Trots op Nederland is niet zomaar een partij maar een heuse ‘politieke beweging’. De ‘politieke beweging’ van Rita Verdonk. Zij zal in juni voor het eerst mee doen met de verkiezingen voor de Tweede Kamer. TON is naar eigen zeggen ‘niet rechts, niet links, maar recht door zee.’

I Rookverbod

Deze betuttelende maatregel moet voor caféhouders worden afgeschaft. Ondernemers moeten zelf kunnen bepalen of hun onderneming wel of niet een rokerscafé zal zijn. Burgers beslissen zelf of zij wel of niet een rokerscafé willen bezoeken.

Rookhoreca moet wel herkenbaar zijn. TROTSOPNEDERLAND is tegen betutteling, dus ook tegen het rookverbod in de horeca.

Inderdaad, dat horen ondernemers zelf te bepalen. + 1 karaat

II Topinkomens

Echte ondernemers (DGA’s) mogen net zoveel verdienen als zij zelf willen. Het is absurd om ondernemers die hun nek uitsteken om geld te kunnen verdienen dit recht te ontzeggen. Hierdoor ontstaat immers een ontmoedigingsbeleid met als gevolg dat de economische groei zal stagneren. Economie is een marktmechanisme van vraag en aanbod en dient niet in disbalans te worden gebracht door nivellering van beloning voor arbeid en inzet. Maar bestuurders van (semi)overheden zijn in loondienst van de overheid en mogen derhalve niet meer verdienen dan maatschappelijk aanvaardbaar is. Dergelijke uitwassen moeten bestreden worden.

Het is goed dat TON dit onderscheid weet te maken. + 1 karaat

III Kraken

Kraken dient verboden te worden. Deze uitholling van het eigendomsrecht is in strijd met de bescherming van het eigen woningbezit c.q. het bezit van onroerend goed en wordt definitief verboden. Het beroep op het huisrecht, waar krakers zich vaak van bedienen, wordt zo nodig via wetgeving buiten werking gesteld.

Liberaal! Eigendomsrechten. + 1 karaat

IV Koopzondagen

TROTSOPNEDERLAND kent geen koopzondagen. Ondernemers hebben het recht hun winkel te openen dan wel te sluiten op iedere dag van de week. Consumenten zijn zelf in staat om te kiezen of zij wel of niet op zondag willen winkelen.

Inderdaad. Mensen dienen zelf te bepalen wanneer zij hun diensten willen aanbieden. + 1 karaat

V Discriminatie

Iedere vorm van discriminatie, zowel positieve als negatieve, wordt afgewezen. Voorkeur uitspreken voor personen in wat voor procedure dan ook, op basis van ras, geslacht of seksualiteit, is in strijd met de grondbeginselen van de Nederlandse samenleving en vormt een ernstige schending van het gelijkwaardigheidbeginsel dat TROTSOPNEDERLAND voorstaat.

Vrijheid en eigendomsrechten brengen automatisch discriminatie, in woord en in daad, met zich mee. De overheid dient echter niet te discrimineren. Uit dit voorstel blijkt niet afdoende of het gaat over discriminatie door de burgers zelf of over discriminatie door de overheid. 0 karaat

VI Ontwikkelingssamenwerking

Het budget voor ontwikkelingssamenwerking gaat fors omlaag. De hulp moet erop gericht zijn mensen niet afhankelijk te maken maar in staat te stellen zelfstandig te kunnen leven. Hulp wordt teruggebracht tot noodhulp en preventieve noodhulp.

Preventieve noodhulp is gericht op zelfredzaamheid zodat noodsituaties kunnen worden voorkomen. Geen hulp wordt meer geboden aan landen die zelf hun (preventieve) noodhulp kunnen financieren. In plaats van de huidige 6 miljard euro zal maximaal nog 2, 0 miljard euro aan hulp worden uitgegeven. Hulp aan ontwikkelingslanden zal rechtstreeks vallen onder de Minister van Buitenlandse Zaken als integraal onderdeel van diens beleid.

Het afschaffen van een ministerspost en het drastisch terugbrengen van de subsidie aan de houders van Zwitserse bankrekeningen in de Derde Wereld is een positieve stap, maar het gaat nog niet ver genoeg. 0 karaat

VII Ondernemers

TROTSOPNEDERLAND wil dat ondernemers weer kunnen ondernemen en dat zij hun eigen ideaalplaatje kunnen realiseren in plaats van dat zij hun tijd verdoen met administreren. De bestuurlijke druk moet worden verminderd en slechts handhaafbare en nuttige regels dienen te zijn voorgeschreven. De Nederlandse overheid dient vertrouwen als uitgangspunt te hebben en terug te gaan naar haar kerntaken.

Liberaal voorstel. + 1 karaat

VIII Gedoogbeleid

TROTSOPNEDERLAND is tegen gedoogbeleid. Wetten die onnodig of niet uitvoerbaar zijn in hun huidige vorm moeten worden geschrapt of bijgesteld. Het heeft weinig zin zaken te verbieden en ze vervolgens oogluikend toe te staan. Met het absurde gedoogbeleid rond de coffeeshops, waar men vrij softdrugs mag verkopen terwijl de toeleveranciers van deze contrabande vrijwel dagelijks worden opgespoord en veroordeeld, maakt Nederland zich internationaal al decennialang belachelijk. Wetten hieromtrent worden gehandhaafd.

De wetten tegen het gebruik van drugs en de handel in drugs zijn wetten die voor staan slachtofferloze ‘misdrijven’ te bestraffen en dienen om die reden te worden afgeschaft. – 1 karaat

IX Burkaverbod

De burka is het ultieme kenmerk van gedwongen vrouwelijke onderwerping. Met het voorschrijven van deze traditionele klederdracht wordt vrouwen zelfs het recht op een eigen identiteit ontzegd. Ieder mens heeft het recht om gekend en herkend te worden. Voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen is in dit land te hard gevochten om ze nu vanwege een vaag neolithisch religieus gedachtegoed opzij te zetten. Het dragen van de burka wordt in Nederland – in het publieke domein – niet toegestaan.

Mensen horen zelf te mogen bepalen hoe zij zich wensen te kleden. Daar heeft de overheid niets mee te maken. – 1 karaat

X Zelfverdediging

Moet voor iedere burger in ons land een vanzelfsprekend recht zijn dat goed verankerd is in onze wetgeving en in overeenstemming met die wettelijke regels wordt toegepast. Het recht op zelfverdediging wordt weer een vanzelfsprekend en gerespecteerd recht. Iedereen heeft het recht om zichzelf en anderen te verdedigen.

Een inbreker je huis uitslaan of met gepast geweld overmeesteren en aan de politie overdragen is iets waar je trots op bent. Daar word je zeker niet voor gestraft.

Natuurlijk horen mensen het recht te hebben om het lijf en goed van henzelf en de naasten te beschermen. + 1 karaat

XI Zorgverzekeraar

Een verzekeraar moet voor de betaalde verzekeringspremie goede zorg financieren, maar mag geen zorgondernemer zijn. Niet de zorgverzekeraar toetst wat aan zorg noodzakelijk is, maar de behandelende artsen. Zorgverzekeraars bemoeien zich teveel met de inhoud en gaan op de stoel van de medisch specialist zitten. TROTSOPNEDERLAND gaat verbieden dat zorgverzekeraars hun verzekerden financieel dwingen diensten af te nemen uit hun eigen netwerk en in hun eigen ziekenhuis. Duidelijkheid en transparantie over wijzigingen van polisvoorwaarden zijn een vereiste. Verzekerden mogen naar believen hun zorg in het buitenland halen als zij dat willen en de zorgverzekeraars moeten dit vergoeden volgens internationale normen. Niet de zorgverzekeraar of de apotheker bepaalt welk geneesmiddel een patiënt zal gaan gebruiken; dat is de verantwoordelijkheid van de arts.

Verzekeraars zijn ondernemers. En in plaats van deze ondernemers aan meer regulering te onderwerpen zou de overheid dienen te stoppen met de bestaande regulering. – 1 karaat

XII Elektronisch Patiënten Dossier

Invoering van het elektronisch patiëntendossier kan leiden tot een grote verbetering in de uitwisseling van patiëntgegevens tussen arts en patiënt, of tussen artsen en medische hulpverleners onderling. De patiënt heeft daarbij wel volledig recht op inzien van de informatie en toegang tot zijn gegevens. De privacybescherming van het EPD moet volledig gewaarborgd zijn en invoering mag pas plaatsvinden als de uitvoeringsproblemen zijn opgelost.

Patiënten en artsen dienen zelf te mogen beslissen of zij meedoen aan een, door particulieren opgezet, elektronisch patiëntendossier. Een staatsdossier in geen geval. – 1 karaat

XIII OPENBAAR VERVOER

Totdat grote infrastructurele projecten ter verbetering van de mobiliteit kunnen worden gerealiseerd zijn snel tijdelijke maatregelen nodig. Een maatregel om op korte termijn het fileleed te minimaliseren is de inzet van hoogfrequent openbaar vervoer. Openbaar vervoer zou van huis naar het werk moeten plaatsvinden. Het OV voor iedereen heel veel goedkoper of zelfs helemaal gratis maken tijdens de spits. Zodra de mobiliteit verbetert zal de maatregel worden aangepast waarna het de bedoeling is om specifieke doelgroepen, zoals senioren/65+, gehandicapten, scholieren en studenten buiten de spits 7 dagen per week gratis openbaar vervoer aan te bieden.

Gratis openbaar vervoer bestaat niet. – 1 karaat

XIV Kernenergie

TROTSOPNEDERLAND is voorstander van kernenergie. Elektriciteit speelt een steeds grotere rol in de samenleving, niet alleen in de industrie, maar ook in onze mobiliteit. Met name het gebruik van fossiele brandstoffen in het verkeer zorgt voor een hoge uitstoot van CO2. Maar ook met toenemend treinverkeer, met elektrisch aangedreven auto’s of met het creëren van een waterstofeconomie verbetert er niets wezenlijks aan onze mate van CO2-uitstoot zolang onze elektriciteitscentrales fossiele brandstoffen blijven verstoken. Wind- en zonne-energie kunnen nauwelijks substantieel bijdragen aan de massale vraag.

Schone’ kolencentrales produceren minder fijnstof maar net zoveel CO2 als ‘vuile’ centrales. De nieuwe generatie kerncentrales is volkomen veilig, stoot geen CO2 uit en produceert een minimum aan nucleair afval dat we eenvoudig kunnen opslaan. In afwachting van de al bijna volledig ontwikkelde kernfusiecentrale vormt de huidige generatie veilige kerncentrales de enige en hoogst noodzakelijke tussentijdse oplossing voor het broeikasgasprobleem.

Zolang kerncentrales geen slachtoffers veroorzaken dienen kerncentrales te mogen bestaan. + 1 karaat

XV Integratie

Nederlandse normen en waarden zijn in ons land bepalend. De rechtsstaat is daarin het hoogste goed. Dat betekent een strikte scheiding der machten zodat de vrijheid van iedere burger wordt geborgd door wetten, en niet door politieke of religieuze willekeur. Nieuwkomers dienen zich te realiseren dat dit de wijze is waarop het werkt in Nederland. Nieuwkomers onderschrijven dit gegeven. Nieuwkomers tekenen een overeenkomst betreffende rechten en plichten, leren de Nederlandse taal, leren het principe van ons rechtssysteem en worden op deze kennis getoetst. In Nederland wordt in het publieke domein Nederlands gesproken.

Mensen horen zelf te bepalen welke taal zij in het publieke domein willen spreken. – 1 karaat

XVI Dierenactivisme

Dierenactivisme heeft zich in West-Europa ontwikkeld tot een ernstige vorm van terreur waarbij grof geweld tegen personen en goederen veelvuldig en zonder terughoudendheid wordt toegepast. De betrokken personen, vaak jongeren, werken in kleine zelfstandige cellen met gebruikmaking van willekeurige benamingen of emblemen van actiegroepen waardoor de groep moeilijk te infiltreren blijkt. Van de AIVD wordt geëist dat zij alles op alles zal zetten om individuen die sleutelrollen in dierenactivisme spelen te identificeren. Er zal actief vervolgd moeten worden.

Grof geweld tegen personen en goederen is een kwalijke zaak. + 1 karaat

XVII Successierechten

Deze vorm van belasting moet worden afgeschaft. Over dit geld/bezit is al minstens één keer belasting betaald.

Ja. + 1 karaat

XVIII Voedselbanken

Het stijgende aantal voedselbanken is een schandvlek op onze samenleving. Ons beleid moet erop gericht zijn dat voedselbanken overbodig worden. In die specifieke gevallen waar mensen niet aan eten of andere benodigde zaken kunnen komen zal gekeken worden hoe de problemen zijn ontstaan en hoe deze opgelost kunnen worden. Het betreft een klein aantal mensen dat daadwerkelijk in dit soort situaties terecht komt. Deze mensen dienen op de juiste manier ondersteund te worden.

De overheid hoort mensen niet te ondersteunen met andermans geld.- 1 karaat

XIX Politieambtenaren

Politiemensen moeten gezag uitstralen, voorzien zijn van goed materieel en gesteund worden door hun leidinggevenden. Alleen op die manier is de politie in staat de burgers naar behoren te beschermen. Een pakkans van 100 procent moet gerealiseerd worden; er dient hard te worden opgetreden indien nodig. Bij feitelijk geweld tegen politieambtenaren dient 10.000 euro boete per dader te worden opgelegd. Politieambtenaren dienen niet alleen te beschermen, maar ook zelf beschermd te worden. Dit geeft de politieambtenaar niet alleen meer daadkracht, maar tevens vertrouwen.

Ambtenaren horen geen privileges te hebben. – 1 karaat

XX Handhaven

TROTSOPNEDERLAND is voor stevig handhaven van de Nederlandse wetgeving. Wetten die onnodig of niet uitvoerbaar zijn in hun huidige vorm moeten worden geschrapt of bijgesteld. Structureel gedogen verdwijnt. Het heeft weinig zin zaken te verbieden en ze vervolgens oogluikend toe te staan. Wetten die er zijn worden gehandhaafd.

Het handhaven van wetten waarin plegers van vermogen-en geweldsdelicten worden vervolgd zijn prima compatibel met klassiek liberalisme. De Nederlandse wetgeving bestaat echter ook uit veel wetten die gebaseerd zijn op positief recht. 0 karaat

XXI Ambulancepersoneel

Ambulancepersoneel behoort, net als andere hulpverleners zoals politie en brandweer, onschendbaar te zijn tijdens de uitoefening van hun beroep. Ambulancepersoneel moet te allen tijde veilig kunnen werken, ook tijdens hectische situaties. Dat betekent dat de overheid pal achter deze hulpverleners dient te staan en dat geweld tegen hen per definitie vervolgd dient te worden waarbij de standaard strafmaat tenminste wordt verdubbeld en een taakstraf uitgesloten is.

Geen privileges voor bepaalde beroepsgroepen. -1 karaat

XXII Bestuurlijke benoemingen

Ambtenaren worden niet voor niets de Vierde Macht genoemd. Nieuwe ministers of wethouders verspillen noodgedwongen vaak enorm veel energie met het aansturen van een ambtelijke top die vast in het zadel zit en bestuurlijk oppermachtig is. Om de slagvaardigheid van ministers en wethouders te vergroten moet de top van het ambtelijk apparaat steeds opnieuw benoemd worden door de nieuwe minister of wethouder. Deze bepaalt of er met de zittende dan wel met nieuwe ambtenaren wordt doorgegaan.

Nieuwe ambtenaren zijn ook ambtenaren. De enige aanvaardbare bestuurlijke vernieuwing zou voor klassiek liberalen zijn dat de overheidstaken zich beperken tot justitie, politie en defensie, terwijl de enige aanvaardbare bestuurlijke vernieuwing bij radicale libertariërs het afschaffen van de politiek is. – 1 karaat

XXIII Kinderbijslag

Is niets anders dan een opvoedingsbijdrage. Ouders die kinderen niet (goed) opvoeden raken hun kinderbijslag kwijt. Kinderbijslag wordt alleen verstrekt voor in Nederland wonende kinderen.

Kinderbijslag is een onrechtvaardig systeem waarin mensen die geen kinderen hebben, bijvoorbeeld omdat zij geen kinderen kunnen krijgen, worden gedwongen om mee te betalen aan de opvoeding van andermans kinderen. – 1 karaat

XXIV Immigratie

Immigratie wordt rechtstreeks gekoppeld aan de behoeften van de arbeidsmarkt van ons land. Nederland schept voor zichzelf het recht om door selectieve toelating proactief te sturen op grootte en oorsprong van immigratiestromen naar ons land.

Immigratie wordt alleen toegestaan aan personen die een nuttige bijdrage kunnen leveren aan onze economie. Aanvragen van vluchtelingen worden in korte heldere procedures getoetst. Economische gelukszoekers worden snel uitgewezen. Na uitwijzing wordt de uitgewezene illegaal. Illegaliteit wordt strafbaar gesteld. Echte vluchtelingen wordt altijd een veilige plek geboden, hetzij in het land van herkomst, maar indien nodig ook in Nederland.

Zolang een verzorgingsstaat blijft bestaan en mensen niet zelf mogen beschikken over hun eigendommen zal immigratie een probleem blijven.  0 karaat

Aantal karaat in de plus: 9

Aantal karaat in de min: 11

Eindstand: – 2 karaat

Socialistisch (links)

Oscar

Naschrift

Trots Op Nederland is, hoewel hij ook rechtse standpunten heeft, wel degelijk links.  “Overheidshandelen moet gericht zijn op het welzijn van de burgers, het landsbelang en stimulering van het ondernemen door het creëren van een aantrekkelijk ondernemersklimaat,” zo valt er te lezen in het verkiezingsprogramma.  Dat is geen klassiek liberaal uitganspunt.

33 REACTIES

 1. Je afwaardering van 1 karaat voor de immigratieparagraaf is veel te streng.

  Trots geeft immers aan dat ze alleen immigranten wil toelaten die een nuttige bijdrage aan de economie leveren en dus niet op de zak van anderen leven. Alleen echte vluchtelingen worden geholpen, de rest wordt uitgewezen.

  Een opwaardering is hier meer op zijn plaats. Desnoods ½ karaat als je Trots het voordeel van de twijfel wil geven. 😉

  Oscar [4] reageerde op deze reactie.

 2. @Peter de Jong [1]:

  Trots op Nederland zou ook de verzorgingsstaat kunnen afschaffen en discriminatie kunnen toestaan. Als dan ook nog eens hard tegen geweldplegers wordt opgetreden dan is immigratie binnen de kortste keren geen probleem meer. Maar je hebt gelijk. -1 karaat is te streng. Eigenlijk is het 0 karaat waard.

  Ik heb het aangepast.

 3. @Oscar [5]:

  Sorry, Oscar.

  Maar met die twee-dimensionale links/rechts dichotomie waar jij gebruik van maakt doe ik niet mee.

  Je gooit alle pro-overheid partijen op dezelfde linkse hoop alsof “rechts” per definitie libertarier zou zijn.
  Daarmee verwar je alleen maar mensen.

  Dat er raakvlakken zijn tussen rechts en links doet daar niets aan af. Puur links en puur rechts bestaan namelijk sowieso bijna niet op overheidsniveau.

  Als je mensen lachend of hoofdschuddend weg wil laten lopen, moet je vooral blijven volhouden dat er ideologisch gezien nauwelijks verschil is tussen Verdonk en de SP.
  Wat is de SP? links-socialistisch.
  Wat is TROTS? links-socialistisch.

  Rechts is voor mij net zo goedgelovig in overheid als links.
  Alleen concentreren zij zich meer op moraal, orde e.d. dan economie.
  Ik heb dan ook geen enkele zin om een partij die tegen ‘gedogen’ van softdrugsgebruik- of handel “links” te noemen enkel omdat ze de overheid willen gebruiken om te betuttelen. Moet ik een hypothetisch verbod op godslastering soms ook “links” of “socialistisch” gaan noemen, omdat hier sprake zou zijn van onvrijheid d.m.v. de overheid?

  Kom, kom.

  Ik weet niet hoe TROTS ervan af komt als ik zelf die standpunten op deze manier onder de loep zou nemen (betutteling op economie = links, betutteling op persoonlijk gedrag = rechts) maar gezien het feit dat TROTS bij jou, volgens jouw methodiek, nu al bijna op nul staat, zou hij waarschijnlijk een stuk naar rechts opschuiven.

  Voor mij is TROTS centrum-rechts.
  Als libertarisme = rechts, dan hoef ik mezelf ook geen libertarier te noemen. Dan noem ik mezelf gewoon rechts.
  En dat doe ik dus niet, en voor goede redenen.

  Oscar [11] reageerde op deze reactie.

 4. @Overnight [6]:

  Ik denk dat nu de juiste balans er is. Op een groot aantal punten liberaalwaarts, maar uiteindelijk toch te veel sociaal-democratisch en repressief tegen slachtofferloze ‘misdrijven’.

  Jammer dat de PNVD (+ 3 karaat op de toetssteen) wil dat de overheid zich bemoeit met het onderwijs en het openbaar vervoer en van die malle voorstellen heeft als een basisuitkering, gratis basiszorg, extra vrije dagen, een verbod op niet-biologische vlees en vis, het handhaven van ontwikkelingshulp en het terugdringen van het vuurwapenbezit. Als die zaken zouden worden aangepast zou ik zeker een ondersteuningsverklaring tekenen en op de partij stemmen. Maar ja, de PNVD bestaat niet meer en het politieke landschap is weer een stuk schraler.

 5. Wat maakt het uit we liggen toch al op aanvaringskoers met de leugens uit het verleden.We moeten bezuinigen maar het wachtgeld van kamerleden etc gaat gewoon door maar men wil het minimum loon naar beneden brengen in een wereld met stijgende kosten.

  Als we wat kunnen leren uit de geschiedenis is het wel dat als je de burger te zwaar belast hij of zij uiteindelijk de kont tegen de krib gooit en weerstand gaat bieden.
  Weerstand die eerst zal bestaan uit (digitaal) verbaal verzet maar uiteindelijk zal men zich actief gaan verzetten.

  Neem de stijging in criminaliteit als overvallen,inbraken en diefstal.Zet alle bezuinigingen op een rij en bedenk dat alle quote 500 leden de beveiliging van huisje boompje beestje nodig moeten aanpakken.

  Het NCTB heeft al een voorzichtige waarschuwing afgegeven maar ieder van ons kan in de geschiedenis lezen dat een vorst die zijn eigenen te zwaar belast en besteelt op den duur het veld moet ruimen.Is men te laat met het onderkennen van het gebrek aan inzicht dan is die aftocht op zijn minst een hachelijk avontuur

 6. @Tony [7]:

  Waar het mij om gaat, Tony, is of een voorstel vrijheid inhoudt, danwel dwang. En dan maakt mij het niets uit of er een voorstel wordt gedaan om dwang uit te oefenen om de zondagsrust te bewaren (heel conservatief) of dwang om de multi-cul te bevorderen (heel progressief).

  Of een voorstel een progressief of een conservatief oogmerk heeft dat interesseert mij helemaal niets. Gemakshalve noem ik elk dwangvoorstel links (ook al is het een heel conservatief voorstel), en elk voorstel dat op komt voor eigendomsrechten rechts (ook al is het een heel progressief voorstel). Nog los van het feit dat mij het oogmerk van een partij om dwang te willen uitoefenen niet interesseert vind ik het al moeilijk genoeg om al die verkiezingsprogramma’s door te nemen, 24 punten te selecteren die het programma als geheel representeren en daar een artikeltje over te maken.

  Ik zal in mijn slotartikel, vlak voor de verkiezingen, nog eens benadrukken waar ‘links’ en ‘rechts’ voor staan binnen de context van deze serie.

  Tony [12] reageerde op deze reactie.
  NM156 [23] reageerde op deze reactie.

 7. @Oscar [11]:

  Ik begrijp jouw overweging best, Oscar.

  Ik blijf zelf echter bij mijn standpunt dat conservatief en progressief, links en rechts niet op dezelfde “linkse” of “socialistische” hoop gegooid moeten worden.
  Dat jij dat even gemakshalve doet, is wat mij betreft prima. Het is immers jouw serie artikelen en ik begrijp je redenen ook.

  Maar dat hoeft nog niet te betekenen dat IK een partij als TROTS “links” of “socialistisch” hoef te noemen volgens een methodiek die ik zelf niet onderschrijf.

  Als ik in een discussie een hypothetische partij als “links” of “socialistisch” zou benoemen, als deze bijvoorbeeld voor een wet tegen godslastering is, tegen seksuele vrijheid is (dus bijvoorbeeld tegen het homohuwelijk), tegen zelfbeschikking (euthanasie), tegen stemrecht voor vrouwen is, tegen het recht een joint te roken of verkopen, tegen de koopzondag (om religieuze redenen) en ga zo maar door, maak ik mezelf onsterfelijk belachelijk.

  Nogmaals, om de serie “toetssteen” overzichtelijk te houden wil ik het best begrijpen. Maar ik zelf maak wel degelijk onderscheid en ga rechts niet (per definitie) als pro-vrijheid bombarderen.

  Oscar [13] reageerde op deze reactie.

 8. @Tony [12]:

  Het probleem is dat het tegenwoordig volkomen onduidelijk is wat ‘links’ is en wat ‘rechts’. Zo worden nationaal-socialisten extreem-rechts genoemd, terwijl zij voor een omvangrijke verzorgingstaat zijn en een door de overheid geleide economie. De nazi’s halen de PVDA links in op sociaal-economisch vlak. De nazi’s halen Groen Links en de SP links in op het gebied van sympathie betonen aan exotica als Hamas en Hezbollah. Liberalen werden aanvankelijk links genoemd. Bepaalde groeperingen die links worden genoemd zijn warme verdedigers en pleitbezorgers van een uiterst conservatief exotisch geloof/politieke ideologie. Positief ten aanzien van het eigene en kritisch ten aanzien van het vreemde wordt rechts genoemd en negatief ten aanzien van het eigene en onkritisch ten aanzien van het vreemde links. Opkomen voor niet-westerse immigranten is links. Tenminste: het is links om op te komen voor groepen niet-westerse immigranten waar problemen mee zijn. Opkomen voor niet-westerse immigranten als Chinezen is echter niet links. En opkomen voor groepen waar problemen mee zijn maar die niet niet-westers zijn, voetbalhooligans bijvoorbeeld, is ook niet links. Opkomen voor de privacy van per vliegtuig reizende moslims is links, maar het opkomen voor de privacy van automobilisten is rechts. Discriminatie heet rechts te zijn en anti-discriminatie links. Positieve discriminatie is echter weer links en anti-positieve discriminatie rechts. En dat terwijl de positieve discriminatie voor de een negatieve discriminatie voor de ander inhoudt. Maar wie geen onderscheid maakt, en dus niet discrimineert, en daardoor fellere kritiek heeft op het extra-culturele wordt rechts genoemd, terwijl degene die wél discrimineert en om die reden minder felle kritiek heeft op het extra-culturele, terwijl men van de ‘eigen cultuur’ afstand heeft genomen wordt links genoemd. Men zou verwachten dat als iemand afstand heeft genomen van een bepaalde cultuur, de voormalige eigen cultuur, dat kritiek op die cultuur ineens rechts zou zijn omdat het hebben van kritiek op een andere cultuur als rechts wordt beschouwd. Dat blijkt niet het geval. Westerlingen die afstand hebben gedaan van de westerse cultuur worden als links beschouwd wanneer zij kritiek hebben op de westerse cultuur. Niet-westerlingen die kritiek hebben op de westerse cultuur worden ook als links beschouwt, ook al heeft men nog zo veel kritiek op progressieve aspecten van de westerse cultuur en ook al hangt men een aartsconservatieve niet-westerse cultuur aan. Een Nederlandse kardinaal die zegt dat hij het zich kan voorstellen dat een katholieke huiseigenaar geen homoseksuelen als huurder wil is rechts, maar een Arabische imam die vindt dat homoseksuelen met het hoofd naar beneden van het hoogste gebouw van de stad moeten worden gegooid is links. Als een Nederlandse pastoor homo-activisten een hostie weigert omdat hij geen zin heeft om mee te doen met hun aanstellerige activisme dan is hij rechts, maar als Marokkaanse imam Europeanen beschouwt als lager dan honden en varkens omdat zij homoseksualiteit toestaan dan is hij links. Conservatieve gebruiken en opvattingen zijn rechts, conservatieve opvattingen en gebruiken afkomstig uit een niet-westerse cultuur zijn links. Kritiek op conservatieve gebruiken en opvattingen is links, kritiek op conservatieve opvattingen en gebruiken afkomstig uit een niet-westerse cultuur is rechts. Vrouwenemancipatie is links, maar kritiek op vrouwenbesnijdenis is rechts. Opkomen voor de zwakkeren en kwetsbaren is links, maar opkomen voor de zwakkeren en kwetsbaren die het slachtoffer zijn van de ‘zwakkeren en kwetsbaren’ waar ‘links’ voor op komt is rechts. Wat ‘links’ is en wat ‘rechts’ is compleet onduidelijk.

  Bij gelegenheid – en gemakshalve – noem ik het ‘rechts’ als er uit wordt gegaan van natuurrechten en noem ik het ‘links’ als er uit wordt gegaan van positief recht. Rechts is bij mij dus recht zonder dat het ten koste gaat van een ander en links is recht dat ten koste gaat van een ander.

  LvM [15] reageerde op deze reactie.
  Tony [30] reageerde op deze reactie.

 9. Zoals ik al eerder aangaf, TROTS heeft best wat aardige punten. Het partijprogramma schijnt ook te zijn samengesteld met behulp van input van het internetpubliek. De verkleining van de staat die Rita voorstaat is voor Nederlandse begrippen apart te noemen. Interessant is dat ze ooit gepeilt werd als grootste partij. Het is een idee om een libertarisch partijprogramma (of tenminste het meer haalbare doel: de mogelijkheid tot secessie / opstarten van een vrije zone) als een soort Trojaans paard naar binnen te loodsen middels een karakter politicus. Het interesseert mensen toch geen hol wat er in een partijprogramma staat, ze willen stemmen op gezichten. Ik noem het zelfverdediging. Op een smerige manier stemmen ronselen om je eigen vrijheid te beschermen.

 10. @Oscar [13]:

  De hantering van een links-rechtsschaal zorgt overduidelijk voor een heleboel verwarring, en kan derhalve beter in zijn geheel vermeden worden. Een “totalitair-liberaalschaal”(of zoiets) kan beter gebruikt te worden. Klinkt niet zo mooi, maar dat is meteen een heel stuk duidelijker.

 11. Kernenergie is centrale energievoorziening met een hoog risico.

  Risico = impact x kans op probleem > de impact is te groot voor een klein dichtbevolkt gebied. Ik snap het oordeel niet, of in ieder geval dat je hier een oordeel over durft te geven.
  De kans op probleem neemt ook toe al zijn het modernere centrales…De in aanbouw zijnde kerncentrales nemen toe…

  Waarom geen zonnepanelen…decentrale energieopwekking en je hebt de vrijheid waar je naar op zoek bent…

  Ik begrijp dit totaal niet…laat je oordeel gewogen afhangen van alternatieven…

  En ga niet zeggen dat zonne-energie alleen maar draait op subsidies want wie bouwt een kerncentrale van ons geld, juist ja!

  Oscar [17] reageerde op deze reactie.

 12. @Rothschild [16]:

  Natuurlijk is een staats-kerncentrale onwenselijk. In dat geval ben ik tegen kernenergie. Maar volgens mij is de issue hier het willen toestaan van kernenergie. Zolang een kernenergie-ondernemer geen slachtoffers veroorzaakt dan moet hij zijn gang kunnen gaan.

  Kerncentrales in handen van de staat vind ik gevaarlijk. Als er dan wat mis gaat dan gaat de staat namelijk niet failliet.

  Rothschild [18] reageerde op deze reactie.

 13. @Oscar [17]:

  ‘Zolang een kernenergie-ondernemer geen slachtoffers veroorzaakt dan moet hij zijn gang kunnen gaan.’

  Zoals ik al zei: het risico is hoog en slachtoffers zijn in deze dus bijzaak want de gevolgen na problemen zijn groter, is gebleken uit de praktijk…Exit NL of in ieder geval een groot gebied…(afhankelijk van o.a. de wind)

  Zoals onderstaande bron:
  http://www.search-online.nl/index.php?c=pages/tsjernobyl.htm

  Een gebied van 150.000 vierkante kilometer in Wit-Rusland, Oekraïne en Rusland raakte ernstig radioactief vervuild als gevolg van de ramp. Van de zeven miljoen inwoners van dit gebied zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd. Nu nog zijn grote gebieden rondom Tsjernobyl niet geschikt om te wonen omdat de radioactieve straling er te hoog is.

  Onderzoek heeft aangetoond dat naast de tientallen mensen die direct overleden zijn vlak na de ramp, op de lange termijn nog eens 100.000 mensen zullen overlijden aan de gevolgen van kanker. Ook in de toekomst zal de bevolking die leeft in de besmette gebieden een hogere kans hebben op kanker als gevolg van de nog steeds aanwezige radioactieve straling.

  R. Hartman (NI) [33] reageerde op deze reactie.

 14. Punt XV….

  aan de ene kant wil ik daar wel een 0 karaat voor geven i.p.v. -1.
  Het is wel een goede zaak dat de gastheer de gaste een contract aanbvied en de keuze om hier te blijven, kom je hier dan doe je zo.
  Aan de andere kant is het weer een staat die de toegang ontzegt en niet een individueel en zijn eigendom, maar een staat die over de eigendommen van anderen beschikt de deze wet uitdeelt.
  Het principe ben ik het volledig mee eens… alleen hoort dit op individueel gebvied te gebeuren (bedrijven, huizen, clubhuizen etc) en niet door de staat zelf over het hele land.

  Verder over kinderbijslag e.d. helemaal mee eens.
  Al ontvang ik hem nu maar al te graag…..
  Dit recht heb ik omdat de overheid mijn geld gestolen heeft.
  ik breng als het waren een kalkoen naar hun tafel en krijg een afgekloven botje terug, hjammer genoeg moet ik het opeten want anders kan ik geen verplichte kalkoen geven aan die zelfde staat.
  Als al die ” sociale zekerheden” komen te vervalen heb je geen kinder bijslag nodig en WW e.d. mensen die moeten werken zullen gaan werken en mensen die het niet kunnen kunen zich daarvoor verzekeren van te voren of de socialisten starten een eigen collectief, als ze echt zo begaan zijn met die mensen.

  Voedselbanken…
  Complete onzin…

 15. Nog wat aardige quote’s:

  “Verantwoordelijkheden worden bij mensen weggehaald. Van de wieg tot het graf wordt men
  verplicht om aan allerlei sociale voorzieningen mee te betalen. Het huidige bestuursmodel leidt tot een onbehaaglijke
  vrijblijvendheid en een vals soort individualisme omdat vrijheid, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
  zijn ontkoppeld.”

  “De overheid moet haar burgers dienen en beschermen, in plaats van uitmelken en betuttelen.”

  “Thorbecke vond dat de staat het algemeen belang behartigde en dat dit algemeen belang voorrang had op het particuliere belang. Het
  primaat van de maatschappelijke besluitvorming lag voor hem dus bij de staat. De staat was daarom te allen tijde gerechtigd de individuele
  vrijheid van burgers aan banden te leggen (Van de democratische rechtsstaat naar de ochlocratie, Frank van Dun). De staat kon hierdoor worden
  bevolkt door partijen die deelbelangen dienden en wetten invoerden uit naam van algemeen belang. Daardoor is de individuele vrijheid in de
  loop der tijd door de staat vergaand ingeperkt.”

  “Door die politieke strijd is de taakopvatting van de overheid in de loop der tijd veranderd van beschermer van de
  welvaart naar verdeler van de welvaart.”

  “In 1900 waren de Nederlandse overheidsuitgaven als percentage van het nationale inkomen
  bijvoorbeeld nog maar 10%, in 1950 was dit 24% en in 2002 al 52%.8 De overheid is dus in steeds ruimere mate
  op de samenleving gaan teren. Anders gezegd; de staat is gaan parasiteren op de burger en de economie. Dit
  werkt zeer verstikkend op de economische bedrijvigheid, waardoor de economische groei sterk wordt beknot.”

  “Het uitbundige leengedrag is mogelijk gemaakt door het kunstmatig laag houden van de geldmarktrente door
  overheden en centrale banken, de VS voorop. Door de korte rente jarenlang laag te houden werd lenen gestimuleerd.
  Bij elke economische dip verlaagden centrale banken de rente nog verder om de economie te stimuleren.”

  “Duidelijk moet zijn dat de overheid een consument is van de welvaart en de ondernemer
  de producent van de welvaart.”

  “De Hollandse moraal van hard werken, spaarzaamheid en nuchterheid, maar ook van mededogen en
  behulpzaamheid is op de achtergrond geraakt.”

  “Waarden en normen, het samenspel van ongeschreven regels, afspraken en gebruiken ontstaan in de samenleving
  en mogen nooit door een overheid worden opgelegd. Heel lang was het impliciete uitgangspunt in onze
  cultuur en van onze overheid dat de ontplooiing van het individu meer welvaart en welzijn brengt dan welke
  collectieve aanpak dan ook.”

  “De Nederlandse cultuur is decennialang stabiel geweest, ondanks het feit dat Nederland altijd een land is
  geweest dat open stond voor de toestroom van immigranten met een andere culturele achtergrond. Vanouds
  her hebben mensen uit andere culturen emplooi en onderdak gevonden in een gastvrij Nederland. Ons land was
  bijvoorbeeld toevluchtsoord voor de in Engeland onderdrukte en naar Nederland gevluchte Pilgrim Fathers, de
  uit Frankrijk gevluchte protestantse Hugenoten en de in Spanje en Portugal onderdrukte Joden. Allen vonden
  ze onderdak en hebben ze gepro#teerd van de Nederlandse samenleving en onze vrijheden. Nieuwkomers integreerden
  goed omdat er brood op de plank moest komen; er waren geen uitkeringen. De meeste immigratie
  vond plaats uit economische motieven en op basis van wederzijdse instemming. Er was sprake van vrijwillige
  integratie en een individuele economische noodzaak om te integreren. Het was een win-win situatie, de Nederlandse
  samenleving heeft van de smeltkroes gepro#teerd. We mogen er trots op zijn dat Nederland eeuwenlang
  voor deze traditie heeft gestaan.”

  “Buitenlanders die zich in Nederland willen
  vestigen moeten werk hebben gevonden. Ze worden op deze manier, net als vroeger, weer welvaartbrenger
  en netto bijdrager aan onze samenleving, een win-win situatie.”

  “Het ambtenarenrecht uit 1917 wordt afgeschaft, ambtenaren krijgen normale arbeidscontracten.”

  “Internationale verdragen mogen nooit voor altijd bindend zijn, altijd moet er de mogelijkheid bestaan om
  eruit te stappen.”

  “De overheid bemoeit zich te veel met privé zaken en meningen. Wij maken een einde aan de politieke betutteling,
  ook op internet: geen #lters. Dus het internet blijft vrij van overheidsinvloed.”

  “In ons land staat het slachtoffer centraal en niet langer de dader. Het belang van het slachtoffer gaat boven
  dat van de dader. Dit geldt onder andere voor bescherming bij aangifte, de toegang tot de rechtsgang en
  het verhalen van materiële en immateriële schade.”

  “Eigendom, waar vaak hard voor is gewerkt, gaan we weer beschermen. Iedereen heeft te allen tijde het recht
  om eigen lijf en goed te verdedigen zoals dat ook in onze wetgeving is vastgelegd. Het gebruik van geweld
  is daarbij niet verboden. Als iemand ongeoorloofd jouw huis of winkel binnenkomt mag je verdedigende
  en verjagende maatregelen nemen. De bewijslast ligt bij de indringer en niet bij de bewoner of winkelier.
  Verdediging van lijf en goed is gerechtvaardigd!”

  “De burger krijgt inspraak in het rechtsproces middels lekenrechtspraak.”

  “De derde wereld kan alleen tot ontwikkeling komen wanneer de eigendomsrechten beter worden gewaarborgd,
  importbarrières en exportsubsidies door het Westen worden opgeheven en de ontwikkelingshulp en
  verstrekte leningen worden afgebouwd.”

 16. @Oscar [11]:

  “vind ik het al moeilijk genoeg om al die verkiezingsprogramma’s door te nemen, 24 punten te selecteren die het programma als geheel representeren”

  Ik heb met veel interesse al deze artikels gelezen. Maar ik vraag me nu af in hoeverre de keuze van de 24 punten de uitkomst bepaalt, hoe komt deze keuze tot stand?
  Vermoedelijk kan men uit het programma van tante Riet zowel 24 libertarische alswel 24 communistische standpunten halen….

 17. Ik lees weer helemaal niets over Chemtrails. Mogen we ons eigen luchtruim niet verdedigen of schoonhouden? Zelfs Groen Links, zwijgt in alle talen hier over!

  Groetjes Amon

 18. Ik vond het programma van TON vooral heel redelijk. Er moet een ommezwaai gemaakt worden van de huidige linkse geld-opslorpende subsidiefeestjes zoals die nu bestaan. Kleinere overheid en meer zelfstandigheid voor de burgers. Dit zou als “eerste aanzet” gezien kunnen worden.

  En wat vinden wij van het VVD programma? Mij leek het wel wat omdat ze vooral een kleinere overheid wilden en eigendom nogal willen beschermen, minder Europa etc..

  Het “probleem” van TON is dat ze te weinig mensen hebben, en daardoor misschien niet genoeg kunnen doen.

  Tony [27] reageerde op deze reactie.

 19. @A [26]:

  Het probleem van TON/TROTS is Rita Verdonk.

  Ze heeft meer dan genoeg gelegenheid gehad om haar partij op de kaart te zetten, maar ze is spoorloos en onzichtbaar.

  Zo profileert ze zich bijvoorbeeld ook totaal niet door aan tweede kamer debatten mee te doen.

  Voor de gemiddelde burger komt ze daarmee lui en ongeïnteresseerd over.

 20. Ik vind dit eveneens een eendimensionaal beeld van TON. Ik vind juist TON het meest liberaal van alle partijen. Het is niet anarchistisch, maar dat hoeft ook niet, want een klassiek-liberale partij is wel degelijk selectief qua immigratie van kanslozen. Ik zou het juist zo’n +5 punten willen geven en men kan niet alles verwachten in een keer, maar de juiste koers is ingezet. Met de drugs ben ik het eens met deze schrijven, dat is zeker een groot minpunt. Maar alles in ogenschouw genomen zou ik klassiek-liberalen adviseren om op deze partij te stemmen, al is het maar om het economische hoofdstuk dat zeer welgevallig is richting ondernemers. Allesbehalve socialistisch dus.

  Oscar [29] reageerde op deze reactie.

 21. @Albert S. [28]:

  TON is zeer zeker geen klassiek liberale partij. Wel een stuk minder socialistisch dan de VVD.

  Een partij die voorstander is van een verzorgingstaat, gratis openbaar vervoer, kinderbijslag, een boerkaverbod en ontwikkelingssamenwerking kan ik onmogelijk een klassiek liberale partij noemen.

 22. @Oscar [13]:

  Het probleem is dat het tegenwoordig volkomen onduidelijk is wat ‘links’ is en wat ‘rechts’.

  Hiermee bewijs je dus mijn punt.
  De reden dat het volkomen onduidelijk is, is omdat het niet makkelijk op een links-rechts lijn aan te geven is.
  Dan is het dus niet het antwoord dan maar alle pro-overheidsingrijpen partijen aan de linkerkant te posteren, maar om de dimensies te vergroten.

  Nogmaals, om je serie artikelen simpel en overzichtelijk te houden begrijp ik best dat je deze methode gebruikt, maar dat kan natuurlijk niet betekenen dat ikzelf dan een partij als TROTS maar even gemakshalve links of socialistisch ga noemen. Want in werkelijkheid hebben we natuurlijk niet met die links/rechts lijn te maken.

  Zelfs een x/y assenstelsel zou eigenlijk te kort komen. Zo kun je op de x-as de ecomische visie instellen (van egalitarisme naar volledig vrije markt) en op de y-as de mate van vrijheid (van anarchisme naar totalitarisme).

  Maar er zijn ook factoren als cultuur, religie, racisme, en ga zo maar door die links/rechts neutraal zijn. Zo zou de islam dus moeilijk op de links/rechts lijn in te delen zijn, maar ook op de assenstelsel. Daar komt een extra dimensie voor religie en/of cultuur bij kijken die het mogelijk maakt dat iemand die links is, toch een ‘islamofiel’ kan zijn.

  Denk aan de volgende tegenstellingen die wellicht los kunnen staan elkaar:
  atheisme (of zelfs anti-theisme) vs religie (religieuze dimensie, niet overheid maar god bepaalt de wet, oftewel theocratie)
  cultureel relativisme vs culturele suprematie (culturele dimensie)
  economisch egalitarisme (communisme) vs totaal vrije markt (vrije markt kapitalisme) (economische dimensie)
  rassengelijkheid vs racisme (ras-dimensie)
  isolationisme vs interventie (militaire dimensie)
  anarchie vs overheidsingrijpen (politieke dimensie)
  moreel relativisme (nihilisme) vs morele superioriteit (morele dimensie)

  Voor joden waarschijnlijk een eigen dimensie aangezien de grootste ‘anti-racist’ tevens een fervent anti-semiet kan zijn.

  Zo zijn er waarschijnlijk meerdere dingen te bedenken die zowel op links als rechts kunnen voorkomen en het gebruiken van een rechte lijn zwaar verouderd maken.

  Je kunt bijvoorbeeld denken aan iets als dit (alhoewel waarschijnlijk nog te beperkt):
  http://www.friesian.com/images/3-d-big.gif

  Hier ook meer:
  http://www.kuro5hin.org/story/2005/7/7/281/05051
  http://www.kuro5hin.org/story/2003/6/14/45425/6208

  Hiermee maak ik dus duidelijk dat Rita Verdonk, voor zover ik het zie, wat mij betreft geen socialist is.

  De VVD daarentegen…

  Oscar [31] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.