In een discussie verdedigde een vurig socialist het beleid van minister Cramer om 50 Afrikaanse jongeren de top in Kopenhagen te laten bijwonen. Kosten: 750.000 Euro.

Argumenten:
1. Het is bewezen, dat CO2-uitstoWaarde kameraad Jelleot in toenemende mate leidt tot “Global Warming”|
2. Het is van belang de slachtofferlanden te doordringen van de ernst van het probleem.

3. Over de sponsoring van jongeren is ophef misplaatst. Met sponsoring hoop je iets te bereiken en terug te krijgen, dat meer is dan het erin gestoken bedrag. Je kunt het vergelijken met gratis studie beurzen en dat vinden we heel normaal.
4. Minister Cramer weet heus wel wat ze doet

Wat krom is met noodzaak recht praten

Waarde kameraad,

Je weet, dat kerken zich tot op de dag van vandaag in bochten hebben gewrongen om het evangelie overeind te houden. Na de niet meer te stuiten grote uitstroom van de gelovige schare ontstonden er nieuwe religies, zoals communisme, socialisme, fascisme en nu in opkomst “ClimateChange”. Sommige van die religies hadden weliswaar sporen in het verre verleden, maar de maatschappelijke betekenis begon toch eigenlijk vanaf de negentiende eeuw.

Het kerkelijk dogma werd vervangen door het manifest met paradijselijke pretenties en ook de andere kenmerken van de religie ontbreken niet, zoals het niet toelaten van kritiek, manipulatie van wetenschappelijke gegevens, boycot van gevaarlijke ideeën, volksverlakkerij, indoctrinatie en zo nodig bedreiging en geweld. Het “nobele doel” heiligt de middelen, eigenlijk is niets te dol om het manifest overeind te houden.

Zonder dat de volgelingen zich daar zo bewust van zijn, en met de illusie van de beste bedoelingen, zijn ze onderdeel geworden van een niet beheersbaar causaal proces. Het dogma bepaalt onweerstaanbaar het verloop van het denken. Al wat krom is in het heilig streven moet recht gedacht worden; een smet op het manifest is onaanvaardbaar.

Zoals gezegd, niet uit onoprechtheid handelt de gelovige, maar omdat twijfel, laat staan rationeel ingaan op kritiek, gevoelsmatig onmogelijk is geworden. De gelovige mag niet ontrouw zijn aan het dogma, niet ontrouw zijn aan de gemeenschap van gelovigen.

Het overeind houden van een paradigma is in de wetenschap een bekend gegeven (T.S. Kuhn), maar het is niets vergeleken met de volharding van het manifest. Het dogma lijkt op een waan, waarbij helaas de grootste waan is, het idee deze te willen ontkrachten met redelijke argumenten.

Laten we ons hier beperken tot de nieuwste tak aan de boom van het geloof: “Climate Change”.

In de jaren 70 sprak men van “Climate Cooling”, daarna werd het idee van de “Global Warming”populair en nu is het dus “Climate Change”. Het verzetten van de bakens is een gebruikelijke oplossing binnen het religieuze denken. Tegen de verandering van het klimaat is helemaal niets in te brengen, zolang de aarde bestaat zijn er veranderingen geweest.

De vraag is: Wat is in deze de invloed van de mens in de korte tijd van zijn bestaan op aarde.

Vaststaat dat de mens geen rol heeft gespeeld bij de grote klimaatveranderingen in het verleden van de aarde door factoren die ook nu nog onverminderd van betekenis zijn. D.w.z ook zonder mens en dier zijn klimaatveranderingen te verwachten.

In “Climate Change” heeft de gestelde vraag geleid tot een religieuze uitwerking.

Uit min of meer onverdachte hoek (Buitenhof) blijkt, dat Max Pam in alle nederigheid er niet omheen kan “Climate Change”als een religie te beschouwen.

“Climate Cange”geassocieerd met hocus pocus?

De ontboezeming van Max Pam zal de kameraden Simons en Cramer zeker niet welgevallig zijn. Laten we afwachten, hoe lang Max Pam nog in beeld mag blijven.

Een ontboezeming kan interessant zijn, maar wat zijn de feiten? Voldoet “Climate Change”aan de kenmerken van een religie?

Allereerst springt in het oog de intolerantie van andere redelijke opvattingen. Zo meldt de voormalig specialist wetenschapsfraude van TNO, Arthur Rörsch, dat er aangaande “Climate Change” niet meer gesproken kan worden van een oprechte wetenschap. Artikelen die de betekenis van het kooldioxide paradigma kritisch bezien worden systematisch uit de wetenschappelijke tijdschriften geweerd. Hij spreekt van een onthutsende arrogantie bij een kennisniveau, dat nauwelijks verder is dan het niveau van 1965. “Climategate” bewijst de intentie tot bedrog. Kameraad Cramer spreekt zich slechts uit over misdadige hackers, niet over de pijnlijke onthulling van pseudowetenschap.

Er wordt melding gemaakt van geweld. Lord Monckton, een vooraanstaande wetenschapsjournalist met kritische geluiden, werd tijdens de conferentie in Kopenhagen in elkaar geslagen.

Van indoctrinatie geeft Kameraad Cramer nog een aardig voorbeeld door vijftig “geselecteerde”, Afrikaanse jongeren klimaat rijp te willen maken. Destijds werd er schande gesproken bij soortgelijke praktijken in de Sovjet-Unie.

De ontboezeming van Max Pam is dus kennelijk niet geheel uit de lucht gegrepen.

Ingaande op jouw argumenten ter verdediging van kameraad Cramer.

 1. Met de term sponsoring wordt het doel niet automatisch gerechtvaardigd. Zo vinden we de sponsoring door de farmaceutische industrie om bij voorkeur bepaalde medicijnen voor te schrijven niet acceptabel, als daardoor andere -en mogelijk betere medicijnen de patiënt worden onthouden.
 2. Dat minister Cramer heus wel weet wat ze doet, is geen argument. Francis Bacon noemde het een van tekortkomingen van het middeleeuwse denken. Het is vergelijkbaar met de gelovige die beweert, dat Meneer Pastoorke het echt wel zal weten
 3. Wie zijn die zogenaamde elitaire jongeren, die geïndoctrineerd moeten worden alsof het een nieuwe, heilige missie betreft? Wim Kan zou zeggen: “Deze jongeren zijn de vooraanstaanden, zij die het eerste bij het vliegtuig stonden”
 4. Een studiebeurs heeft niet de intentie tot indoctrinatie en is niet vergelijkbaar met het kostbare uitstapje naar Kopenhagen, waar het klimaat behoorlijk tegenviel.

Conclusie:

Het denken, dat vanuit een dogma bepaald wordt, leid tot stagnatie van een probleemoplossing en tot verspilling van energie.

“Climate Change” als religie leidt tot onvoldoende bezinning op het klimaat probleem, tot ver strekkende, inadequate oplossingen en tot gigantische verspilling.

Een integere wetenschap zoekt bij een gestelde hypothese naar steun, maar in het bijzonder naar bezwarende feiten en is er niet op uit deze te verdoezelen ter wille van politiek-religieuze kortzichtigheden. Een betrouwbare wetenschap is nog altijd het beste uitgangspunt voor een efficiënte praktijk.

Ingezonden door DAH

4 REACTIES

 1. Wat de sponsoring wel met een studiebeurs gemeen heeft, is dat ze met gestolen belastinggeld gefinancierd werd en ze dus beide verwerpelijk zijn.

 2. “Once a government resorts to terror against its own population to get what it wants, it must keep using terror against its own population to get what it wants. A government that terrorizes its own people can never stop. If such a government ever lets the fear subside and rational thought return to the populace, that government is finished.”

  Michael Rivero

  Iraq-hoax
  Griep-hoax
  Global warming-hoax
  Terrorisme-hoax
  We hebben de crisis niet zien aankomen-hoax
  DSB-hoax

  Ik zou zeggen:”This government is finished”

Comments are closed.