Het nuchtere feit dat een individu deel gaat uitmaken van een menigte heeft als gevolg dat zijn intellectuele standaard onmiddellijk en behoorlijk wordt verlaagd. – Gustave le Bon, Franse psycholoog, 1841-1931

Een belangrijk artikel van de Mexicaanse econoom Hugo Salinas Price gaf onlangs duidelijk aan dat de verzorgingstaat een frauduleus gebeuren is geweest. De verzorgingstaat, zoals wij hem kennen bestaat pas sinds de jaren 70. Voorheen was er een bestaansminimum gegarandeerd, maar niet meer dan dat. Alle westerse landen hebben hun verzorgingstaat dusdanig met krediet (ergo schuld) uitgebouwd, zodat het niet meer valt op te brengen met belastingen, gelddrukpersen of obligatieuitgiften. In alle eerlijkheid zijn alle westerse verzorgingstaten failliet. De schuldquota gaan drastisch omhoog en als meer dan 65% van het BBP in schuld wordt uitgedrukt is het voor een economie funest en is het land reddeloos verloren. Met een dalende productie en enorme overheidslasten in een economische crisis kan het namelijk niet meer worden opgebracht uit de bestaande en toekomstige middelen. Met andere woorden de verzorgingstaat blijkt niets meer te zijn dan een groot piramidespel, dat aan het einde van haar natuurlijke levenscyclus is beland.

Zo ook de Europese Unie en hun vazallen binnen de lidstaten. Deze domoren en dwazen hebben hun geld gezet op een bankroete vorm van gedachtegoed. Via eindeloze immigratie van kanslozen, begrotingstekorten en schuldopbouw dacht men de mengeling van socialisme en corporatisme te kunnen volhouden ad infinitum, echter zoals de geschiedenis ons heeft geleerd (de Romeinen onder Diocletianus en opvolgers, alsmede de communisten in de Sovjet Unie), zal deze staatsvorm onvermijdelijk en onherroepelijk instorten.

Die periode is dan nu aangebroken. We zitten in de fase van de teloorgang van het oude paradigma van ‘sociaal-democratie’ en voortdurende overheidsinterventie. Nu zal dat niet meteen gebeuren en ook niet geweldloos geschieden, omdat overheden en hun supporters niet bereid zijn om vrijwillig de macht over te dragen of zelfs maar te delen met andersdenkenden. De overheidsaanhangers zullen derhalve elk middel ter hand nemen om hun belangen, privileges en inkomsten veilig te stellen, zelfs als dat gepaard gaat met de ondergang van de munt en de economie.

We kunnen dit het beste illustreren met de fases die in het verleden zijn gebeurd, wanneer een land aan de rand van de afgrond stond. Men denke dan aan voorbeelden als  de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog en de Franse revolutie, alsmede de gebeurtenissen in Joegoslavië, de omverwerping van het communisme in Oost-Europa en de afscheiding van de Sovjet-republieken aan het einde van de vorige eeuw.

In hoofdlijnen zijn de fases als volgt te onderscheiden:

Fase 1. Onvrede

Dit is de fase, waarbij het volk begint te voelen dat er iets ernstigs mis is met het systeem, zoals dat voordien heeft gefunctioneerd. De staat had zich in het verleden dusdanig uitgebreid, dat de opbrengsten de kosten niet meer dekken. Dit is het geval als er meer dan 50% van de nationale inkomsten wordt besteed door de overheid. In de meeste westerse landen, waaronder Nederland, is dat het geval. Omdat de overheid steeds groter wordt en het meeste van de inkomsten opslokt is het niet meer te stuiten en zal vanwege haar inherente verspillingsgedrag nooit efficiënt met haar middelen kunnen omgaan. Hierdoor wordt een zware aanslag gepleegd op de private middelen via torenhoge belastingheffingen, monetaire inflatie, voortdurende schuldopbouw en de steeds hogere financiering daarvan. Er zijn dan almaar minder middelen aanwezig voor de private sector, waardoor deze gaat inkrimpen, wat tot gevolg heeft een verminderde voorspoed en een drastisch verlaagd bestedingspeil, wat resulteert in meer armoede en wanhoop. Dit tezamen met een van overheidswege opgelegde kunstmatige samenleving, zoals het multiculturalisme, de massaimmigratie van onrendabelen, een discriminatoire rechtstaat en een corrupt politiek bestel roept onvermijdelijk tot verzet op bij de rest van de bevolking. Daar de politieke elite in een ivoren toren verblijft en zich alleen inlaat met andere leden van deze elite en de schatplichtige media slaat de onvrede over in een volgende fase.

Fase 2. Stakingen en rellen

Omdat de economie in een neergang zit volgt er op de onvrede van het volk een meer assertieve reactie door middel van stakingen en rellen. Op dit moment is het nog rustig, behalve dan in landen als IJsland, Letland en nu ook Griekenland, waar er wel stakingen en rellen zijn voorgekomen, waardoor in een paar gevallen de regeringen het veld hebben moeten ruimen. Uiteraard gaat dit ook hier gebeuren, alleen zijn we nog tamelijk geïsoleerd ten aanzien van de werkelijkheid, die zich in de komende jaren zeker gaat ontpoppen. Stakingen en rellen zullen tevens in Nederland aan de orde van de dag zijn. Daar de overheid probeert de gemoederen te sussen of zelfs met geweld deze onvrede te onderdrukken gaan we derhalve toe naar de derde fase.

Fase 3. Opstand

De stakingen en bijkomstige rellen zullen niet het gewenste effect sorteren in een economische crisis, omdat de overheid te weinig kan doen. Ze hebben zichzelf in een hoek gedrukt, vanwege de exorbitante beloften en uitgaven die zijn gedaan in het verleden. Deze zijn niet meer op te brengen, omdat bij een verminderde productie en hogere werkloosheidsuitkeringen in het geval van een economische depressie de belastinginkomsten altijd tegenvallen. Hierdoor moet de overheid beperkende maatregelen opleggen en ook de belastingen verder gaan verhogen, alsmede de gelddrukpersen aanzetten, zodat de monetaire inflatie enorm zal toenemen, wat dan weer een effect heeft op de prijzen van dagelijkse benodigdheden die door de armsten in de samenleving nauwelijks of niet valt op te brengen. Dit heeft dan een direct gevolg op de gemoedsrust van een reeds geaggiteerde bevolking en zal leiden tot massale opstand. Omdat de overheid nog steeds denkt dat zij het geweldsmonopolie bezitten zullen zij keihard ingrijpen met alle middelen, zoals politie en leger. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de overheid in zo’n geval de noodtoestand uitroept met in het ergste geval de staat van beleg. Dat brengt ons naar de daaropvolgende fase.

Fase 4. Revolutie

Daar de regering draconische middelen moet gebruiken zal dat aansturen op een rechtstreekse confrontatie tussen volk en overheid. Alle overheidsinstanties worden dus met een grote vijandigheid bejegend. De revolutie is vaak zeer gewelddadig van aard en zal zich in eerste instantie concentreren op de politieke elite, alsmede hun opperbazen in de Europese Unie. Wanneer de revolutie geslaagd is, dan zullen veel EU-landen zich gaan afscheiden van de EU en zelfstandig verder gaan. De opgebouwde schulden worden niet meer betaald, omdat men terecht de schuld heeft neergelegd bij de politieke elite van het ancien regime. De landen in kwestie zullen zich officieel bankroet verklaren en zullen de obligatiehouders hun leningen moeten afschrijven. Derhalve is het niet verstandig om in obligaties van landen met hoge schulden te investeren en deze in de komende jaren te vermijden.

Fase 5. Internationale conflicten

Na deze revoluties zal bijvoorbeeld de Europese Unie op sterven na dood zijn en de Eurocraten zijn dan inmiddels werkloos geworden. Hetzelfde geldt uiteraard voor de 50 staten van de Verenigde Staten, want ook zij zitten in een benarde situatie. De schulden aldaar zijn zo hoog opgelopen dat deze nooit meer te betalen zijn. Een aantal staten zal zich naar alle waarschijnlijkheid willen afscheiden van de Amerikaanse federatie, omdat men er achter is gekomen dat de beloften van de politieke elite in Washington niets meer voorstellen en deze staten tevens het juk van het Wall-Streetcorporatisme willen afgooien. Helaas zit er op dit moment opnieuw een enorme collectivistische dwaas in het Witte Huis, dus de Verenigde Staten zullen verder in de ellende raken met onbetaalbare beloften en leugens, alvorens de individuele staten de stekker eruit gaan trekken.

De grote vampierbanken, zoals Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Citigroup gaan  uiteraard dan eindelijk het loodje leggen, omdat hun afzetgebied en bestaansrecht, het laatste met grote hulp van de politieke elite, volledig is verdwenen en zijzelf blijven zitten met waardeloos papier. Omdat politici graag de aandacht willen afleiden zullen zij proberen de EU en de VS bij elkaar proberen te houden door middel van een externe vijand te creëren.

De Pruisische militaire strateeg Carl von Clausewitz vertelde in de 19e eeuw dat oorlogvoering altijd een voortzetting is van politiek met andere middelen. Deze internationale politieke en economische conflicten kunnen dus uitgroeien tot een grote oorlog tussen landen met tegenstrijdige belangen.

Zoals gezegd is dit een voorbeeld van de fases in een crisissituatie en we zitten op dit moment aan het einde van de eerste fase en dat is dat we reeds te maken hebben met een algemene onvrede onder de bevolking, die nu reeds uitmondt in de tweede fase en dat zijn stakingen en rellen. De tijdspanne van de voltooiing van al deze fases zal ongeveer 10-15 jaar bedragen, wellicht korter, wanneer de zaken eerder gaan escaleren.

De laatste fase is de fase aan het einde van de depressie en behelst wat Nikolai Kondratiev al in 1926 noemde een ‘ trogconflict’.

Als laatste wil ik een korte uitleg geven over het essentiële verschil tussen individuele psychologie en massapsychologie. In een samenleving, waarbij een individu zich misdraagt of ‘door het lint’ gaat is er immer een groep, die hem of haar in bedwang kan houden. Bij massapsychologie is dit niet het geval, waardoor de menigte de overhand gaat krijgen en deze met geen mogelijkheid te stoppen valt. Dat verklaart derhalve de successen van revoluties en opstanden, omdat er een keerpunt is ontstaan, waarbij oude paradigma’s sneuvelen en nieuwe daarvoor in de plaats komen. De Amerikaanse revolutie en onafhankelijkheidsoorlog heeft tot een succusvolle samenleving geleid, maar de Franse revolutie heeft de verkeerde weg ingeslagen en jammer genoeg plukken we daar nog de wrange vruchten van. Deze zijn een allesomvattende en toenemende totalitaire staat gecontroleerd door een zelfbenoemde politieke elite, een gepoliticeerd rechtssysteem, een onbetaalbare verzorgingsstaat en een gigantische verkwanseling van economische middelen.

Volgende keer wil ik het hebben over de aankomende verdwijning van de euro, zoals reeds eerder in het vorige decennium werd voorspeld.

Albert Spits is medebestuurslid van de Frédéric Bastiat Stichting, almede verbonden aan het Goudstandaard Instituut (GSI)

Bronnen:

Essays:
Should Germany bail out Club Med or leave the euro altogether?; Ambrose Evans-Pritchard, Daily Telegraph, 31 januari 2010
Euro proving no reserve asset as Central Banks shift; Paul Dobson & Lukanyo Mnyanda, Bloomberg 1 februari 2010
The West faces a painful hangover; John Stepek, MoneyWeek, 22 januari 2010
After the welfare state, what?; Hugo Salinas Price, Financial Sense, San Diego, Ca, USA, 26 januari 2010
Inflation and the French revolution: The story of a monetary catastrophe; H.A. Scott Trask, Ludwig von Mises Institute; Auburn, Al, USA, 28 april 2004
Gold Wars: Military Conflicts and Currency Crises; Ferdinand Lips, Toespraak op de Universiteit van St. Gallen, St. Gallen, Zwitserland, 24 juni 2004.

Literatuur:
The crowd, A study of the popular mind: Gustave Le Bon, Cherokee Publishing Co. Atlanta Ga. USA, 1982 (orig. Psychologie des foules ed. 1895)
De eeuw van de Franse revolutie; J. Groen, F. Langen, K. Braun, A.H. Zwart, Christoph Columbus Verlag, Glarus, Duitsland (Ned. Vertaling, 1977)
Revolutions 1789-1917; Alan Todd, Cambridge University Press, UK, 28 maart 1998
Citizens: A Chronicle of the French Revolution; Simon Schama, Vintage Books, Random House, New York, USA, 17 maart 1990

47 REACTIES

 1. Wauw, dat beloofd nog wat.
  Hoog tijd dat dit systeem wordt gezien voor wat het is. Oneerlijk en onhoudbaar.

 2. Van mij mag het zo snel mogelijk beginnen, word tijd dat dit corrupt systeem instort als een kaartenhuis.

 3. Duidelijke uiteenzetting van wat er gaat gebeuren. De Weimarperiode heeft zich ook grofweg in deze fases afgespeeld.

  De geschiedenis herhaalt zich (helaas) altijd en dat komt omdat de mens niet evolueert maar zich hooguit aanpast aan nieuwe tijden. Helaas heb je nog steeds (voornamelijk linkse) dwazen rondlopen die geloven in een evolutie van de mens naar een “hoger” wezen en de maakbare samenleving.

  Schaalverkleining en de machtcentralisatie bij de overheid en haar corporatistische (banken)vriendjes weghalen is de enige toekomstige optie. Macht corrumpeert altijd.
  Het domste wat we wel zouden kunnen doen is om onze hoop volledig te vestigen op een linkse of rechtse populist omdat de echte verandering alleen maar kan komen vanuit de bevolking zelf.

  Daarom grote van de overheid grondwettelijk minimaliseren, het geldmonopolie bij de overheid weghalen en vrij wapenbezit mogelijk maken. Dit zijn m.i. de eerste stappen naar een rechtvaardigere maatschappij.

  Laat de mens falen maar dan op zijn eigen kleine microniveau waardoor het leed te overzien is.

  Hub Jongen [7] reageerde op deze reactie.

 4. De amerikaanse revolutie en onafhankelijkheidsoorlog hebben tot een succesvolle samenleving geleid? Beter dan de Franse revolutie. Kom nou, vijftig jaar geleden hadden de zwarten in de you naait it steeds nog geen eens burgerrechte

  Albert S. [6] reageerde op deze reactie.

 5. @Dave B. [5]: Sinds 1865 hebben de zwarten wel burgerrechten gekregen, maar deze werden niet nageleefd door de individuele staten, met name in het zuiden. Dit heeft geleid tot de opstand van de zwarten in de jaren 50 en 60, zodat deze bevolkingsgroep volledig deel kon uitmaken van de Amerikaanse samenleving. De VS is geen land, maar een federatie met een grote onafhankelijkheid van staten onderling. De grondwet geeft iedereen het recht op zelfbeschikking, dus ook zwarten. Deze dateert van de laat 18e eeuw.

 6. @GB [4]:
  “Het domste wat we wel zouden kunnen doen is om onze hoop volledig te vestigen op een linkse of rechtse populist omdat de echte verandering alleen maar kan komen vanuit de bevolking zelf……”

  Ja, maar wat verwacht je van een gebrainwashte bevolking
  –Een bevolking waarvan 90+% (??) gelooft “democratie” (= de meerderheid beslist)is het enige ware.
  –Een bevolking die meent recht te hebben op de prestaties van medemensen.
  –Een bevolking die stelen en moorden goedkeurt, als het maar door de overheid gebeurt.
  –Een bevolking die binnenkort weer dezelfde groep politici aan de macht brengt.

  WE zoude wegen kunnen zoeken om de persoonlijke vrijheid (het libertarisme) op grote schaal te verbreiden:
  -meer (veel meer) bezoekers naar de Vrijspreker.
  -meer financiële middelen ter beschikking.

  GB [19] reageerde op deze reactie.

 7. Men denkt en gelooft al jaren dat de economie gekocht kan worden, maar met de economie is het net als met (echte) liefde, deze kunnen eenvoudigweg niet worden gekocht.

 8. Vind het artikel wel duidelijk omschrijven wat ons staat te wachten, maar het is wel een absolute doemscenario met één uitweg die niet wordt vermeld,….men kan namelijk altijd nog zelfmoord plegen. Rot voor de overlevenden of degene die tot het bittere einde willen doorgaan met vechten, want die krijgen te maken met een totalitaire staat die chipt, controleert en onderdrukt. Maag goed, men kan tenminste nog enigszins kiezen tussen twee wegen. http://farm4.static.flickr.com/3255/2438742759_56056387b9.jpg?v=0

  Einstein: “Besso (een oude vriend van Einstein) is uit deze vreemde wereld vertrokken. Hij heeft een kleine voorsprong op mij, maar dat betekent niets. Mensen zoals wij weten dat het onderscheid tussen het verleden, het heden en de toekomst slechts een koppige en hardnekkige illusie is.”

 9. omdat men terecht de schuld heeft neergelegd bij de politieke elite van het ancien regime

  De domme massa i.e. de stemmers dragen ook schuld. Door hen krijgen politici zekerheid in hun acties, omdat zij de acties van politici legitimeren. Net zoals een moordenaar zekerder wordt van zijn acties als een hele zooi aan mensen tegen hem zegt dat het goed is om te moorden (en daarna zeuren dat het fout was om te moorden en in opstand komen).

  Nee hoor, “men” kan niet “terecht” de schuld aan de politieke elite geven.

 10. Bedankt Albert voor je geweldige artikel. Dat er iets gewelddadigs zit aan te komen, kan je op je klompen aanvoelen en feitelijk waarnemen aan Fort Knox, het voormalige Binnenhof.
  De toekomst die je hier beschrijft werd al eerder beschreven, zij het vanuit een ander perspectief: 6th Column against Jihad/Islamization of Europe and policies to prevent it.
  Aan deze toekomst, die je hier zo waardevol vanuit sociaal-economisch gezichtveld belicht, zal (helaas) niet zijn te ontkomen.

 11. Wat echter niet klopt aan dit artikel is dat in veel gevallen niet alle fasen doorlopen worden. Juist als Nederlander zou je dat moeten weten. Onze eigen grondwet is juist ontstaan mede uit angst voor revoluties. Idee – en heel sucesvol – was als men vrijwillig als edelen en vooral koning wat macht zou verdelen onder het volk, de revolutie niet zou komen.

  Een ander probleem is dat in fase 2 ‘Fase 2. Stakingen en rellen’ deze vrijwel altijd georgistreerd waren door andere ‘hoger gestelden’. Het klinkt romantisch dat het volk het niet meer pikt, maar de realiteit is dat het volk het vrijwel altijd wél slikt. Regimes zijn zelden verworpen door het volk.

  Aanvullend, deel 3 (opstand) zal niet gebeuren. Als er al rellen zijn, is dat dorogaans omdat men méér staatsmacht wil. Dwz zij die vinden dat ze niet genoeg krijgen, willen nog meer. Zij die betalen staken niet. Logisch, want daar hebben ze geen tijd voor. En in Nederland, maar ook de andere verzorgingstaten, is het leven toch best goed. Er zijn vrijwel geen armen, en vrijwel geen rijken. De meesten zitten rond iets onder modaal tot maximaal 2x modaal. Men heeft veel te verliezen, en weinig te winnen bij revolutie. Namelijk bij revoluties blijkt dat typisch de middenklasse het meese verliest.

  Tenslotte werkt 40% van de bevolking direct of indirect voor de staat. Dat is ongekend in de menselijke geschiedenis. Deze mensen zullen nooit in opstand komen tegen hun broodheer. Sterker nog, ze zullen het ‘probleem’ ook niets eens definieren als dat de staat te groot is.

  Oscar [13] reageerde op deze reactie.
  Albert Spits [14] reageerde op deze reactie.
  GB [21] reageerde op deze reactie.

 12. @Armin [12]:

  “Tenslotte werkt 40% van de bevolking direct of indirect voor de staat. Dat is ongekend in de menselijke geschiedenis. Deze mensen zullen nooit in opstand komen tegen hun broodheer. Sterker nog, ze zullen het ‘probleem’ ook niets eens definieren als dat de staat te groot is.”

  Dan zie ik maar één oplossing: dat de netto belastingbetalers massaal vertrekken om dit door en door corrupte socialistische systeem in een keer in elkaar te laten klappen.

 13. @Armin [12]: In elke crisis wordt de middenklasse juist weggevaagd. We hebben nooit zo’n periode gehad als nu, waarbij de overheid zo’n grote invloed heeft, maar de beloften niet meer kan waarmaken. Juist omdat de schulden onbetaalbaar zijn geworden, zal de overheid hoe dan ook gedwongen zijn om uitkeringen, subsidies, toelagen en andere uitgaven in te laten krimpen of af te schaffen. De belastingdruk blijft hoog, of stijgt zelfs verder. In Argentinië hebben we kunnen zien dat het grootste deel van de middenklasse is getroffen. Dit heeft tot een behoorlijk aantal regeringswisselingen geleid. Nu dat de rest van de wereld ook in een crisis zit komt de tijd dat veel landen de fases in het verhaal geschetst gaan doorlopen. Of men het nu leuk vindt of niet. Kijkend naar de geschiedenis werken keerpunten zo nu eenmaal.

  Oscar [15] reageerde op deze reactie.
  Armin [17] reageerde op deze reactie.

 14. Ik weet dat er ten tijde van de Franse revolutie 3 tegenkrachten waren.
  1. het ancienne regieme;
  2. de buitenlandse mogendheden;
  3. en de koningsgezinden.

  Waarom was men echter tegen het koningshuis?

  Een van de redenen was de ongelijkheid.

 15. @Albert Spits [14]: Precies mijn punt!

  Mijn punt is namelijk dat er géén revolutie zal komen.
  Maar …

  de overheid hoe dan ook gedwongen [zal] zijn om uitkeringen, subsidies, toelagen en andere uitgaven in te laten krimpen of af te schaffen.

  … maar ook …

  De belastingdruk blijft hoog, of stijgt zelfs verder

  Immers die 40% blijft en daarnaast moet de babyboom generatie toch gevoegd worden. Die generatie gaat met pensioen zonder genoeg kapitaal om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Rechtsom of linksom zal dat toch door de latere generaties betaald worden. En ten derde blijven de renteklasten op de staatschuld ook verder oplopen.

  Hub Jongen [18] reageerde op deze reactie.
  Albert S. [33] reageerde op deze reactie.

 16. @Hub Jongen [7]:

  –Een bevolking waarvan 90+% (??) gelooft “democratie” (= de meerderheid beslist)is het enige ware.

  Geloven in “democratie” is eigenlijk niet zo aan de orde vind ik.
  Je gaat er dan vanuit dat er momenteel een democratie is maar dat is op geen enkele manier het geval. Zie Uruzgan, zie Irak, zie grondwet EUSSR.
  Het systeem in NL zuigt hard door de parlementaire democratie waarbij er door coalitievorming naar hartelust gesjoemeld kan worden met gedane beloftes zonder dat de politici daarvoor ter verantwoording geroepen kunnen worden.
  Een direct systeem zoals er bv in Zwitserland is wijs ik niet per definitie af. Hoewel nooit ideaal heeft het wel zijn bepaalde waarde bewezen door de relatieve onafhankelijkheid van dat land.

  Neemt niet weg dat je je lot en hoop nooit in handen van politici moet leggen omdat je dan een gefrustreerd mens wordt.
  Stemmen kan m.i. wel ook al is het alleen maar om de gevestigde kliek een hak te zetten.
  En dat is nodig. Zie ook onderstaande link van Verhagen in een zeldzaam eerlijke bui;

  http://www.nujij.nl/europa-moet-een-geopolitiek-machtsblok-worden.7840288.lynkx

  Wat een walgelijk figuur is het toch…

  Oscar [20] reageerde op deze reactie.

 17. @GB [19]:

  “Je gaat er dan vanuit dat er momenteel een democratie is maar dat is op geen enkele manier het geval. Zie Uruzgan, zie Irak, zie grondwet EUSSR.”

  Het probleem is dat mensen zelfs zodanig voorstander van een democratie zijn dat zij pleiten voor méér democratie. Zie kritiek op de EU, zie Irak, zie Eline van den Broek.

  Niet alleen autoritaire semi-democratie, maar ook ook de zuivere democratie is abject en onwenselijk.

  GB [23] reageerde op deze reactie.

 18. @Armin [12]:

  Je verhaal is er een van de situatie zoals die NU is. Qua welvaart hebben we het inderdaad -nog- goed.
  Als de crisis serieus losbarst zal die situatie heel anders worden want deze crisis IS serieus!
  Als de werkende bevolking inclusief die 40% van de bevolking die voor de staat “werkt” alle zekerheden onder zich weg voelt slaan geloof ik wel dat ze in opstand komen tegen hun broodheer.

  Of zou de bevolking inmiddels zo passief zijn geworden dat het wensdenken mijnerzijds is 😉 ?
  We zullen het zien in de nabije toekomst.

  Armin [28] reageerde op deze reactie.

 19. @Oscar [20]:

  Het gaat niet over méér democratie maar meer beslissingsbevoegdheid bij het individu. En dat beslissingsrecht op een zo laag mogelijk niveau neer leggen (bij het kanton, de gemeente en het liefst zo veel mogelijk bij het individu).
  Het individu stemt vaak uit eigen belang en ik denk dat ze daarbij ook wel naar het lange termijn kunnen kijken en dat laatste is iets waar politici echt niet mee bezig zijn.

  Zwitserland is een land dat altijd strikte neutraliteit en onafhankelijkheid heeft aangehouden.
  Een prestatie van formaat en dat heeft veel te maken met het democratische systeem dat daar wordt aangehouden.

  Ook hun laatste referendum waarbij ze een halt toe riepen aan verdere bouw van moskeeën vond ik een goede.
  Als je het strikt libertarisch bekijkt is het een immorele beslissing omdat een meerderheid zijn wil oplegt aan een minderheid.
  Toch zie ik het zo niet en ik vraag me nog steeds af hoe in de praktijk een libertarische samenleving een collectivistisch/fascistische ideologie als de Islam effectief zou kunnen stoppen.

  Oscar [24] reageerde op deze reactie.
  Oscar [25] reageerde op deze reactie.

 20. @GB [23]:

  “Ook hun laatste referendum waarbij ze een halt toe riepen aan verdere bouw van moskeeën vond ik een goede.
  Als je het strikt libertarisch bekijkt is het een immorele beslissing omdat een meerderheid zijn wil oplegt aan een minderheid.”

  Het referendum ging niet over de bouw van moskeeën, maar over de bouw van minaretten.

  Klopt, het is ook een immorele beslissing.

  “Toch zie ik het zo niet en ik vraag me nog steeds af hoe in de praktijk een libertarische samenleving een collectivistisch/fascistische ideologie als de Islam effectief zou kunnen stoppen.”

  Als we de afgelopen 150 jaar geen democratie, maar libertarisme, hadden gehad in Europa dan zou er waarschijnlijk helemaal geen sprake zijn geweest van massa-immigratie naar Europa. En ook het cultuur-marxisme, en voor het cultuur-marxisme zo kenmerkende westerse zelfhaat, zou vrijwel geheel afwezig of uiterst marginaal zijn.

  Men kan de oplossing van een probleem onmogelijk in het mechaniek vinden dat het probleem heeft veroorzaakt.

  Dood aan de democratie!

  GB [31] reageerde op deze reactie.

 21. @GB [23]:

  Weet u wat leuk zou zijn, men kan dit ook bij Hoppe tegenkomen, als alleen de nettobelastingbetalers stemrecht zouden hebben.

  En wel de nettobelastingbetalers over de afgelopen 4 jaar. Dus als je die afgelopen vier jaar één jaar ambtenaar, één jaar werkeloos, één jaar medewerker voor een bedrijf dat subsidie ontvangt en één jaar medewerker voor een bedrijf dat geen subsidie ontvangt dan kom je niet in aanmerking voor passief of actief kiesrecht.

  Behalve dat alleen nettobelastingbetalers kiesrecht hebben zal de mate waarin in je belasting betaald, in absolute aantallen, ook mee moeten wegen. Netto € 1.000.- belasting betaald = 1 stem. Netto € 1.000.000.- of meer betaald = 100 stemmen.

  Op die manier zullen politici hun eigen salaris als politicus laag moeten houden en nevenactiviteiten geheel los van de staatsactiviteiten moeten ontplooien om hun passieve kiesrecht niet te verliezen.

  Omdat ambtenaren zonder overige werkzaamheden geen stemrecht hebben zullen politieke partijen het niet interessant vinden om te pleiten voor de verhoging van de ambtenarensalarissen of het uitbreiden van het ambtenarenapparaat.

  Omdat werkelozen geen stemrecht hebben zullen politieke partijen het niet interessant vinden om te pleiten voor hogere uitkeringen.

  Omdat werknemers van organisaties die subsidie ontvangen geen stemrecht hebben kunnen er met gemak voorstellen in het parlement worden aangenomen waardoor subsidies aan bepaalde organisaties geschrapt worden.

  Het probleem is echter dat beperkte democratie op termijn leidt tot een omvangrijke democratie, een kleptocratie met algemeen kiesrecht. Kijk maar eens naar de West-Europese geschiedenis van 1830 tot 1917.

  Ook de beperkte democratie dient radicaal en compromisloos te worden afgewezen.

 22. Wij zijn niet meer dan het kindje dat dartelt en af en toe wat tegenspartelt. De beul gaat onverdroten door en scoort miljarden zielen uit naam van de hogere macht, het vlees moet worden verkocht, want er is vraag. Niemand stopt de waanzin, hooguit constateert en komt men tot de conclusie dat niemand de slager kan of wil tegenhouden. We geven onszelf, omdat we erbij willen horen, omdat de macht ons niet meer los laat die we hebben toegelaten, omdat we niet beter willen weten, maar luisteren naar boeken, wetten en regels. Geïndoctrineerd door de macht, die ons wijs maakt dat we zo horen te leven en niet anders. Vrije mensen, vrije denkers zullen paria’s zijn en worden bespuugd….

  De macht is gangreen die niet vraagt of het lichaam zo beleefd wil zijn even mee te werken om opgevreten te worden….Het komt en doet wat het moet doen, meedogenloos en zonder enig gevoel of berouw…We zijn brandstof, totdat we niet meer zijn dan as. Pas dan zal ook de alles verterende macht in het niets oplossen..Het heeft pas dan zijn ziekelijke honger gestild.

  De mens is niet meer dan een dwaas experiment, een getemd beest in een kooi, die ver van zijn natuurlijke habitat is komen te staan en niet meer weet wat of wie hij werkelijk is en accepteert dat zijn leven geen leven meer is en hij denkt en doet zoals de macht het wil.

 23. @Hub Jongen [18]: Nee, ik schreef in eerdere discussies ookw el dat de verzorgingstaat haar ‘optimum’ heeft bereikt. Dwz ze is maximaal qua omvang zonder haar gastheer ‘op te eten’.

  De belastingdruk blijft en zal nog iets stijgen ivm de kosten voor de vergrijzing. Maar met horten en stoten zullen dan via kwaliteitsverlagingen van overheidsdiensten de uitgaven en inkomsten in evenwicht gehouden worden.

  Andre NI [29] reageerde op deze reactie.

 24. @GB [21]: Je verhaal is er een van de situatie zoals die NU is. Qua welvaart hebben we het inderdaad -nog- goed.
  Als de crisis serieus losbarst zal die situatie heel anders worden want deze crisis IS serieus!

  Wat is ‘de’ crisis. Ik bedoel dat niet flauw, maar ik mis kennelijk de verborgen bom. Let wel, ik kan heel wat misstanden opnoemen, maar ik zie geen kruitvat en geen lont.

  Ik zie vooral langzame en gezapige stagnatie. Meer het Japan model dan het Argentinie model.

  Andre NI [30] reageerde op deze reactie.
  GB [32] reageerde op deze reactie.

 25. @Armin [27]:

  Een paar jaar geleden (ongeveer) beweerde je dat het niet handig was om in goud te beleggen. Nu ben ik de laatste die op een punt in zou stappen waarvan het duidelijk is dat er al een grote move is geweest, maar sindsdien is de prijs wel aanzienlijk gestegen.

  Kortom, het blijft lastig om te voorspellen. Wat niet lastig is, zijn een aantal basisgegevens, zoals dat machthebbende stakeholders op elk niveau er uit zullen halen wat er in zit zolang het kan.

  We zitten opgescheept met een feed-forward systeem (geen negatieve terugkoppeling en de neiging om delta’s te vergroten door meer van hetzelfde). De belastingdruk zal toenemen. De neiging van jongere generaties om niet te hoeven betalen voor de problemen die niet door hen zijn veroorzaakt, zal ook toenemen. De jongere generaties zijn toekomstige kiezers. Dat zijn de grenzen van het feed-forward systeem.

  De kwaliteitsverlagingen zijn business as usual. Uitgaven en inkomsten zullen niet in evenwicht zijn, zolang de overheid het monopolie op de creatie van geld heeft.

  Overheden leren niet. Nooit.

  Armin [38] reageerde op deze reactie.

 26. @Armin [28]:

  “De crisis” manifesteert zich vooral doordat de massa betaalt voor de welvaart van een kleine groep. Door welvaartsoverdracht kortom, veroorzaakt doordat een vrije markt ondergeschikt is aan de collectieve gedachte.

  Wat dat betreft maakt het niet uit of de toekomst meer op Japan dan op Argentinië lijkt. Het is moreel niet in de haak.

  Armin [39] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.