De Partij voor Mens en Spirit heeft aangekondigd mee te zullen doen met de landelijke verkiezingen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart j.l. stemden 970 stemgerechtigde inwoners van Amsterdam op deze partij. Volgens de partij ligt het uitgangspunt bij beleid en bij handelen in liefde en respect voor al wat is. Liefde voor jezelf en voor anderen. Een mooi, christelijk, uitgangspunt. Maar blijkt het ook uit het partijprogramma?

I Recht dient op één lijn te komen met rechtvaardigheid, gebaseerd op de universele rechten van de mens.

De universele rechten van de mens zijn gebaseerd op positief recht. Positief recht houdt recht voor de een ten koste van recht van de ander in. Als het recht op onderwijs bijvoorbeeld inhoudt dat mensen er niet van mogen worden afgehouden onderwijs te volgen, zolang zij geen eigendomsrechten schenden, dan spreken we van negatief recht. Als het recht op onderwijs inhoudt dat anderen ervoor moeten zorgen dat kinderen naar school moeten dan spreken we van positief recht.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens spreekt door de vermenging van positief en negatief recht zichzelf voortdurend tegen. Zo is artikel 29 in strijd met artikel 17. Tenminste, zo lijkt het. Artikel 17 laat immers ruimte voor het onwillekeurig beroven van iemands eigendom.

Artikel 17

Een ieder heeft recht op eigendom, hetzij alleen, hetzij tezamen met anderen.Niemand mag willekeurig van zijn eigendom worden beroofd.”

Artikel 29

Een ieder heeft plichten jegens de gemeenschap, zonder welke de vrije en volledige ontplooiing van zijn persoonlijkheid niet mogelijk is.”

– 1 karaat

II Regeringen en parlementen hebben de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een eerlijke handel, voor verboden op producten die met behulp van kinderarbeid zijn gemaakt en dienen ervoor te kiezen geen geld te verdienen met dubieuze of schadelijke zaken, zoals wapenhandel, milieuproblemen naar elders exporteren, etc.

Regeringen en parlementen hebben zich niet met de handel te bemoeien. Oneerlijke handel is zelf door de regeringen en parlementen veroorzaakt. Zo worden er landbouwsubsidies verstrekt aan Europese boeren en overschotten vervolgens door deze boeren op de Afrikaanse markt gedumpt. Vervolgens zijn er ook nog eens importheffingen op producten uit de Derde Wereld.

Wapens zelf zijn niet schadelijk. Het gaat er om wat je met wapens doet. Wanneer men met een wapen een gewapende overvaller, die op het punt staat je bloedeigen kinderen te vermoorden, neerschiet dan is het gebruik van een wapen niet schadelijk te noemen. Als de handel in wapens illegaal zou zijn en de huisvader zou zich ‘keurig’ aan de regels hebben gehouden dan zouden zijn kinderen mogelijk niet meer geleefd hebben. Door producten die met behulp van kinderarbeid zijn gemaakt te verbieden zullen bedrijven waar kinderen werken inkomsten mislopen. Om dit teruglopen van inkomsten te compenseren is het denkbaar dat men gaat bezuinigen op loonkosten. Ten minste, dat is het best case scenario. Het zou ook kunnen dat de bedrijven waar kinderen werken failliet gaan en dat de gezinnen waar die kinderen wonen zoveel inkomsten mislopen dat er in die gezinnen bezuinigd moet worden op eerste levensbehoeften.

-1 karaat

III De overheid dient te worden omgevormd tot Gemeenschapsdienst. Ze dient een partner te zijn van de burger. Partner zijn betekent samenwerken met elkaar. Dit geeft een wederzijdse betrokkenheid aan die verder gaat dan een vrijblijvend informeren. Wil de Gemeenschapsdienst zich werkelijk dienstbaar opstellen dan zal zij burgers werkelijk moeten willen horen. De interactie tussen beide partners zal intensiever moeten worden.De openbaarheid van bestuur kan nog veel ontwikkeld worden waardoor de burgers het gevoel krijgen dat de overheid werkelijk bereid is verantwoording af te leggen voor haar beleid. De miljoenennota zou zodanig geschreven kunnen worden dat zij helder inzicht geeft in welke doelen wel en niet gehaald zijn

Een partnerschap dient vrijwillig te zijn. Het voornaamste kenmerk van de overheid is dat het een agressiemonopolist is in een bepaald gebied. De Partij voor Mens en Spirit staat derhalve een relatie voor waarin de ene partner(de burger) wordt geslagen door de andere(de overheid).

– 1 karaat

IV Het economisch groeien naar duurzaamheid en welzijn (voor mens en milieu), kan deels door het belastingssysteem worden gestuurd in de manier waarop belasting geheven en gesubsidieerd wordt.

Belastingheffing is agressief geweld. Een grove schending van eigendomsrechten. Subsidies verstrekken is een manier om oneerlijke concurrentie te bevorderen, bekostigd met geld waar men op oneerlijke wijze aan gekomen is.

– 1 karaat

V De gemeenschapdienst geeft alleen opdrachten aan bedrijven die elke boom die gekapt wordt met een nieuwe boom compenseren en houdt nationaal en internationaal ook ten aanzien van eigen projecten die norm aan.

De partij noemt de overheid nu weliswaar de gemeenschapsdienst, maar het gewelddadige karakter is blijkens dit voorstel niet veranderd. Overheden die bedrijven opdrachten geven onder bepaalde voorwaarden is fascistisch. Hierdoor worden bedrijven gecorrumpeerd, doordat zij zich verbinden met de agressiemonopolist. Doordat het geld kan opleveren om een gekapte boom met een nieuwe boom te compenseren wordt de kans groot dat bedrijven die bomen kappen snel groeiende bomen gaan planten in gebieden waarin deze bomen niet inheems zijn en aldus bestaande ecosystemen vernietigen. Men zou kunnen eisen dat een bedrijf een zelfde soort boom plaatst als de boom die gekapt wordt, maar dat is een absurde eis voor een ondernemer die juist bomen kapt om een boomloos perk te doen ontstaan en een onnodige eis voor een houthandelaar die toch al nieuwe bomen aan het aanplanten was.

-1 karaat

VI Partij voor Mens en Spirit wil op termijn een ander belastingsysteem invoeren, dat arbeid belastingvrij maakt en producten en verbruik belast, waarbij belastingen een sturingsmiddel kunnen zijn om milieuvriendelijk te kopen en consumeren.

Erg goed dat arbeid belastingvrij gaat worden. Maar als producten en verbruik belast gaan worden dan zullen de producenten, die meer belasting voor het geproduceerde zullen moeten gaan betalen (op straffe van ontvoering en gevangenschap), hun verlies aan de gewapende agenten van de gemeenschapdienst compenseren door de lonen te korten. Belasting is diefstal. Belasting is agressief geweld.

– 1 karaat

VII De wens tot Europese eenwording is een proces dat alleen uit vrije wil kan groeien in individuen en volkeren. Volkeren die autonoom willen zijn of worden krijgen hier alle ruimte en steun voor. Partij voor Mens en Spirit wil zich vooral inzetten voor verbinding en bewustzijn van verbondenheid, maar wel vanuit de eigen vrijheid en authenticiteit.

Inderdaad, alleen uit vrije wil. Hoewel ik van mening ben dat individuen die autonoom willen zijn ook alle ruimte dienen te krijgen geef ik toch een karaat voor dit voorstel.

+ 1 karaat

VIII Het democratische systeem boet ingrijpend aan geloofwaardigheid in. Binnen 2011 en 2015 dienen ingrijpende wijzigingen doorgevoerd te worden. Hier bij denken we aan belangrijke rollen voor burgerfora, wetgevende referenda en veranderingen in het kiessysteem, bijvoorbeeld door kiezers per thema te laten kiezen en niet slechts per partij. Op deze wijze kan de kiezer het beleid per onderwerp aansturen.

Democratie dat zijn vijf mannetjesputters en één vrouw die samen gaan bepalen wie er onderworpen gaat worden aan een groepsverkrachting. Democratie is een in en in slecht systeem dat niet moet worden uitgebreid, maar dient te worden afgeschaft. Democratie heeft een sterk deciviliserende werking en bevordert het uitbuiten van mensen door een coalitie van belangengroepen en bevordert het denken op korte termijn. Bij democratie worden meerderheidsbesluiten ook aan de minderheden opgelegd als deze besluiten een verkrachting van de natuurrechten van deze minderheden inhouden.

– 1 karaat

IX Ouderschap en vrijwilligerswerk dienen in het economische systeem betrokken te worden, door de daar opgedane ervaring en inzet te honoreren met een basisinkomen of andere vormen van waardering of stelsels van beloning. Het basisinkomen kan gefaseerd en experimenteel voor bepaalde groepen worden ingevoerd en in het bijzonder voor die eerdergenoemde groepen die maatschappelijk kanslozer zijn. Hier tegenover staan afspraken met maatschappelijke dienstverlening, die via een dienstverleningscontract worden ingevuld en afgesproken. Hierbij wordt sterk rekening gehouden met de mogelijkheden, eigenheid, interessen en talenten van de betreffende persoon. Dit basisinkomen dient genoeg inkomen te verschaffen voor een eenvoudig leven met de noodzakelijke basisvoorzieningen. Daarbuiten kan ieder eigen verdiensten genereren.

Een basisinkomen kan alleen door de gemeenschapdienst verstrekt worden door belastingen. Arbeid wordt belastingvrij, dus zal dat basisinkomen betaald worden door de opbrengsten van andere belastingen. Het basisinkomen is een privilege voor de onproductieve een ten koste van de natuurrechten van de productieve ander. Door een basisinkomen aan te bieden zullen er veel mensen komen die gebruik willen maken van dat basisinkomen. Door producenten te belasten, zullen er steeds minder mensen komen die willen produceren. Doordat er steeds minder mensen komen die produceren, zullen de overgebleven producenten steeds zwaarder belast worden om de privileges van onproductieve mensen in stand te kunnen houden. Gevolgen: toename van het schenden van natuurrechten en uiteindelijk meer armoede.

– 1 karaat

X Scholen dienen qua grootte een menselijke maat te hebben. Educatie legt niet langer eenzijdig de nadruk op mentale kennisverwerving en het verzamelen van feiten, maar ook op zelfstandig en ervaringsgericht beleven. Technische en handvaardige kwaliteiten krijgen veel ontplooiingsmogelijkheden, evenals vernieuwende en andere invalshoeken, zoals meditatie, holistische coachring etcetera.

Scholen dienen vrij te zijn in hoe groot zij als school willen groeien. Scholen dienen vrij te zijn in hoe zij het lesprogramma wensen in te vullen en welke vakken zij wensen te geven.

– 1 karaat

XI Marktwerking en zorg gaan niet samen. Het is een fundamenteel recht van burgers om invloed uit te oefenen op de door hen betaalde zorginstellingen.

En juist omdat het een fundamenteel recht van burgers is invloed uit te oefenen op de door hen betaalde zorginstellingen dient zorg volledig in een vrije markt te bestaan. Zodat mensen zelf kunnen kiezen hoe zij verzekerd zijn, welke voorwaarden er aan een verzekering verbonden zijn en welke zorg zij zich wensen. Zodat mensen die graag naar een goede alternatieve therapeut gaan, omdat daar hun ziektebeeld en hun ervaring en mens-zijn serieus worden genomen, niet gedwongen worden mee te betalen aan, seroxat en andere rotzooi voorschrijvende, incompetente zieleknijpers die je een, nimmer bestaand hebbend, incestverleden aanpraten en ‘een hele goede methode’ weten om dit op een prettige manier her te beleven en dat degenen die graag op de divan liggen bij een kundige psychiater niet gedwongen worden mee te betalen aan een kwakzalver die, na ontkent te hebben dat je kanker hebt, terwijl je wel degelijk kanker hebt, adviseert om gras te eten en op de djembé te trommelen om in contact te komen met je astrale geleidegids (in de gedaante van een indiaan).

– 1 karaat

XII Wegen en vervoer zijn de zenuwcellen en het zenuwstelsel van elk land. Op dit moment is dit zenuwstelsel overbelast. Het fileprobleem is onoplosbaar zolang mensen ver van hun werk wonen. De grote gecentraliseerde werkcentra hebben veel werk uit regio en wijk onttrokken. Decentralisatie en de menselijke maat mogen weer de norm worden. Experimenteel worden in wijken wijkwerkcentra opgezet, waar werkgevers een plek kunnen inhuren voor hun werknemers die in hun eigen wijk willen werken. Er kan hiervoor subsidie verkregen worden, gefinancieerd uit de kilometerheffing voor rekeningrijden of andere gelden, mits de werknemers niet vaker dan 2 dagen per week naar hun werkgever reizen.

Decentralisatie bereik je niet met (meer) dwang maar met (meer) vrijheid.

– 1 karaat

XIII Het doel van onze wetenschap ligt in de wens tot onderzoek en het ontdekken van objectieve kennis wetten en feiten. Wetenschap speelt in onze cultuur in bijna alle facetten van ons leven een grote rol. De moderne wetenschap houdt zich echter voornamelijk bezig met grofstoffelijk, materialistische en mechanisch onderzoek. Dit voor ons eenzijdige paradigma heeft grote invloed op beleid en wetgeving en heeft daarmee grote consequenties voor wat we bijvoorbeeld mogen eten en hoe we ons willen genezen. De regering dient andere vormen van onderzoek te stimuleren, die meer recht doen aan energetische en andersoortige principes en uitgangspunten. Kwalitatief onderzoek dient een belangrijkere rol in te nemen.

Veranderingen binnen landen en culturen kunnen slechts van binnenuit groeien. Het opleggen van westerse normen en vormen van democratie is niet wenselijk. Het westerse gedachtegoed past niet standaard op elk land en bij elke cultuur. Daarnaast mag erkend worden dat de westerse systemen ook imperfecties bevatten in hun systeem en in hun uitvoering en vaak geleid hebben tot desintegratie van andere culturen indien dit opgedrongen wordt.

Dat wetenschap en staat met elkaar verweven zijn is natuurlijk een kwalijke zaak. Dat de moderne wetenschap zich voornamelijk bezig houdt met grofstoffelijk, materialistisch en mechanisch onderzoek is een goede zaak. Weten is meten en meten is weten. Als de wetenschap met rust wordt gelaten dan is de kans groter dat de wetenschap zich zo zal ontwikkelen dat niet alleen het grofstoffelijke, maar ook het fijnstoffelijke (en misschien zelfs het onstoffelijke) meetbaar zullen zijn.

Niet alleen het opleggen van westerse normen is onwenselijk, ook het opleggen van niet-westerse normen is onwenselijk. Het is bijzonder kwalijk dat er al tientallen jaren lang een haatcampagne wordt gevoerd tegen alles wat westers is en dat westerlingen zelf hierin het voortouw hebben genomen. Aan dit gesubsidieerde, levensgevaarlijke masochisme dient een einde te komen. Het staat iedereen vrij om een hekel aan westerse normen te hebben, maar dan wel zonder de ruggesteun van gesubsidieerd onderwijs, gesubsidieerde media en gesubsidieerde organisaties.

Niet alleen leiden opgedrongen westerse systemen tot desintegratie van andere culturen. Ook leiden opgedrongen niet-westerse systemen tot desintegratie van niet-andere culturen.

-1 karaat

XIV De vraag voor Nederland en Europa is, hoe er voor te zorgen dat mensen zoveel mogelijk een gelijke toegang krijgen en houden tot informatie, markten, kapitaal, onderwijs, opleidingen, kunst, cultuur en technologie op lokaal, nationaal en supranationaal niveau. Daarnaast dienen mensgerichte strategieën ontwikkeld te worden om ervoor te zorgen dat gemarginaliseerden de kans krijgen effectief deel te nemen aan het economische en civiele leven.

Zorgen voor een gelijke toegang houdt het schenden van eigendomsrechten in. Sommige informatie is bestemd voor ingewijden. Dat dienen spirituele mensen te onderkennen. Daarnaast horen instellingen zelf te bepalen met wie zij een verbinding wensen aan te gaan en met wie niet. Van gelijke toegang kan geen sprake zijn.

– 1 karaat

XV Het neoliberalisme en vrije markt denken hebben niet geleid tot een beter leven voor de gemiddelde burger in deze wereld. Er blijkt een steeds krachtiger nationaal en internationaal systeem van monopolisering en controle te zijn ontstaan. De private levenssfeer van de burger wordt hierdoor bedreigd. Een omslag in het denken en voelen is noodzakelijk. Nederland kan een voortrekker zijn door vertrouwen uit te stralen in de burgers en door een volledige transparant en open beleid te laten zien dat vertrouwen waardig te zijn.

Behalve vrije markt denken dient er ook een vrije markt in de praktijk te zijn. Aan alleen denken heeft men weinig als men zich een beter leven wenst voor de gemiddelde burger in deze wereld. Een vrije markt frustreren staat gelijk aan het toepassen van agressief geweld. Een vrije markt is een situatie waarin alle mensen vrijwillig handelen wanneer zij ruilen. Door de som van deze vrijwillige handelingen ontstaat er uiteindelijk een proces van civilisatie en een toename van welzijn en welvaart voor allen. Dit wordt ook wel ‘de onzichtbare hand’ of ‘de vinger van God’ genoemd. Dat zou spirituele mensen toch moeten aanspreken. Neoliberalisme is inderdaad geen oplossing. Meer vrije markt in een systeem met een oppermachtige agressiemonopolist lijdt tot horigheid, niet tot vrijheid.

0 karaat

XVI Economische samenwerking is in deze globaliserende wereld zeer belangrijk. Daarom is een verbonden Europa nu essentieel, maar zonder elkaar van alles op te leggen. Wij kiezen voor broeder- en zusterschap ten opzichte van alle andere landen, ook als zij sociaal en cultureel anders zijn en handelen.

Het ‘verbonden’ Europa zoals zij nu is, is een gedrocht dat mensen opgedrongen krijgen. De partij begrijpt wellicht niet dat zonder iets op te leggen deze verbondenheid facultatief is. En de partij begrijpt niet dat de verbondenheid van Europa, en Europese volkeren, er juist in gelegen is dat men afwijkt van andere landen, en volkeren, die sociaal en cultureel anders zijn en handelen. Een niet-afgedwongen verbondenheid van Europa zou een verbondenheid in afkeer van gedrag zoals van degenen die anders sociaal en cultureel handelen inhouden.

Verder is dit punt te nietszeggend om er een karaat aan toe te kennen.

0 karaat

XVII Belastingen mogen weer meer datgene worden wat zij behoren te zijn: een gemeenschapbijdrage. Dit vraagt een heroverweging van belastingsystemen en het ruimte geven aan alternatieve en lokale systemen, zodat gelden bij de bevolking blijven en niet wegvloeien naar overheden en commerciële partijen.

Men haalt de gewelddadige eigenschappen niet uit de overheid door de overheid gemeenschapdienst te noemen en belastingen zijn niet minder een vorm van afpersen als zij gemeenschapbijdrage worden genoemd. Belastingen zijn onvrijwillig afgestane bijdragen die gevorderd worden door de overheid, een agressiemonopolist. Gemeenschapbijdragen zijn onvrijwillige bijdragen die gevorderd worden door de gemeenschapdienst, een agressiemonopolist.

– 1 karaat

XVIII In politieke en leidinggevende openbare functies is de diepe wens tot dienend leiding geven richtinggevend voor het beleid. Hierdoor wordt macht omgebogen naar invloed hebben. En deze invloed wordt met graagte gedeeld vanuit het bewustzijn te willen werken aan het welzijn van allen.

Macht kan pas omgebogen worden naar invloed hebben als de dwang verdwijnt. Zolang politieke functies blijven bestaan, blijft er dwang bestaan. Feitelijk wil de Partij voor Mens en Spirit niets wezenlijks veranderen.

– 1 karaat

XIX Ontwikkelingssamenwerking dient te leiden naar het doel landen en individuen autonoom te kunnen laten functioneren. Het geven van ondersteuning werkt vooral goed als dit binnen kleine gemeenschappen wordt verstrekt, op een wijze die het beste past bij de leefwijze en mentaliteit van de inwoners. Het is belangrijk dat zij onafhankelijk worden of blijven van machtige commerciële organisaties. Dit kan bijvoorbeeld door lokale economische systemen te beschermen. Ook is het belangrijk dat ontwikkelingssamenwerking en educatie aansluiten bij de eigen cultuur, waarbij het uitdrukkelijk de bedoeling is landen niet te verwestersen of het neoliberale, kapitalistische model dwingend als enig juiste model te presenteren, zoals de Wereldbank nu wel doet. Er komt overigens meer geld uit de ontwikkelingslanden naar het westen, dan andersom. Hulp kan slechts zinvol verleend worden in gebieden die niet beheerst worden door oorlog en corruptie.

Die commerciële organisaties passen, in tegenstelling tot de staten die ontwikkelingshulp verstrekken, geen agressief geweld toe. Tenzij zij zich verbonden hebben met overheden of met andere vormen van georganiseerde misdaad.

Ik wist niet dat het model gepresenteerd door de Wereldbank kapitalistisch was. Ik vermoed dat hier corporatisme wordt bedoelt.

Aangezien alle gebieden waar nu ontwikkelingshulp naar toe gaat worden beheerst door corruptie stelt de partij – terecht – dat ontwikkelingshulp niet zinvol is.

Er dient een einde te komen aan de subsidiëring van corrupte ambtenaren, naar wiens bankrekeningen driekwart van de ontwikkelingsgelden stroomt, in de Derde Wereld.

0 karaat

XX -XXIV Gevoel, intuïtie, creativiteit en sociale verbondenheid mogen zwaarder gaan wegen dan economie, geld, macht en eerzucht.

Gevoel, intuïtie, creativiteit en sociale verbondenheid zijn niet te vergelijken met zaken als economie, geld, macht en eerzucht. Hoewel er veel eerzucht kan zijn in intuïtie, macht in sociale verbondenheid, geld in creativiteit en gevoel in economie.

Economie is een uiting van het menselijke vermogen om te scheppen.

Hmm…dus gevoel, intuïtie, creativiteit en sociale verbondenheid mogen zwaarder wegen dan een uiting van het menselijke vermogen om te scheppen.

De economie zien wij als de bloedstroom binnen een samenleving.

Hmm…dus gevoel, intuïtie, creativiteit en sociale verbondenheid mogen zwaarder wegen dan een uiting van het menselijke vermogen om te scheppen die wordt gezien als de bloedstroom binnen een samenleving.

Deze bloedstroom vraagt zorg. De druk moet niet te laag of te hoog worden en het bloed moet gevoed worden met de juiste voeding.

Hopelijk geen dwangvoeding.

Een gezonde economie hoeft niet gericht te zijn op groei en winst, maar moet wel te allen tijde gericht zijn op het welzijn van allen.

Het is mij een raadsel hoe men zonder gericht te zijn op groei en winst men gericht zou kunnen zijn op het welzijn van allen. En vanwaar die dwang?

Groei en winst kunnen voort vloeien uit duurzame creativiteit en scheppingsvermogen, maar mogen niet ten koste gaan van het welzijn van allen Europees beleid is momenteel teveel gericht op liberalisme, concurrentie en economisch voordeel.

Ik wist niet dat Europees beleid daar momenteel op gericht was. Dat is mijn volkomen ontgaan. Ik verkeer namelijk in de veronderstelling dat Europees beleid gericht is op socialisme, frustreren van concurrentie en economisch nadeel.

– 2 karaat; twee minnen wegens onvrijheid en twee nullen wegens nietszeggendheid.

De Partij voor Mens en Spirit begrijpt niet dat het gebruiken van geweld tegen vrijwillig handelende mensen, die niemand dwingen, onmogelijk is wanneer men naar een samenleving waarin gehandeld wordt in liefde en respect voor al wat is wenst te streven. Zonder vrijheid kan er geen liefde zijn. Men kan niemand dwingen tot het liefhebben van een ander. Hoe meer men de mensen, de individuen, dwingt om tegen hun wil handelingen uit te voeren hoe meer dat een negatieve weerslag zal hebben op de hele gemeenschap. Als de Partij voor Mens en Spirit een holistische benadering wil kiezen dan dient zij de vrijheid van het individu te respecteren.

Aantal karaat in de plus: 1

Aantal karaat in de min:  17 karaat

Eindstand: – 16 karaat

Communistisch (extreem-links)

Oscar

Maart 2010

Overzicht van politieke partijen die tot dusver in de serie verschenen zijn:

PNVD
Sociaal-democratisch (gematigd links) Eindstand: + 3 karaat
https://www.vrijspreker.nl/wp/2010/03/de-pnvd-op-de-libertarische-toetssteen/#more-70721  

SGP
Radicaal socialistisch (radicaal links) Eindstand: – 10 karaat
https://www.vrijspreker.nl/wp/2010/02/de-sgp-op-de-libertarische-toetssteen/

ASP (Atheistisch Seculiere Partij)
Radicaal socialistisch (radicaal links) Eindstand: – 10,285714285714285714285714285714 karaat
https://www.vrijspreker.nl/wp/2010/03/de-asp-op-de-libertarische-toetssteen/#more-70964

Partij voor de Dieren
Radicaal socialistisch (radicaal links) Eindstand: – 10 ½ karaat
https://www.vrijspreker.nl/wp/2010/03/de-partij-voor-de-dieren-op-de-libertarische-toetssteen/   

NVU (Nederlandse VolksUnie)
Communistisch (extreem-links) Eindstand: – 12 ½ karaat
https://www.vrijspreker.nl/wp/2010/03/de-nvu-op-de-libertarische-toetssteen/#comments

NMP (Nederlandse MoslimPartij)
Communistisch (extreem-links) Eindstand: -14 ½ karaat
https://www.vrijspreker.nl/wp/2010/03/de-nmp-op-de-libertarische-toetssteen/#more-70641

CU
Radicaal Communistisch (het extreemste links)  Eindstand: – 19 karaat
https://www.vrijspreker.nl/wp/2010/03/de-christenunie-op-de-libertarische-toetssteen/#more-70343

NCPN (Nieuwe Communistische Partij Nederland)
Radicaal communistisch (het extreemste links) Eindstand: – 20 karaat
https://www.vrijspreker.nl/wp/2010/03/de-ncpn-op-de-libertarische-toetssteen/#more-71100

 

66 REACTIES

 1. @Oscar [60]:

  De vraag is waar de grens ligt tussen concurrerende bedrijven en agressiemonopolisten. Bedrijven concurreren elkaar weg en nemen elkaar over, tot vanzelf een agressieve monopolie is ontstaan.

  “Volgens mij is er geen sprake van toename van vrijheid in de tweede helft van de 20e eeuw.”

  Dat is waar. Meer productie blijkt niet vrij te maken. Globalisatie ook niet. Ik kan het wel zien als onderdeel van de menselijke ontwikkeling. Doorschieten naar extremen leidt vanzelf een keer tot bijsturing, en dan bedoel ik niet van bovenaf maar van binnenuit.

  “Er zijn veel te veel mensen om mensen enkel in afgelegen streken te laten wonen en aldaar voedsel te produceren.”

  Jammer dat mijn voorbeelden niet worden begrepen. Ik gaf hiermee slechts aan dat afhankelijkheid van de wereldeconomie een groot verschil maakt.
  Om toch op de opmerking in te gaan: trek naar de stad en afhankelijkheid van wereldeconomie hangen wel nauw samen. Een betere spreiding, met lokale zelfvoorzienendheid, is in vele opzichten efficiënter. In ‘arme’ landen is dit zeker ook mogelijk en dat zorgt dan bovendien voor afname van ongezond sterke bevolkingsgroei.

  “Dus u denkt dat de staatsbakkerijen in de Sovjet-Unie lekkerder brood bakten dan hedendaagse bakkers in Rusland?”

  Nog één keer dan: ik heb het over lokale gemeenschappen die zichzelf kunnen voorzien, niet over communistische naties.
  LvM [62] reageerde op deze reactie.

 2. @Andries Wijma [61]:

  tot vanzelf een agressieve monopolie is ontstaan.

  Het volgt er niet uit. Waarom “agressief”? Gewelds-initatie is contra-productief. Een bedrijf welke geen democratisch aura van legitimiteit heeft(dat is een tautologie) komt niet weg met agressief gedrag.

  Dat productie en globalisatie als gevolg meer vrijheid zouden hebben is nooit geïmpliceerd. Andersom werkt het wel. Meer vrijheid heeft tot gevolg meer productie(dus verhoging van levensstandaard) en meer globalisatie(verhoging van levensstandaard wereldwijd). Dan hebben we het natuurlijk over economische globalisatie, niet politieke globalisatie. Zie ook deze docu over de positieve effecten van globalisatie.

  Nog één keer dan: ik heb het over lokale gemeenschappen die zichzelf kunnen voorzien

  Als dan ff een man of 5 miljard dood neervallen, dan heeft het wel een kans tot werken.

  Hoe lokaler de gemeenschappen, hoe minder specialisatie, hoe lager de welvaart, hoe lager de levensstandaard. Heb je alsnog smerig brood. Middeleeuwse toestanden krijg je dan.
  Andries Wijma [63] reageerde op deze reactie.

 3. @LvM [62]:

  Ik heb het eerste half uur van die documentaire gezien. Het geeft goed de verschillen weer in visie tussen mij en libertariërs. De propaganda van de docu spreekt mij totaal niet aan. Weer die verheerlijking van arbeid, tot aan sweatshops toe. Weer welvaart gelijkstellen aan hoge productie van (luxe)goederen. Weer leven van het land als armoede neerzetten (monocultuur landbouw heeft niets met “leven van het land” te maken).

  Op 16:00 wordt trouwens gesteld dat globalisatie en economische ontwikkeling wel degelijk leiden tot democratie.
  En dan het reclamepraatje vanaf 19:35… Multinationals zouden bestaan uit mensen die trots zijn om daar te werken en het goede willen doen. Complete nonsens. Hoe groter het bedrijf, hoe minder verbondenheid en verantwoordelijkheid.
  Het stukje vanaf 21:40 is helemaal lachwekkend: mensen gaan van het land naar… een schone en veilige omgeving in de fabriek met gratis en gesubsidieerde maaltijden.

  Ja, veel mensen kiezen zelf voor iets anders dan hard werken op het land. Dat is waar en ook logisch, want monocultuur-landbouw, wat massaal wordt toegepast, biedt inderdaad weinig perspectief.

  De armoede in Taiwan is sterk afgenomen door globalisatie? De echte reden wordt in het begin genoemd (vanaf 4:20): de toekenning van land aan de bevolking.

 4. “als dan ff een man of 5 miljard dood neervallen, dan heeft het wel een kans tot werken.”

  Waarom zou het niet kunnen met 7 miljard mensen?
  Juist als de gehele bevolking zo zou gaan leven als de gemiddelde Amerikaan of Europeaan komen we vele aardbollen tekort.
  Met lokale, zelfvoorzienende gemeenschappen als de norm kan het juist wel.

  Het Westen is in toenemende mate bezig geweest alle hulpbronnen in hoog tempo op te bruiken. Nu andere werelddelen daar ook mee beginnen, zijn er ineens teveel mensen? Dat zegt genoeg.

  “Hoe lokaler de gemeenschappen, hoe minder specialisatie, hoe lager de welvaart, hoe lager de levensstandaard. Heb je alsnog smerig brood. Middeleeuwse toestanden krijg je dan.”

  Juist in de minder geglobaliseerde wereld had je gespecialiseerde dorpsbakkers, in plaats van dominante supermarkten met hun onnatuurlijke brood.
  Of nog lokaler: je beweert dat het brood dat grootmoeder vroeger bakte smerig was? (in die tijd konden vrouwen nog werken aan meerdere specialisaties).

  In lokale, zelfvoorzienende gemeenschappen krijg je juist alleen nuttige en daarom hoogwaardige specialisatie, zonder dat een mens enkel goed is voor die ene taak.
  Oscar [65] reageerde op deze reactie.

 5. @Andries Wijma [64]:

  “Met lokale, zelfvoorzienende gemeenschappen als de norm kan het juist wel.”

  Leven als een locale, zelfvoorzienende gemeenschap is feitelijk een luxe. Daarnaast kan er in een zelfvoorzienende gemeenschap, tenzij die gemeenschap vrij groot is, geen specialisatie plaatsvinden. En dat remt de ontwikkeling.

  “Het Westen is in toenemende mate bezig geweest alle hulpbronnen in hoog tempo op te bruiken.”

  Bespeur ik hier westerse zelfhaat? Welke hulpbronnen worden er, behalve olie, volgens u opgebruikt? En hoezo zijn niet-westerlingen NIET betrokken bij dat opbruiken?

  “Juist in de minder geglobaliseerde wereld had je gespecialiseerde dorpsbakkers, in plaats van dominante supermarkten met hun onnatuurlijke brood.”

  U verwart mogelijk globalisering en centralisering. Een vrije samenleving zal tot decentralisering leiden, dus juist tot meer gespecialiseerde dorpsbakkers. Maar ook tot globalisering (wereldhandel). Alleen zullen die gespecialiseerde dorpsbakkers in een zelf voorzienende gemeenschap niet zo snel ontstaan, aangezien zelfvoorzienendheid een remmende factor is voor specialisatie. Mensen kunnen nu eenmaal het beste hetgene doen waar zij het beste in zijn. Als iemand dus het beste is in brood bakken, dan is het contraproductief dat diegene twee uur per dag op het land werkt, twee uur per dag in de molen, twee uur per dag bezig is met het vervoer van graan, danwel meel, twee uur per dag bezig is met verkoop en slechts één uur bezig met brood bakken (hij moet immers ook nog tijd overhouden om zijn eigen wol en katoen te spinnen en eigen kleding te breien en te naaien).

  Juist het specialisme is de motor van de beschaving. Specialisme in een sterk gedecentraliseerde samenleving met handelende kleine landen. Zelfvoorzienendheid (autarkie) is een rem op de ontwikkeling.

  “In lokale, zelfvoorzienende gemeenschappen krijg je juist alleen nuttige en daarom hoogwaardige specialisatie, zonder dat een mens enkel goed is voor die ene taak.”

  Je krijgt pas hoogwaardige specialisatie als mensen zich volledig kunnen richten op hetgene waar zij goed in zijn. Als Michelangelo, Beethoven, Newton en Descartes ook hun eigen groenten hadden moeten verbouwen en ook hun eigen kleding hadden moeten naaien dan zou de westerse beschaving, die u lijkt te verafschuwen (waarom in vredesnaam?) veel minder rijk zijn geweest dan nu. Dat komt omdat je tijd dient te investeren om in iets te kunnen excelleren.

  Dat kleine gemeenschappen goed zijn voor de beschaving, dat ben ik met u eens. Maar het gaat dan om kleine gemeenschappen die niet autarkisch zijn. Gemeenschappen met veel buitenlandse handel.

  Andries Wijma [66] reageerde op deze reactie.

 6. @Oscar [65]:

  “Leven als een locale, zelfvoorzienende gemeenschap is feitelijk een luxe. Daarnaast kan er in een zelfvoorzienende gemeenschap, tenzij die gemeenschap vrij groot is, geen specialisatie plaatsvinden. En dat remt de ontwikkeling.”

  Juist, het is een luxe én in de basis een eerlijke(re) manier van leven (richting medemens, dier en natuur). De “ecologische voetstap” van een mens is dan klein.
  Specialisatie, daar worden we het niet over eens. Het nadeel van eenzijdige specialisatie is een mogelijk gebrek aan balans, wat inefficiënt is. Ontwikkeling, over wat dat inhoudt worden we het waarschijnlijk ook niet eens, dus laat ik het beter rusten.

  “Bespeur ik hier westerse zelfhaat? Welke hulpbronnen worden er, behalve olie, volgens u opgebruikt? En hoezo zijn niet-westerlingen NIET betrokken bij dat opbruiken?”

  Het heeft met de feiten te maken, en omdat ik zelf “Westerling” ben kijk ik graag eerst naar wat in mijn eigen cultuur beter kan. De idiote intensiteit van exploitatie is in gang gezet door het Westen. Niet-westerlingen zijn er zeker ook bij betrokken, wel vaak in dienst of onder druk van Westerse bedrijven. De libertarische standpunten komen volgens mij ook voort uit de (/als reactie op de misstanden van de) Westerse wereld.
  Hulpbronnen is misschien niet het juiste woord voor andere voorbeelden dan olie. Ik doel bijv. op uitputting en vervuiling van de aarde/grond en van water, verstoring/bezetting van natuurlijke leefomgeving van mensen en dier, enorme kap van bomen.

  Centralisering is overduidelijk begonnen nadat globalisering een vlucht nam (in Nederland is dit heel duidelijk te merken). Als een vrije samenleving óók tot wereldhandel leidt, dan krijg je wel degelijk centralisering (handelscentra). Het voordeel van specialisatie wordt teniet gedaan door het extra werk en dus de extra kosten van handel en transport. Je pleit voor veel buitenlandse handel en dat gaat dus ten koste van productietijd of creatieve tijd.
  Dat mensen het beste kunnen doen waar zij het beste in zijn, daar ben ik tot op zekere hoogte mee akkoord. Veel dingen zal een mens toch zelf moeten doen. Ik voeg er dan ook graag aan toe: een mens voelt toch het beste zelf aan waar hij behoefte aan heeft. Daarom is het belangrijk dat hij voldoende betrokken is bij min of meer alle processen in zijn (dagelijks) leven.

  “Juist het specialisme is de motor van de beschaving. Specialisme in een sterk gedecentraliseerde samenleving met handelende kleine landen. Zelfvoorzienendheid (autarkie) is een rem op de ontwikkeling.”

  Een groot aantal mensen is ontzettend gespecialiseerd in iets maar erg onhandig in andere dingen waardoor die specialisatie nauwelijks goed kan worden benut. Beschaving is voor mij een samenleving met zelfbewuste mensen die in hun (veelzijdige) kracht staan. Niet afhankelijke, eenzijdig vaardige/geinteresseerde mensen.

  “Als Michelangelo, Beethoven, Newton en Descartes ook hun eigen groenten hadden moeten verbouwen en ook hun eigen kleding hadden moeten naaien dan…”

  Ik ben zeker voor ruimte voor specialisatie wanneer die organisch tot stand komt. Volledige persoonlijke zelfvoorzienendheid is niet per se nodig. Genoemde personen konden blijkbaar in andere behoeften worden voorzien door andere mensen, en dat is prima. Samenwerking in kleine kring is prachtig, wereldhandel kost veel energie.

Comments are closed.