I Tegen discriminatie, van welke bevolkingsgroep dan ook, moet de overheid attent en adequaat optreden. Geweldsmisdrijven met discriminatie als achtergrond moeten daarom extra zwaar worden bestraft. -1 karaat

Discriminatie gaat samen met eigendomsrechten en vrijheid van meningsuiting. Een overheid die de burgers niet toestaat te discrimineren, maakt op grove wijze inbreuk op fundamentele grondrechten. Geweldsmisdrijven dienen bestraft te worden naar de mate van de ernst van het toegebrachte lichamelijke letsel. Een racist die iemand om racistische redenen in het hart steekt is niet misdadiger dan een niet-racist die iemand in het hart steekt.

II De VVD wil dat Nederland minder afhankelijk wordt van fossiele brandstof, zuinig omgaat met energie en dat de uitstoot van CO2 wordt teruggebracht. Dat zijn heldere doelstellingen. Maar de VVD wil niet dat de overheid de markt gaat voorschrijven hoe deze doelstellingen moeten worden bereikt. Dus geen specifieke technologieën subsidiëren maar ruim baan geven aan nieuwe technieken. Veel subsidie-regelingen op het gebied van duurzaamheid kunnen worden afgeschaft. Het Agentschap NL (voorheen Senter Novem) kan dan sterk worden ingekrompen. Er moeten slechts enkele eenvoudige, generieke regelingen overblijven die niet de exploitatie subsidiëren, maar gericht zijn op het stimuleren van innovatie. De VVD maakt de komende jaren een bedrag van 450 miljoen euro vrij om innovatie in schone en hernieuwbare energie te stimuleren.

Aardig van de VVD dat de overheid de markt niet gaat voorschrijven hoe C02 doelstellingen moeten worden bereikt. ½ karaat

III De VVD wil voor het uitbreiden van het wegennet jaarlijks 500 miljoen boven op de bestaande budgetten uittrekken. Op dit moment is slechts 2% van onze oppervlakte bestemd voor infrastructuur. Als de belangrijkste knelpunten worden aangepakt komt daar slechts een fractie bij. De procedure die moet worden doorlopen voordat met het aanleggen van een weg of spoorlijn kan worden begonnen, moet verder worden vereenvoudigd. Bezwaarschriften tegen het aanleggen van nieuwe infrastructuur mogen wat de VVD betreft alleen nog maar worden ingediend door direct belanghebbenden, zoals omwonenden. De publiekprivate samenwerking bij het aanleggen van wegen moet efficiënter worden vormgegeven. – 1 karaat

Infrastructuur is geen overheidstaak.

IV De VVD is en blijft voorstander van een vrije markt. De crisis heeft echter andermaal aangetoond dat de vrije markt een goede toezichthouder nodig heeft. De VVD heeft zich altijd hard gemaakt voor de overheid als marktmeester. Zeker nu is deze strenge marktmeester nodig. De VVD is voor een vrije markt omdat daar de voorkeuren van consumenten centraal staan. Indien nodig moet de positie van consumenten verder worden versterkt.

De crisis heeft aangetoond dat de overheid zich niet met het geld en met de bancaire sector moet bemoeien. De crisis heeft aangetoond dat ongedekt geld, beschikbaar gesteld en opgedrongen door de overheid, rampzalig is voor een economie. – ½ karaat

V Een te groot deel van de huidige ontwikkelingshulp komt terecht bij corrupte regeringen en draagt niet bij tot een feitelijke verbetering van de economische, sociale of humanitaire situatie. Ook werkt ontwikkelingshulp in zijn huidige vorm hulpverslaving en machtsbestendiging in de hand. De VVD wil daarom steun stopzetten voor dubieuze regimes. Het budget voor ontwikkelingssamenwerking kan dan ook met minder geld toe. De VVD wil de omvang van het ontwikkelingsbudget halveren, dat daardoor beter aansluit bij het Europese gemiddelde.

Fijn dat de VVD dit durft onderkennen. Jammer dat de VVD het ontwikkelingsbudget slechts wil halveren en niet geheel wil opheffen. 0 punten

VI De overheid dient alles in het werk te stellen om in 2028 de Olympische Spelen naar Nederland te halen. Dat betekent een positieve impuls voor de sport, onze economie en de ruimtelijke dynamiek in ons land. – 1 karaat

Het is nog maar de vraag of de Olympische Spelen veel opleveren. Nog los hiervan: overheden horen niet betrokken te zijn bij sportevenementen.

VII De VVD vindt dat mensen zelf mogen bepalen waar en hoe ze wonen. De VVD wil het eigen woningbezit stimuleren. Het bezitten van een eigen woning is een solide investering in de toekomst en biedt de mensen de mogelijkheid hun persoonlijke woonwensen te realiseren.

Heel liberaal! + 1 karaat

VIII Vanzelfsprekend zijn regels nodig om met zestien miljoen mensen goed samen te leven. In hun privédomein komt mensen maximale vrijheid toe. Dit vergt uiterste terughoudendheid van de overheid op het gebied van privézaken zoals seks, ouderschap, levensstijl, levensvervulling, omgang met ziekte en dood. De overheid moet wel ingrijpen als er privé misstanden plaatshebben, zoals kindermishandeling of huiselijk geweld. Ze mag echter niet, hoe goed bedoeld ook, de mens opleggen hoe te leven en hoe te sterven. Het zelfbeschikkingsrecht is voor liberalen een belangrijk recht. + 1 karaat

IX Paternalistisch overheidstoezicht op het privéleven van burgers is ongepast en verwerpelijk, hoe goed de bedoelingen ook zijn. De VVD is daarom tegen het straffen van ongezond gedrag door hogere ziektekostenverzekeringspremies. Het is daarentegen de expliciete taak van de overheid om adequate voorlichting te geven over alcohol- en tabaksgebruik alsook over voeding ter voorkoming van gedrags- en gewichtsproblemen. Voorlichting heeft een preventieve werking.

Voorlichting kost geld. – ½ karaat

X Kinderbijslag ondersteunt ouders bij het geven van goede kansen aan hun kinderen. Om hen te ondersteunen wil de VVD de kinderbijslag voor de eerste twee kinderen ongewijzigd laten. De komst van een derde kind heeft beperkte gevolgen voor de financieel-economische situatie van de ouders. De kinderbijslag wordt daarom vanaf het derde kind afgebouwd. Het kindgebonden budget is deels inkomensafhankelijk en heeft een ongewenst nivellerend karakter. De VVD wil dit afschaffen. – 1 karaat

XI De overheid bemoeit zich in beginsel niet met de opvoeding van kinderen. Voor problemen rondom overgewicht, alcohol- en tabaksmisbruik gebruikt de overheid voorlichtingsmiddelen om ouders te informeren. Bij de handhaving van het alcoholverbod voor jongeren, de leerplichtwet en het rookbeleid in de horeca dient zij echter daadkrachtig op te treden. Dat laatste kan alleen als er een uitvoerbaar rookverbod komt. – ½ karaat

XII De VVD trekt ruim een miljard euro uit om te investeren in de kwaliteit van hoger onderwijs, want dat is hard nodig. Het hoger onderwijs verkeert in een crisis. Perverse financiële prikkels rekenen universiteiten en hogescholen vooral af op de studentenaantallen die zij afleveren, niet op de toegevoegde waarde die zij bieden. De VVD wil dat zij worden afgerekend op kwaliteit. Ook de kennisoverdracht aan studenten moet beter. Veel wetenschappers maken carrière door wetenschappelijk onderzoek te doen en worden daar – terecht – op afgerekend. De onderwijskundige kwaliteit van een docent wordt echter nauwelijks langs de meetlat gelegd en gehonoreerd, waardoor de kwaliteit van het onderwijs niet wordt gestimuleerd. Het ontbreekt daarenboven aan bezieling om ons hoger onderwijs naar de top te brengen. De VVD wil dat er de komende periode hard wordt gewerkt om orde op zaken te stellen. De VVD vindt dat Nederlandse scholen en universiteiten de beste diploma´s moeten bieden van Europa. – 1 karaat

Het onderwijs behoort vrij te zijn. Daar dient de overheid zich niet mee te bemoeien.

XIII De VVD tolereert niet dat kinderen ondermaats onderwijs krijgen. De overheid moet er daarom niet voor terugdeinzen om scholen te sluiten of de rijksbekostiging te stoppen, wanneer deze stelselmatig ondermaats presteren. Het sluiten van slechte scholen neemt nu te veel tijd in beslag, wat niet in het belang is van de leerlingen. De snelheid waarmee een school gesloten kan worden moet daarom worden verhoogd. Subsidies die niet aantoonbaar bijdragen aan de verhoging van de kwaliteit van het onderwijs, worden bovendien afgeschaft. De VVD is ook tegen onderwijsfabrieken, die de laatste jaren een zware wissel hebben getrokken op de kwaliteit van het onderwijs. Wij willen aandacht voor ieders unieke talenten en mogelijkheden. Dat komt volgens de VVD het best tot zijn recht in kleinere klassen. Schaalvergroting is daarvoor geen voorwaarde. Financiële prikkels voor scholen om te fuseren worden daarom afgeschaft.

– ½ karaat

XIV Als liberale partij weet de VVD dat de overheid de economie niet moet sturen. De economie is het beste af als de overheid ondernemers de ruimte biedt en zorgt voor de juiste randvoorwaarden. Toch kan de overheid economische regio’s en clusters versterken door bijvoorbeeld opkomende sectoren en clusters zo min mogelijk voor de voeten te lopen met regels en vergunningen. Ten tweede kan de overheid de problemen waar een sector of cluster tegen aanloopt proberen integraal op te lossen. Als een sector of cluster in haar geheel wordt belemmerd in de ontwikkeling, kan het helpen wanneer de overheid alle partijen bij elkaar brengt en zoekt naar oplossingen. Niet door het geven van subsidies, maar door hinderende regelgeving te schrappen.

+ ½ karaat

XV Echte economische groei komt uit de handen van mensen. Ondernemerschap en hardwerkende mensen zijn dé motoren van onze economie. Ondernemers moeten daarom ruimte krijgen en niet worden gehinderd door overbodige regelgeving of vergunningen. De VVD heeft zich altijd ingezet voor zo´n economie, waarin goede prestaties worden beloond en niet worden wegbelast, en waarin de overheid de economische groei niet hindert maar ondersteunt. Zeker nu is zo’n beleid hard nodig.

Hoewel het niet zo is dat de VVD zich altijd ingezet heeft voor zo’n economie is dit natuurlijk een liberaal punt. + 1 karaat

XVI De VVD wil ook nieuwe ondernemers kansen bieden. Dat is hard nodig want de drempel voor het starten van een onderneming is nog steeds hoog. Ingewikkelde vergunningen en regels en een beperkte toegang tot kredietverlening weerhouden mensen ervan een onderneming te starten. De VVD wil dat als iemand het lef heeft een eigen onderneming te beginnen, de overheid hem niet moet lastigvallen maar moet ondersteunen. Daarom worden startende ondernemers de eerste drie jaar vrijgesteld van belastingen op rendement en blijven verliezen verrekenbaar. Wie als particulier in een startende onderneming investeert betaalt bovendien de eerste drie jaar geen belasting op rendement. De VVD kiest hiermee voor uitbreiding van de ‘Tante Agaath-regeling’ waarmee de procedure voor het starten van een onderneming wordt vereenvoudigd. Als een (startende) ondernemer een vergunning aanvraagt en de vergunningverlener reageert te traag moet automatisch de vergunning worden verstrekt.

+ ½ karaat

XVII De VVD ziet zzp’ers als volwaardige ondernemers. Het is daarom onwenselijk als zij worden verplicht aan collectieve regelingen deel te nemen.

En ik zie mensen als volwaardig. En ik vind het daarom onwenselijk dat zij worden verplicht aan collectieve regelingen deel te nemen. + 1 karaat

XVIII De VVD wil een rechtvaardig belastingstelsel. Een nog hogere belasting is voor de VVD onacceptabel. Rechtvaardigheid betekent dat hard werken en ondernemerschap mogen worden beloond. Goede prestaties moeten niet worden wegbelast.

Rechtvaardige belastingstelsels bestaan niet. Een belastingstelsel is per definitie niet rechtvaardig. De VVD vindt een nog hogere belasting onacceptabel, maar pleit niet voor fors lagere belastingen. 0 karaat

XIX De VVD is tegen hoge beloningen in de financiële sector die niet zijn gebaseerd op goede prestaties. Beloningen waar een verkeerde werking van uitgaat – zoals het nemen van onverantwoord grote risico’s – moeten daarom worden beperkt. Hoge inkomens in de publieke sector mogen nooit hoger zijn dan vergelijkbare functies in de marktsector.

De hoge beloningen in de financiele sector zijn mogelijk gemaakt door de overheid. Banken hebben het privilege om van een eurodubbeltje een euro te maken.  – ½ karaat

XX De VVD zorgt ervoor dat mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt niet te lang aan de zijlijn blijven staan en wil tegelijkertijd de klap van werkloosheid verzachten. De VVD wil de WW-uitkering verhogen en de duur ervan verkorten. Zo komen mensen die hun baan verliezen niet onnodig in problemen. Tegelijk moet iedereen die ongewild aan de kant staat zo snel mogelijk weer aan de slag.

Verhoging van de uitkeringen, maar ook verkorting van de uitkeringen. Laat mensen sparen, inplaats van ze uitkeringen te verstrekken. – ½ karaat

XXI Fraude met uitkeringen is diefstal van gemeenschapsgeld, terugvordering van onterecht betaalde uitkeringen dient tot op de laatste cent te geschieden. De VVD wil geen minimumbedrag waaronder niet wordt teruggevorderd. De VVD geeft fraudepreventie een hoge prioriteit door controles op rechtmatigheid uit te voeren. De VVD wil bovendien stoppen met de export van fraudegevoelige sociale voorzieningen zoals de kinderbijslag buiten de EU.

Er dienen sowieso geen uitkeringen te zijn. En ook met de kinderbijslag binnen de EU, en de kinderbijslag binnen Nederland dient men te stoppen. 0 karaat

XXII De VVD wil een grotere eigen verantwoordelijkheid in de verzekeringssfeer.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen worden tegen concurrerende en aantrekkelijke tarieven op de private markt aangeboden. Mensen kunnen zich daar zelf tegen verzekeren, net als voor inkomensvoorzieningen in geval van het overlijden van een partner. Daar hoort ook een degelijke controle op de verzekeraars bij.

+ ½ karaat

XXIII De VVD vindt dat op korte termijn maatregelen moeten worden genomen om de toekomst van de AOW veilig te stellen. Dat doen we niet door de noodzakelijke maatregelen pas over 10 of 15 jaar door te voeren zoals in het voorliggende wetsvoorstel van het vorige kabinet. De VVD stelt daarom voor vanaf 2011 de AOW-leeftijd jaarlijks met twee maanden te verhogen tot een leeftijd van 67 jaar. Deze leeftijd wordt dan bereikt in 2023. Op deze wijze wordt geleidelijk het AOW probleem aangepakt, zonder allerlei ingewikkelde overgangsmaatregelen en uitzonderingen.

Een belangrijke uitzondering die de VVD wil toestaan, is voor mensen die op hun 65e al 45 jaar hebben gewerkt.

De toekomst van de AOW moet niet worden veilig gesteld. De AOW is een soort piramidespel waar iedereen in Nederland aan mee moet doen. Het enige echt liberale voorstel zou zijn om de AOW in z’n geheel af te schaffen, omdat het recht op AOW voor de een de plicht mee te doen met een piramidespel voor een ander inhoudt. – 1 karaat

XXIV Het Nederlandse onderwijssysteem moet goed aansluiten bij de internationale omgeving waar leerlingen en studenten later in terecht komen. Daarom moeten onderwijsinstellingen voldoende aandacht besteden aan internationalisering, door bijvoorbeeld vreemde talen in het reguliere onderwijs vanaf jonge leeftijd aan te bieden. Het binnenhalen van buitenlandse topstudenten en -onderzoekers lukt alleen als het onderwijs dat zij hier aantreffen voldoende is geïnternationaliseerd.

Onderwijsinstellingen dienen zelf te bepalen of, en vanaf welke leeftijd, zij bepaalde vakken willen aanbieden of niet. – 1 karaat

Aantal karaat in de plus: 5 ½ karaat

Aantal karaat in de min: 10 ½ karaat

Eindstand: – 5 karaat

Socialistisch (links)

Oscar

32 REACTIES

 1. “De VVD wil het eigen woningbezit stimuleren”

  a la Fanny/Freddy of via de HRA? Beide niet erg liberaal hoor, de roverheid zou zich helemaal niet bezig moeten houden hoe mensen wonen….

  “de VVD de kinderbijslag voor de eerste twee kinderen ongewijzigd laten.”

  een beperkte fokpremie, ook niet echt liberaal…

  Oscar [4] reageerde op deze reactie.

 2. “De VVD heeft zich altijd hard gemaakt voor de overheid als marktmeester. ”

  Het idee van de vrije markt is juist dat deze zelfreinigd is en geen sturing van boven nodig heeft. Dit verdient echt een hele dikke min

 3. “De toekomst van de AOW moet niet worden veilig gesteld. De AOW is een soort piramidespel waar iedereen in Nederland aan mee moet doen. Het enige echt liberale voorstel zou zijn om de AOW in z’n geheel af te schaffen, omdat het recht op AOW voor de een de plicht mee te doen met een piramidespel voor een ander inhoudt. – 1 karaat”

  Ik dacht altijd dat de AOW was opgebracht door de pensioengerechtigden zelf (en dat NL daarin ook vrij uniek was). Ik vind echter dat aangezien mensen verplicht premie hebben afgestaan dat wanneer de roverheid eenzijdig de regels aanpast door de leeftijd te verhogen naar 67 dit een vorm van contractbreuk.

  Oscar [4] reageerde op deze reactie.

 4. @ffi [1]:

  De VVD is gewoon een zuinige sociaal-democratische partij.

  “Het idee van de vrije markt is juist dat deze zelfreinigd is en geen sturing van boven nodig heeft. Dit verdient echt een hele dikke min”

  Als ik bij de toetssteen enkel uit zou gaan van anarchokapitalisme wel. Maar ik ben echter zo ‘mild’ om ook van klassiek liberalisme uit te gaan.

  @ffi [3]:

  “Ik vind echter dat aangezien mensen verplicht premie hebben afgestaan dat wanneer de roverheid eenzijdig de regels aanpast door de leeftijd te verhogen naar 67 dit een vorm van contractbreuk.”

  Er is geen contract. Er is namelijk geen sprake van een vrijwillige overeenkomst.

 5. Helemaal geen vertrouwen in de VVD, dat hebben we de afgelopen jaren wel gezien. Veel beloven en weinig doen, daar zijn zij goed in. De kleine bedrijven de voet dwars zetten en de grote bedrijven de hand boven het hoofd houden en vrij baan geven!

  GB [7] reageerde op deze reactie.

 6. @K.Lavrijsen [5]:

  Rutte is een sociaallberaal. Niks meer niks minder. Een partij die inderdaad de grote lobbyende multinationals en banken de hand boven het hoofd houdt ten koste van het midden en kleinbedrijf en de belastingbetalende burger. Kijk maar naar de volgende link;

  http://www.dagelijksestandaard.nl/2010/05/06/mark-rutte/

  Vooral de volgende quote zegt genoeg over de instelling van Rutte;

  **Misschien dat de Grieken dus ook wel even wakker kunnen worden nu. Om zich te realiseren: het is misschien wel raar dat we in Griekenland nooit belasting hebben betaald. Het is misschien ook wel raar dat we in Griekenland een informele economie van veertig procent hebben.**

  Hierop zou ik het volgende willen zeggen; Rutte je denkwijze is fout en absoluut niet liberaal te noemen.
  Niet de belastingontduikende Grieken zijn de kern van het probleem maar een overheid die veel te veel geld uitgeeft!
  Een overheid die ambtenaren met hun 53e met pensioen laat gaan en ze een 13e en 14e maand geeft is het probleem!
  Zolang ie dat niet ziet en gewoon weer een sloot zuurverdiend belastinggeld naar Griekenland overmaakt is ie wat mij betreft geen knip voor zijn neus waard!

 7. @joeri [6]:

  Volgens mij niet één. Als een VVD-lid tot zijn ontsteltenis zich gewaar wordt een klassiek-liberaal te zijn dan zou hij enkel de conclusie kunnen trekken dat hij bij de VVD niet thuis hoort. Een kwestie van onverenigbaarheid van ideologiën. Zo zullen mensen die nutsbedrijven willen nationaliseren, de belastingsschaal van inkomens boven € 20.000.- per jaar willen opschroeven tot minstens 80% en staatsvijanden willen opsluiten in concentratiekampen zich thuis voelen onder nazi’s of communisten en niet in de libertarische beweging.

  De verschillen tussen de VVD en klassiek liberalen zijn een stuk groter dan de verschillen tussen de PVDA en de communisten/nationaal-socialisten.

  @GB [7]:

  Rutte is wat ze in de VS liberal noemen.

 8. XXIII:
  Hier moet ik toch wel -1/2 voor geven.
  Het ligt moeilijk namelijk als men nu ineens stopt met de AOW waat door werkende mensen belasting voor is afgedragen blijft een AOW uit maar is er wel voor de dienst betaald, de kwestie of deze dan gedwongen is afgenomen of vrijwillig is niet relevant.

  Je kan de AOw niet afschaffen voor mensen die hiervoor belastinggeld heben afgedragen.
  Echter kan je wel zeggen stoppen.. maar het aantal gewerkte jaren en betaalde belastinggeld worden wel uitgekeerd op het moment dat je in de AOW zou komen.
  Voor nieuwe mensen op de arbeids markt bestaat die regeling allicht al niet meer .

  Ik kom niet echt uit op socialistisch bij de VVD maar het is wel een typisch voorbeeld van een
  ” Neoliberalistische etatistische partij”
  Dat dan weer wel

  Oscar [10] reageerde op deze reactie.
  Tony [11] reageerde op deze reactie.

 9. @Hoc Voluerunt [9]:

  De VVD wil de AOW handhaven. Daar geef ik een – 1 karaat voor. Mensen worden namelijk gedwongen mee te doen met een piramidespel en dat terwijl, door de vergrijzing, de bevolkingspiramide steeds meer op een omgekeerde piramide begint te lijken.

  Je zou de AOW direct kunnen afschaffen. Net zoals je ‘normale’ belastingen, ook geld dat mensen hebben afgedragen, direct zou kunnen afschaffen. Mensen die 65 worden zouden dan in één keer het bedrag dat zij ooit hebben afgedragen voor de AOW uitgekeerd kunnen krijgen. En nog beter: direct.

  “Ik kom niet echt uit op socialistisch bij de VVD maar het is wel een typisch voorbeeld van een
  ” Neoliberalistische etatistische partij”
  Dat dan weer wel”

  De VVD is voorstander van gedwongen herverdeling en van een verzorgingstaat. De VVD vindt dat de overheid tegen discriminatie moet optreden en stelt daarmee dus een linkse hobby als de anti-discriminatie boven eigendomsrechten.

  Ik kan de VVD niet anders dan socialistisch noemen.
  VVD weg ermee!

  Hoc Voluerunt [13] reageerde op deze reactie.

 10. @Hoc Voluerunt [9]:

  Ik kom niet echt uit op socialistisch bij de VVD maar het is wel een typisch voorbeeld van een
  ” Neoliberalistische etatistische partij”
  Dat dan weer wel

  Had de VVD gisteren niet ingestemd met gigantische herverdeling van eigendom op nationaal niveau?

  Liet het hierbij niet weten woest te zijn op de Griekse overheid, ongetwijfeld omdat zij hun land niet goed “bestuurd” hebben?

  Slecht gedrag belonen met andermans eigendommen?

  Dat klinkt me toch behoorlijk socialistisch in de oren.

  Hoc Voluerunt [13] reageerde op deze reactie.

 11. @Oscar [10]:
  Direct uitkeren is ook een optie inderdaad maar ik bedoelde net als alle belasting stelsels inderdaad dat je de afgenomen dienst gedwongen of niet alsnog moet uitbetalen omdat een bepaalde bevolkingsgroep hier aan heeft meebetaald en de mensen die nog in de arbeids markt moeten stappen niet.
  Dan zou je dus het geld wat al betaald is verliezen.
  Da’s mijn punt, direct uitbetalen of AOW handhaven voor die mensen kan allebei.
  Al is handhaven wel weer in handen van ambtenaren dat dan we
  l .
  @Tony [11]:

  Moet eerlijk zeggen dat ik de griekenland kwestie niet zo aandachtig gevolgd heb afgelopen week.
  Was eerder druk bezig met mijn verzekeringen omdat iemad zo slim was in slaap te vallen achter het stuur en mijn auto in de prak te rijden.
  🙂

  (ja een smiley want met het geld wat ik terug heb heb ik een hele toffe wagen voor terug)

  Maar als de VVD ingestemt heeft dat wist ik trouwens wel, is wel kwalijk te noemen.
  Het blijven politici, alleen jammer dat ze nog moeten handelen naar het partij programma van vorig jaar, en niet het partij programma bij deze verkiezingen.

  Gedwongen herverdeling in een verzorgingstaat is inderdaad waar ze voor staan.
  Maar socialistisch kan ik ze niet noemen.
  Typische Arch Socialisten zijn de PVDA en Groenlinks.
  Die hanteren het type socialisme in gevorderd stadium wat op communisme is gaan lijken.

  Neoliberalisten zijn ook deels socialisten maar erkennen wel de vrije markt, maar de staat als leider daarin. Vandaar ook de klassificatie
  Neoliberalistisch Etatistisch.
  Neoliberalisme met een sterke drang naar etatisme.
  Dat staat idd heel ver van onze vorm van libertarisme af, en ook met liberalisme.
  klassiek liberalisme a.u.b. niet verwarren met neoliberalisme zoals die in de morderne tijd is sinds 50 jaar

  Oscar [14] reageerde op deze reactie.
  Oscar [19] reageerde op deze reactie.

 12. @Hoc Voluerunt [13]:

  “Gedwongen herverdeling in een verzorgingstaat is inderdaad waar ze voor staan.
  Maar socialistisch kan ik ze niet noemen.”

  Doet me denken aan een of andere oplichter van een politicus die over een andere oplichter van een politicus heeft gezegd: “Hij heeft wel gelogen, maar hij is geen leugenaar.”

  Sociaal-democraten, gedemocratiseerde ex-maoisten, euro-communisten, linkse groenen, pacifistische socialisten, staatkundig gereformeerden, christen-democraten, neo-liberalen, democraten, sociaal-liberalen…het is voor mij allemaal één pot nat omdat deze ideologiën, onverschillig waarop de accenten liggen, op hetzelfde neerkomen. Namelijk: schending van eigendomsrechten binnen een democratisch bestel.

  Hoc Voluerunt [16] reageerde op deze reactie.

 13. Kijk eens op http://www.nieuw-nederland.nu
  Een nieuwe partij die meedoet aan de 2e kamerverkiezingen. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt. No nonsense beleid. Afschaffing van de loonbelasting. Referenda. Kortom, de macht en de kracht weer terug bij het volk.
  10 stappen naar een Nieuw Nederland
  * Van Materiële en geestelijke armoede
  Naar Basisinkomen, samenhang en solidariteit
  * Van Ingewikkeld belastingsysteem
  Naar Eén belasting, op grondstofverbruik
  * Van Bezuinigingen vanuit schaarste
  Naar Investeringsimpulsen vanuit overvloed
  * Van Werkdruk en regelzucht in het onderwijs
  Naar Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling vanuit passie en levensdoelen
  * Van Symptoombestrijding in ziekenzorg
  Naar Werkelijke genezing en preventie voor lichaam en geest
  * Van 16 logge, dure ministeries
  Naar 6 effectieve kern-ministeries
  * Van Een niet betrokken, vervreemde burger
  Naar Een verantwoordelijke, krachtige, betrokken bevolking
  * Van Ingewikkeld en onduidelijk
  Naar Eenvoudig en transparant
  * Van Mechanisch, star
  Naar Organisch, bewegend
  * Van Collectieve chaos uit individuele onmacht
  Naar Collectieve eenheid uit individuele kracht

  Deze partij wilt bijdragen aan onze bevrijding uit het slaafse globalistische NWO systeem waarin we ons nu bevinden. Ook zal er schoon schip gemaakt worden met het verleden, want dat wij als mensheid op zijn zachtst gezegd bedrogen zijn, moge duidelijk zijn. Zegt het voort. The truth will set us free!

  Oscar [17] reageerde op deze reactie.
  Civil Servant [18] reageerde op deze reactie.
  Slappe Zuigvis [21] reageerde op deze reactie.

 14. @Oscar [14]:
  Socialisten gaan veel verder dan dat en onder de Neoliberalen valt altijhd een stukje gedwongen herverdeling plaats.
  Maar deze behouden nog enigzins wel de markt .

  Maar troost je… iedere stap de goede richting in is een goeie.
  VVD kan misschien nog enigzins verbeteringen voortbrengen zonder bemoeienissen van de communisten.
  Je kan immers niet in 1 dag de voledige libertarische maatschapij krijgen, hoewel dat je goed recht is, toch is het niet mogelijk.
  Het zal in mijn opties altijd langzaam gaan en even laten wennen.

  De echte anarchokapitalistische denkwijze is niet mogelijk, zonder eetstt van het socialisme af te komen en even wennen, nachtwake staat te heben en dan zal ook even wennen zijn en daarna kan je pas een anarchiokapitalistische maatschapij krijgen, al ben ik van mening dat die onwenselijk is.
  Gezien iedereen eigen rechtertje kan spelen, en je dan weer automatisch op een hebberige staat uit zal komen.
  Hoe??
  heel simpel!
  ” ik heb meer wapens gekocht en meer geld om nog meer wapens te kopen…. jij werkt voor mij”
  En dan is er niemand meer die dat kan tegenhouden.

  Waarom wennen en langzaam afbouwen? belastinggeld moet uitgekeerd worden, en mensen zijn er mentaal nog niet klaar voor. De meeste mensen zijn intellectueel zo verziekt dat het etatisme zelfs in het merg doorgedrongen is.

  zoals iedere ziekte moet je het bestrijden en zal je langzaam herstellen.

  Tony [23] reageerde op deze reactie.
  Astrid [26] reageerde op deze reactie.

 15. @Het Front [15]:

  “Referenda. Kortom, de macht en de kracht weer terug bij het volk.”

  Democratie is een in en in slecht systeem dat tot een neergang in de beschaving geleid heeft.

  Nieuw Nederland is oude wijn in nieuwe zakken. Keynesiaans in natuur wil NN ‘investersimpulsen’. NN durft niet met een voorstel te komen om het geld in de handen van de burgers, niet van de overheid, te geven.

  Het Front [25] reageerde op deze reactie.

 16. @Hoc Volearunt [20]:

  “Niet als de anarchkapitalist of zelfs minarchist zich dit voorstelt nee.”

  Zoals anarchokapitalisten of zelfs minarchisten zich een vrije markt voorstellen ís een vrije markt. Wat de sociale liberals van de VVD zich voorstellen bij een vrije markt heeft niets met een vrije markt te maken.

 17. @Hoc Voluerunt [16]:

  Op zich ben ik het grotendeels met je eens, in die zin dat er onderscheid is tussen “puur” socialisme en neo-liberalisme (oftewel: lippendienst-vrijheid)

  Ik ben echter wel bang dat je je door de VVD nogal makkelijk laat besodemieteren.

  De VVD verbetert de situatie niet. De situatie “verbetert” de VVD. De VVD is een typisch voorbeeld van een partij die meegezogen wordt in de “ijzeren wet van de oligarchie”. Een voorstander van alle grote etatistische projecten waar poen en controle te halen is, of waar men vriendjes kan maken met mensen in machtige posities.
  De VVD als “tegenwicht” bestaat niet. Het zijn misschien qua programma wel neo-liberalen, maar in werkelijkheid gewoon crypto-sociaal democraten.

  Let eens op: als centrum-links populair is, trekt de VVD qua publieke standpunten naar links. Als rechts populair wordt (Fortuijn, Wilders) trekken ze naar rechts.

  Het is een walgelijk clubje elitaire, onbetrouwbare beroepspolitici.
  Ik heb nog minder respect voor ze dan voor de SP. Daarvan weten we tenminste waar ze voor staan en wat ze werkelijk willen.

  Het zegt genoeg dat Mark Rutte een aantal jaar geleden een van de drie VVD’ers was die een fusie tussen VVD, D66 en PVDA voorstelde. Zo klein zijn die verschillen ZELFS voor de huidige VVD-voorman.

  Hoc Voluerunt [28] reageerde op deze reactie.

 18. Tony,Ja dat is echt rutte een grote draaitol, niet te vertrouwen verraad je, waar je bij staat,en dan nog doen of hij de onschuld zelf is.

 19. @Oscar [17]:

  Luister en huiver. We kunnen eindeloos op fora blijven babbelen, maar dan krijgt George Orwell uiteindelijk gelijk. Er zijn nu nieuwe partijen, die ECHT wat willen gaan doen om de mensheid zijn vrijheid weer terug te geven. Staar je dus niet blind op belasting, dat komt echt wel goed. Erger is het dat een false flag operatie als 9/11 kan gebeuren zonder dat we er wat aan doen, of recent nog de Poolse president die met het hele spul wordt neergehaald en waarvan de overlevenden zijn neergeknald door grondtroepen. Ook op de Hollandse VOC bodem gebeurt heel veel dat het daglicht niet kan verdragen, pedofilie op hoog niveau is daar een van (recent nog bij Peter RRRRR de Vries).

  Nieuw Nederland prijs ik aan omdat ik mij daar heb aangesloten, ik ken het kernbestuur en weet dus waarover ik praat. Je kunt er over zeuren, maar daar lossen we niets mee op. Ik heb er alle begrip voor dat je als mens na zo veel malen te zijn belogen en bedrogen absoluut geen vertrouwen meer hebt in wie dan ook. Toch is het tonen van vertrouwen, ook na alle elende en bedrog, het enige wat ons kan bevrijden. Zonder vertrouwen kunnen we niet meer groeperen, en je weet wat de leeuw doet met buffels die weglopen bij de groep. Deze globalisten die ons individualiseren om ons uiteen te kunnen drijven en ons te onderwerpen aan het ultieme slavensysteem dienen gestopt te worden (Rockefellers, illuminatie, Rothschilds, Skull and Bones, Royalties en alle andere namen die ze mogen hebben).

  Dat kan, maar heb dan vertrouwen, en ja Nieuw Nederland doet oude wijn in nieuwe zakken, maar alleen omdat zij die het eerder probeerden werden vermoord, voor gek werden verklaard etc. Deze keer is het anders omdat de initiatieven niet hangen op 1 of enkele personen, maar op een netwerk van groepen. Dus je kunt blijven zeuren, of voor de 30e keer een poging proberen te doen door bijv.vertrouwen te hebben in wat ik zeg.

  Je bent hier niet op aarde gereincarneerd om toe te kijken, dus doe er wat aan vriend 🙂

  groet,
  Ron

  Oscar [27] reageerde op deze reactie.

 20. @Hoc Voluerunt [16]: Huc, ik ben blij dat je dat zegt. “De mensen moeten nog even wennen”, bedoel ik.
  Ik zou ook graag in 1 x over willen naar een libertarisch systeem, ik denk dat dit niet in 1 x gaat omdat mensen zó geindoctrineerd zijn geweest met kletskoek over nivellering en de zwakkeren in de samenleving etc etc, dat het enige overgang behoeft voordat de grote massa hier klaar voor is.

  Ik denk dat er een overgang moet komen, misschien een coalitie van VVD, PVV en TON, zodat we een rustiger overgang kunnen hebben. De mensen moeten wennen. Een meer rechtse tussenfase.
  Ga maar na wat een angst er nu alleen om het verlies van de zekerheid voor de oude dag is….
  Leugens of geen leugens, schijnzekerheid of niet: mensen geloofden hierin.
  Men heeft tijd nodig.
  Hoc Voluerunt [28] reageerde op deze reactie.

 21. @Het Front [25]:

  Beste, waarde en geachte Het Front…ik ga af op partijprogramma’s en maak een analyse van een partijprogramma. En helaas, ik zie geen wezenlijke verschillen tussen Nieuw Nederland en andere partijen. Het programma is, net als bij andere politieke partijen, een aaneenschakeling van voorstellen die neerkomen op positief recht. En ik vind positief recht abject. Positief recht staat haaks op natuurrecht. Positief recht kan niet zonder agressief geweld te gebruiken. Ik keur agressief geweld af.

  Als u deze animatie niet kent dan loont het de moeite deze te bekijken:
  http://www.vrijspreker.nl/wp/de-filosofie-van-de-vrijheid/

  In de animatie wordt beknopt uitgelegd waar het libertarisme voor staat.

  Hoc Voluerunt [29] reageerde op deze reactie.

 22. @Astrid [26]:
  Hallo Astrid.
  Mensen hebben inderdaad tijd nodig. alleen de PCC is een slecht alternatief, hun kopvoddentax in het partij programma druist als een joustende ridder die op een konijn mikt tegen het libertarisme in.
  Eigendoms recht wordt door de PVV totaal niet erkend.
  Ze hebben slogans en oneliners die dat doen geloven, maar het is gewoon een etatistische partij die de staat alles wil laten regelen.
  Ze zijn geen socialisten… maar liberaal allerminst
  Daarbij discrimineren ze op culturele basis, ik ben het ook niet met de islam eens, allerminst zelfs, maar onder het mom van gelijkheid en vrijheid zal ik nooit iemand verbieden het hoofddoekje op te doen.
  Ik zal ze wel in debat confronteren en aanmoedigen dit te doen.
  Wezelijk verschil tussen hem en fortuyn

  Hoewel@Tony [23]:

  De VDD is inderdaad zoals iedere partij een draaikont.
  Ik baseer mijn mening enkel en alleen op de partij idiologie en partij programma.
  Niet op verleden gedane zaken.
  ook de poppetjes achter de schermen wisselen en de wet is wel zo dat ze zich aan hun partij programma moeten houden.
  Al loopt dat dit jaar in de soep terwijl een demissionair kabinet griekenland gaat steunen.
  Dus hoeveel die wetten waard zijn weet ik niet meer

  Oscar [30] reageerde op deze reactie.
  Tony [31] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.