I Vitale en pluriforme journalistiek is cruciaal voor iedere democratie. De sector staat echter onder druk. De media zullen daarom moeten vernieuwen om hun functie te blijven vervullen. De publieke omroep zal zich in de volgende concessieperiode verder moeten aanpassen aan de veranderende technologie en het veranderd kijkgedrag. Om de pluriformiteit in het media aanbod te kunnen garanderen, blijft een sterke publieke omroep van levensbelang. Omroepen moeten multimediaal werken en diversiteit bieden. De publieke omroep is de eerst aangewezene voor het uitzenden van grote sportevenementen en voetbal. De krantensector zal, om te overleven, verregaand moeten innoveren. Samenwerking met omroepen moet mogelijk zijn. Daarom zullen wettelijke beperkingen zoveel mogelijk verdwijnen. Het lopende experiment met ondersteuning van innovatie door het Stimuleringsfonds voor de Pers verdient, indien succesvol, navolging.

Het samenwerken van kranten met publieke omroepen houdt een vorm van subsidiëring van de krantensector in. Een zeer kwalijke zaak. – 1 karaat

II Het minimumloon biedt mensen de garantie van een menswaardig bestaan. Wij wijzen daarom langdurig werken onder het minimumloon af. Wij koppelen het minimumloon aan de loonontwikkeling in de markt. Ook de uitkeringen blijven gekoppeld aan deze loonontwikkeling.

Een minimumloon houdt in dat iedereeen met een arbeidsproductiviteit lager dan dit minimumloon geen werk zou kunnen vinden en afhankelijk zal zijn van liefdadigheid en zwart werken. – 1 karaat

III De aanstaande besparingen die nodig zijn om de overheidsfinanciën op orde te brengen doen vaak meer pijn bij mensen met een laag inkomen dan bij mensen met een hoog inkomen. Dat vinden wij oneerlijk. Eerlijk delen betekent dat wij van mensen met een zeer hoog inkomen of een zeer hoogvermogen een bijdrage vragen. Wij voeren een solidariteitsbijdrage in: een nieuw belastingtarief van 60% over het belastbaar inkomen boven 150.000 euro.

Ik zou het eerlijk vinden als de PVDA zou toegeven dat zij niet voornemens is van mensen met een zeer hoog inkomen of een zeer hoog vermogen een bijdrage te vragen, maar dat zij voornemens is om mensen met een hoog inkomen of een zeer hoog vermogen te ontvoeren en te gijzelen zodra zij ‘neen!’ zeggen als hen om een bijdrage gevraagd wordt. Solidariteit kan alleen vrijwillig zijn. Er is derhalve dan ook geen sprake van een solidariteitsbijdrage. De PVDA wil eenvoudigweg van elke euro die mensen verdienen boven de 150.000 euro 60 eurocent inpikken. Zoiets is crimineel. – 1 karaat

IV Europa is de bewaker van de integriteit van financiële instellingen. De PvdA wil een sterk Europees toezichtsysteem waarin alle toezichthouders en centrale banken echt samenwerken. Het Groei- en Stabiliteitspact dient zo te veranderen dat we scherpere sancties kunnen opleggen aan landen die zich niet aan de afspraken houden. Bij de normering dient de schuld- en houdbaarheidspositie ten opzichte van de tekortpositie aan belang te winnen.

‘Europa’ is een door en door corrupt kartel van agressiemonopolisten. De PVDA wil een corrupt financieel systeem in stand houden. De PVDA wil een systeem met ongedekt geld en kredietexpansie in stand houden. De PVDA wil een systeem waarin mensen worden aangezet schulden te maken, terwijl sparen wordt bestraft, in stand houden. – 1 karaat

V Wij streven binnen de EU naar gemeenschappelijke criminaliteitsbestrijding en naar een gemeenschappelijk asiel- en migratiebeleid, zonder dat daarbij de bescherming van onze privacy gevaar loopt.

Dat de PVDA criminaliteit wil bestrijden zonder dat daarbij de bescherming van privacy gevaar loopt is nobel, maar de EU is een kartel van agressiemonopolisten en criminaliteitsbestrijding kan het beste door decentralisering geschieden. Een gemeenschappelijk asiel- en migratiebeleid zou een ramp zijn. Mensen hebben er niet om gevraagd dat er nog meer mensen op de vruchten van hun arbeid parasiteren. – ½ karaat

VI Nederland schuwt in haar bilaterale relaties de kritische politieke dialoog niet. Landen waarmee we een relatie onderhouden spreken we aan op de invloed van politieke machtsverhoudingen op de ontwikkeling van hun land en haar burgers. Goed bestuur is cruciaal, corruptie bestrijden we en versnippering gaan we tegen.

Met het voeren van een dialoog is niets mis. 0 karaat

VII De vrije markt kent beperkingen. Het mag nooit meer gebeuren dat een hele economie, aan de rand van de afgrond wordt gebracht door falende markten, falend toezicht en falende moraal. We dienen te leren van de gebeurtenissen van de afgelopen tijd. Veel maatregelen zullen alleen maar effectief zijn in internationaal verband. Maar we zullen ook nationale maatregelen moeten nemen. Een relatief klein land als Nederland is bijzonder kwetsbaar als grote banken in de problemen komen. De risico’s voor de Nederlandse belastingbetaler moeten beheersbaar blijven, ook als dat slecht is voor het vestigingsklimaat voor financiële instellingen.

De suggestie wordt gewekt als zou de huidige economische crisis niet aan regeringsingrijpen maar aan de vrije markt liggen. Bij de PVDA heeft men blijkbaar niets van economie begrepen. Als de PVDA werkelijk wil leren van de gebeurtenissen van de afgelopen tijd dan doet zij er goed aan zich eens grondig in de oorzaken van de crisis te verdiepen. De privileges die overheden geven aan banken, het fiatgeld dat overheden de burgers door de strot duwen, de kredietexpansie, banken aansporen mensen die niet kapitaalkrachtig zijn hypotheken te verlenen, fractaal reserve bankieren beschermen, incompetente banken ‘redden’ etc. Allemaal overheidsbeleid. – 1 karaat

VIII De PvdA wil het zogenoemde scheefwonen ontmoedigen: mensen met een hoog inkomen bezetten woningen met een relatief lage huur. In sociaal-economisch zwakke wijken is dit echter minder problematisch. Scheefwonen kan worden geaccepteerd in het geval het positief bijdraagt aan de sociaal economische diversiteit in de wijk.

Huiseigenaren en huurders dienen zelf te bepalen welk huurcontract zij willen tekenen. Scheefwonen is een non-probleem. – 1 karaat

IX De fiscale behandeling van het eigen huis omvat de hypotheekrente- aftrek, het eigen- woningforfait en de overdrachtsbelasting. De PvdA wil dit dure, complexe en inefficiënte systeem geleidelijk aanpassen. Verstoring van de woningmarkt moet in deze overgangsperiode zoveel mogelijk worden voorkomen. En woningeigenaren moeten zich kunnen aanpassen aan de noodzakelijke veranderingen.

0 karaat

X Vanaf 2014 zal gedurende een periode van 30 jaar1 een nieuw stelsel worden ingevoerd wat er toe moet leiden dat uiteindelijk alle huizenbezitters met hypotheekschuld een hypotheekrente-aftrek van 30% krijgen voor de rente over een schuld van maximaal de gemiddelde huizenprijs. Het maximale aftrektarief zal vanaf 2014 in stapjes van 1%-punt per jaar omlaag worden gebracht naar 30%. De maximale schuld waarover renteaftrek mag worden genoten bedraagt in 2015 1 miljoen euro. Deze zal in 30 stapjes worden afgebouwd naar het bedrag van de dan geldende gemiddelde huizenprijs.

0 karaat

XI Dat vragen we van iedere burger van dit land. Iedereen moet ruimte bieden aan en respect hebben voor tradities, gewoontes en religies van anderen. Iedereen moet in vrijheid zijn of haar geloof kunnen belijden en er ook in vrijheid afstand van kunnen doen.

Natuurlijk dient iedereen in vrijheid zijn of haar geloof te kunnen belijden en er ook in vrijheid afstand van kunnen doen. Echter kan men niet van mensen eisen dat zij respect moeten hebben voor alle tradities, gewoontes en religies van anderen. Niet iedereen kan bijvoorbeeld respect opbrengen voor een traditie waarbij een jonge vrouw, waarover geroddeld wordt, vermoord wordt om de eer van de familie te herstellen. Niet iedereen kan respect opbrengen voor de gewoonte bij jonge meisjes de clitoris, binnenste schaamlippen en buitenste schaamlippen geheel weg te snijden met een roestig mes en vervolgens het uiteinde van de schede dicht te naaien (enkel nog een kleine opening open latend voor het menstruatiebloed). En niet iedereen heeft respect voor een ideologie die discriminatie van anderen en gewapende strijd tot speerpunten heeft. 0 karaat

XII Een geslaagd integratiebeleid vraagt om een overheid die haar taken serieus neemt. De overheid bewaakt de rechtstaat door een consequente verdediging van de daarin neergelegde vrijheden. De overheid treedt consequent op bij de handhaving van de aan die vrijheden gestelde grenzen. En de overheid schept van kansen, het bestrijdt achterstelling en achterstand en het investeert in ieders talent. Goed onderwijs, inclusief de voorschoolse opvang, actief arbeidsmarktbeleid tegen de jeugdwerkloosheid, onderwijsbeleid, het bestrijden van discriminatie; het hoort er allemaal bij.

Integratie wordt mensen opgedrongen. Onderwijs is geen overheidstaak. Discriminatie is een natuurrecht. Bij eigendomsrechten en vrijheid van meningsuiting hoort het recht te discrimineren. – 1 karaat

XIII Radicalisering vroegtijdig en actief tegengaan kan terrorisme voorkomen. Radicalisering bestrijd je het best door mensen te binden aan de samenleving. Goede voorlichting maakt weerbaar. Het bieden van perspectief op werk en wonen zijn een probaat tegengif, net als een stabiele opvoeding en gezinsleven. De omgeving moet alert zijn op signalen van met name jongeren die dreigen te radicaliseren.

Radicalisering heeft niets te maken met sociaal-economische omstandigheden. Terroristen zijn vaak hoogopgeleide mensen. Ayman al-Zawahiri is arts. Mohammed Atta was ingenieur. – 1 karaat

XIV Terrorismebestrijding en het voorkomen van aanslagen zal ook in de komende jaren de nodige inspanningen vragen. Nederland kan dat niet alleen en samenwerking in internationaal verband blijft hierbij van belang. Wel moeten we kritisch kijken naar de effectiviteit van de maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen. Staan die voldoende in verhouding staan tot de bescherming van de privacy? Samenwerking tussen de verschillende overheidsdiensten kan efficiënter zonder afbreuk te doen aan de effectiviteit. Het opslaan van allerlei privégegevens van burgers, bijvoorbeeld als men vliegt, is voor de PvdA alleen aanvaardbaar als dat een direct en aantoonbaar effect heeft in de bestrijding van terrorisme.

+ ½ karaat

XV De buurt is van zijn bewoners. De vrijheid van deze burgers is sterk afhankelijk van veiligheid. Wie zich niet veilig voelt gaat ‘s avonds de deur niet meer uit voor de bewonerscommissie. Als het niet veilig is, spelen de kinderen niet op straat. Als je je niet veilig weet, kun je als homo niet eens hand in hand over straat lopen. Daarom is veiligheid zo essentieel. Maar ook veiligheid is oneerlijk verdeeld. Juist kwetsbare wijken met veel lage inkomens zijn het meest onveilig.

0 karaat

XVI De toegenomen individualisering en diversiteit hebben geleid tot uiteenlopende leefstijlen en minder vanzelfsprekend gedeelde waarden. Het versterken van dat wat we gemeenschappelijk hebben draagt bij aan vitale gemeenschappen. Daarbij past intolerantie noch onverdraagzaamheid. Integratie gaat niet vanzelf. De boel bij elkaar houden vraagt heel veel; van de overheid en van alle burgers.

‘De boel bij elkaar houden…’ Het is geen satire; het staat er letterlijk. – 1 karaat

XVII Technologische veranderingen, toenemend zelfbewustzijn bij burgers en een toename van nieuwe ziekten (zoals de ziekte van Alzheimer) leiden tot nieuwe medisch-ethische vragen. Voor de PvdA is het beginsel van zelfbeschikking leidend, maar altijd in samenhang met menselijke waardigheid, goede zorg en beschermwaardigheid van het leven. Om orgaandonatie te bevorderen steunen wij een systeem waarbij in principe iedereen donor is tenzij je daar actief bezwaar tegen hebt aangetekend. De overheid benadert iedereen actief benaderd om een keuze te maken.

Wat fijn dat er een keuze is! Van de PVDA hebben mensen dus in principe recht op de eigen organen. Wel eerst actief bezwaar aantekenen wanneer men niet wil dat er in je lichaam gesneden wordt. 0 karaat

XVIII De komende jaren zal er meer aandacht moeten gaan naar de kwaliteit van leven in de laatste levensjaren, waaronder een vrijwillig levenseinde en stervensbegeleiding.

Aandacht is gratis. 0 karaat

XIX Gezondheid is oneerlijk verdeeld. Je levensverwachting hangt vaak af van de buurt waarin je woont of de van de opleiding van je ouders. Dat vinden wij niet passen in een fatsoenlijke samenleving. Slechte gezondheid gaat samen met hoge kosten en staat participatie in de weg.

Nee maar! De PVDA wil naast geld, macht en kennis nu ook al de gezondheid ‘eerlijk’ over de bevolking verdelen.

Je levensverwachtig hangt niet samen met de opleiding van je ouders en (uitgezonderd gifwijken) ook niet met de buurt waar je woont, maar met je genetische aanleg, levensstijl, intelligentie, vaardigheden, belangstelling en discipline. Bij de PVDA is men wél in staat om CBS-statistieken te lezen maar niet in staat om na te denken. 0 karaat

XX Onze conclusie is dat goede gezondheidszorg niet zonder solidariteit kan. Tussen ziek en gezond, jong en oud, hoge en lage inkomens. Iedereen telt mee.

Solidariteit staat bij de PVDA gelijk met dwang. De PVDA kent alleen een ‘solidariteit’ die henzelf niets kost. – 1 karaat

XXI De PvdA is voorstander van het verlagen van Europese landbouwsubsidies. We hebben de Europese boeren hard nodig, maar wel op een andere manier. Oude inkomens- en exportsubsidies en de genereuze opkoopregelingen moeten plaatsmaken voor Europees beleid dat is gericht op versterking van het platteland. Dat is goed voor het landschap, de ecologie en biodiversiteit en het voorkomt dat we de internationalehandel in landbouwproducten verstoren. Daar hebben juist ontwikkelingslanden veel last van.

Landbouwsubsidies dienen niet verlaagd, maar afgeschaft te worden. 0 karaat

XXII Nederland voert een bankbelasting in, liefst in internationaal verband. Nederland steunt initiatieven voor het scheiden van meer en minder risicovolle bankactiviteiten. Er komt een moderner faillissementsrecht voor banken. Hierbij werken we het idee van een banktestament (living will) verder uit. Het wordt mogelijk om ook obligatiehouders mee te laten betalen bij bancair falen (convertible capital). Een nieuwe nationalisatiewet stelt de overheid in staat om onder uitzonderlijke omstandigheden banken te nationaliseren, bijvoorbeeld als de rekening voor de belastingbetaler te hoog dreigt op te lopen.

De PVDA wil het huidige, uiterst destructieve, systeem in stand houden en denkt zaken te kunnen oplossen door er meer regulering tegen aan te smijten. Uiterst onverantwoord.- 1 karaat

XXIII Banken moeten kleiner en transparanter. Natuurlijk moeten Nederlandse ondernemers ook in het buitenland op dienstverlening van hun bank kunnen rekenen. Maar Nederlandse banken zullen kleiner moeten zijn dan in het verleden het geval was. Anders zijn de risico’s voor de belastingbetaler te groot als het misgaat. We bereiken dit door hogere kapitaaleisen te stellen en door strenger toezicht te houden op het risicomanagement.

Hiermee borduurt de PVDA voort op de eigen waanzinnige reguleringsvoorstellen met betrekking op de bancaire sector. Uiteraard wordt het huidige financiële systeem niet aangepakt omdat socialisten er veel voordeel bij hebben. In een wereld waarin banken niet aan fractaal reserve bankieren doen en men geld niet kan bijdrukken zou het nu eenmaal niet lonen om schulden te maken. 

– 1 karaat

XXIV Ondersteuning kleine ondernemers. Wij streven naar één winstbox in de belastingen voor ondernemers en naar afschaffing van het urencriterium. We stimuleren starters en doorgroeiers. De aftrek voor starters gaat omhoog evenals de MKBwinstvrijstelling. Tegelijkertijd verlagen we de zelfstandigenaftrek.

0 karaat

Aantal karaat in de plus: ½ karaat

Aantal karaat in de min: 12 ½ karaat

Eindstand: – 12 karaat

Radicaal socialistisch (radicaal links)

Oscar

Naschrift: de foto is niet het resultaat van een bewerking met een, digitaal, fotobewerkingsprogramma. Het gaat om een echt theezakje dat onderdeel is van het materiaal voor de verkiezingspropaganda van de PVDA. Soms schijnt de werkelijkheid meer surrealistisch dan in satirische fictie.

8 REACTIES

 1. Ik zeg het niet graag maar kan iemand geen valium bom onder het partij congres leggen?
  geen explosie maar een 4 jarige slaap door medicatie d.m.v. gas ofzo.
  Die mensen werken het lnd de grond in en iedere burger die er in leeft.
  In het ieder geval kan ik dadelijk als iedereen deze imbicielen stemt mijn halve familie uitzwaaien.. die hebben allemaal wat kapitaal en die zien hete cht niet zitten om onder dwang solidair te zijn met paraciterende non-arbeiders en staat.
  Dag oom, Dag Vader, Dag Tantes en Neven en Nichten.
  Een prettige reis naar het belasting paradijs

 2. Valt me nog mee die 12,5 karaat. De PvdA heeft al decennia niets van de economie begrepen, dat was altijd duidelijk in hun verkiezingsprogramma’s en hun beleid. Iedereen jat mee. De laatste was Willem Drees, die begreep dat je nooit meer kon uitgeven dan dat er binnenkwam.

  Oscar [5] reageerde op deze reactie.

 3. @Albert S. [4]:

  “Valt me nog mee die 12,5 karaat.”

  Dat komt omdat de andere helft van de standpunt nietszeggend is. De SP staat veel dieper in de min, maar die partij presenteert zich niet als een gematigde partij links van het midden.

  Het CDA kon het aantal karaten in de min ook beperken door een hele serie nietzeggende voorstellen.

  Albert S. [6] reageerde op deze reactie.

 4. @Albert S. [6]:

  Natuurlijk. Maar de Nederlandse politiek bestaat uit extremisten die zich gematigd voordoen (PVDA, CDA, VVD, D66, Groen Links) en extremisten die er geen geheim van maken extremistisch te zijn (SP, NCPN).

  Heel veel partijen komen met nietszeggende punten zoals ‘vrijheid van meningsuiting is een groot goed maar er zijn zekere fatsoensnormen’ en ‘de vrije markt is een groot goed, maar er is wel een marktmeester nodig’.

 5. Op de jamboel die er heerst kan je bijna niet meer reageren, elkaar maar bezig houden daar begint het op te lijken, maar presteren, daar hebben ze blijkbaar nooit van gehoord! Zou dat komen, omdat ambtenaren en politici onschendbaar zijn net als de paus van Rome! Het is maar dat je het weet!

Comments are closed.