Terwijl op LewRockwell.com de opstelling van Ron Paul ten aanzien van de ‘Near-Ground-Zero-Mosque’ als de enig correcte wordt verdedigd, “to stand up for liberty”, geeft men blijk van hopeloos blind dogmatisme, waarmee men zowel het libertarisme als de toekomstige vrijheid van het westen ernstige schade berokkent, en die “liberty” ten grave draagt.

Paul bedient zich van dezelfde ronkende en volkomen misplaatste retoriek als de linkse islamfaciliteerders, namelijk dat verzet tegen deze moskee ‘islamofoob’ zou zijn, en een inbreuk op het eigendomsrecht. Hij gaat er geheel aan voorbij dat er nog helemaal geen sprake is van ‘eigendomsrecht’: er moet nog $ 100 miljoen gevonden worden t.b.v. de aankoop en verbouwing van de panden. Maar gesteld dat de radicale Raub de (vooral Saoedische, maar helaas ook, via Bertje Koenders, afgeperste Nederlandse) fondsen bijeen krijgt, daartoe op stap gestuurd door Hussein Obama, op kosten van de Amerikaanse belastingbetaler, en de huidige eigenaren bereid gevonden worden hun pand te verkopen, dan nog getuigt de opstelling van Ron Paul niet van veel realiteitszin, maar slechts van blinde dogmatiek.

Niet omdat de vestiging van een ‘community center’ op die plek van zeer slechte smaak zou getuigen (in westerse ogen, dan; voor islamieten is het een overwinningssymbool, een token van verovering), maar ook omdat, zoals zo vaak, het toelaten van dit centrum tolerantie ten aanzien van intolerantie is, en zoals Hans Hermann Hoppe al schreef, betekent dat het einde van de tolerantie. Je kunt nu eenmaal geen principiële rechten toekennen aan lieden die die rechten niet als zodanig erkennen.

Ron Paul zou zich namelijk eens af moeten vragen of hij een kerk (of een christelijk verenigingsgebouw) zou mogen inrichten in een pand dat hij in Saoedi Arabië zou aankopen, bij voorkeur in Mekka, op twee blokken van de zwarte steen. Hij zou dan ontdekken dat zijn ‘eigendomsrecht’ door de islamieten niet erkend wordt. Hell, hij mag niet eens een bijbel mee het land in nemen. De wederkerigheid ontbreekt ten ene male. Westerse vrijheden worden door de islamitische expansiepolitiek misbruikt om die vrijheden af te schaffen. Dat zouden Ron Paul, Anthony Gregory en David Franke zich moeten realiseren.

De voorgenomen vestiging van het islamitische ‘community center’ vlakbij Ground Zero heeft slechts één reden, een politieke: een islamitisch overwinningssymbool van de imperialistische kolonisatie van het westen door de islam als een vlag op de ruïnes van het (volgens de officiële lezing) door islamitisch terrorisme verwoeste World Trade Center. Er is namelijk geen enkele andere reden; er woont geen ‘achterban’ in Lower Manhattan. De uitlatingen van Rauf als zou het centrum dienen ‘to serve Lower Manhattan‘ zijn keiharde leugens, taqiyya, of een uiting van wishful thinking, van een toekomstvisie zoals hij die zich wenst.

‘Libertariërs’ als Ron Paul die voorstanders zouden moeten zijn van individuele vrijheid, geven met hun uitlatingen zelfs de collectivistische ‘vrijheid’ op aan een totalitaire, onderdrukkende ideologie, die zonder dralen een einde zal maken aan alle westerse vrijheden, en die van vrouwen in het bijzonder, door blind vast te houden aan principes die door de beneficiaries van die principes niet onderschreven wordt, maar waar men zeer wel graag misbruik van maakt. Met blind dogmatische ‘libertariërs’ als Ron Paul hebben vrijheidsminnenden geen vijanden meer nodig.

Zie voor achtergronden van de situatie rond deze moskee en de ‘te bedienen achterban’ deze analyse van Daniel Greenfield, die becijfert dat dit centrum zo’n $ 30.000 per inwoner (van Lower Manhattan) kost, ongeacht religie, en waarschijnlijk zo’n $ 500.000 tot $ 1.000.000 per moslim.

Who the hell is John Galt?

108 REACTIES

 1. @R. Hartman (NI) [88]:

  Overigens lijkt de heer Condell er niet van uit te gaan dat 9/11 een inside-job was. In ander geval zou zijn commentaar toch echt anders hebben geklonken.
  Hij beschouwt 9/11 kennelijk als een echte aanval door moslimextremisten. Dat pleit voor zijn gezond verstand in deze.

 2. @GB [87]:

  “Ik word steeds blijer dat ik geen libertarier ben.”

  Ach, men moet islamofilie/islamapologie en libertarisme niet met elkaar verwarren.

  Ik noem mijzelf overigens sinds een kleine week geen libertarier meer.

 3. @R. Hartman (NI) [88]:

  …en je te laten muilkorven door lieden die op jouw onderdrukking uit zijn…

  #92, en nog steeds geen enkel bewijs voor deze stelling, nl. dat
  – moslims i.h.a. uit zijn op mijn onderdrukking,
  – dat de bouwers van die moskee in NY uit zijn op de onderdrukking van de NY-ers.

  Je doet werkelijk zelf niets anders dan dogmatisch zijn, terwijl je het anderen verwijt. Als je jezelf distantieert van een rationele filosofie, dan toon je in ieder geval nog aan over wat zelfkennis te beschikken…

  Oscar [94] reageerde op deze reactie.

 4. @Jonatan [93]:

  “- moslims i.h.a. uit zijn op mijn onderdrukking,”

  Nou, de bedoeling is om de gehele wereld in een islamitische staat te veranderen waarin joden en christenen jizya moeten betalen terwijl zij onderdanig zijn en geen rechtspositie hebben.

  Hoe zou ik dat moeten bewijzen? Dit streven is al 1.400 jaar bezig. Christelijk Noord-Afrika en het christelijke Midden-Oosten is veroverd. Byzantium is ingenomen. Hoe sterker de islamitische wetgeving van kracht is, hoe ernstiger de christenen onderdrukt worden.

  Ik kan met geschriften of geschiedenissen aankomen, het zal u allemaal niet overtuigen. Liever blijft u bij uw islamofiele standpunten. Ik wantrouw u enorm, zoals ik alle vrienden van het mohammedanisme wantrouw, maar bij u heb ik ook nog de bijsmaak van kwade opzet.

  Jonatan [95] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman [98] reageerde op deze reactie.

 5. @Oscar [94]:

  Hoe zou ik dat moeten bewijzen? Dit streven is al 1.400 jaar bezig. Christelijk Noord-Afrika en het christelijke Midden-Oosten is veroverd. Byzantium is ingenomen.

  En deze veroveringen van vele honderden, zo niet meer dan duizend jaren geleden zijn een “bewijs” voor de hedendaagse intentie van 1 miljard moslims om de hele wereld te veroveren?

  Nog maar net geleden, zo’n 70 jaar om precies te zijn, veroverden de Duitsers zowat heel Europa, delen van Rusland, en delen van Noord-Afrika. Ook uit deze periode zijn er veel “geschriften en geschiedenissen” te tonen, waaronder plannen voor de uitroeiing van “untermenschen”. Is dat dan ook een “bewijs” dat de Duitsers van vandaag de intentie hebben om de wereld te veroveren en niet-Duitsers te onderdrukken?

  Ik noem mijzelf overigens sinds een kleine week geen libertarier meer.

  Gezien je afkeer van ratio en logica, zoals je hierboven laat zien, verbaast me dat niks.

  Oscar [96] reageerde op deze reactie.

 6. @Jonatan [95]:

  “En deze veroveringen van vele honderden, zo niet meer dan duizend jaren geleden zijn een “bewijs” voor de hedendaagse intentie van 1 miljard moslims om de hele wereld te veroveren?”

  De islamitische leer is niet veranderd. Bovendien heb ik het niet over de intentie van 1 miljard moslims, maar over het mohammedanisme. Het doel van het mohammedanisme is de gehele wereld onder islam-heerschappij te krijgen.

  “Gezien je afkeer van ratio en logica, zoals je hierboven laat zien, verbaast me dat niks.”

  Uw logica en ratio zijn de logica en ratio van een nuttige idioot. Hoewel ik twijfel aan uw idiotie en kwade opzet vermoed in uw apologetiek van het mohammedanisme.

  Dat ik mezelf geen libertarier meer noem veranderd niets aan mijn standpunten.

  Ik schreef eerder:
  Misschien dat ik de discussies over de definitie van wat een libertarier is de komende tijd even kan ontduiken door mezelf tijdelijk geen predicaat ‘libertarier’, ‘anarcho-kapitalist’ of ‘voorstander van non-agressie’ op te plakken en te stellen dat mijn denken over economie, markt, rechtspraak, staat en (geo-)politiek aansluit bij de economen/filosofen der Oostenrijkse School, met name Ludwig von Mises, Murray Rothbard en Hans-Hermann Hoppe, en dat ik een sterke affiniteit heb met clubs* als het Ludwig von Mises Instituut en The Property and Freedom Society. Lijkt me een uitstekende oplossing!

  * clubs die niet Randiaans noch des Molyneux’ noch left-libertarian zijn en gedragen worden door cultuur-conservatieve mensen die, voorzover zijzelf al geen christenen (Rockwell, Hülsmann etc.) zijn, er geen enkel probleem mee hebben wanneer je een christen bent

  Spy-Nose [97] reageerde op deze reactie.

 7. @Oscar [96]:
  Het valt mij de laatste tijd steeds vaker op, dat sommigen niet altijd daadwerkelijk bereid zijn hun vooroordelen ter discussie te stellen, maar liever aan hun vooringenomen meningen vasthouden, i.p.v. vooraf kennis te nemen van de feiten of zich te bekommeren om de consequenties van hun ondoordachte gemeenplaatsen.
  Eens temeer waardeer ik je kritische openheid en helderheid over de betwistbare stellingnames van een aantal would-be libertariërs, islamo- of jodofielen.

 8. @Oscar [94]: Deze apologeet ‘heeft nog steeds geen bewijzen gezien’, maar gaat er conveniently aan voorbij dat ik in [31] al heb gewezen op de invoering van de sharia in Engeland als parallel rechtssyteem.

  Nu zou het zo kunnen zijn dat Engeland al van oudsher islamitische tradities heeft, en dat de sharia gewoon bij de Engelse cultuur hoort, maar dat is me dan toch ontgaan. Het behoort bij het (gedocumenteerde) welbewuste beleid van Labour om middels massa-immigratie de Engelse cultuur te doen verdwijnen en de samenleving te ontwrichten. Kolonisatie door de islam is daartoe uitstekend geschikt.

  Om terug te komen op de kern van het artikel: deze kwestie heeft niets met eigendomsrechten van doen, maar alles met de keuze van de nog (deels?) aan te kopen locatie en het waarom van die keuze.

  Ron Paul en de apologeten bij LRC zouden er goed aan doen om dat te erkennen, in plaats van met misplaatste argumenten het libertarisme in diskrediet te brengen.

  Uit jouw reacties proef ik dat je dat met me eens bent.

  R. Hartman [99] reageerde op deze reactie.
  Jonatan [102] reageerde op deze reactie.

 9. @R. Hartman [98]: Overigens, de rol van burgemeester Bloomberg, die opeens ook zo voor ‘eigendomsrechten’ is, is gewoon een gevalletje “Follow the money”.

  Does the Mayor’s unshakable support have anything to do with The Bloomberg (company) becoming a ‘single provider of information that caters to the Islamic business market’? A Bloomberg five-year business plan for an Islamic finance portal via a Bloomberg hub at the Dubai International Financial Centre (DIFC) is already a reality.

  Oscar [100] reageerde op deze reactie.

 10. @R. Hartman [99]:

  Als de beschaving ermee ontwricht kan worden dan zullen zelfs de meest extreme cultuur-marxisten net doen of ze voorstander zijn van eigendomsrechten. De leus “baas in eigen buik” is er een wrang voorbeeld van. Als een islamitische zwarte vrouw (lesbo’s en gehandicapten zijn een beetje uit de mode) een eigen zaak zou opzetten dan is men ineens voor ondernemerschap.

 11. @R. Hartman [98]:

  Deze apologeet ‘heeft nog steeds geen bewijzen gezien’, maar gaat er conveniently aan voorbij dat ik in [31] al heb gewezen op de invoering van de sharia in Engeland als parallel rechtssyteem.

  In welk opzicht heeft die sharia in Engeland met onderdrukking van de Engelse bevolking te maken? Het gaat hier namelijk slechts om het oplossen van financiele en civiele geschillen tussen moslims, binnen hun eigen gemeenschap. Verder zijn zulke observaties van het type “n=1” geen bewijs voor een stelling als zouden de moslims i.h.a. anderen willen koloniseren en onderdrukken. Dan zou je net zo goed kunnen zeggen dat 3 warme winters op rij een bewijs zou zijn voor “man-made-climate-change”.

  Overigens: prima laatste bijdragen (@99, @101)! Dat hele “follow-the-money” argument heb je met een paar bronnen al heel wat beter onderzocht dan je eerdere “islamitische-samenzwering-om-ons-te-onderdrukken” hypothese. Mijn oprechte dank voor het uitzoeken van de individuele motieven van de direct betrokkenen en het delen van deze info.

 12. @Jonatan [83]: Ahaaa, dus het gaat jou slechts om het meerderheidsargument. Zolang een meerderheid van de bevoking ergens een gevaar in ziet (los van de rationaliteit van die inschatting), mogen ze geweld gebruiken?

  Bijna …

  Je verwart voortdurend mijn mening (war je het mee oneens kunt zijn) met de vervelende realiteit (die er nu eenmaal is):

  Zodra een meerderheid van de bevoking ergens een gevaar in ziet (los van de rationaliteit van die inschatting), gaan ze geweld gebruiken!

  Ikzelf ben daar net zo min een voorstander van als jij, maar de realiteit is dat ze het doen. Daar zul je – leuk of niet, moraal juist of niet – toch over na moeten denken.

  Verder hebben ze in bepaalde gevallen – zoals het gegeven voorbeeld milieuvervuiling – ook wel een punt. Als de potentiele gevolgen té groot worden, gaan men vooraf verbieden. Bepaalde risico’s wil een samenleving niet lopen.

  Je voorbeeld is dus niet helemaal van toepassing:

  Als ik een “anarcho-kapitalistische partij” opricht, met een “anarcho-kapitalistisch clubhuis”, mag de sociaal-democratische meerderheid dan – met geweld – mijn clubhuis verbieden? Ik ben in hun ogen immers “een gevaar” en heb fundamenteel andere normen en waarden dan zij, en zal mijn clubhuis zeker gaan gebruiken voor acties tegen die sociaal-democratie.

  Zolang jij geen geweld gebruikt of anderen oproept tot geweld – iets wat bij een “anarcho-kapitalistisch clubhuis” niet zo’n gevaar zal zijn 🙂 – zal het waarschijnlijk mogen. Als jij echter gaat oproepen om geen belasting (want immers diefstal) te gaan betalen en mensen actief gaat helpen belasting te ontduiken (anders dan ontwijken – alhoewel men dat ook niet prettig vindt) zal men waarschijnlijk actie ondernemen. Hun normen en waarden kader is namelijk anders dan die van jou en mij. En vanuit hun oogpunt hebben ze ook nog eens gelijk. Jij bedreigd hun manier van leven!

  In het geval van dat moslimgebouw, is de kans echter aanwezig dat er direct opgeroepen wordt tot geweld en andere zaken.
  Dus ja, dan zal men ook actie ondernemen.

  Vergelijk dat eens met een anarcho-kapitalistist in een libertarische samenleving. Die blijft passief wachten, want er is nog geen kwaad verricht en hij respecteerd eigendomsrecht. Maar als dan opeens blijkt dat de nieuwe buurman geweld gaat gebruiken, is het te laat. Of als de drinkwatervoorziening opeens vervuild is. Mede om die reden is de mensheid door schade en schande wijs geworden, en zijn alle anarcho-kapitalistische samenlevingen ten onder gegaan en vervangen door andere.

  GB [104] reageerde op deze reactie.

 13. @Armin [103]:

  *Maar als dan opeens blijkt dat de nieuwe buurman geweld gaat gebruiken, is het te laat.*

  Mijn vader zij altijd dat je bij een escalerende situatie die neigt naar geweld altijd één (vuist)slag voor moet zijn.
  De eerste slag zorgt dat je al voor de helft de zaak in jouw voordeel beslecht.
  Daar zit een kern van waarheid in hoewel ik me realiseer dat het sterk tegen het non-agressie beginsel in is omdat jij dan diegene bent die geweld initieert.

  Het blijft zeer moeilijke materie hoe hier mee om te gaan in een vrije samenleving.

 14. Ron Paul is natuurlijk zelf verblindt door zijn lidmaatschap met het Christelijk geloof. Elk dogma van denken maakt zijn grote fouten, omdat het vast zit aan rechtlijnig denken volgens vastgesteld paden. Alleen personen die in het mysterie van het leven kunnen staan, zonder vooropgelgde denkbeelden over vrijheid, god etc. kunnen waarlijk zien waar vrijheid en goddelijke waarheid te vinden is. Zowel het Christendom als de Islam zijn oorzaak van fout denken en moeten zo snel mogelijk als een ziekte van het denken worden aangemeld. Het is hoog tijd dat we opgroeien met zijn allen boven het leven volgens dogmatische geschriften, maar vanuit ons hart en eigen intelligentie. Alleen dan worden we volwassen en kunnen we deze aarde een betere plek maken.

  Oscar [106] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.