In het perspectief van de Oostenrijkse school van de economie heb ik een analyse uitgevoerd van de antwoorden van de panelleden van 21 dagen debat op de volgende vraag:

“Waarom laten we het creëren van een munteenheid niet gewoon aan de markt over? De wereld munteenheid is toch eigenlijk goud?”

Zie ook 21 dagen debat

Ik kom tot de volgende analyze:

Christa Meindersma(D66)
Geld is een ruilmiddel waartegen je goederen kunt kopen. Niets meer en niets minder. Dit betekent dat het grotendeels uitgaat van vertrouwen dat je morgen nog steeds met een briefje van €5 kunt betalen. Daarom hebben wij een monetaire autoriteit wiens belangrijkste taak is om de inflatie beheersbaar te houden en het vertrouwen hoog te houden.

ANALYSE: In een vrije markt is geld het meest gewilde ruilmiddel. De monetaire autoriteit in de VS heeft een historie van devaluatie, en nu is de ECB ook bezig met het bijdrukken van geld. Het is dus duidelijk dat overheden een zeer slechte dienst leveren om de inflatie tegen te gaan. In een vrije markt zou geld gedekt zijn door goud of zilver. Uw collega Liesbeth van Tongeren ziet het goed dat geld dan alleen maar meer waard zou worden. Dit komt omdat de economie groeit en producten goedkoper worden. Er zou dan dus een lichte deflatie te zien zijn. Dit was ook het geval in de VS aan het einde van de 20e eeuw, toen men nog op een goudstandaard zat.

Ons geld wordt niet meer gedekt door goud maar door vertrouwen. Het garanderen van deze dekking van vertrouwen is te belangrijk om aan de markt over te laten. Denk alleen maar aan het ontstaan van de kredietcrisis. Het vertrouwen in de financiele markten stortte in. En de eurozone crisis als gevolg van de situatie in Griekenland.

ANALYSE: In een vrije markt wordt geld ook gedekt met het vertrouwen dat er altijd vraag zal zijn naar dit geld. Echter de overheid dwingt het wettig betaalmiddel (de euro) af, en eist dat iedereen belasting betaald in euro’s. Hierdoor ontstaat er een kunstmatige vraag naar euro’s, waarbij de waarde bepaald wordt door de hoogte van de belastingen. De krediet crisis in de VS is veroorzaakt door de lage rente waarmee banken (nieuw geprint) geld kunnen lenen bij de Federal Reserve in de VS. De eurozone crisis is veroorzaakt doordat er een moreel risico was bij de grote Europese banken om Griekenland en andere PIIGS landen te voorzien van krediet ook al wisten deze banken dat deze landen niet kredietwaardig waren. De banken wisten instinctief dat de ECB wel in zou springen op het moment dat Griekenland niet meer aan zijn verplichtingen zou kunnen voldoen. En inderdaad, de ECB koopt nu staatsobligaties op van alle eurozonelanden zodat ze Griekenland van ‘noodkrediet’ kunnen voorzien. Griekenland kan zo aan z’n verplichtingen voldoen en de grote Europese banken zijn gered, en kunnen doorgaan met hun praktijken.

Een van de lessen van de eurozone crisis is dat we beter op de naleving van al eerder gemaakte afspraken over de euro –het zgn. Stabiliteitspact- moeten nazien. VVD en PvdA pleiten voor een nieuwe “onafhankelijke instantie” die dit moet gaan doen. Wij zeggen: tuig niet nog een nieuwe bureaucratie op maar geeft de Europese Commissie de bevoegdheid om de nationale begrotingen en statistieken te controleren. Dit is de beste garantie tegen “elk land voor zichzelf” en de beste garantie voor een stabiele euro.

ANALYSE: De ECB had Griekenland nooit mogen helpen. Het gaat hier helemaal niet om een natuurramp, maar om een door mensen gecreëerd probleem, dat in de vrije markt niet aanwezig zou zijn. In de vrije markt worden banken die foute investeringen doen niet geholpen maar gaan failliet, net als elk bedrijf dat slecht beleid uitvoert. Echter de grote banken mogen niet failliet gaan omdat de overheden volledig afhankelijk zijn van de banken. En daar komt nog bij dat iedere politicus zijn baantje bij een bank of pensioenmaatschappij moet veiligstellen.

Farshad Bashir (SP)
Een munt is gebaseerd op vertrouwen en dat is te belangrijk om aan de markt over te laten. De mensen moeten vertrouwen hebben dat ze met een munt hun aankopen kunnen betalen en dat de waarde niet zomaar uitgehold wordt. Een private partij die zelf een munt uitgeeft kan meer geven om het eigen belang dan om het algemeen belang. Wie stopt de private partij indien die zichzelf wil financieren met de eigen uitgegeven munt en zo de waarde van de munt uitholt? Als je het aan de markt overlaat in de zin dat er verschillende geldstelsels naast elkaar gaan bestaan, wordt dat er ook niet duidelijker op. Betalen wordt wel erg complex als je voor elke winkel een aparte munt moet hebben.

ANALYSE: De geschiedenis heeft uitgewezen dat een munt alleen maar uitgehold wordt door overheden. Henry de 8ste deed dit in 1542-51 door de hoeveelheid goud in de munt omlaag te brengen en de centrale bank van Engeland deed dit al in gelijk naar zijn oprichting in 1694 door meer papier geld te drukken dan dat er goud in de kluis lag. Hetzelfde geld voor de Federal Reserve van de VS opgericht in 1913. Dit alles leidde tot inflatie. In het geval van papier geld krijgen mensen dan de aansporing om hun goud bij de bank op te eisen, aangezien dat meer waard is dan het papier. In zo een geval ontstaat er een bank run. Normaal gesproken zou op dat moment de bank failliet gaan, echter in beide gevallen heeft de overheid de centrale bank de hand boven het hoofd gehouden en uitstel van betaling toegestaan. Dit principe gebeurt overal ter wereld en vooral om oorlogvoerende overheden van buitensporige hoeveelheden geld te voorzien. Het feit dat bedrijven failliet kunnen gaan zorgt voor gezond ondernemerschap en voor een bank betekent dat een 100% goud reserve aanhouden voor direct opvraagbare rekeningen. Bij 100% reserves is er geen sprake van inflatie. Het naast elkaar bestaan van verschillende munten en zelfs verschillende edelmetalen zorgt alleen maar voor marktwerking in betaalmiddelen waardoor ze van een zeer hoge kwaliteit zullen worden.

Iedereen ziet op dit moment de dollar als de wereldmunt. De dollar is niet meer gedekt door goud. De centrale rol van de dollar leidt er nu toe dat de VS al jarenlang boven zijn stand leeft. De Amerikanen kopen structureel veel meer in het buitenland dan ze aan het buitenland verkopen. De rest van de wereld is vanwege de status van de dollar bereid en helaas steeds meer verplicht dat voortdurend te financieren. De SP wil een nieuwe wereldreservemunt op basis van de al bestaande speciale trekkingsrechten (SDR’s) van het IMF. De SDR is een munt op basis van meerdere valuta (een valutamandje). Op deze manier wordt de destabiliserende rol van de dollar beëindigd.

ANALYSE: Nadat de Federal Reserve in 1971 ‘de facto’ failliet is gegaan op de internationale geldmarkt is de dollar min of meer afgedwongen als wereldreservemunt door de overweldigende macht van het leger van de VS. De VS heeft er op deze manier ook voor gezorgd dat veel olieproducerende landen corrupte regimes kregen die dollars gingen vragen voor de olie. Zoals iedereen merkt kiest de markt op dit moment voor goud als de wereld munteenheid, en in de toekomt kan zilver daar ook nog bij komen. Dit laatste is zeer interessant voor de gewone man, omdat goud het geld is van de rijken, maar zilver is op dit moment slechts een industrieel metaal. Dit metaal heeft echter de potentie om de wereld munteenheid te worden indien alle gewone mensen het massaal opkopen.

Halbe Zijlstra(VVD)
Vroeger was een munt gekoppeld aan de gelijke waarde in goud. Deze zogenaamde gouden standaard bestaat sinds begin jaren zeventig niet meer. Daarmee is geld vooral een uitdrukking geworden van het vertrouwen dat mensen hebben in de economie van een land. Dat vertrouwen hangt dus af van hoeveel schuld een land heeft, hoeveel belasting er betaald wordt, hoeveel werkgelegenheid er is etc. Het is duidelijk dat dit voor elk land anders is. Er is feitelijk geen marktmechanisme aanwezig, omdat de waarde van een munt subjectief is en niet, zoals vroeger, een concrete hoeveelheid goud. Daarom werkt het marktmechanisme niet en daarom zullen we ook niet komen tot een wereldmunt.

ANALYSE: In elk land met een wettig betaalmiddel worden mensen gedwongen het de nationale munteenheid te accepteren en daarmee hun belasting te betalen. Hierdoor wordt de vraag naar de munt gecreëerd. Zo een munteenheid is inderdaad niet door de vrije markt ontstaan. Het is bovendien zeer onhandig dat elk land een andere nationale munteenheid heeft. Er is inderdaad geen marktmechanisme, maar dit is niet omdat de waarde van de munt subjectief is. Subjectieve waardeoordelen zijn juist onderdeel van de markt: Als ik een pen aan jou geef in ruil voor een gram goud, vind ik de gram goud meer waard dan de pen en jij vind de pen meer waard dan de gram goud. Er is nu echter geen wettige koppeling meer tussen goud, zilver en de nationale munteenheid, dus Greshams wet kan goud en zilver niet meer de markt uit werken. Ik verwacht echter dat overheden zullen ingrijpen als (digitaal) goud en zilver massaal als betaalmiddel gebruikt gaan worden voor simpele transacties. De VS heeft dit al eerder gedaan in 1933 toen zij goudbezit verboden stelden.

Mirjam Sterk (CDA)
Het is niet verstandig om het creëren van een munteenheid aan de markt over te laten (welke markt zou dat overigens zijn?).Het belangrijkste argument hierbij is waarschijnlijk het vertrouwen in de munt. De geschiedenis heeft uitgewezen dat voor het bewaken van vertrouwen één onafhankelijke autoriteit, zoals een centrale bank, het beste werkt. Een dergelijke autoriteit kan de echtheid van de valuta ook het beste garanderen. Dit is cruciaal. Hiernaast is een munt vaak gebonden aan de identiteit van een land of regio. Een belangrijke ingrediënt bij de bepaling van de waarde van een munt is bovendien het begrotingsbeleid van een overheid.

ANALYSE: Bij mijn weten is privé munterij van goud op dit moment verboden, maar als je op internet kijkt zie je dat goud en zilver volop verhandeld wordt en dat er ook zoiets bestaat als digitaal goud. Zoals ik boven al beschreef in reactie op Christa Meindersma, is het de overheid die de munt verkracht. De enige identiteit die landen geven aan een munt is doorgaan het hoofd van de lokale despoot. Het begrotingsbeleid van een land zou geen invloed moeten hebben op de waarde van het beste ruilmiddel, en dat is precies wat je hebt als (digitaal) goud geld massaal als geld gebruikt wordt.

Er is ook geen mogelijkheid tot echte concurrentie tussen verschillende aanbieders. Er is dus ook op geen enkele wijze sprake van een markt. Al deze redenen geven al wel aan dat het overlaten van een munteenheid aan de markt niet werkbaar is, noch wenselijk is.

ANALYSE: Alle betalingen zullen in de toekomst waarschijnlijk via internet gaan, bijvoorbeeld via je telefoon. Er kunnen gemakkelijk verschillende aanbieders komen van digitaal goud, waarbij de concurrentie zal plaatsvinden op het gebied van betrouwbaarheid van de dekking en opslag. Echter overheden zullen proberen om te lenen bij deze banken om hun buitensporige uitgaven voor de zorg staat en internationale militaire acties te financieren. Zoals altijd zal de overheid de banken aansporen om van hun reserves af te stappen in ruil voor protectie in het geval van een bank run. Dit is echter het steunen van regelrechte fraude, ofwel het gedrag van een bananenrepubliek.

Het laatste deel van de stelling zegt dat de wereldmunteenheid toch eigenlijk goud zou zijn. Het is inderdaad interessant te constateren dat goud, pakweg de afgelopen tweehonderd jaar, waarschijnlijk de meest waardevaste belegging zou zijn geweest. Dit is echter nog wat anders dan dat het eigenlijk de wereldmunteenheid is. Dit is na het uiteenvallen van Bretton Woods in 1972, waarbij nog wel met een goudstandaard werd gewerkt, gewoon niet meer het geval. Het heeft ook geen zin om hier naar toe terug te verlangen.

ANALYSE: Goud werd tijdens Bretton Woods (1944-1970) alleen nog internationaal gebruikt. De Federal Reserve in de VS was in principe al failliet gegaan in 1933 toen ze stopten met het uitkeren van goud aan de gewone burger. Vervolgens heeft de VS het bezit op goud verboden om de binnenlandse concurrentie met goud uit te schakelen. Met andere woorden, de wereld wil goud gebruiken als geld, echter overheden doen er alles aan om het uit de markt te werken. Op internet kan je overal de geruchten horen over de dumping van goud door centrale banken. Hierdoor wordt de prijs van goud tijdelijk gedrukt. Dit goud zou echter de munt moeten dekken. Verder is in de jaren ’80 en ’90 in de VS een grote markt ontstaan in goudcontracten (futures). Men heeft echter het vermoeden dat deze contracten nooit ingewilligd kunnen worden omdat er niet genoeg fysiek goud aanwezig is. Dit is nog niet aan het licht gekomen omdat er nog nooit een run op fysiek goud is geweest in de goud futures fondsen. Je zou kunnen zeggen dat deze fondsen ook bezig zijn met een soort fractioneel bankieren. De kans is echter groot dat de overheid van de VS zal ingrijpen op het moment dat die run er toch komt.

Liesbeth van Tongeren(GroenLinks)
We hebben de laatste tijd kunnen zien wat er gebeurt als je financiële zaken aan markt overlaat. De financiële crisis, waar de burger nu de gevolgen van ondervindt, is veroorzaakt door de markt z’n gang te laten gaan. Zonder goede basis afspraken en zonder toezicht met tanden gaat het niet vanzelf goed in de financiële wereld.

ANALYSE: Zoals ik boven in mijn reactie op Christa Meindersma heb aangegeven, zijn het de centrale banken die bubbels veroorzaken in de economie door de rente waarmee banken kunnen lenen bij de centrale bank tijdelijk zeer laag te houden. Deze leningen worden gecreëerd met nieuw geprint geld. Op deze manier heeft Greenspan de dot-com bubbel veroorzaakt en de huizen bubbel, welke beiden tot een recessie leidden. Goud kan je niet bijdrukken dus dan heb je dat probleem niet.

De markt zou inderdaad zelf ook tot een wisselsysteem komen met een standaard als overheden dit niet regelen. Dit hadden we vroeger en ons huidige systeem is er uit ontstaan. Alleen in goud handelen is vanwege praktische redenen niet mogelijk. Dan zou er immers met milligrammen goud gewerkt moeten gaan worden en goud over de hele wereld verslepen. Het geldsysteem zoals we het nu kennen zou direct weer ontstaan. Er zouden een soort aanspraken op een bepaalde hoeveelheid goud in de markt komen. Dit soort papier ” tegoed bon voor zo en zoveel goud” is de voorloper van wat wij nu geld noemen. Op een gegeven moment hebben we met z’n allen afgesproken dat je niet meer de hoeveelheid goud ter waarde van je tegoed bon, in de kluis bij de bank hoeft te hebben liggen.

ANALYSE: Het huidige systeem is afgedwongen door de overheid als gevolg van de banken lobby. Iedereen wil altijd een monopolie over zijn eigen markt hebben, volkomen begrijpelijk. Maar dat is natuurlijk niet goed voor de klant. De munteenheden die de VS en europa nu hebben zijn “The One Ring To Rule Them All”. De centrale banken kunnen vrijuit markt operaties uitvoeren en bedrijven helpen naar eigen inzicht. Zo is Goldman Sachs geholpen en de ING bank. Banken hebben veel inspraak in het beleid van de centrale banken, maar wat ze precies doen is volledig geheim. In een vrije markt zou bijvoorbeeld digitaal geld ontstaan gedekt door goud. Het idee dat je wel van de gouddekking af kan is incorrect. Het is te vergelijken met het nemen van een papieren slot op je fiets, dat werkt ook niet. Niemand kan je het monopolie op het printen van geld geven en dan verwachten dat ze niet zullen printen.

Vervolgens komt automatisch de vraag op; wie mag er dan nieuw geld uitgeven. Immers er is altijd meer geld nodig om de economie te kunnen financieren, anders zou bestaand geld alleen maar heel snel veel meer waard worden en diegenen die geld hebben hebben geen reden om dat uit te geven. De economie zou dan dus stil staan. De overheid profiteert er van dat zij deze rol van het nieuw geld mogen uitgeven heeft en de overheid doet dit in het belang van ons allemaal. Niet alleen in het belang van goudhandelaren of banken. Initiatieven om deze ‘Lender of Last resort’ rol op een zo wereldwijd mogelijk schaal vorm te geven zijn erg sympathiek. Hierdoor zijn er veel minder valuta risico’s. De economie heeft uiteindelijk veel baat bij een zo stabiel mogelijke munt, zeker landen zoals Nederland die heel veel exporteren. Wat het probleem bij de Euro is is dat er wel goede afspraken gemaakt waren over hoe je de Euro stabiel houdt maar dat verschillende landen zich er niet aan hielden en dat van elkaar tolereerden. Het was al heel lang bekend dat lenen aan Griekenland linker was dan lenen aan Duitsland en zuidelijke landen konden een tijd lang meeliften op het vertrouwen dat de financiële wereld had in de hele Euro zone. Daar is abrupt een einde aan gekomen toen financiële instellingen gingen speculeren op de Griekse staatsschuld en hun kredietwaardigheid lager in geschat werd.

ANALYSE: Geld sparen en niet investeren, ook wel hamsteren genoemd, is ook goed voor de economie. Hierdoor zie je zelf af van consumptie en van investering van je geld, waardoor middelen beschikbaar komen voor anderen om te investeren in hogere orden productie systemen. Hamsteren zorgt er voor dat het overige geld meer koopkracht krijgt. Door te hamsteren investeer je in de economie. Hierdoor ontstaat economische groei en producten worden goedkoper. In ruil hiervoor kan je dus later meer kopen voor je geld. Een door overheid gecontroleerde wereld munteenheid staat gelijk aan een wereld superstaat. De wereld centrale bank zal overal slecht functionerende ondernemingen helpen met open markt operaties zodat deze bedrijven zo hun marktsegment kunnen handhaven terwijl de markt juist in de andere richting gaat. Verkeerde producten zullen worden geproduceerd en productiemiddelen gaan verloren voor zinvolle ondernemingen. Je krijgt een communistische/fascistische wereld regering, zoals we die nu al zien ontstaan op europees niveau. Deze ‘wereld orde’ zal alles willen oplossen met centrale planning. Overheden zullen overgaan tot het bijdrukken van waanzinnige hoeveelheden geld en niemand kan er meer aan ontsnappen. Nu kan je nog verhuizen naar een ander land.

GroenLinks wil hervormen, ook binnen Europa, stevig financieel toezicht invoeren en gewone bankzaken scheiden van zakenbanken zodat ook de generaties na ons vruchten plukken van een gezamenlijke Europese munt.

De toekomstige generaties zullen kiezen voor een munt die niet gemanipuleerd kan worden door de overheid. Zij hebben zich ten slotte nog niet diep afhankelijk gamaakt van het systeem. Denk aan hypotheken en andere leningen.

Ingezonden door Alex

42 REACTIES

 1. @Vilseledd [30]:

  Je zou zelfs giraal met microgrammen goud kunnen betalen. Geen enkel probleem. Zelfs heel aannemelijk dat dit zal gebeuren als goud de wereldreservemunt wordt en er immer uitdijend handelsvolume is en dus voortdurende deflatie.

  Als je tegenwoordig vanuit Europa giraal $ 100.- over maakt naar de Verenigde Staten dan kan dat in principe ook zonder dat er een briefje van $ 100.- naar de Verenigde Staten versleept wordt. Dan zal met giraal goud niet anders zijn.

  jack [34] reageerde op deze reactie.

 2. Een zeer goed geschreven artikel, dat gelijk de onwetendheid van onze politici aanduid. We hebben in Nederland niemand die echt goed het monetaire systeem kent.

  Vroeger betaalde de V.O.C en de W.I.C toch ook met hun eigen gedrukt munt wat dus als wettig betalings middel over de gehele wereld werd geaccepteerd? Dan kunnen we stellen dat de goudstandaard toch werkte. Immers een V.O.C duit kon in je inwisselen voor florijnen. Nu te laat maar ik zal eens gaan onderzoeken hoe dat precies ging.

 3. Most people can’t give you a good definition of money — a definition which holds; and a definition which serves them.

  Yet if we ask the questions which develop a fully accountable answer, we readily arrive at a fact that the only definition of money which can inflict no offense whatever, is a currency which comprises immutable tokens of value.

  In fact likewise, most people do intuit that money IS a relatively immutable token of value — not understanding how the exceptions are engendered, or how the exceptions offend them. In other words, they recognize that immutability is a vital object; they likewise recognize that immutability of a promissory note is even vital to its facts of contractual obligation; but they do not recognize that one and one only monetary prescription makes good on this indispensable object of immutable tokenization of value.

  Both to tokenize value and to immutably tokenize value nonetheless are only TO REPRESENT not only however many different products, but necessarily, to likewise represent the volumes of such products, or we fail to keep the ostensible 1:1 relationship between circulatory volume and remaining value of all products, which is necessary to immutable value.

  The only way to immutably tokenize value therefore is if the units of value of the circulation are immutably linked to the remaining value of ALL represented property (not just to one or several of MANY products); and thus likewise, the remaining volume of units of circulation must at all times equal the volume of remaining value of the ALL the products which the circulation is intended to represent, or we fail to keep these principles. In fact then, the only way to maintain these equal volumes is to pay the value of the represented property out of circulation as the value of the property is perceived to be consumed, or to depreciate. The only way you can do this of course, is if we pay monetary obligations comprised only of principal, at the rate of depreciation or consumption of all represented properties.

  Volume of circulation must likewise equal remaining volume of all represented property. Franklin observed in his “Modest Inquiry into the Nature and Necessity of a Paper Currency,” that the colonists prospered substantially more when they supplemented their circulation of precious metal with paper currency (certain implementations of which were debatably subject to interest). He postulated that some prospective extent of such supplementation might be excessive; and that it might have negative consequences. But nonetheless he noted (evidently then because they never reached such a limit) that the additional circulation of paper currency sustained substantially greater prosperity.

  Why?

  They must therefore have suffered previously from an effectively deflated circulation. But simple questions thus resolve Franklin’s curiosity:

  If the circulation is to represent (tokenize) value, then if the circulation were ever to exceed the volume of the remaining value of all property, then someone would have received circulation for nothing. Such an excessive, “inflated” circulation however would be impossible, if in fact all promissory notes (of principal only) are legitimately collateralized.

  Likewise however, if the effective volume of circulation is ever less than the volume of represented property, then it is impossible to trade all property all at once; and someone will not have received and persisted in just reward for their production.

  So, an “effective,” just circulation must at all times equal the remaining value of ALL production (“products”).

  A further malady exists in the present disposition of currencies subject to interest. That is, ever more of a circulation is perpetually dedicated to sustaining ever greater sums of artificial debt, leaving ever less of the same circulation to represent/tokenize the value of property. Thus interest makes abiding by our necessary principles of immutable tokenization impossible.

  1. The only circulation which sustains all these necessary objects therefore is a volume of circulation which is at all times equal to the remaining value of all property.

  2. The only way to maintain such a circulation is to pay principal out of circulation at the rate of consumption or depreciation of related property.

  3. Thus as a circulation comprised of promissory notes only represents FINANCED property (subject to promissory obligations), the only way to sustain a circulation which necessarily represents the remaining value of all property is to further accommodate immediate conversion of equity into currency.

  These in fact then are the principles of mathematically perfected economy™; and this is a vital path of the logic of overall solution.

  But our question asks if money is a product? Essentially, this is to ask if it MUST be a product in order to serve these vital purposes of a just currency, which of course must eradicate all potential for systemic offense.

  We can see however, even on an abstract level, that the concept of tokenization can only go awry if the need for tokenization must account for all products, and the concept of tokenization requires A product or a few products to do so. Yet even according to the concept of tokenization itself, the token is distinct from the product itself — unless to be an immutable token of value, “money” must actually exist in the physical form or instances of some such “product.” In other words, if just/”honest” money IS a product; how then and why would argue this restrictive concept of A product or products? How can either case serve the objects of volume equaling the volume of ALL products, if money “must” be A product or products; and if the volume of THE product or products must yet equate to the volume of ALL products?

  In fact, given the aforesaid observations, we readily recognize that nothing but ALL products CAN so represent all products; and the only reason folks like the Austrian “economists” are trying to insist on A product (or products) for their obfuscated claim to tokenization, is they refuse to acknowledge the very principles they pretend their ONE or few products somehow uphold — and yet are proven not to uphold.

  As Franklin likewise observes, never did their precious metal monetary standards result in actual consistent values of money; and the reasons are evident in these principles: There is no perpetual 1:1:1 relationship between remaining circulation: remaining value of represented property: and obligation, because the Austrians refuse to recognize that the only mathematic course to this perpetual relationship is to pay off promissory notes comprising obligations of principal only, at the rate of consumption or depreciation of the related property — with the payments thus retiring the circulation as the value of the property itself is consumed. In fact, only promissory notes of principal, paid at this obligatory schedule of payment CAN accomplish these purposes; and do so even without regulation.

  Thus we readily understand the problems of gold, which itself in fact perpetually violates our necessarily perpetual 1:1:1 relationship; and which further violates these principles when it coexists with interest, which perpetually disposes ever more of the circulation to servicing a perpetually multiplying sum of artificial debt — leaving ever less of the same circulation to sustain commerce.

  Thus the answer to the original question is that money CANNOT BE A product, if it is to be an immutable token of value, because A product, in which the resultant circulation would ostensibly be redeemable, ITSELF cannot represent All products! Thus it cannot provide a perpetual 1:1 relationship between volume of circulation and redeemability which purportedly eliminates subversion of value. Effectively, the Austrians (and others) claim virtues of gold which do not exist, while the principles they exalt instead would endorse only mathematically perfected economy™, because the only currency which CAN accomplish this purpose of making the circulation effectively not A product, but in fact at all times ACTUALLY REDEEMABLE in ALL products, is mathematically perfected economy™ — which alone therefore, immutably tokenizes all products represented by the circulation, and in such a way that the circulation is always redeemable in the very scope and volume of products it was from the beginning, intended to represent.

  Men kan in het Nederlands reageren.

  http://endtheecb.ning.com/video/mathematically-perfected

 4. @Oscar [31]:

  Because the subjects of a circulation subject to interest cannot borrow more than the value of related wealth into circulation, and because they are obligated to pay both the principal and interest out of circulation in servicing the respective debts, a circulation subject to interest inherently engenders perpetual circulatory deflation, and consequentially deficient circulations.

  So, there is no circulatory inflation. But there is price inflation as a consequence of inherent multiplication of debt; and while the subjects are forced to maintain a circulation to continue their obligation to service the mounting debt, ever more of the deficient circulation is devoted to servicing debt, leaving ever less to sustain the commerce which is obligated to service the debt, and further devaluing the circulation.

  Against these even escalating conditions, we are forced to work within a deflated circulation, in fact far less than the volume of existent wealth which it would have to exceed to comprise an inflated or excessive circulation. What are the basic consequences of the deficient circulation?

  In respect to a system which does not dispossess its subjects of their wealth, effectively deflation can be understood as equivalent to not receiving full payment for our work. How in turn does this affect the purported economy?

  To understand the effects of a deficient circulation, let us first suppose there is a balanced circulation (without deflation or inflation), where there are 10,000 of us, and for each of us, there is $10 in circulation, representing full payment for the value of wealth we have created.

  We are to perform a symbolic, unencumbered transaction in which we are all facing the center of a circle we are standing in. We are to perform the transaction by turning to our left and passing the person next to us our $10, for which we receive our income from the person to our right. Our ability to perform this transaction without interruption or impediment demonstrates the capacity of true free enterprise to sustain the prosperity we are capable of.

  The first person in the circle passes their money to their left, and likewise about the circle, we readily complete the necessary transactions across the entire system.

  Now, suppose that every tenth person is denied their $10, and we are to attempt to perform the same transaction. What happens?

  The whole transaction stops everywhere the deficiencies of the circulation are suffered. To complete the transaction, every person suffering deflation must first earn their unpaid earnings yet again from other subjects of the system — who also then will be deprived of the circulation necessary to sustain the intended, ongoing transaction.

  So, even more extreme degrees of deflation would be pitted against issues such as servicing existent debt if we tried to return to the gold standard, because there is even far less monetary gold than the present, deficient circulation. But deflation therefore is highly undesirable, because it is highly damaging to the commerce we can and would otherwise sustain.

  Deflation and its consequential, deficient circulation are akin to having no money or wealth, where instead we deserve perhaps to have much, and would be able to sustain far more prosperity by it.

  We can readily determine whether we suffer a deflated circulation by comparing the general money we have on hand to the value of existent wealth. Where the value of the wealth around us exceeds the evident circulation, we suffer deflation to the degree of the disparity.

  Moreover, we can make a further critical extrapolation from this observation.

  Given the definitive facts of such an already deficient circulation, and further inherent degradation of our credit-worthiness, what for instance would be the consequence of lending institutions ceasing the further lending which is perpetually necessary to replenish a circulation of what we yet are compelled to pay against principal and interest obligations on existent debt?

  Obviously, this resultant, extreme and likely manifestation of deflation will result in the extreme case of the previous example, in which our very need to perform a cycle of transactions across the whole system would only be so futile as to fail predominately across the system — that is before the mortgage is due, again and again.

  Source:

  http://perfecteconomy.com/pg-mpe-109-circulatory-deflation-and-deficient-circulation.html

 5. @Het Front [35]:

  Je verdoet je tijd met de meesten hier. Dit zijn de huisjesmelkers van onze samenleving.
  Het zielige is dat ze zichzelf niet realiseren dat ze een ¨food chain¨ voorstaan waarin ze zelf vroeg of laat ook aan de beurt zijn!
  Ze denken niet voor zichzelf maar laten zich leiden door enge mannetjes met vlinder dasjes! Zij zijn het probleem…

  Oscar [38] reageerde op deze reactie.

 6. @Oscar [38]:

  Yep, that´s one of them!

  They simply won’t let you use any prevailing mathematic argument; they don’t have a clue what can save us; they even deny the problem; and worst of all, their God Hayek (another one) tells us why the Austrians in fact advocate banking at elevated interest rates:

  http://www.perfecteconomy.com/pg-relevant-historic-quotes.html#FriedrichAHayek

  Because providing the public with good money which it can trust and use can not only be an extremely profitable business;”
  http://mises.org/story/3204

  They are more of the same and do NOT offer solution. They are part of the problem…

  Effectively, what the Austrians want is to remove the embossed letters which now say “Federal Reserve Bank,” and replace them with Austrian ‘COMPETING’ Bank(s)” — a principle which they refuse to debate, further define, or justify.

  (Even geen tijd en zin om te vertalen maar dat lijkt me geen probleem voor u)

 7. Mathematically perfected economy™ : 1. the singular (one and one only) integral solution of the categoric faults of pretended economy, in which a) inflation and deflation, b) systemic manipulation of the cost or value of money or property, and c) inherent, irreversible, and therefore terminal multiplication of artificial indebtedness in proportion to capacity to service debt are solved altogether by: a.2) promissory obligations to repay only principal, and which retire principal as it is paid at the rate of consumption or depreciation of the related property; a.3) with this obligatory schedule of payment and perpetual capacity to finance equity alone therefore perpetually maintaining an effective circulation which is always equal to the remaining value of all property; in which c.2) inherent, irreversible and therefore terminal multiplication of artificial indebtedness by interest is solved by eradication of interest; and in which, b.2) as the only powers of obfuscating currency are to corrupt the volume, proportions, and/or unnecessary cost of monetization; therefore b.3) systemic manipulation of the cost or value of money or property is solved by the inseparable combination of the first and third aspects of solution (a.2, a.3 and c.2), with the unique intrinsic result of all this e) being the only means of achieving the often claimed principle of maintaining a perpetual, immutable 1:1:1 relationship between circulation, remaining value of represented property, and commitment of every unit of the circulation to paying just so much for property as its remaining worth; and f) likewise being not only the only means of receiving fully and immediately for all consumable production, but of paying no more for our consumption than what we consume, as we consume of it; with the combination of all this therefore being g) the only fact of actual economy; 2. every prospective debtor’s right to issue legitimate enforceable promises to pay, free of extrinsic manipulation, adulteration, or exploitation of those promises, or the natural opportunity to make good on them; 3. the inherent right to monetize our industry as will universally sustain trade of no more than the undiminished production of our own endeavors for whatever truly free markets deem to be the sufficiently equivalent production of others, wherein debtors are obligated to pay off promissory notes comprised of only principal, at practical rates of consumption or depreciation; 4. strict implementation of these principles through a Common Monetary Foundry, charged with certifying credit worthiness, automating payment, and enforcing obligations so as abuse imposes no cost on the rest of us.

  (We leave the secundary (subprime) market to the Austrians!

 8. just a few definitions.

  terminal debt : a sum of artificial debt which exceeds the capacity of surviving industry to service it from the remaining circulation.

  true free enterprise : 1. unencumbered freedom altogether: a) to engage in just, responsible production of available resources to the full extents of our willingness and capability; b) to duly reap the full, undiminished rewards of our contribution to production; and c) to remain fully rewarded for that production in unimpeded, just, and responsible trade for whatever we deem to be sufficiently like, undiminished extents of the production of others; 2. mathematically perfected economy™.

  true industry : actual production of necessary and useful objects of endeavor.

  unearned taking : any acquisition of wealth beyond a like production of wealth, which therefore can only transpire at the expense of just reward to others.

  usury : 1. an ancient ruse of mass exploitation in which: a) the subjects are either formally or implicitly denied their inseparable fiduciary authority to issue their promissory obligations otherwise; b) in which the only actual creditors remain anyone who gives up property for promissory obligations; c) yet in which the perpetrators pretend their intervention to merely publish evidences of debt equates to the role of creditor; d) by which obfuscation they impose purportedly lawful, just, or conducive rates of interest; e) which owing to the consistent history of failure, are merely assumed to engender different inevitable consequences than higher rates of multiplication of debt in proportion to capacity to pay; f) while any rate of interest which serves the purposes of the perpetrator requires unwitting subjects to maintain a vital circulation against the perpetual deflation of servicing sums of debt which perpetually increase by the resultant need to re-borrow escalating sums of periodic principal and interest; g) until the unwitting subjects succumb to a terminal sum of debt and its consequential completion of their dispossession; 2. generally exhaustive, persistent usurpation and destruction of the means of representation to achieve and to persist in the objects of usury, the many endeavors of which are sustained by the vast unearned takings of usury.

  vital circulation : 1. a circulation which to a given moment of consideration suffices to sustain sufficient industry to fulfill the monetary obligations of an ostensible economy; 2. under a system of exploitation based on usury, a vital circulation can only be maintained at ever greater cost, until by a perpetual escalation of further borrowing which accumulates an ever escalating sum of artificial debt, a terminal sum of debt precludes further legitimate borrowing by invalidation of credit-worthiness; 3. under mathematically perfected economy™, a vital circulation is perpetually sustained virtually without cost, and even without regulation, by no more than an obligatory schedule of payment of no more than the principal.

  anarcho-kapitalisme [42] reageerde op deze reactie.

 9. @jack [41]:
  Als je het mij vraagt is dit allemaal gewoon gebaseerd op het oude Marxistische idee van de ‘Labor theory of value’. Ik vind het trouwens nogal goedkoop om dit forum te overvloeden met copy-paste teksten. Je kan ook gewoon een linkje plaatsen.

Comments are closed.