Door Hans-Hermann Hoppe

De hoofdtaak voor degenen die het tij willen keren en een totale ineenstorting willen voorkomen is de ‘delegitiminatie’ van de idee van democratie als de grondoorzaak van de huidige staat van progressieve ‘decivilisatie’. Voor dit doel dient men er eerst op te wijzen dat het moeilijk is om in de geschiedenis of de politieke theorie voorstanders van democratie te vinden. Vrijwel alle belangrijke denkers hadden niets dan minachting voor democratie. Zelfs de Vaders des Vaderlands van de Verenigde Staten, vandaag de dag beschouwd als het model van een democratie, waren er strikt tegen. Zonder een enkele uitzondering beschouwden zij democratie als niets meer dan regering door het gepeupel. Zij beschouwden zichzelf als leden van een ‘natuurlijke aristocratie’ en in plaats van democratie stonden zij een aristocratische republiek voor.
Buitendien, zelfs onder de weinige theoretische verdedigers van de democratie als Rousseau, bijvoorbeeld, is het bijna onmogelijk om iemand te vinden die democratie bepleit voor iets anders dan extreem kleine gemeenschappen (dorpen en kleine steden). Met recht, in kleine gemeenschappen waar iedereen iedereen persoonlijk kent, de meeste mensen kunnen niet anders dan erkennen dat de positie van degenen die ‘hebben’ kenmerkend gebaseerd is op superieure persoonlijke prestaties net zoals de positie van degenen die ‘niet hebben’ verklaard kan worden door hun persoonlijke tekortkomingen en inferioriteit. In deze omstandigheden is het veel moeilijker om er mee weg te komen anderen om te proberen, tot eigen voordeel, anderen en hun eigendommen te plunderen. In duidelijk contrast hiermee: in grote gebieden die miljoenen of zelfs honderden miljoenen mensen omvatten, waar potentiële plunderaars hun slachtoffers niet kennen, en vice versa, is de menselijke begeerte zichzelf te verrijken ten koste van een ander aan weinig of geen beteugeling onderhevig.

Belangrijker, het moet weer duidelijk worden gemaakt dat de idee van democratie zowel immoreel als oneconomisch is. Aangaande de morele status van regering door de meerderheid moet er op gewezen worden dat A en B wordt toegestaan samen C uit te kleden, C en A op hun beurt beroven B, en vervolgens spannen B en C samen tegen A, enz. Dit is geen rechtvaardigheid, maar morele verkrachting, en in plaats van democratie en democraten met respect te behandelen zouden zij openlijk geminacht dienen te worden en worden bespot als morele bedriegers.

Aan de andere kant, wat de economische kwaliteit van democratie betreft, moet het zo krachtig mogelijk worden benadrukt dat niet democratie maar dat privé eigendom, productie en vrijwillige ruil de voornaamste bronnen van de menselijke beschaving en voorspoed zijn. Het dient vooral te worden benadrukt, in tegenstelling tot de wijdverbreide mythen, dat het gebrek aan democratie in essentie niets te maken heeft met het bankroet van het socialisme Russische stijl. Het was niet het de manier waarop politici gekozen werden dat het probleem van het socialisme vormde. Het was politiek en politieke besluitvorming als zodanig.
In tegenstelling tot elke private producent onafhankelijk te laten beslissen over wat er gebeurt met specifieke bronnen, zoals onder een regime van privé eigendom en contractualisme, is met volledig of deels gesocialiseerde productie factoren voor elke beslissing toestemming van iemand anders nodig. Het doet voor de producent niet ter zake hoe degenen die toestemming geven worden gekozen. Wat hem aangaat is dat er überhaupt toestemming gevraagd moet worden. Zolang dit het geval is, wordt de prikkel van de producenten om te produceren verlaagd, met verarming tot gevolg.
Privé eigendom is onverenigbaar met democratie, zoals met elke andere vorm van politieke heerschappij. In plaats van democratie is voor zowel rechtvaardigheid als economische doelmatigheid een zuivere, niet aan restricties gebonden samenleving met privé eigendom nodig – een ‘anarchie van productie’ – in welke niemand iemand regeert en waar alle betrekkingen van producenten vrijwillig zijn, en dus in wederzijds voordeel.

Vertaald, uit het Engels, door:

Oscar

februari 2010

25 REACTIES

 1. “Delegitimering van de democratie”.
  Dat klinkt heel leuk en ik ben het er dan ook volmondig mee eens, maar het werkt pas als je dit groots oppakt.

  Delegitimering van de democratie door te praten met anderen en te proberen anderen van je gelijk te overtuigen is een nagenoeg onmogelijke taak. Zolang een groot deel van de bevolking denkt dat democratie het beste systeem is, angst heeft voor de vrije markt en denkt het recht te hebben om te profiteren van de inspanning van een ander, ben je nergens. Je bent immers aangewezen op het democratische proces om het plunderen een halt toe te roepen. Een meerderheid ga je nooit bereiken, dus hoe dan wel?

  Door het delegitimeren door een minderheid, maar wel een dusdanige minderheid, dat daar niemand iets aan kan doen. Onder delegitimeren versta ik in dit geval: stop met het legitimeren van de democratie door te stoppen met je aan de regels van de democratie te houden. Minst gevaarlijk is het stoppen met stemmen. Gevaarlijker wordt het om je passief niet aan ‘wettelijke regels’ te houden, zoals het niet aanvragen aan een bouwvergunning e.d. Pas echt gevaarlijk is het als je actief delegitimeert: het niet meer afdragen van belasting en er voor zorgen dat dat niet afgepakt kan worden.
  Uiteraard kan een individu dit niet, die wordt op een gegeven ogenblik door een gewapende overmacht van het bed getild. Dit werkt alleen maar als flinke groepen (100.000+?) zich van het kwaad bewust zijn en daartegen willen en durven ageren.

 2. @LvM [3]:

  Gematigde dieven. Zoals gewapende roofovervallers die, nadat ze je uit de slaap hebben gewekt, niet roepen ‘waar is de klaus?’ maar ‘waar is de zegelboekje van Albert Hain?’.

  PVV’ers, VVD’ers….het zijn allemaal sociaal-democraten.

 3. Volgens mij moet men zich eerst afvragen of Nederland wel een democratie is en niet, zoals ik denk, een aristocratie. Onder een democratie versta ik dat de macht daadwerkelijk berust bij individuen, en dat deze individuen rechtstreeks invloed uitoefenen op de regering, men zou dit referenda kunnen noemen als in een directe democratie. Daarnaast kent men de aristocratie, net als een democratie een republiek, maar dit terzijde. Een aristocratie wordt beheerst door een politieke elite, een elite die al dan niet verkiesbaar is, maar zich terdege onderscheidt van de rest van de bevolking, omdat hun stem daadwerkelijk telt, daarnaast gelden voor hun andere regels dan voor het gepeupel. In andere woorden, in een aristocratie heersen politiek elitaire lieden, die het zichzelf erg makkelijk maken ten koste van een hardwerkende bevolking en elke beleidsfout die begaan wordt in een dergelijk aristocratie komt altijd op het bord van de bevolking, terwijl de politici altijd hun verworven positie behouden.

  Met andere woorden, in een democratie heerst het individu alleen over het individu, dit wordt ook wel vrijheid genoemd. In een aristocratie heerst een klein bevoorrecht deel (dus een deel dat niet meer van de bevolking is, want vrijheid impliceert ook gelijkheid) over de bevolking. Men zegt wel eens: ‘wij leven in een democratie want wij hebben stemrecht’, maar mensen die de geschiedenis kennen hoef ik niet te vertellen dat vele staatsvormen stemrecht kenden en dat enkelen van de beruchtste dictators verkozen waren, ik concludeer hier uit dat het recht om te stemmen op een persoon of personen geenszins leidt tot democratie, maar enkel tot aristocratie. Aristocratie draait letterlijk om persoonsverheerlijking (sommigen zijn meer gelijk dan anderen), terwijl democratie juist niet draait om dit verschil, in engere zin draait democratie om het behoudt van macht bij het individu en deze doet er slecht aan om dit af te staan middels het stemrecht. In een democratie is een regering ondergeschikt aan de vrijheid van het individu, en wendt deze regering pas haar macht aan: wanneer deze vrijheid bedreigd wordt en niet om deze vrijheid te bedreigen. Een democratie kenmerkt zich door een zwakke regering en een sterk en weerbaar volk.

  Oscar [6] reageerde op deze reactie.

 4. @RzzRBladez of Redemption [5]:

  Nederland een aristocratie? Laat me niet lachen! Wat zijn de merites van de leden der heersende klasse?

  “In andere woorden, in een aristocratie heersen politiek elitaire lieden, die het zichzelf erg makkelijk maken ten koste van een hardwerkende bevolking en elke beleidsfout die begaan wordt in een dergelijk aristocratie komt altijd op het bord van de bevolking, terwijl de politici altijd hun verworven positie behouden.”

  Het is duidelijk dat u dus geen aristocratie bedoelt maar een oligarchie van een pseudo-elite.

  “Een democratie kenmerkt zich door een zwakke regering en een sterk en weerbaar volk.”

  Nee, hoor. Integendeel. Democratie kenmerkt zich door een uitdijende overheid waarin aan voortdurende herverdeling wordt gedaan door demagogen.

  “In een democratie is een regering ondergeschikt aan de vrijheid van het individu, …”

  Nee, hoor. Integendeel. In een democratie is de vrijheid van het individu ondergeschikt aan een regering. Eigendomsrechten en democratie gaan niet samen. Vrijheid en democratie gaan niet samen. Liefde en democratie gaan niet samen. Natuurrecht en democratie gaan niet samen. Non-agressie en democratie gaan niet samen. Beschaving en democratie gaan niet samen.

 5. Aristocratie is een heersende elite, anders zou het geen aristocratie zijn, gegoede burgers die er prat op gaan beter te zijn dan de bevolking, een deel van het volk dat om welke reden dan ook, denkt meer macht en vrijheden mogen te bezitten dan anderen, bijvoorbeeld het diplomatieke onschendbaarheidrecht, recht op wachtgeld en zo kennen wij er nog wel meer voor onze politieke elite.

  Democratie betekent dat het volk heerst met een meerderheid, niet dat een politieke elite heerst met een meerderheid van de stemmen, gegeven door een bevolking met te hoge verwachtingen. in een democratie bepaald de bevolking de opinie van de overheid, in Nederland bepaald de overheid de publieke opinie (denk maar zaken als Irak, Broeikaseffect en nog vele andere voorbeelden). Het mag steeds duidelijker worden dat de overheid bepaalt wat op de agenda staat en niet het volk.

  Daarnaast kan een democratie alleen bestaan indien men vrijheid heeft van informatie (die de regering graag achterhoud), gelijkwaardigheid voor de wet, (welke ik al heb aangetoond, redelijk afwezig is in Nederland), men kan kiezen uit ideeën i.p.v. personen en men de verantwoordelijkheid bij de burger zelf legt, want daarin schuilt de kracht van een directe democratie, de heersers krijgen zelf het lid op de neus.

  ofwel zoals Montesquieu in zijn boekje: Over de geest der wetten, al eens een onderscheid maakte tussen de republieken, dat betekent regering door het volk, maakte hij onderscheid tussen democratie: Geheel van de bevolking regeert over het geheel van de bevolking, tegenover aristocratie: Deel van de bevolking regeert over het geheel van de bevolking en meer smaken onderkende hij niet. en aangezien Nederland door een klein deel van de bevolking wordt geregeerd, kan men rustig spreken van een aristocratie.

  Oscar [8] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) [9] reageerde op deze reactie.

 6. @RzzRBladez of Redemption [7]:

  Wat we de afgelopen 100 jaar hebben gezien is democratie. Kiezers die politici kiezen die wetten maken om cadeautjes te geven aan de kiezers, ten koste van degenen die niet voor hen gekozen hebben.

  En natuurlijk is Nederland een pseudo-democratie. Ik zou de heersende klasse in Nederland echter niet aristocratisch willen noemen, maar kleptocratisch. Maar ook dat is inherent aan democratie. Niet alleen de pseudo-democratie dat feitelijk een autoritair bewind is van nep-elite aangevuld met een parlementair stelsel is abject en door en door slecht, ook een werkelijke democratie is dat. En waar ik mij voor in wil zetten is mensen helpen het inzicht te doen post vatten dat pleiten voor democratie pleiten is voor iets dat heel slecht en kleptomaan is.

  Dood aan de democratie!

 7. @RzzRBladez of Redemption [7]: Democratie kan slechts werken op kleine schaal. Daarbij is voor zinvolle democratie een noodzaak dat de kiezer zich bewust is van waar hij voor kiest, en dat veronderstelt interesse in het politieke gekonkel.

  Aangezien die basale interesse in de consequenties van een keuze geheel afwezig is, en men zijn kiesgedrag liever laat afhangen van beloften die in de laatste 6 weken vóór de verkiezingen gedaan worden (maar nooit ingelost) in plaats van van het trackrecord van de kandidaten is democratie altijd gedoemd zelfmoord te plegen.

  Het grote probleem is dat zeer velen medeslachtoffer worden van die zelfmoord. En dat men er niet van leert. Kiezers zijn opportunisten die stemmen naar de waan van de dag, en vervolgens vier jaar klagen over wat ze gekozen hebben. Dus zoals Oscar al zegt: dood aan de democratie. En stop in vredesnaam met reanimeren.

 8. In mijn opinie is democratie nog altijd de beslisbevoegdheid van het individu, misschien kan ik duidelijker maken wat ik bedoel door een uitleg te geven aan een bevelsstructuur die men heeft uitgevonden om snelle en adequate beslissingen te nemen. In een militaire situatie kent men twee bevelsstructuren: Befehlstaktik en Auftragstaktik, en deze tactieken zijn wederzijds uitwisselbaar en niet coherent, hiermee bedoel ik, dat de ene tactiek te vervangen is door de ander, maar niet hetzelfde hoeven te bereiken op dezelfde manier, ofwel met beiden kan men een oorlog winnen.

  Om een en ander duidelijk te maken: Befehlstaktik is er op gericht om mensen uitvoering te geven aan een vooropgesteld plan, zonder mogelijkheid hier van af te wijken. Terwijl Auftragstaktik er op gericht is een vooropgesteld plan te maken, waar men door inzicht van de meest nabijgelegen bevelsbevoegde vanaf mag wijken, eventueel gecontroleerd door de meest nabij gelegen hogere bevelsbevoegdheid. Met andere woorden, in een situatie van Auftragstaktik kan een sergeant ter plaatse een beslissing nemen over de locale situatie die een generaal op honderden kilometers afstand niet kan maken. Bij Befehlstaktik zou men eerst het bericht door alle rangen moeten laten gaan, zodat een generaal de beslissing zou maken, om daarna de beslissing via de hiërarchie weer terug zou moeten brengen tot de sergeant ter plaatse. U kunt zich voorstellen dat een dergelijke methode niet alleen communicatieve problemen meebrengt, maar ook een misvatting in de ervaring die men heeft. Men kan niet verwachten dat een generaal dezelfde ervaring heeft bij een situatie, hem verteld via de hierarchische lijn, als de sergeant ter plaatse hem zal ervaren. Uiteindelijk is de lokaal aanwezige beslisbevoegdheid de belangrijkste bevoegdheid, omdat deze direct, en dus adequaat kan reageren op de lokaal heersende situatie, terwijl de hoogste beslisbevoegdheid eigenlijk geen idee heeft waar het over debatteert.

  Gedurende de laatste decennia zijn ook de laatste van de militaire organisaties van de NAVO overgegaan op Auftragstaktik, omdat zelfs de militairen het inzien, dat Auftragstaktik de meest effectieve en meest efficiënte manier is van bevelvoering. Waarbij effectief betekent: de juiste dingen doen en waarbij efficiënt betekent: dingen op de juiste wijze doen. Daarnaast wil ik u graag meegeven, dat meneer Nash al lang geleden heeft laten blijken, dat regels die voor economie gelden, het best tot hun recht komen in zogenaamde oorlogssituaties (zie speltheorie). Het enige dat overblijft voor ons te beslissen is of wij een overheid willen, die wij besturen via Auftragstaktik, bottom up (ofwel het systeem dat wij nu hanteren); want we kiezen de personen, maar hebben niks te zeggen over wat zij doen. Of dat wij kiezen voor een systeem met een Befehlstaktik, waarin de bevolking bepaalt wat de rechten van de overheid zijn en dat de overheid niet meer kan doen dan Auftragstaktik aan ons delegeren, waaruit automatisch volgt dat de laagste, en dus kleinste, overheden de belangrijkste beslisbevoegdheid hebben.

  Marcel [17] reageerde op deze reactie.

 9. @LvM [3]:

  Maar het is toch best een hele vooruitgang als een dief zegt: “in je portemonnee heb je honderd euro en daarvan wil ik -maarrr!!!- twee tientjes hebben”, “begrijp goed, mijn concullega had alles geroofd, me-neer!”…Als dank geef je hem misschien nog wel een fooi ook en loop je lachend en opgetogen verder…

  Of had je gedacht dat men pro-niks de wereld kan redden of verbeteren. “Hallo, ze zijn toch zeker Sinterklaas niet”, als er bankbiljetten groeien op hun rug, dan was het wat anders.

  Marcel [16] reageerde op deze reactie.

 10. Wat wij de afgelopen 100 jaar hebben gezien is een monarchie, want in de Nederlandse grondwet wordt alleen de monarchie vastgelegd, net zoals dat in ‘The Constitution’ alleen de republiek is vastgelegd. Om mijzelf nader te verklaren, kabinet, parlement, hoger- en Lagerhuis zijn allemaal zaken die al eens eerder dienst deden, dan in wat wij democratie zijn gaan noemen. Het kabinet was een systeem van Adellijke heren die als adviseurs in dienst stonden van een monarch. Het parlement werd in het leven geroepen om de toenemende druk van rijke handelaren invloed te geven aan het hof, vooral gedurende de renaissance, meestal verdeeld in een Hoger- en Lagerhuis. Het Hogerhuis werd bevolkt door heren van de hoge adel en werden verkozen uit lokale belangrijke families, terwijl in het lager huis ook belangrijke en dus rijke handelaren werden toegelaten. Feitelijk is sinds het tijdperk van koningen het systeem niet veranderd. Want het bestaan van deze instituten is onveranderlijk overgenomen door wat wij democratie zijn gaan noemen, terwijl alleen de toelatingseisen zijn veranderd. Men kan wel inzien dat als de instituten gelijk blijven, maar alleen de toelatingseisen worden veranderd, dat het gedrag van het beest niet veranderd. Daarnaast bepaalde de monarch uiteindelijk wie er zitting had in deze instituten.

  Wie zitting in een instituut heeft, heeft geen invloed op wat een dergelijk instituut doet. Ofwel als men een op een instituut overneemt in een nieuw systeem, zal het gedrag van dat instituut niet veranderen. Men moet het instituut veranderen om een gedragsverandering te bewerkstelligen. Koning Willem II zag in de jaren 1845 – 1850 de liberale druk toenemen en verscheidene revoluties in naburige landen, en gaf dus snel toe aan meneer Thorbecke om de grondwet te wijzigen, maar niet de instituten, waardoor Nederland niet meer werd dan een monarchie met een verkozen parlement. Ofwel Nederland heeft nooit de status van democratie gehaald, ook al wordt dat met enige regelmaat verkondigd. In mijn opinie zijn het aantal democratische landen op een gemuteerde hand te tellen: weinig.

  Wat wij democratie zijn gaan noemen is niet meer dan een zwak aftreksel van een monarchie, op zijn best een aristocratie, maar dat zou mede kunnen komen doordat de uitvinder van de trias politica van adel was en hij de monarchie aanhing, en omdat hij zijn boek ‘Over de geest der wetten’ publiceerde rond 1746, zal hij misschien wel zijn positie en die van andere edelen hebben willen veiligstellen. Daarnaast verkoos Montesquieu ook om te kiezen voor een gedelegeerd systeem in plaats van een direct systeem, omdat dit makkelijker zou vervallen tot een aristocratie, waaruit zijn minachting voor de democratie blijkt, mede omdat hij kiest voor dit systeem zonder rekening te houden met betere mogelijkheden door techniek. ‘Omdat in een vrije staat iedere mens vrij is, moet het gehele volk de wetgevende macht uitoefenen. Omdat dit in grote staten niet mogelijk is, moet de wetgevende macht door volksvertegenwoordigers uitgeoefend worden.’ In mijn opinie is dat niet meer dan een excuus om weer afhankelijk te zijn van een aristocratie.

  Oscar [13] reageerde op deze reactie.

 11. @RzzRBladez of Redemption [12]:

  “Wat wij de afgelopen 100 jaar hebben gezien is een monarchie, want in de Nederlandse grondwet wordt alleen de monarchie vastgelegd, net zoals dat in ‘The Constitution’ alleen de republiek is vastgelegd.”

  Er is sinds 1848 sprake van een democratie. Die vanaf 1848 steeds meer is uitgebreid, met als tragische dieptepunten het algemene kiesrecht voor mannen en vrouwen in 1919. De opmaat van het allesvernietigende werk van socialisten (of deze socialisten zich nu communistisch, fascistisch, nationaal-socialistisch, sociaal-democratisch, liberaal democratisch of christen-democratisch noemen).

  Dood aan de democratie!

  Dave B. [14] reageerde op deze reactie.

 12. @<a href="#co@Oscar [13]: mment-240958″>Oscar [13]:
  Democratie is een uitvloeisel van de Franse revolutie. Ons stelsel wordt dan ook niet voor niets een liberale democratie genoemd. De grootste tegenstanders van deze democratie waren/zijn juist fascisten en nationaal-socialisten, lees de geschriften van Mussolini en Hitler er maar op na. Communisten zijn ook niet grote aanhangers van de parlementaire democratie, zij kennen alleen de éénpartijstaat, ook wel de dictatuur van het proletariaat genoemd, niet iets waarbij je aan democratie denkt.

  Oscar [15] reageerde op deze reactie.
  Tony [23] reageerde op deze reactie.

 13. @Dave B. [14]:

  De communisten, fascisten en nationaal-socialisten zijn om een geheel andere reden tegen democratie dan ik. Ik ben tegen democratie om anti-etatistische, anti-agressieve redenen, terwijl communisten, fascisten en nationaal-socialisten voorstander zijn van een grote overheid en het uitoefenen van agressief geweld tegen burgers.

 14. @RzzRBladez of Redemption [10]: Je zegt :”In mijn opinie is democratie nog altijd de beslisbevoegdheid van het individu.”

  Maar democratie is de beslisbevoegdheid van de meerderheid (theoretisch althans). In dit geval worden de individuele rechten aan de kant gezet ten behoeve van de meerderheid. Stel de gemeente wil een leuk recreatieterrein met een mooi meertje daarbij. Alleen staat er net op die plek een woonwijk (dit is echt gebeurt in de provicie Groningen).

  Dan worden de bewoners onteigend en deze individuen hebben dan geen beslisbevoegdheid.

  Oscar [18] reageerde op deze reactie.

 15. Ik ben nog steeds van mening dat de laagst aanwezige beslisbevoegde in een democratie de beslissing dient te nemen. Thuis doet de huiseigenaar dat, dus niet de rijksoverheid, in een gemeente de gemeenteoverheid, dan provincie en dan pas het rijk. Men moet maar eens loslaten van al die bemoeizucht. Iemand in Limburg heeft niks te maken met het beleid in Delfzijl, maar in het systeem dat wij nu hanteren is de rijksoverheid heel bemoeizuchtig met wat u in uw eigen huis doet en ik kan dat niet als democratie betitelen, domweg omdat de eigenaar/huurder de laagste beslisbevoegdheid zijn in uw huis. en een meerderheidsregeling binnen een wijk of een gemeente gaat dus boven een meerderheid binnen een land, zo ook een meer. ofwel de laagste beslisbevoegde neemt de beslissing en dat bent u.

  Oscar [20] reageerde op deze reactie.

 16. Nederland is een beperkte parlemeraire democratie.De beperking is gelegen in het maken van coalitie accoorden waardoor er van de partij programma’s maar weinig overblijft.Alleen echte democratie kan een duurzame samenleving opleveren.
  Zo’n samenleving zal er volkomen anders uitzien dan wat we nu hebben.Beslissingen die lokaal genomen kunnen worden ,worden lokaal genomen.Beslissingen die een regio aangaan worden genomen door lokale vertegenwoordigers.Het invoeren van een zinvolle democratie zal langzaam moeten geschieden wil het enige kans van slagen hebben immers ,we zijn gedurende zeer lange tijd voorgelogen en onthouden van zinvolle informatie met als resultaat dat onze zakkenvullende regenten hun gang konden gaan.Niet geld moet een samenleving sturen,geld is slechts een hulpmiddel.Werk slechts zoveel als nodig is.Veel energie zal gestopt kunnen worden in zinvolle ontwikkeling op allerlei gebieden.Door de kleinschaligheid aan de basis is er geen plaats voor zakkenvullerij en dictators.
  Frans

  R. Hartman (NI) [22] reageerde op deze reactie.

 17. @F.Veenhof [21]:

  Alleen echte democratie kan een duurzame samenleving opleveren.

  ‘Echte democratie’ staat gelijk aan groepsverkrachting. Het beoogde slachtoffer mag meepraten, maar heeft uiteindelijk niets te zeggen.

  Democratie is mob rule, de terreur van de meerderheid, van 50% + 1, waarbij de rechten van andersdenkenden met voeten getreden worden.

  Democratie kan niet bestaan zonder agressief geweld.

  Democratie zal derhalve NOOIT een ‘duurzame’ (samen met ‘respect’ het meest misbruikte woord van het eerste decennium van 2010) samenleving opleveren.
  LvM [24] reageerde op deze reactie.

 18. @Dave B. [14]:

  Democratie wordt niet superieur, door te refereren aan zaken die nog slechter zijn.

  Bovendien, Hitler schijnt ook dierenliefhebber geweest te zijn.
  Zegt dat ook iets over andere dierenliefhebbers?

  Hitler, Stalin en Mussolini waren allemaal collectivisten. Ze zagen het individu als ondergeschikt aan het grotere belang voor het collectief. Of dat collectief nu besloten ligt in de klasse, de staat, of het ras.
  Dat is ook zo met democratie, waar het individu ondergeschikt is aan het grotere belang van de meerderheid (idealiter, want zo positief functioneert de parlementaire democratie niet eens).

Comments are closed.