Omdat het weleens voorkomt dat het non-agressie principe hier wordt bekritiseerd als slechts een andere van vele subjectieve meningen, die op niets rationeels gebaseerd is, en daarom niet meer waard is dan welke andere subjectieve mening dan ook, is het misschien eens handig om uit te leggen wat wel degelijk het verschil is in principe, en waarom er bij het non-agressie principe helemaal geen sprake is van slechts een mening.

Op de eerste plaats moeten we concluderen dat moraliteit consistent moet zijn. Immers, als moraliteit niet consistent is, maar arbitrair, kun je moeilijk van mensen verwachten dat ze deze moraliteit omarmen en accepteren.
Een moraliteit moet eerlijk zijn in zijn toepassing, dus een gelijke behandeling promoten bij gelijk gedrag, consistent zijn en niet afhankelijk van subjectieve interpretaties en meningen, en dus niet makkelijk misbruikt kunnen worden door mensen voor wie dat beter uitkomt. Anders heeft een moraliteit geen draagkracht en kan een moraliteit nooit overtuigend genoeg zijn.

Nu kan het zo zijn dat emoties het mensen altijd zal beletten om een consistente moraliteit te omarmen. Maar bij deze mensen speelt moraliteit sowieso geen rol, want het eigenbelang – dat wat hen het beste uitkomt – is belangrijker dat een eerlijke moraliteit.

Als we concluderen dat moraliteit consistent moet zijn, en dus universeel, dat wil zeggen toepasbaar op elk individu op de planeet, en niet slechts op sommige mensen in sommige situaties, kunnen we een specifiek voorbeeld gaan bekijken en hoe consistent deze worden toegepast bij het non-agressie principe, en bij andere, zeg maar collectivistische principes.

Stel: we hebben een vrouw die de deur uitgaat. Deze vrouw wordt twee blokken van huis beroofd van haar tas. Deze vrouw zal dat niet toejuichen. Iedereen begrijpt ook waarom niet. Waarom is dit? Omdat iedereen weet, hoe hij of zij zich zou voelen als hij of zij zelf beroofd zou worden. Het maakt niet uit in welk land, cultuur, geslacht, ras, of geloof je jezelf bevindt; niemand wil beroofd worden. Ik heb in ieder geval nog nooit gehoord van een individu die zei: “Kom, laat ik eens van huis gaan en hopen dat ik met een pistool van mijn bezit wordt afgeholpen.”

Ook wil niemand in elkaar geslagen worden. Deze houding over agressie jegens de eigen persoon is universeel. Roof is dus immoreel, omdat elk slachtoffer roof slecht vindt. Als de dader van roof zelf beroofd wordt, vindt hij dat ook slecht. Ook daders van roof willen zelf niet beroofd worden. Dus of je nu naar de dader of slachtoffer van roof kijkt, roof wordt gezien als een daad van agressie.

Stel nu dat diezelfde vrouw het erg vervelend vindt om beroofd te worden, maar het prima vindt als anderen beroofd worden, op welke moraliteit baseert zij deze denkwijze dan? Op welke consistente moraliteit is het gebaseerd dat sommige gewelddadige roof goed is, en andere gewelddadige roof slecht? Welk rationeel argument bepaalt waar het verschil ligt? Wie of wat bepaalt dat roof op deze mevrouw inderdaad immoreel is, maar roof op een ander persoon moreel aanvaardbaar?
Is dit logisch te onderbouwen, of slechts met volstrekt subjectieve meningen over een slachtoffer? Is de vraag of iets een misdaad is, afhankelijk van wie het slachtoffer is? Wordt een misdaad gedefinieerd door de daad zelf, of door het slachtoffer? En zo ja, waarom zou een dergelijke moraliteit die dit verklaart dan superieur zijn? Superieur voor wie? Voor zij die bepalen welke slachtoffers goed zijn en welke slecht? En waarom zou deze moraliteit als superieur – als universeel – moeten worden gezien door iedereen, als deze totaal willekeurig toepasbaar is? Waarom zou deze moraliteit moeten worden gezien als superieur door de slachtoffers die arbitrair worden behandeld door de wetten die zijn gebaseerd op deze moraliteit?

Een volgende vraag is, wat als het nu omgekeerd wordt: wat als de roof op deze vrouw door anderen wordt goedgekeurd en moreel aanvaardbaar wordt geacht, en roof op diezelfde anderen niet? Wat zou mevrouw daar dan opeens van vinden? Zou ze dan accepteren dat haar moraliteit dit inderdaad voorschrijft? Zou ze dan accepteren dat deze willekeurig wordt toegepast en zij aan het kortste eind trekt? Of heeft ze dan opeens een probleem met deze moraliteit omdat geweld tegen haar nu moreel acceptabel is geworden? Waar zou zij het op baseren dat ZIJ, ten alle tijden, tot de groep zou moeten behoren waarop roof wordt gezien als immoreel? Op welk rationeel argument baseert zij zich dat zij geen slachtoffer van agressie zou mogen worden en anderen wel? Dit kan slechts gebaseerd zijn op subjectiviteiten; op arbitraire toepassingen van principes; op hypocrisie. Op jezelf tot onderdeel van de groep verklaren, bij wie het ten alle tijden het beste uitkomt als er geen roof op hen, maar wel op anderen wordt gepleegd.

Stel nu dat deze vrouw vindt dat roof, omdat zij weet dat het verkeerd is als het haar zou overkomen, ook verkeerd moet zijn als het een ander overkomt, omdat dit net zo goed slachtoffers zijn als zijzelf zou zijn, dan baseert zij zich op een consistente, universele moraliteit; een moraliteit die niet arbitrair wordt toegepast maar ten alle tijden, en op alle slachtoffers van vergelijkbare agressie, ongeacht wie het is. Zij past haar moraliteit niet slechts toe op zichzelf of haar “groep”, maar op de hele mensheid. Haar moraliteit is niet hypocriet, en dus zowel logisch als emotioneel te onderbouwen. Het heeft niet langer met een subjectieve mening te maken, maar met rationele consistentie. Het toepassen van dezelfde principes op dezelfde omstandigheden en dezelfde vormen van agressie. Het zijn zo de feiten in de realiteit die de moraliteit of immoraliteit van een daad bepalen, en niet slechts een subjectieve mening.

Het is niet een moraliteit die makkelijk te manipuleren is door hen die het goed zou uitkomt, door persoonlijke nukken of ambities, om deze te manipuleren in hun voordeel.

Wat geldt voor A geldt ook voor B; zij kunnen voor zichzelf geen voordeel creëren.

Dan komen we nu op het volgende: de definitie van woorden.

Wat is roof? Roof is de agressieve afname, of afname met dreiging van agressie, van iemands bezit tegen zijn of haar wil. Volgens Van Dale-online is het roven het: “met geweld wegnemen wat een ander toebehoort.”

Nu dat we weten wat de definitie van roof is, kunnen we verder vragen: Is de definitie van roof afhankelijk van meningen? Is de definitie van roof afhankelijk van wat anderen vinden dat er zou moeten gebeuren? Bepaalt een meerderheid van een groep of de definitie goed is of niet toegepast dient te worden? Is de definitie van een begrip afhankelijk van de democratische wil? Zo ja, waarom stelt Van Dale dan niet: “afhankelijk van wat toevallig zo uitkomt, betekent dit woord zus of zo”?

Dat dit dus niet zo kan zijn, is duidelijk. Ten eerste omdat taal dan helemaal niets meer betekent, en daarom communicatie ook niet. George Orwell heeft goed genoeg geschreven over “newspeak” (vrede is oorlog, vrijheid is slavernij) dus daar hoef ik het hier verder niet meer over te hebben.

Ten tweede omdat we dan weer bij het volstrekt arbitraire aankomen. Het zou nogal wat vragen oproepen. Bijvoorbeeld of slavernij niet gewoon een moreel aanvaardbare daad was, als het merendeel van de Amerikanen er geen probleem mee had. Of het moreel niet gewoon aanvaardbaar is als drie winkeliers worden beroofd door een viertal overvallers. Of kannibalisme niet gewoon een kwestie van smaak is.

Nu zullen sommigen wellicht zeggen dat een meerderheid in een natie bepaalt, en niet een meerderheid binnen een club criminelen of binnen een gemeenschap. Maar waarop is dit gebaseerd? Wie heeft die artificiële naties gebombardeerd tot de grens der meerderheden?
Wat als de meerderheid van de wereld een andere mening is toegedaan ten opzichte van de minderheid der Nederlanders? Is het hier opeens wel de minderheid der Nederlanders die hun eigen lot bepalen? En zo ja, waarom dan niet de minderheid der individualisten ten opzichte van de meerderheid der collectivisten binnen Nederland?

Waar de meerderheid bepaalt of definities van woorden toepasbaar zijn of niet, bepaalt de meerderheid ook de moraliteit. Dat houdt weer in dat moraliteit niets zegt; niets betekent, behalve wat de meerderheid wil dat het betekent.

En dat houdt in dat alles, of het nu Stalinisme, Nazisme, fascisme, kannibalisme, socialisme, kapitalisme, democratie, anarchisme of massamoord is, moreel aanvaardbaar is, mits een meerderheid dat maar vindt. Het moge duidelijk zijn dat zelfs de meeste moreel relativisten niet zo relativistisch zijn (en dat is weer omdat ze arbitrair en hypocriet zijn). Daar zijn legio voorbeelden van.

Iedereen weet dat de meerderheid niet bepaalt wat moraliteit is, om het simpele gegeven dat democratie en moraliteit twee totaal verschillende dingen zijn. Het enige dat nodig is om dat te bewijzen, is door iemand die wel denkt dat de meerderheid bepaalt, slachtoffer te maken van de gewelddadige nukken van die meerderheid.

Als nu de meerderheid niet bepaalt of de definities van woorden toepasbaar zijn of niet, komen we aan bij het volgende punt. Dat “roof” opeens geen “roof” meer zou zijn als het slachtoffer een “burger” is, en de dader een overheidsfunctionaris. Dat het opeens wel de meerderheid zou zijn, die bepaalt dat mensen tegen hun wil beroofd mogen worden, door de definitie van roof opeens niet meer toe te passen als er politiek in het spel is. Men noemt het dan “belasting” en als een toverwoord zou dit ervoor zorgen dat mensen opeens niet meer het met “geweld wegnemen wat een ander toebehoort” zien dat de overheid doet.

Maar wat is nu het verschil tussen een overheid en een dief? Het enige verschil qua moraliteit is dat de dief geen toestemming heeft gekregen van de meerderheid van de niet-slachtoffers, terwijl de overheid wel toestemming heeft gekregen van de meerderheid van de niet-slachtoffers. Ik schrijf bewust “niet-slachtoffers” want mensen die vrijwillig hun geld afstaan aan de staat zijn geen slachtoffers van staatsroof. Het zijn dus de niet-slachtoffers van roof, die in meerderheid bepalen dat de immoraliteit van roof opgeheven wordt zodra zijzelf geen slachtoffer zijn, en de overheid de dader is.
Maar waarom in dit specifieke geval wel, en niet als het gaat om een ordinaire straatrover?

De overheid is hun vriend; de overheid koopt leuke spulletjes en levert leuke diensten van de gestolen poet, en opeens dient de universaliteit van moraliteit geen enkele functie meer. Als een Sinterklaas die cadeautjes geeft aan kinderen die hij eerst met geweld uit een speelgoedzaak heeft gestolen. Waarbij voorstanders van belasting de kinderen zijn.

Maar is het niet opvallend hoe belastingen opeens als onrechtvaardig worden beschouwd, als het belasting betreft op een handeling die men toejuicht of in ieder geval niet afkeurt? Waarom zou het bijvoorbeeld voor de liefhebbers van belastingen op privéhandelingen of het kopen van privéproducten, opeens een probleem zijn om het dragen van hoofddoekjes te belasten, als de meerderheid dit wil? En andersom, waarom zouden liefhebbers van belastingen er een probleem mee hebben om bijvoorbeeld rechtse uitingen te belasten, als een meerderheid dit zou willen? Zijn belastingen niet moreel aanvaardbaar voor de financiering van van alles en nog wat en mag daarbij niet datgene belast worden wat toch al als ongewenst gedrag werd gezien? Zijn belastingen volgens sommigen niet aanvaardbaar om bepaald gedrag te ontmoedigen, en waarom dan opeens niet als het gedrag betreft dat men zelf prefereert?

Omdat de moraliteit die samenhangt met het collectivisme, waarbij ook het concept ‘belastingen zijn geen diefstal’ hoort, totaal geen morele en rationele consistentie heeft en volledig afhangt van meningen en emoties; van arbitraire persoonlijke, vaak door ideologie ingegeven inzichten.

Om dit punt nog eens flink door te drijven, citeer ik “Burnitall” waarmee ik kort geleden een discussie had: “Als ik jouw repliek zo lees, denk ik zomaar dat er met jouw niets leuks te beleven valt. Immers het mag geen geld van een ander kosten.” (1)
Deze uitspraak was één van de laatsten van “Burnitall” die eerder was begonnen met zich afvragen waarom we niet juist het moeten meebetalen aan het oplossen van de crisis bekritiseerden. In de optiek van “Burnitall” gold dus: ‘belasting voor de door mij geprefereerde doeleinden goed. Belasting voor de niet door mij geprefereerde doeleinden slecht.’

De subjectieve moraliteit van de etatist in een notedop.

Waarom wordt deze vorm van roof goedgekeurd door deze niet-slachtoffers?

Omdat de meerderheid bepaalt? Maar waarom bepaalt die meerderheid dan niet altijd, bijvoorbeeld bij het schenden van andere mensenrechten waarbij zij slachtoffers zouden zijn?

Omdat roof goed is als de buit wordt gebruikt voor het paaien van anderen? Maar wat als een ordinaire dief anderen paait met de gestolen poet? Wordt de ordinaire straatroof daarmee moreel aanvaardbaar?

Omdat moraliteit niet universeel hoeft te zijn? Maar met welk recht beklaagt een ieder zich dan ooit nog, die aan het verkeerde eind van die arbitraire moraliteit staat? Met welk argument? Met welk bewijs? Met welk recht beklaagt een slachtoffer van de straatdief zich dan nog? Met welk recht beklaagt het slachtoffer van verkrachting of moord zich, als de macht van de sterksten, wat een democratische meerderheid natuurlijk gewoon is, bepaalt of iets moreel of immoreel is?

Als moraliteit arbitrair is? Subjectief is? Afhankelijk van de nukken van de daders en hun vrienden die er hun voordeel uit halen?

Waarom is het non-agressie principe superieur ten opzichte van andere vormen van moraliteit? Omdat het ten alle tijden uitvoerbaar is. Omdat het universeel is. Omdat het niet arbitrair aan te passen is aan de wil van de sterksten zoals dat bij andere vormen van moraliteit wel zo is. Omdat het zichzelf nooit in de knoop zal kunnen argumenteren zoals voorstanders van andere principes wel omdat zij nu eenmaal geen steekhoudende basis hebben voor hun principes.

Want de logische conclusie van iets dat subjectief is en arbitrair, en afhankelijk van de nukken van de sterkste, is dat je nooit rationeel zult kunnen onderbouwen waarop het nu eigenlijk werkelijk, buiten die nukken en subjectieve meningen van de sterksten, gebaseerd is.

Moraliteiten die niet zijn gebaseerd op het non-agressie principe, zijn per definitie moraliteiten voor parasieten. Voor hen die verder willen komen ten koste van anderen, maar niet willen dat anderen verder komen ten koste van henzelf. Voor zij die weten dat ze uit het eerlijke, en rechtlijnige aan wederzijdse vrijwillige handelingen geen voordeel kunnen halen die ze uit de immoraliteit van parasitisme wel kunnen halen. Het is om die reden dat een arbitraire, hypocriete moraliteit voor hen vereist is.

Maar of je nu een groep bent of een eenling. Of je nu man bent of vrouw, homo of hetero, blank of zwart, burger of politicus, rijk of arm, gelovig of atheïst; het non-agressie principe is altijd hetzelfde, en daarom universeel. Je zult je nooit zorgen hoeven te maken over waar het principe morgen op neerkomt. Je nooit zorgen hoeven maken of agressie jegens jou morgen opeens moreel wordt gesanctioneerd omdat dit strookt met het parasitisme van de meerderheid en het monopolie van de overheid dat ze, via democratie, achter de hand hebben. Je zult je nooit zorgen hoeven maken dat misdaad gesanctioneerd wordt als een meerderheid maar wat goochelt met woorden en op Orwelliaanse wijze van het gewelddadige van roof, het zogenaamd noodzakelijke van belastingen maakt.

Het verschil tussen de moraliteit van het non-agressie principe en de overige moraliteiten, is die van het verstand. Die van de universaliteit; van de consistentie; van de gelijkheid.
Die van de ware gerechtigheid. Die van de Gulden Regel.

De rest is subjectieve, arbitraire huichelarij, emotioneel opportunisme en parasitisme.
————————————————

Ingezonden door Tony

(1) https://www.vrijspreker.nl/wp/2010/08/zo-subsidieer-jij-ajax-feyenoord-en-psv/

110 REACTIES

 1. De roof door de staat nadert zijn einde omdat er straks niks meer te roven valt. Onze politici hebben vergeten dat je een kip wel kunt plukken maar niet kunt villen. Dan gaat hij namelijk dood. Na 40 jaar te hebben gewerkt als zelfstandig ondernemer staat het water nu aan mijn lippen. Ik kijk het nog even aan en als deze trend van meer betalen en minder omzetten doorgaat dan geef ik de pijp aan Maarten. Dan gaat deze jongen zich bij het leger van profiteurs voegen. En dan is het gewoon wachten tot alles klapt.

 2. Een overheid die gemeenschappelijke voorzieningen kan regelen die particulieren niet regelen, mag daarvoor geld eisen van iedereen die profiteert van die voorzieningen. Dat is geen diefstal.
  Mag tevens een leger op de been houden om die gemeenschappelijke voorzieningen te beschermen tegen buitenlands geweld b.v. Ook dat kost geld.
  Die overheid dwingt u tevens niet onderdaan te blijven: u bent vrij zich aan een bepaalde overheid te onttrekken, in principe (en u spreekt volgens principes).
  Daar is de glijdende schaal dus al die maakt dat niet vanzelf elke belasting en elke overheid crimineel is.

  Tony [4] reageerde op deze reactie.
  Reteip [7] reageerde op deze reactie.
  Reiny [23] reageerde op deze reactie.

 3. @beek [3]:

  Zoals verwacht heb je dus nog steeds niet ervan begrepen.

  Gelukkig had ik daar ook niet op gerekend en was het vooral bedoeld voor zij die eventueel nog dachten dat mensen als jij een punt hebben, maar die nog steeds in staat zijn dieper na te denken en van gedachten kunnen veranderen.

 4. Waar de meerderheid bepaalt of definities van woorden toepasbaar zijn of niet, bepaalt de meerderheid ook de moraliteit.

  Ik gooi het altijd over de volgende boeg:
  Theorieen worden op waarheid getoetst middels de wetenschappelijke methode. Die zegt
  1.Theorieen kunnen niet waar zijn als ze logisch tegenstrijdig zijn.
  2.Theorieen kunnen niet waar zijn als ze strijdig zijn met empirische waarnemingen

  Dat betekent dat de theorie:”bakstenen vallen tegelijkertijd omhoog en omlaag” afvalt als zwaartekracht theorie vanwege punt 1.
  en de theorie “Alle bakstenen vallen omhoog” vanwege punt 2.

  ad 1. Logica kun je niet tegen argumenteren zonder logica te gebruiken. Zij dankt haar bestaan aan het consistente causale gedrag van materie.
  ad 2. Een theorie moet wat zeggen over de realiteit (per definitie), dus als daar een verschil tussen zit is de theorie fout.

  Wetenschappelijke theorieen worden niet waar/onwaar afhankelijk van hoeveel aanhangers ze hebben. Het is niet zo dat de zon om de aarde draaide, totdat Gallileo genoeg steun en aanhangers had. De relativiteitstheorie werd ook niet pas waar toen het voldoende steun had.

  Voor moraaltheorieen houdt ik dezelfde waarheidsbevinding er op na (1+2). Een moraaltheorie moet universeel zijn per definitie, het is een eigenschap van “mensen” en moet dus voor alle mensen gelden.

  Een moraaltheorie die zegt dat mensen met pet mogen stelen en moorden en mensen zonder pet niet, is niet universeel. De verschillen (met pet en zonder pet hebben geen relevantie tot moraal tenzij je dit kunt aantonen).
  Een moraaltheorie die zegt dat mensen allemaal dwang mogen gebruiken, voldoet niet aan 1. Plaats 2 personen in een kamer en er zal er zich minimaal 1 moeten verzetten tegen moreel gedrag. Een moraaltheorie die bij voorbaat al uitsluit dat iedereen ‘goed’ is, kan nooit universeel zijn.

  Blijft over de moraaltheorie die zegt dat niemand anderen mag dwingen. Plaats 2 mensen in een kamer en ze kunnen beiden goed zijn door elkaar niet te dwingen. Het is universaliseerbaar en voldoet aan eis 1.
  Het is ook iets wat je in de meeste culturen terug ziet (diefstal, moord) is fout, dus aan 2 voldoet het ook.
  Daarom dat de opperbobos ook altijd proberen hun onvrijwilige afname van goederen en dwang niet als moord en diefstal te promoten.

  Tony [6] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [17] reageerde op deze reactie.

 5. @beek [3]:

  Dus jij gaat genieten van AOW, WAO, WW, Wajong (als je al niet te oud bent, zo ja dan heb je betaald aan iets waar je geen gebruik van hebt gemaakt), huursubsidie, koopsubsidie, ziektekostentoeslag, innovatie, milieu ENZ ENZ ENZ. De lijst houdt niet op bij tien- of honderdtallen.
  Ik vraag niet om die gemeenschappelijke zaken. Sterker nog, als al die zooi wordt stopgezet en ik mijn maandelijkse inleg zelf mag houden dan verdien ik honderden euros per maand meer. Daar kan ik een leuke zelf beheerde voor mezelf bedoelde ziekenfonds van maken, of een werkloosheidsbuffer en ga zo maar door. Ik wil zelf bepalen of ik betaal voor iedereen die van die subsidies gebruik maakt omdat ik voor 80-90% van die subsidies nooit vrijwillig geld zou doneren!
  Precies dat voorbeeld wat de schrijver aanhaalt mbt meneer burnitall.

  Verder: dikke kudos voor deze inzending!

  pcrs [8] reageerde op deze reactie.
  Liberty 5-3000 [12] reageerde op deze reactie.
  beek [78] reageerde op deze reactie.

 6. @Reteip [7]: Voordat je teveel investeert in een discussie met beek; hij is nogal kort van geheugen. Sommigen denken zelfs dat hij hier in naam van de AIVD is om de energie en vitaliteit uit libertariers te trekken.

 7. @Tony [6]:

  Ja, die meerderheid wordt zelfs al vanaf de geboorte “voorbereid ” om zich op te offeren voor de maatschappij. De mens is slecht, hij doet dingen voor zichzelf terwijl hij eerst aan anderen moet denken. Hij hoort altruïstisch te zijn.
  Omdat dat consequent onmogelijk is, is hij dus “schuldig”. En de heersers zullen dat schuldcomplex wel compenseren. Dan ben je een beetje minder schuldig.
  Dus vooral niet protesteren, gewoon betalen!

 8. @Tony [6]:
  Tel daarbij op dat deze mensen toegang eisen/ forceren tot uw kinderen, als ze nog een jonge leeftijd hebben, om deze onzin in hun pre-rationele hersenen te rammen en het debacle is compleet.

 9. @Reteip [7]:
  Het programmaatje “beek” is per ongeluk blijven hangen vanaf de tijd dat dit hier nog hublog heette in plaats van de vrijspreker.
  Het was oorspronkelijk gemaakt om automatisch genererende reacties te plaatsen zodat de 1e bezoekers van dit log wat tegenstand kregen en aan het denken werden gezet.
  Naar verloop van tijd begonnen de bezoekers zich te storen aan de repetitieve antwoorden van de beek-bot aangezien er steeds hetzelfde werd gezegd.
  Het programma was blijkbaar niet ontwikkeld genoeg om te kunnen anticiperen op een verscheidenheid aan vragen.
  De makers van de vrijspreker laten de beek-bot nu voor wat het is. Een curieuze wordpress plugin uit vervlogen tijden. Als amusement nog aanwezig, maar vooral niet serieus te nemen.

  Liberty 5-3000 [13] reageerde op deze reactie.
  beek [80] reageerde op deze reactie.

 10. @Tony [14]:

  iemand die zichzelf ‘ burnitall’ noemt en de jou bekende teksten debiteert heeft zichzelf al genoegzaam gedesavoueerd. daar kan ik niet veel meer aan bijdragen. Daarenboven dacht ik dat het stigma van de werkloosheid en een uitkering ontvangen sinds de jaren 70 al sterk was geerodeerd, dus veel schade aan het zorgvuldig gecultiveerde imago van voornoemd persoon zou ik met een dergelijke aantijging niet kunnen aanrichten.

  Maar om eerlijk te zijn vond ik het gewoon een leuk filmpje om te posten om de productieve mensch op de maandag een hart onder de riem te steken en meende ik met een beetje goede wil wel een analogie te ontwaren: met geweld geld afpersen prima, als het geld maar naar mij of de door mij gewenste doelen rolt.

 11. @pcrs [5]:

  Je kan niet alle mensen over 1 kam scheren. Volgens de nazi moraaltheorie bestaan er Übermenschen en Untermenschen. Die hebben verschillende rechten, want ze zijn fundamenteel verschillend. En volgens tal van oude beschavingen bestaan er vrije mensen en slaven. Ook die hebben verschillende rechten. Dat is mogelijk omdat die mensengroepen niet gelijk zijn. Vrije mensen zijn vrij en slaven zijn onvrij vanwege hun eigenschappen (voortkomende uit nature and nurture). Om precies dezelfde reden behandel je een mens en een dier ook verschillend. Als je een dier dood is dat geen moord, net zo min als het doden van een slaaf of een Untermensch moord is.

  Peter de Jong [19] reageerde op deze reactie.

 12. Het is kennelijk best mogelijk om geld van de roverheid naar je toe te laten vloeien. Het lijkt erop of dat vooral lukt als je onverantwoordelijk gedrag vertoont, zo dat ze een band met je voelen in een ons kent ons gevoel.

 13. @Tony [15]: Beste Tony, dit artikel staat als een huis. Hierin is ZO DUIDELIJK uitgelegd wat moraal, consitentie en non-agressie principe is, dat een ieder die dit leest (van mijn part langzaam, 2 of 3 keer) en het nog niet begrijpt, gewoon zit te sarren of enkele hersencellen levenloos in zijn schedel heeft zitten door zuurstofgebrek of andere oorzaken.

  Ik ga dit artikel nog vaak gebruiken om aan anderen te laten lezen, vooral aan etatisten en andere religieuzen.

  Ook hoop ik, dat je wat vaker in de pen klimt en dergelijke artikelen aanlevert. Complimenten!!!

  Tony [25] reageerde op deze reactie.

 14. @beek [3]:
  Inderdaad heeft u gelijk als U akkoord gaat met het systeem wat er door anderen bedacht is. De democratie, onder deze noemer hebben politici zich de macht verworven om de inwoners te belasten. Op zich ook nog te bevatten, maar helaas is het zo dat er sprake van machtsmisbruik en daardoor gaan bestuurders te ver in hun hebzucht en hobby’s die onbetaalbaar zijn voor de inwoners en nog erger het is onrechtvaardig . De democratie wordt misbruikt door elementen die bezig zijn hun zakken te vullen en geen enkel respect verdienen, althans niet van mij.
  Democratie betekend voor mij als minderheid ; dictatuur door democratie.

 15. Prima artikel, echter zie ik niet in hoe moraliteit absoluut kan zijn als er bekende morele conflicten zijn, zelfs volgens een non-argressie principe met (alweer) als meest vooraanstaande (en herhalende) voorbeeld, abortus.

  Tony [26] reageerde op deze reactie.

 16. @Paul Martens [22]:

  Dank je, Paul.

  Leuker kan ik het misschien nog wel maken, maar niet makkelijker.
  Als dit niet genoeg is, is er waarschijnlijk geen hoop voor iemand.
  Uiteraard zullen er andere vragen komen die het libertarisme dan moet beantwoorden, zoals: maar wie zorgt er dan voor veiligheid, leger? Wie gaat de wegen bouwen e.d. Je weet wel: de gebruikelijke zorgen over de alternatieven voor een monopolie.

  Als je het artikel aan anderen wil laten zien, kun je misschien beter de aanwezige fouten even verbeteren.
  Bijvoorbeeld:

  ‘In de optiek van “Burnitall” gold dus: ‘belasting voor mijn geprefereerde doeleinden goed. Belasting voor mijn niet-geprefereerde doeleinden slecht.’

  veranderen in:

  ‘In de optiek van “Burnitall” gold dus: ‘belasting voor de door mij geprefereerde doeleinden goed. Belasting voor de niet door mij geprefereerde doeleinden slecht.’

  D’r zit wat kromme taal in wat ik pas te laat ontdek.

 17. @Polity [24]:

  Dan zou je je eerst af moeten vragen: waarop is de moraliteit van de non-agressie gebaseerd? Op emotie, of op de rede?

  Er kunnen geen tegenstrijdigheden zijn die beiden waar zijn.
  Het feit dat twee kampen tegenover elkaar staan die zich beiden libertarier noemen, en die beiden claimen ten volle het non-agressie principe te begrijpen, wil nog niet zeggen dat ze ook beiden gelijk hebben.

  Dat wil niet zeggen dat er makkelijk achter te komen is wie er gelijk heeft. Maar als er twee tegenstrijdige dingen gezegd worden, moet er minimaal een zijn premissen nagaan.
  Kijk, een minarchist noemt zich ook libertarier en zegt ook het non-agressie principe te onderschrijven, terwijl hij toch echt nog steeds voor agressie is.

  Voor elk onderwerp geldt dat bij twee tegenstrijdige argumenten er 1 is die gewoon niet klopt. Erachter komen welke dat is kan een lange, complexe discussie en onderzoek worden, maar dat er minimaal 1 van de 2 niet klopt staat als een paal boven water.

  Het probleem is dat sommigen maar keer op keer schijnen te denken dat het non-agressie principe, in tegenstelling tot andere principes, METEEN alle antwoorden op alle complexe vraagstukken al kant en klaar heeft liggen en dat verdere discussie niet eens nodig is.
  Hub Jongen [31] reageerde op deze reactie.
  Raymond [37] reageerde op deze reactie.

 18. “Ik ga dit artikel nog vaak gebruiken om aan anderen te laten lezen, vooral aan etatisten en andere religieuzen.”

  Ik zou daar maar voorzichtig mee zijn. Tony heeft beslist zijn best gedaan, maar hij onderbouwt zijn uitgangspunten nergens.

  Zo toont hij niet aan dat belasting roof is (wat ook moeilijk zal gaan aangezien iedere grondeigenaar rechtmatig belasting kan heffen).

  Ook geldt zijn universele morele stelsel blijkbaar alleen voor mensen (al dan niet rationeel) en heeft hij het niet over rationele of empathische wezens, waar ook dieren of intelligente computers onder zouden kunnen vallen. Verder zijn in dit stelsel alle mensen gelijk, terwijl zij feitelijk en aantoonbaar verschillend zijn (en dus ook in moreel opzicht verschillend behandeld kunnen worden).

  Dat maakt dit stuk tot een persoonlijke mening. 😉

 19. Overigens, de link onderaan het artikel schijnt niet meer te werken.

  Dat komt omdat de tekst van de link het gedeelte “/wp/” bevat maar de daadwerkelijke link niet. Voor je juiste link moet het gedeelte “/wp/” zoals het ook in de tekst staat, dus handmatig worden toegevoegd.

  R. Hartman (NI) [66] reageerde op deze reactie.

 20. @Tom [28]:

  Art 1 spreekt duidelijk van gelijke behandeling in gelijke gevallen. Er is hier echter maar 1 rechtmatige grondeigenaar. Allodiaal grondbezit (dwz absoluut eigendom vrij van plichten) door anderen bestaat niet in NL.

  Een grondeigenaar kan zelf bepalen wie zijn erfgenamen zijn, wat er na zijn dood met zijn grond moet gebeuren, en onder welke voorwaarden anderen op zijn grond mogen verblijven.

  Het ligt dus niet zonder meer voor de hand dat belasting roof is, het tegendeel is aannemelijker. 😉

  Hub Jongen [32] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.