Dirk Verhofstadt, schijnt, net als zijn broer Guy, steeds verder weg te zakken in socialistische retoriek. Daarbij worden halve en hele onjuistheden niet geschuwd zoals blijkt uit onderstaande open brief van bestuursleden van de Belgische  liberale jongerenvereniging  LSVH.

De open brief is een rechtstreeks commentaar op een recent opiniestuk van Dirk Verhofstadt. De auteurs zijn het niet eens met de poging van de heer Verhofstadt om tweedracht te zaaien binnen de liberale ideologie.

————————-

Geachte heer Verhofstadt,

Beste Dirk,

Wij hebben met grote verbazing uw laatste opiniestuk Een absolute vrije markt is immoreel gelezen.

Uw tekst is een aanval op wat u omschrijft als ‘marktfundamentalisme’ en ‘neoliberalisme’. Wij betreuren dat u in plaats van argumenten de wapens van verdachtmakingen en onwaarheden hanteert.

Het LVSV is sinds jaar en dag een omgeving waar studenten trachten de brede liberale ideologie te doorgronden. Wij begrijpen dan ook uw vijandigheid niet ten opzichte van een stroming die onmiskenbaar deel uitmaakt van de liberale traditie, een stroming die ook vertegenwoordigd is binnen het LVSV. We zien het dan ook als onze plicht om deze denkstroming te verdedigen en met deze brief willen we een bescheiden antwoord bieden op uw aantijgingen.

De inhoud van uw betoog sloeg ons meermaals met verstomming.
Zo gebruikt u steevast de term ‘neoliberalen’ als denigrerende verzamelnaam voor de aanhangers van Milton Friedman en Friedrich Hayek. Het is niet onze bedoeling om een semantische discussie te voeren, maar het lijkt ons correcter om deze ideeën te omschrijven als klassiek-liberalisme, of libertarianism in de Angelsaksische wereld. ‘Libertarisme’ is dan ook een louter anglicisme dat verwijst naar de klassiek-liberale denkschool in de VS, een denkschool die van naam moest veranderen nadat hun label werd gekaapt door de sociaal-democratische aanhangers van de New Deal. De term ‘neoliberalisme’ wordt tegenwoordig gebruikt door mensen die het liberalisme in zijn totaliteit verwerpen, zoals de antiglobalisten en neomarxisten. Het is voor ons dan ook bevreemdend dat een medelid van de liberale beweging zoals u deze dubieuze term hanteert.

Belangrijker dan woorden zijn de beweringen die u maakt. Zo zegt u dat we het einde zien van een ‘neoliberaal tijdperk’ van ‘meer vrije markt, lastenverlagingen, dereguleringen en privatiseringen’.
De geschiedenis getuigt van een complexere werkelijkheid. Sinds de jaren 70 hebben de ideeën van Friedman en Hayek inderdaad meer ingang gevonden in politieke middens. De concrete verwezenlijkingen zijn niet altijd ééuidig positief, maar wij zijn geneigd om te zeggen dat de liberale hervormingen in de VS en het Verenigd Koninkrijk heel wat positieve aspecten hebben gehad. Maar zelfs het economisch palmares van Thatcher en Reagan heeft niet voor een totale omslag gezorgd: hun regeerperiodes hebben de groei van de staat vertraagd, maar niet teruggeslagen. Het overheidsbeslag en de reguleringsdrift is blijven groeien. De voorbije jaren hebben westerse overheden bovendien ongelooflijk veel geld gespendeerd aan nooit geziene stimulusmaatregelen. Daarbij hebben ze hun schuldenberg tot in het oneindige laten toenemen. Wij denken dat deze ontwikkelingen niet getuigen van een ‘neoliberaal tijdperk’, wel integendeel. Het is de zoveelste crisis die de staat misbruikt om haar macht uit te breiden. Vergeef ons als wij ons daartegen verzetten.

Een andere aantijging die u maakt is dat Friedman en Hayek verantwoordelijk zouden zijn voor de wandaden van het Chileense regime onder Pinochet, of toch ten minste deze wandaden hebben goedgekeurd. Dit is een veelgehoorde kritiek die normaliter gepredikt wordt door linkse demagogen genre Naomi Klein.
Het is correct dat Friedman en Hayek positief stonden ten opzichte van de economische hervormingen die het collectivistisch systeem van Chili hebben ontmanteld. Op lange termijn heeft Chili er de vruchten van geplukt. Nu is het namelijk één van de welvarendste landen van Zuid-Amerika en heeft het  haar democratiseringsproces voltooid. Friedman schreef immers reeds jaren voordien dat politieke en economische vrijheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Een toename van economische vrijheid zou leiden tot een betere levensstandaard, en uiteindelijk tot een roep om democratie.
Wat Hayek betreft, vergeet u de gegeven quote te vervolledigen: Persoonlijk prefereer ik een liberale dictator boven een democratische regering zonder liberalisme. Mijn persoonlijke indruk, en dit is van belang voor Zuid-Amerika, is dat we in Chili een overgang zullen zien van een dictatoriale overheid naar een liberale overheid. Met andere woorden: Hayek en Friedman hebben de economische hervormingen steeds gesteund omdat ze wisten dat het de enige stabiele manier was om te komen tot meer politieke vrijheid, niet omdat ze het regime en de gruweldaden zouden hebben gesteund. Dat onderscheid wenst u blijkbaar niet te maken, maar het is nochtans essentieel. Zo vinden wij bijvoorbeeld dat de glasnost en perestroijka van Gorbatsjov positieve ontwikkelingen zijn geweest. Maakt dat van ons aanhangers van het Sovjetregime en haar repressie?

U verwijt het ‘neoliberalisme’ ook van een utopisch denken. U citeert daarvoor Hans Achterhuis die stelt dat de vrije markt een ‘bijkans goddelijke en onaantastbare status’ geniet. Wij hadden hiervoor graag enig bewijs gezien dat aantoont dat de vrije marktwerking een opgelegd dogma zou zijn binnen het klassiek-liberalisme. Maar hiervoor is Achterhuis zelf zeer selectief in zijn bronnen. In zijn boek De utopie van de vrije markt gaat hij te rade bij Ayn Rand, die hij vervolgens uitroept tot het toonbeeld van het ‘neoliberalisme’. Maar iedereen die de klassiek-liberale beweging in de VS kent, weet dat Rand geenszins als hun messias kan gezien worden. Rand en haar volgelingen zijn een buitenbeentje binnen de beweging omdat ze een ander filosofisch uitgangspunt hanteren: het objectivisme.
Het zou ons te ver leiden om dit uitgebreid te beschrijven, maar het blijft een feit dat Achterhuis geen brede analyse maakt van wat hij het ‘neoliberalisme’ noemt. In plaats daarvan selecteert hij losstaande feiten,  teneinde ze aaneen te rijgen tot een halve complottheorie. Als kers op de taart haalt hij Alan Greenspan, voormalig gouverneur van de Amerikaanse centrale bank, aan als voorbeeld van een ‘neoliberaal’ beleid. En dat terwijl de lage rentepolitiek van Greenspan door de libertarians veelvuldig op de korrel werd genomen. De wereld op zijn kop.

Achterhuis vergist zich overigens nog op een aantal vlakken. Zo beweert hij dat de Scandinavische landen met hun hoog overheidsbeslag op de economie tot de meest concurrerende economieën ter wereld behoren. Deze analyse behoort al geruime tijd tot het verleden. De concurrentiepositie van het Noordse model verliest aan terrein, waardoor de overheden maatregelen hebben moeten nemen om de publieke sector efficiënterer te maken, sommige publieke diensten te privatiseren en hun arbeidsmarkt te dereguleren. Het zijn die maatregelen die verklaren waarom de Scandinavische landen vandaag nog steeds een goede positie genieten in de internationale rankings.

Een ander voorbeeld is de analyse die Achterhuis maakt betreffende de landbouwsector. De voedselconglomeraties, die de markt domineren, zouden het gevolg zijn van de ‘neoliberale’ politiek. Zoals u zelf aanhaalt, worden deze conglomeraten ondersteund door lobbygroepen bij de overheid. En dat, samen met de subsidiemachine van het Europees landbouwbeleid, geeft hen een machtige positie om de markt te monopoliseren. Maar deze kritiek wordt al jaren geuit door de klassiek-liberale beweging, die terecht aanhaalt dat dit overheidsprivileges zijn die niets te maken hebben met vrije marktwerking.
Opnieuw is het intellectueel oneerlijk om dat fenomeen uit te roepen tot een ‘neoliberale’ verwezenlijking.
Een laatste, foute bewering is het aloude credo dat de economische groei is afgenomen en de ongelijkheid toegenomen ten gevolge van de globalisering. Opnieuw, zonder enig bewijs. Want wie naar de realiteit kijkt, weet dat de huidige wereldeconomie geen volledige vrije markt is, maar een complex kluwen van nationale en internationale regels en instellingen. Maar het lijkt wel een constante te zijn dat elke nationale economie die zichzelf openstelt voor vrije handel er voordeel bij doet. Landen als China, India en Brazilië hebben jaren geleden hun markten geliberaliseerd. Buitenlandse investeerders, technologie en producten vonden hun weg naar de nieuwe markten en daardoor zijn miljoenen mensen uit de armoede getild. Het is dus mogelijk dat door deze evolutie de ongelijkheid in deze landen is toegenomen. Maar was het dan beter geweest dat de ganse bevolking arm was gebleven, omwille van de heilige ‘gelijkheid’? Achterhuis zou een overtuigende zaak kunnen bepleiten als hij de feiten zou nagaan en een correcte weergave van het klassiek-liberalisme zou hanteren. Spijtig genoeg beperkt hij er zich toe holle, antiglobalistische slogans te herhalen.

Om tot de kern van ons antwoord te komen: wat ons het meeste verontrust is uw uitspraak dat ‘neoliberalen’ immorele mensen zouden zijn omdat ze ‘absolute vrijheid’ nastreven. Maar geen enkele liberaal kan beweren dat vrijheid absoluut is. Eenieders vrijheid is altijd beperkt door de vrijheid van anderen. Daar bevindt zich de keerzijde van de medaille: verantwoordelijkheid.
Zelfs degenen die u omschrijft als ‘neoliberaal’ zullen dit erkennen. U heeft het verder over de kardinale deugden: wijsheid, moed, zelfbeheersing en rechtvaardigheid, en zegt: Het zijn deugden die de neoliberalen niet kennen, en is dan ook DE reden waarom liberalen het neoliberalisme en het libertarisme met evenveel kracht moeten bestrijden als andere utopieën van links of van rechts.

Wij begrijpen niet waar u de verantwoording haalt voor deze karaktermoord op iedereen die zichzelf klassiek-liberaal noemt. We beperken ons dan ook liever tot de rationele argumenten die in deze brief staan. En we hebben daarbij niet de minste neiging om liberalen met een andere mening af te schilderen voor iets dat ze niet zijn: immorele individuen. En al helemaal willen we geen interne conflicten binnen de liberale beweging die vandaag voor veel grotere uitdagingen staat.

Onze ervaring leert ons het volgende: interne discussie zou een bron moeten zijn van verrijking, niet van uitsluiting. Het LVSV omarmt de verscheidenheid aan meningen die bestaat tussen haar leden. Binnen onze vereniging hebben we aanhangers van het links-liberalisme, het klassiek-liberalisme en zelfs  het anarcho-kapitalisme. De ideologische verschillen zijn soms groot, maar dat is net onze sterkte. Door intern debat leren we van elkaars ideeën en verkrijgen we het inzicht dat de filosofische grondslagen van het liberalisme kunnen leiden tot uiteenlopende politieke, sociale en economische conclusies.
U lijkt die verscheidenheid niet te aanvaarden. U probeert zelfs de school van het klassiek-liberalisme te criminaliseren en uit te stoten, in plaats van de discussie aan te gaan. Klassiek-liberalen geloven inderdaad in een gelimiteerde overheid en een grote sociale EN economische vrijheid.
Als u er een andere mening wilt op nahouden, dan is u dat van harte gegund, het is de kern van onze ideologie. En we hebben er geen enkel probleem mee dat u zich progressief-liberaal, sociaal-liberaal of desnoods links-liberaal wenst te noemen.
Maar wat geeft u het recht om iemand de titel ‘liberaal’ te ontzeggen?

Met liberale groeten,

Franc Bogovic, Voorzitter LVSV Nationaal
Bavo De Mol, Voorzitter LVSV Antwerpen
Laurent Maes, Voorzitter LVSV Brussel
Gilbert Nijs, Voorzitter LVSV Hasselt
Nick Roskams, Voorzitter LVSV Leuven

22 REACTIES

 1. @Hoc Voluerunt [3]:

  “Dus liberalen die meer leunen op het socialisme dan op het liberalisme.”

  En dan drukt u zich nog voorzichtig uit. Neo-liberalen, zoals de VVD-ers, zijn liberals. Sociaal-democraten met sociaal-liberale trekjes. Ze zijn voor een extreem ruime verzorgingsstaat, maar dan een ietsje minder radicale variant dan degenen voorstaan die zichzelf wél socialistisch durven noemen.

  Die Dirk Verhofstadt heeft over het libertarisme een afkeurend stukje geschreven:
  http://www.liberales.be/columns/dogmatiek

  Een citaat:
  Hans-Hermann Hoppe is dan weer gewonnen voor de afschaffing van de democratie. Volgens hem is een vrije markt beter af onder een erfelijke monarchie.

  Inderdaad! En dat noemt Verhofstadt een bizar idee. Verhofstadt heeft Democracy, the God that failed niet gelezen. Of wel gelezen maar niet begrepen.

  Wat schrijft Verhofstadt nog meer:
  Een tekort aan staat is even gevaarlijk als een teveel aan staat.

  Het staat er echt. Er staat niet dat een zwakke rechtsorde, of het ontbreken van een rechtsorde, gevaarlijk is maar dat een tekort aan een agressiemonopolist gevaarlijk is. En wel even gevaarlijk als een teveel(!) aan een agressiemonopolist.

  Slot van zijn stukje:
  Libertariërs hebben niets van doen met het liberalisme, ook niet met de zogenaamde klassiek liberalen. Daarvoor zijn libertariërs te dogmatisch in hun marktfundamentalisme en hun afwijzing van elke verantwoordelijkheid van de mens tegenover de medemens en de samenleving.

  Verhofstadt is dus gewoon een socialist. Maar de libertariërs dienen ook de hand in eigen boezem te steken en deze man duidelijk maken dat hij nauwkeurig de werken van libertarische denkers dient te bestuderen. En dat hij dat boek van Hoppe eens integraal moet gaan lezen. En dat het van belang is een rechtsorde te hebben en geen staat. En dat het ontbreken van een staat niet gelijk staat met het ontbreken van een rechtsorde. En zoveel dingen meer zullen Dirk Verhofstadt uitgelegd dienen te worden. Een open brief is een begin….

  Hub Jongen [5] reageerde op deze reactie.
  Hoc Voluerunt [6] reageerde op deze reactie.
  Devidas [20] reageerde op deze reactie.

 2. @Hub Jongen [5]:

  Wil me er best aan wagen maar het de boeken die oscar gelezen heeft zelf niet onder ogen gehad, als ik het met citaten moet onderbouwen val ik af, wel kan ik hem wijzen op de non-agressie principes en dat juist daarom een verantwoordelijkheid wordt gedragen vor de mensheid en voor zichzelf.
  in zijn denkbeelden ligt de verantwoordelijkheid voor “zelf”niet bij het individu maar blijkbaar de staat.

  @Oscar [4]:

  Volgens hem is een vrije markt beter af onder een erfelijke monarchie.

  Inderdaad! En dat noemt Verhofstadt een bizar idee”

  Noem ik ook een behoorlijk bizar probleem, als bij pretendeert dat een Libertarier dit voor stelt is nog veel bizarder.

  Ik prefereen geen “1 persoon die rooft” of “500 personen die roven” one way or the other.
  Dat is namelijk geen verschil, of de leider die rooft nu opgelegd is door een gemanipuleerde stembus of door de baarmoeder/vagina van een vrouw met kroon en titel, maakt ook geen verschil.

  of zie ik dat nu verkeerd?

  Oscar [7] reageerde op deze reactie.

 3. @Hoc Voluerunt [6]:

  Hoezo bizar? Als een land min of meer als bezit wordt beschouwt door een koning, prins, hertog of graaf dan is het waarschijnlijker dat de vorst die het land bestiert zorgvuldiger met de bronnen van het land om gaat dan de democratische regenten die 4, 8, 12 jaar de tijd hebben en het land slechts in beheer hebben. De koning heeft er belang bij zijn land goed achter te laten voor zijn nageslacht. Een minister-president heeft andere belangen. Ongeveer zoals eigenaars van een huis doorgaans een huis in betere staat achterlaten dan huurders van een huis.

  Hoppe heeft het niet over de constitionele monarchiën zoals deze thans bestaan in de Lage Landen. Een constitionele monarchie met een democratisch gekozen parlament beschouwt Hoppe als min of meer gelijk aan een republiek met een ceremoniële president en een democratisch gekozen parlament. Met monarchie bedoelt hij een monarchie van het type vóór 1848.

  Hoc Voluerunt [8] reageerde op deze reactie.

 4. @Oscar [7]:
  In die theoritische zin is een monarchie inderdaad wenselijk.
  Dan zou ik als ik land koop de koning van mijn eigen huis zijn en plak grond wat van mij is .
  Dan is ieder huis een micro monarchie.
  Dat is inderdaad niet slecht nee, maar dan gebruik ik liever niet de term monarchie, maar eigenaar.

  Monarchie bepaald namelijk wel de morala van het land en heft evengoed belastingen en rooft evengoed van zijn/haar onderdanen, alleen al het feit dat het onderdanen zijn maakt het niet wenselijk.

  Dus nee monarchie wil ik daarvoor niet als woord gebruiken.
  Wel eigenaar van grond, maar die moet ook het individu respecteren in de zin van non-agressie principes.
  een monarch schend die regels direct bij aansteling al, of verovering.

  Daarbij is in de praktische zin een monarchie onhoudbaar met het libertarisme.
  Simpelweg omdat de grond illegaal verkregen is.

  Oscar [9] reageerde op deze reactie.

 5. @Hoc Voluerunt [8]:

  “Monarchie bepaald namelijk wel de morala van het land en heft evengoed belastingen en rooft evengoed van zijn/haar onderdanen, alleen al het feit dat het onderdanen zijn maakt het niet wenselijk.”

  Hoppe toont juist aan dat de roof onder een monarchie beduidend minder is dan in een democratie.

  Hoppe spreekt zich niet uit voor een monarchie, en stelt de monarchie ook niet gelijk met het libertarisme, maar beweert dat zelfs een monarchie beter is dan een democratie. En dat we de afgelopen 150 jaar een stap achteruit zijn gegaan inplaats van vooruit.

  Oscar [10] reageerde op deze reactie.
  Hoc Voluerunt [11] reageerde op deze reactie.

 6. @Oscar [9]:

  Vóór de jaren ’40 van de 19de eeuw bestond er bijvoorbeeld in Europese landen geen inkomstenbelasting. Tot 1873, toen Frankrijk inkomstenbelastingen invoerde, werden er alleen in het Verenigd Koninkrijk inkomstenbelastingen geheven.

  Voor WO I kwamen de uitgaven van de overheid zelden uit boven 10% van het bruto nationaal product. Thans zitten vrijwel alle westerse landen boven de 50%.

  Eind 19de eeuw kwam het percentage ambtenaren en semi-ambtenaren zelden uit boven 3%. In de jaren ’70 van de 20ste eeuw schommelde het aantal ambtenaren in de meeste westerse landen zo rond de 15%. Een vervijfvoudiging in de tijd van drie generaties.

  Cijfers uit: Flora, State, Economy, and Society in Western Europe, vol 1, blz. 258-259

 7. @Oscar [9]:
  Inkomsten belasting ben ik niet bekend mee in die tijd, ook niet tot in hoe verre die tijd die je noemt verwijdert is van het horige systeem en waarin mensen middelen moesten afstaan. (boeren aan de magistraat of landheer)

  Maar wat ik wel zou zeggen is dat het roof gehalte in een monarchie totaal afhangt van de persoon in kwestie.
  Natuurlijk heb ik ook liever een libertarische monarch.
  Maar een monarch met communistische ondertoon “kan” veel meer schade toebrengen aan een land dan een democratie, die te inefficient is om op dat niveau roof te verrichten, mits op lange termijn.

  Vergelijk Henry Tudor maar eens met Elisabeth Tudor.
  Vergelijk Edward 1 oF england maar met willem van oranje.
  Of zelfs keizer augustus (octavianus) met Caligula , en hun weer met Marcus Aurelius

  Er zijn te veel variabelen aanwezig omdat het gehalte van vrijheid afhankelijk is aan de subjectieve karaktertrekken van de monarch in kwestie, om te kunnen bepalen of het beter is dan een democratie.

  Daarbij is een democratie ook weer onderheven aan subjectieve zaken in het maken van hun beleid.

  Te zeggen dat de een beter is dan de ander is “ONMOGELIJK”

  Oscar [12] reageerde op deze reactie.

 8. @Oscar [12]:
  Herverdelen of beslag opleggen maakt in praktische zin niets uit.

  – Het is je afgenomen
  – je ziet het niet meer terug

  Dat is de impact, en dat is wat telt.
  Of het nu een Dief in de nacht is, een zwerver me bot fileer mesje in een donkere steek, een koningin o een troon, of een politicus met een zetel.
  Dat is niet relevant.

  Hij kan inderdaad stellen dat de monarchie minder schade aanbracht dan de democratie, maar daarmee is in essentie nog niet bepaald of een monarchie of democratie schadelijker is dan de andere.
  Dat ligt aan de variabelen die ik o.a. probeerde aan te tonen.
  Ken Hoppe verder niet, maar ga even puur op wat je zegt af.

  “” Ik liep in de geschiedenis langs een berg en er kwam een enorme rots van 1000 kilo naar beneden donderen, ik ontweek hem. ik krijg een jaar later knikker tegen mijn hoofd en ik bloeide als een rund, ergo een rotsblok van een ton is minder schadelijk dan een knikker”

  Variabelen, Variabelen, Variabelen, Variabelen.

  Oscar [14] reageerde op deze reactie.

 9. @Hoc Voluerunt [13]:

  Hoppe beschrijft in zijn boek hoe de uitholling van eigendomsrechten, herverdeling van inkomen, totale oorlogen en het proces van decivilisatie hand in hand gaan met democratisering. Is democratie schadelijker dan monarchie? Ja!

  En natuurlijk bestaan er ook huurders van een huis die het huis in een betere staat achter laten, aan de nieuwe bewoners, dan eigenaars van een huis.

  Hoc Voluerunt [15] reageerde op deze reactie.

 10. @Oscar [14]:
  Zal wel aan mij liggen maar wederom variabelen.
  Als je het zo omschrijft dan lijkt mij Hoppe maar een onlogische denker met weinig kennis van geschiedenis.

  -Totale oorlog?
  – 100 jarige oorlog
  – volkeren verhuizing die gepaard ging met oorlogen
  – Engeland de normandiers tegen de anglische legers (battle of hastings)
  – vestiging van het orttomaanse rijk.

  Decivilisatie.
  – Mary Tudor, oftewel bloody mary!!
  – Edward 1 tegen de schotten.
  – (keizer) Trajanus en de daciaance genocide
  – vooral ale moorden uit koninkljike naam m.b.t. geloofsovertuiging door de gehele 15e tot 18e eeuw aan toe.
  – en daarbij natuurlijk de dood op iedereen die niet juicht voor koning en vaderland, en standaard dienstplicht voor iedereen door de gehele geschiedenis.

  *herverdeling van inkomen
  – inderdaad een monarchie herverdeelt het niet, die steelt het gewoon direct.
  – beeldenstorm
  – horigen
  – Landheren aangesteld door de monarchie die de oogst van mensen opeisten
  – enz enz dit lijstje kan 40 pagina’s vullen
  – Wederom trajanus als je keizers bekijkt met het uitmoorden van Dacia om vervolgens goud te innen.

  Uithollen van eigendomsrecht
  – als bovenstaande daar niet al genoeg voorbeelden van zijn
  – Patenten alleen bij gratie van de koning zoals engeland.
  – hier zijn ook weer 1000e voorbeelden van.

  Dus is een monarchie schadelijker dan een democratie?
  NEE!! en JA!!!
  Dat hangt er namelijk vanaf, wie er in een democratie zitten en wie de monarch is.

  Oscar [21] reageerde op deze reactie.

 11. “Zo gebruikt u steevast de term ‘neoliberalen’ als denigrerende verzamelnaam voor de aanhangers van Milton Friedman en Friedrich Hayek.”

  Ach ja, val de enige rationele winnaars van de nobelprijs voor de economie aan. Te ziek voor woorden. Gelukkig is er verandering op komst, de linkse Krugman, winnaar uit 2008, wordt ook goed aangepakt.

  “Een andere aantijging die u maakt is dat Friedman en Hayek verantwoordelijk zouden zijn voor de wandaden van het Chileense regime onder Pinochet, of toch ten minste deze wandaden hebben goedgekeurd.”

  Moet ik hier nog serieus op in gaan? Als de beste man zich daarover uitgelaten heeft is hij elk gevoel voor verhoudingen kwijt.

  “U verwijt het ‘neoliberalisme’ ook van een utopisch denken. U citeert daarvoor Hans Achterhuis..”

  Dit maakt me woedend. Ik heb reeds in een zeer vroeg stadium na het uitbrengen van het leugenboekje van Achterhuis gewaarschuwd voor de impact die dit kan hebben op de Europeaan die totaal onbekend is met het libertarisme (en Rand). Elke keer weer zie ik een schaap zijn woorden citeren. Achterhuis moet z.s.m. een zeer krachtig verbaal tegenwicht uit liberale kringen ontvangen.
  Hoc Voluerunt [17] reageerde op deze reactie.

 12. Verder mijn absolute waardering voor deze sterke brief. LSVH is een voorbeeld voor Jong Libertarisch. Het lijkt mij een goed idee dat de twee groepen elkaar eens ontmoeten, waarbij de rol van JL voornamelijk die van leerling zal zijn !!

 13. @Oscar [4]:

  “Libertariërs hebben niets van doen met het liberalisme..”

  Als ik dit lees moet ik eerst mijn emotie wegdrukken en de focus op de ratio leggen: er wordt tenminste over libertariërs gepraat, dat is de eerste stap. Een Nederlandse politicus die het libertarisme zou verwerpen zou grote winst voor deze beweging zijn.

  -First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win. Mohandas Gandhi.

 14. @Hoc Voluerunt [15]:

  Ideologische oorlogen zijn altijd bloedig geweest (en daar vallen ook de vele ‘godsdienstoorlogen’ en de beeldenstorm onder). Maar oorlogen die louter gingen om een betwist gebied waren niet totaal. De leger van de ene koning leverde slag met het van de andere koning. Beroepssoldaten tegen beroepssoldaten. Dienstplicht kende men nog niet. Maar ik neem aan dat u niet bekend is met oorlogsvoering met legers met huursoldaten?

  En wat betreft decivilisatie. Democratisering heeft ons de Eerste en de Tweede Wereldoorlog gebracht. En tevens een grote infantilisering van de bevolking in de westerse landen. Had je in de 19de eeuw nog heel veel getalenteerde componisten, filosofen en beeldende kunstenaars in Europa, een eeuw later zijn er nauwelijks nog talenten. Echt geld is fiatgeld geworden. Het enorme tempo waarin wetenschappelijke ontdekkingen elkaar op zijn gevolgd tussen het einde van de Napoleontische oorlogen en het begin van WO I is vertraagd, ook al lijkt dat niet zo. De cultuur van het proletariaat is dé cultuur geworden.

  “Dat hangt er namelijk vanaf, wie er in een democratie zitten en wie de monarch is.”

  Ja en nee. Ja, het hangt er vanaf hoe goed of slecht degene die de zaak bestiert is, los van of het een monarch of gekozen leider is. Nee, bij de democratie komt per definitie de grootste demagoog boven drijven. In het geval van een monarchie kan er nog sprake van zijn dat de koning verdwijnt, bijvoorbeeld omdat de familie van de koning er genoeg van heeft, bij een democratie zou men eenvoudigweg wachten, vier jaar later kan er weer een nieuwe demagoog worden gekozen. De praktijk is, en ik heb dat aan de hand van feiten geschetst (reactie no. 10), dat het ambtenarenapparaat, de belastingen en het staatsbudget in percentage van het bruto nationaal product extreem is gestegen in de transitie van monarchie naar democratie.

 15. @Hub Jongen [5]: Ik stuurde hen volgend bericht:

  Llosa himself says he was completely surprised by the award. Llosa long believed that his libertarian sentiments would exclude him from possible winning.

  “I have always known that the only economic system that works is a market economy … Today, the battle that we must join is not against great totalitarian thinkers like Marx, or intelligent social democrats like John Maynard Keynes, but, rather, against stereotypes and caricatures that attempto to introduce doubt and confusion in the democratic camp; hence the multiple offensive launched from various trenches against the monster nicnamed neoliberalism.”

  Llosa himself said in an interview that “I became very enthusiastic with the branch of liberalism which is libertarian, so this is what I am.”

  Llosa’s full essay is included in The Liberal Tide: From Tyranny to Liberty.

  http://freestudents.blogspot.com/

  P.S.

  Gisteren nog had Guy Verhofstadt nog het lef te schrijven: “Eindelijk! Mario Vargas Llosa won gisteren de Nobelprijs Literatuur 2010…Mario Vargas Llosa is niet alleen een begenadigd schrijver maar ook een scherpe waarnemer van de maatschappelijke ontwikkelingen. Daarin staat steeds één punt centraal, namelijk de vrijheid van de mens als het hoogste goed.”

  http://www.liberales.be/figuren/nobelprijs

Comments are closed.