I Mensen krijgen meer zeggenschap over dat wat van ons allemaal is. We stoppen met de uitverkoop van publieke diensten. De overheid wordt weer hoofdverantwoordelijke voor de organisatie van goede zorg en goed onderwijs, voldoende openbaar vervoer en duurzame energie.

Er is geen sprake van collectief bezit wanneer de SP het heeft over ‘wat van ons allemaal is’, maar er is sprake van beheer door de overheid van zaken die niemand bezit. Doordat de overheid niet zelf bezit, is de overheid een slechte hoofdverantwoordelijke. – 1 karaat

II Er wordt niet gemorreld aan de ontslagbescherming. De sollicitatieplicht wordt afhankelijk van de individuele omstandigheden en de perspectieven op werk ingevuld.

Ontslagbescherming houdt in dat werkgever en werknemer minder ruimte hebben om iets overeen te komen. – 1 karaat

III We maken een nieuwe nationale investeringsbank. Die gaat kredieten verstrekken aan gezonde en goed geleide bedrijven, die nu van gewone banken geen krediet kunnen krijgen.

– 1 karaat

IV Met een bankenheffing gaan banken bijdragen aan het oplossen van de schade die ze eerder hebben aangericht. Dat doen we het liefst internationaal. Maar als het moet, doen we het zelf, net als België en de Verenigde Staten.

– 1 karaat

V De financiële sector wordt grondig hervormd, om nieuwe ontsporingen te voorkomen. Met een nieuwe nationaliseringswet geven we de overheid de kans sneller in te grijpen bij falende banken en verzekeraars.

– 1 karaat

VI Met minder macht voor aandeelhouders en meer macht voor werknemers brengen we meer stabiliteit in grote ondernemingen. Werknemers van die bedrijven kunnen vierjaarlijks de helft van de leden van de Raad van Commissarissen kiezen.

– 1 karaat

VII Een systeem van meer vaste wisselkoersen helpt nieuwe chaos te voorkomen. Een Tobintaks op internationale financiële transacties zorgt ook voor meer rust. Met de opbrengst ervan helpen we extreme armoede en klimaatproblemen tegen te gaan.

– 1 karaat

VIII Leden van het Koninklijk Huis gaan hun eigen privékosten betalen en – net als ieder ander – gewoon belasting.

0 karaat

IX We kunnen toe met minder ministeries, door betere samenwerking en samenhang in beleid.

0 karaat

X We schaffen de waterschappen af. Hun taken brengen we onder bij de provincies. Dat is goedkoper en democratischer.

0 karaat

XI Wijken worden gemengd, jong en oud, allochtoon en autochtoon. Door een huisvestingswet krijgen gemeenten meer mogelijkheden om wijken te mengen.

Mensen dienen niet te worden blootgesteld aan sociale experimenten. Er is geen enkele reden waarom wijken gemengd zouden moeten worden. – 1 karaat

XII Bestrijding van discriminatie op de arbeidsmarkt krijgt grote prioriteit. De arbeidsinspectie krijgt de mogelijkheid om meldingen van (leeftijds)discriminatie te onderzoeken en overtreders te beboeten.

Werkgevers dienen zelf te bepalen wie zij in dienst nemen. Werkgevers dienen zelf te bepalen bij wie zij willen werken. Discriminatie hoort bij eigendomsrechten. – 1 karaat

XIII Slachtoffers van mensenhandel krijgen het recht op een permanente verblijfsvergunning, als zij bereid zijn te getuigen tegen degenen die hen hebben verhandeld. Mensenhandel wordt hard bestreden.

0 karaat

XIV Het minimumloon en het sociale minimum worden de komende vier jaar met in totaal 5 procent extra verhoogd. De minimumjeugdlonen worden verhoogd en op termijn gelijkgetrokken met de volwassen minimumlonen.

– 1 karaat

XV We reguleren de postmarkt. We stellen eisen aan het loon en de arbeidsomstandigheden van postbodes.

– 1 karaat

XVI Grote bedrijven moeten meer mensen met een handicap of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid in dienst nemen en passende stageplekken organiseren. Daarvoor maken we een wettelijke regeling.

Discriminatie! – 1 karaat

XVII Agressie tegen politieagenten, brandweerlieden en andere publieke hulpverleners wordt extra hard aangepakt, met stevige straffen en boetes.

Geen privileges voor ambtenaren! – 1 karaat

XVIII De verkoop en teelt van softdrugs voor de Nederlandse markt wordt gelegaliseerd, om overlast en criminaliteit tegen te gaan. En de controle op de kwaliteit te verbeteren. Verkoop en productie van harddrugs blijven strafbaar.

0 karaat

XIX Leraren en leerlingen weigeren of hinderen omdat ze homo zijn, wordt niet getolereerd.

Scholen dienen zelf te bepalen of zij een homo als leraar of als leerling willen. – 1 karaat

XX Er komt een strafheffing voor Nederlandse bedrijven die zich vestigen in belastingparadijzen. Zij moeten voortaan in hun jaarverslag vermelden hoeveel belasting zij in Nederland betalen. Nederland stopt met het kritiekloos sluiten van belastingverdragen met belastingparadijzen. Nederland kan het initiatief nemen tot een onafhankelijk internationaal expertisecentrum voor de aanpak van belastingconcurrentie.

Zelfs degenen die aan legale roof willen ontkomen wordt dit niet vergund. Zeer kwalijk. Zeer immoreel. – 1 karaat

XXI Het hoogste tarief in de inkomstenbelasting wordt verhoogd van 52 procent naar 55 procent. Er komt een nieuw toptarief van 65 procent vanaf een belastbaar inkomen van 150.000 euro.

Met de SP aan de macht zal Nederland het meest communistische democratische land ter wereld worden. Zeer immoreel. Zeer a-sociaal. – 1 karaat

XXII Tenminste 3 procent van de ruimte in een wijk moet worden bestemd voor sport- en speelruimte. Jongeren hebben recht op eigen plekken in hun buurt.

Dat recht hebben jongeren niet. Het gaat hier om positief recht. Recht voor de een ten koste van het recht van de ander. Zeer onethisch. Zeer verwerpelijk. – 1 karaat

XXIII De overheid heeft een eigen verantwoordelijkheid voor het ondersteunen van getalenteerde kunstenaars, bijvoorbeeld door aanmoedigingssubsidies voor beginnende kunstenaars.

Subsidie is geldverstrekking aan de een ten koste van de ander. Daarnaast hebben getalenteerde kunstenaars helemaal geen subsidie nodig. Enkel zelfverklaarde miskende genieën, vierderangs kunstenaars, querulanten, links geëngageerde kunstenaars en uitvreters zijn gebaat bij aanmoedigingssubsidies van overheidswege. – 1 karaat

XXIV Overgewicht bij kinderen gaan we terugdringen. Reclame voor ongezonde voeding gericht op kinderen tot twaalf jaar wordt verboden. Snoep- en frisdrankautomaten weren we uit scholen. Voorlichting aan ouders verbeteren we.

Scholen dienen zelf te beslissen wat zij in de automaten stoppen. Ouders hebben zelf verantwoordelijkheid wat betreft de voeding van hun kinderen. – 1 karaat

Aantal karaat in de plus: 0 karaat

Aantal karaat in de min: 19 karaat

Eindstand: – 19 karaat

Radicaal communistisch (het extreemste links)

Oscar

28 REACTIES

 1. “XI Wijken worden gemengd,”

  Dit is regelrechte deportatie. Soort zoekt soort. Zo zijn mensen nu eenmaal. Daar heb ik geen enkele moeite mee. Socialisten blijkbaar wel.

  Wat is altijd mis bij partijen als de SP is: wat doen ‘wij’ met de villawijken en herenhuizen in de steden als de SP aan de macht zou zijn? Iedereen wordt geacht in jaren 1960 flats te gaan wonen (las ik ooit in hun partijprogramma). Maar wie gaan er in de luxehuizen wonen? De Parteigenossen? Of hun beminde haatbaarden?

  Wat de kunstenaars betreft; als de opleidingen vakken als ‘semiotiek’, ‘sociologie’ en andere mentale masturbatie schrappen en vervangen door marketing en ondernemersvaardigheden (bij voorkeur uitbesteden), dan redden de meeste studenten zich wel.
  Bon Vivant [3] reageerde op deze reactie.

 2. @Bon Vivant [1]:
  Ik zie een typo:
  “Wat is altijd mis” moet zijn
  Wat iK altijd mis

  Net las ik in de Telegraaf dat kameraad Wouter Bos (volgens eigen zeggen) bijna alle banken had genationaliseerd.

 3. Open Brief aan Johan Vande Lanotte

  Geachte Professor Vande Lanotte,

  Uw leermeester, Professor André Mast, onderwees, en U doet dat nog steeds in zijn navolging in zijn “Overzicht van het Belgisch administratief recht”, dat een rechtsstaat een staat is waar zij die beweren gezag te dragen gebonden zijn door het objectief recht waarvan zij toepassing moeten verzekeren en dat hun machten beperkt. In een rechtsstaat wordt de werking van Leviathan door het wettigheidsbeginsel beheerst, stelt U terecht.

  De Standaard meldde op woensdag 28 april 2010 dat U naar kiezer trekt met “welvaart en geluk”. Een gelijkheidsagenda staat voorop. Deze agenda vergt een grondige bezinning over “onze” welvaartsstaat, zo citeert Isabel Albers U in De Standaard. (1)

  U hebt daartoe een “Vlugschrift over welvaart en geluk” gepubliceerd. (2)

  Het vlugschrift leest als een terugkeer naar de linkse basis, met een verschuiving van een winst- naar een “welvaartseconomie”. “Maatschappijen met grote vormen van ongelijkheid herbergen veel meer sociale, medische, psychologische en veiligheidsproblemen dan maatschappijen die herverdelen”, is het uitgangspunt, stelt De Standaard.
  Uw vraag is niet wat heeft de huidige crisis veroorzaakt. De vraag in uw vlugschrift is enkel: “Welke samenleving zal er uit de huidige crisis verrijzen?” (p.9 AR, de inleiding (AR = de nummering van de pagina’s van het vlugschrift in Adobe Reader, de nummering van de pagina’s in de gedrukte uitgave van uw vlugschrift is 8 minder, p. 9 AR is dus p. 1 van de gedrukte uitgave, p. 88 AR zal dus p. 80 van de gedrukte uitgave zijn, enz.)

  Ludwig von Mises in 1922:
  Een welvaartsstaat is precies het tegenovergestelde van een rechtsstaat. In een welvaartstaat acht vadertje staat zich gerechtigd alles te doen wat hij in het algeneen belang acht te zijn. In een welvaartsstaat kan geen enkele wettelijke bepaling de inspanningen van de verlichte (het-licht-gezien–hebbende) Heerser om zijn methode om het algemeen belang te dienen dwarsbomen. Alle tegenstanders dienen uit de weg worden gezet om te verhinderen dat zij de inspanningen van de Heerser zouden dwarsbomen. Geen enkele (door Leviathan zelf in het verleden uitgevaardigde) wettelijke formaliteit kan zich daartegen verzetten en de ambetanterikken die zich op die formaliteiten beroepen dienen uit de weg gezet. (3)

  U pleit p. 10 AR voor een transformatie van een winsteconomie naar een welvaartseconomie. In zo’n model wilt U eerst en vooral welvaart creëren. Winst is daarbij niet de primaire doelstelling, wel de beloning voor wie welvaart creëert. (Hoe die welvaart creëren is uw probleem natuurlijk niet.) Samenwerking (coöperatie) moet primeren op concurrentie, zegt U. U herhaalt dat op p. 22 AR maar op p. 26 AR vraagt U betreffende de sectoren van communicatie en energie “Willen we consumenten beschermen tegen coöperatie-afspraken (omgedoopt tot kartelafspraken) of monopolies?” om dan op p. 36 AR uw voldoening te uiten of het feit dat de EU commissie sommige ondernemingen veroordeelt wegens coöperatie-afspraken. Ja, wat wilt U eigenlijk?

  U wilt het geloof in het geheel herstellen (p. 88 AR) omdat welvaart niet langer leidt tot meer welzijn of geluk (pp. 13 AR en 19 AR).

  Ook de markt moet het geloof in het geheel herstellen, stelt U (p. 10 AR). Maar ik heb zojuist aangetoond dat U coöperatie tussen ondernemingen veroordeelt, doch pleit voor coöperatieve samenleving. U weet dus niet wat U moet doen met coöperatie tussen individuen, al dan niet vereningd in ondernemingen. U hebt geen begrip van het geheel.

  U herinnert zich misschien dat in het voorjaar van 1996, toen U minister van binnenlandse zaken was, De Standaard op een maandag haar frontpagina ontsierde met een plakaat van een betoging aan het vluchtelingencentrum te Steekokkerzeel. Op dat plakaat stond “Vande Lanotte naar Steenokkerzeel”. Het softenonmonster dat eronder stond was ik.

  Wat softenon betreft, Jérôme Janicki schrijft in zijn boek “Le drame de la thalidomide – Un médicament sans frontières – 1956-2009″ :
  Joseph Custers, le ministre belge de la santé [een ex-VNV-man], écrivit (Le Soir, 14 juin 1962. p.3 ?)
  “le peuple
  [Ivo : nee, niet het volk, maar het goevernement]
  a failli à ses devoirs les plus élémentaires. Il n’a plus qu’à s’en aller”.
  [Ivo: dat betekent: de voorgangers van Vande Lanotte naar Steenokkerzeel in afwachting van hun deportering]
  Les sujets belges se demandèrent pourquoi les irresponsables, (les “responsables”, voor Janicki) de la santé en Belgique n’avertirent pas aussitôt la population, par tous les moyens de diffusion, presse, radio, télévision, affiches. (4)

  Vijftig jaar later kwam de thans ontslagnemende opvolger van Custers, ene Laurette Onkelinx, tot de vaststelling dat de Belgische welvaartsstaat het zelfs niet nuttig heeft geacht een vergoeding te voorzien voor specifieke toestand van de softenonmonsters wiens na meno-, andropause zwaar achteruit gaat.

  Op 23 maart 2010 meldde De Standaard dat Leviathan vijf miljoen euro uittrekt voor softenonslachtoffers. Het bedrag is HAASTIG overeengekomen tijdens de recente begrotingscontrole. De vijf miljoen euro zal worden overgemaakt aan een stichting, die nog moet worden opgericht. Die organisatie zal een forfaitair bedrag verdelen onder de slachtoffers. (5)

  En dat heet dan een vergoeding. Vijf miljoen te delen door het aantal slachtoffers, aantal dat onbekend is. (6)

  Het fundamenteel probleem is dat de vergoeding van softenonslachtoffers wordt aanzien als een probleem van (herverdelende) sociale zekerheid (7), daar waar het gaat om een probleem van overheidsaansprakelijkheid wegens het opzettelijk op de markt laten van het spul na de waarschuwingen van de schade die het spul toebrengt (aan de moeder).

  Thans is de federale staat weer onbemand (”Viva l’Anarchia!”) zodat alles (ook de vijf miljoen voor softenonslachtoffers) in het water valt, meldde La Meuse op 27 april 2010. (8)

  Dit is dan het ideale moment om zich, samen met Jacques H. Herbots, te bezinnen over softenon en de welvaartsstaat.

  Het softenonalarm werd gerezen op 30 april – 1 mei 1960 te Düsselborf op een neurologisch congres door neuroloog Dr Ralf Voss. Voss meldde dat softenon het zenuwstelsel van de moeder aantast. (Het zenuwstelsel van mijn moeder werd zodanig aangetast dat dit tot depressie en in 1977 zelfs tot zelfmoord leidde.)

  De over-heid die dat spul op de markt had toegelaten heeft niks gedaan en het is de fabrikant van softenon, Chemie Grünenthal in Stolberg, Aken, die dat spul achttien maand later, op 27 november 1961, zelf van de markt heeft moeten halen. (9)

  Ik wil weten of the Belgische (welvaarts-) staat, vertegenwoordigd door de procureur des konings en/of de onderzoeksrechter, bij (wat in 2010 heet) de rechtbank van eerste aanleg zetelend te Dendermonde, bij mijn geboorte op 15 februari 1962 te Aalst, een strafonderzoek heeft ingesteld lastens mijn vader, geneesheer.
  (Mijn vader heet Henri Léon Adrien Paul Cerckel, geboren te Diest op 04 juni 1932.
  Sinds ik, sinds een dertigtal maanden, op de hoogte ben van het alarm van mei 1960 heet hij blijkbaar “Hendrik” Cerckel in de telefoongids op infobel.be (10) )
  Zo ja, welk gevolg werd aan dat onderzoek verleend?
  En waarom dat gevolg?

  U hebt de mond vol van “gelijkheid”. Ik besef wel dat U gelijkheid wil bekomen via herverdeling, maar als ik dat mag interpreteren als, of althans in het licht van, het “gelijkheidsbeginsel”, dan stel ik vast:

  Rechtsbegrippen en –beginselen vormen het ferment waaruit positief recht ontstaat; hoe vager en onpreciezer ze zijn, hoe grilliger en vruchtbaarder het gistingsproces dat erdoor veroorzaakt wordt, zo stelde Professor Walter Van Gerven in 1994. (11)

  In 2005 stelde EU advocaat-generaal Van Gerven, da’s dezelfde, in zijn boek “The European Union – A Polity of States and Peoples”, dan betreffende het gelijkheidsbeginsel:
  Good governance, as we understand it here, is not only about procedures but also about aims and results. An important aim is equal concern for citizens in helping them to achieve their personal goals. It requires public authorities to treat citizens –and residents- alike before the law, to eliminate discrimination and, where appropriate, to take “affirmative action”, as it is called in the United States –, “positive action”, as it is also called in the EU – to remove consequences of past discrimination. […]. In the EU, equal concern is understood to IMPLY ALSO [ik heb behoofdletterd] that public authorities should regard human dignity and the pursuit of social justice as an aim of the welfare state […]. (12)

  Andrew H. Bachhuber, s.j., stelt:
  An implication is anything that is implied. Now in logic, “to imply” means “to involve the truth or presence of”. If two propositions are so related that if the first is true the second must also be true, the first is said to IMPLY the second. [ik heb behoofdletterd] (13)

  Dit betekent dat Van Gerven onderwijst dat
  vooraleer de staat welvaartsstaat kan spelen,
  vooraleer de staat zich met ondefinieerbare (14) “sociale gerechtigheid” kan onledig houden,
  de staat eerst zijn/haar schuld moet betalen,
  t.t.z. eerst de gevolgen van zijn/haar eigen actieve discriminatie in het verleden dient te vergoeden (”remove the consequences of past discrimination”),
  eerst de schade tengevolge van het opzettelijk op de markt laten van softenon dient vergoeden
  (om dan nog maar te zwijgen van de strafrechtelijke (en, ja, staatsrechtelijke) implicaties van deze opzettelijke doodslag).

  Maar ja, zoals ik hoger stelde, de vergoeding van softenonmonsters wordt aanzien als een materie van de welvaartsstaat, niet van overheidsaansprakelijkheid wegens het niet van de markt halen van het spul.

  De federale Belgische staat heeft geen begrip van “gerechtigheid”, enkel van “sociale gerechtigheid” en dat laatste kan niet gedefinieerd worden, zo stelt Nobelprijswinnaar Friedrich August von Hayek. (14 opnieuw)

  Ik wenste deze tekst te posten voor (before) het Feest van de Arbeid. U gelieve mij te willen verontschuldigen dat ik rap ben moeten zijn en dat deze post daarom grilllig kan schijnen.

  Mijn leermeester, Gustaaf, is eerder deze maand overleden zodat ik thans vrij ben te zeggen wat ik wil:
  “Vande Lanotte naar Steenokkerzeel”

  met vriendelijke groeten,

  Ivo Cerckel
  honestmoney@maktoob.com
  http://twitter.com/ivocerckel/

  NOTEN

  (1)
  Vande Lanotte trekt naar kiezer met ‘welvaart en geluk’
  woensdag 28 april 2010
  Auteur: Isabel Albers
  http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=KU2PHPHT

  (2)
  ‘Vlugschrift over welvaart en geluk’:
  http://www.johanvandelanotte.be/
  http://www.ledenbeheer-s-p-a.be/Bestanden/site/vlugschrift_jvdl.pdf
  UITREKSELS
  Welke samenleving zal er uit de huidige crisis verrijzen?
  Het is een vraag die veel mensen bezighoudt, a fortiori socialisten. Stilzitten en wachten tot de storm overwaait, is geen optie. Het is het uitgangspunt van dit vlugschrift. Ik geloof sterk in de noodzaak en de mogelijkheid van een nieuw maatschappelijk en economisch model waarbij iedereen kansen krijgt, zich kan ontplooien en een bijdrage levert aan de samenleving als geheel. Dat is nu niet meer het geval. Meer welvaart heeft niet per se geleid tot meer welzijn of geluk.Meer economische groei is sinds de jaren tachtig niet uitgemond in meer gelijkheid. En dat is een verarming, een beschaafde democratie onwaardig.
  +
  Ik pleit voor een transformatie van een winsteconomie naar een welvaartseconomie. In zo’n model willen we eerst en vooral welvaart
  creëren. Winst is daarbij niet de primaire doelstelling, wel de beloning voor wie
  welvaart creëert. Samenwerking (coöperatie) moet primeren op concurrentie.

  (3)
  Ludwig von Mises , “Socialism – An Economic and Sociological Analysis”, Indianapolis, Liberty Classics, 1981 (de eerste uitgave van dit boek onder de titel “Die Gemeinwirtschaft: Untersuchungen über den Sozialismus”, dateert van 1922), p. 520:
  It is precisely this point which anti-social individuals fail to see. Such people condemn the formalism of the due process of law. Why should the laws hinder the government from resorting to beneficial measures? Is it not fetishism to make supreme the laws, and not expediency? They advocate the substitution of the welfare state (Wohlfahrtsstaat) for the state governed by the rule of law (Rechtsstaat). In this welfare state, paternal government should be free to accomplish all things it considers beneficial to the commonweal. No “scraps of paper” should restrain an enlightened ruler in his endeavours to promote the general welfare. All opponents must be crushed mercilessly lest they frustrate the beneficial action of the government. No empty formalities must protect them any longer against their well-deserved punishment.
  http://oll.libertyfund.org/?option=com_staticxt&staticfile=show.php%3Ftitle=1060&chapter=104183&layout=html&Itemid=27

  (4)
  Jérôme Janicki “Le drame de la thalidomide – Un médicament sans frontières – 1956-2009″, Paris, L’Harmattan, 2009, p. 166

  (5)
  Regering trekt vijf miljoen euro uit voor softenonslachtoffers
  dinsdag 23 maart 2010
  Auteur: (vhn)
  http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=0H2NSFA7

  (6)
  Softenon “dédommagement” par état fédéral de Belgique
  Posted by Ivo Cerckel on March 25th, 2010
  http://bphouse.com/honest_money/2010/03/25/softenon-dedommagement-etat-federal-de-belgique

  (7)
  De Tijd kon het niet beter uitdrukken in de titel van haar artikel:

  OK Sociale zekerheid is aan de beterhand
  19:19 – 22/03/2010
  http://www.tijd.be/nieuws/binnenland/Sociale_zekerheid_is_aan_de_beterhand.8895067-438.art
  UITREKSEL
  De PS-minister maakte tot slot nog bekend dat er een stichting komt die hulp moet bieden aan slachtoffers van Softenon. Het gaat om personen die afwijkingen hebben omdat hun moeder tijdens de zwangerschap geneesmiddelen nam waarin thalidomide (Softenon) zit. Bedoeling is dat de slachtoffers via de stichting een forfaitair bedrag wordt uitbetaald. De regering voorziet hiervoor 5 miljoen euro.

  (8)
  Softenon: tout est perdu à cause de BHV
  publié le 27/04/2010 à 17h53
  http://lameuse.be/regions/mons/2010-04-27/softenon-tout-est-perdu-a-cause-de-bhv-777904.shtml

  (9)
  Chronik des Conterganfalls
  Tragödie – Katastrophe – Skandal?
  http://www.wdr.de/themen/gesundheit/pharmazie/contergan/chronik.jhtml?rubrikenstyle=contergan
  30. April/1. Mai 1960:
  Auf einem Neurologen-Kongress in Düsseldorf berichtet der Neurologe Ralf Voss über die Nervenschädigungen, die seinen
  Beobachtungen zufolge durch Thalidomid verursacht werden. Die Forschungsabteilung von Grünenthal versucht daraufhin, die Nervenschädigungen an Ratten zu reproduzieren – ohne Erfolg. Grünenthal-Forschungsleiter Mückter schließt daraus, dass es sich um besondere Situationen handelt, für die Contergan nur selten als Ursache infrage kommt.

  (10)
  Om financiële redenen ben ik tien jaar geleden (juni 2000) uw welvaartsstaat, waar ik nog geen frank, euro nu denk ik, softenonvergoeding heb getrokken, moeten ontvluchten naar de derde wereld waar het leven een stuk goedkoper is. Had ik dat niet gedaan, was ik al lang dood. In een welvaartsstaat kan men zonder geld niet overleven.
  Daarom dat ik op het internet (infobel.be) ben aangewezen om weten wat in uw land gebeurt.

  (11)
  Walter Van Gerven, “Levend(ig)e rechtsbeginselen” in: “Publiek recht, ruim bekeken – Opstellen aangeboden aan Prof. J. Gijssels”, Maklu, 1994, 289, p. 302

  (12)
  Walter Van Gerven, “The European Union – A Polity of States and Peoples”, Stanford University Press, 2005, p. 171

  (13)
  Andrew H. Bachhuber, S.J., “Logic”, New York, Appleton-Century-Crofts, 1957, p. 2, noot 3

  (14)
  Social Justice as viewed by Leuven – first exploration
  Posted by Ivo Cerckel on May 25th, 2009
  http://bphouse.com/honest_money/2009/05/25/social-justice-as-viewed-by-leuven-%e2%80%93-first-exploration/
  UITREKSEL
  The law department at Leuven University deprives man of his right to exist for his own sake.

 4. @Ivo Cerckel [4]:

  Nee, de meneer op de foto heet Emile Roemer. Afkomstig uit Noord-Brabant (niet Vlaams-Brabant). Hij is de lijsttrekker van de SP (niet de SP.a).

  De SP.a is vergelijkbaar met de PVDA, terwijl de Belgische PVDA vergelijkbaar is met de Nederlandse Internationale Socialisten. De voormalig maoïstische SP is linkser dan de SP.a en ietsje minder extreem dan de Belgische PVDA (de club die met Abu Jah Jah samen gewerkt heeft).

  Voorts nog enkele opmerkingen over uw open brief. ‘Welvaartsstaat’ komt mij voor als een barbarisme. Een letterlijke vertaling van ‘welfare state’ of ‘Wohlfahrtsstaat’. Ik zou kiezen voor verzorgingsstaat (en dan bedoel ik natuurlijk het woord).

  Wat zijn ambetanterikken? Dat kan ik niet vinden in mijn Nijhoffs Zuid Nederlands Woordenboek (1ste druk 1981).

  Er dienen vaker zulke goed beargumenteerde brieven geschreven te worden aan politici. Misschien ziet er ooit iemand het licht in de rode duisternis.

  Ivo Cerckel [6] reageerde op deze reactie.

 5. @Oscar [8]:

  to annoy, to bother, to tease
  (Random House Webster’s French – English – French)

  “bromwoord” begrijp ik niet

  En dat plakaat tegen Vande Lanotte, ik had dat niet zelf gemaakt,
  maar wel, en hou u vast,
  de Belgische … PVDA
  maar die mensen durfden dat niet uithangen.

  Onder het papier met de tekst tegen Vande Lanotte,
  stond trouwens “laat de rijken de crisis betalen” of zoiets

  Berlin May Day tourism
  Anti-Capitalist Tour Guide Offers Riot Sightseeing
  http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,691988,00.html

  Ivo Cerckel [11] reageerde op deze reactie.
  Oscar [12] reageerde op deze reactie.

 6. @Ivo Cerckel [9]:

  Bronwoord, geen bromwoord. Bronwoord is het woord in de brontaal. De taal waaruit vertaald is. In dit geval het woord dat Ludwig von Mises gebruikt heeft en u vertaald heeft met ambetanterikken.

  “En dat plakaat tegen Vande Lanotte, ik had dat niet zelf gemaakt, maar wel, en hou u vast, de Belgische … PVDA
  maar die mensen durfden dat niet uithangen.”

  Over welk plakkaat heeft u het?

  “Onder het papier met de tekst tegen Vande Lanotte,
  stond trouwens “laat de rijken de crisis betalen” of zoiets”

  De SP van Roemer heeft exact dezelfde leuze.

  @Stender [10]:

  Wat rechts-extremistisch genoemd wordt is eigenlijk links-extremistisch. Nationaal-socialisme is links. Het is een vorm van socialisme. De nationaal-socialistische NVU is een groot voorstander van een verzorgingsstaat (‘Verzorging van de staat van de wieg tot het graf, afschaffen van de bijdrages aan de particuliere zorgverzekeraars, de staat betaalt’), gratis openbaar vervoer, nutsbedrijven in handen van de staat, dierenrechten en ‘super belasting’ voor de rijken. ‘Stop de sociale afbraak door het casino-kapitalisme, herstel van de sociale voorzieningen’ is een NVU-programmapunt. http://www.vrijspreker.nl/wp/2010/03/de-nvu-op-de-libertarische-toetssteen/

  Het enige verschil tussen wat in de media extreem-rechts wordt genoemd en links is dat wat extreem-rechts wordt genoemd ook volksnationalistisch is. Qua socialisme verschillen ‘extreem-rechts’ en extreem-links nauwelijks.

  http://www.vrijspreker.nl/wp/2009/11/drie-socialisten/

  Ivo Cerckel [13] reageerde op deze reactie.

 7. @Oscar [13]:
  voetnoot (3), hoger

  Ludwig von Mises , “Socialism – An Economic and Sociological Analysis”, Indianapolis, Liberty Classics, 1981 (de eerste uitgave van dit boek onder de titel “Die Gemeinwirtschaft: Untersuchungen über den Sozialismus”, dateert van 1922), p. 520:
  It is precisely this point which anti-social individuals fail to see. Such people condemn the formalism of the due process of law. Why should the laws hinder the government from resorting to beneficial measures? Is it not fetishism to make supreme the laws, and not expediency? They advocate the substitution of the WELFARE STATE (WOHLFAHRTSSTAAT) for the state governed by the rule of law (Rechtsstaat). In this welfare state, paternal government should be free to accomplish all things it considers beneficial to the commonweal. No “scraps of paper” should restrain an enlightened ruler in his endeavours to promote the general welfare. All opponents must be crushed mercilessly lest they frustrate the beneficial action of the government. No empty formalities must protect them any longer against their well-deserved punishment.
  http://oll.libertyfund.org/?option=com_staticxt&staticfile=show.php%3Ftitle=1060&chapter=104183&layout=html&Itemid=27

  Met “plakkaat” bedoel ik de “poster” “Vande Lanotte naar Steenokkerzeel” op een plank (zonder stok) die gedragen werd door mijn hand en mijn kunsthand boven mijn hoofd.

  “placarder” = aanplakken, belachelijk maken in een [en mijn ogen doen het niet] “schotschrift”
  – [maar geen van beiden wist ik eigenlijk]

  BESLUIT
  Ik ken geen Nederlands.
  (Frans ook niet – gebuisd)
  Ik zou beter nen bril kopen om te lezen.

  Ivo Cerckel [14] reageerde op deze reactie.
  Oscar [15] reageerde op deze reactie.

 8. @Ivo Cerckel [13]:

  Maar welk specifiek woord wordt door u vertaald met ‘ambetanterikken’?

  “Met “plakkaat” bedoel ik de “poster” “Vande Lanotte naar Steenokkerzeel” op een plank (zonder stok) die gedragen werd door mijn hand en mijn kunsthand boven mijn hoofd.”

  Zijn hier afbeeldingen van te vinden?

  “BESLUIT
  Ik ken geen Nederlands.”

  Hoe is het dan mogelijk dat u al deze reacties, en de open brief aan die SP.a man, in het Nederlands* schrijft?

  * Nederlands met belgicismen, maar niettemin Nederlands

 9. “ambetanterikken”, stokken-in-de-wielen-stekers, enmerdeurs, (komt van la merde (stront)), schijtsmijters, schijtinwrijvers?

  Afbeelding? Ja, in de archieven van De Standaard. Ik heb misschien hier in het Verre Oosten een copij, maar dan moet ik zwaar zoeken en die dan laten scannen.

  Ik zal proberen morgenvroeg.

  ‘t is hier nu 19 uur, kwart-na bijna, mijn post-andropoos softenonlijf staat weer op koken. Is dit l’enmerdeur enmerdé?

  Oscar [17] reageerde op deze reactie.

 10. @Ivo Cerckel [16]:

  ““ambetanterikken”, stokken-in-de-wielen-stekers, enmerdeurs, (komt van la merde (stront)), schijtsmijters, schijtinwrijvers?”

  Welk woord gebruikt Ludwig von Mises?

  “….mijn post-andropoos softenonlijf staat weer op koken.”

  Het is mij een raadsel wat een post-andropoos softenonlijf is. Voor mij een onbegrijpelijk dialect.

  Ivo Cerckel [18] reageerde op deze reactie.

 11. @Oscar [17]:

  Mises gebruikt hierboven het woord “opponents” en “frustratie”.
  Zoals ik citeerde:
  No “scraps of paper” should restrain an enlightened ruler in his endeavours to promote the general welfare. All OPPONENTS must be crushed mercilessly lest they FRUSTRATE the beneficial action of the government. No empty formalities must protect them any longer against their well-deserved punishment.

  Dit is een post-andropoos softenonlijf:

  Note to Irish thalidomiders
  Posted by Ivo Cerckel on February 12th, 2010
  http://bphouse.com/honest_money/2010/02/12/note-to-irish-thalidomiders/
  UITREKSEL
  The cause of the unprecedented deteriorations in our bodies is NOT the overuse and misuse of what is left of our limbs.
  The cause of the unprecedented deteriorations in our bodies is that we were born with too few cells in our bodies and that at middle age the number of these cells is even more reduced.
  That’s what I understand. I’m no quack. Only a thalidomide monster. Here are the quotes:
  Janet McCredie, “Beyond Thalidomide – Birth Defects Explained”, London, The Royal Society of Medicine Press, 2007
  [volgen dan de wetenschappelijke verklaringen]

 12. Google boycott my Honest Money blog, maar kan mijn Open Brief toch vinden op mijn Seeking Alpha blog als reactie op deze post:

  Thalidomide maker makes money from victims – So what?
  http://bit.ly/aUit2P

  Het belangrijke of verwonderlijke is vooral dat Seeking Alpha dat niet-Engelstalig antwoord laat staan.

  Ik speel vals want ik heb dit hier gisteren ook al geschreven als reactie.
  http://www.vrijspreker.nl/wp/2010/04/euro-crisis/

  Dit is die hoger op bit.ly afgekorte link naar mijn Seeking Alpha blog
  http://seekingalpha.com/instablog/121876-ivo-cerckel/61342-thalidomide-maker-makes-money-from-victims-so-what-open-brief-aan-johan-vande-lanotte

 13. Zou het kunnen dat Vande Lanotte zelfs niet meer het woord durft te nemen?
  Of spreekt hij nog vannamiddag?
  De foto van “onze” Willy (Claes van Limburg, niet dieje van Gent) staat erbij, maar niet de foto van meneer de professoor aan de universiteit van de Gent.

  Socialisten zetten in op welvaart en sociale bescherming
  zaterdag 1 mei 2010 20u58:30 (ja, dat is mijn tijd blijkbaar)
  http://www.demorgen.be/dm/nl/5036/Wetstraat/article/detail/1100414/2010/05/01/Socialisten-zetten-in-op-welvaart-en-sociale-bescherming.dhtml
  UITREKSEL
  DM update Op 1 mei, de dag van de Arbeid, komen socialisten traditioneel op straat om de sociale verworvenheden voor arbeiders, waaronder de 8-urendag, te vieren. Socialistische kopstukken houden dan naar goede gewoonte een toespraak. Dit jaar lijken die met de naderende verkiezingen een beetje meer op electorale toespraken. Welvaart, sociale bescherming en maatregelen tegen armoede, typische socialistische thema’s worden in de verf gezet.

 14. Google News vindt deze sossen

  1 mei: “Wij stappen niet in regering die pensioenleeftijd optrekt”
  Metro Time – 2 hours ago
  (Belga) INGRID LIETEN, Vlaams viceminister-president en één van de Limburgse … Lieten pleitte voor een sterke overheid, “slagkrachtig, vriendelijk en …
  http://www.google.co.uk/search?hl=en&tbo=p&rlz=1T4GGLL_enPH340PH341&tbs=nws%3A1&q=lieten&btnG=Search&meta=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai

  Tobback: ‘Nood aan sociale vooruitgang’
  De Tijd – 2 hours ago
  Dat verklaarde sp.a-Kamerfractieleider BRUNO TOBBACK zaterdag tijdens de 1 mei-viering in Leuven. (belga) – Tobback zei ook te beseffen dat er zich de …
  http://www.google.co.uk/search?hl=en&tbo=p&rlz=1T4GGLL_enPH340PH341&tbs=nws%3A1&q=tobback&btnG=Search&meta=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=

  Maar VANDE LANOTTE — NIKS

  De comeback van de onzichtbare.

  Dit van woensdag:
  Vande Lanotte (SP.A) is klaar voor comeback
  woensdag 28 april 2010
  http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=GCV2PI4GQ

  Meneer zit vast in Steenokkerzeel?

 15. Hij sprak aan de vooravond.
  Maar, verdorie, hij heeft een pamflet gepubliceerd, schreef De Standaard deze week.
  Eén mei is toch de ideale dag om dat vlugschrift voor te stellen?
  Trouwens, hoe komt het dat De Standaard daarover juist in de week voor 1 mei schreef?

  ‘Bracke Op Vrijdag’ met Gennez en Vande Lanotte
  donderdag 29 april 2010
  http://tv-visie.be/inhoud/belgie/29april2010/bracke-op-vrijdag-met-gennez-en-vande-lanotte_36999/
  Op de vooravond van 1 mei, de hoogdag van de socialisten nodigt Siegfried Bracke twee toppers uit, huidig voorzitter Caroline Gennez en haar voorganger Johan Vande Lanotte. Met die twee socialistische boegbeelden kijkt Bracke naar het verleden. Wat zijn de verwezenlijkingen van 125 jaar socialisme? En hoe is het NU met de partij?
  Want sinds de verkiezingen van 2007 viel de partij in een zwart gat. En kreeg Caroline Gennez het ‘vergiftigde’ geschenk om Vande Lanotte op te volgen als voorzitter. Heeft ze de partij gered uit het politieke moeras? En hoe zien zij samen de toekomst voor de SP.A?
  Uiteraard komt ook de huidige politieke crisis aan bod. Waarom weigerde Caroline Gennez om in een noodregering te stappen? En was Vande Lanotte het daarmee eens? Of dromen zij al luidop van roomsrood onder leiding van Marianne Thyssen I of Elio Di Rupo I?
  ‘Bracke Op Vrijdag’, vrijdag 30 april om 22.50 uur op Canvas, doorlopende herhalingen in de nachtlus + eenmalige herhaling op zaterdag om 14.00 uur

 16. X We schaffen de waterschappen af. Hun taken brengen we onder bij de provincies. Dat is goedkoper en democratischer.

  Het ontgaat me waarom u hier 1/2 karaat aan toekent. Nog los van het feit dat het me logischer lijkt om de provincies af te schaffen en de waterschappen zo te laten (als je waterschap tenminste als een overheidstaak ziet; waterschappen kunnen prima geprivatiseerd worden – maar dan ook echt).

  Dat ‘democratischer’ snap ik al helemaal niet. Volgens mij worden we periodiek verzocht de leden van het waterschap te kiezen (waarom ontgaat me, het zijn allemaal anonieme figuren) terwijl de provinciale bobo’s benoemd worden (zoals nu weer Johan Remkes).

  All-in-all zou ik hier hooguit een 0 toekennen, maar u heeft uw beweegredenen niet gegeven. Het zal toch niet zijn omdat er anders helemaal niets in de + is?

  Oscar [25] reageerde op deze reactie.

 17. Ik ben zelf een vrijemarktdenker met een mening. Eigen verantwoordelijkheid staat hoog in het vaandel bij mij. Hoeveel karaats ben ik?

 18. Ironisch is dat libertaristen eigenlijk ook een soort SP’ers zijn. Het vrijemarktproces staat ze niet aan. Ze kunnen nergens, nergens ter wereld ook maar een overheid vinden die ze bevalt. En dat terwijl er toch concurrentie is tussen honderdduizenden overheden. Maar op deze hele aardkloot is er geen overheid die goed genoeg voor ze is. Dus ze stellen allerlei ingrepen voor. De (hun) overheid moet dit, de overheid mag dat niet. Ze vertrouwen niet op marktwerking. Ze denken niet dat door concurrentie uiteindelijk wel de beste overheid boven zal komen drijven.

  Oscar [28] reageerde op deze reactie.

 19. @Civil Servant [27]:

  “En dat terwijl er toch concurrentie is tussen honderdduizenden overheden.”

  Was dat maar waar. Als dat waar zou zijn dan zou er niet zo’n probleem zijn. Dan zou de wereld bestaan uit allemaal Monaco’s, Liechtensteins, Andorra’s en San Marino’s. Allemaal kleine staten die met elkaar zouden concurreren en het niet zouden kunnen maken om de eigen bevolking al te veel te pesten.

  Helaas zijn er maar 200 staten en veel van deze staten zijn ook nog eens bij een club als de EU, waardoor de onderlinge concurrentie beperkt blijft.

Comments are closed.