De Partij voor Mens en Spirit heeft aangekondigd mee te zullen doen met de landelijke verkiezingen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart j.l. stemden 970 stemgerechtigde inwoners van Amsterdam op deze partij. Volgens de partij ligt het uitgangspunt bij beleid en bij handelen in liefde en respect voor al wat is. Liefde voor jezelf en voor anderen. Een mooi, christelijk, uitgangspunt. Maar blijkt het ook uit het partijprogramma?

I Recht dient op één lijn te komen met rechtvaardigheid, gebaseerd op de universele rechten van de mens.

De universele rechten van de mens zijn gebaseerd op positief recht. Positief recht houdt recht voor de een ten koste van recht van de ander in. Als het recht op onderwijs bijvoorbeeld inhoudt dat mensen er niet van mogen worden afgehouden onderwijs te volgen, zolang zij geen eigendomsrechten schenden, dan spreken we van negatief recht. Als het recht op onderwijs inhoudt dat anderen ervoor moeten zorgen dat kinderen naar school moeten dan spreken we van positief recht.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens spreekt door de vermenging van positief en negatief recht zichzelf voortdurend tegen. Zo is artikel 29 in strijd met artikel 17. Tenminste, zo lijkt het. Artikel 17 laat immers ruimte voor het onwillekeurig beroven van iemands eigendom.

Artikel 17

Een ieder heeft recht op eigendom, hetzij alleen, hetzij tezamen met anderen.Niemand mag willekeurig van zijn eigendom worden beroofd.”

Artikel 29

Een ieder heeft plichten jegens de gemeenschap, zonder welke de vrije en volledige ontplooiing van zijn persoonlijkheid niet mogelijk is.”

– 1 karaat

II Regeringen en parlementen hebben de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een eerlijke handel, voor verboden op producten die met behulp van kinderarbeid zijn gemaakt en dienen ervoor te kiezen geen geld te verdienen met dubieuze of schadelijke zaken, zoals wapenhandel, milieuproblemen naar elders exporteren, etc.

Regeringen en parlementen hebben zich niet met de handel te bemoeien. Oneerlijke handel is zelf door de regeringen en parlementen veroorzaakt. Zo worden er landbouwsubsidies verstrekt aan Europese boeren en overschotten vervolgens door deze boeren op de Afrikaanse markt gedumpt. Vervolgens zijn er ook nog eens importheffingen op producten uit de Derde Wereld.

Wapens zelf zijn niet schadelijk. Het gaat er om wat je met wapens doet. Wanneer men met een wapen een gewapende overvaller, die op het punt staat je bloedeigen kinderen te vermoorden, neerschiet dan is het gebruik van een wapen niet schadelijk te noemen. Als de handel in wapens illegaal zou zijn en de huisvader zou zich ‘keurig’ aan de regels hebben gehouden dan zouden zijn kinderen mogelijk niet meer geleefd hebben. Door producten die met behulp van kinderarbeid zijn gemaakt te verbieden zullen bedrijven waar kinderen werken inkomsten mislopen. Om dit teruglopen van inkomsten te compenseren is het denkbaar dat men gaat bezuinigen op loonkosten. Ten minste, dat is het best case scenario. Het zou ook kunnen dat de bedrijven waar kinderen werken failliet gaan en dat de gezinnen waar die kinderen wonen zoveel inkomsten mislopen dat er in die gezinnen bezuinigd moet worden op eerste levensbehoeften.

-1 karaat

III De overheid dient te worden omgevormd tot Gemeenschapsdienst. Ze dient een partner te zijn van de burger. Partner zijn betekent samenwerken met elkaar. Dit geeft een wederzijdse betrokkenheid aan die verder gaat dan een vrijblijvend informeren. Wil de Gemeenschapsdienst zich werkelijk dienstbaar opstellen dan zal zij burgers werkelijk moeten willen horen. De interactie tussen beide partners zal intensiever moeten worden.De openbaarheid van bestuur kan nog veel ontwikkeld worden waardoor de burgers het gevoel krijgen dat de overheid werkelijk bereid is verantwoording af te leggen voor haar beleid. De miljoenennota zou zodanig geschreven kunnen worden dat zij helder inzicht geeft in welke doelen wel en niet gehaald zijn

Een partnerschap dient vrijwillig te zijn. Het voornaamste kenmerk van de overheid is dat het een agressiemonopolist is in een bepaald gebied. De Partij voor Mens en Spirit staat derhalve een relatie voor waarin de ene partner(de burger) wordt geslagen door de andere(de overheid).

– 1 karaat

IV Het economisch groeien naar duurzaamheid en welzijn (voor mens en milieu), kan deels door het belastingssysteem worden gestuurd in de manier waarop belasting geheven en gesubsidieerd wordt.

Belastingheffing is agressief geweld. Een grove schending van eigendomsrechten. Subsidies verstrekken is een manier om oneerlijke concurrentie te bevorderen, bekostigd met geld waar men op oneerlijke wijze aan gekomen is.

– 1 karaat

V De gemeenschapdienst geeft alleen opdrachten aan bedrijven die elke boom die gekapt wordt met een nieuwe boom compenseren en houdt nationaal en internationaal ook ten aanzien van eigen projecten die norm aan.

De partij noemt de overheid nu weliswaar de gemeenschapsdienst, maar het gewelddadige karakter is blijkens dit voorstel niet veranderd. Overheden die bedrijven opdrachten geven onder bepaalde voorwaarden is fascistisch. Hierdoor worden bedrijven gecorrumpeerd, doordat zij zich verbinden met de agressiemonopolist. Doordat het geld kan opleveren om een gekapte boom met een nieuwe boom te compenseren wordt de kans groot dat bedrijven die bomen kappen snel groeiende bomen gaan planten in gebieden waarin deze bomen niet inheems zijn en aldus bestaande ecosystemen vernietigen. Men zou kunnen eisen dat een bedrijf een zelfde soort boom plaatst als de boom die gekapt wordt, maar dat is een absurde eis voor een ondernemer die juist bomen kapt om een boomloos perk te doen ontstaan en een onnodige eis voor een houthandelaar die toch al nieuwe bomen aan het aanplanten was.

-1 karaat

VI Partij voor Mens en Spirit wil op termijn een ander belastingsysteem invoeren, dat arbeid belastingvrij maakt en producten en verbruik belast, waarbij belastingen een sturingsmiddel kunnen zijn om milieuvriendelijk te kopen en consumeren.

Erg goed dat arbeid belastingvrij gaat worden. Maar als producten en verbruik belast gaan worden dan zullen de producenten, die meer belasting voor het geproduceerde zullen moeten gaan betalen (op straffe van ontvoering en gevangenschap), hun verlies aan de gewapende agenten van de gemeenschapdienst compenseren door de lonen te korten. Belasting is diefstal. Belasting is agressief geweld.

– 1 karaat

VII De wens tot Europese eenwording is een proces dat alleen uit vrije wil kan groeien in individuen en volkeren. Volkeren die autonoom willen zijn of worden krijgen hier alle ruimte en steun voor. Partij voor Mens en Spirit wil zich vooral inzetten voor verbinding en bewustzijn van verbondenheid, maar wel vanuit de eigen vrijheid en authenticiteit.

Inderdaad, alleen uit vrije wil. Hoewel ik van mening ben dat individuen die autonoom willen zijn ook alle ruimte dienen te krijgen geef ik toch een karaat voor dit voorstel.

+ 1 karaat

VIII Het democratische systeem boet ingrijpend aan geloofwaardigheid in. Binnen 2011 en 2015 dienen ingrijpende wijzigingen doorgevoerd te worden. Hier bij denken we aan belangrijke rollen voor burgerfora, wetgevende referenda en veranderingen in het kiessysteem, bijvoorbeeld door kiezers per thema te laten kiezen en niet slechts per partij. Op deze wijze kan de kiezer het beleid per onderwerp aansturen.

Democratie dat zijn vijf mannetjesputters en één vrouw die samen gaan bepalen wie er onderworpen gaat worden aan een groepsverkrachting. Democratie is een in en in slecht systeem dat niet moet worden uitgebreid, maar dient te worden afgeschaft. Democratie heeft een sterk deciviliserende werking en bevordert het uitbuiten van mensen door een coalitie van belangengroepen en bevordert het denken op korte termijn. Bij democratie worden meerderheidsbesluiten ook aan de minderheden opgelegd als deze besluiten een verkrachting van de natuurrechten van deze minderheden inhouden.

– 1 karaat

IX Ouderschap en vrijwilligerswerk dienen in het economische systeem betrokken te worden, door de daar opgedane ervaring en inzet te honoreren met een basisinkomen of andere vormen van waardering of stelsels van beloning. Het basisinkomen kan gefaseerd en experimenteel voor bepaalde groepen worden ingevoerd en in het bijzonder voor die eerdergenoemde groepen die maatschappelijk kanslozer zijn. Hier tegenover staan afspraken met maatschappelijke dienstverlening, die via een dienstverleningscontract worden ingevuld en afgesproken. Hierbij wordt sterk rekening gehouden met de mogelijkheden, eigenheid, interessen en talenten van de betreffende persoon. Dit basisinkomen dient genoeg inkomen te verschaffen voor een eenvoudig leven met de noodzakelijke basisvoorzieningen. Daarbuiten kan ieder eigen verdiensten genereren.

Een basisinkomen kan alleen door de gemeenschapdienst verstrekt worden door belastingen. Arbeid wordt belastingvrij, dus zal dat basisinkomen betaald worden door de opbrengsten van andere belastingen. Het basisinkomen is een privilege voor de onproductieve een ten koste van de natuurrechten van de productieve ander. Door een basisinkomen aan te bieden zullen er veel mensen komen die gebruik willen maken van dat basisinkomen. Door producenten te belasten, zullen er steeds minder mensen komen die willen produceren. Doordat er steeds minder mensen komen die produceren, zullen de overgebleven producenten steeds zwaarder belast worden om de privileges van onproductieve mensen in stand te kunnen houden. Gevolgen: toename van het schenden van natuurrechten en uiteindelijk meer armoede.

– 1 karaat

X Scholen dienen qua grootte een menselijke maat te hebben. Educatie legt niet langer eenzijdig de nadruk op mentale kennisverwerving en het verzamelen van feiten, maar ook op zelfstandig en ervaringsgericht beleven. Technische en handvaardige kwaliteiten krijgen veel ontplooiingsmogelijkheden, evenals vernieuwende en andere invalshoeken, zoals meditatie, holistische coachring etcetera.

Scholen dienen vrij te zijn in hoe groot zij als school willen groeien. Scholen dienen vrij te zijn in hoe zij het lesprogramma wensen in te vullen en welke vakken zij wensen te geven.

– 1 karaat

XI Marktwerking en zorg gaan niet samen. Het is een fundamenteel recht van burgers om invloed uit te oefenen op de door hen betaalde zorginstellingen.

En juist omdat het een fundamenteel recht van burgers is invloed uit te oefenen op de door hen betaalde zorginstellingen dient zorg volledig in een vrije markt te bestaan. Zodat mensen zelf kunnen kiezen hoe zij verzekerd zijn, welke voorwaarden er aan een verzekering verbonden zijn en welke zorg zij zich wensen. Zodat mensen die graag naar een goede alternatieve therapeut gaan, omdat daar hun ziektebeeld en hun ervaring en mens-zijn serieus worden genomen, niet gedwongen worden mee te betalen aan, seroxat en andere rotzooi voorschrijvende, incompetente zieleknijpers die je een, nimmer bestaand hebbend, incestverleden aanpraten en ‘een hele goede methode’ weten om dit op een prettige manier her te beleven en dat degenen die graag op de divan liggen bij een kundige psychiater niet gedwongen worden mee te betalen aan een kwakzalver die, na ontkent te hebben dat je kanker hebt, terwijl je wel degelijk kanker hebt, adviseert om gras te eten en op de djembé te trommelen om in contact te komen met je astrale geleidegids (in de gedaante van een indiaan).

– 1 karaat

XII Wegen en vervoer zijn de zenuwcellen en het zenuwstelsel van elk land. Op dit moment is dit zenuwstelsel overbelast. Het fileprobleem is onoplosbaar zolang mensen ver van hun werk wonen. De grote gecentraliseerde werkcentra hebben veel werk uit regio en wijk onttrokken. Decentralisatie en de menselijke maat mogen weer de norm worden. Experimenteel worden in wijken wijkwerkcentra opgezet, waar werkgevers een plek kunnen inhuren voor hun werknemers die in hun eigen wijk willen werken. Er kan hiervoor subsidie verkregen worden, gefinancieerd uit de kilometerheffing voor rekeningrijden of andere gelden, mits de werknemers niet vaker dan 2 dagen per week naar hun werkgever reizen.

Decentralisatie bereik je niet met (meer) dwang maar met (meer) vrijheid.

– 1 karaat

XIII Het doel van onze wetenschap ligt in de wens tot onderzoek en het ontdekken van objectieve kennis wetten en feiten. Wetenschap speelt in onze cultuur in bijna alle facetten van ons leven een grote rol. De moderne wetenschap houdt zich echter voornamelijk bezig met grofstoffelijk, materialistische en mechanisch onderzoek. Dit voor ons eenzijdige paradigma heeft grote invloed op beleid en wetgeving en heeft daarmee grote consequenties voor wat we bijvoorbeeld mogen eten en hoe we ons willen genezen. De regering dient andere vormen van onderzoek te stimuleren, die meer recht doen aan energetische en andersoortige principes en uitgangspunten. Kwalitatief onderzoek dient een belangrijkere rol in te nemen.

Veranderingen binnen landen en culturen kunnen slechts van binnenuit groeien. Het opleggen van westerse normen en vormen van democratie is niet wenselijk. Het westerse gedachtegoed past niet standaard op elk land en bij elke cultuur. Daarnaast mag erkend worden dat de westerse systemen ook imperfecties bevatten in hun systeem en in hun uitvoering en vaak geleid hebben tot desintegratie van andere culturen indien dit opgedrongen wordt.

Dat wetenschap en staat met elkaar verweven zijn is natuurlijk een kwalijke zaak. Dat de moderne wetenschap zich voornamelijk bezig houdt met grofstoffelijk, materialistisch en mechanisch onderzoek is een goede zaak. Weten is meten en meten is weten. Als de wetenschap met rust wordt gelaten dan is de kans groter dat de wetenschap zich zo zal ontwikkelen dat niet alleen het grofstoffelijke, maar ook het fijnstoffelijke (en misschien zelfs het onstoffelijke) meetbaar zullen zijn.

Niet alleen het opleggen van westerse normen is onwenselijk, ook het opleggen van niet-westerse normen is onwenselijk. Het is bijzonder kwalijk dat er al tientallen jaren lang een haatcampagne wordt gevoerd tegen alles wat westers is en dat westerlingen zelf hierin het voortouw hebben genomen. Aan dit gesubsidieerde, levensgevaarlijke masochisme dient een einde te komen. Het staat iedereen vrij om een hekel aan westerse normen te hebben, maar dan wel zonder de ruggesteun van gesubsidieerd onderwijs, gesubsidieerde media en gesubsidieerde organisaties.

Niet alleen leiden opgedrongen westerse systemen tot desintegratie van andere culturen. Ook leiden opgedrongen niet-westerse systemen tot desintegratie van niet-andere culturen.

-1 karaat

XIV De vraag voor Nederland en Europa is, hoe er voor te zorgen dat mensen zoveel mogelijk een gelijke toegang krijgen en houden tot informatie, markten, kapitaal, onderwijs, opleidingen, kunst, cultuur en technologie op lokaal, nationaal en supranationaal niveau. Daarnaast dienen mensgerichte strategieën ontwikkeld te worden om ervoor te zorgen dat gemarginaliseerden de kans krijgen effectief deel te nemen aan het economische en civiele leven.

Zorgen voor een gelijke toegang houdt het schenden van eigendomsrechten in. Sommige informatie is bestemd voor ingewijden. Dat dienen spirituele mensen te onderkennen. Daarnaast horen instellingen zelf te bepalen met wie zij een verbinding wensen aan te gaan en met wie niet. Van gelijke toegang kan geen sprake zijn.

– 1 karaat

XV Het neoliberalisme en vrije markt denken hebben niet geleid tot een beter leven voor de gemiddelde burger in deze wereld. Er blijkt een steeds krachtiger nationaal en internationaal systeem van monopolisering en controle te zijn ontstaan. De private levenssfeer van de burger wordt hierdoor bedreigd. Een omslag in het denken en voelen is noodzakelijk. Nederland kan een voortrekker zijn door vertrouwen uit te stralen in de burgers en door een volledige transparant en open beleid te laten zien dat vertrouwen waardig te zijn.

Behalve vrije markt denken dient er ook een vrije markt in de praktijk te zijn. Aan alleen denken heeft men weinig als men zich een beter leven wenst voor de gemiddelde burger in deze wereld. Een vrije markt frustreren staat gelijk aan het toepassen van agressief geweld. Een vrije markt is een situatie waarin alle mensen vrijwillig handelen wanneer zij ruilen. Door de som van deze vrijwillige handelingen ontstaat er uiteindelijk een proces van civilisatie en een toename van welzijn en welvaart voor allen. Dit wordt ook wel ‘de onzichtbare hand’ of ‘de vinger van God’ genoemd. Dat zou spirituele mensen toch moeten aanspreken. Neoliberalisme is inderdaad geen oplossing. Meer vrije markt in een systeem met een oppermachtige agressiemonopolist lijdt tot horigheid, niet tot vrijheid.

0 karaat

XVI Economische samenwerking is in deze globaliserende wereld zeer belangrijk. Daarom is een verbonden Europa nu essentieel, maar zonder elkaar van alles op te leggen. Wij kiezen voor broeder- en zusterschap ten opzichte van alle andere landen, ook als zij sociaal en cultureel anders zijn en handelen.

Het ‘verbonden’ Europa zoals zij nu is, is een gedrocht dat mensen opgedrongen krijgen. De partij begrijpt wellicht niet dat zonder iets op te leggen deze verbondenheid facultatief is. En de partij begrijpt niet dat de verbondenheid van Europa, en Europese volkeren, er juist in gelegen is dat men afwijkt van andere landen, en volkeren, die sociaal en cultureel anders zijn en handelen. Een niet-afgedwongen verbondenheid van Europa zou een verbondenheid in afkeer van gedrag zoals van degenen die anders sociaal en cultureel handelen inhouden.

Verder is dit punt te nietszeggend om er een karaat aan toe te kennen.

0 karaat

XVII Belastingen mogen weer meer datgene worden wat zij behoren te zijn: een gemeenschapbijdrage. Dit vraagt een heroverweging van belastingsystemen en het ruimte geven aan alternatieve en lokale systemen, zodat gelden bij de bevolking blijven en niet wegvloeien naar overheden en commerciële partijen.

Men haalt de gewelddadige eigenschappen niet uit de overheid door de overheid gemeenschapdienst te noemen en belastingen zijn niet minder een vorm van afpersen als zij gemeenschapbijdrage worden genoemd. Belastingen zijn onvrijwillig afgestane bijdragen die gevorderd worden door de overheid, een agressiemonopolist. Gemeenschapbijdragen zijn onvrijwillige bijdragen die gevorderd worden door de gemeenschapdienst, een agressiemonopolist.

– 1 karaat

XVIII In politieke en leidinggevende openbare functies is de diepe wens tot dienend leiding geven richtinggevend voor het beleid. Hierdoor wordt macht omgebogen naar invloed hebben. En deze invloed wordt met graagte gedeeld vanuit het bewustzijn te willen werken aan het welzijn van allen.

Macht kan pas omgebogen worden naar invloed hebben als de dwang verdwijnt. Zolang politieke functies blijven bestaan, blijft er dwang bestaan. Feitelijk wil de Partij voor Mens en Spirit niets wezenlijks veranderen.

– 1 karaat

XIX Ontwikkelingssamenwerking dient te leiden naar het doel landen en individuen autonoom te kunnen laten functioneren. Het geven van ondersteuning werkt vooral goed als dit binnen kleine gemeenschappen wordt verstrekt, op een wijze die het beste past bij de leefwijze en mentaliteit van de inwoners. Het is belangrijk dat zij onafhankelijk worden of blijven van machtige commerciële organisaties. Dit kan bijvoorbeeld door lokale economische systemen te beschermen. Ook is het belangrijk dat ontwikkelingssamenwerking en educatie aansluiten bij de eigen cultuur, waarbij het uitdrukkelijk de bedoeling is landen niet te verwestersen of het neoliberale, kapitalistische model dwingend als enig juiste model te presenteren, zoals de Wereldbank nu wel doet. Er komt overigens meer geld uit de ontwikkelingslanden naar het westen, dan andersom. Hulp kan slechts zinvol verleend worden in gebieden die niet beheerst worden door oorlog en corruptie.

Die commerciële organisaties passen, in tegenstelling tot de staten die ontwikkelingshulp verstrekken, geen agressief geweld toe. Tenzij zij zich verbonden hebben met overheden of met andere vormen van georganiseerde misdaad.

Ik wist niet dat het model gepresenteerd door de Wereldbank kapitalistisch was. Ik vermoed dat hier corporatisme wordt bedoelt.

Aangezien alle gebieden waar nu ontwikkelingshulp naar toe gaat worden beheerst door corruptie stelt de partij – terecht – dat ontwikkelingshulp niet zinvol is.

Er dient een einde te komen aan de subsidiëring van corrupte ambtenaren, naar wiens bankrekeningen driekwart van de ontwikkelingsgelden stroomt, in de Derde Wereld.

0 karaat

XX -XXIV Gevoel, intuïtie, creativiteit en sociale verbondenheid mogen zwaarder gaan wegen dan economie, geld, macht en eerzucht.

Gevoel, intuïtie, creativiteit en sociale verbondenheid zijn niet te vergelijken met zaken als economie, geld, macht en eerzucht. Hoewel er veel eerzucht kan zijn in intuïtie, macht in sociale verbondenheid, geld in creativiteit en gevoel in economie.

Economie is een uiting van het menselijke vermogen om te scheppen.

Hmm…dus gevoel, intuïtie, creativiteit en sociale verbondenheid mogen zwaarder wegen dan een uiting van het menselijke vermogen om te scheppen.

De economie zien wij als de bloedstroom binnen een samenleving.

Hmm…dus gevoel, intuïtie, creativiteit en sociale verbondenheid mogen zwaarder wegen dan een uiting van het menselijke vermogen om te scheppen die wordt gezien als de bloedstroom binnen een samenleving.

Deze bloedstroom vraagt zorg. De druk moet niet te laag of te hoog worden en het bloed moet gevoed worden met de juiste voeding.

Hopelijk geen dwangvoeding.

Een gezonde economie hoeft niet gericht te zijn op groei en winst, maar moet wel te allen tijde gericht zijn op het welzijn van allen.

Het is mij een raadsel hoe men zonder gericht te zijn op groei en winst men gericht zou kunnen zijn op het welzijn van allen. En vanwaar die dwang?

Groei en winst kunnen voort vloeien uit duurzame creativiteit en scheppingsvermogen, maar mogen niet ten koste gaan van het welzijn van allen Europees beleid is momenteel teveel gericht op liberalisme, concurrentie en economisch voordeel.

Ik wist niet dat Europees beleid daar momenteel op gericht was. Dat is mijn volkomen ontgaan. Ik verkeer namelijk in de veronderstelling dat Europees beleid gericht is op socialisme, frustreren van concurrentie en economisch nadeel.

– 2 karaat; twee minnen wegens onvrijheid en twee nullen wegens nietszeggendheid.

De Partij voor Mens en Spirit begrijpt niet dat het gebruiken van geweld tegen vrijwillig handelende mensen, die niemand dwingen, onmogelijk is wanneer men naar een samenleving waarin gehandeld wordt in liefde en respect voor al wat is wenst te streven. Zonder vrijheid kan er geen liefde zijn. Men kan niemand dwingen tot het liefhebben van een ander. Hoe meer men de mensen, de individuen, dwingt om tegen hun wil handelingen uit te voeren hoe meer dat een negatieve weerslag zal hebben op de hele gemeenschap. Als de Partij voor Mens en Spirit een holistische benadering wil kiezen dan dient zij de vrijheid van het individu te respecteren.

Aantal karaat in de plus: 1

Aantal karaat in de min:  17 karaat

Eindstand: – 16 karaat

Communistisch (extreem-links)

Oscar

Maart 2010

Overzicht van politieke partijen die tot dusver in de serie verschenen zijn:

PNVD
Sociaal-democratisch (gematigd links) Eindstand: + 3 karaat
https://www.vrijspreker.nl/wp/2010/03/de-pnvd-op-de-libertarische-toetssteen/#more-70721  

SGP
Radicaal socialistisch (radicaal links) Eindstand: – 10 karaat
https://www.vrijspreker.nl/wp/2010/02/de-sgp-op-de-libertarische-toetssteen/

ASP (Atheistisch Seculiere Partij)
Radicaal socialistisch (radicaal links) Eindstand: – 10,285714285714285714285714285714 karaat
https://www.vrijspreker.nl/wp/2010/03/de-asp-op-de-libertarische-toetssteen/#more-70964

Partij voor de Dieren
Radicaal socialistisch (radicaal links) Eindstand: – 10 ½ karaat
https://www.vrijspreker.nl/wp/2010/03/de-partij-voor-de-dieren-op-de-libertarische-toetssteen/   

NVU (Nederlandse VolksUnie)
Communistisch (extreem-links) Eindstand: – 12 ½ karaat
https://www.vrijspreker.nl/wp/2010/03/de-nvu-op-de-libertarische-toetssteen/#comments

NMP (Nederlandse MoslimPartij)
Communistisch (extreem-links) Eindstand: -14 ½ karaat
https://www.vrijspreker.nl/wp/2010/03/de-nmp-op-de-libertarische-toetssteen/#more-70641

CU
Radicaal Communistisch (het extreemste links)  Eindstand: – 19 karaat
https://www.vrijspreker.nl/wp/2010/03/de-christenunie-op-de-libertarische-toetssteen/#more-70343

NCPN (Nieuwe Communistische Partij Nederland)
Radicaal communistisch (het extreemste links) Eindstand: – 20 karaat
https://www.vrijspreker.nl/wp/2010/03/de-ncpn-op-de-libertarische-toetssteen/#more-71100

 

66 REACTIES

 1. Prachtig werk oscar. Als de reeks af is kunnen andere vrijheidsliefhebbers weer met deze informatie aan de slag. Bijv. door het te confronteren van partijen met deze informatie. Of door er een soort mooi matrix schema van te maken, er verbanden uit te halen, en deze te propaganderen.
  Ik moet vermoed zelf dat er een enorm gat zal zitten op economisch rechts. We moeten onze eigen brede scale instituten en bewegingen bouwen (telkens met een iets ander smaakje) die dit gat opvullen. Via het internet kan je je groter voordoen dan je bent als organisatie dus daar zit veel potentie.

  Oscar [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Devidas [1]:

  “Ik moet vermoed zelf dat er een enorm gat zal zitten op economisch rechts.”

  Reken maar Devidas! Tot dusver is er geen enkele partij tussen de, inmiddels opgeheven, PNVD en de libertarische partij in het politieke landschap van Nederland te bekennen.

 3. Beste Oscar

  Bedankt voor het leggen van ons programma naast de libertarische meetlat.

  Het is duidelijk dat visie en uitgangspunten van ons en die van jullie nogal verschillen. Het libertarisme lijkt mij een stroming die het meest geschikt is voor de sterken en gezonden in de samenleving, want als een overheid niet beschermd dan zal je het zelf moeten doen, zoals het libertarisme kennelijk wenst. Maar wat nu als je niet groot en sterk bent, maar afhankelijk, ziek en zwak?

  Commerciele organisaties worden door jullie als niet agressief gezien. Het is echter bekend dat een grote marktspeler als Monsanto een zeer agressief beleid voert tav arme boeren omwille van de eigen monopoliepositie. Ook Shell heeft heel wat schade veroorzaakt aan milieu en werknemers niet altijd netjes behandeld in de derde wereld. Postorderbedrijven heffen zeer hoge rentes, zonder dat klanten dat in de gaten hebben en als je niet betaald, dan staan er deurwaarders voor de deur. Kinderarbeid, slecht betaald en onder povere ongezonde omstandigheden, is in vele landen normaal. Daarom meent Partij voor Mens en Spirit dat een dienende en beschermende overheid (hetgeen wij in essentie zelf zijn, omdat wij dit zelf vorm geven) de oplossing is tegen de wildwest-toestanden en ongelijkwaardigheid die kan ontstaan als de sterksten hun gang kunnen gaan. Wat hoe meer geld je hebt, hoe eenvoudiger het is om nog meer te creeren en helaas vaak ten koste van anderen.

  Het leven lijkt ook soms op Monopoly. Soms start je redelijk gelijk, maar hoe meer een bepaalde speler in handen krijgt, hoe meer macht deze persoon heeft. Als je een aantal keren pech hebt in in de gevangenis belandt, dan loop je een achterstand op, die de andere spelers meer speelruimte en kracht geeft. Vervolgens krijgt de overblijvende monopolist (in alle zinnen des woords) als vanzelf alle macht en verliest iedereen om hem heen vrijheid. En zo zien we dat ook gebeuren in deze samenleving. Jullie beeld van het handelen van de mens in de vrije markt lijkt idealistisch, maar wordt tegengesproken juist door de realiteit van nu. We hoeven alleen maar te kijken naar de bankenwereld, die ‘op hun eigen vrije wijze’ ondeugdelijke financiele producten verkochten, die zo ingewikkeld gemaakt waren dat de klant er niets meer van kon snappen. En het was allemaal toegestaan tot voor kort.

  Liefde is inderdaad niet af te dwingen, maar een liefdevolle behandeling van elkaar kan wel gestimuleerd worden. Ook daar kan de overheid (als gemeenschapdsdienst) het voorbeeld in zijn.

  Lea Manders, voorzitter Partij voor Mens en Spirit. http://www.mensenspirit.nl

  Hub Jongen [4] reageerde op deze reactie.
  Oscar [5] reageerde op deze reactie.
  Devidas [7] reageerde op deze reactie.

 4. @Lea Manders [3]:

  “.. maar een liefdevolle behandeling van elkaar kan wel gestimuleerd worden. Ook daar kan de overheid (als gemeenschapdsdienst) het voorbeeld in zijn….

  Lea, ik waardeer je zorg. Maar realiseer je dat overheid is macht en geweld. Een monopolie op geweld, dat ze maar al te graag hanteert.
  Vanwege tijdgebrek moet ik het nu hierbij laten en toezeggen dat ik er later nog terug wil komen.
  Denk echter al eens na over mijn opmerking.

 5. @Lea Manders [3]:

  “Het libertarisme lijkt mij een stroming die het meest geschikt is voor de sterken en gezonden in de samenleving, want als een overheid niet beschermd dan zal je het zelf moeten doen, zoals het libertarisme kennelijk wenst. Maar wat nu als je niet groot en sterk bent, maar afhankelijk, ziek en zwak?”

  We zijn niet tegen de bescherming van de zieken en zwakkeren, maar tegen het gebruik van agressief geweld. Dat komt de zieken en zwakkeren ook ten goede. En dat gaat ten koste van de macht van degenen die nu sterk zijn. Dus geheel anders als u het schetst.

  Waarom zouden zou men de zorg voor zieken en zwakkeren aan agressief gewelddadige organisaties toevertrouwen?

  “Commerciele organisaties worden door jullie als niet agressief gezien.”

  Dat hangt er helemaal van af welke organisatie het is. Het non-agressieprincipe is universeel. Agressief geweld = agressief geweld. Bij de overheid, bij bedrijven, bij burgers.

  “Daarom meent Partij voor Mens en Spirit dat een dienende en beschermende overheid (hetgeen wij in essentie zelf zijn, omdat wij dit zelf vorm geven) de oplossing is tegen de wildwest-toestanden en ongelijkwaardigheid die kan ontstaan als de sterksten hun gang kunnen gaan.”

  Ik niet. Ik zie namelijk, in tegenstelling tot wat politieke partijen voor staan, af van agressief geweld. Ik zie geen enkele reden waarom ambtenaren betere diensten zouden verrichten dan niet-ambtenaren. Ik zie geen enkele reden waarom organisaties die agressief geweld toepassen de kwetsbaren in de samenleving beter zouden kunnen helpen dan organisaties die vanuit hun hart, vanuit hun overtuiging en ideaal mensen willen helpen zonder andere mensen te beroven, te mishandelen of te vermoorden.

  “Jullie beeld van het handelen van de mens in de vrije markt lijkt idealistisch, maar wordt tegengesproken juist door de realiteit van nu. We hoeven alleen maar te kijken naar de bankenwereld, die ‘op hun eigen vrije wijze’ ondeugdelijke financiele producten verkochten, die zo ingewikkeld gemaakt waren dat de klant er niets meer van kon snappen.”

  In de bankenwereld is er helemaal geen sprake van een vrije markt. Integendeel. In de bankenwereld is er sprake van massafraude. En fraude is agressief geweld. Ik zou u van harte willen aanbevelen de artikelen op deze site over dit onderwerp te lezen. Wij zijn juist de allergrootste tegenstanders van het huidige bankwezen. Het huidige bancaire systeem heeft niets, maar dan ook niets, met een vrije markt te maken.

  “Ook daar kan de overheid (als gemeenschapdsdienst) het voorbeeld in zijn.”

  Een overheid is per definitie een agressiemonopolist. Ook als de overheid een gemeenschapsdienst wordt genoemd dan blijft het een agressiemonopolist. Agressie staat haaks op liefde. Mensen die agressief geweld gebruiken zijn NIET geschikt om een liefdevolle behandeling van elkaar te stimuleren. De enigen die dat zouden kunnen doen zijn mensen die af zien van agressief geweld.

  U wil echter, met uw partij, maatschappelijke doelen bereiken door het toepassen van agressief geweld. Dat kan niet samen gaan met liefde.

  Mag ik uw aandacht vragen voor een kort animatiefilmpje waarin ons gedachtengoed (dat zeer zeker niet het gedachtengoed van de bancaire sector en bedrijven als Shell is) beknopt wordt uitgelegd?
  http://www.vrijspreker.nl/wp/de-filosofie-van-de-vrijheid/

 6. Helaas zie ik die liefdevolle behandeling van elkaar niet zitten door de overheid,omdat zij handelt van oog om oog tand om tand, al moet het de gemeenschap tonnen en tonnen geld kosten winnen moeten zij volgens hun principe, dat is helaas de werkelijkheid. Zouden de ambtenaren het van hun eigen salaris moeten betalen, dan zou de overheid heel wat anders zijn.

 7. @Lea Manders [3]:

  Beste Lea,
  Allereerst bedankt dat je de moeite neemt om te reageren.
  Ik heb twee punten, hoop dat je ze ter harte neemt.

  Als eerste:

  “Commerciele organisaties worden door jullie als niet agressief gezien.”

  Je hebt hier een goed punt. Veel libertariërs zijn goed in het analyseren van geweld, fraude en dwang vanuit de overheid, maar slecht bij dezelfde analyse toegepast op het bedrijfsleven.
  Organisaties met een progressieve achtergrond zijn vaak zeer goed in het naar boven halen van de smerige praktijken van sommige bedrijven.
  Het uitgangspunt van het libertarisme is echter dat ze tegen corporatisme zijn (bedrijf en dwangmatige overheid die met elkaar in bed liggen) en tegen (verkapte en soms moeilijk zichtbare)geweldsinitiatie. Het zou in principe voor ons dus niet moeten uitmaken of er nou geweldsinitiatie komt van een bedrijf, een individu, een overheid, we zijn er tegen..

  Tweede punt:
  “Volgens de partij ligt het uitgangspunt bij beleid en bij handelen in liefde en respect voor al wat is. Liefde voor jezelf en voor anderen.”

  In principe is dit een sterk en moreel verdedigbaar uitgangsprincipe.
  Als libertariër zou ik het als volgt opvatten: anti-geweld, en egoïsme met als logisch neveneffect altruïsme. Naar mijn mening valt een vrijzinnige beweging goed te rijmen het libertarisme, zonder dat ze haar eigen gezicht verliest. Het vergt slechts één fundamentale aanpassing: bouw de organisatie om zodat deze gestoeld is op vrijwilligheid.
  Dat betekent het proberen te veranderen van individuen of instellingen op basis van dwangloze acties. De financiëring hiervoor kunnen jullie bij elkaar krijgen dmv collectes of bijv door diensten aan te bieden. Een voorbeeld is het punt van natuurbehoud / bomenbeplanting. Als jullie alle 1000 stemmers zo ver zouden kunnen krijgen een bijdrage te doen van 100 euro zouden jullie zelf een stukje weiland kunnen kopen en starten met het beplanten van bomen. Natuur en productiemiddelen in eigendom van een geweldloze private stichting doen het altijd beter dan wanneer onderbracht bij de staat.

  Het is echter immoreel om middels het democratische proces belastingen en regels af te dwingen.
  Let op: de belastingen en regels zijn niet immoreel als ze op basis van vrijwilligheid waren afgesproken.
  Ze zijn echter op basis van democratie afgesproken. Democratie staat voor dwang, zelfs de grieken hebben het nooit zo bedoeld.
  Het principe van 2 wolven en een schaap die gaan stemmen over wat ze gaan eten.
  Hier een interview met Hub van vrijspreker.nl waarin een aantal zaken zoals belastingheffing en democratie worden uitgelegd http://www.libertarismeforum.nl/viewtopic.php?f=12&t=78

 8. @Lea Manders [8]:

  Beste Lea,

  Ik ben oprecht benieuwd waarom je de doelen van jouw partij wilt bereiken dmv democratie, ipv vrijwilligheid.

  Zou je de volgende vraag kunnen beantwoorden:

  Zie je democratie als

  A) “niet helemaal juist, maar het beste wat we hebben”
  B) Een 100% moreel middel.
  C) Anders, namelijk…

  Gr.
  Devidas

  Lea Manders [13] reageerde op deze reactie.

 9. Artikel 17

  “Een ieder heeft recht op eigendom, hetzij alleen, hetzij tezamen met anderen.Niemand mag willekeurig van zijn eigendom worden beroofd.”

  De ogenschijnlijke tegenstrijdigheid van dit artikel met de rest van de UVRM wordt wordt opgeheven door het gebruik van het woordje willekeurig.

  Productieve mensen worden namelijk niet willekeurig, maar structureel van hun eigendom beroofd, geheel volgens de positieve rechtenstructuur van het wangedrocht dat UVRM heet.

  Echt tegenstrijdig met de rest van de UVRM is dan ook artikel 4, dat slavernij verbiedt. Hoewel daar ook weer een merkwaardige zinsnede bij staat: Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn eenpersoons. Wat moet ik me daar bij voorstellen? Slavernij is wat de rest van de UVRM juist propageert.

  @Lea Manders [8]:
  anti-agressie en vrijheid zijn enorm belangrijk. Ik denk echter wel dat we door een ander wereld- en mensbeeld de weg daar naar toe nogal anders inschatten. En allemaal hebben we ongetwijfeld een deel van de waarheid.

  Denk nog eens rustig na over wat je hier schrijft. Dan moet je conclusie zijn dat je laatste zin een contradictio in terminis is. Je kunt nu eenmaal niet anti-agressie erg belangrijk vinden en vervolgens een agressief programma propageren.
  Lea Manders [14] reageerde op deze reactie.

 10. Het wordt een leuk overzicht zo, al beperk ik mij tot het lezen van de samenvattingen. Een land is toch wel diep gezonken als een pedofielenpartij zo ongeveer de enige ‘liberale’ partij is.

  Als de CU radicaal communistisch is, willen de schaamhaarfreaks van Andre Rouvoet dan serieus de fabrieken, boerderijen en bedrijven in staatshanden hebben?

  En is het een idee om de partijen te meten op punten van individuele vrijheid en economische vrijheid?
  Oscar [12] reageerde op deze reactie.

 11. @Bon Vivant [11]:

  “Een land is toch wel diep gezonken als een pedofielenpartij zo ongeveer de enige ‘liberale’ partij is.”

  Niet liberaal, maar sociaal-democratisch. De PNVD wil gratis basiszorg via de overheid, wettelijke vrije dagen, bemoeienis van de overheid met het onderwijs, (handhaving van het percentage) ontwikkelingshulp, een basisuitkering, verbod op vuurwapenbezit, gratis reizen met de trein. Dat zou ik toch niet liberaal willen noemen.

  Feitelijk zijn alle partijen die aan het democratische proces mee doen sociaal-democratisch. Alleen is de ene partij radicaler dan de ander.

  “En is het een idee om de partijen te meten op punten van individuele vrijheid en economische vrijheid?”

  Dat doe ik al. Elk voorstel dat pro-vrijheid is krijgt een karaat en elk voorstel dat een vorm van dwang inhoudt krijgt een karaat in de min. Ik maak geen onderscheid tussen individuele vrijheid en economische vrijheid. Vrijheid is vrijheid en dwang is dwang. Een partij die wil dwingen om de mensen aan te sporen tot de conservatieve deugd is voor mij niet minder links dan een partij die wil dwingen om een progressief maatschappelijk ideaal te bereiken.

  Waar het mij om gaat is of partijen met of zonder het gebruik van agressief geweld maatschappelijke doelen willen bereiken.

  R. Hartman (NI) [21] reageerde op deze reactie.

 12. @Devidas [9]:

  Hallo Devidas

  Ik vind 1 het meest juist. Democratie is niet perfect, zeker niet in Nederland, waar ‘volksvertegenwoordigers’ een keer per 4 jaar gekozen mogen worden en vervolgens hun gang gaan ‘zonder last en ruggespraak’. Ook niet met diegenen die ze vertegenwoordigen. Ook selecteren partijen hun eigen kandidaten, dus er is geen vrijhgeid om te stemmen op wie je wilt. De drempels voor nieuwe partijen zijn ook hoog.

  Toch kan in mijn ogen met een stevige ombouw het beste beter gaan met de democratie. Waarbij het niet zo mag zijn dat minderheden geen ruimte krijgen. Maar concessies en regels zullen er altijd moeten zijn als je met zoveel miljoenen op een klein lapje grond woont.

  Lea

  Oscar [17] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) [19] reageerde op deze reactie.

 13. @R. Hartman (NI) [10]:

  Beste R.
  Ik denk dat wij een ander beeld hebben van agressie.
  Als moeder merkte ik dat er toch echt afspraken nodig waren tussen mensen. En soms zal je daar ook een consequentie aan moeten verbinden. Dat is geen agressie, maar duidelijkheid, vaak voortkomend uit liefde voor het geheel. Het gevoel erachter is dus geen machtswens, maar het proberen te managen van verschillende gevoelens, impulsen en belangen. Want zo zit het leven nu eenmaal wel in elkaar. Zolang de mens nog geen engel is, kan het egoisme zegevieren ten koste van anderen.

  Lea

  R. Hartman (NI) [16] reageerde op deze reactie.
  Oscar [20] reageerde op deze reactie.

 14. @Lea Manders [8]:
  Dan hangt u mijns inziens ook een vreemde vorm van spiritualiteit aan. De spirituelen die ik ken, vertrouwen namelijk op zichzelf, dat het juiste op hun pad komt en niet dat andere mensen daar gedwongen voor moeten worden.

  We hebben inderdaad allemaal onze kijk op de waarheid, een zogenaamde mening. Maar de absolute waarheid bestaat niet, anders stopt het denken en kregen we die wel op een dienblaadje aangereikt.

  De politiek/dwang gebruiken om mensen toch een mening/spiritualiteit op te leggen is en blijft daarom tirannie.

  Het blijkt dus ook dat, net zoals de PVV niet voor werkelijke vrijheid is, de Partij voor Mens en Spirit niet voor werkelijke spiritualiteit, maar communisme is.

 15. @Lea Manders [14]:
  Als moeder merkte ik dat er toch echt afspraken nodig waren tussen mensen.

  Helemaal waar, daar gaat de discussie ook niet over. Als twee mensen iets met elkaar afspreken houdt dat de verplichting in dat die afspraak nagekomen wordt. Mijn motto is dan ook In een vrije maatschappij is alle dwang vrijwillig.

  Dat veronderstelt dus wel dat die afspraken vrijwillig worden gemaakt. En niet de drogredenering ‘dat we nu eenmaal met elkaar hebben afgesproken dat wie productiever is extra veel afgeperst moet worden’. Uiteraard noemt men het niet zo, maar spreekt men van ‘progressieve belasting’ en ‘sterkste schouders’ om het beschaafd te laten lijken. De manco in deze bewering dat niemand dat met mij heeft ‘afgesproken’, men komt het gewoon gewapenderhand halen, als de eerste de beste roofovervaller, wat men dan in werkelijkheid ook is.

  Dat is agressie, voortkomend uit de liefde voor het eigen welzijn en de eigen hobbies van de agressor. Het gevoel erachter is dus absoluut wel een machtswens, vanuit de behoefte te proberen anderen te managen vanuit verschillende arbitraire gevoelens, impulsen en eigen belangen. Want zo zit het leven nu eenmaal wel in elkaar.

  Voor wat egoïsme aangaat: mag ik u een leestip geven? The Virtue of Selfishness, van Ayn Rand.

 16. @Lea Manders [13]:

  “Toch kan in mijn ogen met een stevige ombouw het beste beter gaan met de democratie. Waarbij het niet zo mag zijn dat minderheden geen ruimte krijgen.”

  Daarmee spreekt u zichzelf tegen, aangezien het geen ruimte krijgen van minderheden (ja, het vertrappen van de natuurrechten van minderheden) inherent is aan de democratie.

  Het is door de democratie waardoor een proces van decivilisatie heeft kunnen inzetten. Het denken op korte termijn is door democratie gestimuleerd. Doordat steeds weer wisselende coalities de aanhang van andere politieke groeperingen plunderen en regels opleggen worden er geen lange termijnvisies meer ontwikkeld.

  “Als moeder merkte ik dat er toch echt afspraken nodig waren tussen mensen.”

  Afspraken tussen mensen dienen bilateraal te zijn om afspraken te kunnen zijn. Een afspraak is geen afspraak als de een zich het recht aanmatigd de ander iets op te leggen.

  “Zolang de mens nog geen engel is, kan het egoisme zegevieren ten koste van anderen.”

  Unilateraal ‘afspraken’ maken is een zege voor het egoisme ten koste van anderen. Wie niet wil dat het egoisme ten koste van anderen zal zegevieren dient een voorstander te zijn van bilaterale, wederkerig vrijwillige, afspraken.

  Agressief geweld is nooit te rechtvaardigen.

 17. Lieve mensen

  Ik vind het mooi hoe jullie voor iets heel wezenlijks strijden. Iets wezenlijks dat ik in veel opzichten ondersteun. Echter, uitgaande van de samenleving van nu, vind ik dat ook regels nu eenmaal soms noodzakelijk zijn.
  Overigens is het zeker niet zo dat de meeste spirituele meesters stellen dat mensen zonder regels zouden moeten leven. Integendeel. Er zijn vele verschillende opvattingen in spiritueel opzicht.

  Ik excuseer me hierbij voor verdere reactie, want het is de komende dagen nogal druk.

  Warme groet in alle vrijheid die mogelijk is..
  Lea

  Oscar [22] reageerde op deze reactie.

 18. @Lea Manders [13]: Men heeft slechts één regel nodig, ongeacht met hoevelen men op een lapje grond woont: eigendomsrecht. Alle rechten (echte, negatieve rechten) komen voort uit het eigendomsrecht. Een maatschappij die gebouwd is op respect voor het eigendomsrecht kent geen arbitraire regels.

  Dit komt ook tot uitdrukking in het motto van de Vrijspreker: De Vrijspreker streeft naar een maatschappij waarin ieder mens soeverein is: ieder mens heeft het recht zijn leven te leiden zoals hij zelf wil, zolang hij datzelfde recht van ieder ander respecteert.

  De vrijheid van de één houdt op waar deze de vrijheid van een ander aantast. Dit is de enige manier om een ethische maatschappij te bouwen, waarin niet allerlei arbitraire regeltjes worden geïntroduceerd, gebaseerd op de waan van de dag zoals aangehangen door één of meerdere personen.

  Voor een iets uitgebreidere uiteenzetting verwijs ik u graag naar mijn artikel Vrijheid en Rechten op deze site.

 19. @Lea Manders [14]:

  Beseft u dat vooral de financieel zwakkeren het grootste slachtoffer zijn van het huidige financiele systeem?

  Er bestaat een wettig betaalmiddel. Er wordt inflatie geschapen (door ongedekt geld te drukken en door banken het privilege te geven om geld te vertienvoudigen) waardoor sparen geen deugd meer is en schulden maken loont.

  U wees zelf reeds over die ingewikkelde financiele producten. Deze zijn het gevolg van regulering. Banken hebben privileges gekregen van de overheid en moeten zich tegelijkertijd aan allerlei, haaks op elkaar staande, regels houden. Agressief geweld aan de basis werkt door in alles en corrumpeert alles. Dat zouden spirituele mensen dienen te begrijpen.

 20. @Lea Manders [18]:

  “Echter, uitgaande van de samenleving van nu, vind ik dat ook regels nu eenmaal soms noodzakelijk zijn.”

  Wij zijn niet tegen regels. We zijn tegen agressief geweld.

  En waarom zou je je voegen naar de samenleving van nu? Waarom zou men mee gaan in hetgene dat onethisch, gewelddadig en verwerpelijk is?

  “Overigens is het zeker niet zo dat de meeste spirituele meesters stellen dat mensen zonder regels zouden moeten leven. Integendeel.”

  Klopt, maar er zijn geen spirituele meesters die oproepen tot agressief geweld. Wie dat namelijk wel zou doen zou geen spirituele meester maar een legeraanvoerder zijn.

  Nogmaals: wij zijn niet tegen regels. Er zijn ‘huisregels’ nodig, dunkt me. En het maken van regels dient men dan ook niet te verwarren met het toepassen van agressief geweld.

  “Ik excuseer me hierbij voor verdere reactie, want het is de komende dagen nogal druk.”

  Dat is jammer, nu u juist mensen heeft ontmoet die u zouden kunnen helpen bij uw spirituele groei.

 21. @R. Hartman (NI) [21]:

  Ik gebruik ‘links’ en ‘rechts’ om het overzichtelijk te houden. Waarbij ‘links’ dwang inhoudt en ‘rechts’ vrijheid. Er bestaan ook diagrammen met een dubbele as. Dan kan men aflezen in welke mate een bepaalde groepering voorstander is van economische vrijheid en in welke mate zij voorstander is van individuele vrijheid en vaak ook nog in welke mate zij cultuur-conservatief danwel cultuur-progressief is. Maar zulke diagrammen vind ik niet zo interessant wanneer het puur gaat om vrijheid vs dwang.

  Agressief geweld om de bancaire sector te helpen beschouw ik niet als minder links dan agressief geweld om ‘de kwetsbaren’ in de samenleving te helpen. Hoe nobel en harteloos uitgangspunten ook zijn, alles staat of valt door het wel of niet willen toepassen van agressief geweld om de uitgangspunten te bereiken. Uiteraard overstijgt het libertarisme de klassieke links-rechts schaal.

  Collectivisme staat er buiten. Gedwongen individualisme is, vanuit libertarisch perspectief hoe dan ook, een groter euvel dan vrijwillig collectivisme.

  LvM [24] reageerde op deze reactie.
  Tony [25] reageerde op deze reactie.

 22. @Oscar [23]:

  Op die manier… Verwarrend desalniettemin. Is het dan niet gewoon beter om totalitair tegen liberaal op te zetten?

  “Gedwongen individualisme” is een contradictio in terminis. Bij individualisme staat het recht op zelfbeschikking centraal. Als iemand anderen dwingt “individualistisch” te zijn, wordt het recht op zelfbeschikking, en daarmee het individualisme, teniet gedaan.

  “Vrijwillig collectivisme” is tevens een contradictie. Collectivisme is het stellen van het belang van de “gemeenschap” boven dat van het individu. Als individuen zich vrijwillig aansluiten bij een collectief, doen ze dat natuurlijkerwijs uit eigenbelang, oftewel het belang van het individu. Dat collectivisme vrijwillig zou kunnen zijn komt voort uit het idee dat een mens anders zou kunnen handelen dan uit eigenbelang.

  Oscar [28] reageerde op deze reactie.

 23. @Oscar [23]:

  Hier een artikel over individualisme.

  http://www.scribd.com/doc/28063010/Edward-Griffin-The-Chasm-Collectivism-vs-Individualism

  Individualisme is een filosofisch standpunt, dat – in tegenstelling tot collectivisme – stelt dat alleen individuen rechten kunnen hebben, en groepen niet.

  Collectivisme stelt dat groepen rechten hebben boven het individu (staat, ras, sekse, etc.)

  Je kunt iemand dus niet dwingen individualist te zijn, zonder het non-agressie principe te breken.
  Iemand kan dus in een libertarische samenleving niet worden gedwongen individualist te zijn.
  Een libertarische samenleving *is* per definitie individualistisch.

 24. Het consequent toepassen van bepaalde denkbeelden of principes vind ik interessant.

  Ik kan me wel inleven in het libertarische gedachtegoed. Toch ben ik er niet erg enthousiast over omdat het voor mijn gevoel, gevoel mist.
  Er kan wel eindeloos worden gediscuseerd of iets wel of niet in tegenspraak is zowel in het libertisme als in elk ander gedachtegoed.

  “De vrijheid van de één houdt op waar deze de vrijheid van een ander aantast.”
  Ik ben blij met het rookverbod, omdat ik vind dat de meest natuurlijke toestand voorrang heeft (het recht op schone lucht). Toch word ik nog regelmatig met vieze rooklucht geconfronteerd door verspreiding in de buitenlucht.
  Stel, iemand loopt te roken op straat en komt iemand tegen die niet rookt en er overgevoelig voor is. Dan moet toch de vrijheid van één van beiden sneuvelen.

  Dit stuk tekst vind ik nogal opvallend:
  “Het is bijzonder kwalijk dat er al tientallen jaren lang een haatcampagne wordt gevoerd tegen alles wat westers is en dat westerlingen zelf hierin het voortouw hebben genomen. Aan dit gesubsidieerde, levensgevaarlijke masochisme dient een einde te komen. Het staat iedereen vrij om een hekel aan westerse normen te hebben, maar dan wel zonder de ruggesteun van gesubsidieerd onderwijs, gesubsidieerde media en gesubsidieerde organisaties.”

  Er dient een einde te komen aan iets? Is dat dan geen onvrijheid opleggen?
  Bovendien merk ik véél meer van gesubsidieerde, levensgevaarlijke pro-westerse propaganda door middel van onderwijs, media en andere organisaties.
  Daarom vind ik de benadering nogal vreemd, te meer omdat in dezelfde tekst hét Westerse paradepaardje, de democratie, wordt afgekraakt.

  Ik heb jarenlang de politiek wel gevolgd maar niet actief deelgenomen en niet gestemd. Ik wilde mijn stem niet laten kapen en niet meedoen in het systeem.
  Ondertussen was en ben ik wel zeer verontwaardigd over hoe we elkaars vrijheden optreden. Daarom heb ik besloten om vanuit mijn visie en oprechte motivatie mee te helpen om op zijn minst voor verbetering te zorgen. Als ik niets doe omdat het meteen 100% moet kloppen (en geloof me, die neiging zit diep in mij), dan ontneem ik mijzelf én de samenleving te kans om het ooit te bereiken.
  De visie en het programma van Mens en Spirit sluit zodanig aan op mijn eigen ideeën, dat ik nu helemaal klaar ben om mee te helpen de huidige starre politiek open te breken. Juist richting meer échte vrijheid.
  Vooral de rëele mogelijkheid tot zelfvoorzienendheid is iets wat in Nederland wat mij betreft snel weer mogelijk gemaakt mag worden.

  Ander voorbeeld: als ik iemand bewusteloos onder water zie bungelen… moet ik dan maar besluiten om diegene niet uit het water te halen omdat die persoon misschien wel voor deze situatie heeft gekozen, en niet kan zeggen of hij of zij wel “gered” wil worden?

  Als je graag een libertarische samenleving zou zien en daarbij de libertaristische principes niet zou willen overtreden, dan kun je nauwelijks iets doen en kom je uit bij “alles of niets”. Of dát de vrijheid van de mens en verdeling van grondstoffen en welvaart ten goede komt, vraag ik mij sterk af.

  Ik ben benieuwd of er een lezer van deze website is die meent in hoge mate volgens libertaristische principes te leven. Zodra je meedoet in het gebruik van geld steun je al een systeem van onderdrukking.
  Devidas [29] reageerde op deze reactie.
  Oscar [30] reageerde op deze reactie.

 25. @LvM [24]:

  Ik heb van mensen wel eens verontwaardigde opmerkingen gehoord als: “hoe wil je alles in je eentje organiseren…dat kan nooit!” Die waren dan in de veronderstelling dat mensen zich niet meer zouden kunnen of mogen organiseren als groepsdwang niet meer zou mogen en verwarden anarchisme met autarkie.

  Het is denkbaar dat er in een anarchistische samenleving zich collectivistische communes vormen waar mensen vrijwillig lid van worden. En het is denkbaar dat iemand een ander dwingt uit deze collectivistische commune te treden.

  “Op die manier… Verwarrend desalniettemin. Is het dan niet gewoon beter om totalitair tegen liberaal op te zetten?”

  Ik vind een schaal met een ‘beetje totalitair’, ‘matig totalitair’ en ‘extreem totalitair’ niet erg aansprekend. Jij wel? Dat communistisch extremer is dan socialistisch dat verstaat iedereen. Het woord liberaal is zodanig vervuild dat zelfs VVD-ers zich liberaal noemen.

 26. @Andries Wijma [27]:
  Niet alles wat westers is is goed. Een aantal van de meest verwerpelijke politieke ideeën komen uit het westen. Maar ook een aantal van de beste.
  Bekijk eens het volgende interview met Ayn Rand uit 1951. Een aantal van de punten tegen vrijheid worden daar weerlegd. Het is allemaal goed bedoeld..

  Deel 1
  http://www.youtube.com/watch?v=7ukJiBZ8_4k
  Deel 2
  http://www.youtube.com/watch?v=pMTDaVpBPR0&feature=related
  Deel 3
  http://www.youtube.com/watch?v=zEruXzQZhNI&feature=related

  R. Hartman [32] reageerde op deze reactie.

 27. @Andries Wijma [27]:

  “Er dient een einde te komen aan iets? Is dat dan geen onvrijheid opleggen?”

  Neen. Want er dient een einde te komen aan een vorm van dwang.

  “Bovendien merk ik véél meer van gesubsidieerde, levensgevaarlijke pro-westerse propaganda door middel van onderwijs, media en andere organisaties.”

  Kan u daar voorbeelden van noemen?

  “Daarom vind ik de benadering nogal vreemd, te meer omdat in dezelfde tekst hét Westerse paradepaardje, de democratie, wordt afgekraakt.”

  Democratie dat zijn vijf mannetjesputters en één vrouw die samen gaan bepalen wie er onderworpen gaat worden aan een groepsverkrachting. Inderdaad. Democratie is een ín en ín slecht systeem. Tegen de gesubsidieerde zelfhaat en tegen democratie. Want tegen dwang. Waar ligt is de contradictie volgens u?

  “Ander voorbeeld: als ik iemand bewusteloos onder water zie bungelen… moet ik dan maar besluiten om diegene niet uit het water te halen omdat die persoon misschien wel voor deze situatie heeft gekozen, en niet kan zeggen of hij of zij wel “gered” wil worden?”

  Heeft u een gewapende groep ambtenaren nodig om zo een beslissing te nemen of kan u de afweging zelf maken? Ik zou, als het mijn leven niet gevaar brengt zeker, direct de persoon in kwestie redden. Een eventuele aanklacht van hem of haar zal ik met vertrouwen tegemoed zien.

  “Of dát de vrijheid van de mens en verdeling van grondstoffen en welvaart ten goede komt, vraag ik mij sterk af.”

  Dat komt zeker de verdeling van grondstoffen ten goede. Nu zitten we in een situatie waarin een overheid, die van de Verenigde Staten, heeft opgelegd dat grondstoffen met Amerikaanse dollars betaald worden. De Verenigde Staten hoeven dus alleen maar dollars te drukken om aan grondstoffen te kunnen komen.

  “Zodra je meedoet in het gebruik van geld steun je al een systeem van onderdrukking.”

  Dat klopt en om die reden zijn we ook tegen het huidige fiatgeldsysteem. En waar het kan kies ik voor een alternatief van het opgelegde wettige betaalmiddel. Maar helemaal zonder wettig betaalmiddel zal moeilijk worden. Dan zou ik enkel nog zaken doen met mensen die ook ander geld dan enkel papieren briefjes accepteren. Ik koop liever mijn eten in de winkel met papieren briefjes om mezelf sterk te houden zodat ik kan ageren tegen deze papieren briefjes.

Comments are closed.