Eind februari besloot de Nederlandse Moslim Partij (NMP) om mee te gaan doen met de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Voorzitter, oprichter en mogelijk lijsttrekker van de partij is Henny Kreeft. Hij is, naar eigen zeggen, in de jaren ’90 bekeert tot de islam. Hoewel een moslimpartij, in het verkiezingsprogramma van de NMP wordt niet gepleit voor de invoering van de sjaria of onderdelen daarvan.

 

I De Nederlandse Moslim Partij pleit voor een duidelijk herkenbaar en controleerbaar keurmerk voor halal voedsel.

De overheid is geen islamitische keurslager – 1 karaat

II De Nederlandse Moslim Partij is van mening dat iedereen in staat moet worden gesteld om sport te beoefenen. Sportverenigingen dienen toegankelijk te zijn voor iedereen. Zeker de jeugd mag geen financiële belemmeringen ondervinden bij het doen van een sport. We denken hierbij aan het subsidiëren van jeugdafdelingen van verschillende sporten.

Niet liberaal. Sportverenigingen dienen hun eigen toegangsbeleid te mogen voeren en zelf te mogen bepalen hoe hoog de contributie is. – 1 karaat

III De Nederlandse Moslim Partij is geen voorstander van euthanasie en zal de wetgeving accepteren, maar niet actief uitvoeren.

Euthanasie dient legaal te zijn. Vreemd standpunt van de NMP. Men is niet voor euthanasie, maar de wetgeving wordt wel geaccepteerd, maar de wetgeving wordt niet actief uitgevoerd. De wetgeving omvat het recht op euthanasie. Hoe de NMP dat niet actief uitvoeren wil invullen is mij een raadsel. Maar het zou natuurlijk ook kunnen dat Henny Kreeft en partijgenoten zelf geen gebruik zouden willen maken van euthanasie omdat zij er geen voorstanders van zijn. Als dat zo is dan begrijp ik niet waarom dat niet duidelijker staat omschreven in het partijprogramma. – ½ karaat

IV De Nederlandse Moslim Partij ziet het belang van een verbetert milieu in en ziet hierbij een belangrijke taak van de overheid. De door de overheid gebruikte voertuigen dienen voorziende zijn van de modernste technieken om zo min mogelijk het milieu te belasten en de overheid dient het voortouw te nemen in het gebruik van alternatieve energiebronnen en particuliere initiatief hierin te stimuleren.

Verbetering van het milieu behoort geen overheidstaak te zijn. – 1 karaat

V De Nederlandse Moslim Partij pleit voor het handhaven van algemene fatsoensnormen in deze en tot een beperking van de seks op internet, in ieder geval moeten deze sites lastiger toegankelijk zijn en ontoegankelijk voor minderjarige.

Mensen horen zelf te bepalen of zij filmpjes van seksuele aard op het internet willen zetten of niet. Daar heeft de overheid niets mee te maken. – 1 karaat

VI De Nederlandse Moslim Partij is van mening dat het dragen van kleding niet kan vallen onder een verbod, daar dit een beslissing is van de vrouw en van de vrouw alleen. De partij zal zich daarom ook uitspreken en verzetten tegen een burka-verbod.

Ik vind dat niet alleen de vrouw maar ook de man zelf zou mogen bepalen welke kleding hij wenst te dragen. Vanwaar toch dit pleiten voor seksisme? Uiteraard is vrijheid van kledingkeuze een goede zaak. + 1 karaat

Daarnaast is het van overheidswege voorschrijven van kledingsregels iets, waarvoor men zeer goed moet oppassen.

Helemaal mee eens. De overheid heeft helemaal niets te maken met de kledingkeuze van de mensen.

VII De Nederlandse Moslim Partij vindt dat het wonen dient door iedereen zelf bekostigd te worden, woonprijzen dienen niet over de rug van de belastingbetaler omhoog gedreven te worden, dus afschaffen huurtoeslag en hypotheekrenteaftrek, beiden zorgen alleen voor winst projectontwikkelaar, prijs woning is nu marktprijs plus mogelijke hypotheekrenteaftrek of huurtoeslag

Goed dat de NMP deze twee gedrochten wil afschaffen. + 1 karaat

VIII Tegen godslastering

Godslastering of blasfemie is letterlijk het kwaadspreken van God of van aan de goden gewijde zaken. Dit kan het bespotten van een god of opperwezen zijn of van godsdienstige tradities, door gesproken woord, geschrift of door andere uitingen. Ook iets zeggen of doen wat geacht wordt aan de godheid te zijn voorbehouden kan als godslastering aangemerkt worden.

Uiteraard is godslastering, hoe zondig ook, een slachtofferloos ‘misdrijf’. – 1 karaat

IX Uitspraken die indruisen tegen de Grondwet zijn strafbaar en moeten aangepakt worden.

Uitspraken die beledigend zijn voor delen van de Nederlandse maatschappij moeten strafbaar gesteld worden, middels de wet.

Het kan niet zo zijn dat politici uit oogpunt van hun functie grote delen van de maatschappij constant lopen te beledigen.

Beledigen valt onder de vrijheid van meningsuiting. Wat de een beledigend vindt kan de ander als een noodzakelijke uiteenzetting of zelfs als een compliment beschouwen. – 1 karaat

X De Nederlandse Moslim Partij roept de regering op om in derde wereld landen projecten te starten voor woningen die voldoen aan de eisen van humane bewoning.

Van staat naar staat gegeven ontwikkelingshulp, hoe nobel de intentie soms ook is, komt neer op herverdeling van het geld die afgeperst is van mensen in rijke landen om te geven aan rijke mensen in arme landen die arme mensen afpersen. – 1 karaat

XI De Nederlandse Moslim Partij vindt het van het uiterste belang, dat de kwaliteit van het onderwijs in Nederland aanzienlijk verbetert wordt, behapbare aantallen leerlingen in de klas,kwalitatief goede docenten en de beste lesmethodes zijn hiervoor de basis. Wellicht is het een idee om vanaf het middelbaar onderwijs de leerlingen een laptop te geven en de lesstof via cdroms te verspreiden. Iedere leerling kan op deze manier dezelfde leermethodes gebruiken en het kan een aanzienlijke besparing opleveren.

Een laptop geven? Doet me denken aan ‘gratis’ schoolboeken. -1 karaat

XII De Nederlandse Moslim Partij is van mening dat alle kracht moet worden gebruikt om kinderen en jongeren van drugs af te houden. Tevens is ze van mening dat drugs een slecht effect op de lichamelijke en gezondheidsstatus van het kind en de jongere heeft. Dit standpunt zou ook moeten gelden voor de verkrijgbaar van alcohol en tabak, dit zou alleen in speciaal zaken verstrekt mogen worden, de slijter en de tabakszaak en niet in supermarkten of op tankstations. Ook deze drugs hebben namelijk een zeer schadelijke invloed op de gezondheid.

Mensen behoren zelf te bepalen wat en waar men iets verkoopt. -1 karaat

 

XIII De Nederlandse Moslim Partij is van mening dat er verder onderzoek moet plaats vinden naar het economisch nut van extra openingstijden van winkels, is het een verschuiven van koopgedrag en levert het dus per saldo niets op of is het een aanvullend koopgedrag, waardoor het eventueel werkgelegenheid oplevert.

Dit voorstel is collectivistisch van aard en houdt er geen rekening mee dat winkeliers zelf hun openingstijden zouden mogen bepalen. – 1 karaat

XIV Banken moeten kleiner van omvang worden, waarbij ze op moeten gaan voor een accreditatie certificaat. Voor het uitgeven van deze certificaten moeten een autonomen stichting in het leven worden geroepen, die de banken periodiek zal onderzoeken.

De omvang van de banken is het probleem niet. Door deze maatregelen worden de problemen die geleid hebben tot de kredietcrisis niet aangepakt en wordt de vrijheid beperkt. – 1 karaat

XV Voorts wordt het systeem van Islamitisch bankieren geïntroduceerd door de overheid bij een keten van banken of door de banken zelf.

Corporatistisch. Zeer onliberaal. – 1 karaat

XVI Banken moeten zich specialiseren in datgene waar ze goed in zijn; geen grote pakketten, maar een specifieke doelgroep behartigen of een specifiek pakket aanbieden. Tevens moet het systeem van financiële bijsluiters worden uitgebreid. Tevens moeten de banken steeds maar opereren als adviseur in financiële (zakelijke) dienstverlening.

Dat moeten banken helemaal niet. Banken moeten gewoon niet meer het recht om het fiatgeld dat overheden de burgers dwingen te accepteren te verveelvoudigen. – 1 karaat

XVII De Nederlandse Bank ziet er op toe dat banken een accreditatiecertificaat gaan krijgen binnen drie jaar. De banken die overblijven, moeten een goed systeem hebben met een verdeling van eigen vermogen in verhouding tot uitgezet vermogen van 1 : 3 of 1 : 5. Indien een (nieuwe)bank hieraan niet kan voldoen, mag deze speler niet worden toegelaten op de financiële markt.

Centrale banken staan nu niet bepaald bekend als aanjagers van de deugd. De NMP is niet voor het afschaffen van de Nederlandse Bank en wenst zelfs haar taken uitgebreid te zien. Bovendien pleit de NMP voor de voortzetting van fractaal reserve bankieren. – 1 karaat

XVIII De Nederlandse Moslim Partij is er van overtuigd dat men belastingen na evenredigheid van inkomen moet betalen. We zijn van mening dat de hoogte van de belastingen echter drastisch omlaag moeten, we denken hierbij aan een belastingtarief tussen de 10% en 30%. Met name het successierecht, de belasting over vermogen dat men heeft geërfd kan afgeschaft worden. Hier is immers al belasting over betaald.

De mensen die het meest bijdragen aan de economie moeten dus als het aan de NMP ligt het meest zwaar belast worden. De verlaging van belastingen die de NMP voorstelt gaat echter een stuk verder dan de voorstellen van de VVD in 2006. Daarom ben ik bereid een vol karaat aan dit punt toe te kennen. + 1 karaat

XIX De Nederlandse Moslim Partij wil investeren in de toekomst en in de jongeren en vindt dus dat men de volgende generaties niet mag opzadelen met het misbeleid van deze regering. Een verhoging van de AOW-leeftijd acht de Nederlandse Moslim Partij noodzakelijk. De zwaardere beroepen dienen wel ontzien te worden.

Collectieve oudedagvoorziening is zeker niet klassiek-liberaal te noemen. Dat de NMP vindt dat volgende generaties niet mogen worden opgezadeld met het misbeleid van de regering is sympathiek. 0 karaat

XX De Nederlandse Moslim Partij vindt dat het sociaal minimum inkomen (bijstand) van een redelijk niveau moet zijn, maar ook strenger gecontroleerd dient te worden en misbruik dient zwaar gestraft te worden er mag een redelijk verschil zijn tussen werkende en niet werkende binnen de samenleving.

Een (bijstands)uitkering van staatswege is inkomen ten koste van het inkomen van een ander. – 1 karaat

XXI De Nederlandse Moslim Partij is voorstander voor een regeling van een vorm van acceptatie van diploma’s die in andere landen zijn behaald. Daarnaast is ze van mening dat elke vorm van discriminatie bij het zoeken van werk tegen gegaan moet worden.

Men kan onmogelijk van bedrijven verwachten dat diploma’s van slechte onderwijsinstellingen als gelijkwaardig worden beschouwt aan diploma’s van goede onderwijsinstellingen. Verder houdt vrijheid in dat burgers het recht hebben om te discrimineren. – 1 karaat

XXII De Nederlandse Moslim Partij is tegen het hebben en gebruiken van wapens door niet geregistreerde personen en wil daarom ook uitbreiding op het verbod van wapens.

De NMP staat dus een samenleving voor waarin enkel criminelen wapens hebben en vredelievende burgers niet. Behalve dat de NMP voor een verbod voor wapens is, is men ook nog eens voor uitbreiding van de anti-wapenwet. – 1 karaat

XXIII Voor de Nederlandse Moslim Partij is de inzet van de Nederlandse troepen alleen bespreekbaar voor bescherming en beveiliging van eigen grondgebied; tevens om strijdende troepen uit elkaar te houden (als zgn. peacekeepers!). Dit houdt dus alleen in voor vredesmissies, waarbij geen partij of zijde wordt gekozen en zeker niet de “westerse democratie” wordt opgedrongen.

Non-interventie. En strijdkrachten om het land te verdedigen. Prima compatibel met klassiek liberalisme. + 1 karaat

XXIV De Nederlandse Moslim Partij wil een lans breken om de burgers van Turkije en het land toete laten tot de Europese Unie als volwaardig lid.

De Europese Unie is een etatistisch kartel. Pleiten voor dit kartel of dit kartel willen uitbreiden met een Aziatisch land, of met welk land dan ook, komt de vrijheid zeker niet ten goede. – 1 karaat

Aantal karaat in de plus: 4

Aantal karaat in de min: 18 ½

Eindstand: -14 ½ karaat

Communistisch (extreem-links)

Oscar

maart 2010

17 REACTIES

 1. Het heeft een tijdje geduurd maar nu weet ik het weer……
  NMP = Nederlandse Middenstanders Partij

  Ergens in aan het einde van de 70er jaren was ik nog lid van deze partij die zijn zetel had in Hilversum.

  Zoals gebruikelijk met politieke partijen kwamen er allerlei schimmige figuren die zich nestelde in de top en weinig hadden van het eigenlijke streven…. Een beter ondernemers klimaat voor de middenstanders van Nederland.

  Na even googlen vond ik dat ze nog steeds bestaan. Hier de link http://www.sdnl.nl/nmp-3.htm.

 2. ????

  zaterdag, 13 maart 2010 Doorsturen Printen

  De NMP op de libertarische toetssteen

  Eind februari besloot de Nederlandse Moslim Partij (NMP) om mee te gaan doen met de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Voorzitter, oprichter en mogelijk lijsttrekker van de partij is Henny Kreeft. Hij is, naar eigen zeggen, in de jaren ‘90 bekeert tot de islam. Hoewel een moslimpartij, in het verkiezingsprogramma van de NMP wordt niet gepleit voor de invoering van de sjaria of onderdelen daarvan.

  I De Nederlandse Moslim Partij pleit voor een duidelijk herkenbaar en controleerbaar keurmerk voor halal voedsel.

  De overheid is geen islamitische keurslager – 1 karaat

  II De Nederlandse Moslim Partij is van mening dat iedereen in staat moet worden gesteld om sport te beoefenen. Sportverenigingen dienen toegankelijk te zijn voor iedereen. Zeker de jeugd mag geen financiële belemmeringen ondervinden bij het doen van een sport. We denken hierbij aan het subsidiëren van jeugdafdelingen van verschillende sporten.

  Niet liberaal. Sportverenigingen dienen hun eigen toegangsbeleid te mogen voeren en zelf te mogen bepalen hoe hoog de contributie is. – 1 karaat

  III De Nederlandse Moslim Partij is geen voorstander van euthanasie en zal de wetgeving accepteren, maar niet actief uitvoeren.

  Euthanasie dient legaal te zijn. Vreemd standpunt van de NMP. Men is niet voor euthanasie, maar de wetgeving wordt wel geaccepteerd, maar de wetgeving wordt niet actief uitgevoerd. De wetgeving omvat het recht op euthanasie. Hoe de NMP dat niet actief uitvoeren wil invullen is mij een raadsel. Maar het zou natuurlijk ook kunnen dat Henny Kreeft en partijgenoten zelf geen gebruik zouden willen maken van euthanasie omdat zij er geen voorstanders van zijn. Als dat zo is dan begrijp ik niet waarom dat niet duidelijker staat omschreven in het partijprogramma. – ½ karaat

  IV De Nederlandse Moslim Partij ziet het belang van een verbetert milieu in en ziet hierbij een belangrijke taak van de overheid. De door de overheid gebruikte voertuigen dienen voorziende zijn van de modernste technieken om zo min mogelijk het milieu te belasten en de overheid dient het voortouw te nemen in het gebruik van alternatieve energiebronnen en particuliere initiatief hierin te stimuleren.

  Verbetering van het milieu behoort geen overheidstaak te zijn. – 1 karaat

  V De Nederlandse Moslim Partij pleit voor het handhaven van algemene fatsoensnormen in deze en tot een beperking van de seks op internet, in ieder geval moeten deze sites lastiger toegankelijk zijn en ontoegankelijk voor minderjarige.

  Mensen horen zelf te bepalen of zij filmpjes van seksuele aard op het internet willen zetten of niet. Daar heeft de overheid niets mee te maken. – 1 karaat

  VI De Nederlandse Moslim Partij is van mening dat het dragen van kleding niet kan vallen onder een verbod, daar dit een beslissing is van de vrouw en van de vrouw alleen. De partij zal zich daarom ook uitspreken en verzetten tegen een burka-verbod.

  Ik vind dat niet alleen de vrouw maar ook de man zelf zou mogen bepalen welke kleding hij wenst te dragen. Vanwaar toch dit pleiten voor seksisme? Uiteraard is vrijheid van kledingkeuze een goede zaak. + 1 karaat

  Daarnaast is het van overheidswege voorschrijven van kledingsregels iets, waarvoor men zeer goed moet oppassen.

  Helemaal mee eens. De overheid heeft helemaal niets te maken met de kledingkeuze van de mensen.

  VII De Nederlandse Moslim Partij vindt dat het wonen dient door iedereen zelf bekostigd te worden, woonprijzen dienen niet over de rug van de belastingbetaler omhoog gedreven te worden, dus afschaffen huurtoeslag en hypotheekrenteaftrek, beiden zorgen alleen voor winst projectontwikkelaar, prijs woning is nu marktprijs plus mogelijke hypotheekrenteaftrek of huurtoeslag

  Goed dat de NMP deze twee gedrochten wil afschaffen. + 1 karaat

  VIII Tegen godslastering

  Godslastering of blasfemie is letterlijk het kwaadspreken van God of van aan de goden gewijde zaken. Dit kan het bespotten van een god of opperwezen zijn of van godsdienstige tradities, door gesproken woord, geschrift of door andere uitingen. Ook iets zeggen of doen wat geacht wordt aan de godheid te zijn voorbehouden kan als godslastering aangemerkt worden.

  Uiteraard is godslastering, hoe zondig ook, een slachtofferloos ‘misdrijf’. – 1 karaat

  IX Uitspraken die indruisen tegen de Grondwet zijn strafbaar en moeten aangepakt worden.

  Uitspraken die beledigend zijn voor delen van de Nederlandse maatschappij moeten strafbaar gesteld worden, middels de wet.

  Het kan niet zo zijn dat politici uit oogpunt van hun functie grote delen van de maatschappij constant lopen te beledigen.

  Beledigen valt onder de vrijheid van meningsuiting. Wat de een beledigend vindt kan de ander als een noodzakelijke uiteenzetting of zelfs als een compliment beschouwen. – 1 karaat

  X De Nederlandse Moslim Partij roept de regering op om in derde wereld landen projecten te starten voor woningen die voldoen aan de eisen van humane bewoning.

  Van staat naar staat gegeven ontwikkelingshulp, hoe nobel de intentie soms ook is, komt neer op herverdeling van het geld die afgeperst is van mensen in rijke landen om te geven aan rijke mensen in arme landen die arme mensen afpersen. – 1 karaat

  XI De Nederlandse Moslim Partij vindt het van het uiterste belang, dat de kwaliteit van het onderwijs in Nederland aanzienlijk verbetert wordt, behapbare aantallen leerlingen in de klas,kwalitatief goede docenten en de beste lesmethodes zijn hiervoor de basis. Wellicht is het een idee om vanaf het middelbaar onderwijs de leerlingen een laptop te geven en de lesstof via cdroms te verspreiden. Iedere leerling kan op deze manier dezelfde leermethodes gebruiken en het kan een aanzienlijke besparing opleveren.

  Een laptop geven? Doet me denken aan ‘gratis’ schoolboeken. -1 karaat

  XII De Nederlandse Moslim Partij is van mening dat alle kracht moet worden gebruikt om kinderen en jongeren van drugs af te houden. Tevens is ze van mening dat drugs een slecht effect op de lichamelijke en gezondheidsstatus van het kind en de jongere heeft. Dit standpunt zou ook moeten gelden voor de verkrijgbaar van alcohol en tabak, dit zou alleen in speciaal zaken verstrekt mogen worden, de slijter en de tabakszaak en niet in supermarkten of op tankstations. Ook deze drugs hebben namelijk een zeer schadelijke invloed op de gezondheid.

  Mensen behoren zelf te bepalen wat en waar men iets verkoopt. -1 karaat

  XIII De Nederlandse Moslim Partij is van mening dat er verder onderzoek moet plaats vinden naar het economisch nut van extra openingstijden van winkels, is het een verschuiven van koopgedrag en levert het dus per saldo niets op of is het een aanvullend koopgedrag, waardoor het eventueel werkgelegenheid oplevert.

  Dit voorstel is collectivistisch van aard en houdt er geen rekening mee dat winkeliers zelf hun openingstijden zouden mogen bepalen. – 1 karaat

  XIV Banken moeten kleiner van omvang worden, waarbij ze op moeten gaan voor een accreditatie certificaat. Voor het uitgeven van deze certificaten moeten een autonomen stichting in het leven worden geroepen, die de banken periodiek zal onderzoeken.

  De omvang van de banken is het probleem niet. Door deze maatregelen worden de problemen die geleid hebben tot de kredietcrisis niet aangepakt en wordt de vrijheid beperkt. – 1 karaat

  XV Voorts wordt het systeem van Islamitisch bankieren geïntroduceerd door de overheid bij een keten van banken of door de banken zelf.

  Corporatistisch. Zeer onliberaal. – 1 karaat

  XVI Banken moeten zich specialiseren in datgene waar ze goed in zijn; geen grote pakketten, maar een specifieke doelgroep behartigen of een specifiek pakket aanbieden. Tevens moet het systeem van financiële bijsluiters worden uitgebreid. Tevens moeten de banken steeds maar opereren als adviseur in financiële (zakelijke) dienstverlening.

  Dat moeten banken helemaal niet. Banken moeten gewoon niet meer het recht om het fiatgeld dat overheden de burgers dwingen te accepteren te verveelvoudigen. – 1 karaat

  XVII De Nederlandse Bank ziet er op toe dat banken een accreditatiecertificaat gaan krijgen binnen drie jaar. De banken die overblijven, moeten een goed systeem hebben met een verdeling van eigen vermogen in verhouding tot uitgezet vermogen van 1 : 3 of 1 : 5. Indien een (nieuwe)bank hieraan niet kan voldoen, mag deze speler niet worden toegelaten op de financiële markt.

  Centrale banken staan nu niet bepaald bekend als aanjagers van de deugd. De NMP is niet voor het afschaffen van de Nederlandse Bank en wenst zelfs haar taken uitgebreid te zien. Bovendien pleit de NMP voor de voortzetting van fractaal reserve bankieren. – 1 karaat

  XVIII De Nederlandse Moslim Partij is er van overtuigd dat men belastingen na evenredigheid van inkomen moet betalen. We zijn van mening dat de hoogte van de belastingen echter drastisch omlaag moeten, we denken hierbij aan een belastingtarief tussen de 10% en 30%. Met name het successierecht, de belasting over vermogen dat men heeft geërfd kan afgeschaft worden. Hier is immers al belasting over betaald.

  De mensen die het meest bijdragen aan de economie moeten dus als het aan de NMP ligt het meest zwaar belast worden. De verlaging van belastingen die de NMP voorstelt gaat echter een stuk verder dan de voorstellen van de VVD in 2006. Daarom ben ik bereid een vol karaat aan dit punt toe te kennen. + 1 karaat

  Hier heb ik vraagtekens bij, de schrijver van deze artikels geeft mij meer de indruk een Liberaal te zijn i.p.v. Libertarier
  1 gouden plak om minder roof? het is en blijft roof, just the same

  Oscar [6] reageerde op deze reactie.

 3. @Hoc Volearunt [5]:

  Ik ben zeer zeker geen liberaal, maar anarcho-libertarisch.

  De partijen worden echter niet getoetst vanuit het standpunt van anarcho-libertarisme, maar vanuit een breder libertarisch/klassiek liberaal perspectief. Meer vrijheid wordt met een + beoordeeld, minder vrijheid met een – en een idee dat helemaal geen verandering voorstaat maar waarmee ook niet wordt gepleit voor bepaalde basisvrijheden wordt met een 0 beoordeeld. De toetsingsserie is zowel een serieuze analyse van partijprogramma’s als een ironische knipoog naar allerlei stemwijzers.

  Daarbij ben ik ook nog eens heel erg mild. En zelfs met mildheid en het voordeel van de twijfel gunnen is zelfs het eindresultaat nog dat deze partij communistisch te noemen is.

  Hoc Volearunt [16] reageerde op deze reactie.

 4. De hypotheek rente aftrek mag dan wel een marktverstorend gedrocht zijn, het blijft een belasting korting.

 5. Waarom noemt men zich een moslim partij? Vanwege dat halal keurmerk voor voedsel? Moslims gaan toch gewoon naar de islamitische slager?

  Is de essentie van een moslim partij niet dat men politiek bedrijft naar de normen en waarden van de islam, net zoals een christelijke partij dat doet naar de uitgangspunten van het christendom?

  Een christelijke partij neemt de bijbel als uitgangspunt, een moslim partij de koran. Een echte moslim partij dient dus fascistische standpunten te hebben en lijfstraffen te propageren. Deze NMP is fake!

  ===
  http://www.koranonline.nl/koran/nl/
  http://radioislam.org/historia/hitler/mkampf/pdf/ned.pdf

  Oscar [10] reageerde op deze reactie.

 6. @Peter de Jong [9]:

  Dat viel mij ook op. Een echte moslimpartij zou als programmapunten kunnen hebben:

  1) overspel voortaan bestraffen met steniging
  2) homoseksuelen van het hoogste gebouw van de stad gooien
  3) na diefstal de hand eraf hakken
  4) doodstraf voor degenen die de profeet Mohammed (vrede zij met hem) beledigen
  5) doodstraf voor afvalligen
  6) Denemarken binnenvallen en hun vrouwen nemen als oorlogsbuit

  Die NMP is een partij van een ‘grappenmaker’.

  Peter de Jong [11] reageerde op deze reactie.

 7. @Oscar [10]:

  Ik had ook zeker een standpunt over de halalhypotheek (en andere bankactiviteiten) verwacht. Rente is niet halal (lijkt op dat renteloze economische model van die andere poster waar je onlangs zo’n uitgebreide discussie mee hebt gevoerd).

  Moslims zijn op dit punt overigens net zo hypocriet als andere gelovigen. Zij betalen wel degelijk rente, maar noemen het anders (winstopslag). 😉

  ===
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Halalhypotheek

  Oscar [13] reageerde op deze reactie.

 8. @Peter de Jong [11]:

  De Islam Democraten hebben wel een standpunt over de halalhypotheek.

  ” ‘Halal-hypotheek’. De ontwikkeling van het midden- en kleinbedrijf is van cruciaal belang voor migranten. Daarbij mag geen ongelijkheid bestaan tussen verschillende vormen van woningfinanciering. Vooral in de grote steden kan en moet het bezit van eigen huizen en bedrijfspanden worden aangemoedigd door een ‘halal’-hypotheek als equivalent van de hypotheekrenteaftrek.”

  Dit is een gehaaide:
  “Genuanceerde beeldvorming. De berichtgeving over internationale vraagstukken, vooral in de moslimwereld, moet gericht zijn op genuanceerde beeldvorming onder alle bevolkingsgroepen in Nederland. Daartoe is een actief voorlichtingsbeleid van Buitenlandse Zaken nodig.”

  Het Ministerie van Buitenlandse Zaken gebruiken om bijvoorbeeld de moordpartijen op de kopten toe te dekken en zand-in-de-ogen-strooi-oelama aan het woord te laten.

  Maar ook de Islam Democraten brengen geen echte, onversneden, islamitische standpunten naar voren. Maar waar je bij de NMP het idee krijgt dat men met onnozelaars te maken heeft die niet hebben begrepen wat de islam is, krijg ik bij de Islam Democraten de indruk dat men geen islamitische standpunten naar voren brengt om de doodeenvoudige reden dat zij dit op dit moment nog niet opportuun achten.

  Peter de Jong [15] reageerde op deze reactie.

 9. @Oscar [6]:
  Ow oke, goddank dat ik het verkeerd begrepen heb.
  En je bedoelt dnek ik anarchokapitalistisch? dat is een liobertarische stroming.
  Al zie ik sommige comments op standpunten wel erg in als Minarchistisch en da’s meer mijn straatje.
  Hoewel ik de staat liever krijw als rijk ben erken ik wel dat er een manier van straffen moet zijn voor misdaden met slachtoffers, die objectief en controleerbaar is.

  Maar hoe dan ook belastingen betalen kan je lijkt mij geen +1 geven hoewel het aanzienlijk minder zal zijn, het is en blijft roof.

  Oscar [17] reageerde op deze reactie.

 10. @Hoc Volearunt [16]:

  Anarcho-libertarisch en anarchokapitalistisch zijn synoniemen. Ik noem mezelf een voorstander van non-agressie. Als ik zeg dat ik een anarchokapitalist dan willen veel mensen nogal eens denken aan dikke mannen met een grote snor en een cilinderhoed die molotovcocktails naar de mobiele eenheid gooien. De term schrikt af. Terwijl als je zegt dat je voorstander van non-agressie bent het meteen kunt hebben over ethische basisprincipes. Een kans om mensen ervan te overtuigen dat het anarcho-libertarisme niet alleen de meest ethische ideologie, maar ook de énige ethische ideologie is.

  “Al zie ik sommige comments op standpunten wel erg in als Minarchistisch en da’s meer mijn straatje.”

  Ik probeer in deze serie niet de partijen te toetsen ten opzichte van mijn persoonlijke mening – die is radicaal en op geen enkele manier etatistisch – maar probeer de mate van (meer) vrijheid in de standpunten van de politieke partijen te onderzoeken. Met als uiteindelijke resultaat een aantal ‘karaat’. Boven de 12 punten wil ik pas spreken van een liberale partij, boven de 18 punten noem ik een partij klassiek liberaal en de non-existente partij die 24 karaat zou scoren is anarchokapitalistisch (of anarcho-libertarisch).

  “Maar hoe dan ook belastingen betalen kan je lijkt mij geen +1 geven hoewel het aanzienlijk minder zal zijn, het is en blijft roof.”

  Natuurlijk is en blijft het roof. Maar ik zou deze serie niet eens kunnen maken als ik consequent mijn eigen standpunt zou innemen. Ik doe deze serie voor Ú, de waarde en geachte bezoeker van de Vrijspreker die anarchokapitalistisch, maar ook minarchistisch, (neo-)liberaal of zoekende is. De NMP gaat verder in de belastingsverlagingen dan de partij die zich er op laat voorstaan de belastingen drastisch te willen verlagen. Als ik een karaat toeken dan is dat een soort aanmoedigingsprijsje.

Comments are closed.