De Christen Unie is een van de twee partijen van het demissionaire kabinet Balkenende IV. Partijleider en minister Rouvoet zal ook deze verkiezingen weer lijsttrekker zijn van deze partij.

I Genetisch veranderde (landbouw)gewassen worden noch commercieel, noch via proeven op het vrije veld geïntroduceerd zolang genetische uitwisseling met andere wilde of gekweekte planten niet is uitgesloten. Zolang die garantie ontbreekt is Nederland voor handhaving van een Europees moratorium.

De eigenaar van gewassen dient zelf te bepalen of hij zijn gewassen genetisch wil laten manipuleren of niet. De klanten dienen zelf af te wegen of zij genetisch gemanipuleerde gewassen willen kopen of niet. – 1 karaat

II Het octrooirecht dient zich strikt te beperken tot (commerciële toepassingen van) uitvindingen. Het menselijk lichaam noch delen van het menselijk lichaam noch menselijke genen dienen octrooieerbaar te zijn. Hetzelfde geldt voor dieren en planten. Brede claims op genetisch veranderde organismen moeten worden afgewezen. De aan genetische manipulatie verbonden risico’s dienen, ook in financiële zin, bij de betreffende vergunninghouder te worden gelegd. Europese wetgeving (de Octrooiregeling) dient kritisch gevolgd en aangepast te worden.

Octrooirecht is een frustrerende factor. De meeste libertarische theoretici zijn er tegen, maar sommigen zijn van mening dat via contracten, de producent van een goed brengt dan een product op de markt met de voorwaarde dat zijn product niet nagemaakt mag worden, toch een vorm van octrooirecht mogelijk is. 0 karaat

III Er komt op zondag een verbod op vrachtvervoer over de weg, zoals in andere Europese landen het geval is.

Niet liberaal. – 1 karaat

IV Jongeren zonder diploma en zonder vast werk blijven tot hun 23e levensjaar partieel leerplichtig tot zij een diploma hebben behaald.

Leerplicht is niet libertarisch. En dus een leer-en diplomaplicht van handelsbekwame mensen zeker niet. -1 karaat

V Er worden geluidslimieten gesteld in voor het publiek toegankelijke uitgaansgelegenheden, ter voorkoming van blijvende gehoorschade bij met name jongeren.

Die jongeren dienen zelf hun verantwoordelijkheid te nemen en weg te blijven van uitgaansgelegenheden waar muziek met een hoog geluidsniveau te horen is of oordopjes in te doen als zij hun gehoor niet willen beschadigen. Uitgaansgelegenheden, voor zover zij geen overlast veroorzaken, dienen zelf te bepalen hoeveel decibel zij uit de boxen laten knallen. – 1 karaat

VI De Stichting Voedselbank Nederland krijgt een doelsubsidie voor het lopende jaar. Deze subsidie wordt vanuit het armoedebeleid gefinancierd, maar niet ten koste van het huidige armoedebeleid. Regionale en lokale voedselbanken worden uitsluitend voor de materiele kosten gefinancierd vanuit de bijzondere bijstand van gemeenten.

Kortom: de ChristenUnie wil meer voedselbanken. Erg onwenselijk.  – 1 karaat

VII Mensen die zich langer dan 3 jaar op het sociaal minimum bevinden, waaronder voeggehandicapten, krijgen een landelijk vastgestelde langdurigheidstoeslag.

Mensen die noodgedwongen een beroep doen op bijzondere bijstand of een uitkering, hebben recht op een snelle verstrekking daarvan.

Kortom: de ChristenUnie wil meer mensen die zich langer dan drie jaar op het sociaal minimum bevinden, waaronder voeggehandicapten (wat dat ook moge zijn). Dit is positief recht. Het recht van de een ten koste van het recht van de ander.  – 1 karaat

VIII Voer het bordeelverbod opnieuw in.

Bijgevolg zullen prostituees dienen te tippelen of aan escort moeten doen om hun beroep uit te kunnen blijven oefenen. Met alle risico’s van dien. Een bordeel is doorgaans veiliger. De ChristenUnie wil prostituees letterlijk in de kou laten staan. Zeer onliberaal. – 1 karaat

IX Het tekort aan donororganen wordt verminderd door intensivering van de voorlichting en verbetering van de procedures in ziekenhuizen. Mensen moeten gestimuleerd worden om een keuze te maken of zij wel of geen orgaandonor willen zijn.

Een goede stimulans zou zijn mensen toe te staan de eigen organen te verkopen. Maar in plaats daarvan kiest de ChristenUnie voor subsidiëring van voorlichting en stimulatie. – 1 karaat

X vruchtbaarheidsbehandelingen slechts worden toegepast binnen het kader van een huwelijksrelatie en zodanig worden uitgevoerd dat niet meer bevruchte eicellen ontstaan dan in één behandelingscyclus bij de moeder kunnen worden ingebracht.

Breng alternatieven voor abortus onder de aandacht door:– goede ondersteuning van ongewenst zwangere vrouwen;– te wijzen op de mogelijkheid van adoptie– opvang en begeleiding van tienermoeders, bijvoorbeeld door organisaties als de VBOK te subsidieren.

– goede voorlichting over de implicaties van de keuze voor abortus provocatus. – het standaard echogram ter vaststelling van het stadium van de zwangerschap aan de betreffende vrouw te overhandigen,, als onderdeel van de informatie in de vijf dagen bedenktijd. De beelden vormen biologisch feitelijke informatie, waarvan het goed is dat die de ouders ter beschikking staat als onderdeel van de besluitvorming.

Breng de overtijdbehandeling onder dezelfde regels als abortus provocatus. Ook in dit geval moet immers ingezet worden op het behouden van leven. Geef bijzondere hulp en aandacht aan ouders van een gehandicapt kindje. Dat kan door hen zo vroeg mogelijk voor te lichten over de voorzieningen voor en de mogelijkheden van gehandicapten in onze samenleving.

Wees zeer terughoudend bij het toepassen van vruchtbaarheidsbehandelingen, onder meer door te bepalen dat:

– onderzoek op embryo’s, prenataal onderzoek en erfelijkheidsonderzoek slechts geoorloofd is indien dit van direct belang is voor de gezondheid van het ongeboren kind in kwestie;– de uitkomst van een dergelijk vrijwillig onderzoek niet leidt tot dwang of drang in de richting van abortus provocatus;– niet wordt toegestaan dat het bewerkstelligen van bevruchting en het kweken van embryo’s voor (louter) onderzoeksdoeleinden plaatsvindt. Het selecteren van embryo’s op basis van bepaalde kwaliteitskenmerken blijft verboden, evenals gentherapie in de kiembaan; – vruchtbaarheidsbehandelingen die abortus in de hand werken, niet zijn toegestaan;

Waarom is dit allemaal zo belangrijk?

Enkele cijfers: per jaar vinden in Nederland ruim 33.000 gevallen van abortus provocatus plaats. 4000 vrouwen zijn woonachtig in het buitenland. 4 op de 10 vrouwen is jonger dan 25. De meest voorkomende leeftijd is 22 jaar. Meer dan 6 op de 10 zwangere vrouwen onder 20 jaar kiest voor eenabortus.

Ook samenwonenden die niet gehuwd zijn kunnen een kinderwens hebben. Het zou wreed zijn om geweld tegen deze mensen te gebruiken als zij een vruchtbaarheidsbehandeling hebben ondergaan. Bevruchte eicellen kunnen ingevroren worden en hoeven niet perse te worden gedood. Opmerkelijk dat de ChristenUnie zich niet in duidelijke taal uitspreekt tegen het doden van pre-natale mensen. In plaats daarvan is het regulering, regulering en nog eens regulering omtrent voorlichting en medische kwesties. En ook nog subsidies voor bepaalde organisaties.  Een plusje zit er dus zeer zeker niet in. – 1 karaat

XI Duidelijkheid in het drugsbeleid:

– Een einde aan het gedogen. De hoge THC-gehaltes in nederwiet vormen hiertoe een reden te meer. Coffeeshops en growshops worden gesloten. Voor kleinschalige (huis)teelt wordt geen uitzondering gemaakt.

– Hogere straffen voor grootschalige drugshandel. Het overgrote deel van de georganiseerde criminaliteit in ons land bestaat immers uit (soft)drugshandel.

– Partydrugs als XTC als harddrug behandelen. Dit betekent een consequente opsporing en vervolging van de verkoop en het bezit van XTC, in het bijzonder bij uitgaansgelegenheden en dance-festijnen.

– Richt verslavingszorg op afkicken. Ook bij methadonprogramma’s.

Het op medische indicatie verstrekken van heroïne is niet de aangewezen weg. Proefprojecten met gratis verstrekking van harddrugs zoals cocaïne en heroïne zijn onacceptabel.

– Help verslaafden aan een menswaardig bestaan.

Hoogwaardige verslavingszorg is mede gericht op arbeidsrehabilitatie en reïntegratie, evenals experimenten met meer verplichtende vormen van afkicken.

Mensen dienen zelf te bepalen welke plantextracten en chemische middelen zij willen gebruiken of verhandelen. De ChristenUnie is tegen ‘gratis’ verstrekking van (hard)drugs, maar wil helaas ook niet-verslaafden afpersen om verslaafden te helpen aan een ‘menswaardig bestaan’. – 1 karaat

XII De accijnzen op alcoholhoudende dranken worden verhoogd. De leeftijdsgrens voor lichtalcoholische dranken wordt verhoogd naar achttien jaar. Aan de leeftijdsgrenzen wordt streng de hand gehouden. Houders van horecagelegenheden zijn mede aansprakelijk voor de gevolgen van overmatig drankgebruik in hun gelegenheid. n n n De zogenaamde gemaksdrankjes, zoals breezers, worden niet langer verkocht in de supermarkt, maar alleen in slijterijen.

Niet liberaal. Privileges voor een bepaald type winkel en meer accijnzen. Buitendien worden verkopers van drank verantwoordelijk gehouden als klanten naar de inzichten van de ChristenUnie hun eigen verantwoordelijkheid niet nemen. – 1 karaat

 

XIII Casino’s worden verboden. Reclame voor gok- en kansspelen wordt met kracht tegengegaan.

Op naleving van leeftijdsgrenzen voor zogenaamde ‘amusementshallen’ behoort nauwgezet te worden toegezien. De staatsloterij en andere grote loterijen worden afgeschaft.

Het staatsmonopolie op het houden van casino’s moet worden afgeschaft. En ook de staatscasino’s.   – 1 karaat

XIV Beperking van de tabaksreclame, onder andere door buitenreclame uitsluitend bij verkooppunten toe te staan; hogere accijnzen en beperking van het aantal verkooppunten zijn de speerpunten van een consequent tabaksontmoedigingsbeleid.

Het rookverbod in overheidsgebouwen en voor het publiek toegankelijke ruimten wordt strikt gehandhaafd.

Ook hier weer: meer accijnzen en verboden. Een café moet van de ChristenUnie een gesloten club worden als de baas zijn klanten toe wil staan een sigaret, sigaar of pijp op te steken. Zeer onliberaal. -1 karaat

XV Het recht op leven wordt vastgelegd. Het menselijk leven heeft volledige rechtsbescherming vanaf de bevruchting tot aan de dood.

Ik vermoed dat er een adder het gras zit, de slang die positief recht heet, maar ik geef dit voorstel maar het voordeel van de twijfel. + 1 karaat

XVI Artikel 1, het recht op gelijke behandeling, wordt uitgebreid ter bestrijding van gehandicaptendiscriminatie.

Artikel 1 van de grondwet luidt: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Op welke grond dan ook, staat er. Dus een aparte vermelding van gehandicapten is niet nodig. Daarnaast is het een onzinnig artikel. De Nederlandse overheid discrimineert immers zelf volop wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht en op welke grond dan ook en komt er elke keer weer mee weg. Artikel 1 wordt ingezet om dissidenten de mond te snoeren en om burgers te beperken in hun keuzevrijheid. De ChristenUnie wil dit gedrocht, dat niet anders is dan een knuppel om agressief geweld uit te kunnen voeren met een misplaatst aureool van zedelijkheid, niet afschaffen maar uitbreiden. – 1 karaat

XVII Er wordt geen rangorde tussen de verschillende vrijheidsrechten in de Grondwet vastgesteld.

Die rangorde is zeer noodzakelijk. Door geen rangorde tussen de verschillende vrijheidsrechten in de Grondwet te willen vaststellen laat de ChristenUnie de samenleving over aan willekeur van de gerechtelijke macht. De meest basale grondrechten durft de ChristenUnie niet formuleren. -1 karaat

XVIII Racisme en discriminatie op grond van etniciteit, geaardheid of handicap verdienen krachtige bestrijding. Extremistische organisaties die zich schuldig maken aan geweldpleging of herhaalde ordeverstoring verliezen het recht op demonstratie en zendtijd voor radio en televisie. Ook hun overheidssubsidies worden stopgezet.

Dus bestrijders van racisme en discriminatie op grond van etniciteit, geaardheid of handicap die degenen die discrimineren ontvoeren en opsluiten (al dan niet met de tussenkomst van de gerechtelijke macht) mogen niet meer demonstreren?

Burgers die discrimineren op grond van etniciteit, geaardheid of handicap dienen verschoond te blijven van agressief geweld. – 1 karaat

XIX Aanstootgevende reclame-uitingen, waaronder reclame voor softdrugs of growshops, seksclubs, bordelen en 06-sekslijnen vallen niet onder de vrijheid van meningsuiting en kunnen dus geweerd worden.

De mogelijkheden van de burger om zich te verweren tegen inbreuken op de privacy (ongewenste post of telefoon, reality-tv) worden verruimd, onder meer door meer mogelijkheden te verschaffen om klachten in te dienen.

Ik vond het spotje van de ChristenUnie in de zendtijd voor politieke partijen waarin mensen een grote blauwe bal, voor mij een symbool van de rede en om die reden naar mijn inzicht erg ongepast om te figureren in een filmpje van linkse – al dan niet confessionele – partijen met dwaze plannen, naar elkaar toe rolden heel erg aanstootgevend. Hoe tenenkrommend ook, ik vind dat het onder de vrijheid van meningsuiting valt. Als die spotjes niet van belastinggeld betaald worden en als niemand er naar moet kijken dan heb ik er geen enkel probleem mee.

Ongewenste post kan men weggooien, een telefoon kan men ophangen en van een televisieprogramma kan men wegzappen. – 1 karaat

XX Het heenzenden van (lichte) criminelen vanwege het ontbreken van voldoende cellen behoort niet voor te komen.

Compatibel met klassiek liberalisme. Hopelijk bedoelt de ChristenUnie met criminelen niet gebruikers of handelaren van (soft) drugs, eigenaars van bordelen, reclamemakers voor 06-sekslijnen en makers van reality-tv. Ik geef dit voorstel het voordeel van de twijfel. + 1 karaat

XXI Als geweld wordt toegepast tegen hulpverlenings- en politie-ambtenaren of andere toezichtsambtenaren, wordt de straf op het gepleegde delict met een derde verhoogd.

Privileges voor ambtenaren. En dat bij een partij die beweert zo erg tegen discriminatie te zijn. Zo ziet u maar weer, zeer waarde en geachte lezer, dat voorstanders van positief recht veroordeeld zijn tot hypocrisie, discongruentie en huichelarij. – 1 karaat

XXII Behoud van de drie publieke tv-zenders. Een BBCachtig model wordt afgewezen. De plannen van de (huidige) regering voor de publieke omroep gaan van tafel. In de komende regeerperiode zal wel gewerkt moeten worden aan een verdere optimalisering van de onderlinge samenwerking en het bereik van de publieke omroep. Hierbij zal ook het gebruik van nieuwe media (internet e.d.) betrokken moeten worden.

Die drie publieke kanalen worden overeind gehouden met geld dat de Nederlandse overheid afperst van het productieve deel der Nederlandse bevolking. Een liberaal standpunt zou zijn deze zenders te privatiseren. – 1 karaat

XXIII Het budget voor Ontwikkelingssamenwerking wordt op termijn verhoogd tot 1.0 % BNP. Van dit budget dient tenminste 0,1% besteed te worden aan internationaal milieubeleid.

De ChristenUnie wil nog meer geld naar de Zwitserse bankrekeningen van rijke, corrupte, ambtenaren in de Derde Wereld. De ChristenUnie wil nog meer onderdrukking van de arme mensen in de ontwikkelingslanden. Zeer onwenselijk. Zeer onliberaal. – 1 karaat.

XXIV Misbruik van grondwettelijke vrijheden is niet geoorloofd. Het oprichten van een politieke partij die beoogt de democratische rechtsstaat omver te werpen, wordt een strafbaar feit.

Er naar streven om een einde te maken aan een abject systeem dat de democratie is staat volgens de ChristenUnie dus gelijk met het misbruik maken van grondwettelijke vrijheden (wat dat ook moge betekenen). Dit programmapunt is niet alleen onliberaal, maar houdt ook het de kop in drukken van eventuele oppositie uit libertarische hoek in. Eigendomsrechten en democratie zijn immers niet met elkaar te verenigen en dus kunnen voorstanders van non-agressie enkel er naar streven er toe bij te dragen de democratische rechtstaat in elkaar te laten klappen of zich van de democratische rechtstaat af te scheiden. – 1 karaat

Aantal karaat in de plus: 2

Aantal karaat in de min: 21

Eindstand: – 19 karaat

Radicaal Communistisch (het extreemste links)

Oscar

Maart 2010

6 REACTIES

 1. Kan niet wachten op die van de VVD en de PVV.
  Die komen ook behoorlijk links uit.. als we die eenmaal hebben in de toetssteen kunnen we eindelijk de conclusie trekken…
  Nederland is een communistisch land.

  Gisteren toevallig nog het nieuws gezien?
  Cohen: ” krachtigere overheid en remmen marktwerking”
  Die communistische heilstaat komt er wel .
  Arbeit macht frei mensen….. alleen deze keer moet de middenklasse bloeden voor de papen en waanideen van Den Haag

 2. het staat inderdaad zo in het programma, maar zouden ze niet ‘ vroeggehandicapten’ bedoelen? of Volop Onzin Emitterende Gristen/Geestelijk gehandicapte? in beide gevallen riekt het subsidiëren ervan naar eigenbelang.

 3. Punt I: “De eigenaar van gewassen dient zelf te bepalen of hij zijn gewassen genetisch wil laten manipuleren of niet. De klanten dienen zelf af te wegen of zij genetisch gemanipuleerde gewassen willen kopen of niet.”

  Dat is nou net het punt wat wordt aangekaard door de CU. Eigenaren van gewassen worden steeds vaker geconfronteerd met ongewenste kruisbestuiving van hun planten door genetisch veranderde planten/zaden van de buurman. En dan worden ze soms ook nog met een rechtszaken gedreigd (Monsanto) omdat ze zonder toestemming een gepanteerde plant of zaad zouden gebruiken.
  De vrijheid van het gebruik van zuivere gewassen staat dus onder druk en ook de klant kan er steeds minder van op aan dat hij volledig ongemanipuleerde gewassen koopt.

  Het verbaast me dus dat hier een -1 karaat wordt gegeven.

  R. Hartman (NI) [5] reageerde op deze reactie.

 4. @Andries Wijma [4]: Dit is inderdaad een lastige, waarvoor u terug moet naar het eigendomsrecht.

  Hij die zijn gewassen wil manipuleren is op grond van zijn eigendomsrecht vrij om dat te doen. Echter, hij mag daarbij niet het eigendom van zijn buurman aantasten, dus dient hij ervoor te zorgen dat zijn gemanipuleerde gewassen geen kruisbestuiving bij zijn buurman kunnen veroorzaken. Dat is zijn verantwoordelijkheid, niet die van de staat. Laat hij dat na, dan kan de buurman schadevergoeding vorderen.

  Het geval dat u aanhaalt is de opzettelijk omgekeerde wereld, en in een samenleving waar eigendomsrecht niet wordt gerespecteerd een gevecht zonder einde. Over de praktijken van Monsanto is eerder al geschreven op deze website.

  Aangezien de toetssteen hier de libertarische is, waar eigendomsrecht in combinatie met non-agressie de basis is van moreel en ethisch handelen wordt hier -1 karaat toegekend. De staat heeft zich namelijk niet te mengen in zaken die het eigendom betreffen. Eigendom onder staatscontrole is fascisme.
  Andries Wijma [6] reageerde op deze reactie.

 5. @R. Hartman (NI) [5]:

  “Laat hij dat na, dan kan de buurman schadevergoeding vorderen.”

  Heel vaak accepteren grote bedrijven de boetes/schadeclaims die het krijgt omdat de winsten door het breken van regels (in dit geval aantasting van andermans eigendom) van groter belang zijn. Het is dan gewoon het afkopen van iemands vrijheid, oftewel misbruik van macht.

  Bovendien maakt een schadevergoeding de kruisbestuiving, en de verstoring en afname van originele gewassen, niet ongedaan.
  Het voorkomen van kruisbestuiving blijkt in de praktijk bijna niet te doen. Er is dus proactief beleid nodig, totdat bewezen is dat aantasting van andermans eigendom wel kan worden voorkomen. Precies zoals de CU voorstelt.

Comments are closed.