Redactie: Onderstaand stuklaat zien hoe overheden stap voor stap verder gaan met ‘alles” van hun onderdanen te controleren. Wat u koopt, eet of welke ontapanning. Alles voor uw veiligheid en bestwil! Uiteraard!

Het stuk werd ons toegestuurd door Eugenie en hier geplaatst met toestemming van Ad Broere.

Controleert EU zijn burgers?

De grote Franse bank Société Generale voorspelt de ineenstorting van de Euro.

De EU gebruikt op een gecamoufleerde manier Griekenland als proefkonijn om de totale financiële controle over alle EU inwoners te testen.

De Duitse regering voert een identiteitsbewijs met betaalfunctie in.

In een vertrouwelijk schrijven aan de grootste particuliere klanten heeft de Société Generale verklaard, dat het uiteenvallen van de EU monetaire unie wellicht nog even kan worden uitgesteld, maar waarschijnlijk niet verhinderd kan worden.

Elke vorm van financiële hulp aan het failliete Griekenland zou er slechts op zijn gericht om het einde van de euro nog enige tijd uit te stellen.
Ook de voorzitter van de Eurozone, Jean-Claude Juncker, is somber over de toekomst van de Euro.

Torenhoge belastingen
Overal op het Europese continent nemen de staatsschulden in een razend tempo toe. En aan deze explosie lijkt geen grens te zitten.
De nationale begrotingen worden extreem zwaar belast. De verwachting die Juncker onder woorden brengt wordt door meer leden van de EU commissie gedeeld.

Welke geheime plannen liggen klaar in Brussel om deze ontwikkeling tegen te gaan? Hoe kunnen de overheidstekorten worden aangezuiverd zonder grote sociale onrust en mogelijke opstanden te veroorzaken?

Inperking van contant geldverkeer
De eerste stap is dat Brussel Griekenland vanaf 1 januari 2011 tot testgebeid maakt om de totale controle over de financiën van zijn burgers te realiseren.

In Griekenland wordt vanaf die datum betaling met contant geld grotendeels verboden. In opdracht van Brussel kondigde de Griekse minister van financiën George Papaconstantinou in februari 2010 een aantal zeer ingrijpende maatregelen aan, die eerst in Griekenland zullen worden ingevoerd, daarna in Spanje, Portugal en Nederland en vervolgens in de hele EU. Bedragen van meer dan € 1.500 mogen vanaf 2011 in Griekenland alleen nog digitaal betaald worden. Het contante geldverkeer wordt op deze manier sterk ingeperkt.

Griekenland wordt daardoor het testgebied voor een toekomst die voor alle EU burgers realiteit wordt. Een volkomen elektronische greep op alle financiële handelingen van alle burgers. Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2010 moeten de Grieken alle betalingsbewijzen van hun transacties aan de belastingdienst voorleggen. Alleen betalingsbewijzen met een geldige belastingcode worden nog geaccepteerd.

De overgelegde geldige betalingsbewijzen moeten minstens 30% van het jaarinkomen uitmaken, zo niet dan wordt een strafheffing opgelegd van 10% van het te betalen belastingbedrag. Alle Griekse burgers en bedrijven moeten een digitale bankrekening hebben en van alle overboekingen worden bij de belastingdienst kopieën opgeslagen.

Facturen van meer dan € 3.000 mogen niet langer cash worden afgerekend. De hoeveelheid contant geld wordt hiermee enorm verkleind. Wat over blijft is vrijwel uitsluitend virtueel (digitaal) geld.
Alle uitgaven voor levensonderhoud van alle privé huishoudens worden verzameld, opgeslagen om desgevraagd met de belastingaangifte overgelegd te kunnen worden.
De overheid moet in de toekomst eens per jaar als hierom wordt gevraagd door middel van een specificatie over elke aankoop over het afgelopen jaar kunnen worden geïnformeerd. Vooral de ‘luxe’ uitgaven staan hierbij in de belangstelling. Hieronder vallen de aanschafkosten van een huis, een boot, een hulp in de huishouding, studie uitgaven, sieraden, edelmetalen, alcohol en tabak. Over dergelijke uitgaven wordt een extra ‘luxebelasting’ geheven.

Het belastingspionagenetwerk
De hiervoor beschreven maatregelen zijn erop gericht om corruptie en fraude te bestrijden. Tenminste, zo zal het aan de burgers en bedrijven van landen waarin het systeem wordt ingevoerd worden voorgehouden. De werkelijkheid is, dat de overheid vrijwel elke geldbeweging kan controleren en dat gaat veel verder dan het nobele doel dienen van corruptie en fraudebestrijding!

Er wordt/is een pilot project in de gehele Europese Unie opgezet, waarin nieuwe aan elkaar gekoppelde computernetwerken en databanken worden ontwikkeld. Hierdoor kunnen alle data over loon en premieheffing, onkostenvergoedingen, toelagen en uitkeringen, waaronder die voor werkloosheid verstrekt door alle ministeries en instellingen in alle EU landen worden opgeslagen en aan elkaar worden gekoppeld.

Elke financiële transactie, zelfs inkopen in de supermarkt, die door een natuurlijke (particulier) of juridische persoon (B.V., N.V, Stichting) worden gedaan, worden op een centraal punt in een databank opgeslagen. Waardoor alles wat maar enigszins van belang is over een persoon of organisatie wordt vastgelegd.

Parallel hieraan worden – in eerste instantie – alle Griekse belastingadviseurs, accountants en notarissen gecertificeerd. Zij krijgen een digitale handtekening. Alleen documenten voorzien van deze digitale handtekening worden door de belastingdienst geaccepteerd. Communicatie per brief is dan niet meer toegestaan. Zwijgplicht en het niet verplicht zijn om ongevraagd belastinggegevens door te geven aan de belastingdienst worden eveneens opgeheven.

Beloning voor verklikkers
Verklikkers worden beloond. Wie bruikbare informatie geeft aan de autoriteiten, over dat bijvoorbeeld iemand zich niet houdt aan de nieuwe, door de EU opgelegde voorschriften, krijgt een korting op de door hem of haar te betalen belasting. Hoe actiever de informant is, hoe hoger zijn of haar voordeel kan oplopen. Als dit systeem succesvol blijkt te zijn, dan wordt het ook in andere EU landen ingevoerd.

Dit verklikkersysteem zal ongetwijfeld helpen om tot in alle details op de hoogte te zijn van de handel en wandel van de EU burgers.
In combinatie met de invoering van het biometrische paspoort is de stap naar ‘total control’ vrijwel geheel gezet.

Betalen met de identiteitskaart
In andere Europese landen, waaronder in Duitsland, wordt deze totale controle eveneens voorbereid. Wat velen nog niet weten is, dat het identiteitsbewijs (het paspoort) een kleine buitengewoon krachtige computer zal zijn. Vanaf eind 2010 zullen burgers zich niet slechts tegenover de belastingdienst met dit ID bewijs moeten verantwoorden. Het ID bewijs zal ook voor alle internet aankopen en digitale brieven worden gebruikt om deze van een digitale handtekening te voorzien. Het ID bewijs fungeert hiermee als geheugenopslag van alle financiële en aan financiën gerelateerde activiteiten. Desgewenst kan de belastingdienst of een ander onderdeel van de overheid ‘real time’ met de actie van de burger meelezen.

Deze complete gevangenschap zal aan de burgers van de EU worden verkocht als de manier om fraude te bestrijden en een goede bescherming tegen misbruik te bieden, zoals het stelen van identiteitsgegevens.

Maar hoe kan men tegelijkertijd de enorme staatsschuld op een elegante manier oplossen? Ook daarvoor bestaat een plan. Hoe hoger de schuld van de overheden, hoe groter de drang van de diverse regeringen om niet tegen inflatie op te treden. Immers inflatie is de simpelste manier om van schuld af te komen zonder hiervoor teveel in de staatsbegroting te hoeven snijden. Door prijsstijging als gevolg van inflatie neemt de belastingopbrengst (zoals door meer BTW) eveneens toe. Zonder dat dit tot hogere rente en aflossingen op de lopende staatsleningen leidt. Economen voorspellen bijvoorbeeld dat de inflatie in Duitsland de komende jaren minimaal 4% zal bedragen. Als de inflatie bijvoorbeeld gemiddeld 5% is, dan heeft de Euro in vijf jaar tijd meer dan 20% aan waarde ingeboet. Dit komt in feite neer op een koude onteigening van de spaartegoeden van burgers in het voordeel van de overheid.

Elke vorm van extra belasting van een dergelijke omvang zou een storm van verontwaardiging veroorzaken. Door eenvoudig de geldhoeveelheid te vergroten door een simpele druk op de knop kan de overheid dus zonder protest een deel van het schuldprobleem oplossen. (redactie:de gelddrukpers harder te laten lopen wordt het in het artikel genoemd, maar deze uitdrukking is van voor het digitale tijdperk) En exact voor deze oplossing wordt in de hele EU gekozen. Wie de ‘drukpers harder laat draaien’ maakt op den duur van de Euro een zwakke munt. Spaarders doen er verstandig aan om met dit scenario rekening te houden. Want een voortdurend hoger wordende inflatie komt niet uit het niets tevoorschijn!

Land, goud en zilver
Elke belegger kan de hiervoor genoemde ontwikkeling zien aankomen. Hiervoor is geen dure financiële adviseur nodig. Als de geldhoeveelheid gelijk blijft, dan blijven de prijzen ook gelijk. Het is daarom van belang om prijsstijgingen in de gaten te houden. Als de geldhoeveelheid sneller stijgt dan de totale waarde van alle geproduceerde goederen in diensten dan is een prijsstijging hiervan het onvermijdelijke gevolg. (redactie: de afgelopen zeven jaar nam de geldhoeveelheid in de Eurozone met 74% toe, terwijl in dezelfde periode de totale waarde van de geproduceerde goederen en diensten met nauwelijks 10% steeg)

Het gevolg hiervan is dat de Euro zijn koopkracht verliest. Het is echter niet zo, dat een snelle geldtoename onmiddellijk gevolgd wordt door een hogere inflatie. Hiertussen zit een vertraging in tijd gemeten van ongeveer twee jaar. Intelligente spaarders hebben dus de mogelijkheid om op een andere manier hun geld te beleggen. Investeringen in grond, goud en zilver waren voor de vroegere generaties in crisistijd altijd een probaat middel om de storm te doorstaan.

Volgens de bekende Duitse econoom professor dr. Max Otte is het echter zelfs mogelijk om het waardeverlies van de Euro door het (waarschijnlijke) uit elkaar vallen van de Eurozone tegen te gaan.

Landen identificatie op de Eurobiljetten
Max Otte adviseert alle Duitsers die zichzelf willen indekken tegen de komende crisis om ‘zich geen ‘X’ voor een ‘U’ te laten voorhouden’. Dit betekent zoveel als ‘zich geen rad voor de ogen te laten draaien’. De econoom stelt, dat alle Eurobiljetten met een ‘X’ voor het serienummer de eerstvolgende crisis zullen doorstaan. Het zit namelijk zo, dat op ieder eurobiljet een letter voor het serienummer gedrukt staat. Op deze manier kan men de herkomst van het eurobiljet traceren.  De ‘X’ staat op de in Duitsland uitgegeven eurobiljetten. Vandaar de opmerking van Max Otte, die verder zegt dat het identificeerbaar maken van een eurobiljet naar landenherkomst aangeeft, dat de ontwerpers van deze munt al vanaf de aanvang rekening hebben gehouden met het uit elkaar vallen van de Eurozone.

Daarom raadt Max Otte het in bezit houden af van eurobiljetten met een S (Italië), T (Ierland), Y (Griekenland), V (Spanje), M (Portugal), en een P (Nederland). (redactie: opmerkelijk dat Prof. Dr. Max Otte Nederland in het rijtje van onbetrouwbare landen schaart. Welke informatie heeft Max Otte over de zwakte van de Nederlandse economie die niet uit de officiële cijfers blijkt?)

Als de Euro door een aantal landen in de Eurozone afgeschaft zou worden ( wat tegen de achtergrond van een dreigende nieuwe financiële crisis niet ondenkbaar is) dan blijven er voor de Duitse centrale bank twee opties over.
Alle in bezit van Duitsers zijnde Eurobiljetten worden ongeldig verklaard en moeten door hen worden omgewisseld voor de opnieuw ingevoerde D-mark.
De Euro wordt in een kleiner verband voortgezet. Eurobiljetten van landen die buiten dit nieuwe pact vallen worden ongeldig verklaard.
—————————-

Auteur: Udo Ulfkotte, Kopp Exclusiv (Kopp Verlag) Week 7 2010

Redactie Broere: De vraag aan een EU insider of er iets bekend is met betrekking tot een project ‘totale financiële controle over alle EU burgers’, werd beantwoord met: ‘De tendentie die Ulfkotte beschrijft bestaat al heel lang……..’.   (Deze EU insider wenst om begrijpelijke redenen anoniem te blijven)

19 REACTIES

 1. http://webwereld.nl/nieuws/66637/vingerafdruk-nederlanders-in-2011-europees-gedeeld.html#source=hot_news_new

  DNA-gegevens, vingerafdrukken en kentekennummers worden vanaf 2011 automatisch uitgewisseld tussen alle Europese lidstaten. Nederland deelt deze informatie al met enkele Europese landen.

  Vanaf eind 2011 moeten vingerafdrukken, DNA-profielen en kentekeninformatie gedeeld worden met alle EU-lidstaten. Deze informatie is door criminaliteitsbestrijders automatisch opvraagbaar uit de verschillende databanken van de verschillende EU-landen.

  De informatie is automatisch opvraagbaar door verschillende opsporingsinstanties. Mocht een buitenlandse instantie bijvoorbeeld een crimineel in de kraag vatten dan kan zijn persoonlijke informatie, zoals het DNA-profiel of vingerafdrukken, geautomatiseerd vergeleken worden met data uit verschillende landen. Wordt er een overeenkomst (match) gevonden tussen twee databases, dan kan verdere persoonsinformatie worden opgevraagd indien die aanwezig is.

  Verdrag van Prüm

  Deze uitwisseling is vastgelegd in Europese wetgeving waar alle Europese lidstaten in 2011 aan moeten voldoen. De regeling heeft zijn oorsprong in het weinig bekende verdrag van Prüm, onderdeel van het Schengen-akkoord. Daarover is in 2005 onderhandeld door België, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk en Nederland. Schengen is in het leven geroepen om vrij verkeer van personen tussen aangesloten landen te bewerkstelligen.

  In 2008 is het verdrag van Prüm zonder stemming goedgekeurd door de Eerste Kamer en sindsdien wisselt Nederland automatisch persoonlijke informatie uit met verschillende Europese landen. Er zijn op dit moment 10 Europese landen die onderling DNA-informatie uitwisselen, vijf landen wisselen vingerafdrukken uit en zeven landen doen hetzelfde met kentekeninformatie en chassisnummers. Nederland is een van de voorlopers op dit gebied.
  Hub Jongen [3] reageerde op deze reactie.

 2. De vraag is wel wat je met goud en zilver in dit geval opschiet. Aangezien je alleen dingen met je digitale door hun in de gaten gehouden rekening kunt kopen, zou je volledig afhankelijk zijn van het zwarte circuit als je op goud en zilver overstapt. Dat is natuurlijk weer reuze link met allemaal verklikkers die honger hebben en die een beloning wacht als ze je verlinken.

  Het zou inderdaad een goed doordachte mogelijkheid zijn op ’the road to serfdom’ Waarschijnlijk is er wel een aanslagje of een beurscrash nodig om de juiste hoeveelheid paniek te genereren.

  Nico de Geit [5] reageerde op deze reactie.

 3. Als je in Duitsland geld wilt storten op de rekening van een derde moet je je legitimeren met een paspoort bij bedragen boven € 1.500,–. Dat is geen toekomstmuziek, maar een vereiste bij alle Duitse banken. In Nederland werd ik overal weggestuurd toen ik geld wilde storten op een rekening van een derde.

  Als het zwarte circuit zwaar wordt tegengewerkt zal een belangrijk deel van dat zwarte circuit verdwijnen. Het is zeer de vraag of dat daardoor de belastinginkomsten toenemen. De glazenwasser kan ook op zijn reet blijven zitten en alleen nog de zakelijke klanten bedienen.

  Hoe hoger de belastingen, hoe groter de prikkel om op je reet te blijven zitten.

  Dennis Snel [7] reageerde op deze reactie.

 4. @pcrs [2]:

  “De vraag is wel wat je met goud en zilver in dit geval opschiet.”

  Betalen met iets anders dan door de overheid goedgekeurd geld mag natuurlijk niet. Dat is illegaal, crimineel. En criminelen horen in het gevang.

  Iemand mag best muntjes verzamelen, mits hij dat meldt met een daartoe bestemd (elektronisch) formulier. Bij de huiscontrole moet alles natuurlijk kloppen. Mocht iemand muntjes hebben die niet gemeld zijn met het daartoe bestemde formulier wordt alles in beslag genomen en wordt een boete, subsidiair hechtenis opgelegd.

 5. Hopelijk staan er voordat het zover is, verstandige mensen op die dit (iig voor NL) weten tegen te houden. Een stem op dhr. Wilders is al een goed begin, omdat die de invloed van de EU op de NL handel en wandel flink wil inperken.

  Imho is een handelsverdrag met de rest van Europa voor Nederland meer dan genoeg om het meest genoemde voordeel van de EU voor NL (vrije handel) te blijven genieten.

  De wens van eurofielen voor een Europese superstaat en aansluiting bij de Dar-el Islam is er één die door mij totaal niet gedeeld wordt. Hopelijk duurt het nog meer dan 10 jaar voordat het zover is, want zolang duurt het nog voordat ik een serieuze mogelijkheid heb om te emigreren naar een land dat zich voorlopig niet bij de Dar-el Islam wil aansluiten.

  pcrs [8] reageerde op deze reactie.

 6. @Nico de Geit [4]: “Als het zwarte circuit zwaar wordt tegengewerkt zal een belangrijk deel van dat zwarte circuit verdwijnen. Het is zeer de vraag of dat daardoor de belastinginkomsten toenemen.

  Ik vermoed dat het zwarte circuit niet zal verdwijnen, en zelfs niet ‘voor een belangrijk deel’ maar vrijwel niet zal veranderen, maar alleen nóg oncontroleerbaarder zal worden. Er is behoefte aan een zwart circuit, dus dat zwarte circuit blijft echt wel. Als men de poolboy niet meer met zwart geld kan betalen, dan zal men overgaan op ouderwetse ruilhandel. En daar is als overheid veel lastiger grip op te krijgen.

  Vermoedelijk is dit ook precies de reden om een grens te leggen bij 1500 euro. Hoog genoeg om relatief onschuldige zwarte cash-transacties in stand te houden en de massale overstap naar ruilhandel te voorkomen, en laag genoeg om de echte grote zwartwerkers “aan te pakken”. Immers; als een overheid wil, kunnen zij cash-transacties ook volledig uitbannen en een munt uitgeven die alleen nog maar digitaal in omloop is. Maar dan vindt de markt een alternatief dat waarschijnlijk veel oncontroleerbaarder is. En oncontroleerbaarheid, dat is de nachtmerrie van elke overheid.

  pcrs [9] reageerde op deze reactie.

 7. @pjotr [6]: Ik verwacht niet veel heil van iemand die in mijn boekenkast wil neuzen. Het lijkt me meer een herhaling van de Reagan jaren in de VS. Die riep ook van de daken dat ‘government is not the solution, but the problem’. Zelfs Ayn Rand trapte er toen in. Uiteindelijk groeide de overheid nog nooit zo enorm als onder Reagan, dit keer niet mbv belastingen, maar met schuld.

  Voor vrijhandel met mensen uit andere europese landen heb je geen ‘bobo verdrag’ nodig. Alleen de belofte om met rust gelaten te worden is voldoende. In die vrijhandelsverdragen staan dan ook alleen handelsverboden. Een goed handelsverdrag heeft maar 2 regels nodig.1. je mag alles wat je wilt exporteren, 2. je mag alles wat je wilt importeren.
  Dat die verdragen uit 1000 paginas bestaan, betekent gewoon dat allerlei lobby groepen dat ingeperkt hebben om hun toko te beschermen. De politici plakken er dan het logo vrijhandelsverdrag op, de burger leest het toch niet en denkt er verder niet over na.

  pjotr [10] reageerde op deze reactie.

 8. @pcrs [8]:
  Uiteraard is een dik “vrijhandelsverdrag” geen verdrag dat vrije handel garandeert, maar dat vaak juist belemmert.

  Maar een schriftelijke formalisering van de belofte om vrij te mogen im- en exporteren is natuurlijk wel zo handig, woorden van politici hebben hun betrouwbaarheid verloren zodra ze de mond/pen verlaten hebben.

 9. Ze kunnen dit allemaal wel willen invoeren, maar hoe willen ze controleren of iedereen zich eraan houdt? Als het zover komt dat ze ons hiertoe dwingen dan hebben we op geen enkel gebied meer vrijheid. Als iedereen stopt met zwart werken was er in NL geen begrotingstekort, en ook geen reden om de regels aan te trekken.

  Jerom [13] reageerde op deze reactie.

 10. @Boekhandel [12]:

  “Als iedereen stopt met zwart werken was er in NL geen begrotingstekort, en ook geen reden om de regels aan te trekken”

  Dat lijkt mij niet. Een overheid zal imho altijd meer uitgeven dan er binnenkomt.

 11. Dat verhaaltje van die serienummers op de eurobiljetten vind ik wel erg raar. Enkel een overheid zou zoiets kunnen bedenken 😉

 12. @Syb [14]:

  Welnee, Syb, de schrijver vindt het doodeng, en degene die het op e Vrijspreker plaatste vindt het doodeng!
  En zeker veel lezers ook.

  De vraag is, of iedereen die het ook doodeng vindt, bereid is er iets aan te DOEN.
  Bvb, stuur deze Vrijspreker publicatie door naar iemand, en liefst naar heel veel mensen.

 13. Er circuleren al langer berichten over dit onderwerp maar het is nu een verder concreet gemaakt. Dit plan om volledige controle te krijgen over de geldstromen is een onder deel van een groter geheel waarbij men alle inwoners van Europa monitoort en faciliteert d.m.v. technologie. Het digitale paspoort waarover in dit artikel gesproken wordt kan hiervoor dienen. De boodschap is dab dat dit is voor uw gemak en voor uw eigen veiligheid is. Maar stel u een voor dat je iets doet wat de overheid onwelgevallig is. Dan kunnen ze met een handeling je digitale identiteit blokkeren. Je kunt niet meer in je eigen auto rijden want de start kent het radio signaal van je DI (digitale identiteit) niet meer. Mogelijk gaat zelfs je voordeur ook niet meer open en je kunt niet meer bij je bank accounts. Je kunt niet meer betalen, je kunt niets meer kopen. Je wordt een DN dig nomad – een moderne zwerver- en buitengesloten van de maatschappij. Sience fiction? Ik hoop het maar omdat het technische allemaal al kan zijn wij vanaf nu overgeleverd aan de politieke elite. Het verleden geeft niet veel vertrouwen. Op middellange termijn (10 tot max. 20 jaar) vrees ik dat Europa -en Nederland zal al braafste jongetje van de klas wel voorop lopen- een nagenoeg totalitaire gemeenschap is. Cambodja, Afghanistan, China en Cuba sturen dan werkgroepen naar Nederland om kennis uit te wisselen en het systeem te kopiëren. Het aardgas wat Ned. zoveel welvaart heeft gebracht is dan uitgeput en Rusland is dan onze grootste leverancier en naast China schuldeiser maar wij hebben met onze kennis economie een nieuw export product gecreëerd.

 14. jarenlang zwierf ik de hele wereld rond om zaken te doen.
  ik heb niets op mijn kerfstok, geen strafblad, nooit voor de rechter gestaan. toch werd ik gedurende die jaren altijd afgeluisterd.
  hoe vaak ik niet heb geroepen, ook in het engels of frans, ga eens van die lijn af, ik kan mijn eigen vrouw niet eens verstaan. dan hoorde je een aantal klikken en dan gingen er een paar meeluisteraars van af en de lijn werd helderder.

  toch ben ik niet bang voor het beschreven senario.
  zolang je zelf op de hoogte bent van wat de overheid allemaal controleren wil en hoe ze dat doen, vind je altijd een weg die vrij is.

Comments are closed.