Enkele kritische kanttekeningen bij een herziene versie van een vertaling van ‘la loi’

De Franse econoom Frédéric Bastiat (1801-1850) sloeg het keynesianisme aan diggelen reeds lang voordat John Maynard Keynes geboren werd. Dit deed hij in de parabel van de gebroken ruit zoals beschreven in het essay Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas. Volgens Bastiat zijn eenvoudige theorie kan het vernietigen van eigendom de economie niet stimuleren. 
Als een ruit gebroken wordt, en het vervangen van de ruit kost zes frank** dan is het weliswaar zo dat de ruitenmaker geld verdient door de ruit te vervangen, maar als de ruit niet zou zijn gebroken dan zou de eigenaar van de ruit deze zes frank aan een ander doel hebben kunnen besteden. Bijvoorbeeld aan een paar schoenen of een boek. Conclusie: de theorie waarin wordt uitgegaan van stimuleringsmaatregelen, inclusief oorlogen, om de economische situatie te verbeteren is vals. 

Claude Frédéric Bastiat werd op 30 juni 1801 geboren in Bayonne, in Frans Baskenland. Op zijn negende werd hij wees, waarna hij door de ouders van zijn vader werd opgevoed. Toen hij zeventien jaar oud was ging hij van school af om voor het familiebedrijf te werken. Acht jaar later, na het overlijden van zijn grootvader, ontving hij een erfenis die hem financiële onafhankelijkheid gaf en de mogelijkheid zich te wijden aan zijn interesses, namelijk, filosofie, geschiedenis, politiek, religie, reizen, poëzie, economie en de biografie. Zijn openbare loopbaan als econoom begon in 1844, maar hij had reeds tien jaar eerder zijn eerste artikel gepubliceerd. Bastiat was een auteur van menig belangrijk werk op het gebied van economie en politieke economie. Soms gebruikte hij satire als stijlmiddel. Zoals de kaarsenmakerspetitie, waarin de Franse regering gevraagd werd maatregelen te nemen om de Franse handelaren te beschermen tegen een oneerlijke buitenlandse concurrent: de zon! Grote tegenstander van Bastiat was de socialistische ‘anarchist’ Pierre-Joseph Proudhon met wie hij tussen tussen 1849 en 1850 een debat had over de rechtmatigheid van rente.

Van een dichotomie zoals bij libertariërs in de 21ste eeuw, minarchisten en anarchokapitalisten, was bij de klassiek-liberalen halverwege de 19de eeuw geen sprake. Gustave de Molinari verkondigde in 1849 in zijn essay De la production de la sécurité voor het eerst in de geschiedenis expliciet dat ook de productie van veiligheid aan concurrentie onderhevig dient te zijn.

Mais, s’il en est ainsi, la production de la sécurité ne doit pas être soustraite à la loi de la libre concurrence; et, si elle l’est, la société tout entière en souffre un dommage.

Maar, als het zodanig is, de productie van veiligheid moet niet worden onttrokken aan de wet der vrije concurrentie; en als zij onttrokken is, (dan zal) de gehele samenleving schade lijden.*

Frédéric Bastiat stelde in zijn pamflet La loi met betrekking tot legale herverdeling drie mogelijke oplossingen voor.

Dat een klein aantal een groot aantal plundert.

Que le petit nombre spolie le grand nombre.

Dat iedereen allen plundert.

Que tout le monde spolie tout le monde.

Dat niemand iemand plundert.

Que personne ne spolie personne.

De keuze van Bastiat was voor de derde oplossing.

Absence de Spoliation, — c’est le principe de justice, de paix, d’ordre, de stabilité, de conciliation, de bon sens que je proclamerai de toute la force, hélas! bien insuffisante, de mes poumons, jusqu’à mon dernier souffle.

Afwezigheid van plundering, – dit is het principe van gerechtigheid, van vrede, van orde, van stabiliteit, van verzoening, het gezonde verstand dat ik met alle kracht van mijn longen – helaas! zeker ontoereikend – tot mijn laatste adem zal uitroepen.*

Niet lang nadat Frédéric Bastiat dit schreef zouden zijn longen, door tuberculose aangetast, het begeven. Op 24 december 1850 overleed Frédéric Bastiat. Op zijn sterfbed had hij Gustave de Molinari, die zorg had gedragen voor de publicatie van zijn werken, genoemd als degene die zijn werk moest voortzetten. Bastiat werd in de kerk van San Luigi dei Francesi in Rome begraven.

Frédéric Bastiat was rooms-katholiek. Een christen. In de nagelaten brieven, in het Engels vertaald en gepubliceerd onder de titel Providence and Liberty komt naar voren dat Bastiat zijn politieke filosofie op het christendom gebouwd heeft. Bastiat was een theïst, geen pantheïst*². Des te vreemder is dat in de herziene versie van de vertaling van La loi door M. Laan zoals gepubliceerd op de website van de Frédéric Bastiat Stichting, die zich toch als erflaters van het gedachtengoed van Bastiat presenteren, het woord Dieu in de zin ‘Nous tenons de Dieu le don qui pour nous les renferme tous, la Vie, — la vie physique, intellectuelle et morale’ wordt vertaald met natuur. Ook nog eens natuur met kleine letter.

God en natuur zijn bij Bastiat geen equivalente begrippen. Wanneer hij in La loi schrijft over natuur dan schrijft hij over van God afkomstig natuurrecht.

Chacun de nous tient certainement de la nature, de Dieu, le droit de défendre sa Personne, sa Liberté, sa Propriété, puisque ce sont les trois éléments constitutifs ou conservateurs de la Vie, éléments qui se complètent l’un par l’autre et ne se peuvent comprendre l’un sans l’autre.

De oorspronkelijke zin is in de ‘herziene versie van de vertaling door M. Laan’ zodanig verminkt en kapot geparafraseerd dat hij nog moeilijk herkenbaar is:

Als het leven ons gegeven is alsmede de middelen om het in stand te houden, dan mogen wij het ook verdedigen, en dan ook onze vrijheid en ons bezit. Leven, bezit en het recht die te verdedigen zijn de drie basis-eisen van het leven en het behoud van één van hen is totaal afhankelijk van het behoud van de andere twee.

Hoewel in de originele tekst ‘Dieu’ staat, wordt in de vertaling ‘God’ weggelaten.

Bien plus, s’ils ont consenti à reconnaître, dans le cœur de l’homme, un principe d’action et, dans son intelligence, un principe de discernement, ils ont pensé que Dieu lui avait fait, en cela, un don funeste, et que l’humanité, sous l’influence de ces deux moteurs, tendait fatalement vers sa dégradation. Ils ont posé en fait qu’abandonnée à ses penchants l’humanité ne s’occuperait de religion que pour aboutir à l’athéisme, d’enseignement que pour arriver à l’ignorance, de travail et d’échanges que pour s’éteindre dans la misère.

Daarbij komt dat, zelfs nadat ze het principe van actie in de aard van de mens hebben erkend, en het principe van het menselijk oordelen door zijn verstand, zij deze natuurlijke eigenschappen beschouwen als fataal. Zij denken dat personen, onder de impuls van deze twee eigenschappen, onvermijdelijk er toe neigen zichzelf te ruïneren. Zij nemen aan dat, wanneer wetgevers mensen vrij zouden laten hun eigen beslissingen te volgen, deze mensen immoreel gaan handelen in plaats van moreel, van onwetendheid getuigen in plaats van kennis, in armoede zouden leven in plaats van te produceren en handel te drijven.

Zowel de woorden ‘Dieu'(God) als ‘religion'(religie) en l’athéisme (het atheisme) zijn in de vertaling weggelaten. Bastiat stelt religie en kennis (enseigment; het geleerde) gelijk met het goede en onwetendheid en atheisme gelijk met het kwade.

Mais, ô sublimes écrivains, veuillez donc vous souvenir quelquefois que cette argile, ce sable, ce fumier, dont vous disposez si arbitrairement, ce sont des Hommes, vos égaux, des êtres intelligents et libres comme vous, qui ont reçu de Dieu, comme vous, la faculté de voir, de prévoir, de penser et de juger pour eux-mêmes!

Oh, die sublieme schrijvers! Let er alsjeblieft af en toe op, dat deze klei, dit zand en deze mest waar jullie zo willekeurig over beschikken, mensen zijn! Ze zijn jullie gelijken! Het zijn intelligente en vrije mensen, zoals jullie zelf! Net zoals jullie kunnen ze observeren, vooruit plannen, denken en voor zichzelf oordelen!

Het zinsdeel ‘qui ont reçu de Dieu’ is in de vertaling geheel weggelaten.

« Érigez-vous, Monseigneur, en Lycurgue ou en Solon.

Neem het karakter aan van Lycurgus of van Solon.

Monseigneur, mijn Heer, wordt onvertaald gelaten.

[…]où la pensée de Dieu prévaut le plus sur les inventions des hommes[…]

[…]waar de uitvindingen het minst kunstmatig zijn en het meest in harmonie met de menselijke natuur[…]

‘Dieu’, ‘God’, wordt vertaald met ‘menselijke natuur’.

Arrière, dit le voyageur. Dieu fait bien ce qu’il fait; ne prétendez pas en savoir plus que lui, et puisqu’il a donné des organes à cette frêle créature, laissez ses organes se développer, se fortifier par l’exercice, le tâtonnement, l’expérience et la Liberté.

“Stop”, riep de reiziger uit, “Wat de natuur doet, doet zij goed. Beweer niet meer te weten dan zij weet. Dit broze wezen heeft organen gekregen van de natuur; laat het zich ontwikkelen en sterk worden door oefeningen, gebruik, ervaring en vrijheid”.

Er staat: “God doet goed wat hij doet”. Maar men meent ‘Dieu’ weer met ‘natuur’ te moeten vertalen.

Het besluit van Bastiat zijn La loi is als volgt:

Dieu a mis aussi dans l’humanité tout ce qu’il faut pour qu’elle accomplisse ses destinées. Il y a une physiologie sociale providentielle comme il y a une physiologie humaine providentielle. Les organes sociaux sont aussi constitués de manière à se développer harmoniquement au grand air de la Liberté. Arrière donc les empiriques et les organisateurs! Arrière leurs anneaux, leurs chaînes, leurs crochets, leurs tenailles! arrière leurs moyens artificiels! arrière leur atelier social, leur phalanstère, leur gouvernementalisme, leur centralisation, leurs tarifs, leurs universités, leurs religions d’État, leurs banques gratuites ou leurs banques monopolisées, leurs compressions, leurs restrictions, leur moralisation ou leur égalisation par l’impôt! Et puisqu’on a vainement infligé au corps social tant de systèmes, qu’on finisse par où l’on aurait dû commencer, qu’on repousse les systèmes, qu’on mette enfin à l’épreuve la Liberté, — la Liberté, qui est un acte de foi en Dieu et en son œuvre.

God met hoofdletter. Vrijheid met hoofdletter. ‘Un acte de foi en Dieu’, een daad van geloof in God, en zijn werken.

In de ‘herziene versie van de vertaling door M. Laan’ wordt het slot echter:

De natuur heeft ons alles gegeven wat wij nodig hebben om ons leven te leven. Zij heeft ons voorzien van zowel een sociale dimensie als een menselijke vorm. De sociale normen zijn zo, dat ze zich harmonieus zullen ontwikkelen in de zuivere lucht van de vrijheid. Daarom, weg met kwakzalvers en maatschappijhervormers! Weg met hun ringen, hun koorden, hun haken en hun tangen. Weg met hun kunstmatige systemen. Weg met de grillen van de overheidsministers, hun pan-sociale projecten, hun centralisaties, hun invoerrechten, hun overheidsscholen, hun staatsreligies, hun vrije kredieten, hun bankmonopolies, hun regels, hun beperkingen, hun gelijkschakeling door belastingen en hun vrome moralisaties.

Nadat wetgevers en maatschappij-weldoeners zo lang en zo doelloos zoveel systemen hebben opgelegd, laten we hopen dat ze daar eindigen, waar ze eigenlijk hadden moeten beginnen: het verwerpen van alle systemen en de vrijheid proberen – omdat vrijheid respecteren een bevestiging is van het vertrouwen in de natuur en van de krachten die er aan ten grondslag liggen.

Met kleine letter: natuur. Met kleine letter: vrijheid. Het weglaten van het woord ‘God’ leidt hier tot een vreemde zin. Vertrouwen in ‘de natuur en van de krachten die er aan ten grondslag liggen’!?  Schijnbaar had het verdoezelen van de religieuze inslag van de tekst de prioriteit.

God has given to men all that is necessary for them to accomplish their destinies. He has provided a social form as well as a human form. And these social organs of persons are so constituted that they will develop themselves harmoniously in the clean air of liberty. Away, then, with quacks and organizers! A way with their rings, chains, hooks, and pincers! Away with their artificial systems! Away with the whims of governmental administrators, their socialized projects, their centralization, their tariffs, their government schools, their state religions, their free credit, their bank monopolies, their regulations, their restrictions, their equalization by taxation, and their pious moralizations!

And now that the legislators and do-gooders have so futilely inflicted so many systems upon society, may they finally end where they should have begun: May they reject all systems, and try liberty; for liberty is an acknowledgment of faith in God and His works.

Waar in de ‘herziene versie van de vertaling van M. Laan’ het woord ‘God’ angstvallig wordt vermeden daar heeft Dean Russell, ofschoon ook hij heeft gestreefd naar een eigentijdse vertaling, geen enkele moeite om dicht bij de Franse brontekst te blijven en ‘Dieu’ met ‘God’ te vertalen. Daarmee heeft hij Bastiat zijn ‘la loi’ recht gedaan.

Wie belangstelling heeft voor het interessante, en immer actuele, werk van Bastiat doet er goed aan de Nederlandse vertalingen te laten voor wat ze zijn en te kiezen voor de originele Franse teksten of anders een goede Engelse vertaling.

Oscar

** zes frank, 1,74 gram goud, zou vandaag de dag ongeveer 55 euro waard zijn

* (vluchtige) vertaling van ondergetekende

*² pantheïsten zien God en Natuur als equivalente begrippen

Meer weten over Bastiat?

http://bastiat.org/

http://bastiat.net/en/images.html

http://www.bastiatstichting.nl/

http://www.acton.org/pub/religion-liberty/volume-1-number-5/providence-and-liberty+Bastiat+religion&cd=1&hl=nl&ct=clnk&gl=nl

26 REACTIES

 1. Mooi stuk. Mag ik concluderen dat die heer Laan een atheist en libertarier, maar slecht vertaler was?

  Misschien wat van het centrale onderwerp, maar:

  Conclusie: de theorie waarin wordt uitgegaan van stimuleringsmaatregelen, inclusief oorlogen, om de economische situatie te verbeteren is vals.

  Vooral het foutieve idee dat oorlogen economische voorspoed brengen vind ik erg schadelijk. Het is wijd verspreid. En achteraf kan ik niet geloven dat ik jaren gedacht heb dat het logisch en waar is. De parabel van de gebroken ruit van Bastiat in het boek “Economics in One Lesson” heeft me er in 1 klap van genezen.
  Oscar [4] reageerde op deze reactie.

 2. Zucht.
  Is het belangrijk dat de Franse econoom Frédéric Bastiat in een tijd leefde dat het christendom in het westen nog wijdverbreide wortels had, zonder welk goedkeuring men weinig kans had om tot een maatschappelijke functie door te kunnen dringen?
  Is hetzelfde ook belangrijk voor Ayn Rand? (de staat)
  Is hetzelfde ook belangrijk voor Socrates? (zeus)
  so what dus dat in de oorspronkelijke tekst de toentertijd allesoverheersende opvatting bestond dat men hier in het oude europa bij elke maatschappelijk belangrijke tekst onze verguisde verzonnen vriend erbij moest halen.
  Of kunnen we gewoon kunnen zeggen dat de teksten door een nieuwe bril herzien mogen worden zonder de geestelijke cultuurbeleving van genoemde era’s.
  En kan dus de heer laan een lintje krijgen voor zijn moed om zin en onzin van elkaar te kunnen (en durven) scheiden in een nog zeer onstuimige door fantasie overheerste wereld.

  Wat is nu belangrijk vraag ik je.

  Oscar [4] reageerde op deze reactie.
  beek [7] reageerde op deze reactie.
  Katjong [10] reageerde op deze reactie.

 3. Mag ik even een knuppel in het hoenderhok gooien: Bastiat zat er helemaal naast! 😉

  Dat zou immers betekenen, dat zaken repareren ipv vervangen beter zou zijn voor de economie. Iedereen snapt dat dit niet zo is. Nieuwe spullen zijn beter.

  En na WOII groeide de West-Duitse economie als kool (Wirtschaftswunder). Men bleek na de jaren zestig een veel hoger welvaartsniveau te hebben bereikt dan wanneer de gemiddelde groei vanaf het begin van de eeuw gewoon had doorgezet.
  http://www.j-bradford-delong.net/Graphics/image66.gif
  http://www.factcheck-deutschland.de/fileadmin/user_upload/pdf/BIP-1950-2004.jpg

  In de VS was het niet anders:
  http://www.ethanzuckerman.com/blog/wp-content/2009/02/growth.jpg

  En na de aanslag van 9/11 ging het opeens weer veel beter met de economie van de VS:
  “both consumer spending and investment accelerated in the quarter immediately following the attack — October, November, and December of 2001 — producing the strongest quarter for growth for nearly two years in either direction.”
  http://www.upmc-biosecurity.org/website/events/2005_bullsbearsbirds/speakers/shapiro/transcript.html

  ===
  “Economics is extremely useful as a form of employment for economists.”
  ~ John Kenneth Galbraith

  Hub Jongen [5] reageerde op deze reactie.

 4. @Katjong [1]:

  “Mag ik concluderen dat die heer Laan een atheist en libertarier, maar slecht vertaler was?”

  Neen. Want op de website van de Frédéric Bastiat Stichting staat dat het gaat om een ‘herziene versie van de vertaling door M. Laan’. Dus het is niet bekend of de ‘aanpassingen’ van de heer (of mevrouw) Laan of van iemand anders afkomstig zijn.

  @Liberty 5-3000 [2]:

  Oh, jij neemt dus aan dat Bastiat alleen christen zou zijn geweest om tot maatschappelijke functies door te dringen. Dan moet ik je teleur stellen. Dit is niet het geval.

  Tegenwoordig is de ‘geestelijke cultuurbeleving’ atheistisch, of op z’n minst agnost of anders wel new age (en boeddhist of mohammedaan kan er ook wel mee door), zouden al die anti-christenmensen zich nou allemaal als zodanig presenteren om serieus te worden genomen?

  “Of kunnen we gewoon kunnen zeggen dat de teksten door een nieuwe bril herzien mogen worden zonder de geestelijke cultuurbeleving van genoemde era’s.”

  Ik denk dat ik binnenkort, speciaal voor jou, wat bekende en minder bekende teksten ga hertalen, puur om je te tonen hoe ridicuul het is om niet dicht bij de brontekst te blijven. Ik zou des gevraagd alle verwijzingen naar God, Jezus, metafysica, liefde, ontologie, symbool, ervaring en poëzie abrogeren zodat het aan zou kunnen sluiten bij jouw post-moderne belevingswereld, ok?

 5. @Liberty 5-3000 [2]:

  Een vertaler is als een tolk: hij heeft geen enkel recht zijn eigen opinie stiekum in te lassen bij het tolken. Doet hij dit wel, doet hij aan misleiding.
  Wil hij zijn eigen opvattingen mede ventileren, moet hij zelf gaan schrijven over Bastiat b.v. En dan in alle eerlijkheid laten zien waar hij aan het ‘bewerken’ is gegaan.
  Dat denkers ook christen kunnen zijn, schijnt in het huidige tijdsgewricht, en vooral hier, onder tafel geveegd te moeten worden. Allemaal vanuit de vooringenomenheid (wat meer is het niet) dat een gelovige in Christus ‘niet kan denken’.

 6. @Hub Jongen [5]:

  Jawel, en de VS mag dan misschien kort na die aanslag weer op orde zijn gekomen… ogenschijnlijk, want het was al goed mis voor die aanslag!… maar kijk nu eens hoe de zaken erbij staan! Nog nooit zo veel werklozen geweest en nog nooit zo lang rond de 10%. En kijk eens hoe het er verder bijstaat. Het zijn alleen de banken en grote bedrijven die geweldige winsten maken dankzij de corruptie van de FED.
  Wat is de dollar nog helemaal waard? En is de welvaart er in de laatste 10 jaar (en langer) erop vooruit gegaan in de VS? Ik dacht het niet. Zo’n aanslag en de opleving erna is doorgaans maar van tijdelijke aard en valt weer terug naar de situatie voor die aanslag en erger!

  beek [9] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [12] reageerde op deze reactie.

 7. @Frankie [8]:

  Die aanslagen hebben wereldwijd enorme gevolgen gehad voor verzekeringsmaatschappijen b.v. Enorme bedragen moesten worden uitgekeerd.
  Daarna is een huizenbubbel ontstaan, waarbij overwaarde op grote schaal al werd uitgegeven. Ik denk dat de financiele gevolgen van 9/11 enorm zijn geweest. maar ik geef direct toe dat ik mij hier zeer kan vergissen.

 8. @Liberty 5-3000 [2]:

  Of kunnen we gewoon kunnen zeggen dat de teksten door een nieuwe bril herzien mogen worden zonder de geestelijke cultuurbeleving van genoemde era’s.

  Ik vind niet dat de vertaler de lezer een bril moet opzetten. Dat mag de lezer zelf doen. Al lezende met in je achterhoofd de geestelijke cultuurbeleving van genoemde era’s interpreteer je de tekst.

  Is het belangrijk dat de Franse econoom Frédéric Bastiat in een tijd leefde dat het christendom in het westen nog wijdverbreide wortels had, zonder welk goedkeuring men weinig kans had om tot een maatschappelijke functie door te kunnen dringen?
  Is hetzelfde ook belangrijk voor Ayn Rand? (de staat)
  Is hetzelfde ook belangrijk voor Socrates? (zeus)

  Ja, voor hen van levensbelang.

  Libertarisme zelf is niet onderhevig aan geloven of niet-geloven, maar het individu wel. Zolang je geen geweld initieert, kan (on)geloof van enorme betekenis zijn voor jouw leven als libertarier. Net als de tijd waarin je leeft.

  Oscar [11] reageerde op deze reactie.

 9. @Katjong [10]:

  Ironisch genoeg zal de post-moderne Nederlandse vertaling van ‘la loi’ waarschijnlijk sneller verouderen dan het 19de eeuwse Franse origineel. De vertaling ademt namelijk duidelijk de tijdgeest, een periode in de geschiedenis, het begin van de 21ste eeuw, waarin het in bepaalde intellectuele kringen in West-Europa niet bon-ton was om aan God te geloven en het erg correct was om een atheist te zijn. Als het over vijftig jaar, en waarschijnlijk veel eerder, weer heel normaal is om een spirituele component te onderkennen en men waarheid gewoon weer God durft noemen dan zal men wellicht zulk een vertaling met een glimlach terug lezen (“ha ha, zelfs het theisme van een van de belangrijkste pre-libertariers werd onder het tapijt geveegd”).

  Men ziet het ook aan geschriften die gemaakt zijn in de jaren ’60. De teksten van de modern-en progressief doeners blijken, nu de waan van de toenmalige tijdgeest is gaan liggen, hopeloos verouderd aan te doen.

  Bart Croughs ontwaart in de jaren ’90 reeds verouderd proza van begin jaren ’80.

 10. @Frankie [8]: “En is de welvaart er in de laatste 10 jaar (en langer) erop vooruit gegaan in de VS? Ik dacht het niet.”

  Jawel hoor. Natuurlijk zijn er altijd economische ups en downs maar de langjarige trend is nog altijd omhoog.

  De VS heeft na 9/11 slechts 2 jaar beperkte negatieve groei gehad. Die krimp werd in de jaren daarna weer ruimschoots goedgemaakt. In de periode 2000-2010 heeft de VS een gemiddelde groei van +1.8% gehad (inclusief de dip in 2008/2009 van –6.8%).

  In absolute termen zijn de Amerikanen nu 10% rijker dan 10 jaar geleden en zelfs 2x zo rijk als in 1960. Alleen de grote depressie in de jaren 30 heeft er enorm ingehakt. Toen werd men een derde armer.

  Frankie [14] reageerde op deze reactie.

 11. Voor de liefhebbers: online werk van Bastiat

  – Frédéric Bastiat, Economic Sophisms (1845)
  http://www.econlib.org/library/Bastiat/basSoph.html

  – Frédéric Bastiat, Selected Essays on Political Economy (1848) incl. The Law
  http://www.econlib.org/library/Bastiat/basEss.html

  – Frédéric Bastiat, Economic Harmonies (1850)
  http://www.econlib.org/library/Bastiat/basHar.html

  http://www.econlib.org en http://oll.libertyfund.org hebben nog veel meer libertarische klassiekers online 🙂

 12. Hier nog even een stevige kwoot uit de hoge hoed:

  “Socialism, like the ancient ideas from which it springs, confuses the distinction between government and society. As a result of this, every time we object to a thing being done by government, the socialists conclude that we object to its being done at all. We disapprove of state education. Then the socialists say that we are opposed to any education. We object to a state religion. Then the socialists say that we want no religion at all. We object to a state-enforced equality. Then they say that we are against equality. And so on, and so on. It is as if the socialists were to accuse us of not wanting persons to eat because we do not want the state to raise grain.”
  — Frédéric Bastiat (The Law)

 13. @Frankie [14]:

  The following are 30 statistics that prove that the elite are getting richer, the poor are getting poorer and the middle class is being destroyed in 2010….

  The Rich Are Getting Richer

  1 – As of 2007, the top 1 percent of all Americans was taking home 24 percent of the national income. This was a level that had not been seen since the days of the Great Depression.

  2 – Incomes have been growing in the United States, but those at the very top of the pyramid have been gobbling up almost all of the income growth. According to Harvard Magazine, 66% of the income growth between 2001 and 2007 went to the top 1% of all Americans.

  3 – Even official government figures bear out the fact that the rich are getting richer. An analysis of income-tax data by the Congressional Budget Office a few years ago found that the top 1% of all American households own nearly twice as much of the corporate wealth as they did just 15 years ago.

  4- Most Americans have suffered during the last few years, but not the boys and girls down on Wall Street. New York state Comptroller Thomas DiNapoli says that Wall Street bonuses for 2009 were up 17 percent when compared with 2008.

  5 – Even as the number of Americans living in poverty skyrockets, the number of millionaires just keeps growing. In fact, the number of millionaires in the United States rose a whopping 16 percent to 7.8 million during 2009.

  6 – The amount of money some of these Wall Street hotshots are making is incredible. Back in 2005, the top 25 hedge fund managers earned a total of 9 billion dollars. That would be bad enough, but even in these hard economic times the rich just keep getting richer. One year after the recent financial collapse the top 25 hedge fund managers earned a total of approximately $25 billion. That breaks down to an average of $1 billion each. The truth is that the United States has been experiencing uneven prosperity for quite some time and things just seem to get worse with each passing year.

  The Poor Are Getting Poorer

  7 – Government anti-poverty programs are exploding in size in response to the recent economic difficulties. USA Today is reporting that a record one in six Americans are now being served by at least one government anti-poverty program.

  8 – Over 50 million Americans are on now Medicaid. That figure is up more than 17 percent since the beginning of the recession.

  9 – The number of Americans in the food stamp program rose to a new all-time record of 40.8 million in May. That number is up almost 50 percent since the beginning of the recession.

  10 – The number of Americans who cannot afford even the basic necessities is absolutely staggering. A whopping 50 million Americans could not afford to buy enough food in order to stay healthy at some point over the last year.

  11 – Compared to other industrialized nations, the United States is doing very poorly. The U.S. poverty rate is now the third worst among the developed nations tracked by the Organization for Economic Cooperation and Development.

  12 – The saddest part of this is what we are doing to our children. According to one recent study, approximately 21 percent of all children in the United States are living below the poverty line in 2010.

  13 – But the American people cannot provide for their families if they don’t have jobs. Today there are not nearly enough jobs for everyone. In 2010, it takes the average unemployed American worker over 8 months to find a job.

  14 – Approximately 10 million Americans are currently receiving unemployment insurance, which is a number that is nearly four times higher than what it was at back in 2007.

  15 – The truth is that we are creating a permanent underclass of Americans that cannot get jobs. The number of Americans receiving long-term unemployment benefits has increased over 60 percent in just the past year.

  16 – Increasingly, the wealth of the United States is being held in fewer and fewer hands. One study found that as of 2007, the bottom 80 percent of American households held about 7% of the liquid financial assets.

  17 – It is not a good time to be living in “the bottom half” in America. The size of “the pie” being divided up among those at the low end of the wage scale is becoming really, really small. In fact, the bottom 40 percent of all income earners in the United States now collectively own less than 1 percent of the nation’s wealth.

  The Middle Class Is Being Destroyed

  18 – Even those Americans that still do have decent jobs are seeing their wealth fade rapidly. For example, U.S. families have $6 trillion less in housing wealth than they did just three years ago.

  19 – Home ownership used to be a sign that one had arrived in the middle class, but in 2010 an increasing number of Americans are finding out that they simply can’t afford their homes anymore. One out of every seven mortgages were either delinquent or in foreclosure during the first quarter of 2010.

  20 – The reality is that incomes have just not kept up with housing costs. This has put an incredible amount of pressure on the middle class. Just how much pressure? Well, only the top 5 percent of all U.S. households have earned enough additional income to match the rise in housing costs since 1975.

  21 – The debt binge middle class Americans have been on over the past couple of decades has drained many of them completely dry, and now more Americans than ever have bad credit scores. Over 25 percent of Americans now have a credit score below 599, which means that they are a very bad credit risk.

  22 – A rapidly rising number of Americans are actually choosing bankruptcy as a way out of their financial problems. Nationwide, bankruptcy filings rose 20 percent in the 12 month period ending this past June 30th.

  23 – The middle class manufacturing jobs that once defined so many American cities are rapidly disappearing. Despite the fact that the U.S. population has dramatically increased, less Americans are employed in manufacturing today than in 1950.

  24 – These days it seems like almost everyone is looking for a good job, but very few people are finding them. According to one recent survey, 28% of all U.S. households have at least one member that is looking for a full-time job.

  25 – Even many of those Americans that still have decent jobs have been hit hard by this economic downturn. A recent Pew Research survey found that 55 percent of the U.S. labor force has experienced either unemployment, a pay decrease, a reduction in hours or an involuntary move to part-time work since the recession began.

  26 – The number of jobs that are evaporating is absolutely stunning. According to one analysis, the United States has lost a total of 10.5 million jobs since 2007.

  27 – So where are the jobs going? It doesn’t take a genius to figure it out. China’s trade surplus (much of it with the United States) climbed 140 percent in June compared to a year earlier.

  28 – The truth is that “globalism” and “free trade” have put middle class American workers in direct competition with the cheapest labor in the world. This is what middle class American workers must now compete against: in China a garment worker makes approximately 86 cents an hour and in Cambodia a garment worker makes approximately 22 cents an hour.

  29 – Due to these difficult economic conditions, the middle class is being squeezed as never before. According to a poll taken in 2009, 61 percent of Americans “always or usually” live paycheck to paycheck. That was up significantly from 49 percent in 2008 and 43 percent in 2007.

  30 – So what kind of future do our young people have in front of them? Unfortunately, things don’t look pretty. Many fresh college graduates can’t even get a job that will allow them to be independent. One recent survey of last year’s college graduates discovered that 80 percent moved right back home with their parents after graduation. That was up significantly from 63 percent in 2006.

  ____________________________________________________________________________

  DeepJournal

  Devidas [17] reageerde op deze reactie.
  Frankie [18] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [20] reageerde op deze reactie.

 14. @Frankie [16]:
  Dit heeft niets te maken met de rijken die rijker worden (wat een zegening is voor een land), maar met de staat die groter wordt.

 15. @Frankie [14]:

  Dit is een online calculator met data voor de VS vanaf 1790 t/m 2009. Als je real GDP kiest krijg je voor 2000: 11,226,000 (miljoen 2005 dollars) en voor 2009: 12,987,400 (miljoen 2005 dollars). Dat is een stijging van 15.7%. Kies je voor real GDP per capita dan krijg je voor 2000: 39,750.30 (2005 dollars) en voor 2009: 42,247.00 (2005 dollars). Dat is een stijging van 6.3%.

  http://www.measuringworth.org/usgdp/

  Deze online calculator is uitgebreider en geeft data ook grafisch weer. Voor de periode 2000 t/m 2009 geeft hij een voor inflatie gecorrigeerde groei van gemiddeld 1.64% per jaar. Dat is over de hele periode dus een stijging van 15.8%.

  http://www.tradingeconomics.com/

 16. @Frankie [16]: “the poor are getting poorer”

  Dat klopt niet in absolute termen. Het aandeel dat de armen krijgen van de economische ‘koek’ neemt wel af (en dat van de middle class groeit en dat van de rijken groeit sterk) maar de koek als geheel groeit sterker. Daardoor worden de armen ook steeds rijker.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Income_inequality_in_the_United_States

  Verder zijn de armen in de VS (veel) rijker dan de armen in de meeste andere landen. De armste 10% van de Amerikanen verdient ca. 39% (in NL is dat ca. 41%) van het gemiddelde inkomen. Het gemiddelde inkomen in de VS behoort tot een van de hoogste ter wereld.

  Frankie [21] reageerde op deze reactie.

 17. @Peter de Jong [20]:

  Tja, waarna ze zelf van alles moeten betalen! Zoals medische hulp enz. Ook werken ze er gemiddeld meer uren.
  De koek als geheel wordt sterker (wellicht?) maar dat deel zit wel bij de rijken die almaar rijker worden.
  Het bezit van een huis is ook zoveel minder bezit (in waarde) geworden, dat je niet kunt zeggen dat mensen rijker zijn geworden.
  Ik ken Amerikanen die naar London zijn vertrokken omdat ze nog maar één keer een ziekenhuisopname konden betalen, terwijl ze nu in Engeland “gratis” behamdeld worden.
  Misschien dat het bruto inkomen wat beter is, maar er wordt verdomd weinig overgehouden na aftrek van alle mogelijke noodzakelijke uitgaven. De schuldenberg is niet alleen bij de overheid te vinden.
  Ik ben niet overtuigd en kijk dan ook eens naar de waarde van de dollar in 2000 en nu in 2010 als je toch vergelijkt!

 18. Ook aardig om even naar te kijken:

  Een andere reden voor hogere winsten is de besparing op personeelskosten. De Amerikaanse consument moet steeds harder sappelen om nog aan een fatsoenlijk inkomen te komen. En dat is duidelijk aan de AIQ te zien: de Arbeiders Inkomens Quote.

  De toegevoegde waarde van een bedrijf verschuift steeds meer naar de factor kapitaal en minder naar de factor arbeid. Daarbij laten deze bedrijven steeds meer producten maken in de opkomende markten, waar de arbeidskosten een stuk lager zijn.

  Koop aandelen!
  Ik moet bekennen dat dit the ugly side van het kapitalisme is. Er zitten meer goede dan slechte kanten aan. Als het kapitalisme te ver doordraaft, wordt het risico op uitbuiting van de werknemers groter. Tegen de arbeiders uit alle landen zou ik willen zeggen: koop aandelen! Dan profiteert u ten minste van uw eigen uitbuiting.

  http://img.iex.nl/content/2010/columns/CvZ_0309_02.jpg

  Ook hier krijg ik niet de indruk dat men rijker wordt. De rijken wel natuurlijk maar daar hebben we het niet over!

  Devidas [23] reageerde op deze reactie.
  Frankie [24] reageerde op deze reactie.

 19. @Frankie [22]:
  “Als het kapitalisme te ver doordraaft, wordt het risico op uitbuiting van de werknemers groter.”
  Dankzij dit soort leugens zitten we vast in de mixed-economy slavernij.
  De waarheid is precies andersom: hoe hoger de graad van kapitalisme in een samenleving hoe KLEINER de kans op “uitbuiting”.

  Peter de Jong [25] reageerde op deze reactie.

 20. @Frankie [22]:

  40 miljoen Amerikanen afhankelijk van voedselbonnen
  Bron: RTL Z 5 augustus 2010, 16:38 1 op de 8 Amerikanen krijgen maandelijks voedselbonnen van de Amerikaanse overheid. Doordat de werkloosheid op het hoogste punt in 27 jaar staat, kunnen een record hoeveelheid Amerikanen het niet meer bolwerken.

 21. @Devidas [23]:

  Dat is maar gedeeltelijk waar Devidas. Als in een vrije markt met volop concurrentie de arbeidsvoorwaarden van de ene werkgever je niet bevallen ga je gewoon naar een ander. Uitbuiting is dan in principe niet mogelijk. Maar werkgevers kunnen ook onderling afspraken maken. Ze vormen dan een kartel.

  Als ze zo de lonen kunstmatig laag houden (dwz minder betalen dan de toegevoegde waarde van de werknemer) is er sprake van uitbuiting. De werknemers van het kartel kunnen wel naar onafhankelijke werkgevers gaan die het normale loon betalen, maar die hebben door de hogere kosten een kleinere winstmarge dan de karteldeelnemers. Het is voor die onafhankelijke werkgevers dan moeilijk concurreren en erg aantrekkelijk om zich ook bij het kartel aan te sluiten.

 22. @Hub Jongen [5]: Zeer juist, Hub. Alleen nu zie je precies aan internettrol “PdJ” zijn reactie nr.6 wat hij aan het doen is. Een zwaar stempel proberen te drukken op dit forum met trolgedrag. Want hij reageert totaal niet meer op de inhoud die jij opwerpt door zijn belachelijke stelling (vervangen is beter dan reparatie) aan de kaak te stellen. Hij lult er gewoon overheen met een “grap”.
  Hij blijft ongeloofwaardig, want je moet eens zo op zijn commentaren reageren. gelukkig ben ik niet de enige die dit doorheeft en valt PdJ zwaar door de mand in meerdere discussies tegelijk.
  ’t Mannetje moet nog veel leren, vooral leren lezen.;-)

Comments are closed.