Wat zal de toekomst ons brengen ten aanzien van inflatie? Zullen de prijzen gaan stijgen of gaan dalen? De vraag of de prijzen zullen dalen of stijgen is naar mijn mening niet de juiste vraag. De betere vraag is of de economie zal stabiliseren of zal destabiliseren. En wat zullen de gevolgen zijn voor de gewone man of vrouw. (Dit artikel behandelt bovenstaande begrippen en de gevolgen daarvan. Het is wel een wat langer artikel geworden.)

Inflatie kun je zien als de toename van de geldhoeveelheid of als het stijgen van de prijzen. Kijken naar de toename van de geldhoeveelheid is eenvoudiger en duidelijker. Het stijgen van de prijzen is een gevolg van de toename van de geldhoeveelheid. Het lastige is dat deze toename van de prijzen nauwelijks te meten valt. Je kan wel de kosten van het levensonderhoud meten. Maar het is niet gezegd dat het juist die prijzen zijn die stijgen door de toename van de geldhoeveelheid. Inflatie kan bijvoorbeeld ook leiden tot hogere huizenprijzen of hogere prijzen van aandelen. De laatste tijd lijkt het erop dat het nu juist de grondstoffen zijn de stijgen door de inflatie.

Inflatie ontstaat over het algemeen door een toename van de kredietverlening. In ons huidige systeem komt geld in het systeem door het uitschrijven van leningen. De kredietverlening bepaalt daarmee ook de omvang van de geldhoeveelheid. Denk bijvoorbeeld aan de gewone bankrekening. Als je hier 1000 euro op hebt staan dan heeft de bank een schuld aan jou van 1000 euro. Dat je geld op je bankrekening hebt staan, zegt in ieder geval niet dat de bank 1000 euro voor jou in beheer heeft. De kredietverlening wordt gestimuleerd door lage rentes van centrale banken. Is dat nog niet genoeg dan gaat de centrale bank zelf geld uitlenen om zo de kredietverlening op gang te krijgen. Zij kopen obligaties van bedrijven of overheden en zo lenen zij geld uit aan deze bedrijven of overheden. Dit geld komt uit het niets, dat wil dus zeggen dat er niet iemand is die geld heeft gespaard om deze lening mogelijk te maken. Er wordt dus geld uitgeleend dat niet eerst gespaard is. Ten tijde van een hoogconjunctuur verloopt de groei van de kredietverlening vrij makkelijk. De mensen zijn optimistisch en mensen willen graag geld lenen voor nieuwe uitgaven of investeringen. Tijdens een hoogconjunctuur zie je dan ook vaak prijsstijgingen. Deze prijsstijgingen zijn het gevolg van de extra kredietverlening en de extra vraag die dat oplevert. Door kredietverlening kun je meer uitgeven dan je inkomen. Dat inkomen wordt bepaald door hetgeen je produceert. Door de leningen wordt de koopkracht groter dan de productie en zo ontstaat er een opwaartse druk op de prijzen. In een laagconjunctuur is het stukken lastiger om de kredietverlening op gang te houden. En de centrale bank wil dan juist graag veel kredietverlening want dat betekent een hoge vraag en een bloeiende economie. Althans voor eventjes, want uiteindelijk moet de prijs betaald worden.

Het verschil tussen vraag en inkomen ontstaat door overheidsinterventie op de markt. Normaal gesproken (op een vrije markt) zijn de leningen en de besparingen gelijk aan elkaar. Als er geld wordt uitgeleend dan is dat eerst gespaard door iemand. De markt zoekt het evenwicht door de juiste rentestand. Maar door tussenkomst van de centrale bank is de koppeling tussen vraag en inkomen verdwenen. Op school hebben veel mensen geleerd I=S. Maar dat is in de huidige situatie niet meer het geval. In een systeem met fractionele reserves kan een bank geld uitlenen dat niet eerst gespaard is.

In een situatie met een gouden standaard en volledige reserves spelen inflatie en deflatie een hele andere rol in de economie. Dan is deflatie juist een teken van economische groei. Het ironische is dat Keynesianen juist graag inflatie willen een laagconjunctuur en deflatie (of in ieder geval lagere inflatie) in de hoogconjunctuur. Een gouden standaard met volledig reserve bankieren zou juist dat effect hebben. Maar Keynesianen zijn helaas ook voor het manipuleren van de rentestand en de geldhoeveelheid en daarom zien zij de gouden standaard met volledige reserves niet als alternatief. En zo creëren zij problemen en proberen die dan vervolgens weer op te lossen met allerlei stimuleringsmaatregelen. Zo krijg je een sneeuwbaleffect met als resultaat een lawine van overheidsinterventies. De geschetste situatie in dit artikel moet je dus zien in de huidige situatie met centrale banken en fractioneel reservebankieren.

Ten tijde van een laagconjunctuur is er een groot risico op deflatie in een systeem met fractioneel reservebankieren. Deflatie wil dus zeggen dat de geldhoeveelheid afneemt. Mensen worden voorzichtiger en gaan meer sparen en minder lenen. Bedrijven zien minder mogelijkheden voor investeringen en dus is er ook daar minder vraag naar leningen. Een andere oorzaak kan zijn dat bedrijven failliet gaan en dat deze kredieten dus verdwijnen. De geldhoeveelheid kan daardoor afnemen of ze gaat minder snel groeien. De neiging is in de laagconjunctuur daardoor om juist minder uit te geven dan het inkomen. Zowel de investeringen als de consumptie dalen. Dat betekent een lage vraag ten opzichte van de productie en dat zorgt voor lagere prijzen. De uitleg van de nadelen van deflatie houden vaak verband met het aanhouden van spaargeld omdat geld meer waard wordt. Dit is echter weer een omkering van oorzaak en gevolg. Deflatie zal over het algemeen gepaard gaan met een lage rente. De reële rente die je krijgt in een situatie met deflatie hoeft dus helemaal niet hoger te zijn. Er is dus helemaal geen reden om vanwege de prijsdalingen meer te sparen. Eerder is het omgekeerde aan de hand. Doordat mensen gaan sparen in een fractioneel reservesysteem daalt de geldhoeveelheid en daardoor dalen de prijzen. Dit sparen kan ook in de vorm van het aflossen van leningen, voor economen komt dit op hetzelfde neer. Het gaat erom dat de bestedingen minder zijn dan de prijs van de totale productie. Omdat het even duurt voordat de prijzen zich aanpassen is er even te weinig koopkracht om de productie op te kopen. De prijsdalingen zijn dus een gezonde reactie op de ontstane situatie. Door de lagere prijzen wordt de prijs van de totale productie weer gelijk aan de bestedingen. Dan wordt alles weer verkocht en kan iedereen weer aan het werk.

Deze situatie zou je ook zien als de economie nu de kans zou krijgen om zich op een normale manier te herstellen. Als de centrale bank zou stoppen met actief te interveniëren zou de rente oplopen. Daardoor zou de geldhoeveelheid afnemen. Er zouden faillissementen zijn en banken zouden een tijd lang voorzichtig zijn met uitlenen en zo zouden zij weer meer reserves opbouwen. Door de faillissementen verdwijnen de rotte appels uit de economie en kan het herstel weer inzetten. Verder zal dit aanpassingsproces zich uiten in veranderingen in de prijzen. Deze zaken hebben even tijd nodig en zal gepaard gaan met achteruitgang van koopkracht en werkloosheid. Dit is ook de reden waarom geen enkele politicus deze bittere pil wil slikken. Hoewel het hard nodig is om deze correctie door te maken. Maak je schoon schip dan kan de economie over enkele jaren weer gezond zijn. Maar ik vrees dat dat niet gaat gebeuren en daarom vrees ik voor mijn pensioen.

De andere mogelijkheid is dat er hyperinflatie ontstaat. Men denkt vaak dat hyperinflatie een wat ergere vorm van inflatie is, maar hyperinflatie is een geval apart. Hyperinflatie ontstaat doordat de bevolking het vertrouwen in de munt verliest. Dat kan veroorzaakt worden door een toename van de geldhoeveelheid maar dat hoeft niet. Inflatie is een toename van de geldhoeveelheid en hyperinflatie is verlies van vertrouwen in de munt en deze twee zijn dus duidelijk verschillend van elkaar. Men verliest bij hyperinflatie het vertrouwen in de munt en men zal dus overstappen op een alternatief. Dat kan goud zijn of een andere valuta zoals de dollar. Het is ook mogelijk dat men overstapt op ruilhandel, maar dat leidt echt tot nog verder ineenstorting van de economie. Men wil dus ruilen met goud, andere valuta of goederen, maar de eigen munt wil men niet meer aannemen in de winkel. Dat kun je proberen te compenseren door meer van die munt aan te bieden voor hetzelfde. Gerekend in de eigen valuta leidt dit tot belachelijke prijsstijgingen. Maar eigenlijk zeggen deze prijsstijgingen niets meer omdat de munt praktisch gezien waardeloos is geworden en men alternatieven gebruikt.

De overheid zal dus aansturen op een combinatie van overheidsstimulering en ruim monetair beleid. De overheid zal dus meer geld lenen om investeringen te doen en ze zullen de rente verlagen. Dit kan afhankelijke van de omstandigheden leiden tot zowel deflatie, inflatie als ook hyperinflatie, maar niet tot stabiliteit.  De deflatie kan ontstaan doordat je terecht komt in een Japans scenario. De bevolking blijft maar sparen en ook de banken blijven terughoudend met het uitlenen van geld. Er wordt te weinig geconsumeerd en ook te weinig geïnvesteerd. De economie blijft maar aanmodderen omdat bedrijven overeind gehouden worden die eigenlijk zouden moeten verdwijnen. Dan moet je denken aan de zogenaamde zombiebanken in Japan die eigenlijk failliet zijn maar op de been blijven door de enorme hoeveelheid stimulus die de overheid in de financiële sector blijft pompen. Kijken we naar Japan dan zie we een zeer lange periode van zeer matige economische groei of zelfs krimp. En daarmee is de ellende nog niet ten einde. Want inmiddels heeft al dit gestimuleer ervoor gezorgd dat de overheidsschuld in Japan naar de 200% van het nationaal inkomen gaat. En dit heeft geen resultaat opgeleverd. De volgende generatie, die toch al kleiner is door de vergrijzing, zit daardoor met een enorme kater.

Wat zullen nu de gevolgen zijn voor de gewone man als deze scenario’s zich voordoen? De belangrijkste factoren zijn dan het pensioen en het eigen huis. En wellicht zijn er mensen die zich proberen in te dekken door te beleggen in goud. In een situatie van deflatie zoals Japan zou je denken dat je pensioen veilig is omdat je vermogen meer waard wordt door de deflatie. Maar deze deflatie gaat gepaard met zeer lage rentes en lage rendementen op investeringen. Dat betekent dat het rendement op je gespaarde vermogen dus ook laag is. Dat is nadelig als je vermogen op wil bouwen voor je oude dag. Ontstaat er hyperinflatie dan ben je uiteraard hele pensioen kwijt. Het is dan in één klap waardeloos geworden.

Als je een eigen huis hebt dan is deflatie ook niet positief. De waarde van je huis daalt en de waarde van de hypotheek blijft gelijk. Als de deflatie echt doorzet dan zal ook je salaris dalen en dat zal het lastiger maken om je hypotheek af te betalen. Gaan we uit van een Japans scenario dan gaat het zeker niet best met de economie en is het risico op werkloosheid ook groter en dat kan ook een afbreukrisico zijn voor het afbetalen van de hypotheek. Nu zul je misschien denken dat je in een situatie van hyperinflatie je huis miljarden waard zal worden. Dat is ook zo, maar daar heb je weinig aan, want al die miljarden zijn betekenisloos. Wel is het goed dat je een vaste waarde hebt waar je op terug kunt vallen. De chaos van de hyperinflatie kan echter gepaard gaan met de nodige politieke onrust. En dan het is maar de vraag of je je huis kunt behouden. Je weet uiteraard maar nooit wat de politici doen in een dergelijke situatie.

Nu zul je zeggen dat goud toch een goede belegging is in deze onzekere tijden. En goud kan inderdaad de gevolgen van hyperinflatie verzachten. Alle echte waarden zoals grondstoffen, edelmetalen en voedsel bieden meer zekerheid in deze tijden dan valuta. Maar het is geen wondermiddel. In een situatie van deflatie is het onzeker welke prijzen het snelst dalen. Goud is in Japan redelijk buiten schot gebleven. Goud is uitgedrukt in de Yen ook flink in waarde gestegen. Goud geeft nog het meeste opbrengst in een situatie van een gematigde inflatie die niet overslaat in hyperinflatie. Dan denk ik aan een inflatie tussen de vijf en vijftien procent. Hyperinflatie is dermate verstrekkend dat je goudvoorraad maar een kleine troost zal zijn. Goud voorkomt erger als het echt heel slecht wordt, hyperinflatie levert zoveel schade op dat goud dat nooit allemaal zal kunnen compenseren. Goud kan er voor zorgen dat je een deel van je vermogen kunt behouden.Het kan de overige schade die je oploopt enigszins compenseren. Maar goud is geen wondermiddel dat ervoor zal zorgen dat je wel alle zekerheden hebt over de toekomst. En aan zekerheid is heel veel behoefte nu de stabiliteit op financiële markten ver te zoeken is.

We kunnen een Japans scenario krijgen of een Zimbabwaanse situatie of misschien wordt het weer iets heel nieuws. In alle gevallen zullen de gevolgen zeer nadelig uitpakken voor de gewone burger als de overheid door blijft gaan om het financiële systeem te manipuleren. Zowel het eigen huis als het pensioen staan onder druk. Dit zijn toch de belangrijkste zekerheden voor de burgers. En deze zekerheden zullen naar mijn mening verdwijnen. Er is geen plek meer om je geld op een zekere manier kwijt te kunnen. Financiële markten worden gebruikt om zekerheden af te dekken en in te spelen op de toekomst. Je kan je verzekeren tegen werkloosheid of brand en je kan sparen voor je pensioen. Valt de financiële markt weg dan zijn al deze zekerheden ook verdwenen. Er is dan geen geld meer voor je oude dag of voor arbeidsongeschiktheid. Je zal het moeten doen met het inkomen dat je nu hebt. Financiële markten zijn een hele waardevolle aanwinst om de welvaart te kunnen vergroten. Zonder is het leven veel zwaarder en onzekerder.

De overheidsinterventies en met name het ruime monetaire beleid veroorzaken veel ellende, maar de meeste schade is nog niet aan de oppervlakte gekomen. Het is niet goed te voorspellen hoe het precies zal verlopen in de toekomst. Het is wel duidelijk dat nu de recessie uit laten woeden minder schade zal doen dan het steeds maar vooruitschuiven van de problemen. Even een paar jaar op de blaren zitten is echt veel minder pijnlijk dan een echte destabilisering van de financiële markten. Waarschijnlijk zal de overheid doorgaan met stimuleren, want politici kijken maar een paar jaar verder. En eerlijk gezegd degene die op hun stemmen ook. Want ik denk dat een verstandige politicus die de rente op laat lopen niet herkozen zal worden. Zekerheden worden steeds minder door dit beleid. Een leven zonder goed functionerende financiële markten is echt geen pretje. Over een jaar of vijfentwintig zou ik wel met pensioen willen, maar ik vraag mij af hoe ik hiervoor moet sparen.

www.devrijeeconomie.nl

42 REACTIES

 1. Ook rente in dit geldsysteem is een belangrijke factor voor inflatie. Rente is namelijk ook geld dat niet bestaat, maar wel moet worden betaald.

  Het zou plezierig zijn voor zeer veel mensen, als we inzien hoe dat dit geldsysteem ons niet dient (behalve een paar) en van hieruit een systeem neerzetten zonder fractionele reserve en rente. Met juiste instelling en intenties is dat prima te doen. Grote kans dat armoede dan niet meer zal bestaan, maar je nog steeds rijk kan/mag worden hoor :-), maar dan gaat je rijkdom niet meer ten koste van…. Ja, dat zou best leuk zijn denk ik.

  HJ [2] reageerde op deze reactie.
  Indi [6] reageerde op deze reactie.

 2. @Jandle [1]: De gedachte dat rente, inflatie, geldhoeveelheid en wisselkoers beleidsinstrumenten zijn voor het economische beleid dient te worden bestreden. Dat, en het principe dat de overheid meent de markt te moeten beinvloeden en tot een hogere economische groei dient te stimuleren dan door de markt als gezond wordt beschouwd, is de bron van veel kwaad.

  De internationale component van wisselkoersen speelt ook mee, evenals de mogelijkheid inflatie te importeren. We zien dat veel landen door interventies en manipulatie hun valutakoers laag proberen te houden. Dit kan gevolgen hebben voor de inflatie.

  De geldhoeveelheid is deels bepalend, maar ook de omloopsnelheid. Een van de redenen dat stimuleringen nu niet het gewenste effect hebben is dat men het extra geld niet uitgeeft. De klap kan dus bij de volgende groeiperiode komen, waarin de inflatie enorm kan doorzetten.

  Het is lastig te voorspellen wat gebeuren gaat. De VS zitten in een periode van grote stagnatie waarin de afgelopen 30 jaar vele werkenden hun inkomen hebben zien worden uitgehold. Japan zit ook al een paar decennia op de nullijn.

  We zijn echter verslaafd aan overheidsoplossingen en dat stemt niet vrolijk, want ook al ziet een verslaafde het licht, dan nog wil dat niet zeggen dat hij de volgende dag clean is. We hebben hier het licht nog niet gezien, dus er zal nog veel schade worden aangericht.

 3. Oke, dus als ik het goed begrijp, zijn mensen met een fikse lening of hypotheek bij hoge (10 tot 15%)inflatie of hyperinflatie de gelukkigen.
  De lonen zullen ook stijgen, en de banken zitten dan met verstrekte gelden die niets meer waard zijn na enkele jaren?

  Dan is het gros van de burgers toch winnaar?
  In Amerika heeft iedereen te veel geleend. en nu gaat de dollar devalueren omdat er ieder half jaar 600 miljard extra geld de economie wordt ingepompt..

  Hier in Europa gaat het precies anders om. Bezuinigen, bezuinigen, je moet spaarzaam leven etc.
  Wat is nu de wijsheid?

 4. @Marcel

  Ik begrijp je zorgen. Het is heel lastig om te bepalen wat je moet doen om de toekomst van jezelf en je naasten het beste veilig te stellen. Mijn advies: probeer zo onafhankelijk mogelijk te leven van het systeem en van Nederland. Misschien, ook al is het 1 van je passies, moet je overwegen te stoppen met het leraarschap zoals je het nu bedrijft, om iets te vinden waar je sneller rijk van wordt, zodat je systeem-onafhankelijker kan worden. Als leraar zit je ook nog eens vast aan allerlei verplichte, onbetrouwbare pensioensregelingen = afhankelijkheid. Denk na over andere landen, andere bronnen, andere talenten van je.

  Marcel Meijer [10] reageerde op deze reactie.

 5. @Jandle [1]:

  —-
  Ook rente in dit geldsysteem is een belangrijke factor voor inflatie. Rente is namelijk ook geld dat niet bestaat, maar wel moet worden betaald.
  —-
  Volgens mij heb je het niet goed begrepen.
  Een lening is een vrijwillige transactie voor beide partijen.
  Aan de ene kant van de balans staat: geld, hier en nu.
  Aan de andere kant staat: “de belofte om dit geld terug te betalen”.
  Hiertussen zit duidelijk een tijdsverschil en een risico-verschil. De eigenaar van het geld staat het gebruik ervan tijdelijk af aan de lener.

  Het is logisch dat hiervoor een vergoeding wordt gevraagd. Waarom zou hij het anders doen? Het is zijn eigendom.

 6. Dus de inflatie lost de schuld wel af.
  China is de grootste schuldeiser.
  Amerika de grootste schuldenaar.
  Huub, Huub barbatruc

  Rente

  Door rente kan de schuld hoger worden, dan er geld
  in omloop is.
  Dan klopt er toch iets niet met rente.
  Rente maakt het systeem instabiel.
  Zacharias [8] reageerde op deze reactie.

 7. @Romee [7]:

  Ik word zo moe van die anti-rente onzin op Vrijspreker.

  1) als 2 mensen vrijwillig overeenkomen dat de 1 de ander rente in rekening brengt, dan dien je die overeenkomst te accepteren. Het is ook logisch vanuit het perspectief dat iemand een geldeenheid nu meer waardeert dan in de toekomst. In de toekomst kunnen we immers dood zijn. Ook is er het risico op wanbetaling dat kan worden afgedekt.

  2) en dan de stelling dat rente terminaal zou zijn voor het systeem. Dit wordt altijd als volgt gepresenteerd. Stel dat al het geld (door 1 persoon) is uitgeleend, waar moet dan de rente vandaan komen? Het is een onzinnige aanname om te stellen dat al het geld is uitgeleend. In een 100%-reserve systeem zij er altijd niet uitgeleende kasreserves. Leningen en rente worden verder gewoon terugbetaald met geld dat uit een andere plek wordt onttrokken. Niets terminaals aan.

  En stel dat we inderdaad 1 persoon zouden hebben die aan de hele wereld al het beschikbare (gedekte) geld zou hebben uitgeleend. En vervolgens moet de hoofdsom worden terugbetaald met rente. Dan is dat geld voor de rente er inderdaad niet. Maar dat had hij van te voren kunnen bedenken… En als hij dat inderdaad had gedaan, had hij toegestaan dat de rente ook op een andere wijze betaald had kunnen worden. Bijvoorbeeld via andersoortig geld.

  Romee [24] reageerde op deze reactie.

 8. In een situatie met een gouden standaard en volledige reserves spelen inflatie en deflatie een hele andere rol in de economie. Dan is deflatie juist een teken van economische groei.

  Bij een goudstandaard heb je toch geen deflatie? De hoeveelheid goud neemt elk jaar met een paar procent toe en aangezien goud=geld, neemt de hoeveelheid geld ook met een paar procent per jaar toe. Dat betekent dat je geen afname kunt hebben van de geldhoeveelheid zoals bij schuldgeld, waarbij aflossing van schulden tot geldvernietiging leidt.

  Er wordt te weinig geconsumeerd en ook te weinig geïnvesteerd. De economie blijft maar aanmodderen omdat bedrijven overeind gehouden worden die eigenlijk zouden moeten verdwijnen. Dan moet je denken aan de zogenaamde zombiebanken in Japan

  Te weinig geinvesteerd volgens wie? Japan vergrijst en zonder nieuwe generatie lijkt het me logisch dat je niet investeert, dus weinig investeren=juist volgens de investeerders, ze begonnen niet te investeren in kinderen.

  Ik ben het met je eens dat het moeilijk navigeren wordt in de toekomst, maar als je het beter doet dan de mensen om je heen, dat je er goed uit kunt komen. Als je deflatie/inflatie correct zou kunnen voorspellen, zou je een fortuin kunnen maken. Waarschijnlijk heb je het meeste kans hebt als je alternatieven openhoudt in andere belastingboerderijnen. Dough Casey raadt aan om je paspoort van 1 land te hebben, je bedrijf in een ander, je geld in een 3e en te wonen in een 4e land. Dit vraagt nogal wat organiseren, maar ik houd het toch in mijn achterhoofd.

  HJ [12] reageerde op deze reactie.
  Oscar [14] reageerde op deze reactie.

 9. @Zacharias [5]: Dat is zeker een goed advies. Afhankelijkheid van het systeem is zeker een risico op het moment. Ik zou ook iedereen aanraden om zo onafhankelijk mogelijk van het systeem te opereren. Reken er niet op dat de overheid voor je zorgt. Reken niet op pensioen of ww-uitkering. Of als je zoals ik op je salaris als je je loon ontvangt van de overheid.

 10. @Allen Laten we het on-topic houden en dus over geldontwaarding en de rentediscussie laten liggen. Deze discussie over rente is op vrijspreker meerdere malen gevoerd en hierbij het verzoek om niet elke gelegenheid te kapen om het over rente te hebben.

 11. @pcrs [9]:

  Bij een goudstandaard heb je toch geen deflatie? De hoeveelheid goud neemt elk jaar met een paar procent toe en aangezien goud=geld, neemt de hoeveelheid geld ook met een paar procent per jaar toe.

  Bedoeld wordt hier volgens mij dat de prijzen zullen dalen. Zie je bij bijvoorbeeld electronica. Bij een min of meer gelijkblijvende geldhoeveelheid in een gouden standaard sitautie zouden de prijzen van dit soort producten nog sterker dalen dan nu het geval is.

  Een van de grotere leugens van deze tijd is volgens mij dat de toename van de geldhoeveelheid gelijk aan, of groter dan de economische groei dient te zijn. Daardoor lijkt het velen intuitief zo dat deflatie een situatie is die slecht uitpakt voor de economie.

  Prijsdalingen door efficienter produceren en door technologische vernieuwingen moeten volgens mij niet door een overheid door groei van de geldhoeveelheid teniet worden gedaan. Want hiermee eigent de overheid en de financiele sector zich een deel van de ondernemerswinst op. De keten van vooruitgang wordt hier keer op keer doorbroken. Waar in een tijdperk van een industriele revolutie de ene vernieuwing de andere uitlokte, en er een zelfversterkend effect was aan de economische vooruitgang, wordt deze keten thans keer op keer doorbroken door de overheid ism de financiele sector. De hoeveelheid middelen voor vooruitgang neemt hierdoor af, de knappe koppen kunnen meer verdienen met financiele producten, waardoor nog minder middelen beschikbaar komen voor vooruitgang. Het vliegwiel gaat niet draaien door het misverstand dat er inflatie hoort te zijn. Het komt tot stilstand door continue aderlatingen genaamd geldgroei. Gevolg is de grote stagnatie in de VS en Japan.

  pcrs [13] reageerde op deze reactie.

 12. @HJ [12]:
  Dat is altijd een verwarring (krimp geldhoeveelheid of daling prijzen)
  Het lijkt me idd dat als een groep mensen via gelddrukken de produktiviteitstoename steelt die voortkomt uit slimme investeringen, dat je dan logischerwijs kunt verwachten dat het aantal investeringen afneemt en de produktiviteitsgroei ook en daarmee de welvaartsgroei.

  Fluminis [30] reageerde op deze reactie.

 13. @pcrs [9]:

  “Bij een goudstandaard heb je toch geen deflatie? De hoeveelheid goud neemt elk jaar met een paar procent toe en aangezien goud=geld, neemt de hoeveelheid geld ook met een paar procent per jaar toe.”

  Maar de economie groeit ook. Bij economische groei, die niet al te groot hoeft te zijn, is er bij een goudstandaard sprake van voortdurende deflatie. Die deflatie is geen probleem. Ook het gelijk blijven van de geldhoeveelheid is geen probleem.

  pcrs [20] reageerde op deze reactie.

 14. Begrijp niet waarom men überhaupt nog vergelijkingen maakt met de goudstandaard. Goudstandaard bestaat al een tijdje niet meer, dus redelijk nutteloos.
  Het huidige financiële systeem zal toch echt volgens z’n eigen regels de problemen moeten oplossen. En dat betekent o.a. dat de staatsschuld helemaal niet afgelost wordt, daar zijn we niet toe in staat en is ook nooit de bedoeling geweest van dit systeem.
  Het doel van de schulden is de rente. Dat is het pensioen van de nederlandse burger.
  En daar zit dus ook het knelpunt, bij de banken dus.
  Die creëeren geld uit het niets, leveren geen enkele prestatie en als klap op de vuurpijl moet ook de rente nog eens laag gehouden worden omdat anders de banken niet overleven.
  De banken zijn het volk aan het onteigenen, economen noemen dit privatisering, anderen diefstal.

  Oscar [17] reageerde op deze reactie.

 15. En betreffende inflatie of deflatie, ik ga voorlopig voor de deflatie, deflatie kan een overheid nl helemaal niets aan doen, daarom krijgen ze dat woord ook niet uit de strot, ze staan volkomen machteloos.
  Het is de consument die dat bepaald en niet de overheid.

 16. @floor [15]:

  Goudstandaard kan zowel verwijzen naar de klassieke goudstandaard (1814-1914) als naar goud als geld in een vrije economische orde. Het betreft hier geen anachronisme, maar het geld dat de afgelopen 50 eeuwen in vrijwel alle beschavingen en culturen op waarde geschat werd. Goud is niet achterhaald.

  “De banken zijn het volk aan het onteigenen, economen noemen dit privatisering, anderen diefstal.”

  Ik weet niet van welke economen u zoal kennis neemt, maar het zijn vast geen economen van de Oostenrijkse School.

  “En betreffende inflatie of deflatie, ik ga voorlopig voor de deflatie, deflatie kan een overheid nl helemaal niets aan doen, daarom krijgen ze dat woord ook niet uit de strot, ze staan volkomen machteloos.”

  Overheden kunnen deflatie veroorzaken door de geldhoeveelheid te laten inkrimpen. De reden dat zij dit niet doen is de zeer hoge staatsschuld.

 17. Nee natuurlijk zijn het geen economen van de oostenrijkse school, het huidige economische systeem is daar toch ook niet op geschoeid?

  Een overheid kan geen deflatie veroorzaken, zijn ze trouwens als de dood voor. Deflatie wordt veroorzaakt door het volk en daar heeft een overheid geen enkel vat op.
  Je hebt het waarschijnlijk over het afvlakken van de inflatie.

  En wat de goudstandaard betreft, we hebben, tenminste ik wel, het hier over het heden. Niet over “what could be or should have been.”

  Oscar [19] reageerde op deze reactie.

 18. @floor [18]:

  “Een overheid kan geen deflatie veroorzaken, zijn ze trouwens als de dood voor.”

  Een overheid die een monopolie geclaimed heeft op de gelduitgifte is de enige die het geld kan drukken. Als men de macht heeft geld te drukken dan heeft men ook de macht om de geldstapel te laten slinken. Ook ten tijde van economische groei. Kortom: een overheid kan deflatie veroorzaken. Dat ze het niet zullen doen en dat zij als de dood zijn voor deflatie is een ander verhaal.

  “Deflatie wordt veroorzaakt door het volk en daar heeft een overheid geen enkel vat op.
  Je hebt het waarschijnlijk over het afvlakken van de inflatie.”

  Nee, ik heb het over deflatie. Monopolisten op de gelduitgifte kunnen inflatie en deflatie veroorzaken.

  “En wat de goudstandaard betreft, we hebben, tenminste ik wel, het hier over het heden.”

  Ik ben een idealist. 🙂

 19. @pcrs [20]:

  “Dat de prijzen omlaag gaan noem ik dan gewoon productiviteitsverbetering.”

  Ja, wat we bijvoorbeeld hebben gezien met de computers de afgelopen 30 jaar. Computers werden voortdurend beter en goedkoper. Men kan stellen dat er in de computerbranche voortdurende deflatie heeft plaatsgevonden. En dat heeft mensen er niet van weerhouden om steeds weer een nieuwe computer aan te schaffen. Ik vind het nuttig hierop te wijzen als in een discussie iemand beweert dat deflatie slecht voor de economie zou zijn omdat iedereen het geld in de zak zou houden in afwachting van het nóg goedkoper worden van goederen en diensten.

  Daarbij is het ook nog eens onwenselijk om een economie aan te jagen. Het doen van aankopen die men niet zou hebben gedaan wanneer er geen sprake zou zijn geweest van een voortschrijdende inflatie houdt altijd een vorm van verspilling en onvrijheid in. Men schaft producten aan omdat het alternatief, sterke vermindering van de waarde van het geld, ongunstiger is en niet omdat men deze producten ook echt nodig heeft. Wat de Keynesianen niet lijken te willen begrijpen is dat geld dat niet direct wordt uitgegeven nuttig is; het is zelfs van essentieel belang voor een complexe beschaving dat er kapitaal geaccumuleerd wordt. Maar ja, als burgers kapitaal accumuleren dan houdt dat tevens de decentralisatie van macht in, onafhankelijke burgers, en dat is natuurlijk iets wat de overheden en hun corporatistische compagnons erg onwenselijk vinden.

  pcrs [27] reageerde op deze reactie.

 20. ** doordenkertje** 1e prijs 1 miljoen euro
  Van wie leent de overheid geld ? en aan wie betaalt de overheid rente ?

  Jhon

 21. Voor de korte termijn hou ik het op deflatie. De redenen:

  1. In de USA hebben banken en de overheid ingegrepen in de aflossing van hypotheken. Normaal wordt iemand die 90 dagen niet betaald uit zijn huis gezet. Door truuks (voor het aflopen van die 90 dagen de hypotheekvorm over te sluiten) hebben mensen twee jaar in hun huis kunnen leven, zonder te betalen. Dat uitstel kan natuurlijk niet eeuwig doorgaan. Zodra puntje bij paaltje komt, zullen particulieren failliet gaan en leiden banken verlies op hun hypotheken, wat deflatie betekent.

  2. China leeft in een vastgoedbubbel. Die bubbel houdt in dat mensen vastgoed niet meer kunnen betalen. Dat is dan ook meteen het kantelpunt, waarbij het Chinese wonder wel eens in elkaar kan storten. Dat betekent meteen dat de Chinezen dus ook minder geld aan de USA kunnen uitlenen. Kortom, deflatie.

  3. De Europese tijdbommen PIIGS staan er slechter voor dan we in de krant lezen. Voor Griekenland is geld lenen weer ongelooflijk duur. Ierland scheerde recent nog langs een nieuwe crisis. De creditrating van Portugal is omlaag bijgesteld. Zolang het kan, zullen overheden er alles aan doen om de PIIGS te redden, maar patience is running out (bij vooral de Duitsers). Ik zie het nog wel gebeuren dat zowel landen als lagere overheden zullen “defaulten”, hun schulden niet zullen terugbetalen, waardoor allerlei banken (als ING) on grote problemen komen, maar ook de Euro.

  4. Global currency wars. Ieder land wil een zwakke munt, om zo zichzelf uit de economische crisis te exporteren. Iedere land/regio wil exporteren, maar er is niemand die wil kopen. Die trade wars zouden er wel eens voor kunnen zorgen dat de economische activiteit in het algemeen terugloopt, wat natuurlijk een negatief spiraal van minder uitgaven, minder werk etc. kan veroorzaken. Met mindere economische activiteit zullen eerder gedane investeringen op krediet (huis, bedrijfsuitbreiding) zich niet terugverdienen, wat natuurlijk in een nieuwe krediet crisis kan veroorzaken, ofwel, deflatie.

 22. @Zacharias [8]:

  Je schtrijft:
  “Leningen en rente worden verder gewoon terugbetaald met geld dat uit een andere plek wordt onttrokken. Niets terminaals aan. ”

  Dit is nog maar afwachten, dat Amerika dit gaat of kan doen.
  Ze kunnen de schuld ook minder laten voorstellen door bewust inflatie te maken.
  Als men de rente niet meer kan betalen, drukken ze geld bij en zorgen hiermee voor inflatie.

  Hier zal China niet zo blij mee zijn.
  Rente kan veel ellende veroorzaken.

  Rente maakt ons systeem nodeloos en bewust ingewikkeld en is een gemakkelijk manier om produkten ondoorzichtig te maken en hier wordt gretig in korte termijn denken (mis)gebruikt van gemaakt.

  Voor veel dingen kan toch gewoon gespaard worden?
  Lekker simopel, als je het geld niet hebt kun je het gewoon niet kopen.
  Iedereen leert vanzelf wel een buffer op te bouwen.

  Rente is aan de ene kant een sociaal produkt.

  Je kan dingen kopen die je eigelijk niet kan betalen,
  door een lening met rente kan dit wel.
  De bankiers weten dat wel, maar gaan voor de korte termijnwinst en bonus.

  Aan de andere kant is het een asociaal produkt.
  Je geeft leningen waarvan je weet dat bij een verandering in priveleven of in de maatschappij de personen of bedrijven compleet onderuit gaan.

  Het zou anders zijn als de bankier ook eigenaar zou zijn van de bank.
  Vroeg of laat kreeg hij het probleem op zijn eigen bord.
  Als dit zou was, zouden heel veel risicovolle leningen niet verstrekt zijn.

  Nu is dit wel het geval.
  De huidige bankier is maar heel kort verantwoordelijk en probeert in die korte tijd zoveel mogelijk leningen af te sluiten voor zijn bonussen.

  Als het problemen gaat geven (wat hij wel weet)
  ,is hij allang niet meer werkzaam bij die bank.

  Dit komt door het huidige manager-cultuur.

  Zonder rente zou de maatschappij een stuk eerlijker en eenvoudiger zijn.
  De welvaart hoeft hier niet onder te lijden.

  Rente geeft landen welvaart die zie eigenlijk al niet meer hebben op dat huidige niveau.
  Men profiteert hier nog wel van en kan door rente en bijbehorende lening een groot probleem verschuiven naar een generatie die onschuldig is aan het probleem.

  Is dit eerlijk of moreel verantwoordelijk?

  Zonder rente was dit niet mogelijk.
  Zonder rente waren er geen leningen en moest/moet je wel het probleem direct oplossen.
  Je kan het niet even uitstellen door een lening te verhogen bij een bonusgeile bankier.

  Als je moe wordt van rente, dat kun je er overheen lezen.
  Vele items op dit forum hebben indirect met rente te maken.

  (politiek, dnb, geld, banken, bedrijven, crisis, goud, werk, etc)

  Zacharias [25] reageerde op deze reactie.

 23. @Romee [24]:

  Ik heb het in mijn post over een wereld met gedekt (commodity) geld, niet over het huidige, zieke systeem. In een vrije markt zou rente geen probleem zijn. Kortom, mijn tweede punt heb je niet weerlegd.

  Verder ga je ook niet op mijn eerste punt (moraliteit, vrijheid) in. Je schetst enkel een beeld van de huidige, zieke financiële markt. Daarin verschillen we niet van mening. Ook ik zie dat bankiers niet gestraft worden voor slechte leningen. En dit komt onder meer door de protectie van centrale banken. Dientengevolge dienen die afgeschaft te worden.

 24. @Oscar [21]: Ik denk dat die Keynsianen niet te overtuigen zijn van sommige zaken, omdat hun belangen liggen bij het kunnen intervenieeren in de economie door hun werkgevers.

 25. @pcrs [20]:
  Als de overheid zich niet meer zou bemoeien met geld, dan zou goud weer geld zijn. Als de prijs van computers daalt in een dergelijke wereld, dan noem je dat: een dalende prijs. Er kunnen verschillende oorzaken voor zijn, zoals bijvoorbeeld jouw productiviteitsverbetering (deze term klinkt echter erg Keynesiaans, net als verbeteringsproductiviteit), maar “dalende prijs” is volgens mij dus de term.

  Overigens is mijn mening dat deflatie niet zal komen, omdat de grootste schuldenaar tevens de eigenaar is van de enige geldpers.

  De staat kan morgen iedereen 1 miljoen euro schenken, en exit deflatie. Wel even droogblazen voordat je dat biljet aanpakt.

 26. Ik kwam vandaag een toepasselijk stukje tegen.
  Sorry voor de mensen die geen Engels beheersen. Gooi maar even door de vertaalmachine!

  >Watching Fed Counterfeiters Print Money in the Magic Kingdom
  By Bill Bonner

  11/08/10 Baltimore, Maryland – Do you believe like I believe,
  Do you believe in magic

  – The Lovin’ Spoonful

  Whew! What fun we had last week! It’s the Magic Kingdom for sure.

  The Fed pulled a white rabbit out of its hat on Wednesday – a $600 billion mad hare. Stocks soared on Thursday. Commodities soared. Everything soared. Except the dollar. People dropped the buck.

  Then, on Friday there wasn’t much follow through. The Dow rose only a few points. Gold continued going up – $14.

  What’s ahead for this week? Heck, anything could happen. This is the Magic Kingdom.

  What do we mean? Of course, counterfeiting is against the law.

  The counterfeiter creates money that looks just like the real stuff, but it has no gold or other backing behind it.

  The Fed creates money that looks just like the real stuff. It has no gold or other backing behind it either.

  What’s the difference? You go to jail for counterfeiting. But by some magic, it’s okay when the Fed does it.

  We have a suggestion. The Fed could save some money by giving up its monopoly on counterfeiting. Allow the private sector to create new money. There are probably plenty of people in jail today who could make useful contributions to our economy. These guys know how to print money. Let them out! They would create money – lots of it. At no cost to the taxpayer.

  But wait, the feds want to control the counterfeiting process. They don’t want too much or too little. But just the right amount of new money.

  How much is the right amount? Who knows? Between now and June ’11, the Fed will add another $600 billion to the $1.7 trillion it already put into the system. Is that enough?

  Darned if we know.

  We got a message from debt-tracker prof. Laurence Kotlikoff at Boston University. He told us that the money supply would be multiplied 4 times since 2007. Is that enough?

  The whole thing would boggle our mind. But our mind was already boggled by the Fed’s last trick.

  The Fed increased the world’s wealth by $1.7 trillion last year. That’s a lot of money. What did it mean? Presto, the world was richer. Right? If the world wasn’t richer, the extra money was a hoax, a fraud, and a scam, right?

  But if it really did create $1.7 trillion worth of money…representing real wealth…well, it was…like magic!

  We live in the Magic Kingdom. What a wonderful place to live in. We have a leader who is almost magical himself – Barack Obama. And we have a Congress that is expert at creating smoke and mirrors.

  And the public? A bunch of yokels and rubes who will believe anything.

  We can’t wait to see what happens today. Anything is possible!

  Bill Bonner
  for The Daily Reckoning

 27. @pcrs [20]: Ook bij de goudstandaard kan deflatie ontstaan als de omloopsnelheid van het geld afneemt. Nu zal dit maar zeer kort van duur zijn daar de rentestanden omlaag gaan en lenen voor investeren direct weer aantrekkelijk wordt.
  Maar inderdaad is een verbetering in het productieproces (goedkoepre producten) geen deflatie ook al is een effect ervan, geodkopere prijzen, hetzelfde als deflatie.
  @pcrs [13]: In de discussie moeten de verschillende oorzaken voor hetzelfde effect wel gescheiden blijven.

  pcrs [31] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.