I 2,5 miljard euro investeren in het onderwijs.

Het onderwijs dient vrij te zijn. Vrij van overheidsbemoeienis en vrij van subsidiering. -1 karaat

II Culturele vorming op school. D66 wil kinderen al op jonge leeftijd bewust laten omgaan met kunst en cultuur. Op school moeten zij kennismaken met bijvoorbeeld performance, theater, beeldende kunst, dans en muziek.

Scholen dienen zelf te mogen bepalen of zij het vak culturele vorming willen geven of niet. – 1 karaat

III Versterking internationaal toezicht op de financiële wereld, met name in Europees verband.

Van toezichthouders valt niets goed te verwachten aangezien het huidige financiele systeem niet deugt. Toezichthouders houden dit systeem in stand. – 1 karaat

IV Tegen protectionisme. De EU-lidstaten waken ervoor om uit elkaar gespeeld te worden. D66 wil beschermende maatregelen die de eigen markt bevoordelen en ontwikkelingslanden schaden afschaffen.

Goed plan. Vrijhandel. + 1 karaat

V Faillissement is een leermoment. D66 wil de positieve houding tegenover ondernemerschap bevorderen door successen te vieren en de faillissementswet aan te passen. Failliet gaan moet geen schande en juridische ellende zijn, maar een leermoment, gevolgd door kansen op herstel, verbetering en vernieuwing.

Inderdaad. Het is een klein drama als een bedrijf failliet gaat, maar geen grote ramp. Faillissement kan een louterende werking hebben voor de betrokkene en voor de samenleving. + 1 karaat

VI Makkelijker bedrijf oprichten. D66 pleit voor eenvoudiger regels en meer deskundigheid bij uitkeringsinstanties met betrekking tot het oprichten van nieuwe bedrijven. Wie vanuit de bijstand een eigen bedrijf opricht, heeft te maken met ingewikkelde regels. Het duurt erg lang voordat starters weten hoeveel ze moeten terugbetalen en er is te weinig kennis bij deze instanties om deze ondernemers te helpen.

Eigenlijk zouden er helemaal geen regels moeten bestaan, maar ik geef dit voorstel het voordeel van de twijfel. + 1 karaat

VII Koopzondag. Gemeenten moeten de mogelijkheid krijgen zelf te bepalen of winkels ook op zondag open mogen zijn. Nu mogen ze dat nog niet. Met ruimere openingstijden worden nieuwe banen gecreëerd en wordt tegemoet gekomen aan wensen van onder meeralleenstaanden en mensen met een drukke baan. D66 wil hiertoe een initiatiefwetsvoorstel indienden.

Hoewel locaal collectivisme minder schadelijk is dan nationaal collectivisme behoren overheden, ook niet de lagere overheden, niets te maken te hebben met openingstijden van de winkels. De enige die openingstijden hoort te bepalen is de eigenaar van de winkel. – 1 karaat

VIII D66 wil dynamische en concurrerende markten: onze welvaartsgroei is gebaat bij goede marktwerking en concurrentie. Marktwerking dus als middel, niet als doel. Een sterke markt heeft een sterke overheid nodig die de randvoorwaarden zet en effectief toezicht houdt.

De vreedzame vrije handeling is niet bedoelt voor ‘onze welvaartsgroei’, maar behoort er te zijn voor het welzijn van het individu. Eigendomsrechten en menselijke handelingen zijn dus geen middel. 0 karaat

IX 0.8% van het BNP voor ontwikkelingssamenwerking. D66 wil dat Nederland dit percentage handhaaft voor het ontwikkelingsbudget. Dit percentage geldt als gemiddelde voor een vierjaarlijkse periode, om ongezonde bestedingsdruk aan het einde van een begrotingsjaar te voorkomen.

Met ontwikkelingsgelden worden hele volken, veelal arme mensen, politiek onderdrukt. Meer dan driekwart van de ontwikkelingshulp verdwijnt in de zakken van corrupte bestuurders en ambtenaren. – 1 karaat

X Tegen downloadverbod. D66 is tegen een downloadverbod. D66 wil de vrijheid op internet garanderen. D66 is dan ook tegen het ‘three-strikes-out’- principe waarbij consumenten na drie vermeende inbreuken op het auteursrecht van het internet worden afgesloten.

Goed punt. Vrijheid op internet!  + 1 karaat

XI Vrijheid van meningsuiting. D66 vindt dat de grenzen van de vrijheid van meningsuiting voor iedereen gelijk moeten zijn, ongeacht de religieuze, culturele of maatschappelijke achtergrond. Haatzaaien en het oproepen tot geweld is strafbaar. Voor het overige vindt D66 dat de botsing van meningen het maatschappelijk debat rijker kunnen maken. Vooringenomen opvattingen, religieuze dogma’s en politieke stellingnames moeten altijd betwist kunnen worden. Er mag dus een grote mate van incasseringsvermogen worden verwacht van mensen. In het publieke debat mag en moet men echter elkaar ook houden aan ongeschreven beschavingsnormen en respect. D66 vindt dat de wettelijke regelingen die stellen dat religieuze opvattingen beschermwaardiger zijn dan andere opvattingen moeten worden geschrapt.

Vrijheid van meningsuiting dient absoluut te zijn want anders is het geen vrijheid van meningsuiting. En uiteraard horen religieuze opvattingen geen privileges te krijgen ten opzichte van niet-religieuze opvattingen. + 1 karaat

XII Mensen zijn vrij in hun kledingkeuze. Echter, als het gaat om werk mogen eisen gesteld worden. Zo kan er kleding worden voorgeschreven omwille van de hygiëne, de veiligheid of de neutraliteit die een bepaalde functie moet uitstralen. Personen die door het dragen van uniforme kleding de neutraliteit van het overheidsgezag symboliseren ( zoals rechters, politiemensen, militairen) mogen geen religieuze symbolen dragen. Als iemand, bijvoorbeeld door het dragen van bepaalde kleding, zijn of haar religieuze opvattingen op een nadrukkelijke wijze naar buiten wil brengen en daarom geen passende arbeid kan vinden, is de betrokkene zelf verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan.

Liberaal punt. + 1 karaat

XIII Veroorzaakte schade zelf vergoeden. D66 meent dat vergoeding van aangerichte schade door daders of hun ouders vanzelfsprekend moet zijn.

Goed punt. + 1 karaat

XIV Identificatieplicht. D66 blijft tegen de identificatieplicht.

Goed punt. + 1 karaat

XV Seksuele voorlichting. Het geven van seksuele voorlichting op school is verplicht. Informeren over seksuele diversiteit – zoals homoseksualiteit – is min of meer verplicht, maar wordt vaak ontdoken. Daarnaast is er te weinig aandacht voor de seksuele zelfstandigheid van meisjes. D66 heeft een voorstel ingediend waarin deze eisen worden aangescherpt en zorgde in de Tweede Kamer voor meer geld om dit soort lokale projecten te financieren.

Scholen dienen zelf te mogen bepalen of zij seksuele voorlichting willen geven of niet. – 1 karaat

XVI Roken ontmoedigen. D66 steunt het tabaksontmoedigingsbeleid en is voor het rookverbod in de horeca.

– 1 karaat

Eigenaren van cafés en restaurants dienen zelf te mogen bepalen of er in hun etablissement gerookt mag worden of niet.

XVII Grootschalige zonne-energie. D66 wil dat de Europese Unie een verdrag sluit met Noord-Afrikaanse landen over investeringen in zonne-energie aldaar en terugleververgoedingen van zonnestroom aan het elektriciteitsnet. Deze zonnestroom kan via hoogspanningsnetten op basis van gelijkstroom efficiënt naar de Noordwest-Europa getransporteerd worden. Nederland moet actief gaan deelnemen aan het Zonne-Energie Plan van de Mediterrane Unie en Nederlandse bedrijven dienen te worden gestimuleerd om deel te nemen aan het DESERTEC consortium voor de toekomstige bouw van tot 100 GW aan zonnecentrales in Noord-Afrika.

Weerzinwekkend voorstel. Men zou haast gaan denken dat Pechtold smeergeld heeft ontvangen om tot dit absurde programmapunt te komen. – 1 karaat

XVIII Meer en gemengd bouwen. D66 wil af van de rigide quota voor sociale woningen bij nieuwbouw. De woningbouw ligt achter op schema. Het aanbod blijft achter bij de vraag. Vooral starters kunnen moeilijk een geschikte woning vinden. D66 wil dat falen herstellen door bij de verkoop van bouwgrond als voorwaarde te stellen dat binnen een vaste termijn werkelijk wordt gebouwd. Daarbij moet veel aandacht zijn voor de kwaliteit van de bouw. Met name in achterstandswijken wil D66 dat er divers wordt gebouwd zodat ook mensen met hoge en middeninkomens er een passend huis kunnen vinden. Segregatie in het onderwijs en achterstanden op de arbeidsmarkt nemen toe als buurten eenzijdig zijn samengesteld.

De overheid dient zich niet met de bouwsector te bemoeien. – 1 karaat

XIX Huurtoeslag. D66 wil dat de huurtoeslag blijft voor diegenen die het echt nodig hebben.

De huurtoeslag van de een gaat ten koste van het inkomen van de ander. – 1 karaat

XX Kraakverbod. D66 is tegen het kraakverbod. Kraken mag niet gecriminaliseerd worden.

Kraken is een criminele activiteit. – 1 karaat

Tegen de wil van de eigenaar over een goed beschikken ís crimineel. Kraken een legale status verlenen staat gelijk met het ontnemen van eigendomsrechten. Niemand behoort het recht te hebben om een pand te betrekken zonder toestemming van de rechtmatige eigenaar en iedere eigenaar van een pand behoort het recht te hebben om zich, desnoods met geweld, te verweren tegen degenen die zonder zijn toestemming zijn pand betrekken. Huiseigenaren behoren in principe het recht te hebben om in hun eigen, kraakgevoelige pand, apparatuur aan te brengen die zulke hoge tonen produceren dat alleen honden het kunnen horen en er zo gestoord van worden dat zij hun eigen baasje aanvallen, miniscule asbestdeeltjes achter te laten, loszittende planken met daaronder een ijzeren val zoals stropers gebruiken als zij grootwild willen vangen te prepareren of het pand te voorzien van loden waterleidingen zonder daar iemand van op de hoogte te stellen. Huiseigenaren behoren in principe het recht te hebben om een, met slag-steek-en vuurwapens uitgerustte, knokploeg af te sturen op degenen die hun pand gekraakt hebben.

XXI Leerplicht verlengen. D66 is voorstander van een leeftijdsonafhankelijke leerplicht. Dat betekent dat iedereen, op het moment dat hij of zij geen werk heeft, verplicht is om door te leren voor een startkwalificatie. Op die manier wordt gewaarborgd dat mensen aansluiting vinden bij de arbeidsmarkt. – 1 karaat

Leerplicht dient men af te schaffen.

XXII Bescherming van homodocenten. D66 komt met een initiatiefwetsvoorstel waarbij de Algemene Wet Gelijke Behandeling zo wordt aangepast dat scholen in het bijzonder onderwijs niet langer het recht hebben om indirect openlijk homoseksuele leerlingen en docenten van school te sturen.

Bij eigendomsrechten en vrij onderwijs hoort de mogelijkheid te discrimineren. – 1 karaat

XXIII Homoseksualiteit in het onderwijs. D66 wil de kerndoelen voor het basis- en voortgezet onderwijs moderniseren, waardoor elke school voorlichting moet geven over homoseksualiteit.

Wat een homovriendelijkheid bij een partij die een politicus van een andere partij uit maakt voor racist omdat hij kritiek heeft op een leer waarin voorgeschreven is homoseksuelen van het hoogste gebouw van de stad te gooien. – 1 karaat

XXIV Voltooid leven. Zelfbeschikking strekt zich voor D66 uit tot het einde van het eigen leven. D66 wil voor alle wilsbekwame volwassenen zoeken naar verantwoorde wegen waarlangs die zelfbeschikking gerealiseerd kan worden, zonder direct een verantwoordelijkheid of claim te leggen bij artsen. D66 staat open voor een volwassen debat over hulp bij zelfdoding aan bejaarden die een hardnekkige en invoelbare doodswens hebben. 0 karaat

Met het open staan voor een volwassenen debat, daar is niets mis mee.

Aantal karaat in de plus: 8

Aantal karaat in de min: 14 

Eindstand: – 6 karaat

Socialistisch (links)

Oscar

51 REACTIES

 1. X Tegen downloadverbod:
  Hoewle ik 100% voor vrijheid van internet ben ben ik wel voor de bescherming van intellectuele eigendom. Als iemand zijn software niet gratis aanbied dienst deze niet gratis beschikbaar te zijn voor iedereen. Dat is diefstal.
  Als je alleen al wil weten waarom de console markt het beter doet dan de Pc game markt in de game industrie, zie dan de download en crackbaarheid van die games .
  Opensource Way to go! maar een spel ontwikelaar ontwikkeld met zijn creativiteit een spel en steekt daar zijn geld in, zijn product dus gratis downloaden of aanbieden zou niet moeten kunnen.

  XI Vrijheid van meningsuiting:
  Ik zou 1/2 karaat hebben gegeven, gezien we ont toch moeten houden aan beschavingsnormen en een zogenaamd respect.
  Als ik de islam of katholieke kerk zonder respect behandel in een debat dan moet dat ook mogen.
  door die beschavingsnormen is de vrijheid van meningsuiting niet absoluut meer

  Voor de rest.. Haleluja, weer een socialistische partij erbij.

  En wij maar denken dat we iets te kiezen hadden al die jaren

  Oscar [2] reageerde op deze reactie.
  Liam [4] reageerde op deze reactie.
  Sander [16] reageerde op deze reactie.

 2. “D66 wil beschermende maatregelen die de eigen markt bevoordelen en ontwikkelingslanden schaden afschaffen.

  Goed plan. Vrijhandel. + 1 karaat”

  Sinds wanneer zijn beschermende maatregelen die de eigen markt bevoordelen vrijehandel?

  Wat onderwijs betreft: Niet dat ik een goed gebruik van de Nederlandse taal wil verplichten, maar het gebruik van de Nederlandse taal zou wat beter kunnen in dit stuk!

  Oscar [5] reageerde op deze reactie.

 3. @HOc Voluerunt [1951]: Er staat dat mensen zich ZOUDEN MOETEN houden aan fatsoens- en respectnormen, maar er staat niet dat ze VERPLICHT zijn om dit te doen. Dat het WENSELIJK is zullen de meeste mensen het wel mee eens zijn.

  En wat betreft internet en downloaden: het middel is erger dan de kwaal. Je moet bij iedereen exact gaan kijken wat hij of zij download en welke sites hij bezoekt (streaming!) wat nog 10x erger is dan de inbreuken op de privacy die momenteel gemaakt worden en derhalve onacceptabel.

  En verder zijn wij tot nu toe wel de partij met de minste karaten in de min, toch?

  Liam Zwitser
  Lid D66
  Campagnevrijwilliger D66 Den Haag

  Oscar [6] reageerde op deze reactie.
  Hoc Voluerunt [10] reageerde op deze reactie.
  Wim [33] reageerde op deze reactie.

 4. @Frankie [1953]:

  “Sinds wanneer zijn beschermende maatregelen die de eigen markt bevoordelen vrijehandel?”

  Men wil deze beschermende maatregelen juist afschaffen. Tenminste, dat wordt beweerd.

  D66 wil beschermende maatregelen die de eigen markt bevoordelen en ontwikkelingslanden schaden afschaffen.

  Een zeer duidelijke zin is het niet. Ik heb er begrip voor als mensen lezen als zou de D’66 beschermende maatregelen willen die de eigen markt bevoordelen en het schaden van ontwikkelingslanden afschaffen.

  Frankie [14] reageerde op deze reactie.

 5. Personen die door het dragen van uniforme kleding de neutraliteit van het overheidsgezag symboliseren ( zoals rechters, politiemensen, militairen) mogen geen religieuze symbolen dragen.

  De politie en het leger zit vol met religieuze symbolliek.
  Pentagrammen en hexagrammen! We komen nu in het verborgen (occulte). Maar goed veel mensen houden het liefst bij de da vinci code.

 6. @Oscar [1956]: TON had ik over het hoofd gezien. Maar de PnvD doet (gelukkig, gatverdamme!) niet meer mee, en TON is nu ook niet echt een serieuze deelnemer aan de verkiezingsstrijd 😀

  Dus van de serieuze opties scoren we nog steeds het best. Nu is het natuurlijk wel zo dat van de grote partijen de PVV nog op de toetssteen moet, mischien scoort die beter… welke partijen moeten er nu eigenlijk nog en voor wanneer staan ze in de planning?

  Oscar [12] reageerde op deze reactie.
  Albert S. [30] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) [31] reageerde op deze reactie.

 7. Ik snap nog steeds niet wat Libertariërs tegen het begrip intelectueel eigendom hebben. Goed, als je kopieert heb je er twee en daarom kun je het geen diefstal noemen. Maar “diefstal” is eigenlijk gewoon een naam in deze en misschien wel het verkeerde woord.

  Maar daar gaat het niet om. De kern van eigendomsrecht is dat het mensen zin geeft om iets nuttigs te doen, waarbij men de vruchten mag plukken van de gemaakte arbeid.

  Waarom zou iemand een boek schrijven als ie maar één exemplaar verkoopt en de rest van de wereld kopieert het? Dan pluk je dus duidelijk niet de vruchten van gemaakte arbeid.

 8. @Oscar [1952]:
  ” In het publieke debat mag en moet men echter elkaar ook houden aan ongeschreven beschavingsnormen en respect.”
  @Liam [1954]:
  Met de tendens van de etatisten is dit niet vrijblijvend, en zullen er regels komen in debatten met die ingeschreven fatsdoensnormen in het achterhoofd.
  Voorwaarde voor gedrags code in een debat onder individuen vanuit de staat omschreven is geen goed punt, vooral niet als beleidsmakers dit zeggen.
  Als er geen beleid op gemaakt zou worden zou het niet gezegdc worden.

  Wat betreft de kwaal minder erg dan het middel.
  Een poliotie kan net zo goed deze sites bezoeken en downloaden, de connecties die gemaakt worden staan open en krijg je verbinding mee.
  hier hoef je niemand zijn privacy voor te schenden, alleen de mensen die dus hun internet poorten open zetten om die file te delen met anderen volgens P2P.

  Iedereen die ” Wireshark” of andere programma’s heeft gebruik weet hoe dit werkt en dus is een kijkje in je computer overbodig, bij het downloaden van et bestand kan je precies zien met wie je het deelt.

  Het mag niet zo zijn dat een ontwikkelaar die veel tijd stopt in het ontwikkelen van een product de dupe wordt van kopieerders.
  Da’s ook zijn eigendom en dient beschermd te worden

  Liam [11] reageerde op deze reactie.
  Oscar [13] reageerde op deze reactie.

 9. @Hoc Voluerunt [1960]: Ik download erg veel spullen, om de simpele reden dat ze hier niet te koop zijn (geen licentie). De rechthebbenden staan dit meestal oogluikend toe (ze verkopen merchandise en maken zelf geen kosten. En ze vinden het leuk als hun werk gewaardeerd wordt.)

  Maar ik gebruikt nooit torrents, maar altijd óf directe downloads (bv. megaupload) óf online streaming sites.

  En nu mag jij me vertellen hoe jij erachter wilt komen welke mensen een streaming-video site bezoeken zonder van iedereen in de gaten te houden welke sites hij bezoekt. En het is dus níet zo dat iedereen die die stream site bezoekt per definitie illegaal bezig is en dus zijn recht op privacy heeft verspeelt, want er zijn ook mensen die naar dezelfde sites toegaan voor de legale videos.

  Wat betreft de vrijheid van meningsuiting: er staat ONGESCHREVEN. Dit betekent dus per definitie dat de staat helemaal niets dient voor te schrijven!

 10. @Liam [1958]:

  http://www.vrijspreker.nl/wp/2010/05/de-vvd-op-de-libertarische-toetssteen/

  Ook de VVD komt er minder bedroevend slecht van af dan de D’66.

  “Maar de PnvD doet (gelukkig, gatverdamme!) niet meer mee, en TON is nu ook niet echt een serieuze deelnemer aan de verkiezingsstrijd”

  Ik vind de PNVD vergeleken met de andere partijen een stuk minder pervers.

  “welke partijen moeten er nu eigenlijk nog en voor wanneer staan ze in de planning?”

  Alleen de PVDA en de PVV komen nog op de toetssteen. De PVDA volgende week en de PVV de week daarop. De zaterdag voor de verkiezingen zal er een artikel komen om de serie af te sluiten (met overzicht).

  R. Hofkamp [34] reageerde op deze reactie.

 11. @Hoc Voluerunt [1960]:

  “In het publieke debat mag en moet men echter elkaar ook houden aan ongeschreven beschavingsnormen en respect.”

  Ja, maar volgens mij is dit onderdeel van hun punt iets dat in politieke zin geen betekenis heeft. Als Balkenende zegt ‘zo gaan we niet met elkaar om’ of ‘we moeten met respect met elkaar om gaan’ of ‘fatsoen moet je doen’ dan is dat niet op te vatten als een uitspraak met een politieke strekking. Bovenstaande uit het D’66 programma is Balkenendetaal. Correct me if i’m wrong.

 12. @HOc Voluerunt [1951]: Hoewle ik 100% voor vrijheid van internet ben ben ik wel voor de bescherming van intellectuele eigendom. Als iemand zijn software niet gratis aanbied dienst deze niet gratis beschikbaar te zijn voor iedereen. Dat is diefstal.

  Wat ook je opstelling in dezes mag zijn: accepteer dat je ook niet tegen ‘de regen’ kunt zijn. Die blijft toch wel vallen…

  vrijeradikaal [29] reageerde op deze reactie.

 13. D66 is een soort libertarisme-light partij. Economische en sociale vrijheid maar niet echt. Typisch een voorbeeld van een Nederlandse partij die de klok heeft horen luiden maar niet weet waar de klepel hangt. Gevoelsmatig zitten ze in de buurt, maar ze denken niet in systematische principes en daarom komt het niet goed uit de verf.
  Iets wat je bij veel partijen (ook nieuwe partijen) terug ziet. De sleutel vraag is: hoe introduceer je systeemdenken in het huidige politieke spel dat uitgaat van one-liners en de waan van de dag.

 14. @LvM [1967]:

  D66 wil beschermende maatregelen die de eigen markt bevoordelen en ontwikkelingslanden schaden afschaffen.

  Deze zin is gewoon ambigu. Hij kan betekenen dat D66 voorstander is van protectionisme en tegen het schaden van ontwikkelingslanden, maar hij kan ook betekenen dat D66 tegen protectionistische maatregelen is die de eigen markt bevoordelen en ontwikkelingslanden schaden. Deze onduidelijkheid hadden de schrijvers van het programma kunnen weg nemen door een komma te plaatsen achter ‘bevoordelen’ en voor ‘afschaffen’.

  @beek [1965]:

  Dank u. Een compliment uit onverwachte hoek. 🙂

 15. Ik stel voor om voorgoed de hele overheid op te doeken. Het enige wat ze doen is iedereen in problemen brengen, jouw geld uitgeven en lekker oorlogje spelen over de gehele wereld. Ze doen niets maar dan ook niets dan het omgekeerde wat de burger wil en van ze verwacht. Een groot bilderberger rozenkruizer vrijmetselaar nest is het!

  Oja, wist je trouwens dat inkomsten belasting sinds WWII pas is ingevoerd? net zoals het identiteits-bewijs? (eerst voor Joden, en daarna voor heel Nederland) om het land op te bouwen! Daarvoor bestond het niet eens, en waren we rijker dan ooit.

  Oscar [22] reageerde op deze reactie.
  Devidas [23] reageerde op deze reactie.

 16. @Sasha [1970]:

  “net zoals het identiteits-bewijs? (eerst voor Joden, en daarna voor heel Nederland) om het land op te bouwen!”

  Het identiteitsbewijs werd voor heel Nederland ingevoerd. In elk identiteitsbewijs van een jood werd een grote J gestempeld.

  Ik zou graag eens een artikel schrijven over de wetten die door de nazi’s zijn ingevoerd en na de oorlog niet terug gedraaid. Weet u meer?

 17. @Sasha [1970]:
  Je hebt wel wat alternatieven… je kan verhuizen…naar een land met relatief veel economische vrijheid en een stuk minder sociale, zoals Singapore.
  Wat ik me steeds meer afvraag is of het mogelijk is elk type overheidsinterventie te plaatsen in een schaal van vrijheidsberoving. Ongeacht of het nou dwangmaatregelen zijn om je geld in te leveren of je sociale vrijheid te verminderen.

  Hoeveel “moeite” kost het mij om 100 euro te produceren en weer in te leveren aan de staat. En hoeveel “moeite” kost het mij om een bezwaarschrift te sturen zodat de pandgestapo me deur niet intrapt.

  Ik denk dat als je alles gaat vergelijken dat je er in een land met economische vrijheid een stuk beter af bent dan in een land met alleen sociale vrijheid. Je verspilt minder moeite, minder energie.

  Het is erg moeilijk precies vast te stellen allemaal (misschien dat ik er een artikel van maak, of iemand anders ooit) maar als de waarheid boven water komt zal waarschijnlijk blijken dat de zogenaamde vrijheid in westerse landen één grote dikke hoax is.

  Er is een schijnvrijheid. Je hebt het gevoel dat je je vrij kan bewegen maar je zit in een rat race. Je komt niet vooruit omdat het erg moeilijk is investeringskapitaal op te potten door de staatsroof.

  Als je er goed over na gaat denken is het zeer beangstigend, zeer triest dat er zoveel van jouw leven gestolen wordt. Ik probeer het nog een jaar of 10 – 15 hier en daarna ben ik weg naar een land met meer economische vrijheid (en onder de streep dus vermoedelijk een stuk meer totale vrijheid).

  Liam [25] reageerde op deze reactie.

 18. hoe willen ze dan de Faillissementwetgeving aanpassen? zodat het nog makkelijker is voor de ondernemer om onder de door hem/haar aangegane verplichtingen uit te komen en de crediteuren (na de bevoorrechte fiscus aka ‘ Ontvanger’ ) in de kou te laten staan met niet wettelijk afdwingbare vorderingen? lijkt me weinig libertarisch, zoals zoveel ‘ positief’ recht.

  Fugy [27] reageerde op deze reactie.

 19. @Devidas [1973]:

  Ik dacht dat Singapore redelijk bijtrok de laatste tijd qua persoonlijke vrijheden. Zo is er recentelijk een agerating-systeem ingevoerd voor media zoals games en films zodat deze niet meer verboden worden voor volwassenen.

  En er schijnen geen massa’s ontvoeringen enzo te zijn…

  Een “benevolent dictator” is dan mischien principieël slecht, maar in de praktijk wel het prettigst om onder te leven, niet in het minst omdat je zeker weet dat je (grote) sociale vrijheid niet democratisch ingeperkt kan worden — het is immers een dictatuur.

  Liam
  Lid D66 en JD
  Campagnevrijwilliger afdeling Den Haag

  Devidas [28] reageerde op deze reactie.

 20. De hele downloaddiscussie ligt godzijdank buiten de klauwen van de politiek. Een van de grote zegeningen van internet, wellicht het eerste medium ter wereld dat mensen als volwassen en vrij beschouwd. Zo keert uiteindelijk de (technologische) wal het (politiek-totalitaire) schip.

  Fugy [27] reageerde op deze reactie.

 21. @Liam [1975]:
  Hallo Liam. Allereerst welkom, heb je hier nog niet eerder zien reageren.

  Ben zelf een principieel libertariër, maar de Haagse D66 ken ik “op afstand” goed (Marjolijn de Jong), zeker omdat ze redelijk tegen privacy schendende maatregelen in Den Haag zijn. Maar vooral omdat ze tegen de gebruikersruimten zijn. Maar dat is een lang verhaal, jarenlang juridisch getouwtrek tegen de gemeente dat kennissen van mij voeren waar ik je niet mee zal vervelen.

  Wat betreft Singapore, ik weet niet over welke “benevolent dictator” je het hebt, maar als het gaat over de heer Lee Kuan Yew gaat kan ik kort maar krachtig zijn: die man is een absolute held voor mij. Ik adviseer je youtube open te gooien en die naam in te typen en alles af te luisteren waar hij spreekt. Het is een oude pragmaticus die over heel veel wijsheid beschikt.

  Een man die gewoon zijn leven opoffert en 30 jaar keihard knokt om van een stukje stront (klinkt hard, maar zo ziet de rest van de wereld je als derde wereld land) en moeras en arme boeren een paradijs maakt. Althans, de weg vrij maakt zodat de bevolking er zelf een paradijs van kan maken. In Nederland moeten we het doen met Wouter Bos. De man die van een van de slechtste filosofiën ooit naar een nog slechtere overstapt (van socialisme naar corporatisme), en als het land failliet is doodleuk huisvadertje gaat spelen. Donder toch op man. Dat soort mensen moeten ze aan de ballen ophangen.

  Ik loop weer te ranten, het zit me hoog vandaag mensen.

 22. @Sander [1966]:

  Hoewle ik 100% voor vrijheid van internet ben ben ik wel voor de bescherming van intellectuele eigendom. Als iemand zijn software niet gratis aanbied dienst deze niet gratis beschikbaar te zijn voor iedereen. Dat is diefstal.

  Wat ook je opstelling in dezes mag zijn: accepteer dat je ook niet tegen ‘de regen’ kunt zijn. Die blijft toch wel vallen…

  Intellectuele eigendom…..zou iemand mij eens precies kunnen vertellen wat hier onder wordt verstaan ?

  Heeft bijvoorbeeld William Jefferson Gates ( de derde ( echt zo heet hij ) )het intellectuele eigendom van DOS en WINDOWS ?.

  Iedereen die enigermate verstand heeft van software , weet dat Microsoft niets meer of minder heeft gedaan dan al bestaande programma’s te modificeren en onder een nieuwe naam te herintroduceren .

  QDOS86 ( Quick and Dirty Operatingsystem -for the INTEL 80-86 CPU )is herbenoemd tot MSDOS ( MicroSoft Disk Operating System ).

  Voor 1985 noemde men software die met iconen en (mouse) pointers werkte ” windowing software “, en is voor het eerst bij de grote massa geïntroduceerd door Apple ( die het weer had afgekeken van Rank Xerox ) , die weer geïnspireerd waren door de Engelse wiskundige Alan Turing ( ja..die van Collosus waarmee de Duitse Enigma code is gebroken ).

  En in facto weer een voortzetting is van die oude radar schermen , uit WOII en welke in Defensie systems( zelfs met een geheugenfunctie !) al household waren in de USA begin jaren 60.
  En een ontwikkeling waren van IBM / Fairchild / Rheaton / Hughes enz, enz , die collectief de hardware voor de huidige computers ontwikkelde.

  Aardig is het om ook nog even te vermelden dat DRDOS ( Digital Research Disk Operating System ) , een volledig MSDOS compatible besturingssysteem had uitgerust met GEM ( Graphic Environmental Manager ) , dat exact het zelfde deed als het MS- Windows alleen een paar jaar eerder.
  *note* Het was infacto Digital Research die de licentiehouder was van CPM ( Control Program for Microcomputers) , waar IBM een opdracht voor DOS had geplaatst bij DR als MS.
  CPM draaide alleen op een Intel 8085 microprocessor ( 8bits ) en IBM wilde een 16 bits variant voor hun nog te introduceren Personal Computer.

  Mooi verhaal he ?

  Intellectueel eigendom is BULLSHIT !

  Er bestaat GEEN Intellectueel eigendom , heeft nooit en nimmer bestaan.

  Wat u nu aanschouwd is niks meer dan een scam van politiek , Industrie en juristerij om een NIEUW begip binnen de samenleving te pressen.

  Is een atoom Intellectueel eigendom ?
  De bijbel….jouw DNA ?

  Goh Alexander heeft goed geluisterd in de loge.

  Begin een controverse ( voor en tegenstanders en zo ), die uiteindelijk in het voordeel van de hoeders der Intellectueel eigendom wordt beslist.
  ( je hoeft geen raketgeleerde te zijn om uit te vogelen waar dit binnen redelijke termijn heen gaat )

  Wat goed he dat de gemiddelde Nederland het geheugen gelijk een goudvis heeft , een keer de kom rond : en hij weet al niet meer of hij van links of rechts is gekomen.

 23. @Liam [1958]: Liam, TON is wel echt een serieuze deelnemer, kijk maar naar de lokale verkiezingen. Het was niet zo lang geleden dat D’66 ook maar een zetel had, maar dankzij de PVV is D’66 gaan groeien om zich als tegenstander op te werpen. Nu dat de PVV omlaag gaat, gaat D’66 ook omlaag. Heel opmerkelijk allemaal. Dat komt omdat D’66 zich nooit heeft kunnen profileren als een partij met echte standpunten, het was vlees noch vis, zoals Bolkestein dat indertijd noemde. Met TON weet ik waar we aan toe zijn en dat is tot nu de meest liberale partij en geen socialistisch-corporatistische Eurofiele beweging als D’66. Ik zou geen enkele liberaal D’66 aanbevelen om op te stemmen. Bovendien is de heer Pechtold een enorme demagoog, waar ik als persoon altijd afkerig van ben.

  Oscar [32] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.