De Liberaal Democratische Partij noemt zich liberaal. Maar het is nog maar de vraag of de LDP liberaal in de klassieke betekenis des woords is.

I De basis voor onze welvaart is een goed functionerende markteconomie.

Bravo! + 1 karaat

II Alleen privatisering van overheidstaken als die – na grondige analyse – beter door de markt uitgevoerd kunnen worden; marktwerking kan alleen als er ook daadwerkelijk sprake is van een keuze.

Er zal altijd keuze zijn voor een substituut. Als bijvoorbeeld een spoorwegmaatschappij de prijzen van de vervoerbiljetten opdrijft terwijl er nauwelijks onderhoud wordt gepleegd aan het spoor, waardoor als er uiteindelijk toch onderhoud wordt gepleegd er vertragingen zijn dan zouden busmaatschappijen de concurrentie met de spoorwegen aan kunnen. Hierdoor zal de spoorwegmaatschappij verlies draaien, wat uiteindelijk tot verandering van bedrijfsvoering zal leiden, danwel tot faillissement. Waardoor een andere spoorwegmaatschappij het kan proberen om goede diensten te verlenen tegen een prijs die mensen bereid zijn te betalen voor die diensten.  0 karaat

III Zelfstandig ondernemersschap biedt voor mensen de mogelijkheid om commerciële talenten te laten ontplooien. Stimulering van zelfstandig ondernemerschap zal gericht moeten zijn op het geven van een terugvaloptie, zodat de drempel naar ondernemerschap verlaagd wordt.

Zelfstandig ondernemerschap zou men veel beter kunnen stimuleren. Door als staat niet met het ondernemerschap te bemoeien. – ½ karaat

IV De leraren vormen het hart van het leerproces. LibDem is daarom voorstander van het beter belonen van goede leerkrachten.

Scholen dienen los te komen van de overheid. Zodat scholen zelf goede leraren beter kunnen belonen.  – ½ karaat

V De overheid moet de kwaliteit van diploma’s waarborgen.

Dat is geen overheidstaak wanneer men uit gaat van (klassiek) liberalisme. – 1 karaat

VI LibDem wil de werkloosheidsuitkeringen voor de eerste drie maanden verhogen.

Heel socialistisch! – 1 karaat

VII Ter bevordering van de sociale cohesie en ter voorbereiding op het dragen van maatschappelijke verantwoordelijkheid is LibDem voorstander van het invoeren van een verplichte maatschappelijke stage van drie maanden, die tussen het 16e en 25e jaar doorlopen moet worden.

Maatschappelijke dienstplicht dus. Gedwongen stage. – 1 karaat

VIII LibDem is voor meer banen voor laaggeschoolden, waarmee toch een aanvaardbaar inkomen wordt verdiend. Om deze doelstelling te bereiken wordt een vorm van loonkostensubsidie ingevoerd, waardoor werkgevers aangemoedigd worden mensen aan te nemen tegen lage loonkosten.

Verstrengeling van staat en bedrijfsleven. Personeel wordt, als het aan de LDP ligt, niet aangenomen omdat het personeel geschikt is voor een functie, maar omdat er subsidies mee binnen te halen zijn. – 1 karaat

IX Discriminatie van het individu of groepen van individuen op enigerlei wijze wordt bestreden.

Bij eigendomsrechten hoort automatisch het recht te discrimineren in woord en daad. Bestrijden van discriminatie, tenzij het gaat om discriminatie bij de overheid, staat daarom gelijk aan het bestrijden van eigendomsrechten. – 1 karaat

X Integratiebeleid is gericht op het bevorderen van het wederzijds respect tussen verschillende culturen.

Het gaat om gedwongen integratie. Mensen horen er vrij in te zijn of zij respect willen of kunnen opbrengen voor andere culturen. Van gedwongen respect opbrengen voor zaken waar vanuit moreel of esthetisch oogpunt geen respect voor is op te brengen mag geen sprake zijn. -1 karaat

XI Geen ondoordachte bezuinigingsvoorstellen voor het aantal ambtenaren.

Wat een geweldige realiteitszin heeft de LDP toch. Stel je eens voor dat de anti-discriminatiebureau’s en de projecten ter bevordering van het wederzijdse RESPECT tussen verschillende culturen met minder mankracht (m/v) een poging zou moeten doen de felbegeerde multi-cul heilstaat te bereiken. Dat zou natuurlijk een ramp zijn. – 1 karaat

XII Versterking van de rechtelijke macht door een betere salariëring van rechters en officieren van justitie.

Het is een misverstand te denken dat een hoger salaris een minder corrupt soort juristen zou aantrekken. – 1 karaat

XIII Globalisering van de economie versterkt de noodzaak om de verschillen tussen de arme en rijken landen te verkleinen en om gelijkwaardigheid van landen in het economisch verkeer (wereld vrijhandel) na te streven. Verschillen zullen niet verdwijnen door arme landen aan een financieel infuus te leggen.

No aid, but traid. + 1 karaat

XIV Vooralsnog is niet aangetoond dat de AOW onbetaalbaar zou zijn. Mocht dat wel het geval zijn, dient aan de hoogte van de AOW niet getornd te worden. Wel valt te overwegen, indien nodig, de pensioengerechtigde leeftijd geleidelijk met één maand per jaar te verhogen.

Betaalbaar of niet betaalbaar. Het is een gedwongen collectieve voorziening. – 1 karaat

XV LibDem staat achter de ingevoerde identificatieplicht voor iedereen boven de 14 jaar. Aangezien deze verplichting door de overheid is opgelegd, acht LibDem het een logisch gevolg dat de overheid aan iedere burger eenmalig een gratis identiteitskaart (ter grootte van een bankpasje) ter beschikking stelt.

Het valt me nog mee dat erkend wordt dat deze verplichting tot identificatie door de overheid wordt opgelegd. – 1 karaat

XVI De publieke omroep zal als platform voor de Nederlandse pluriforme samenleving verstevigd worden om zo de spiegel van onze multiculturele samenleving te kunnen zijn. Kenmerkend voor de Nederlandse publieke omroep is de toegankelijkheid van de media op niet-commerciële basis voor iedereen. Deze toegankelijkheid wordt democratisch gelegitimeerd door omroepverenigingen.

De multi-culturele samenleving is een hersenspinsel van aanhangers van de multi-culturele ideologie die deze multi-culturele ideologie via de agressiemonopolist bij de mensen door de strot willen drukken. De LDP wil meer staatspropaganda voor een abjecte ideologie. – 1 karaat

XVII Speculatie van landbouwgronden wordt tegengegaan door versterking van het voorkeursrecht voor gemeenten om gronden tegen de marktprijs voor landbouwgrond aan te kopen.

Privileges voor de overheid. Er is geen enkele reden om de overheid privileges te geven om speculatie tegen te gaan. Speculatie heeft een functie. Speculatie komt neer op het aankopen van een goed op het moment dat vrijwel niemand interesse in dit goed heeft en verkopen op een moment dat heel veel mensen interesse in dat goed hebben. – 1 karaat

XVIII Openbaar vervoer is een overheidstaak.

Neen! Dat is het het openbaar vervoer niet! – 1 karaat

XIX LibDem is voor betere en betaalbare taxi’s; de overheid dient zijn rol als marktmeester op zich te nemen en zorg te dragen voor een transparante, concurrerende markt.

De overheid is geen marktmeester. De overheid heeft zich niet met de markt te bemoeien. – 1 karaat

XX Indien nodig is LibDem voorstander van tijdelijke subsidies om nieuwe technologieën te ontwikkelen.

Nieuwe technologie wordt het best ontwikkeld in een vrije markt. Ook in totale oorlogen worden nieuwe technologieën ontwikkeld, maar het constructieve van deze vindingen weegt niet op tegen de destructieve uitwerking van oorlogen. – 1 karaat

XXI Het ook bij universiteiten en hogescholen doorgeschoten marktdenken (student als consument) wijst LibDem af. Het gaat in de eerste plaats om het bijbrengen van vaardigheden en kennis.

Universiteiten horen zelf te bepalen of zij aan marktdenken willen doen, of in dit denken door willen schieten. – 1 karaat

XXII Nederland draagt zo veel mogelijk bij aan het versterken van de internationale rechtsorde.

‘Nederland’ kan beter kiezen voor non-interventie. – 1 karaat

XXIII Langzamerhand zal een steeds groter deel van het buitenlands beleid in Europese context worden gevoerd.

Dat is niet minder dan overgave aan een wassende superstaat. – 1 karaat

XXIV LibDem geeft hoge prioriteit aan een actief beleid om ook oudere werknemers aan de slag te houden; dit vergt een cultuuromslag bij overheid en bedrijfsleven.

Oudere werknemers en werkgevers dienen zelf te bepalen of oudere werknemers aan de slag willen blijven. – 1 karaat

Aantal karaat in de plus: 2

Aantal karaat in de min: 20 karaat

Eindstand: – 18 karaat

Communistisch (extreem-links)

Oscar

10 REACTIES

 1. Alleen privatisering van overheidstaken als die – na grondige analyse – beter door de markt uitgevoerd kunnen worden; marktwerking kan alleen als er ook daadwerkelijk sprake is van een keuze.

  Ik denk dat dit punt te streng gewaardeerd is met een score van -1. Ik denk dat een 0 of misschien zelfs een +1/2 beter is. Ik vind dit omdat:
  1. Op zijn minst toont dit punt aan dat ze open staan voor privatisering, dat is al heel wat en gaat verder dan de meeste partijen die uitsluitend meer taken zien voor de overheid.
  2. Het punt is te onduidelijk verwoord om te bepalen wat zij zien als “beter” en “keuze”. Het is daarom te vroeg om te concluderen dat het een -1 moet scoren. Wat als uit het onderzoek blijkt dat zo’n beetje alles geprivatiseerd kan worden? Misschien vinden ze dat er alleen geen sprake is van een keuze bij zaken die wel meer liberalen zien als een overheidstaak, zoals bijv. defensie of politie. Dit is dan wel niet strikt libertarisch, maar toch ook weer niet een -1 waard.
  3. Ik denk dat het voorbeeld van het openbaar vervoer niet een juiste is. Als het onderzoek ernaar eerlijk uitgevoerd wordt zal de onoverkomelijke conclusie zijn dat het beter is dit te privatiseren.
  Nu ben ik het met je eens dat werkgroepen van ambtenaren waarschijnlijk eindeloze lijsten met zaken zullen verzinnen waarom het allemaal niet kan, en dat de conclusie wel weer zal zijn dat er toch een taak voor de overheid ligt (tenminste, ik vermoed dat dit de reden is waarom je het OV als voorbeeld hebt gebruikt), maar dat is een andere kwestie en doet niets af aan de intentie van het programmapunt.

  Oscar [4] reageerde op deze reactie.

 2. In aanvulling op mijn verhaal van hierboven, wil ik ook graag nog kwijt dat het mij bijzonder tegenvalt hoe weinig liberale standpunten deze partij heeft, die zichzelf toch liberaal noemt. Een aantal punten zijn ronduit socialistisch, en ik heb zelfs geen enkel punt gezien waaruit het “democratisch” uit de naam zou moeten blijken, al was het maar iets simpels als een gekozen burgemeester.

 3. Punt twee loopt wat mij betreft spaak. Er is geen sprake van gelijke concurrentie tussen bus en trein. Van Den Helder naar Maastricht met de bus i.v.m. de trein? Wat denk je zelf?
  Concurrentie op het spoor zelf kan ook al niet.
  Misschien moet er onder ieder spoor een metro worden aangelegd om als nog concurrentie te creëren.

  Trouwens tekenend voor de Nederlandse politiek dat een partij die zich liberaal noemt gewoon een stelletje communisten zijn.
  Oscar [4] reageerde op deze reactie.
  Bon Vivant [5] reageerde op deze reactie.
  Hoc Volearunt [10] reageerde op deze reactie.

 4. @Reinder [1]: @Schele Henk [3]:

  Hoewel ik ‘marktwerking kan alleen als er ook daadwerkelijk sprake is van een keuze’ je reinste onzin vind, en blijf vinden, ben ik het bij nader inzien met Reinder eens dat het te streng is om hier een – 1 aan toe te kennen. Ze gaan immers toch een beetje liberaalwaarts.

  Ik heb het aangepast.

 5. @Pjotr [6]:

  Met het CDA ben ik druk bezig. De meeste punten van deze partij zijn zo nietszeggend dat commentaar erbij schrijven een lastig karwei is. De PVDA, D’66 en PVV hebben nog geen nieuw programma. De VVD zal vrijdag haar verkiezingsprogramma presenteren.

  Om de spanning er in te houden begin ik eerst met onbeduidende splinterpartijen en pas later partijen waarvan verwacht wordt dat zij ook daadwerkelijk zetels gaan halen.

 6. XXI Het ook bij universiteiten en hogescholen doorgeschoten marktdenken (student als consument) wijst LibDem af. Het gaat in de eerste plaats om het bijbrengen van vaardigheden en kennis.

  Een stel liberalen die de term “doorgeschoten marktdenken” gebruikt, heeft zichzelf wat mij betreft in één zin gediskwalificeerd. Daar hoef ik normaliter dan de rest niet eens meer voor te lezen.

  Liberaal. Ja, zoals Femke Halsema een “liberaal” is misschien.
  In Engeland heb je ook “Liberal Democrats”, en die schijnen linker te zijn dan Labour. Zo moet je deze partij denk ik ook zien.

 7. Contridictio in terminis!!!
  Lees het eerste punt en dan de rest..

  We wil;en dat de overheid alles zoveel mogelijk privatiseerd.
  We willen dat de overheid marktmeester wordt
  We willen dat de overheid…………..

  Het blijven inconsistente kontendraaiers nietwaar!

 8. @Schele Henk [3]:
  Concurrentie op een spoor kan wel degelijk.
  Iemand is eigenaar van het spoor en wanneer de nood daar is kan deze een andere maatschapij die toevallig de treinen maakt een zakenvoorstel doen om betere bereikbaarheid te realiseren door een soort van samenwerkingsverband aan te gaan .
  En zo kan het eerste coexistente bedrijf in leven komen die samen gebruik maken van 1 spoor.

  Of de bedrijven die onderhoudt doen aan het spoor kopen het spoor of deels van de huidige eigenaar en dus kunnen die er voor zorgen dat daar treinen over gaan of de baan elasen of verkopen of verhuren enz enz enz .

  De mogelijkheden zijn eindeloos.

  De bus kan een prima concurrent zijn vooralop de stoptrein trajecten, bijvoorbeeld uuuuh Helmond Deurne Nijmegen Oss.
  Wanneer een bus frequenter kan rijden dan een trein zullen sommige klanten die per spoor gana misschien toch overwegen met een bus te gaan .
  Als deze branch groter kan groeien kan het wel degelijk een groot concurrent worden van het spoor, niet zo snel maar toch op tijd.
  ook serviceverlening komt bij goede concurrentie kijken. Als het spoor altijd vertraagd is en de bus niet….. welke kies jij dan?
  Bus 10 minuten later aankomen of met de trein vaak vertraging van 30 minuten.
  Zekerheid is een factor.

  @Bon Vivant [5]:

  Nederland is Zwaaaar veroudert.
  ET-3 is een organisatie die prachtige ideen heeft.
  Helaas zijn overheden ” Marktmeester” en willen dit gewoon niet zien
  http://en.wikipedia.org/wiki/Evacuated_Tube_Transport_Technologies

  Als de vrije markt eenkans krijgt zal je investeeerders zien voor zulke dingen als hier gepost. Nu ben je afhankelijk van een trage slome logge overheid dus zullen we deze technologie niet zien.
  Nee concurrentie op spoor kunnen we van een overheid niet verwachten die nog trams gaat bouwen in een hoofdstad, een technologische dino die al 50 jaar (da’s veel in tech land) uitgestorven had moeten zijn, als het aan de vrije markt lag.

Comments are closed.