De prijzen van melkquota zijn sinds april vorig jaar met bijna de helft gestegen en er werd ook meer verhandeld dan in voorgaande jaren. Dat meldde de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

De belangenvereniging, die ook makelaars vertegenwoordigt die  bemiddelen in melkquota, is verbaasd over de stijging.

Het afgelopen jaar protesteerden melkveehouders, omdat de melkprijs historisch laag was.

De Europese commissie schoot hen zelfs financieel te hulp.

Bovendien wil “Brussel” de melkquota, verhandelbare productierechten, in 2015 afschaffen.

Toch steeg de prijs van een melkquotum van 16 eurocent per kilo in april vorig jaar naar 23 eurocent nu.

De agrarische NVM- makelaars achten die prijs vrij hoog en verwachten dat die gezien de melkprijs niet zo hoog kan blijven.

Dat er toch volop melkquotum werd gekocht schrijft de NVM toe aan bedrijven die sterk groeien en een nieuw gebouwde stal vol willen krijgen.

In andere productierechten is weinig vraag en aanbod, met uitzondering van het bietenquotum in het noordoosten van het land. Daar is veel vraag, met als gevolg hogere prijzen.

Tot zover de media.

Dit is dus wat de overheid bedoelt met “marktwerking”.

Er wordt dus via Brussel per land een verplichte melkquota bepaald en in het geval van Nederland moeten de melkveehouders voor hun melkquotum betalen onder de veelzeggende naam: “productierechten”. Dus onder marktwerking wordt verstaan dat men voor het recht om te produceren aan de overheid productierechten verschuldigd is.

Het houdt dus tevens in, dat de consument minimaal 16 tot 23 eurocent te veel betaalt.

Ik zeg minimaal, omdat de Europese commissie de melkveehouders te hulp is geschoten via subsidiëring, wat uiteindelijk ook door de consument betaald wordt. (Via belastingen.)

In 2009 was er nogal wat opschudding onder de melkveehouders vanwege de lage melkprijs die zuivelfabrieken, supermarkten en dergelijke, wilden betalen.

Voor vele melkveehouders was de melkprijs lager dan de kostprijs.

Maar als in de kostprijs al een verplichte afdracht aan de overheid zit van 23 eurocent, dan is niet “de markt” de schuld van een lage melkprijs, maar is de overheid de oorzaak van de hoge kostprijs.

Het is net als met de benzine; niet de “markt” is de schuld van de hoge benzineprijs, maar de verplichte afdracht in de vorm van accijnzen en BTW is daar de oorzaak van.

Ik ben benieuwd wat er in 2015 gaat gebeuren als de verhandelbare productierechten worden afgeschaft. Gaan we dan naar een iets “vrijere markt” toe of worden de melkquota gewoon opgelegd?

3 REACTIES

  1. Louis:

    Maar als in de kostprijs al een verplichte afdracht aan de overheid zit van 23 eurocent, dan is niet “de markt” de schuld van een lage melkprijs, maar is de overheid de oorzaak van de hoge kostprijs

    Een melkquotum is geen afdracht aan de overheid maar een productierecht dat ooit in de jaren 80 aan boeren is toegekend. Door subsidies van de EU ontstond een boterberg, in plaats van subsidies af te bouwen werden toen maxima per land vastgesteld van productie rechten, het melkquotum. Je kon dus geen melk produceren zonder melkquotum. Een boer diende dus te zorgen over melkquotum te beschikken. Deze zijn overdraagbaar, als een boer uit wil breiden dient hij naast voldoende weiland / schuren te beschikken over dit melkquotum, en dus van een andere boer deze rechten over te nemen. Dus het is geen afdracht aan de EU van 23 cent per kilo. Maar een vorm van productie rechten om melk zonder de superheffing te mogen verkopen.

    Ben het overigens met je eens dat het allemaal nogal krom is.

    Het was ook niet echt eerlijk voor degenen die weiland bezaten en verpachtten omdat de melk quotum rechten bij de initiele verdeling voor een deel aan de boer toevielen, waardoor dus de economische handelswaarde van een stuk weiland afnam. Eerst was het weiland de drager van de economische waarde, daar werd de productie rechten van afgesplitst, en in een soort van herverdelingsactie deels aan de pachter toegewezen.

  2. Je wordt op allerlei manieren door het subsidie stelsel gemanipuleerd door de overheid! Die dicht bij het vuur zit warmt zich het beste. Lekker ziekelijk beleid en goed voor corruptie, daar zit nederland van overvol!!!

Comments are closed.