I Het CDA wenst een overheid die de komende decennia slagvaardiger in zal gaan – overheid, geen overhead. Daarbij heeft het ontmantelen van bureaucratie prioriteit, waarbij ook het kritisch beoordelen van het functioneren van bestuurslagen ten opzichte van elkaar aan de orde komt. Ook is een heroverweging van het profijtbeginsel op zijn plaats voor die voorzieningen die buiten de eerste levensbehoeften vallen.

Nietszeggend voorstel. Gedraai. 0 karaat

II Geweldloze religiekritiek is onderdeel van een moderne samenleving. Tegen extremistische uitingen die aanzetten tot geweld, ook van religieuze leiders, moet met alle mogelijke rechtsmiddelen voortvarend worden opgetreden.

Heel goed. Vrijheid van meningsuiting, ja! Aanzetten tot geweld, nee! + 1 karaat

III Het gebruik om aan etnische groepen, of activiteiten die daarop gericht zijn, specifieke subsidies te verstrekken of uitzonderingen aan te bieden wordt kritisch bezien. Leidend bij activiteiten gericht op de ontmoeting tussen bevolkingsgroepen is dat deze gericht zijn op de reguliere leefwereld van alle bevolkingsroepen: op school, op het werk en in de buurt.

Nietszeggend. 0 karaat

IV Door verhoging van de efficiency en minder bureaucratie kan de politieorganisatie doelmatiger werken. Hierdoor kan de operationele sterkte minimaal op peil blijven.

Geen concreet voorstel. Nietszeggend. 0 karaat

V Misdaad mag nooit lonen. De mogelijkheden voor feitelijke ontneming van criminele inkomsten worden uitgebreid. Om het machogedrag te breken wordt de succesvolle patseraanpak uitgebreid naar jeugdige overlastgevers.

Hier wil ik een karaat toekennen. Wat mij betreft wordt criminelen de inkomsten ontnomen. Om de kosten van de eigen detentie te betalen en om de slachtoffers te compenseren. + 1 karaat

VI Het CDA is voor een algeheel strafrechtelijk kraakverbod. Kraken vormt een ernstige inbreuk op het eigendomsrecht van woningen en bedrijfsgebouwen Bestrijding van leegstand wordt aangepakt door een leegstandsheffing.

Jammer van die leegstandheffing. Een volle karaat zit er niet in. + ½ karaat

VII Nederland houdt vast aan 0,7% van het BNP aan ontwikkelingssamenwerking.

De 0,1% van het BNP die Nederland tot dusverre reserveerde voor natuur, water en milieu wordt flexibel besteed aan interdepartementaal beleid voor ontwikkelingsrelevante activiteiten en internationale crisisbeheersingsoperaties. Flexibel betekent eventueel los van de zogenaamde ODA-criteria.

Ontwikkelingsgeld staat gelijk met het in stand houden van armoede en onderdrukking. De meerderheid van het geld komt terecht op de bankrekeningen van corrupte bestuurders in de Derde Wereld. – 1 karaat

VIII Het Verdrag van Lissabon geeft het nationaal parlement rechtstreeks invloed op de Europese besluitvorming. Het CDA wil dat het Nederlandse parlement zich proactief opstelt om de democratische ruimte die het nieuwe Verdrag biedt, volledig te benutten. Het maandelijks vergaderen in Straatsburg moet afgeschaft worden.

Het Verdrag van Lissabon is een dolksteek in de rug van alle vrijheidlievende Europeanen. Democratie dat zijn drie vrienden en twee vage kennissen, of drie vage kennissen en twee vrienden, die samen bepalen wie bij het uitgaan moet betalen voor de rondjes. – 1 karaat

IX Nederland neemt deel aan internationale missies en crisisbeheersingsoperaties wereldwijd. 3D-operaties vereisen meer committent van Nederland dan een harde, korte termijn einddatum, rekening houdende met internationale ontwikkelingen en omstandigheden. Een exit-strategie moet gekoppeld zijn aan heldere doelstellingen en bereikte resultaten.

‘Nederland’ dient een non-interventiebeleid te voeren. – 1 karaat

X Publiek toezicht wordt zo mogelijk vervangen door privaat toezicht (zelfregulering). Regelgeving en beleidsontwikkeling behoren niet tot de taak van toezichthouders. In de zorg en het onderwijs wordt verantwoording aan de overheid en inspecties verschoven naar verantwoording aan de samenleving.

+ ½ karaat

XI Bij (openbare) gebouwen en voorzieningen moet aandacht bestaan voor de toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking of een chronische ziekte.

Gebouwen hebben een eigenaar. De eigenaar van een gebouw dient zelf te bepalen of hij aandacht wil besteden aan de toegankelijkheid voor mensen met een handicap of ziekte. – 1 karaat

XII De rol van de overheid is vooral het leggen van verbindingen en zo nodig het bieden van een vangnet. In de toekomst zullen meer delen van de AWBZ naar de Wmo overgeheveld worden. Zo worden gemeenten straks verantwoordelijk voor de functie begeleiding, waar deze niet onlosmakelijk verbonden is met 24-uurszorg.

Het vangnet van de overheid wordt bekostigd met geld dat onvrijwillig is afgedragen door mensen. – 1 karaat

XIII De vraag naar orgaandonatie zal in de toekomst verder toenemen. Het CDA wil orgaandonatie verder stimuleren. De overheid behoort terughoudend te zijn als het gaat om de integriteit van het menselijk lichaam. Door de vraag expliciet en op meerdere momenten voor te leggen of iemand donor wil zijn en door goede voorlichting, wordt ingezet op meer orgaandonoren.

Dat de overheid terughoudend behoort te zijn valt te prijzen. De beste manier om orgaandonatie te stimuleren is door mensen toe te staan de eigen organen te verkopen. – ½ karaat

XIV De doelstellingen in 2020, gemaakt op Europees niveau, zijnde het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen met 20%, de verhoging van de energie-efficiëntie met 20% en een aandeel van duurzame energie van 20% blijven fier overeind staan.

– 1 karaat

XV Voor genetische modificatie bij dieren geldt “nee, tenzij” en bij planten “ja, mits”. Biotechnologie bij planten kan een belangrijke rol spelen inzake wereldwijde voedselzekerheid alsmede in de klimaatadaptatie van gewassen. Vanzelfsprekend moet genetische modificatie van planten voldoen aan het criterium dat deze veilig is voor mens,dier en milieu.

0 karaat

XVI Het aantal verkeersslachtoffers is te hoog. Achter elk slachtoffer schuilt een familiedrama. Het verkeer is veiliger geworden, alleen het aantal ongelukken met alcohol en drugs blijft al jaren gelijk. Goede voorlichting over verkeersveiligheid is nodig en een hardere aanpak voor alcohol- en drugsgebruikers in het verkeer.

Het is beter om degenen die verkeersongelukken veroorzaken, bijvoorbeeld omdat zij onder invloed van alcohol en drugs verkeren, de aangerichtte materiele en immateriele schade te laten herstellen. – 1 karaat

XVII Voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat zijn investeringen nodig om bedrijventerreinen in te passen in de omgeving. Overheid en bedrijfsleven zijn hiervoor gezamenlijk verantwoordelijk.

Ruimtelijke ordening behoort geen overheidstaak te zijn. – 1 karaat

XVIII Het CDA gaat uit van de verantwoordelijkheid van de media. Programma’s en clips met porno, excessief geweld of kind- of vrouwonvriendelijke inhoud mogen niet worden getolereerd en de overheid zal hen daarop aanspreken.

Makers van programma’s dienen vrij te zijn van beperkingen die de overheden hen opleggen. – 1 karaat

XIX Het vele verkeer op het internet wordt door commerciële partijen gebruikt om het surfgedrag van mensen in kaart te brengen. Door de tijd heen wordt ongemerkt van bijna iedereen een gedetailleerd profiel opgebouwd dat gebruikt en doorverkocht wordt voor marketingdoeleinden. Het CDA wil dat consumenten vooraf toestemming gaan geven (opt-in-regeling) voor het plaatsen van de voor deze vorm van marketing noodzakelijke “cookies” en op ditpunt de bestaande privacy-wetgeving aanpassen.

0 karaat

XX Uitkeringen worden gericht op het stimuleren van arbeidsdeelname en economische zelfstandigheid. Wie vanuit een uitkering de arbeidsmarkt betreedt moet er niet in inkomen op achteruit gaan. De armoedeval moet niet verder oplopen. Om deze armoedeval te beperken dient de gemeentelijke grens voor het minimabeleid in gemeenten te worden genormeerd. Voor jongere generaties wordt het werken aantrekkelijker gemaakt. Gerichte inkomensondersteuning en armoedevalbestrijding bij lage inkomens worden beter in balans gebracht. Mensen houden zekerheid over hun draagkracht door in het minimumloon en in de normering van de toeslagen voor huur, zorgpremie en kinderen rekening te houden met de noodzakelijke kosten van bestaan. De toeslagen worden gestroomlijnd.

Uitkeringen in Nederland worden verstrekt ten koste van mensen met een inkomen. – 1 karaat

XXI De arbeidsmarktpositie van oudere werknemers wordt versterkt. Leeftijdsdiscriminatie wordt actief bestreden. De arbeidsomstandigheden en – voorwaarden worden mede gericht op duurzame inzetbaarheid en het gezond en fit aan de slag kunnen blijven van werknemers tot hun pensioen. Het monitoren van de belasting en belastbaarheid van werknemers is daartoe nodig. Een leven lang leren wordt onderdeel van de arbeidsrelatie via een wederzijdse scholingsplicht.

Leeftijdsdisriminatie behoort een recht te zijn. Doch de leeftijdsdiscriminatie van de overheid, waardoor werkgevers gedwongen worden om ouderen een hoger loon te geven dan jongeren, daaraan dient een einde te komen. – 1 karaat

XXII Protectionistische maatregelen van handelspartners gaan in tegen de vrije ontwikkeling van de wereldhandel. Ze belemmeren vaak ook de positie van ontwikkelingslanden. Daarom zet het CDA in op een verantwoorde verdere liberalisering van de wereldhandel. Nederland en de EU moeten zich ervoor inzetten dat de Europese economische, sociale en ecologische waarden die gericht zijn op duurzame economische groei ook in de opkomende nieuwe economieën navolging vinden.

Ik kan hier geen volle karaat aan toekennen aangezien het CDA de staat en een superstaat willen inzetten. + ½ karaat

XXIII Goed onderwijs heeft ook een vormende taak. De maatschappelijke stage geeft daaraan invulling, en zal de komende tijd verder worden vormgegeven als onderdeel van het curriculum in het voortgezet onderwijs en zal specifiek toegespitst worden op de sectoren zorg en onderwijs om daarmee de aantrekkelijkheid van deze sectoren als toekomstige werkgever te bevorderen.

Onderwijsinstellingen dienen zelf hun lesprogramma te bepalen. Als een maatschappelijke stage daar geen onderdeel van is dan zij dat zo. – 1 karaat

XXIV Het CDA is voorstander van actieve cultuurparticipatie. Amateur- en volkskunst moet gestimuleerd worden. Het zelf beoefenen van kunst in verenigingsverband bevordert groepsgevoel en saamhorigheid. Door verdere decentralisatie kan de doelmatigheid worden bevorderd.

Waarom zou amateur- en volkskunst gestimuleerd moeten worden?

– 1 karaat

Aantal karaat in de plus: 3 ½

Aantal karaat in de min: 13 ½

Eindstand: – 10 karaat

Radicaal socialistisch (radicaal links)

Oscar

14 REACTIES

 1. Goed verhaal. Ik heb iets andere ideeën over twee aspecten uit de beoordeling.

  “Tegen extremistische uitingen die aanzetten tot geweld, ook van religieuze leiders, moet met alle mogelijke rechtsmiddelen voortvarend worden opgetreden.”
  En wie bepaalt dat de uitingen aanzetten tot geweld? De onafhankelijke rechtspraak in Nederland. Dit is zo’n vaag hellend vlak, dat ik hier geen karaat voor zou willen geven.

  “Om het machogedrag te breken wordt de succesvolle patseraanpak uitgebreid naar jeugdige overlastgevers.”
  Opnieuw een hellend vlak. Het CDA heeft het over overlastgevers, niet over criminelen. Gevaarlijk en zet de deur wijd open om alles en iedereen nog verder te plunderen.

  Oscar [3] reageerde op deze reactie.

 2. Als je het stem-overzicht (van Sargasso.nl) over privacy er naast legt kun je het CDA wat mij betreft als controlestaat-fanaat bestempelen. Net als die Partij Voor zogenaamde Vrijheid. Beiden (en vele anderen) zijn eigenlijk tegen vrijheid.

  Het valt mij nog mee dat deze wazige vlees-noch-vis-partij niet op 0 karaat eindigde. Dat zou helemaal CDA zijn. Macht is het doel, tot elke prijs.

  Het is denk ik te veel werk om uit te zoeken, maar het zou verhelderend zijn om te weten wat partijen nu in hun programma zetten en hoe zij hebben gestemd in de afgelopen 3/4 jaar.

 3. @Corne [1]:

  Het CDA heeft het over overlastgevers en in de voorafgaande zinnen wordt het duidelijk dat het over misdadigers gaat. Ik geef dus dit punt het voordeel van de twijfel. Hetzelfde gaat op voor dat aanzetten tot geweld. Als er ‘aanzetten tot haat’ had gestaan had ik er beslist geen karaat aan toegekend.

  De PVV is inderdaad tegen vrijheid, maar al met al meer vrijheidlievend dan partijen als de PVDA, Groen Links en D’66.

 4. XXII Protectionistische maatregelen van handelspartners gaan in tegen de vrije ontwikkeling van de wereldhandel. Ze belemmeren vaak ook de positie van ontwikkelingslanden. Daarom zet het CDA in op een verantwoorde verdere liberalisering van de wereldhandel.

  Dat betekent dat het CDA jou en mij gaat verbieden dat wij afspreken dat wij onze diensten niet onder de 10 gram goud per uur zullen aanbieden of leveren!

  XXII zou ik daarvoor een -1 karaat geven.

  Oscar [5] reageerde op deze reactie.

 5. @Hub Jongen [4]:

  Ik denk dat het CDA hier bedoelt dat staten niet aan protectionisme dienen te doen. Bijvoorbeeld: subsidiering van het bedrijfsleven in eigen land.

 6. Ik word zo verschrikkelijk kotsmisselijk van dat gelieg en die huichelarij van de politiek.

  Punt II is in principe een pluspunt ten faveure van vrijheid van meningsuiting.

  Dit komt nota bene van een partij die in de PRAKTIJK een stevige broer dood heeft aan diezelfde vrijheid van meningsuiting, die continu stelt dat er grenzen aan zijn (en die liggen bij hun argumentatie ECHT niet bij geweld, maar bij “respect” en “fatsoen”), en zij de partij zijn die de oude godslastering-wet weer wilde afstoffen.

  Ook heb ik het CDA nooit zien opkomen voor Gregorius Nekschot. Sterker nog, deze werd van zijn bed gelicht door agenten van een departement onder leiding van een CDA-minister. Had Nekschot iemand bedreigd? Nee, hij had mensen slechts beledigd.

  En hetzelfde dat voor het CDA geldt, geldt voor de andere partijen.

  Het lijkt mij dan ook een goede zaak als Oscar meteen het pluspunt op dit vlak terugtrekt, om het simpele en BEWIJSBARE feit, dat het programmapunt gebaseerd is op keiharde leugens in vergelijking tot hoe het CDA er werkelijk over denkt.

  Immers, als iemand grijnzend een pistool op je richt, en zegt dat hij tegen dreigementen is, geef je hem ook niet het voordeel van de twijfel omdat wat hij zegt zo leuk klinkt. De loop van zijn pistool toont de waarheid aan. Niet zijn mooie woorden.

  Oscar [9] reageerde op deze reactie.

 7. @Tony [8]:

  “Het lijkt mij dan ook een goede zaak als Oscar meteen het pluspunt op dit vlak terugtrekt, om het simpele en BEWIJSBARE feit, dat het programmapunt gebaseerd is op keiharde leugens in vergelijking tot hoe het CDA er werkelijk over denkt.”

  Hoe de partijen in de praktijk zijn dat toets ik niet in deze serie. Ik ga puur uit van de beweringen die staan in het verkiezingsprogramma. Ongeacht of men de programmapunten kan of wil waarmaken.

  De PVDA heeft een soortgelijk geintje als het CDA geflikt door in het verkiezingsprogramma te zetten dat iedereen recht heeft op vrijheid van religie en de vrijheid afstand te doen van religie. Maar ze hebben Hirsi Ali en Ehsan Jami wel gedwarsboomd op het moment dat zij last kregen van bedreigingen en geweld uit de hoek van hun voormalige geloofsgenoten. Maar ik ben de beroerdste niet en ik gaf de PVDA geen karaat in de min. Het werd echter uiteindelijk toch geen karaat in de plus vanwege de volgende zin in het voorstel: Iedereen moet ruimte bieden aan en respect hebben voor tradities, gewoontes en religies van anderen.

  Tony [10] reageerde op deze reactie.

 8. @Oscar [9]:

  Jouw keuze.

  Maar zoals ik het zie, zou zijn serie dienen aan te tonen hoe “libertarisch” een partij is.
  Het is daarbij het makkelijkst je te richten op het programma.

  Echter, wordt je libertarische gehalte uiteindelijk toch echt alleen bepaald door je gedrag, niet door de mooie woorden die je op papier zet.

  Op papier mag het CDA dan wel op -10 karaat staan.
  In *werkelijkheid* mogen ze zich nog een stuk minder rijk rekenen.

  Oscar [11] reageerde op deze reactie.

 9. @Tony [10]:

  “Op papier mag het CDA dan wel op -10 karaat staan.
  In *werkelijkheid* mogen ze zich nog een stuk minder rijk rekenen.”

  Ja, maar dat geldt voor elke partij. Elke partij doet water bij de wijn, waardoor er uiteindelijk nog minder vrijheid over zal zijn.

  De PVV heeft aardig wat pro-vrijheidstandpunten, maar sommige daarvan zijn in tegenspraak met de rest van de voorstellen en uitgerekend wat betreft een socialistisch voorstel als de AOW houden zoals het is (niet oprekken tot 67 jaar, laat staan afschaffen) wil men niet marchanderen.

  Bij TON wanen ze zichzelf klassiek-liberaal.

  Er is geen enkele politieke partij die werkelijk buiten sociaal-democratische kaders durft denken. Alle partijen zijn voorstanders van het beknotten van andermans vrijheid, herverdeling, cadeautjes geven aan de eigen achterban ten koste van de achterban van andere partijen en regulering.

  Tony [12] reageerde op deze reactie.

 10. @Oscar [11]:

  Ik heb het niet over “algemene” ideologie, en ook niet over regeringsakkoord, maar over specifieke punten waaraan men zich al niet houdt zonder hierbij door het vormen van coalities gedwongen wordt.

  Dus: men neme 1 punt: vrijheid van meningsuiting. Verder niets. Zonder dat het hierbij wordt “gestimuleerd” door de noodzakelijkheid van water bij de wijn, toont het CDA al aan dat het op dit afzonderlijke punt al hun kiezers verraad.
  Want, nogmaals, het is het CDA *zelf* dat de wet tegen godslastering wilde afstoffen. Het is het CDA zelf dat via Hirsh Ballin, Nekschot van zijn bed liet lichten voor het “beledigen” van mensen via tekeningen. Het is hierbij verder dus niet relevant wat hun andere standpunten zijn, en ze worden hierbij niet aangespoord door de PVDA.

 11. @Overnight [13]:

  Ik geef elk voorstel het voordeel van de twijfel. En ga uit van wat er staat.

  Een voorbeeld uit het programma van de PVV.

  Vrijheid van onderwijs is een grondrecht
  + 1

  Op de basisschool taal en rekenen centraal stellen
  – 1

  De Canon van onze vaderlandse geschiedenis verplichten op school
  -1

  Op elke school en elk overheidsgebouw moet onze vlag wapperen
  – 1

  Vrijheid van onderwijs is bij de PVV dus geen echte vrijheid van onderwijs. En misdaad is bij de CDA ook geen echte misdaad. Want bij het CDA wordt het verhandelen en gebruiken van bepaalde paddestoelen als een misdaad gezien.

  Maar ik ben in deze serie nu eenmaal niet streng en geef alle voorstellen het voordeel van de twijfel. De programmapunten die een beetje vrijheid en een beetje dwang inhouden komen op 0 karaat uit en de voorstellen die overduidelijk een beknotting van de vrijheid inhouden ‘beloon’ ik met – 1 karaat.

Comments are closed.