Open brief aan Geert Wilders, leider van de Partij van de Vrijheid

Inzake de wereldvreemde opstelling van veel ‘volksvertegenwoordigers’ – dus zij, die menen ons (het bekende kiesvee) te vertegenwoordigen – wil ik graag het boekje ‘The rage and the pride’ van de dappere schrijfster Oriana Fallaci onder de aandacht brengen. Indien alle poli-tici de tijd nemen om dit boekje door te lezen en niet in de veel gemaakte fouten vervallen om alles wat met de (fouten van de) islam en de (primitieve) opstelling van moslims ten opzichte van vrouwen te maken heeft goed te (blijven) praten of zwijgend weg te kijken dan hoop ik dat nu hun ogen (en oren) eindelijk opengaan zodat hun mening over deze ‘religie van de vrede’ bijgesteld zal kunnen worden.

Zoals Oriana regelmatig aangeeft, en met feiten onderstreept, is er niets dat op vrede wijst en dat -indien de mening niet bijgesteld zal worden door de leiders in Europa- de invasie verder gaat zodat op termijn (sneller dan men voor mogelijk houdt!) deze religie leidend zal zijn op dit continent en (dus) aanleiding zal geven tot (bloedige) opstanden. Het is een feit dat er ook mensen bestaan die zich niet/nooit zullen overgeven en dus ondergeschikt gemaakt zullen worden aan deze religie! In Europa bestaan meerdere godsdiensten die meegegroeid zijn met de steeds voortschrijdende veranderingen in de loop der tijd en die niets gemeen hebben met een religie die is blijven steken in de middeleeuwen en ook nog eens als zeer vrouwonvrien-delijk bekend staat. De vele stenigingen en lichamelijke verminkingen zijn duidelijke voor-beelden van de onderdrukking van de (vrouwelijke) medemens door deze cultuur.

Het bij volledig bewustzijn straffen van de slachtoffers door afsnijden van armen, benen en in een latere fase ook het hoofd, gebeurt nog steeds en het publiek aldaar reageert enthousiast als er weer een ‘voorstelling’ gegeven wordt. Helemaal kwalijk is het feit dat deze barbaren er plezier in hebben om met het zojuist afgesneden hoofd te voetballen. Indien er nog politici zijn die vinden dat dit moet kunnen en dus reeds diep buigen voor hun nieuwe meesters, dan moeten deze politici er ook rekening mee (gaan) houden dat deze nieuwe cultuur (zij hebben het toch steeds over verrijking van ‘onze’ cultuur) niet door alle landgenoten overgenomen zal worden – met desastreuze gevolgen voor dezelfde politici! Zij zijn mede schuldig aan de komende opstanden! Zij weten dit nu en kunnen hier niet (meer) onderuit. Zij hebben het al-tijd over ‘Nazi-Duitsland’ als andersdenkenden terechte opmerkingen maken over het gevaar van de islam en van veel fanatieke moslims, maar zij -en niemand anders- weten uit eigen er-varing hoe de vork precies in de steel steekt en dat hun wereldvreemde opvattingen niet lan-ger door alle mensen geslikt worden. Het verwijzen naar ‘Nazi-Duitsland’ is niet alleen on-terecht, het lijkt nergens op en is nog ontzettend dom ook!

Het is natuurlijk een vreemde en ongewenste situatie dat moslims respect eisen zonder dit zelf te geven aan anderen, vooral aan niet-moslims! Het wordt steeds vreemder nu moslim-advo-caten weigeren op te staan als de rechter binnenkomt. Dit voorbeeld toont al aan dat er gedis-crimineerd wordt en dat de hierbij behaalde ‘successen’ altijd ertoe leiden dat op andere ge-bieden eveneens ‘eisen’ gesteld zullen worden onder het mom ‘het smaakt naar meer’. Overi-gens vangt de discriminatie al aan bij gesprekken waarbij moslims ons verbieden dat wijn of andere (licht) alcoholische ‘versnaperingen’ aangeboden worden aan andere gesprekdeelne-mers. Indien zij onze gewoonten niet wensen te accepteren dan hebben zij ook het recht om hun koffers te pakken en te vertrekken naar landen waar men wel begrip heeft voor hun stand-punten. Dit zal hen ook eens duidelijk gemaakt moeten worden voordat het te laat is!

Waarom hebben ’onze’ afgevaardigden nooit de eerlijke en duidelijke standpunten van Afshin Ellian en/of de Arabist Hans Jansen ter harte genomen? Waarom zwijgen zij op momenten dat juist hun stem gehoord moet worden? Wat steekt hier achter? Is er dan toch een samen-wering ontstaan met als doel het opofferen van een geheel continent aan moslims die ons vrij kunnen of mogen onderdrukken en ons als slaven gaan gebruiken? Is dat hun dank voor het langdurig en massaal plunderen van onze welvaart, waarvoor onze voorouders en wij hard gewerkt hebben? Wordt dit ons lot, dames en heren politici? Meldt het ons eerlijk, meldt het ons nu! Nu het nog kan om de dringend noodzakelijke veranderingen tot stand te laten ko-men en tevens om het ons mogelijk te maken om de landverraders onder hen aan te klagen. Indien u deze goede en gratis raad opvolgt dan is het mogelijk dat er een restje van respect voor u opgebracht kan worden. Indien niet, dan zult ook u moeten boeten voor hetgeen u blijkbaar moedwillig van plan was te laten doen.

En voor de (extreem)linkse politici onder hen: Herinnert u zich nog het gezegde van ene Karl Marx die beweerde dat ‘geloof het opium voor het volk’ is? Geldt dit ineens niet (meer) bij het nieuwe geloof of religie dat niet alleen ons land, maar geheel Europa overspoelt? Staat u nog steeds achter uw destijds ingenomen en hardvochtig verdedigde standpunten?Kunt u verkla-ren waarom u zwijgt bij de theocratische en hardvochtige regimes in islamitische landen? U bent toch zo begaan met het lot van de onderdrukten? Kunt u mij een islamitisch land noemen dat democratisch bestuurd wordt? Niet een land kunt u melden…Wel trok u ten strijde tegen Mussolini en Hitler en aanbidt u Fidel Castro en Che Guevarra. Waarom stond u toe dat er bommen geworpen werden op het Joegoslavië van Milosevic? Waarom staat u toe dat wij als internationale politieagenten optreden, doden en gedood worden in oorlogen tegen de vijan-den van vrijheid, democratie en beschaving? En waarom gelden deze principes ineens niet (meer) bij zekere landen? De islamitische tirannie is net zo onacceptabel als die van fascisten en communisten, of niet? Bent u niet beschaamd over uw handelwijze in deze?

Hoe zit het eigenlijk met het gelijkwaardig zijn? Waarom mogen zij wel op ons continent mas-saal hun religie belijden en moskeeën bouwen (vaak met enorme subsidies) en wij hetzelfde niet mogen in hun thuislanden? Is dit de gelijkheid die ‘onze’ afgevaardigden zo hoog in het vaandel hebben staan? Is dit niet een duidelijk voorbeeld van mensen wegzetten, een uit-spraak waarmee links Nederland zich regelmatig op de borst klopt? Is dit niet het tegenover gestelde van hetgeen men de PVV verwijt: Mensen buiten sluiten? Links Nederland doet al vele jaren niets anders en gebruikt daarvoor de eigen landgenoot die door hen leeggezogen mag worden totdat diezelfde landgenoot tot niets meer in staat is en aan het (R)Overheids-infuus komt te liggen. Pas dan is links Nederland tevreden want dan is men in staat om mid-dels een (lage) uitkering deze landgenoot ‘in de pas’ te dwingen – let wel: hun pas! Zijn de afgevaardigden dan allemaal blind en/of doof voor de protesten die steeds luider opklinken vanuit een ‘verontruste’ samenleving? Weet wel dat men op deze ingeslagen weg niet verder kan (blijven) gaan. Tijd voor actie is geboden – er is geen tijd voor knuffelen en theedrin-ken. Die tijd ligt inmiddels ver achter ons!

In Nederland hebben wij een groot persoon gekend, iemand die ons waarschuwde voor de (gevolgen van de) islam. Iemand, die niet geliefd was bij Hare Grajesteit en waarmee zij be-slist nooit op het bordes wilde staan. Diezelfde iemand, die door een moordenaarshand ge-vallen is. Diezelfde iemand, die mateloos geliefd was bij alle Nederlanders, van welke origine dan ook! Een Grajesteit, die wel een ‘dame’ in haar omgeving duldt waarmee veel groten van deze aarde het bed gedeeld hebben. Een ‘dame’, die zich wonderwel snel thuisvoelde in haar ‘koninklijke’ familie! Dat zegt natuurlijk veel over die familie en over die dame! Het blijkt al-tijd dat goede raad dure raad is en het is spijtig te moeten constateren dat er totaal niets ge-beurd is met de nalatenschap van onze Pim Fortuyn en dat de kiezer achteraf bestraft is ge-worden voor zijn/haar opstandigheid jegens de ‘gevestigde’ orde – op welk nivo dan ook!

Niet alleen Geert Wilders (een zeer dappere politicus) zal beveiligd blijven worden, eenzelfde lot zal ook gelden voor veel politici die zich juichend uitgelaten hebben over de nieuwe inva-sie van Europa door lieden die veelal in de middeleeuwen zijn blijven steken. Er wordt door Oriana regelmatig gesproken over de ‘zonen van Allah’ als er (weer) iets negatiefs gemeld wordt over deze ‘dappere’ geitenhoeders uit een ver verleden. Waarom zouden wij blijven ge-dogen dat zij onze vrouwen ongestraft ‘hoeren’ mogen noemen? Waarom blijft links Neder-land ineens stil? Zitten daar dan de genoemde hoeren? Waarom gilt links Nederland om straf als die geitenhoeders (terecht!) ook geitenneukers uit het Rifgebergte genoemd worden? Blij-ven wij die lopende etalagepoppen, die ons straatbeeld vervuilen, accepteren? Weet wel dat onder deze ‘vermomming’ vrouwen zijn die verplicht worden deze ‘kledij’ te dragen op straffe van de meest ernstige lichamelijke verminkingen! Weet ook dat er onder deze ‘vrouwen’ her-sendode mensen zijn die het tot hun ‘taak’ rekenen ons uit te dagen met hun ‘kledij’ in de we-tenschap dat zij alles mogen en wij bijna niets! Maar hierin komt verandering, gelukkig! Weet wel dat onze Overheid precies weet welke straffen gehanteerd worden door de ‘dappere’ baardmannen met losse handjes! Ook weet onze Overheid welke straffen de toekomstige sha-riarechtbanken in petto (denken te) hebben voor de ongelovige en/of de niet ‘aangepaste’ me-demens. Het dragen van een christelijk kruisje is verboden op straffe van ontslag, doch het dragen van een kopvod en dito vormverhullende kledij wordt juichend toegestaan als teken van een verrijking van ‘onze’ cultuur! Afgaande op de steeds verder oprukkende islamisering van ons land vraag ik mij hardop af of mijn stelling ook geaccepteerd zal worden: Als ik in een openbare ruimte kom waar op dat moment ‘hoofddoekjes’ aanwezig zijn dan word ik ge-vraagd (gedwongen) om deze ruimte te verlaten omdat de aanwezige ‘dames’ het niet met hun religie in overeenstemming kunnen brengen om met vreemde mensen van een andere sekse in dezelfde ruimte te ‘verkeren’. En dat, terwijl deze lopende legbatterijen verzot zijn op een be-paald lichaamsdeel van de andere sekse gelet op de grote schare nakomelingen. Als ik echter de ‘dames’ verzoek om dezelfde ruimte te verlaten omdat mijn religie/geloof/instelling het mij verbiedt om met dit soort mensen in een en dezelfde ruimte te verkeren dan gilt links Neder-land moord en brand en wordt ik als racist weggezet. Ik doe echter hetzelfde als wat de mos-lims doen met ons – niets meer, maar ook niets minder! Ik heb ook geen kinderen die voort-durend de besnedenlanders waarschuwen dat zij moeten oppassen als wij onze meerderheid behouden en zij roepen ook niet moslima’s toe een hoer te zijn. Deze ‘gewoonten’ passen niet in onze cultuur en dat moet nu ook voor links en moslimaanbidders duidelijk zijn! Links moet niet altijd over ‘ons’ praten als zij weten dat hun mening niet aansluit bij de mening van de (zwijgende) meerderheid in ons land. In ‘onze’ cultuur bestaan uitspraken die in de praktijk zijn ontstaan en welke wij opgenomen hebben in ‘onze’ vocabulaire. Een dergelijke uitdruk-king is dat ‘zachte heelmeesters stinkende wonden maken’ en met deze duidelijke uitspraak wil ik (voorlopig) eindigen.

Eveneens is de schandalige behandeling van o.a. de Indische Nederlanders een doorn in het oog van deze mensen, die hun leven hebben willen geven voor de opdrachten vanuit ons land, waar ‘politici’ heerlijk zittend in hun fauteuils, hun taken massaal verzaakt hebben. De repa-triëring van deze mensen, die men alleen wilde opnemen in ons land indien zij ‘volbloed’ landgenoten waren (zogenaamde totoks), steekt wel erg schril af bij de vreugde waarmee links-Nederland enige jaren later de grenzen wagenwijd voor gelukszoekers en onaangepaste lieden openzette! Bij de Indische Nederlanders heette het een kostbare zaak te zijn (overtocht – pensions – uitkeringen – culturele verschillen) en werd een regelrecht ontmoedigingsbeleid gevoerd! Vele mensen zijn destijds tussen de wal en het schip gevallen (Warga-Negaraschap) en konden pas immigreren na voldaan te hebben aan de eis van ‘assimileerbaarheid’. Dit komt niet uit mijn koker, dit is de echte geschiedenis! De immigrant (die het vaderland ver-dedigde in de Oost) moest aantonen dat hij/zij zelfstandig een bestaan kon opbouwen in Ne-derland! Wat een ‘verschil’ met de toestand van vandaag de dag! Iedereen kan/mag komen – iedereen krijgt recht op geneeskundige hulp, financiële ondersteuning, woonruimte en ga zo maar voort! En wat hebben deze lieden gedaan voor ons land? Niets, helemaal niets! Of toch iets: Het plunderen van onze fondsen die door onze hardwerkende landgenoten zijn opge-bouwd om de echte hulpbehoevende medeburger te ondersteunen. Het is nooit de bedoeling geweest om deze fondsen in te zetten op de wijze zoals links-Nederland dit doet (en blijft doen!) Wie had ook alweer over het wegzetten van hele bevolkingsgroepen? Wie waren dat ook al weer? Mag ik een suggestie doen – of kent u het antwoord al? Geert, je weet je goed te verdedigen maar sla deze domme lieden in jouw eigen bewoordingen eens flink om de oren met hun eigen kreten richting PVV en jou persoonlijk!

Nog even terugkomend op de uitslag van de laatste verkiezingen: Het is een schande dat de PVV, de partij die de grootste winst behaald heeft, aan de zijkant moet toekijken hoe de in-structies van Hare Grajesteit opgevolgd worden door haar hersendode lakeien! Grote taal voor de verkiezingen blijkt wederom niets waard te zijn en er slechts voor gediend te hebben om wederom massaal en straffeloos kiezersbedrog te plegen. Dit kan en mag zo niet doorgaan en ik wil graag benadrukken aan hen, die nu zeggen niet/nooit meer te gaan stemmen, dat deze beslissing (hoewel begrijpelijk) de politieke elite aan het Rode Plein in Den Haag nog verder in de kaart zal spelen. De niet-stemmers zijn wel degelijk ook stemmers en het gevolg kan zijn dat hun stem bij de verkeerde partij(en) terecht zal komen, hetgeen de kiezer beslist niet wil! De (democratische?) kieswet schrijft dit nu eenmaal voor en dat is dus de democratie die men hoog in het vaandel heeft staan! Iemand, die uit protest tegen de werkelijke gang van zaken besluit niet te stemmen wordt ‘gewoon’ meegeteld in de uiteindelijke uitslag!

Ik hoop dat het aangeprezen boekje van Oriana Fallaci gelezen zal worden en dat dit aanlei-ding mag zijn tot een herziening van de mening!

Ingezonden door Sander Driessen

19 REACTIES

 1. Dit stuk laat precies zien wat er mis is met het rechts-conservatisme van de laatste decennia.

  De constatering dat er iets mis is, is feilloos.

  De geboden oplossing is een mix van juistheden en onjuistheden, omdat er gebruik gemaakt wordt van emotie i.p.v. een rationele, systematische analyse.

  Er wordt bijvoorbeeld stelling genomen tegen het socialisme, maar de eigen oplossing is (een milde vorm van) nationaal-socialisme. Er wordt geageerd tegen lagere cultuurvormen (opnieuw, de constatering is perfect), maar de geboden oplossing is statisme (overheidsmaatregelen, zoals gesloten grenzen) i.p.v. een systematisch gefundeerde morele (maar toch keiharde) afwijzing, één zoals Ayn Rand hem zou geven.

  Ik heb het na het vinden van het libertarisme als oud rechts-conservatieveling al vaker gezegd, het conservatisme kan een bodem bieden voor het libertarisme, mits de emotie omgebogen wordt in rationaliteit.

  Ik adviseer de heer Driessen dan ook zich te verdiepen in het libertarisme en voor de diepere morele kant het objectivisme. Leestip: Return of the Primitive: The Anti-Industrial Revolution – Ayn Rand.

  pcrs [5] reageerde op deze reactie.

 2. En verder is het een ellelang saai stuk. Als ik dan ook lees dat de schrijver spreekt over “onze cultuur” en “besnedelanders” dan word ik al misselijk en lees dit soort irrationele onzin niet meer verder. Waarom dit hier geplaatst wordt? Een raadsel.

 3. @Egor, ik heb onze cultuur voorop gesteld omdat ik de bedoelde ‘verrijking’ van onze cultuur (komt niet uit mijn koker) als oprechte Nederlander afwijs. Elke dag opnieuw word ik bevestigd in deze stelling en steeds hoef ik hiervoor niets te doen. Als dienstplichtige (61/4) heb ik ooit de eed moeten afleggen om volk en vaderland te beschermen alvorens ik ingedeeld werd voor Nieuw-Guinea (de rijsthappers-cie) en die eed hou ik nog steeds hoog, of U het saai vindt of niet. Ik heb dochters en als een thuiskomt met de mededeling dat er gesist wordt naar haar en -nog erger- HOER geroepen wordt (wat zij dus niet is) dan breekt er iets bij mij. Zelfs bij mij. U mag vragen wat U wilt, U mag denken wat U denkt – hetzelfde recht heb ik dus ook! Ik wil het hierbij laten en richt mij op de vele positieve reactie’s van anderen!

 4. Wij worden door onze leiders voor het grote geld uitverkocht als slaaf. Ikke en de rest kan stikke echt demoncratie van onze gekozene volksvertegenwoordigers!

 5. @Devidas [209881]: inderdaad, het enige dat je moet doen is irrationele mensen de gevolgen laten ondervinden van hun irrationele denkbeelden. Ze zullen dan merken dat irrationele mensen een stuk minder makkelijk een baan kunnen vinden, dat die minder betaalt, dat het uitsluiten van vrouwen uit het arbeidsproces ze een achterstand geeft (als vrouwe slim is en man dom) dat hun kleding ze meer dan normaal engelse ziekte geeft, hun vasten periode kinderen een grotere kand op geboorte defecten en langszaam zullen ze omgaan.

  Als je echter een pistool op een produktief iemand richt, zijn geld pakt en er een uitkering van maakt voor een irrationeel iemand zodat die zijn talentvolle vrouw thuis kan houden, dan begint de ellende. Werkeloos thuiszittende vaders die geen respect krijgen van hun zonen.

 6. Als ik niet meer in Nederland wil wonen ga ik het land uit, dat kunnen hun ook net zo goed als ik, het verhaal is te walgelijk om te lezen, ziekmakend gewoon.

 7. Ik dacht altijd dat de bedoeling van een open brief was dat deze kritische vragen stelde aan de geadresseerde.

 8. helemaal mee eens. Goede analyse van de problemen waar de linkse politiek omheen loopt in deze linkse dictatuur, waar je dood geschoten wordt als je een andere mening hebt.
  284 regels staan er in de koran waarin we ons moeten gaan houden. Allemaal regels waar geen discussie over mogelijk is en die haaks staan op datgene wat als normaal wordt ervaren.

  Nee tegen Sharia in Nederland ..

  Nog een jaar of 5 misschien 10 en dan hebben we een burgeroorlog zoals in Libanon in de jaren 70. Ik zou vast wat extra inkopen doen.

  Gelukkig is paars II mislukt , tijd voor een klein feestje.

  Slappe Zuigvis [13] reageerde op deze reactie.

 9. @devidas: Hierbij mijn reactie en verder reageer ik niet meer omdat ik ook aan andere zaken werk.
  Dit stuk laat dus precies zien wat er mis is met het rechts-conservatisme van de laatste decennia. Met rechts-conveesatisme is niets mis, met dat van links wel degelijk!
  De constatering dat er iets mis is, is feilloos.
  De geboden oplossing is een mix van juistheden en onjuistheden omdat er gebruik gemaakt wordt van emotie i.p.v. een rationele, systematische analyse. Met emotie is niets mis, het is een uiting van opgeklopte woede/frustratie over hetgeen door onze leiders wordt nagelaten: Bijtijds ingrijpen bij ongewenste situaties. Dit ingrijpen wordt niet/nooit gedaan en als je dan kijkt naar het optreden van Hermandad tegenover lichte (veelal verkeers-) overtredingen dan heb ik het helemaal gehad!
  Er wordt bijvoorbeeld stelling genomen tegen het socialisme, maar de eigen oplossing is (een milde vorm van) nationaal-socialisme. Hoe komt U bij nationaal-socialisme? Hier gaat U wel erg gemakkelijk de ‘verkeerde’ kant op. Het communisme van vroeger is nu het socialisme van vandaag. De grootste moordenaars wassen nu hun handen in onschuld want als socialist kan hen als communist niets (meer) verweten worden.
  Er wordt geageerd tegen lagere cultuurvormen (opnieuw, de constatering is perfect), maar de geboden oplossing is statisme (overheidsmaatregelen, zoals gesloten grenzen) i.p.v. een systematisch gefundeerde morele (maar toch keiharde) afwijzing, één zoals Ayn Rand hem zou geven. Ik ben er niet voor om oplossingen aan te dragen, ik ben er slechts voor om misstanden te benoemen in de hoop dat zij (de politiek) wat minder reizen en wat meer zaken goed regelen voor het eigen volk! Zit ik fout hiermee, meldt het mij. Of doe maar niet, er verandert zowel bij mij als bij hen toch niets! Ik open slechts de ogen van mijn landgenoten
  Ik heb het na het vinden van het libertarisme als oud rechts-conservatieveling al vaker gezegd, het conservatisme kan een bodem bieden voor het libertarisme, mits de emotie omgebogen wordt in rationaliteit. Dat is Uw stelling, die mooi klinkt maar waarmee ik niets kan aanvangen.
  Ik adviseer de heer Driessen danook zich te verdiepen in het libertarisme en voor de diepere morele kant het objectivisme. Leestip: Return of the Primitive: The Anti-Industrial Revolution – Ayn Rand.

  Overigens dank ik de reageerder voor zijn/haar bijdrage. Omdat ik in Budapest zit (vakantie en ook werk) heb ik het door U bedoelde boek nog niet kunnen bekijken, maar dat ga ik zeker doen want alle extra informatie geeft eventueel alleen maar een nog betere kijk op de situatie.
  Los van het feit dat het Forum ‘Vrijspreker’ genaamd is, waarvan de naam op zich al genoeg zegt (dacht ik), heeft ieder mens in de loop der jaren een eigen referentiekader opgebouwd die voor ieder persoon weer (wat) anders kan zijn. Ik ben 68 jaar oud, ik heb jarenlang mijn mond gehouden in de hoop dat het ‘morgen beter zal worden’. Dat heb ik geweten, het werd ‘morgen steeds slechter’ en als ik de enige ben die dat zo ervaart dan is dat maar zo. Mijn mening is nl. net zo belangrijk als die van ieder ander, of heb ik het mis? Ik heb in juli/augustus 1961 als dienstplichtig infanterist mee mogen maken dat de wereld op de rand van een 3e Wereldbrand stond en dat optimale paraatheid geboden was. Na het gevaar bezworen te hebben kreeg ik een cocktailinjectie tegen allerlei ziektes die in de tropen voorkomen. Ik was nl. ingedeeld om het Vaderland (mede) te verdedigen in Nederlands Nieuw-Guinea, zoals het Overzeese Gebied toen heette. Ik heb maten verloren daar, mensen die hun leven (voor niets!) gegeven hebben en uitgerekend IK zou mijn mond moeten houden en begrip moeten hebben voor de ‘veranderingen’ die aanstaande zijn? IK moet mijn dochters ‘hoeren’ laten noemen door onaangepaste –en zeker niet door mij gewenste- nieuwe landgenoten? Nee, nooit zal dat gebeuren – over mijn lijk! Misschien niet ‘passend’ op dit Forum maar linkse lieden, die overal ‘actief’ zijn behalve op de echte werkplek, maken mij enorm boos. Ik wil hun stem niet meer horen. Ik stel hierbij duidelijk dat ik deze reageerder/reageerster niet onder links wil plaatsen!

  Tony [12] reageerde op deze reactie.
  Devidas [14] reageerde op deze reactie.

 10. De analyse is uitstekend en geeft aan wat voor samenleving we ons hebben laten dicteren door de (extreem-)collectivisten. Het wordt dus tijd om de samenleving om te buigen naar een klassiek-liberaal model. Er zijn natuurlijk kanttekeningen te maken naar aanleiding van de aangedragen oplossingen en wellicht zijn deze van conservatieve aard a la Edmund Burke, feit blijft wel dat in ieder geval de discussiepunten met dit artikel zijn blootgelegd. Chapeau.

 11. @Sandokan [209889]:

  Beste Sander, mag ik je wat korte lectuur aanraden, die je uit de dromen kan helpen?

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Ijzeren_wet_van_de_oligarchie

  Accepteer dat de overheid er uiteindelijk NIET is om je te helpen.
  In zoverre ze je wel helpen, is dit een bijkomstigheid bij hetgene ze doen om ZICHZELF te helpen.

  Laat ik je een voorbeeldje geven van de werkelijke aard van de politiek:
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/7237267/__Duizenden_euro_s_voor_snoepreisjes__.html?p=12,1

  Je kunt dus wel analyseren, maar je analyse klopt niet.
  Je beoordeelt de politiek op basis van HUN propaganda (dat zij er voor jou als burger behoren te zijn), in plaats van de realiteit. Dat is waarom je ook nog steeds in democratische, collectivistische termen denkt.

  Wat jij van de politiek verwacht, zul je nooit krijgen, tenzij het toevallig zo voor hen goed uitkomt. Je analyseert binnen de muren van het luchtkasteel dat machthebbers bouwen.

  Je bewandelt dus de bekende, platgetreden paden en zal altijd bij hetzelfde eindpunt uitkomen.
  Spy-Nose [17] reageerde op deze reactie.

 12. @Sandokan [209889]:

  De CD, Fortuyn en ook Wilders komen niet met de (volledige) juiste oplossing.
  Een voorbeeld is Wilders, die gaf recentelijk aan dat je geen verzorgingsstaat kunt met hebben met open grenzen, je zult of de verzorgingsstaat moeten afbouwen en open grenzen behouden of de grenzen moeten sluiten en de verzorgingsstaat behouden.
  Zijn analyse was juist, maar helaas maakte hij de verkeerde keuze als oplossing.
  Bekijkt u dit eens: http://libertarisme.nl/vragen.php
  En dit: http://www.vrijspreker.nl/wp/de-filosofie-van-de-vrijheid/

  R. Hartman (NI) [16] reageerde op deze reactie.

 13. @Devidas [209894]: Yup. Correct. Maar Wilders geeft tenminste nog wel voorrang aan ‘onze’ bejaarden, pardon, senioren, versus het aantal Mercedessen van Mugabe…

  Wilders is zeker niet de oplossing, hooguit een handrem voor de heuvel-af rijdende auto NL. Maar als die auto niet stopt lopen de remmen heet, en de gevolgen daarvan mogen bekend verondersteld worden.

  Zoals Confucius al zei: “May you live in interesting times”. Dat was geen meelevende wens…

 14. @Tony [209892]:

  Ter info: Interessant in dit verband is wellicht de “IJzeren Wet van de oligarchie” van Robert Michels toegepast op de medicalisering van de sociale ongelijkheid en/of de bureaucratisering van de gezondheidszorg.

  Zie de discussie in de draad “Waar is het overstelpend bewijs dat HIV AIDS veroorzaakt?”

  http://www.vrijspreker.nl/wp/2010/07/waar-is-het-overstelpend-bewijs-dat-hiv-aids-veroorzaakt/comment-page-2/

  Tony [18] reageerde op deze reactie.

 15. @Spy-Nose [209897]:

  Het is uiteraard toepasbaar op alle instituties waar de regering zijn klauwen in heeft, inclusief de farmaceutische industrie.

  Waar ik het heb gelezen weet ik niet meer, maar van de week heb ik gelezen dat de nieuwe DSM (die omschrijft de hoeveelheid mentale stoornissen voor de psychiatrie) nu zelfs “aandoeningen” gaat toevoegen die een zwaar anti-autoriteits neiging zouden aangeven. Met andere woorden: anarchisten zouden officieel geestelijk gestoord kunnen worden verklaard. Daarbij hoort natuurlijk medicatie.

  Het is ook niet voor niets dat kleine hoeveelheid regulering van de markt in bijvoorbeeld Amerika in het begin van de 20e eeuw heeft geleid tot de Corporatistische staat van nu. Samenspel van corporaties met de overheid om gezamenlijke belangen te verdedigen.

  Vakbonden en werknemers die samenwerken voor baanzekerheid ten koste van kwaliteit van diensten. Vakbonden zullen altijd wat te mekkeren hebben, omdat ze anders overbodig worden.

  Het militaire-industriële complex die om hun bestaan te garanderen hun eigen noodzaak in stand houden door steeds nieuwe oorlogen.

  De staat (en alles dat belang heeft bij de staat) is de enige “industrie” die er belang bij heeft problemen te veroorzaken en in stand te houden, om zo de voortdurende inkomsten en de “noodzaak” van het eigen bestaan te garanderen.
  Spy-Nose [19] reageerde op deze reactie.

 16. @Tony [209898]:
  Precies. Het zou me ook niet verbazen, ik weet het niet, indien Robert Michels ook zou wijzen op de groeiende “chemie” op persoonlijk vlak.
  Men zegt en dat is ook mijn ervaring, dat de beste deals tijdens een goed diner of erna tot stand komen. Dat is volstrekt normaal en dat zie je ook gebeuren tijdens (top)conferenties.

  In medisch-farmaceutische kring is het issue van de psychologische beïnvloeding van de maatschappij door tranquillizers, anti-depressiva en Ritalin® een geregeld terugkerend thema.

  En in de voormalige Sowjet-Unie was de door het Westen destijds hevig bekritiseerde psychiatrische behandeling van dissidenten en “andere” misdadigers SOP.

  Maar die behandelingen werden, naar later bleek, op hen uitgeprobeerd onder auspiciën van Amerikaanse universiteiten.

  Voor mij spreekt hieruit een onvoorstelbare tweeslachtigheid van de Amerikanen.

Comments are closed.