I Ons land geeft zelf het goede voorbeeld, onder andere door minstens 0,8 procent van het bni te besteden aan ontwikkelingssamenwerking. Structurele klimaatsteun aan ontwikkelingslanden komt daar bovenop.

De meerderheid van de van staat naar staat gegeven ontwikkelingshulp verdwijnt in de zakken van de bestuurders in Derde Wereld landen. Door deze financiele injectie komen deze corrupte bestuurders steviger in het zadel waardoor zij de bevolking nog beter kunnen onderdrukken dan voorheen. In Afrikaanse landen maken de machthebbers de regels om een winkel te kunnen beginnen zo ingewikkeld dat alleen zijzelf en hun vriendjes een onderneming kunnen opzetten. Wie zo stoutmoedig is om een winkel te beginnen zonder deel te nemen aan een traject met meer dan 10 procedures kan bezoek van gewapende mannen verwachten. Door de zogenoemde ontwikkelingssamenwerking wordt dit onrecht in stand gehouden. – 1 karaat

II Binnen de EU en het Internationaal Monetair Fonds pleit Nederland voor een heffing op financiële transacties, die speculatieve handel tegengaat en markten stabiliseert.

 Niet speculatieve handel maar het frustreren van financiele transacties destabiliseren de markt. De markten dienen vrij te zijn. – 1 karaat

III Nederland laat Afghanistan niet in de steek. De opbouw van een democratische rechtsstaat heeft er prioriteit. Dat vereist grotere inspanningen voor corruptiebestrijding, versterking van bestuur, rechtspraak en civiele organisaties, alsmede onderhandelingen met gematigde Taliban. Nederland draagt meer politietrainers bij aan de EU-opleidingsmissie. Ons land steunt geen offensieve militaire operaties.

‘Nederland’ heeft in Afghanistan niets te zoeken. – 1 karaat

IV Uitbreiding van de Europese vredeszone is een Nederlands belang. Ons land houdt de EU aan haar toetredingsbeloften én aan haar toetredingsvoorwaarden. De landen van de Westelijke Balkan en Turkije mogen lid worden als zij aan de voorwaarden van democratie, mensenrechten en non-discriminatie voldoen. Ook IJsland, Noorwegen en Zwitserland mogen desgewenst toetreden.

 De EU is geen vredeszone maar een kartel van agressiemonopolisten dat dient te worden opgeheven. – 1 karaat

V De overheid selecteert en regelt voldoende locaties voor windmolens op het land en geeft concessies uit aan uitbaters.De inkomsten worden opnieuw geïnvesteerd in groene energie.

De overheid dient zich niet met ruimtelijke ordening te bemoeien en ook geen privileges te geven aan ondernemers. – 1 karaat

VI Het belastingstelsel wordt vergroend. Bestaande milieubelastingen op verpakkingen, energie, afvalstoffen en brandstoffen worden verhoogd.

Meer belastingen. Meer diefstal. – 1 karaat

VII In 2020 is de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen minstens 30 procent lager dan in 1990. Binnen de EU bepleit de regering een reductiedoel van min 40 procent en een eerlijke lastenverdeling.

Waarschijnlijk is CO2 het gevolg van opwarming en niet de oorzaak. Maar liefst 97% van de CO2 uitstoot heeft geen menselijke oorsprong. Dus ook als CO2 uitstoot wel de oorzaak zou zijn van de opwarming van de aarde dan zou het verlagen van de menselijke CO2 uitstoot vrijwel geen effect hebben op het klimaat. – 1 karaat

VIII Voor vlees gaat het hoge btw-tarief gelden.

Meer belastingen. Hierdoor zal vlees duurder worden waardoor mensen die niet veel geld hebben, en niet zo rijk zijn dat zij zich het kunnen veroorloven vegetarisch te eten, een tekort zullen krijgen aan voedingsstoffen. – 1 karaat

IX Overheden verlangen van elk bedrijf dat in aanmerking wil komen voor overheidssteun of -aanbestedingen dat het aantoonbaar voldoet aan internationaal erkende normen.

Overheidssteun aan bedrijven is fascistisch! Internationaal erkende normen zegt inhoudelijk niets over de aard van normen. – 1 karaat

X Er komen verplichte quota voor het aantal gedeeltelijk arbeidsgehandicapten dat werkgevers (uitgezonderd kleine bedrijfjes en organisaties) in dienst moeten hebben. Het in dienst nemen van gedeeltelijk arbeidsgehandicapten wordt meer gestimuleerd en gefaciliteerd. Bekendheid van bestaande regelingen met dit doel wordt bij werkgevers vergroot.

 Discriminatie! – 1 karaat

XI Langdurige werkloosheid wordt voorkomen. De werkloosheidsuitkering (WW) wordt verhoogd naar 90 procent van het laatstverdiende loon in het eerste half jaar en bedraagt 80 procent in het tweede half jaar. De maximale WW-duur is een jaar en het dagloon wordt gemaximeerd op een modaal salaris. Flexwerkers krijgen sneller toegang tot de WW. 

Groen Links wil het werkeloos zijn, ook nog eens op kosten van het productieve deel der bevolking, bevorderen en het sparen ontmoedigen. – 1 karaat

XII Om gelijke beoordeling en doorstroming van mannen en vrouwen te bevorderen, dient de top van beursgenoteerde bedrijven voor ten minste 30 procent uit vrouwen te bestaan. Dit vereist quota. 

Discriminatie! Seksisme! – 1 karaat

XIII Er komt een sociale en flexibele AOW. Participatie wordt het uitgangspunt. Iedereen die 45 jaar in de Nederlandse samenleving heeft geparticipeerd heeft recht op een volledige AOW-uitkering. Tegenover dit recht staat een plicht tot participatie. Wie niet wil participeren, omdat hij of zij over voldoende vermogen of andere inkomensbronnen beschikt, bouwt geen AOW meer op. Wie niet kan participeren, door werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of intensieve zorgtaken voor kleine kinderen of zieke naasten, bouwt wel AOW op. De nieuwe AOW geldt alleen voor de jongere generaties, voor mensen die na 1972 zijn geboren.

Dat sluit aan bij het streven naar economische zelfstandigheid dat sinds 1990 het uitgangspunt van het overheidsbeleid is geweest voor deze generatie. AOW-rechten die onder het oude systeem zijn opgebouwd worden omgerekend naar een fictief arbeidsverleden en tellen mee voor de nieuwe AOW.

Ouderen met een goed inkomen gaan meebetalen aan de AOW. Ouderen met een karig pensioen worden hierbij ontzien en krijgen extra inkomensondersteuning. 

Er dient helemaal geen gedwongen collectieve oudedagsvoorziening te zijn. – 1 karaat

XIV Er gaan miljarden extra naar het onderwijs. Dit geld wordt vooral geïnvesteerd in het basisonderwijs en het (voorbereidend) beroepsonderwijs. GroenLinks roept op tot een Nationaal Onderwijsakkoord waarin overheid, bestuurders, docenten, ouders en leerlingen zich samen sterk maken voor een onderwijssector die elke leerling voldoende aandacht en begeleiding geeft.

Het aantal onbevoegde leraren en leid(st)ers voor de klas, op de voorschool en de buitenschoolse opvang wordt teruggedrongen. 

Het onderwijs dient vrij te zijn. Onderwijs en staat dienen gescheiden te zijn. – 1 karaat

XV De minister van Duurzaamheid en Ruimte wijst de grenzen aan waarbinnen gebouwd mag worden. 

Ruimtelijke ordening is geen overheidstaak. – 1 karaat

XVI Wie ondanks een goed inkomen in een sociale huurwoning blijft wonen, gaat meer huur betalen. 

Dat is een zaak tussen de huurder en de verhuurder. Daar heeft de overheid niets mee te maken. – 1 karaat

XVII Kraken wordt niet verboden. 

Een grove schending van eigendomsrechten. – 1 karaat

XVIII Softdrugs worden gelegaliseerd, de verstrekking van harddrugs gereguleerd. 

Die regulering van de verstrekking van harddrugs is onnodig en onwenselijk. + ½ karaat

XIX GroenLinks ijvert voor een maatschappelijk en politiek debat over de euthanasiewet. Kern van dit debat is de vraag of de huidige wet ouderen die lijden aan onomkeerbaar verlies van menselijke waardigheid voldoende ruimte biedt voor regie over hun leven. 

Met een debat is niets mis. 0 karaat

XX In artikel 1 van de Grondwet over gelijke behandeling wordt expliciet gemaakt dat ook discriminatie op grond van seksuele voorkeur, leeftijd en handicap niet is toegestaan.

Nederland spant zich in om de horizontale richtlijn van de EU tegen discriminatie buiten de arbeidsmarkt goedgekeurd te krijgen. 

Vreemd voorstel van een partij die wil dat discriminatie tot overheidsbeleid verheven gaat worden (zie X en XII). Bij eigendomsrechten, bij vrijheid van meningsuiting, hoort het recht om te discrimineren. – 1 karaat

XXI De sterilisatie-eis voor transgenders wordt afgeschaft.

+ 1 karaat

XXII Er komt extra financiële ondersteuning voor kunst- en cultuureducatie, jeugdtheater en amateurkunst.

– 1 karaat

XXIII Er komt geen downloadverbod. Hyperlinken en embedden blijft vrij.

+ 1 karaat

XXIV De solidariteit tussen jong en oud, gezond en ziek, en rijk en arm, wordt versterkt. Dit wordt bereikt via onder andere:

 a) aanpassing van de financiering van de zorg;

b) herziening van het fiscale stelsel;

c) modernisering van de arbeidsmarkt;

d) modernisering van de woningmarkt;

e) invoering van een nieuw systeem voor de bekostiging

van het hoger onderwijs;

f) een eerlijke financiering van de voorzieningen voor de

oude dag.

Deze maatregelen worden snel en voortvarend genomen,zodat de overheidsbegroting op lange termijn zeker is gesteld en er tijd is voor een goede invoering en gewenning. 

Onvrijwillige solidariteit is geen solidariteit.

– 1 karaat

Aantal karaat in de plus: 2 ½

Aantal karaat in de min: 20

Eindstand: – 17 ½ karaat

Communistisch (extreem-links)

Oscar

27 REACTIES

 1. “… geeft zelf het goede voorbeeld, onder andere door minstens 0,8 procent van het bni te besteden aan ontwikkelingssamenwerking. Structurele klimaatsteun aan ontwikkelingslanden komt daar bovenop.”

  Welk percentage van hun eigen inkomen zouden de groene linksen zelf aan ontwikkelingssamenwerking en klimaatsteun geven? Femke bijvoorbeeld verdient zo’n 100.000 euro per jaar. Geeft zij daar 800 van weg aan deze doelen, als goed voorbeeld? Of geldt deze opvatting alleen voor andere mensen?

  De JOVD heeft zich toch wel eeuwig belachelijk gemaakt door Kameraad Femke tot “liberaal van het jaar” de verkiezen, enkele jaren geleden. Wanneer krijgt Stalin postuum deze prijs van de JOVD? Of dichter bij huis, Marcus Bakker?
  Oscar [2] reageerde op deze reactie.

 2. Ik nam deze serie over politieke partijen op de libertarische toetssteen al niet al te serieus, maar deze editie over Groen Links spant toch wel de kroon. Groen Links is extreem-links, communistisch? Als er een partij is die opkomt voor individuele vrijheid, dan is het Groen Links wel. Voordat ik me met het libertarisme bezig hield, stemde ik altijd Groen Links. Ik was het weliswaar niet met alle punten van de partij eens, maar het was wel de partij die het dichtste bij mijn denkbeelden stond. Als Groen Links een extreem linkse communistische partij zou zijn zoals hier wordt beweerd, dan is een overgang van het gedachtengoed van Groen Links naar het libertarische gedachtengoed haast onmogelijk, en heb ik dus een bijzondere prestatie verricht. De werkelijkheid is echter anders. Het grootste obstakel was de denkfout dat een samenleving niet zonder overheid (en dus dwang) kan. Toen ik die denkfout door had, stond ik ineens in de wereld die libertarisme heet. Verder zijn mijn denkbeelden niet radicaal veranderd, wat ik ook kan zien aan de positie in de ‘Nolan Chart’. Nou ga ik Groen Links niet verdedigen, maar zoals de partij hier wordt beoordeeld klopt simpelweg niet.

  Tony [4] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [5] reageerde op deze reactie.

 3. @Patrick [3]:

  Leg dan maar eens uit op welke punten Oscar in het artikel ernaast zit.

  Je claimt nu wel dat het artikel nergens op slaat, maar ik zie toch echt met eigen ogen dat GroenLinks hier puur links-collectivistische kots loopt te spuien.

  Het lijkt mij dus dat je wel degelijk een bijzondere prestatie hebt verricht.

  En uiteraard ben je dus WEL GroenLinks aan het verdedigen. Dat kan iedereen zien. Dat hoeft natuurlijk ook geen probleem te zijn, mits goed onderbouwd.

  Maar serieus: je vindt ECHT NIET dat GL links-extremistisch is?

  Je weet dus niet dat GL een fusie is waar ondermeer de CPN van uit maakt? Dat Rosenmoller een liefhebber van stalinistische dictatuur was(is)? Dat het een partij is die niet voor niets extremisten aantrekt, en kamerleden heeft die niets verkeerds zien in het verschijnen op Marxistische evenementen en het samenwerken met de Internationale Socialisten (een extremistische Trotskisten-club)?

  Dit is je allemaal niet bekend?
  Dat zelfs kritische linkse bloggers als Carel Brendel regelmatig ernstige bedenkingen heeft bij de manier waarop GL zich manifesteert?

  Ik ben nu toch wel benieuwd naar hoe veel denkbeelden je precies met GL deelt dat de overstap naar het libertarisme voor jou helemaal niet zo groot was.

  Patrick [7] reageerde op deze reactie.

 4. @Patrick [3]:
  Je zou eens kunnen proberen de concrete punten te bekijken. Mogelijk vind je dan duidelijkheid in je meningsverschil.

  Ik houd niet van de vage woorden links/rechts in politieke zin.
  Terecht noem je de Nolan chart als een verbetering. Iemand (wie??) heeft daar eens over gezegd dat blijkt dat libertarisme op economisch gebied “rechts” is en op Persoonlijke vrijheden: “links”.
  Klopt niet helemaal, maar er zit wel wat in.
  Vandaar dat ook veel “goede” libertariers uit de linkse hoek komen.
  Het libertarisme is gewoon voor vrijheid = het ontbreken van dwang en geweld van andere mensen. Geen agressie!

 5. @Tony [4]:
  Mijn punt is dat in deze serie beoordelingen een hele kleine selectie uit de partijprogramma’s wordt genomen, welke vervolgens maatgevend zou moeten zijn om een partij binnen het politieke spectrum te plaatsen. Daarmee kun je het resultaat iedere gewenste richting in sturen en is er dus geen sprake van een objectieve beoordeling. Het is Oscar’s libertarische visie op de politieke partijen. Daar is op zich niets mis mee, zolang het ook op die manier wordt gepresenteerd, maar dat gebeurt niet. Ik heb Groen Links nu als voorbeeld genomen, maar ik heb al eerder in deze serie aangegeven dat er iets aan schort. Als we objectief willen meten hoe politieke partijen zich verhouden tot het libertarisme, dan is een hele andere aanpak noodzakelijk. En dan nog is het maar de vraag hoe je het resultaat moet interpreteren. Libertarisme is immers een verzamelnaam van een aantal uiteenlopende stromingen.

  Tony [8] reageerde op deze reactie.

 6. @Patrick [7]:

  Alhoewel er in zekere zin wel wat voor je argumenten te zeggen is, kun je nu eenmaal niet ontkennen dat als Oscar zo’n 20 uit de 24 punten aantoont als zijnde anti-vrijheid, en in de meeste gevallen ook nog eens links, dat deze 20 punten hoe dan ook toch echt op zich staan. Die punten kun je hoe dan ook niet ontkennen. Het kan aan mij liggen, maar het lijkt me heel moeilijk dat je die punten onderschreef (en GL zal er zeker meer hebben), de overstap maakte naar het libertarisme, en vervolgens stelt dat die stap niet zo groot was.
  Niet eens zo zeer om de specifieke punten, maar puur het principe erachter. De bemoeienis; de dwang; de betutteling; de ik-weet-het-beter-en-daarom-moet-jij-doen-wat-ik-zeg mentaliteit. Kortom, het pure collectivisme.

  Zelfs als Oscar een klein beetje selectief zou zijn, zijn het nog 20 keiharde anti-vrijheid punten, en het lijkt me zeer sterk dat Oscar er precies de enige 20 anti-vrijheid punten uit heeft gehaald die het programma bevat.

  Verder zie ik dat je mijn punt over de extremistische aanzuigwerking van GL ook niet ontkent, alsmede de CPN roots die het heeft, alsmede het feit dat medewerkers geen probleem hebben met samenwerken met daadwerkelijk erkende extremistische clubs. Hierbij aantekenent dat dit samenwerken door medewerkers noch officieel, noch onofficieel is afgekeurd door GroenLinks leiders (de relatief ‘gematigde’ Femke Halsema inbegrepen).

  En serieus: GL voor “individuele vrijheid”?
  Zag je een zwaluw en dacht je dat het zomer was?

  Dat er meerdere stromingen binnen het libertarisme zijn is bekend. Het lijkt me echter niet dat er ook maar 1 tussen zit die dwang/agressie rechtvaardigen. Niet door de staat, en al helemaal niet door links-extremistische, trotskististische, HAMAS liefhebbende, socialistische terreurgroepen.

  Als ik zou samenwerken met de jongens van Stormfront, kom ik dan nog mee weg dat ik een gematigde jongen ben die meer dan anderen opkomt voor de rechten van Joden?

 7. Alhoewel er in zekere zin wel wat voor je argumenten te zeggen is, kun je nu eenmaal niet ontkennen dat als Oscar zo’n 20 uit de 24 punten aantoont als zijnde anti-vrijheid, en in de meeste gevallen ook nog eens links, dat deze 20 punten hoe dan ook toch echt op zich staan. Die punten kun je hoe dan ook niet ontkennen.

  Oscar toont helemaal niets aan. Hij geeft zijn eigen visie op de verschillende partijprogramma’s onder de noemer ‘libertarische toetssteen’. De punten die hij aanhaalt kun je echter op meerdere manieren interpreteren en zijn interpretatie is zeker geen absolute waarheid. Als je heel zuiver redeneert kan geen enkele partij positief scoren, aangezien ze allemaal, voor welk punt dan ook, belastinggeld zullen besteden om het punt te verwezenlijken. De context van een partijprogramma is immers de parlementaire democratie.

  Het kan aan mij liggen, maar het lijkt me heel moeilijk dat je die punten onderschreef (en GL zal er zeker meer hebben), de overstap maakte naar het libertarisme, en vervolgens stelt dat die stap niet zo groot was.
  Niet eens zo zeer om de specifieke punten, maar puur het principe erachter. De bemoeienis; de dwang; de betutteling; de ik-weet-het-beter-en-daarom-moet-jij-doen-wat-ik-zeg mentaliteit. Kortom, het pure collectivisme.

  Je kijkt teveel naar hoe men iets wil bereiken in plaats van naar wat men wil bereiken. Het principe waar jij het over hebt geldt namelijk voor alle politieke partijen.

  Verder zie ik dat je mijn punt over de extremistische aanzuigwerking van GL ook niet ontkent, alsmede de CPN roots die het heeft, alsmede het feit dat medewerkers geen probleem hebben met samenwerken met daadwerkelijk erkende extremistische clubs. Hierbij aantekenent dat dit samenwerken door medewerkers noch officieel, noch onofficieel is afgekeurd door GroenLinks leiders (de relatief ‘gematigde’ Femke Halsema inbegrepen).

  Het woord extremisme zegt vooral iets over degene die het woord gebruikt. Veel mensen beschouwen het libertarisme ook als een vorm van extremisme. Moeten we daarom het libertarische gedachtengoed maar overboord gooien?

  En serieus: GL voor “individuele vrijheid”?
  Zag je een zwaluw en dacht je dat het zomer was?

  Noem maar eens een partij op die meer opkomt voor individuele vrijheid.

  Dat er meerdere stromingen binnen het libertarisme zijn is bekend. Het lijkt me echter niet dat er ook maar 1 tussen zit die dwang/agressie rechtvaardigen. Niet door de staat, en al helemaal niet door links-extremistische, trotskististische, HAMAS liefhebbende, socialistische terreurgroepen.

  Dan vergis je je. Het minarchisme keurt de dwang en agressie van een (kleine) overheid goed.

  Als ik zou samenwerken met de jongens van Stormfront, kom ik dan nog mee weg dat ik een gematigde jongen ben die meer dan anderen opkomt voor de rechten van Joden?

  Daar kan ik geen antwoord op geven. De vraagstelling is te simplistisch.

  Civil Servant [10] reageerde op deze reactie.
  Oscar [13] reageerde op deze reactie.
  Tony [16] reageerde op deze reactie.

 8. Veel gladde praatjes, maar waar zij over moet praten doet zij niet elkaar door dik en dun afdekken, dat schijnt blijkbaar een code te zijn gelijk als op het gemeentelijke niveau. Liegen en bedriegen daar scoren zij mee, zitten er slechts voor eigen gewin!

 9. Als je kijkt naar de geschiedenis van GroenLinks dan weet je ook dat zij uit de communistische partij voortkomen dus is deze uitslag niet verwonderlijk te noemen.

 10. @Patrick [9]:

  “Als je heel zuiver redeneert kan geen enkele partij positief scoren, aangezien ze allemaal, voor welk punt dan ook, belastinggeld zullen besteden om het punt te verwezenlijken.”

  Dat klopt helemaal. En om die reden komt vrijwel geen enkele partij in de plus. Maar van elke partij weeg ik 24 punten zorgvuldig af. Dus ik ga niet meer pluspunten of minpunten toevoegen of schrappen. Elke set aan 24 punten dient namelijk een afspiegeling te zijn van het partijprogramma. Eigenlijk komt alleen de PNVD (de ‘pedopartij’) er enigzins goed van af, maar ook die partij was voor een basisinkomen, nationale vakantiedagen, gratis openbaar vervoer en dergelijke zaken die niet zonder dwang tot stand kunnen komen. Ik ben in casu Groen Links absoluut niet kwaadaardig. Ik heb gewoon van dat partijprogramma geen chocola kunnen maken. Mene mene tekel ufarsim.

  “Noem maar eens een partij op die meer opkomt voor individuele vrijheid.”

  De PNVD. TON ook.

  Patrick [15] reageerde op deze reactie.

 11. @Oscar [13]:

  De PNVD. TON ook.

  De PNVD bestaat niet meer. Bovendien kan ik me niet verenigen met de visie van de partij. Er is een groot verschil tussen het strijden voor individuele vrijheid en het aanmoedigen van het misbruik van onvolwassenen.
  TON is voor het EPD, voor het boerkaverbod, tegen (soft)drugs, en voor een sociale dienstplicht om maar eens een paar punten te noemen. En dat zijn alleen nog maar punten die op de site worden genoemd. Interessanter is de vraag hoe TON denkt over de punten die niet worden genoemd, zoals digitale vrijheden, identificatieplicht, preventief fouilleren. TON wil dat er een pakkans komt van 100%, maar dat is onmogelijk zonder de persoonlijke vrijheid van burgers ernstig aan te tasten. Ik waag te betwijfelen of TON werkelijk meer opkomt voor individuele vrijheid dan GroenLinks.

  Het probleem met de manier waarop jij de partijen beoordeelt is dat je uitgaat van de programma’s en/of standpunten, waardoor je in feite appels met peren vergelijkt. Eigenlijk had je eerst een lijst met libertarische punten, ieder met een bepaald gewicht, moeten maken, en vervolgens de partijen aan de hand van die punten moeten beoordelen.

  Oscar [17] reageerde op deze reactie.
  Ben [18] reageerde op deze reactie.
  Ben [25] reageerde op deze reactie.

 12. @Patrick [9]:

  Oscar toont helemaal niets aan. Hij geeft zijn eigen visie op de verschillende partijprogramma’s onder de noemer ‘libertarische toetssteen’. De punten die hij aanhaalt kun je echter op meerdere manieren interpreteren en zijn interpretatie is zeker geen absolute waarheid.

  Ach hou nou toch op. Denk je dat ik dom ben?
  Het gebruiken van de overheid om iets af te dwingen is het gebruiken van de overheid om iets af te dwingen. Dat valt niet anders uit te leggen.
  Je bent voor initiatie van dwang en agressie, voor overtreding van het eigendomsrecht, of je bent het niet.

  Laat ik er 1 heel willekeurig hebben uitgepikt. Hier:

  “VI Het belastingstelsel wordt vergroend. Bestaande milieubelastingen op verpakkingen, energie, afvalstoffen en brandstoffen worden verhoogd.

  Meer belastingen. Meer diefstal. – 1 karaat”

  Wil jij als ‘libertarier’ soms op een andere, positieve manier interpreteren, Patrick? Dat meer en hogere belastingen best ‘libertarisch’ kunnen zijn?

  Straks ga je nog zeggen dat de interpretatie van “vrijheid” van bijvoorbeeld linksmensen (positieve rechten en vrijheden) niets minder waard zijn dan negatieve.

  ,blockquote>Als je heel zuiver redeneert kan geen enkele partij positief scoren, aangezien ze allemaal, voor welk punt dan ook, belastinggeld zullen besteden om het punt te verwezenlijken. De context van een partijprogramma is immers de parlementaire democratie.

  Als je heel zuiver redeneert kan een partij wel degelijk positief scoren, zolang een partij maar MEER voor vrijheid is, dan zij voor overheidsdwang is.
  Met andere woorden, van de 24 punten stellen zij bijvoorbeeld in 15 punten dat iets aan de burger dient te worden overgelaten, en dient de overheid er niet mee te bemoeien. In de overige 9 punten zien ze een rol voor de overheid.
  Alsjeblieft, de partij staat in de plus.
  Dat in de praktijk blijkt dat dergelijke partijen dus gewoon niet bestaan in Nederland, is niet Oscar’s probleem. Jij schuift HEM in de schoenen dat alle partijen in Nederland meer voor overheidsdwang zijn dan voor individuele vrijheid.
  Als je zuiver redeneert, zou je dat zelf ook zien.
  Jij lijkt echter verblind door een nog steeds aanwezige navelstreng met GL die alarmbellen laat afgaan zodra iemand die partij de maat neemt.

  Ik zou dat nog enigszins kunnen begrijpen, als Oscar verder andere partijen zou verdedigen. Maar dat doet hij overduidelijk NIET.

  Je kijkt teveel naar hoe men iets wil bereiken in plaats van naar wat men wil bereiken.

  En?
  Ga je nu een pleidooi houden voor de overheid als “middel” om individuele vrijheid te bereiken?
  En zo ja, wil je jezelf dan nog steeds een libertarier noemen?
  Je klinkt als een communist die de staat tijdelijk noodzakelijk acht voor de “echte vrijheid” bereikt kan worden.
  “You have to break a few eggs before you can make an omelet”
  Zoiets?

  Ik ben me terdege bewust van wat GL wil “bereiken”, en ik word er kotsmisselijk van. Individuele vrijheid mijn achterste.
  Daar doen geen paar kleine pluspuntjes hier en daar wat aan af.

  Het principe waar jij het over hebt geldt namelijk voor alle politieke partijen.

  En?
  Zie je mij of Oscar andere partijen verdedigen?
  Aan de andere kant doe jij dat – overduidelijk – wel degelijk.
  Ga nou niet ineens jijbakken over andere partijen. Als andere partijen in jouw ogen “net zo erg” zijn, heb je des te minder reden GL te verdedigen.

  Het woord extremisme zegt vooral iets over degene die het woord gebruikt. Veel mensen beschouwen het libertarisme ook als een vorm van extremisme. Moeten we daarom het libertarische gedachtengoed maar overboord gooien?

  Moeten we nou nog steeds geloven dat JIJ een libertarier bent?
  Je bent hier potjandorie daadwerkelijk extremisme (initiatie van dwang of geweld) aan het rationaliseren met de kletskoek dat libertarisme door anderen ook als “extremisme” wordt gezien?
  Dus als anderen vrijheid en non-agressie als “extremisme” zien, is die mening net zo waardevol als wanneer dwang en geweld als extremisme worden gezien?
  Als je op dusdanige wijze de realiteit wilt ontkennen en moraliteit relativeert, vind ik het niet vreemd dat je in GL een partij ziet die voor “individuele vrijheden” opkomt.

  Ik begrijp nu hoe de stap van GL naar libertarisme voor jou zo klein was. Je hebt die stap, zo lijkt het, helemaal niet gemaakt. Je begrijpt, als ik je rationalisatie van extremisme zie, helemaal niets van het non-agressie principe, en van de moraliteit waarop dat principe gebaseerd is.
  Misschien vond je het slechts leuk klinken?

  Ik kan me in ieder geval werkelijk niet voorstellen dat iemand die het non-agressie principe echt begrijpt, en onderschrijft, in staat is deze weg te relativeren met de onzin dat anderen deze misschien net zo extremistisch vinden, als wij dwang en geweld vinden. En op die manier de handelswijze van GL te vergoeilijken.

  Noem maar eens een partij op die meer opkomt voor individuele vrijheid.

  Zelfs als ik dat niet kon, dan HOEFDE ik dat helemaal niet. Er zijn vast nog ergere mensen te vinden dat Charles Manson. Moet ik daarom Charles Manson een geschikte vent vinden?
  Over zuiver redeneren gesproken.

  Heb je er wel eens over nagedacht dat niemand je dwingt voor welke partij dan ook te stemmen of kiezen? Dat niemand je dwingt de “beste” eruit te pikken en deze te zien als zijnde GOED, enkel omdat anderen in je ogen nog slechter zijn.

  Als dat dus je argumentatie is (dat alle anderen nog minder voor individuele vrijheden opkomen) is dat nog steeds geen goede reden zoveel sympathie voor GL te hebben.
  Als ik mocht kiezen tussen Hitler, Franco, Stalin, Mao, Pol Pot, Pinochet, en Ayatolla Khomeini, zou ik er i.i.g. niet 1 uitpikken en stellen dat ze VOOR “individuele vrijheid” zijn, omdat de anderen dat NOG MINDER zijn.
  Dat is een irrationele gedachtengang.

  Dan vergis je je. Het minarchisme keurt de dwang en agressie van een (kleine) overheid goed.

  Voor zover ze dat doen (en niet alle minarchismen doen dat), zijn ze dan ook irrationeel en tot op de hoogte dat ze voor een afgedwongen afname van belasting zijn, zijn ze dan ook NIET libertarisch, maar etatistisch. Het is precies om die reden dat er al uitstekende, op logica gebaseerde argumenten zijn opgeworpen waarom minarchisme logisch tegenstrijdig is, en uiteindelijk altijd weer zal falen.

  Denk dus niet dat ik voor dat aspect van minarchisme een rationalisatie of verdediging opwerp.

  Het is overigens een verkeerde voorstelling van zaken om te stellen dat minarchisme dwang en agressie “goedkeuren”. Ze zien het op kleine schaal slechts als noodzakelijk. Volgens mij laten ze keer op keer blijken dat het ongewenst is en jammerlijk, maar dat het in hun ogen niet anders kan.
  Dat is heel wat anders dan de morele goedkeuring en verdediging van de staat als iets “goeds”, wat etatisten doen.

  “Als ik zou samenwerken met de jongens van Stormfront, kom ik dan nog mee weg dat ik een gematigde jongen ben die meer dan anderen opkomt voor de rechten van Joden?”

  Daar kan ik geen antwoord op geven. De vraagstelling is te simplistisch.

  Onzin. GroenLinks heeft extremistische (stalinistische) roots. Is puur voor staatsdwang op legio vlakken. Medewerkers hebben historisch geen enkel probleem met samenwerking met verachtelijke extremistische groeperingen die het geweld niet afkeuren.
  De analogie is dus niet ‘simplistisch’ maar treffend. Als ik samen kan werken met RECHTSE extremistische groeperingen, kan ik net zo min claimen gematigd te zijn, voor non-agressie te zijn, en voor Joden op te komen, als GL kan claimen gematigd te zijn, voor non-agressie te zijn, en voor individuele rechten/vrijheden (inclusief die van eigenaren van privé-bezit) op te komen als het samen kan werken met LINKSE extremistische groeperingen zoals de internationale socialisten.

  Je claim dat de vraagstelling ‘simplistisch’ is, is wat ik een ‘dooddoener’ noem.

  Patrick [22] reageerde op deze reactie.

 13. @Patrick [15]:

  Even een aantal punten van Groen Links die niet op de toetssteen zijn gekomen.

  “Er komt meer aandacht voor media-educatie in het onderwijs.
  Kinderen leren informatie te zoeken, te filteren en kritisch te
  bekijken.”

  Kortom: inperking van de vrijheid van onderwijs.

  “De overheid speelt een actieve rol in het stimuleren van
  journalistieke producties, zonder zich met de inhoud te
  bemoeien. De stimuleringsgelden zijn er niet alleen voor de
  bestaande kranten, maar ook en vooral voor het veelvoud
  aan nieuwe media.”

  Wie een actieve rol speelt in het stimuleren van journalistieke producties heeft indirect invloed op de inhoud.

  Stimuleringsgelden = inperking van vrijheid. Die gelden komen immers uit de nationale schatkist, die bepaald niet door filantropen gevuld wordt.

  “Er komt extra geld voor Nederlandse documentaires en
  drama, alsmede voor digitalisering van de televisie.”

  Nog meer inperking van vrijheden. Dat extra geld komt immers uit de schatkist.

  “De overheid stimuleert de ontwikkeling van de creatieve
  industrie met een fonds voor subsidies en garantstellingen
  bij investeringen.”

  Nog meer inperking van vrijheden.

  “Er komt extra financiële ondersteuning voor kunst- en
  cultuureducatie, jeugdtheater en amateurkunst.”

  Nog meer inperking van vrijheden.

  “De ondersteuning van homo-hetero-allianties, zoals in de
  sport en op de werkvloer, wordt voortgezet.”

  Zulk een ondersteuning brengt kosten met zich mee. Dus: nog meer inbeperking van vrijheden. Daarnaast doorkruist het de vrijheid van associatie. Als er met homo-hetero-allianties geld te maken is dan is dit oneerlijk voor degenen die enkel met mensen met dezelfde seksuele voorkeur wensen te vertoeven.

  “De Arbeidsinspectie gaat strenger optreden tegen discriminatie
  op de arbeidsmarkt.”

  Mensen horen het recht op vrije associatie te hebben. Dat houdt in mensen zelf mogen bepalen met wie zij om wensen te gaan en met wie niet, om welke reden dan ook. Als iemand alleen vrouwen van het Mongoolse ras in dienst wil hebben en blanken, negers en mannen wil uitsluiten dan behoort hij verschoond te blijven van geweld.

  “Nederland spant zich in om de horizontale richtlijn van
  de EU tegen discriminatie buiten de arbeidsmarkt goedgekeurd
  te krijgen.”

  Ook daar weer: het recht op vrije associatie. Als iemand alleen blanken over de vloer wil hebben of enkel met negers naar bed wil dan behoort men hier het volle recht toe te hebben. Op elke eigen weg zou een bordje ‘Slegs vir blankes’ of ‘Slegs vir nie-blankes’ mogen staan.

  Let wel: dit is een partij die zelf – zeer inconsistent – discriminatie tot regeringsbeleid wil verheffen.

  “De seksuele en reproductieve gezondheid wordt bevorderd
  door voldoende aandacht voor seksuele vorming in het
  onderwijs.”

  Onvrijheid, want inbreuk in het onderwijs. Er dient vrijheid van onderwijs te zijn.

  “Scholen krijgen de verplichting om gezonde schoolkantines
  en voldoende sportmogelijkheden voor hun leerlingen te
  organiseren.”

  Idem

  “Met gemeenten en het bedrijfsleven worden afspraken
  gemaakt over gratis inkomensadvisering aan mensen met
  een laag inkomen.”

  Corporatisme! Fascistisch!

  “De ziektekosten worden solidair opgebracht. Dat betekent
  dat:
  a) de nominale premie wordt verlaagd en de financiering
  van de zorg meer inkomensafhankelijk wordt;
  b) de zorgtoeslag wordt afgeschaft;
  c) het eigen risico inkomensafhankelijk wordt.”

  Dwang. Onvrijheid.

  “Huurders van (studenten)kamers en mensen in woongroepen
  krijgen recht op huurtoeslag.”

  Positief recht. Het recht van de een ten koste van het recht van de ander. Zulk een huurtoeslag dient namelijk betaald te worden uit de schatkist. En de schatkist is niet gevuld omdat ambtenaren zo onbaatzuchtig hun geld hebben afgestaan na eerst zich aan de lopende band in het zweet te hebben gewerkt om zich dienstbaar te kunnen opstellen voor hun geliefde. Neen, de schatkist wordt gevuld door middel van afpersing.

  “Fietsen wordt krachtig gestimuleerd. Er komen meer stationsstallingen en ov-fietsen. Gemeenten en provincies moeten voldoen aan normen voor goede fietsvoorzieningen.”

  Geld uit de schatkist. De schatkist wordt gevuld door mensen die bang zijn dat zij ontvoerd zullen worden en gevangen zullen worden gezet als zij geen geld overmaken aan een organisatie die hen allerlei belachelijke regels oplegt.

  “Er wordt meer geïnvesteerd in kennisontwikkeling en
  opleidingen op het gebied van energie, klimaat en het
  efficiënt omgaan met natuurlijke hulpbronnen.”

  Propandistisch opleidingen op kosten van de belastingbetaler.

  “Er gaan miljarden extra naar het onderwijs. Dit geld
  wordt vooral geïnvesteerd in het basisonderwijs en het
  (voorbereidend) beroepsonderwijs. GroenLinks roept
  op tot een Nationaal Onderwijsakkoord waarin overheid,
  bestuurders, docenten, ouders en leerlingen zich samen
  sterk maken voor een onderwijssector die elke leerling
  voldoende aandacht en begeleiding geeft.”

  En waar komen die miljarden vandaan? Precies! Uit de schatkist. En hoe wordt die schatkist gevuld? Precies! Door belastingen. En wat gebeurt er met iemand die geen belasting betaald? Die krijgt een herinnering. En wat gebeurt er als die herinnering genegeerd wordt? Dan komen er gewapende ambtenaren aan de deur. En wat gebeurt er als er niet open wordt gemaakt? Dan halen die ambtenaren versterking en dan wordt de deur ingeramd. Vervolgens wordt de niet-betaler door gewapende mannen in een busje gestopt, naar het huis van bewaring vervoerd, veroordeeld, in de gevangenis in gijzeling gehouden tussen moordenaars en verkrachters. En op geen enkele wijze kan hij zijn recht halen. Dát wil Groen Links. Onvrijheid!

  Patrick [22] reageerde op deze reactie.

 14. @Ben [18]:

  Ik dacht dat deze bewonderaar van massamoordenaars, met zijn nietszeggende, ongemotiveerde, trollengebral, zijn niet ingaan op argumenten en zijn gescheld, een ban had.

  Hij heeft al die ononderbouwde pro-agressief gewelddadige onzin destijds een half jaar lang op de site kunnen dumpen, wat nog maar eens de tolerantie van de Vrijspreker onderstreept. Op een socialistische site zou een verdediger van non-agressie het nog geen dag uit hebben kunnen houden zonder een ban tegemoed te zien.

 15. @Tony [20]:

  Ja, dat is inderdaad vreemd. Wanneer je een communistische massamoordenaar als Ernesto Guevara plaats bij ‘de hoogste categorie mens’ dan zou men toch kunnen aannemen dat het als compliment wordt gezien als iemand je een ‘communist’ noemt.

 16. @Tony [16]:
  @Oscar [17]:
  Ik word nu in een positie gedrukt waarin ik GroenLinks moet gaan verdedigen, en daar pas ik voor. Ik blijf echter bij mijn standpunt dat deze reeks artikelen niet als een objectieve, libertarische beoordeling mag worden beschouwd. Bovendien zijn er meerdere stromingen binnen het libertarisme, elk met een eigen visie en dus een eigen oordeel. Ik hecht zelf bijvoorbeeld meer waarde aan persoonlijke vrijheid dan economische vrijheid. Maatregelen zoals preventief fouilleren, het opslaan van verkeersgevens vind ik een grotere aantasting van mijn vrijheid dan een ordinaire belastingheffing. Beiden zijn fout, maar het ene weegt voor mij zwaarder dan het andere. Er zullen ook libertariërs zijn voor wie het omgekeerde geldt, waarbij economische vrijheid belangrijker wordt geacht dan persoonlijke vrijheid. Als je politieke partijen beoordeelt op hun libertarisch gehalte, zul je naast objectiviteit dus ook rekening moeten houden met een balans tussen persoonlijke vrijheid en economische vrijheid.

  Oscar [23] reageerde op deze reactie.
  Tony [24] reageerde op deze reactie.

 17. @Patrick [22]:

  “Ik word nu in een positie gedrukt waarin ik GroenLinks moet gaan verdedigen, en daar pas ik voor.”

  Waarom zou u een collectivistische, onliberale, bende als Groen Links moeten gaan verdedigen? Ik wil u niet in een positie drukken waarin u Groen Links gaat verdedigen. Ik wil u aansporen in te gaan zien welk een onliberale en agressieve partij Groen Links is.

  “Ik blijf echter bij mijn standpunt dat deze reeks artikelen niet als een objectieve, libertarische beoordeling mag worden beschouwd.”

  Geen enkel artikel is objectief. Wel kan ik melden dat ik de programmapunten voor deze reeks artikelen zorgvuldig afweeg. Geen enkele partij wordt bevoordeeld of benadeeld. Van geen enkele partij laat ik de pro-vrijheidstandpunten onbelicht. Maar wel alles in verhouding. In de zin dat partijen die meer pro-vrijheidstandpunten hebben ook meer pro-vrijheidstandpunten op de toetssteen hebben. De PNVD heeft de meeste pro-vrijheidstandpunten en de NCPN de minste. Dat blijkt uit de partijprogramma’s. En de serie ‘op de libertarische toetssteen’ is een weerspiegeling van de partijprogramma’s.

  “Bovendien zijn er meerdere stromingen binnen het libertarisme, elk met een eigen visie en dus een eigen oordeel.”

  Ik ga uit van libertarisme in de Europese betekenis des woords. Dus: minarchisme of anarchisme. Alles wat etatistischer is dan strikt minarchisme noem ik liberaal. Maar als de niet-liberale uitgangspunten overheersen dan noem ik het, afhankelijk van de mate van overheersen, sociaal-democratisch, socialistisch, radicaal-socialistisch, communistisch of radicaal-communistisch. Maar feitelijk zijn het gematigde tot extreme varianten van sociaal-democratie. In Nederland hadden we tot voor kort keuze uit partijen die een spectrum besloegen van gematigd sociaal-democratisch (PNVD) tot extreem-sociaal-democratisch met de droom een dictatuur te vestigen (NCPN). Nu is dat spectrum kleiner geworden.

  Groen Links is gewoon geen bijzonder vrijheidlievende partij. Dat heb ik niet uit de lucht gegrepen, dat blijkt gewoon uit het partijprogramma.

  “Ik hecht zelf bijvoorbeeld meer waarde aan persoonlijke vrijheid dan economische vrijheid.”

  Ik kan persoonlijke vrijheid en economische vrijheid niet los van elkaar zien. Voor mij is er maar één soort vrijheid en dat is persoonlijke vrijheid. Het beknotten van economische vrijheid houdt voor mij het beknotten van persoonlijke vrijheid in. Groen Links wil de economische vrijheid beknotten en dus wil Groen Links de persoonlijke vrijheid beknotten.

  “Maatregelen zoals preventief fouilleren, het opslaan van verkeersgevens vind ik een grotere aantasting van mijn vrijheid dan een ordinaire belastingheffing.”

  Het geld van die ordinaire belastingheffing wordt gebruikt om mensen te indoctrineren en te reguleren. Kortom: belastingheffing en andere onvrijheden zijn niet los van elkaar te beschouwen.

  “Als je politieke partijen beoordeelt op hun libertarisch gehalte, zul je naast objectiviteit dus ook rekening moeten houden met een balans tussen persoonlijke vrijheid en economische vrijheid.”

  Waar het mij om gaat is vrijheidvriendelijk vs vrijheidonvriendelijkheid. Helemaal vrijheidonvriendelijk is Groen Links niet, anders zou Groen Links wel – 24 karaat gescoord hebben inplaats van – 17 1/2 karaat. Helaas staan tegenover elk vrijheidvriendelijk punt van Groen Links maar liefst acht vrijheidonvriendelijke punten.

  Ik maak inderdaad geen onderscheid tussen economische vrijheid en persoonlijke vrijheid. Ik maak ook geen onderscheid tussen economische dwang en persoonlijke dwang. Ook maak ik geen onderscheid tussen socialisme voor armen, socialisme voor het eigen volk, internationaal socialisme of socialisme voor de rijken. Het is allemaal herverdeling die tot stand is gekomen door dwang.

 18. @Patrick [22]:

  Ik word nu in een positie gedrukt waarin ik GroenLinks moet gaan verdedigen, en daar pas ik voor.

  Beste Patrick, je wordt niet in een positie gedrukt waar je GL moet verdedigen. Sterker nog. Ik *wil* helemaal niet dat je GL verdedigt. Dat is nu juist mijn probleem met je reacties: dat je dat nu juist uitgerekend wel deed.

  Ik blijf echter bij mijn standpunt dat deze reeks artikelen niet als een objectieve, libertarische beoordeling mag worden beschouwd.

  Het probleem is dat je tot die conclusie kwam, uitgerekend door een links-collectivistische, extremisme-sympathiserende partij te verdedigen, waardoor je kritiek niet gebaseerd was op redelijke en daadwerkelijke libertarische argumenten.

  Ik noem daarbij het voorbeeld waarbij je stelt dat “extremisme” iets zegt over wie het woord gebruikt, en niet over de agressieve aard van een handeling, of sympathie of rationalisatie van die handeling.

  Als je op die manier relativeert, kan je kritiek over het niet ‘objectieve’ van Oscar’s methodiek nauwelijks iets zeggen. En al helemaal niet over het libertarische.

  Bovendien zijn er meerdere stromingen binnen het libertarisme, elk met een eigen visie en dus een eigen oordeel.

  Een stroming van libertarisme dat agressie rationaliseert is niet libertarisch. Een stroming van libertarisme die staatsingrijpen rationaliseert (op het hoge niveau dat GL dat doet), is niet libertarisch.
  Een stroming kan slechts libertarisch zijn als geweld slechts gebruikt wordt als verdediging tegen agressie van anderen.
  Dit idee is GroenLinks volstrekt vreemd. Het is praktisch buitenaards voor GL.

  Ik blijf er dus bij dat de stap van GL naar libertarisme (welke stroming dan ook) onmogelijk klein kan zijn geweest.

  Ik hecht zelf bijvoorbeeld meer waarde aan persoonlijke vrijheid dan economische vrijheid.

  Economische vrijheid *is* persoonlijke vrijheid. Die twee uit elkaar halen is logisch en moreel inconsistent. Het is met elkaar verweven.

  Oscar stipt het aan: als je overheidsingrijpen in de persoonlijke sfeer hekelt, stel jezelf dan de vraag hoe de overheid aan het geld komt om een dergelijk ingrijpen te kunnen financieren. Hoe komt ze aan de middelen om iemand af te kunnen luisteren? Hoe komt ze aan de middelen om meer bureaucratie (zoals ID-bewijzen e.d.) te kweken?
  Kortom: HOE wordt de hele “politiestaat” gefinancierd?
  Dat wordt niet door vrijwillige bijdragen gedaan.

  Je kunt niet tegen ingrepen in de persoonlijke sfeer zijn, en tegelijkertijd minder problemen hebben met belasting. Wat dacht je? Dat belastingen worden geïnd door overheden die mensen vervolgens netjes vragen wat ze willen, in plaats van het op te leggen?

  Wat is een accijns, als het geen ingreep is in persoonlijke sfeer? Een rookverbod? Het is gedrags-beïnvloedend straffen. Sociaal indoctrineren tot ander persoonlijk gedrag.
  Belastingen en ingrepen in persoonlijke vrijheden hangen samen.

  En dacht je werkelijk dat GL voor persoonlijke vrijheid was?
  Het is anders verdomd politiek correct om voor persoonlijke vrijheid te zijn.
  Of denk je dat voorstellen ter bevordering van ideologische indoctrinatie iets met “persoonlijke vrijheid” te maken hebben?
  Mag een eigenaar van een discotheek aan de deur selecteren wie hij wel of niet toelaat?
  Mag een bedrijf zelf bepalen wat het percentage vrouwen is die in zijn top werkzaam is? (Zelfs als dit 0 is)
  Mogen scholen zelf hun beleid bepalen?
  Mag een vrouw eisen van de overheid die zij met belasting financiert dat deze neutraal is en haar niet discriminerend bejegend op basis van sekse, vanuit religieuze motieven? Mag zij anders haar politieke zaakjes laten regelen door concurrenten die haar wel met respect behandelen (duidelijk niet, want de overheid heeft een monopolie)?

  En is GroenLinks geen voorstander van de Europese Unie? Wat is de mate van persoonlijke vrijheid waar de EU eigenlijk voorstander van is?

  En is GL geen voorstander van legio subsidies voor organisaties die zich met mensen bemoeien, hetzij met hun handel, hetzij met hun persoonlijke moraal?

  Zoals je Oscar verwijt selectief te zijn, ben jij dat zelf. GL is niet voor “individuele vrijheid”. GL is slechts voor individuele vrijheid waar zij deze zelf vindt voldoen aan haar eigen politiek correcte wereldbeeld.

  Dat is geen vrijheid. Dat is gewoon links. Niemand claimt dat links geen enkele vrijheid kent. Maar ze kent slechts haar eigen vrijheid, die geïnformeerd wordt door een wereldbeeld waarin zij denken te bepalen welke vrijheid goed is en welke niet.

  Het is een uiterst gelimiteerde vrijheid, gebaseerd op een volstrekt verkeerd principe.
  Namelijk niet dat agressie verkeerd is, maar dat bepaalde vrijheden “moreel” danwel “immoreel” zijn, waar deze (im)moraliteit op niets anders is gebaseerd dan subjectief gevoel. Drogredeneringen. Inconsistenties.

  Nou ben ik geneigd te zeggen dat Femke Halsema naar verhouding redelijk liberaal is. Naar verhouding.
  Maar zij vertegenwoordigt GL niet qua denkbeelden.
  Zij vormt niet het gedachtegoed van GL. Het gedachtegoed van GL vormt haar.
  Ze is slechts een tijdelijke leidster. Een passant.
  Wat het ware gezicht van GL is kan worden gezien in de rest van de partij, op nationaal en vooral lokaal niveau.

  Er zullen ook libertariërs zijn voor wie het omgekeerde geldt, waarbij economische vrijheid belangrijker wordt geacht dan persoonlijke vrijheid.

  Hoeveel echte libertariers zie je hier, Patrick, die de VVD verdedigen?
  Ik durf te stellen dat als Oscar de VVD gigantisch negatief zou beoordelen op de toetssteen, vrijwel iedereen hier daar alleen maar mee zouden instemmen.

  Dus nogmaals, waarom voel je je zo aangemoedigd ter verdediging te springen van GL?
  Je *moet* GL niet verdedigen. Die keuze maakte je zelf.

  Als je politieke partijen beoordeelt op hun libertarisch gehalte, zul je naast objectiviteit dus ook rekening moeten houden met een balans tussen persoonlijke vrijheid en economische vrijheid.

  Er is geen “balans”.
  Voor libertariers is er 1 principe die alles onderbouwt: het non-agressie principe.

  In wezen vraag je niet om een beoordeling die iets met libertarisme te maken heeft, maar om een beoordeling over balans tussen links en rechts etatistisch gehalte.
  Je vraagt dan dus niet: hoe libertarisch ben je, en op welk vlak?
  Maar: hoe etatistisch ben je, en op welk vlak?

  Nu kun je het natuurlijk interessant vinden om daar een uitslag van te weten voor wat betreft voorkeur als men zou *moeten* kiezen.
  Maar het gaat niet aan om zoiets, die in wezen niets met libertarisme te maken heeft (omdat elke specifieke voorkeur alleen kan refereren naar een voorkeur voor ETATISME***), als legitieme kritiek te zien op de serie “toetssteen”.

  ***Nader uitgelegd:
  Als je een ‘voorkeur’ hebt voor vrijheid op een bepaald vlak, heb je tevens een voorkeur voor etatisme op een bepaald ander vlak. Immers, je stelt niet alleen dat je liever vrijheid hebt op vlak B, dan op vlak A, maar tevens dat je liever etatisme hebt op vlak A, dan op vlak B. Onder die logische consequentie kom je niet uit.
  Dat Oscar dus weigert te erkennen dat een libertarier een voorkeur kan, of hoort, te hebben op overheidsingrijpen op welk vlak dan ook, kan niet als gerechtvaardigde kritiek op zijn methodiek worden gezien die uitgaat van libertarisme, die ALLE overheidsingrijpen afwijst.

 19. @Ben [25]:

  Tony en ik hebben argumenten naar voren gebracht. U brengt enkel non-argumenten naar voren. Voor de rest bestaan uw reacties uit nietszeggende opmerkingen, gescheld en gedweep met allerlei bebaarde criminelen.

  U is niet voor rede vatbaar. U is zelfs niet in staat om Nijntjetaal te begrijpen.
  http://www.vrijspreker.nl/wp/2009/11/het-verschil-tussen-kapitalisme-en-socialisme-in-nijntje-taal-uitgelegd/

  En u heeft een ban Ben. Extra tijd om artikeltjes met foto’s van massamoordenaars erboven te plaatsen op Zaplog en in te stemmen met weerzinwekkende uitspraken zoals van Castro, een massamoordenaar die politieke tegenstanders gemarteld heeft en opgesloten in concentratiekampen, die zegt ‘een moreel vest’ te dragen.

  Door de uitvoering van úw gedachtengoed zijn miljoenen mensen gestorven van de honger, uitbuiting en politieke moordcampagnes. Walgelijk.

  Ben [27] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.