De Groenen vormen de eerste Nederlandse politieke partij die het milieu primair op de politieke agenda heeft gezet. De Groenen deden in 1986, 1989, 1994 en 1998 mee aan de Tweede Kamerverkiezingen maar zagen in 2002, 2003 en 2006 af van deelname. Vorige maand presenteerden de Groenen het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2010.

I De Groenen pleiten voor de invoering van een basisinkomen voor alle Nederlanders die in Nederland gevestigd en belastingplichtig zijn. We willen met deze gegarandeerde koop-kracht de economie stimuleren en via afschaf-fing van het minimumloon de arbeidspartici-patie verhogen.

We willen het basisinkomen op zo’n wijze invoeren dat de huidige inkomens zo veel mogelijk het zelfde blijven. Waar dat niet kan kiezen we voor een inkomensherverdeling ten koste van de hoge inkomens ten gunste van hen zonder inkomen.Hoe hoog en voor wie?

Wij denken aan een basisinkomen op het niveau van de AOW voor een alleenstaande. We willen een individuele uitkering die onafhankelijk is van iemands samenlevings-vorm. Het basisinkomen geldt voor alle Nederlanders, die tevens ingezetene zijn en vanaf 18 jaar. De kinderbijslag tot 18 jaar blijft behouden.

Het basisinkomen van de een gaat ten koste van het inkomen van de ander. Daarnaast zal het instellen van een basisinkomen op het niveau van de AOW er toe leiden dat vrijwel niemand wiens productiviteit op, onder of net iets boven dat AOW-niveau ligt meer iets zal produceren. – 1 karaat

II De Groenen ondersteunen stimulering van de economie door een lage rente en investeringen als een gepaste Keynesiaanse anticyclische maatregel.

De economie heeft geen stimuli nodig. Overheden moeten geen zeggenschap hebben over rentestanden. Keynes = roofbouw. – 1 karaat

III We ondersteunen het plan van de EGP om 500 miljard euro in vijf jaar te investeren om 5 miljoen banen te scheppen in de EU. Dit willen we financieren door invoering van een Tobinbelasting van 0,1% op valutatransacties en het veilen van emissierechten.

Het basisinkomen is op het niveau van de AOW. De AOW bedraagt 70% van het netto minimumloon. Iets meer dan 800 euro voor een alleenstaande. De lonen voor de geschapen banen zullen aanzienlijk hoger dienen te liggen dan die 800 euro wil men 32, 36, danwel 40 uur per week zich in het zweet willen werken. De Groenen willen een ton in euro’s uitgeven om één persoon aan het werk te krijgen. Dertien jan modalen dienen een jaar lang te werken en belasting te betalen om één persoon aan één baan te helpen als het aan de Groenen ligt. 5 miljoen mensen dienen 13 jaar lang te werken om 5 miljoen andere mensen aan een baan te helpen. Behalve dat het onethisch is om de goederen van mensen af te pakken is dit voorstel ook nog eens contra-productief. – 1 karaat

IV De Groenen willen dat de EU stopt met de exportsubsidie van landbouw- en veeteelt-producten. Dit remt de ontwikkeling van deze sector in ontwikkelingslanden. De economie van ontwikkelingslanden willen we juist stimuleren door voor deze landen geen importtarieven te hanteren en omgekeerd wel tarieven voor onze producten te accepteren: een asymmetrische situatie om de kwetsbare economie van een ontwikkelingsland te laten groeien.

Er dienen in het geheel geen importtarieven te bestaan. Het subsidiëren van Europese boeren en het hanteren van importtarieven voor producten uit de Derde Wereld remt de economie. + 1 karaat

V Onderwijs, vooral ook aan vrouwen en meisjes is van het grootste belang. Geschoolde vrouwen trouwen later, krijgen minder kinde-ren en kunnen hun kinderen meer meegeven voor hun toekomst. Mede daarom is emancipatie van de vrouw een belangrijke voorwaarde voor ontwikkeling. Het budget voor ontwikkelingssamenwerking moet 0,7% van het bnp blijven.

De meerderheid van de van staat naar staat gegeven ontwikkelingshulp komt terecht op de Zwitserse bankrekeningen van machthebbers uit de Derde Wereld. – 1 karaat

VI Legaliseer de teelt van softdrugs

Het gebruik van softdrugs is al gelegaliseerd.

Dat moet ook gebeuren met de handel in en de teelt van softdrugs. Zodoende komt er een einde aan een gespleten situatie: legale verkoop via de ‘voordeur’, illegale toelevering via de ‘achterdeur’. De hierdoor vrijkomende politiecapaciteit kan elders benut worden.

Goed plan. + 1 karaat

VII De Groenen sluiten zich aan bij het verlangen naar veiligheid op straat. De oplossing ligt niet alleen bij zichtbaar blauw op straat, maar ook bij een campagne tegen drank- en drugsmis-bruik. Het uitbannen van alcoholreclame is daarvan een begin.

Mensen dienen zelf te mogen bepalen of zij reclame willen maken voor alcohol of niet. – 1 karaat

VIII Het cultuurbeleid ten aanzien van de televisie dient gericht te zijn op bevordering van de kwaliteit in de programma’s. De televisie is een goed medium om allerlei belangwekkende en onbekende terreinen onder de aandacht te brengen van het publiek. De Groenen zien liever één of twee kwalitatief goede publieke zenders dan drie van matige kwaliteit. Wij streven er naar dat deze zenders reclamevrij worden.

Televisiezenders dienen geprivatiseerd te worden. – 1 karaat

IX Podiumkunsten, film en musea horen onder het lage btw-tarief. Jongeren moeten vroeg in aanraking komen met kunst en cultuur. Daarom willen we musea voor jongeren tot 18 jaar gratis toegankelijk maken.

Musea kosten geld. Zaken als de aankoop van collectiestukken, onderhoud, de kuisploeg en de bewaking brengen kosten met zich mee. Er horen helemaal geen btw-tarieven te zijn voor podiumkunsten, film en musea. Jongeren moeten niet vroeg in aanraking komen met kunst en cultuur. Niet iedereen heeft affiniteit met kunst en cultuur. Niet iedere ouder wil zijn kinderen in aanraking brengen met kunst en cultuur. Door musea ‘gratis’ te maken zullen mensen er minder waarde aan toe kennen. Stel er zouden politici op het onzalige idee komen om de aanschaf van de automobielen van Mercedes en de kleding van Armani met vele miljarden te subsidiëren, waardoor een Mercedes in aanschaf goedkoper is dan het goedkoopste type Daihatsu en Armani kleding goedkoper dan een gemiddeld kledingstuk van de Zeeman. In korte tijd zullen Mercedes en Armani als statussymbolen wegsmelten. – 1 karaat

X Basisonderwijs

De Groenen staan op het standpunt dat ouders zelf beslissen naar welke basisschool hun kind gaat; basisscholen moeten kinderen die worden aangemeld in principe toelaten.

De Groenen willen dus dat scholen in principe worden gedwongen leerlingen aan te nemen. – 1 karaat

XI Er moet een verbod komen op pogingen om menselijke eicellen genetisch te manipuleren.

Het is niet duidelijk of het gaat om bevruchte eicellen of niet. Allebei, bevruchte cel en onbevruchte cel, wellicht. Het is vreemd dat de Groenen geen enkel probleem hebben met het doden van ongeboren menselijk leven, maar wel met het selecteren van geslacht(zie ook punt XIII). Wie het geslacht van het ongeboren kind weet heeft, als het aan de Groenen ligt, het recht op abortus provocatus verloren. Behalve dat het niet duidelijk is of het gaat om bevruchte of onbevruchte menselijke eicellen is het ook niet bekend of het gaat om genetische manipulatie om bijvoorbeeld erfelijke aandoeningen, die je je toekomstige kind niet wenst aan te doen, te voorkomen of om schending van de lichamelijke integriteit van het menselijke leven bij elementaire aanvang. Hoe het ook zij, het blijft getuigen van een vreemde en verknipte moraal. Manipulatie van een (bevruchte?)eicel mag van de Groenen niet, maar een foetus van 24 weken de schedel inslaan en ontdoen van de ledematen is geen enkel probleem voor de Groenen (zolang de ouders maar niet seksistisch zijn).

Zoals het er nu staat is het een inbreuk op de eigendomsrechten van iemand. Een vrouw dient immers zelf te bepalen of zij haar onbevruchte eicellen genetisch wil laten manipuleren of niet. – 1 karaat

XII Genetische tests mogen uitsluitend worden uitgevoerd in het belang van het individu op eigen aanvraag. Tests voor banen en verzekeringen willen we verbieden.

Werkgevers en werknemers en verzekeraars en verzekerden dienen zelf te bepalen of zij, in aanloop tot het opstellen van een contract genetische tests willen uitvoeren of niet. Iemand die afkomstig is uit een familie met veel erfelijke ziekten, die zich op latere leeftijd openbaren, is een andere verzekerde dan iemand met een familie waar nauwelijks erfelijke ziekten voorkomen. – 1 karaat

XIII De Groenen zien geen reden het abortusdebat te heropenen. Geslachtsselectie in Gender-klinieken, op andere dan medische gronden, wijzen De Groenen af. Abortus provocatus met als enige reden dat de sekse van het kind niet overeenstemt met de kinderwens van de ouders wijzen wij af, ook wanneer het ouders uit een andere cultuur betreft.

Dit voorstel is een goed voorbeeld van linkse inconsistentie. Men is voorstander van abortus, maar men is ineens geen voorstander meer van abortus als de reden waardoor tot abortus wordt over gegaan de Groenen niet aan staat. Ongeboren menselijk leven doden dat kan er nog mee door, maar ongeboren menselijk leven doden omdat de ouders liever een kind met een ander geslacht willen hebben is volgens de Groenen ineens verwerpelijk. Seksediscriminatie is in de ogen van de Groenen een groter kwaad dan het doden van ongeboren leven an sich. Opmerkelijk is dat de Groenen het nodig vinden om erbij te vermelden dat zij genderselection ook afwijzen als ouders uit een andere cultuur dit doen. Blijkbaar gaat men uit van de veronderstelling dat mensen van een partij als de Groenen verwachten dat er voor niet-westerse mensen andere regels moeten gelden dan voor westerse mensen en dat het om die reden expliciet gemaakt dient te worden dat de Groenen ook in dit geval dezelfde regels wensen voor westerlingen en niet-westerlingen. – 1 karaat

XIV Aan alternatieve geneeswijzen stellen wij de zelfde eisen worden als aan traditionele geneeswijzen met betrekking tot effectiviteit, nevenwerkingen, technische uitrusting, inter-collegiale toetsing, bijscholing en controle door de geneeskundige inspectie. Wanneer aan deze eisen is voldaan, worden alternatieve geneeswijzen op dezelfde wijze vergoed als de traditionele.

Verzekeraars dienen zelf te bepalen welke geneeswijzen zij willen vergoeden en welke niet. – 1 karaat

XV Druggebruik is een probleem dat zowel vanuit veiligheid als gezondheidszorg kan worden belicht. Vanuit de zorg bekeken, staan De Groenen op het standpunt dat het druggebruik niet moet worden gestimuleerd, maar dat de producten die op de markt zijn wel van goede kwaliteit dienen te zijn. Wij laten verslaafden niet aan hun lot over. De Groenen willen dat heroïne op doktersrecept kan worden verstrekt. Dat is beter voor de gezondheid en leefomstandigheden van de gebruikers. Bovendien wordt het druggebruik zo uit de criminele sfeer gehaald.

Harddrugs zijn genotmiddelen (met een zeker risico). Door te regelen dat harddrugs op doktersrecept kunnen worden verstrekt wordt de medische sector, die genezing tot speerpunt dient te hebben, gecorrumpeerd. Gebruikers van harddrugs zijn geen patiënten. Harddrugs dienen geheel legaal te zijn. – 1 karaat

XVI De Groenen pleiten voor een samenleving waarin wederzijds respect emancipatie van ongelijkbehandelde groeperingen mogelijk maakt ongeacht verschillen in etniciteit, sekse, leeftijd of seksuele voorkeur. Discriminatie-bestrijding en beter nog, voorkoming is een overheidstaak. Voorlichting op scholen over homoseksualiteit is belangrijk. Ook tijdens de inburgeringtrajecten moet aandacht besteed worden aan homoseksualiteit, mede omdat dit bij sommige groepen allochtonen in de taboe-sfeer zit.

Vrijheid houdt automatisch het recht om te discrimineren in. Discriminatie-bestrijding komt neer op de schending van eigendomsrechten. – 1 karaat

XVII De jacht

De Groenen streven naar een verbod op alle plezier-, oogst- en benuttingsjacht, dus alleen nog professionele beheersjacht. Er mag in geen enkel geval op dieren gejaagd worden in hun voortplantingsperioden.

De eigenaar van de grond dient te bepalen of er wel of niet aan jacht mag worden gedaan. -1 karaat

XVIII Vleestaks

De Groenen steunen het plan van Milieu-defensie om een milieuheffing in te voeren op vlees. We leggen een lagere heffing op biologisch vlees dan op vlees uit de bio-industrie. De opbrengst gebruiken we om het basisinkomen mede te financieren.

Belasting op vlees. – 1 karaat

XIX Nederlandse Spoorwegen

De vervoersplicht van de overheid moet in stand blijven om een duurzaam alternatief te bieden voor de auto. Het openbaar vervoer heeft nog een wereld te winnen door capaciteitsvergroting, betere dienstverlening, betrouwbaarheid en betere informatie aan reizigers. Het openbaar vervoer moet beter geschikt worden gemaakt voor ouderen, gehandicapten en ouders met jonge kinderen.

Vervoer is geen overheidstaak. De ‘vervoersplicht’ van de overheid gaat ten koste van het recht op de vruchten van de arbeid van de burgers en is om die reden verwerpelijk. – 1 karaat

XX Dorpsauto

Analoog aan de succesvolle collectief beheerde dorpshuizen dient er een stimu-leringsprogramma te komen voor dorpsauto’s, waarvan de dorpsgemeenschap gebruik kan maken.

De Groenen hebben wortels in de provo-beweging, die in de jaren ’60 het witte fietsenplan lanceerde. Er zijn veel experimenten met collectieve bruikleen geweest in de 20ste eeuw. Vrijwel al deze experimenten zijn mislukt. – 1 karaat

XXI Autovrije zondag

De overheid voert autovrije zondagen in, verplicht voor iedereen. In eerste instantie jaarlijks. De jaarlijkse autovrije zondag moet binnen drie jaar overgaan in een verplichte maandelijkse autovrije zondag.

Mensen horen zelf te bepalen wanneer zij in een auto willen rijden en wanneer niet. Daar heeft de overheid niets mee te maken. – 1 karaat

XXII Van CO2-gericht beleid naar brandstofgericht beleid

De uitstoot van CO2 is nu een van de belangrijke richtgevers binnen het klimaat-beleid. Resultaat wordt afgemeten aan de hoeveelheid CO2 die aan het eind van de uitlaat ontsnapt. De voornaamste instrumenten om hierin te sturen zijn CO2-emissierechten en de handel daarin en belastingen. Het is logischer, effectiever en makkelijker te controleren om aan de bron te sturen en het gebruik van fossiele brandstoffen te regulieren middels een ‘vergunning op gebruik’. Net als in het emissiehandelssysteem zal de overheid deze vergunning afgeven, wordt de hoeveelheid te gebruiken fossiele brandstoffen steeds verder terug geschroefd en zijn de gebruiksrechten verhandelbaar. In plaats van alleen klimaatbeleid wordt hiermee ook de voorzieningszekerheid verbeterd. Het dwingt bedrijven en consumenten om over te stappen op niet fossiele brandstoffen.

Dat de uitstoot van CO2 het gevolg is van opwarming en niet de oorzaak wordt steeds aannemelijker. Slechts drie procent van de CO2 wordt door mensen gemaakt. – 1 karaat

XXIII Grote bedrijven, multinationals

De Groenen willen bevorderen dat het bedrijfsleven zich inspant om maatschappelijk verantwoord te ondernemen, zowel op sociaal gebied als op van milieu en mensenrechten. We willen grote bedrijven verplichten hier-over verantwoording af te leggen in hun jaarverslag.

We pleiten voor meer democratie in het be-drijfsleven. Werknemers van grote bedrijven zullen een commissaris moeten kunnen benoe-men.

Democratie en eigendomsrechten gaan niet samen. Enkel de eigenaars van bedrijven horen zeggenschap te hebben over bedrijven. -1 karaat

XXIV Uitbreiding Europese Unie

De Groenen ondersteunen de uitbreiding op termijn van de Europese Unie met de landen in de Balkan. Voorwaarde is dat de betrokken landen aan de Kopenhagen criteria voldoen. Zeker na de aanhouding en uitlevering van Karadzjic zijn wij voldoende overtuigd van de samenwerking van zelfs Servië met het ICTY. De Groenen zijn van mening dat de unilaterale erkenning van Kosovo een schending is van de Servische soevereiniteit. Wij zijn benieuwd naar het oordeel van het Internationaal Gerechtshof over de rechtmatigheid van de erkenning van Kosovo. Wij staan sceptisch tegenover de kandidatuur van Turkije. Eerst moet de politieke invloed van het leger verdwijnen en de bescherming van de rechten van de mens in het bijzonder van de Koerdische minderheid verbeteren.

De Europese Unie is een kartel van agressiemonopolisten. Een overheid der overheden. – 1 karaat

Aantal karaat in de plus: 2

Aantal karaat in de min: 22

Eindstand: – 20 karaat

Radicaal communistisch (het extreemste links)

Oscar

4 REACTIES

  1. @arob [1]:

    Ik heb ook een idee. Volledige afschaffing van het fenomeen wettig betaalmiddel en de door overheden en centrale banken gemanipuleerde rentestanden, terwijl fractaal reserve bankiers weer een prijs betalen voor hun onverantwoordelijke gedrag. Dan gaat het weer lonen om te sparen voor tijden waarin het minder gaat.

Comments are closed.