Open brief aan Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden.

…..Loosdrecht….. 23 juli….. 2010.

Majesteit,

Reeds bij de eerste formatiebesprekingen wees de grote verliezer van de verkiezingen, het CDA, bij monde van de fractievoorzitter Maxim Verhagen deelname af aan overleg om te komen tot een rechtse regering. In eerste instantie verwonderlijk maar bij nader onderzoek zéér verklaarbaar.

De grote belemmering voor Verhagen om hieraan mee te werken wordt met grote waarschijnlijkheid gevormd door de linker CDA-vleugel, die zijn buitenparlementaire belangen en activiteiten in gevaar ziet komen door de aangekondigde bezuinigingsvoornemens van de VVD en PVV. Belangen en activiteiten die de Nederlandse Staat alleen al in 2009 miljarden euro’s hebben gekost, om nog maar te zwijgen over de maatschappelijke en lastenverzwarende gevolgen voor onze samenleving.

Activiteiten die voornamelijk plaatsvinden onder de thema’s ontwikkelingshulp, milieu, klimaat en vluchtelingenhulp. Activiteiten die in nauwe samenwerking plaatsvinden met de linkse politieke elite en haar buitenparlementaire netwerken. Activiteiten die Nederland in de loop der jaren hebben opgezadeld met een enorme vaste en welhaast onomkeerbare kostenpost en die in belangrijke mate debet zijn aan de staatsschuld waarmee Nederland is opgezadeld (tot 2009 meer dan 347 miljard Euro en in 2010 oploopt met 100 miljoen euro per dag).

Gezien het voorgaande is het dan ook niet vreemd dat de diverse formatiepogingen tot nu toe gestrand zijn op de wijze waarop de Staatsschuld moet worden teruggebracht want bezuinigen is thans sleutelwoord. Alleen de wijze waarop moet worden bezuinigd is het grote struikelblok en dit veroorzaakt grote verdeeldheid tussen mogelijke coalitiepartners. De linkse politiek wil niet tornen aan de voornoemde thema’s en de VVD en de PVV willen dat juist wel. En ook de “linkse” angst voor deelname door de PVV in een nieuw Kabinet speelt een rol want ook deze politieke partij wil met name en bovenal drastisch bezuinigen op de thema’s die ons land onverantwoordelijk financieel belasten.

Nu U in mijn ogen voor de tweede maal de stap heeft gezet om een nieuwe (in)formateur aan te stellen die bij voorbaat zal trachten een rechts Kabinet te voorkomen lijkt het mij van eminent belang om U aan een aantal zaken te herinneren en een breed Nederlands publiek nader hierover voor te lichten. Want Uw nieuwe informateur, Ruud Lubbers is besmet, is gevangen in en door zijn eigen belangen en behoort niet alleen tot de linkervleugel van het CDA maar is ook diepgaand betrokken bij de thema’s die de linkse politieke elite onaangetast wil laten.

Als voormalig premier was Ruud Lubbers verantwoordelijk voor de miljarden euro’s die voor genoemde thema’s uit onze staatskas werden getrokken en mede door de gevolgen daarvan een belangrijk aandeel hebben gehad – en nog steeds hebben – in het oplopen van onze staatsschuld. Lubbers bekleedt sinds zijn aftreden als premier posities binnen Niet Gouvernementele Organisaties (NGO’s) die met miljoenen aan gemeenschapsgeld worden gesubsidieerd. De huidige formateur is bijvoorbeeld voorzitter van de Stichting voor Vluchteling Studenten (UAF) en kreeg deze organisatie alleen al in 2009 2.678.580 euro overheidsgeld. Hij is ook betrokken bij de Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO) die over de periode 2007-2010 128,4 miljoen euro overheidsgeld mag incasseren. In samenwerking met de NCDO heeft Lubbers het initiatief genomen tot de oprichting van ‘Worldconnecters’ een organisatie waarvan hij tevens voorzitter is. ‘Worldconnecters’ houdt zich onder meer bezig met de thema’s klimaat, verbinding van culturen, mondiale machtsverschuivingen en Europa in de wereld.

En zo zitten er binnen de linker CDA-vleugel meerdere personen wiens boordje gaat knellen bij de gedachten aan een rechtse regering.

Neem een van Lubbers belangrijkste ‘peetvaders’ en collega’s Jos van Gennip. De man die in de media meestal neergezet wordt als de partij-ideoloog van het CDA en de uitbreiding van de linkervleugel in belangrijke mate tot stand heeft gebracht. Hij wist een groot aantal CDA prominenten hiervoor te winnen. De in de aanhef genoemde thema’s staan al jarenlang hoog op zijn politieke agenda. Niet de nationale thema’s maar de internationale gebeurtenissen, het internationalisme, moeten volgens Van Gennip de politieke agenda bepalen. Zijn dubbele petten zijn veelvoudig en vormen een lichtend voorbeeld voor de verstrengeling tussen politiek en de miljardenverslindende buitenparlementaire actiewereld. Een kleine greep uit zijn talrijke activiteiten:

Van 1967 tot 1976 was Van Gennip directeur van het Centraal Missie Commissariaat (CMC). Een organisatie die aan de wieg stond van linkse christenen binnen de kerken en belast was met de belangenbehartiging van 8.000 Nederlandse missionarissen. Missionarissen die de marxistische bevrijdingstheologie omarmden en bloedige revoluties steunden in de Derde Wereld. Missionarissen die de andere kant opkeken wanneer hun ‘cliënten’ op afschuwelijke wijze de rechten van mens schonden of van ontwikkelingsgeld wapens kochten. Zo steunde een van hen, Jan Schrama, vergaand het verzet in de Filippijnen en behoorde hij tevens tot de adviesraad van de katholieke ontwikkelingshulporganisatie Cebemo.

Lubbers was een regelmatige gast en spreker tijdens bijeenkomsten die door Cebemo werden georganiseerd. Sinds de oprichting van beide organisaties zijn er enorme bedragen aan gemeenschapsgeld naar toe gevloeid. Intussen is naam van CMC veranderd in ‘Mensen met een Missie’ (subsidies van overheden en anderen in 2009 €4.466.872) en de naam van Cebemo is veranderd in Cordaid (overheidssubsidie over de periode 2007 – 2010 421.830.126 euro).

Deze organisaties zijn ontstaan rond 1967. De behoefte aan gemeenschapsgeld werd steeds groter en om meer subsidies binnen te halen en hun netwerk uit te breiden begon men stap voor stap met het oprichten van nieuwe organisaties. Zo stond Van Gennip in 1968 aan de wieg van de nationale commissie Justitia et Pax. Nederland behoorde daarmee tot de eerste landen die een eigen commissie oprichtten, nadat een jaar eerder in Rome de internationale commissie aan de slag was gegaan. Justitia et Pax wordt momenteel ondermeer gesubsidieerd door Mensen met een Missie, Solidaridad, religieuze instituten, het Ministerie van Buitenlandse zaken en de Mede Financierings Organisatie (MFO)Cordaid.

Ook in Cordaid heeft Van Gennip zijn sporen nagelaten. In navolging van de MFO(S) NOVIB (momenteel de Stichting Oxfam Novib en over de periode 2007 – 2010 gesubsidieerd met 509 miljoen euro), die in 1956 werd opgericht door zijn christelijke geloofsgenoot Pater Simon Jelsma, stond Van Gennip in 1965 – vanuit het CMC – aan het wiegetouw van het Katholieke Cebemo. Een jaar daarvoor, in 1964, werd de protestantse ICCO opgericht. Ook daar is linkervleugel van het CDA rijkelijk vertegenwoordigd. CMC en Cebemo bleven nauw met elkaar verbonden. Als directeur van Cebemo gaf Van Gennip in 1973 aan zijn strijdmakker Jan Pronk, de toenmalige PvdA-minister van Ontwikkelingssamenwerking, advies over de wijze waarop ze geld naar het verzet in Chili konden sluizen.

Later volgde een wederdienst en werd Van Gennip door Pronk aangesteld om berichten over misbruik van ontwikkelingshulp door het gewapende verzet in de Filippijnen te onderzoeken. Gezien zijn jarenlange ondersteuning van dit verzet laat het resultaat van zijn onderzoek zich bij voorbaat raden. Van Gennip bleef algemeen Cebemo-directeur tot 1984 (momenteel is Cebemo opgegaan in Cordaid). Wetenswaardig is ook nog dat de dochter van Van Gennip, CDA-politica Karien van Gennip momenteel in de Raad van Toezicht van Cordaid zit en daar vergezeld wordt door de CDA-prominenten Gerrit. H.O. van Maanen en Arie M. Oostlander.

In 1984 werd Van Gennip als een kat op het spek gebonden. Hij verliet Cebemo om tot 1990 te gaan werken als plaatsvervangend directeur-generaal Internationale Samenwerking bij ministerie van Buitenlandse Zaken en werd belast met bilaterale Nederlandse Ontwikkelingshulp. Mede door zijn bemoeienis en samenwerking met Jan Pronk raakten de relaties van het ministerie en zijn ambtenaren met de NGO’s innig verstrengeld. In 1986 werd Van Gennep tevens lid van de Raad van Toezicht bij de Rabobank in Den Haag. Zijn partijgenoot Herman Wijffels was lid van de directie Rabobank Nederland en sleutelde als informateur in 2006 een Kabinet CDA, PvdA en ChristenUnie in elkaar. Wijfels loodste de Rabobank voor ontwikkelingshulp binnen (in 2009 ruim 14,7 miljoen euro). Ter gelegenheid van zijn afscheid werd het Herman Wijfels Fonds opgericht.

Na zijn werkzaamheden bij het ministerie van Buitenlands Zaken werd Van Gennip van 1991 tot 1999 directeur van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA. En ook hier opereerde hij onder dubbele pet. Vanaf juni 1997 werd hij voorzitter Society International Development (SID) Nederland en een maand later tot 16 januari 2008, vicepresident van SID International. Als voorzitter van de SID benadrukt Van Gennip dat deze organisatie ‘één van de drijvende krachten’ is in de promotie van alternatieve zienswijzen en acties met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking en een unieke rol speelt ‘in het overbruggen van de kloof tussen beleidsmakers en activisten aan de basis’. Momenteel heeft SID bijna 6000 leden in 115 landen en werkt het internationaal nauw samen met gelijkgezinde organisaties en netwerken van onder meer parlementariërs en studenten. SID wordt mede ondersteunt door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hoe SID aan deze ondersteuning komt is inmiddels duidelijk.

Vanaf mei 2004 is Van Gennip voorzitter van de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO). Voor de periode 2007-2010 ontving de NCDO een subsidie van 128,4 miljoen euro. Tijdens de periode vanaf 2004 tot 2007 was hij tevens lid van de Eerste Kamer. Ook hier hield hij zich bezig met ontwikkelingssamenwerking en was hij de woordvoerder Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Zaken van de CDA Eerste-Kamerfractie. Wetenswaardig is dat hij ook bestuurslid is van de het Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD) waarvan zijn CDA-collega Bernard Bot voorzitter is. NIMD ontving in 2008 bijna 10 miljoen euro van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Zijn CDA-collega Sophie van Bijsterveld is lid van de Eerste Kamer en ook zij draagt een dubbele pet en is lid van de ledenraad van PaxChristi, een organisatie die over de periode 2007-2010 ruim 15 miljoen euro overheidsgeld ontvangt.

In zijn rol als NCDO-voorzitter subsidieerde Van Gennep de SID (2004 €75.000, 2005 €75.000, 2006 €241.612, 2007 €211.120). En daar bleef het niet bij. Ook andere organisaties waarin hij bestuurlijk actief is verzorgde hij rijkelijk met NCDO-subsidies waaronder de Eduardo Frei Stichting (2004 €100.000, 2007 €90.000). Als voorzitter van het NCDO is hij ook actief binnen de Knowledge and Advisory Centres http://www.worldconnectors.nl/index.php?id=45&c=10 waaraan onder meer zijn CDA-collega Doekle Terpstra en de zeer omstreden moslimfilosoof Tariq Ramadan deelnemen.

Van Gennip is ook een groot voorstander van Gemeentelijke Samenwerking met Ontwikkelingslanden en zit daarvoor in de adviescommissie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Een organisatie die in dit kader mede verantwoordelijk is voor de enorme bedragen die via gemeenten naar het buitenland vloeien en nauw samenwerkt met en mede gesubsidieerd wordt  door het NCDO (meer dan 300.000 euro in 2009) http://www.vng.nl/smartsite.dws?id=35434.

En dan hebben we ook nog het vice-voorzitterschap van Van Gennip bij Vluchtelingenwerk Nederland. De organisatie die niet alleen al jarenlang het indammen van de enorme asielzoekerstroom naar ons land saboteert, maar door haar activiteiten ook een aanzuigende werking heeft. Zo is Vluchtelingenwerk Nederland ondermeer verantwoordelijk voor het tot stand komen van het Generaal Pardon. Een pardon dat in gang werd gezet door een machtige lobby onder de naam ‘26.000 gezichten’. In deze lobby liep Van Gennip hand in hand met de zojuist door U aangestelde informateur Ruud Lubbers en Doekle Terpstra, de voorzitter van de HBO-raad en ICCO.

ICCO is een Interkerkelijke organisatie, opgericht in 1964 en houdt zich ook bezig met ontwikkelingssamenwerking. Voor de periode 2007-2010 ontving ICCO 525.000.000 euro aan overheidsgeld. De organisatie was nauw betrokken bij het Filippijnse verzet en onderdeel van het laakbare onderzoek dat Van Gennip in opdracht van Jan Pronk uitvoerde. In een reactie lieten zij in De Volkskrant van 5 juni 1990 weten: “Steun aan gewapend verzet blijft voor ICCO mogelijk.”

De voorganger van Doekle Terpstra bij ICCO was het prominente CDA-lid Tineke Lodders. Zij was de voorzitter over de periode januari 1996 tot 1 januari 2006. Zij is tevens voorzitter van de Raad van toezicht Samenwerkende Hulp Organisaties en zit sinds september 2007 ook in het bestuur van de NCDO. Lodders is ook voorzitter van het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua dat over de periode 2007-2010 €2.000.000 aan subsidies mag incasseren. Als lid van de CDA-fractie in de Eerste Kamer hield zij zich vooral bezig met ontwikkelingssamenwerking, ruimtelijke ordening en milieubeheer en sociale zaken.

Ook andere CDA’ers zijn in dit verband zeer noemenswaard:

Gerrit Terpstra en Pieter Kooijmans, beiden onder meer lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Vluchteling die voor de periode 2007-2010 6.419.725 euro subsidie ontvangt.

Jan Schinkelshoek, de voormalige campagne-woordvoerder van lijsttrekker Lubbers in 1986 en 1989. Schinkelhoek is lid van het bestuur van de Nederlandse stichting ‘Press Now’, die voor de periode 2007-2010 9.966.144 euro aan subsidie ontvangt.

En dan noem ik nog het recentelijk opgerichte ‘Rights Forum’, dat zich met het conflict tussen Israel en de Palestijnen bezighoud. Een forum waaraan de CDA’ers Dries van Agt, Hans van den Broek, Frans Andriessen, Pieter Kooijmans, Tinneke Lodders, Doekle Terpstra en Bert de Vries deelnemen. Een forum waarvan de subsidies nog niet bekend zijn, maar met grote waarschijnlijkheid uit de eerdere beschreven subsidiekanalen komen.

Tja en zo kan ik nog wel een tiental pagina’s vullen met vergelijkbare belangenverstrengelingen die onderhandelingen over een rechts Kabinet zo goed als onmogelijk maken.

Ik sluit deze brief af aan U met het interessante gegeven dat uw zoon Constatijn voorzitter is bij de Stichting The Hague Process on Refugees and Migration. Een stichting waar zowel Jos van Gennip als de door u aangestelde nieuwe informateur via de afdeling ‘Club of the Hague’ lid van zijn, een stichting die nauw samenwerkt met SID en subsidie ontvangt van ondermeer de ministeries van Justitie en Buitenlandse Zaken, de gemeente Den Haag, Vluchtelingenwerk, ICCO, Novib en de NCDO.

Hoogachtend,

Peter Siebelt
————————————–

Kopie aan:
De Fractievoorzitters

Maxim Verhagen CDA m.verhagen@tweedekamer.nl

Mark Rutte VVD m.rutte@tweedekamer.nl

Geert Wilders  PVV g.wilders@tweedekamer.nl

Emile Roemer SP e.roemer@tweedekamer.nl

en aan de (in)formateur Ruud Lubbers via info@uaf.nl

60 REACTIES

 1. Schokkend om deze feiten zo bij elkaar te zien.
  En het wordt steeds meer onbegrijpelijk dat de brave burgers gewoon doorgaan met steeds meer belasting te betalen ter meerdere eer en glorie van de politici.

 2. Het lijkt niet voor de hand te liggen dat het linkse echelon van het CDA zo maar in een kabinet met de PVV gaan zitten. Immers de PVV is tegen allerlei overbodige subsidies. Zouden we er op kunnen vertrouwen dat de PVV de poot stijf houdt, of is dit zogenaamd “wisselgeld”? Als we het CDA horen praten is het niet de ideologie wat we horen, maar de kassa.

 3. Ook ik vind dit erg schokkend. Je moet kei hard studeren, je moet hard werken, je moet veel belasting betalen. Maar al die gelukzoekers worden gesubsidieerd. Ik voel me als echte Nederlander min of meer in eigen land gediscrimineerd door de overheid.

  Om al die gasten naar Nederland te halen hebben ze natuurlijk ook veel invloed in andere landen, waaronder grondstoffen e.d., maar wij echte Nederlanders zitten opgeschept met de criminaliteit. Teveel culturen in 1 land gaat gewoon niet is mijn persoonlijke mening. Op een gegeven moment zal de maatschappelijke draagkracht knappen, want de rek is er bijna uit.

  Spy-Nose [6] reageerde op deze reactie.
  Tony [13] reageerde op deze reactie.

 4. Zeer veel complimenten aan Peter Siebelt voor het opentrekken van deze beerput. Het dreigt een cliché te worden, maar inderdaad: heel schokkend. Door en door verrot is onze politiek.

 5. @Henk [3]:
  Nuttige brief.
  Het adagium “Follow the money” is een wijze raad en voor goede onderhandelaars en politieke propagandisten niet aan dovemans oren.
  Laten we afwachten, hoe het balletje rolt.

 6. Geen enkele macht doet ongevraagd consessies.
  Zomin als dat ooit gebeurd is, zomin zal het in de toekomst gebeuren.
  Vind uit waar een volk zich gewillig aan zal onderwerpen en je weet precies hoeveel onrecht en kwaad het zal ondergaan. Het zal niet eindigen voor er, met woorden, geweld, of met beide, verzet geboden wordt. Hoever tirannen gaan kunnen, wordt al vooruit bepaald door de duldzaamheid van hen die onderdrukt worden.
  Frederick Douglas 1817-1895

  pcrs [11] reageerde op deze reactie.

 7. @Spy-Nose [8]: Je moet mi niet proberen de saaie meid te beinvloeden. Het is de foute fantasie van mensen die denken dat veranderingen in de samenleving top down geschieden. Je praat de majesteit anarcho kapitalisme aan en voordat je het weet is je buurman ook bekeerd nadat ze het in de troonrede heeft verwerkt. Als je de samenleving idd top down kon veranderen, dan zou de staat idd werken. Dan zouden al die opgedrongen regeltjes de onderdanen tot betere mensen maken.
  Maar zoals liberty schreef, het is een kat proberen te overtuigen vegetarier te worden. Ik zal niet snel begrijpen waarom mensen water naar de zee dragen met dergelijke initiatieven.

 8. @Jhon [9]: Die Douglas, ik denk idd dat als je een groep mensen ziet en uitvindt hoeveel ze onderworpen willen worden, dat je dan precies weet hoeveel ze onderworpen zullen worden.

 9. @Peter Siebelt

  Knap stukje werk! Het blijft iedere keer weer verbijsterend om te moeten lezen in wat voor bananenrepubliek we eigenlijk leven. Ik mis in je brief Kathleen Ferrier en haar dochter Joan bij het NCDO.

  Tip: als een brief zo lang is doe je er beter aan de eerste alinea als samenvatting te schrijven, net als bij een artikel.

  De Telegraaf (Martijn Koolhoven) gaf vanmorgen je rapport goed (dwz kort en bondig) weer:
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/7244655/__Subsidiebelangen_CDA_ers__.html?sn=binnenland,buitenland

  peter siebelt [16] reageerde op deze reactie.

 10. @Henk [3]:

  Teveel culturen in 1 land gaat gewoon niet is mijn persoonlijke mening.

  Het heeft helemaal niets met het aantal culturen te maken, maar met wat die culturen inhouden.

  Er zijn legio culturen die zonder noemenswaardige problemen op vreedzame wijze binnen Nederland passen.

  Als je alle culturen in Nederland uitbant, met uitzondering van die ene die voor problemen zorgt, zijn de huidige maatschappelijke problemen vrijwel exact hetzelfde.

  Multiculturalisme an sich is niet verkeerd. De ideologie erachter, die stelt dat alle culturen gelijkwaardig zijn ongeacht wat die culturen met zich meebrengen, is wat het concept gevaarlijk maakt.

  De ideologie achter multiculturalisme komt neer op het gezegde: “Als alle culturen gelijk zijn, is kannibalisme slechts een kwestie van smaak.”

  Het verschil tussen het herkennen van waarom een bepaalde andere cultuur slecht is, en het hebben van een probleem met andere culturen an sich, is het verschil tussen rationalisme en nationalisme.

  Henk [18] reageerde op deze reactie.

 11. Als iemand een open brief aan de mafia had geschreven, vakkundig hun misdaden blootleggend en welke neef welke rol in de familie speelde, dan vraag ik mij af of de reakties ook geweest waren ‘de brief zal mogelijk geen directe gevolgen hebben, maar..’
  Het is net als die man die zijn vliegtuigje in Texas in het IRS kantoor vloog. Die had duizenden brieven aan ze geschreven in de hoop dat enige rechtvaardigheid zou volgen, want ze zeggen tenslotte toch dat ze voor de kleine man opkomen. Het is kennelijk heel moeilijk om onder ogen te zien dat mensen die je met geweld dwingen, gewoon schurken zijn, ook als ze het tegenovergestelde beweren te zijn.

 12. @Liberty 5-3000 [5]:
  @pcrs [7]:

  Als je verwacht dat de “Saaie Meeid” dit gaat lezen en dan onmiddellijk bekeerd is en de juiste maatregelen gaat nemen, dan ben je inderdaad “een beetje optimistisch”.
  Zij het stuk zelfs nooit zien.

  Maar ik zie dat ook niet als het doel van dergelijke acties.
  Er is echter een heel goede kans dat een aantal mensen het wel lezen en dan toch weer extra overtuigd worden van het bedrog dat zich voor hun ogen afspeelt.
  Zeker als alles zo met feiten gestaafd wordt als Peter Siebelt het hier doet.

  Misschien worden er zelfs mensen door gestimuleerd om ook andere Vrijspreker artikelen of video’s te bestuderen.
  Kortom het is moeilijk te bepalen welk soort bericht bij wie terecht komt en wat er mee gebeurt.

  Tony [17] reageerde op deze reactie.
  Liberty 5-3000 [23] reageerde op deze reactie.

 13. @Hub Jongen [15]:

  Inderdaad.
  Ik denk dat Peter Siebelt niet de illusie heeft dat de geadresseerden denken: “Goh, die Siebelt heeft me een beerput opengetrokken waar ik niets van wist. Daar moesten we maar eens serieus werk van gaan maken.”

  Het is natuurlijk maar een schrijfstijl, die vooral tot doel heeft de massa te informeren, in de hoop dat tenminste een aantal van hen wakker wordt.

  Probleem blijft wel: Wakker voor welke reden? Want Siebelt is volgens mij geen libertarier, en gelooft uiteindelijk dus volgens mij nog wel steeds dat het huidige systeem de oplossingen in zich herbergt.

  Maar ik kan het laatste mishebben. Gezien het feit dat hij hier ook reaguurt, kan hij wellicht zelf eens uitleggen waar hij de oplossing ziet voor een probleem dat net zo past bij politici, als het spelen met een muis bij een kat past.
  peter siebelt [32] reageerde op deze reactie.

 14. @pcrs [19]:

  Natuurlijk.
  Het argument van iemand die niets beters kan verzinnen.

  En verder is de term “an sich” blijkbaar nogal intellectueel voor Henk, wat ook al heel wat over Henk zegt.
  Ik heb namelijk altijd gedacht dat het een vrij normale term was.

 15. Peter!
  Ik heb je al een mailtje gestuurd voor een gesprekje. Hier is de genius weer aan het werk. UITSTEKEND stukje met dito onderbouwde gegevens. Kijken wat onze politieke vrinden (?) ermee gaan doen. Het zal wel oorverdovend stil blijven in het Haagje. Dat staat in schril contrast als er iets gezegd wordt over de nieuwe landgenoten…

 16. Ik ben blij dat dit uit gekomen is,daarom zijn ze zo tegen de PVV,ze raken subsidietjes kwijt,kunnen hun zakjes niet meer vullen ,afgelopen met dat geld smijten.Doeke zeg eens waar is jou geld heen gegaan.Jij moet voor het gerecht gedaagd worden met de rest van die zakkenvullers.

 17. @pcrs [22]:

  Wist je dat je de hele wereldbevolking 1 meter uit elkaar geplaaatst alle 6 miljard in de provincie Groningen kwijt kunt?

  Kijk, dat zou nou druk zijn.

 18. Goede brief, complimenten.

  Inderdaad confronterende feiten, ik schrok van de hoeveelheid geld alleen al naar deze selectieve organisaties gaat.

  Wellicht een naïeve vraag, maar in hoeverre wordt er normaliter gereageerd op dergelijke open brieven?

 19. Och, de VVD blaast in deze ook haar toontje mee. Voorhoeve is voorzitter van de raad van toezicht van Oxfam Novib. Ik beschik even niet over de financiele gegevens van laatste 4 tot 5 jaar, echter over 2008 alleen al bestede deze toko 193 mln, waarvan slechts 28 mln afkomstig was van particuliere donateurs. Niet alleen CDA-ers houden zich met dit soort hobbies bezig, de VVD is net zozeer ingeburgerd in het linkse baantjes circuit. Alleen is dat wellicht nog iets minder bekend.

 20. Eigenlijk brengt deze open brief helemaal niets nieuws en heeft publiceren van zoiets weinig zin. De politiek trekt zich toch geen ene moer aan van wat de kiezer wilt. Maar achter iedere “open brief” zit ook vaak een ander belang, dat hier niet wordt genoemd. Meneer Peter Siebelt prijst zichzelf aan als” “onderzoeksjournalist en internationaal deskundige op het gebied van politiek activisme en terrorisme”. Wat Peter Siebelt er niet bijzet, is dat hij een fanatiek volger is van de Zionistische belangen en uiteraard een PVV keizer is. Voor wat meer informatie over Siebelt, lees het verhaal op deze link: http://stanvanhoucke.blogspot.com/2009/12/keesje-maduraatje-2.html

  peter siebelt [31] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [34] reageerde op deze reactie.

 21. @peter siebelt [16]:

  Op het artikel in de Telegraaf in 1 dag al 846 reacties! Je hebt wel wat losgemaakt. Knap werk! 🙂

  ===

  Ik zou in dit verband ook willen wijzen op het drama in 2009 rond de zorginstelling voor verstandelijk gehandicapten Philadelphia , waarvan de bestuurders en commissarissen geheel uit CDA-ers bestond ( ons kent ons) en door deze lieden ( o.m. Frits Brink, Elco Brinkman , Hirsch Ballin) naar de afgrond is gebracht. Ondanks het wanbeleid incasseerden deze zakkenvullers 500.000 e aan gouden handdrukken. En deze Partij wil de PVV de maat nemen ? Farizeeers !!
  pieter, huizen | 17:54 | 24.07.10

  Iedere burger in Nederland weet dit en al jaaaaaaaaaaaaaaren… nogmaals , het wordt tijd dat het leger of het volk zelf ingrijpt. Want dit gaat natuurlijk nergens meer over! En dan hebben politici nog het lef over Bouterse te miepen! als zij niet corrupt zijn en alsof hier geen politieke tegenstanders worden vermoord… hahaha!! Het is tijd voor pek en veren!!
  Linda, Den Haag | 17:03 | 24.07.10

  Jammer dat dit niet bekend was voor 9 juni jl. Maar ach, de PvdA is van hetzelfde laken een pak, alleen verstaan die de kunst zieltjes te winnen door bepaalde groepen (niet-autochtonen uiteraard) met grote zakken geld, snoepreisjes, theekransjes, subsidies, etc. te paaien. Dat onze hulpeloze bejaarden liggen verrekken in hun dagluiers, het onderwijs om te huilen is, ach, dat is in hun ogen slechts een onbeduidend nevenverschijnsel. Blij dat ik PVV heb gestemd. Geert, houd de rug recht!!!!!
  Marianne, Zaltbommel | 16:21 | 24.07.10

  Ontzettend! Wat een land.
  Gerard, Rotterdam | 16:04 | 24.07.10

  Peter Siebelt goed gedaan, dit is nog eens echt werk. Alles boven water halen, van links en rechts.
  c, zwin | 15:58 | 24.07.10

  Wat is de politiek toch een vies spelletje! Gatver..Ben ex zakenman en kijk met een verachtelijke blik naar alle politici uit de huidige tijd. Lubbers speelt ook een vies spel in opdracht van de koningin. Zo zoetjes aan genoeg redenen om van dit land te kotsen.Maar eens komt het volk in opstand en zal ook het koningshuis dienen te vertrekken, met al die aangetrouwde opvreters erbij…
  Ben-het-zat, Lelystad | 15:52 | 24.07.10

  “en het respecteren van de beginselen van de rechtsstaat” volksvertegenwoordigers… Ironie blijft leuk.
  Henk, Utrecht | 15:27 | 24.07.10

  En zo zie je duidelijk hoe de subsidie mafia een enorme macht is geworden in Nederland. Ambtenaren en subsidie trekkers zijn bang om hun positie te verliezen. Het is te eng voor woorden geworden in dit land. Maar zoals zoveel mensen die WEL wat kunnen vertrek ook ik naar het buitenland. Nederland is voor de middelmaat waar geen talent hoort te zijn. Een land waar links een vervanging voor het woord lui is geworden.
  Lisa Verbeet, Amsterdam | 15:12 | 24.07.10

  Peter Siebelt bedankt. Een van de (erg) weinige journalisten die zijn werk (zelf) doet, niet van die copy/paste leeghoofden.
  Jeannette, A’dam | 15:03 | 24.07.10

  Tja, en wij ons maar afvragen waarom we tot onze 67-ste moeten doorwerken. Over onze ruggen vieren deze subsidiesponsen feest. Lubbers heeft ook dik boter op zijn hoofd. Ben blij PVV gestemd te hebben, elke dag weer. Misschien (nog) niet de ideale club, maar daaraan wordt gewerkt.
  Harry, Enschede | 14:53 | 24.07.10

  Tendentieus stukje hoor. Waarom mogen politici geen baan bekleden bij goede doelen. Zo kan je alles wel lelijk maken.
  kees key, zoetermeer | 14:43 | 24.07.10

  Bezuinigingen bij politie, zorg, onderwijs, brandweer, gezondheidszorg verhoging AOW-leeftijd, enzovoorts. Kan me begrijpen dat ze niet meer weten waar ze geld voor bovenstaande nog vandaan moeten halen. Geef je toch de vergrijzing de schuld.
  wegbezuinigde, nederlander | 14:19 | 24.07.10

  PvdA wil niet omdat ze miljarden en de baantjes kwijt zijn voor massa-immigratie(stemvee) en het CDA brengt de miljarden naar het buitenland. Ben benieuwd waarom PECHTOLD zo tegen rechts is.
  lia, enschede | 14:13 | 24.07.10

  Hoe kan ik aan dit verslag van Peter Siebelt komen ? Leuk om bij spreekbeurten van politici op verkiezingsbijeenkomsten in het land te gebruiken.
  Roel, Den Haag | 14:08 | 24.07.10

  Ongehoord, terwijl er steeds meer wordt gekort op verzorgingstehuizen, bejaardenzorg, politie en ga zo maar door. Er in Nederland voedselbanken nodig zijn. Het CDA noemt zich ook nog een christelijke partij. PVV maak vlug een eind aan deze geldsmijterij.
  H, Weert | 14:01 | 24.07.10

  Hier komt een HELE grote stinkende aap uit de mouw ! Het politieke cynisme kent geen grenzen ! Gelukkig heeft een groot deel van de Nederlandse bevolking al jaren intuitief in de gaten gehad WAT het echte morele gehalte van onze parlementariers was. En hebben ze op Pim en op Geert gestemd . Hopelijk gaat nu eindelijk de BEZEM eens door deze zwijnestal !
  S. Temvee, Utrecht | 13:52 | 24.07.10

  Het is gewoon een grote corrupte boel. Ik heb er geen vertrouwen meer in. Goed bedoelde afspraken voor de rechten van de inwoner van onze wereld worden al jaren lang ondermijnt… dit voor het eigenbelang van een groep machtsbeluste geldgraaiers. Er bestaat geen vrijheid. We zijn allemaal slaven van een falend systeem.
  -, – | 13:49 | 24.07.10

  Siebelt maakt in zijn artikel kennelijk geen onderscheid tussen belangenverstrengeling en opkomen voor je principes. Aangezien de onderbouwing hiervan ontbreekt, kan ik dit artikel niet anders dan als suggestief bestempelen.
  Michael de Jong, Heemstede | 13:46 | 24.07.10

  Stop de verdoekeling van de samenleving.
  ADF, Barendrecht | 13:45 | 24.07.10

  De totale Nederlandse politiek stinkt! Maar de Nederlander staat erbij en kijkt er naar!Alleen op het internet laat men zich horen!
  A, Rotterdam | 13:42 | 24.07.10

  Zie blz 14 en 20 bestuursverslag/jaarrekening ncdo.nl> de reorganisatiepot is vorig jaar met 1.5 miljoen toegenomen, gewoon even je personeelslasten een miljoen te hoog inschatten etc.. Ze zien de bui in ieder geval al hangen en hebben vast op kosten van de belastingbetaler verzachtende maatregelen genomen.
  gerard, groningen | 13:06 | 24.07.10

  logisch dat men de PVV haat, gaat niet om politiek maar om de poen
  Jp, Diemen | 12:52 | 24.07.10

  Kunnen we niet beter eerst het Jezuïten probleem oplossen?
  Martin, Amsterdam | 12:39 | 24.07.10

  Mooi dat de subsidie-beerput opengaat, al is het maar een klein stukje. De meesten weten natuurlijk allang dat het één grote kliek is in Den Haag waar baantjes en subsidie naar elkaar geschoven wordt. Wat ben ik in mijn nopjes met de PVV die er voor zorgt dat dit allemaal bekend wordt. Nu de kraan nog dicht zien te krijgen !
  adjuh, deventer | 12:17 | 24.07.10

  Dit had ik niet voor mogelijk gehouden! Wie is er hier de politieke wolf in schaapskleren? Kan het CDA hiervoor niet vervolgd worden? Dit is georganiseerd jatten van de werkende Nederlanders.
  Frenco, Hilversum | 12:14 | 24.07.10

  Schreeuwen tegen je beeldscherm helpt niet.
  Altar, Nederland | 11:56 | 24.07.10

  Kijk, nou beginnen de puzzelstukjes op zijn plaats te vallen en wordt de aversie van het CDA tegen de PVV ineens heel logisch. Ik ben totaal geen Wilders fan maar als je hier leest wat een geld er om gaat in die ontwikkelingsorganisaties… daar staat je verstand bij stil. En ik had het kunnen weten, heb zelf jaren bij Cebemo en EuronAid gewerkt, waar Jos van Gennip ook directeur geweest is. Allemaal geldverspilling. Goederen verzenden in regentijd, zodat t alleen maar weg staat te rotten in de opslagruimtes. Zo zonde
  Ineke, Leiden | 11:17 | 24.07.10

  pcrs [38] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.