslims zijn bewust naar het westen gestuurd en worden door CIA, M15 en ander geheime diensten bewust gestimuleerd en gestuurd om hier te agiteren en zo chaos te veroorzaken.
  Een gewone moslim is net zo vredelievend als een gewone katholiek.
  Nederland wordt bewust stuk gemaakt.
  De oorlogsgodsdiensten worden gebruikt om de mensheid steeds meer tot slaaf te maken.
  Ze weten wat ze doen. Blijven wij naïef? Laten wij ons manipuleren als schapen in een kudde? Werkt de mind-control?
  Of proberen wij toch te onderzoeken wat er aan de hand is?
  Het is nu nog mogelijk met het internet. Maar voor hoelang nog?

 4. @Albert Spits [4]:
  Ze zijn het allemaal met elkaar eens om door de bewust veroorzaakte chaos de bevolking steeds meer van zijn vrijheid te beroven.
  Het is verboden om de waarheid te zeggen.
  Iemand mag eens gekwetst worden of kwaad worden van de waarheid.
  In zoń land leven we nu al. Straks allemaal nog een chip en we zijn net koeien met een oormerk.

 5. @Peter de Jong [6]:

  Maar niet consequent over de vrijheid van meningsuiting. Meer politie, strengere overheid met meer controle. Verder ontkenning van de macht van het Vaticaan.
  Verder zijn politici niet te vertrouwen Ze zeggen dit en doen dat. Het zijn poppetjes. Wilders mag zijn werk doen. De strijd tussen moslims en anderen wordt bewust gebruikt om meer macht te krijgen.
  Als Wilders te veel macht krijgt wordt hij vermoordt.Zo gaat dat.

 6. @Wiebe [1]:

  De kopvoddentax, dat is het hekelpunt waar iedereen van terugdeinsde. Schande, schande, dat kon toch allemaal niet, waren de meningen..
  Toch was iets wat mij anders na Wilders uitspraak deed kijken, dan de standaard argumenten dat hij aandacht wil en provoceren (wat elke politicus wel doet) overstegen, want naar mijn mening kon hij ervan uitgaan dat het voorstel er nooit door heen kwam, maar waarom dan toch benoemen?
  Ik zag het zo: Door de kopvoddentax te benoemen, zouden veel mensen (moslim en niet-moslim) de ongelijkheid en discriminatie in zien. Maar daar hield het niet op.
  De moslims zouden hevig reageren op de tweede rangsburger status, zelf dhimmi, hetgeen de islam op wil leggen aan de niet-moslims. Tevens door op te komen voor de moslim (wat de niet-moslims deden), zouden ze deze tweede rangsburger status ook niet op zichzelf willen betrekken, en zodra de islam de dhimmi status op de niet-moslims zou leggen zich ook (zo fel) verzetten.Vergeet niet dat Wilders de Islam goed kent, de dhimmi status is apartheid in het 100-voudige en die geldt alle nog maar voor Joden en Christenen. De anders gelovigen en ongelovigen buiten deze twee, wachten alleen de dood of verplichte bekering.
  En ik denk ook dat hij de niet geinformeerde niet-moslim over de dhimmi status wilde inlichten.
  Verder drong hij door deze uitspraak binnen in de islamitische gebied, dat nog als ontastbaar religie gebied, tussen de afgebroken religies liggen. Hij dwong in hun gebied omdat de islam en met name de verislamisering grote stukken land veroverd.

  Persoonlijk heb ik de indruk dat we niet echt beseffen dat wij in een oorlog verwikkeld zijn. Nederlandse soldaten in Afghanistan en Oezbekistan is toch echt een staat van oorlog. Dat geeft ook niet. Oorlogen zijn er geweest en zullen er blijven.
  Ook heb ik de indruk dat de mensen in Nederland denken dat het slechts een kwestie is van poppetjes verplaatsen. Deze wisselvalligheid en ondoortastbaarheid kan de oorlog doen verliezen. Deze niet bewuste oorlogsdreiging doet hen inslapen. Amerika en landen van Europa vechten tegen de radicale islam. Deze oorlog brengt veel gevoeligheden met zich mee, omdat ook op eigen terrein men allert moet worden. Ik denk dat mensen en sommige politici dat niet in (willen) zien door teveel politieke correctheid en het streven om de droom van multi-cultuur vast te blijven houden.

 7. Waar ik het eigenlijk over wil hebben is of haat of discrimatie woorden ook beschermd moet worden door de vrijheid van mening. Ik stel voorop dat dat moet kunnen, maar wat denken jullie ervan.
  Een voorbeeld uit de praktijk: Neonazi’s in amerika hadden een optocht aangevraagd om in een wijk met Auswitsz overlevenden, de holocaust ontkenning te verkondigen. Hoe pijnlijk het voor die mensen ook was en is, die optocht is goed gekeurd. onder het recht op vrijheid van mening.
  Een ander voorbeeld: een zwarte amerikaanse dominee had opgeroepen tot haat tegen een bepaalde groep, inclusief een doodsbedreiging. Dit is niet gestraft op laste dat het vrijheid van meningsuiting was. Als hij zich er toe had bewogen was hij wel strafbaar.
  We hoeven niet naar Amerika te kijken omdat als voorbeeld voor nederland te laten dienen. Ook wil ik Wilders woorden hier niet ter discussie stellen.
  Ik wil weten of het in nederland is toegestaan, niet alleen de keurig geformuleerde, zachte en vriendelijke woorden te uiten, maar ook de minder vriendelijke woorden tot zelfs vijandige?

  Onderzoeker [12] reageerde op deze reactie.

 8. Goed stuk, mooi naast elkaar neergelegd. Alleen de uitdieping dat Galileo zijn stelling wel mocht verkondigen maar niet vastleggen sloeg niet helemaal op deze zaak. Als ik het verkeerd heb begrepen leg het mij maar uit. De legende van de onverdroten Galileo ,,en toch beweegt zij” geeft een mooi iconisch beeld dat een mens de waarheid nioot geweld aan kan doen of in zichzelf kan ontkennen. Bedankt!

 9. @Star [10]:
  Een libertarier moet ook de werkelijkheid goed bestuderen.
  De Rothchild’s, Rockenfeller’s enz financierden ook Hitler en Stalin.
  De CIA zit achter de Islam terreur.
  Bestudeer je geschiedenis. Blijf niet naiëf. De wapen industrie zit in Amerika. Wie is onze vijand?
  Wie zit hier achter? Het is niet een strijd tussen het zogenaamde vrije westen en de Islam.
  Wij mensen worden allemaal slaven in de NWO. Dat is het doel.
  Weg onze vrijheid.

 10. Ik ben ook geen voorstander van het wegnemen van vrijheid van haatimams. Abraham Lincoln zei: Als je vrijheid gaat inleveren voor veiligheid dan verlies je beide.
  Verder weet ik van de realiteit en de schijnrealiteit. Van de ondermijning van de rechten en de wetten, zoals het Lissabon akkoord. Ik zie ook dat het gelijkstellen van alle culturen en het losweken van de soeverinteit van de staat. Het opnemen van buitenlandse (sharia) wetten die niet in een soeverein staat thuis hoort, de versmelting tot één superstaat doet bewerkstelligen. Vergeet niet het oligopoly, met de koningin als vorst, die de vrijheden wil inperken.
  De seculieren/liberalen en de islam willen beiden heerschappij. De seculieren/liberalen willen een wereldregering en de islam een theocraty, nu werken ze samen. Vandaar dat de seculieren geen kritiek op het plan van hun vrienden (de islam) hebben.

 11. Ook toen waren de machthebbers, hier dus de Kerk, hypocriet. Het werk van Copernicus werd namelijk zeer selectief wél toegelaten omdat het de enige theorie was waarmee de Kerk de juiste datum voor Pasen kon vaststellen. Daarmee erkende men dus impliciet de feitelijke bewijzen van die theorie, die door Galileo niet als zodanig benoemd mocht worden, en waarvoor Bruno zelfs vermoord werd.

  Dit kenmerkt de hypocrisie van machthebbers door de jaren heen, de waarheid kan wel worden toegepast waar dat zo uitkomt, maar als onwelgevallig worden bestraft indien dat niet zo is. De enge manier om aan dit soort intellectuele corruptie een einde te maken is het opheffen van het fenomeen ‘machthebber’. Anarcho-kapitalisme biedt deze zo gewenste situatie, als enige systeem waar geen machts- en geweldsmonoploie bestaat. Iemands macht reikt daarbij niet verder dan zijn eigendom (en respect voor dat van een ander) dat toelaat.

  @Wiebe [1]: Het verbaast mij elke keer weer dat mensen zeggen sympathie voor Wilders gevoeld te hebben tot aan de kopvoddentaks. Islamitische landen hebben een niet-kopvoddentaks: niet-moslims moeten belasting betalen voor het voorrecht als tweederangsburgers in leven gelaten te worden. Dat is nog wel een iets andere orde van grootte dan een taks, bedoeld om, naar goed Nederlands gebruik, het dragen van hoofddoekjes te ‘ontmoedigen’.

  Net zoals het ‘ontmoedigen’ van het gebruik van alchohol, tabak, brandstoffen, energie en allerhande consumptiegoederen. Het enige dat Wilders hier mee aantoont is dat-ie een sociaal-democraat is, die denkt dat je gedrag met financiële sancties kunt (en mag!) sturen. De keuze voor het woord ‘kopvod’ is daarbij hooguit een inschattingsfout. Overigens schijnt het een gangbare term (geweest?) te zijn voor de hoofddoeken die de kompels in de limburgse kolenmijnen droegen; in combinatie met Wilders’ roots zou daar een verklaring kunnen liggen.

  Er zijn vele redenen om niet (te veel) met Wilders te sympathiseren, maar ‘kopvoddentaks’ is daar m.i. niet één van; althans niet op basis van woordkeus. Wat echter wel onze onvoorwaardlijke steun dient te hebben is het feit dat Wilders zijn leven en vrijheid op het spel zet voor het uiten van het vrije woord, los van de politieke agenda van zijn PVV. Hij heeft al aangetoond dat ‘waarheid’ tot een inwisselbare commodity is gereduceerd, hetgeen het absolute toppunt van het huidige waarden-relativisme mag heten. Meer dan wat ook toont dit aan tot welk bedenkelijk niveau dit land in 8 jaar Balkenbende is afgegleden. Met dank aan de staatsgreep op 6 mei 2002.

 12. @Enigne [17]:

  Onzin. Zie link post #6. Gevestigde partijen doen dit niet.

  Verder staat in post #14 (geheel in lijn met H.L. Mencken) de belangrijkste reden waarom je 100% voor Wilders dient op te komen:

  “Wat echter wel onze onvoorwaardlijke steun dient te hebben is het feit dat Wilders zijn leven en vrijheid op het spel zet voor het uiten van het vrije woord, los van de politieke agenda van zijn PVV”

  ===
  “The trouble with fighting for human freedom is that one spends most of one’s time defending scoundrels. For it is against scoundrels that oppressive laws are first aimed, and oppression must be stopped at the beginning if it is to be stopped at all.”
  – Henry Louis Mencken

 13. Dat de PVV leden in het Europees parlement geen maandelijkse onkostenvergoeding opeisen, maakt het hun partij programma er niet beter op. Hun programma is geen haar beter als die van de gevestigde partijen. En hun eigen artikel erover is voor mij niks anders als borstklopperij en volksverlakkerij.

  Dus Wilders verdient helemaal geen ‘onvoorwaardelijke steun’. Het enige dat Wilders verdient, in deze rechtszaak, is de erkenning dat hij het recht heeft om te zeggen wat hij zegt. That’s it.

Comments are closed.