Degenen die meer dan tien jaar geleden een huis hebben gekocht hebben hun vermogen flink zien groeien. Met name in de jaren negentig zijn de huizenprijzen enorm hard gestegen. Door deze situatie is er een vermogensongelijkheid ontstaan tussen de generaties. Het is maar de vraag of deze situatie houdbaar is omdat deze niet gebaseerd is op daadwerkelijke marktverhoudingen. Maar een correctie op deze ongelijkheid zou wel eens een flinke financiële klap kunnen betekenen voor de babyboomers. Kan deze generatie dit vermogen wel vasthouden of zal dit vermogen verdampen?

Starters op de huizenmarkt hebben het momenteel lastig. De huizen zijn nog steeds heel erg duur, want de correctie op de huizenprijzen is nog heel erg beperkt. De overwaardering van de huizen bestaat dus nog steeds. De extra maatregelen om starters te helpen hebben de prijzen nog enigszins overeind gehouden. Deze startersregelingen houden de prijzen nog even hoog, maar het is maar de vraag hoe lang dat zal duren. Momenteel lijkt de regelgeving ook remmend te werken op de prijsontwikkelingen. Er zijn heel wat extra eisen gesteld om mensen te beschermen tegen zichzelf. Daardoor kunnen ze minder makkelijk een huis kopen en dat leidt tot een lagere vraag en uiteindelijk tot lagere prijzen.

Deze starters moeten een huis kopen dat waarschijnlijk niet in waarde zal stijgen. En dat is een hele andere beslissing dan huizenkopers eerder maakten. Kocht je tien tot twintig jaar geleden een huis dan ging de koper ervan uit dat zijn huis elk jaar flink in waarde zou stijgen. De waardestijging was vaak een stuk hoger dan de rente die betaald moest worden en die rente kon ook nog eens deels worden afgetrokken. De verwachting van de huizenkoper was dus dat de waardestijging hoger zou zijn dan de hypotheeklast. De effectieve rente was vaak hooguit vijf procent terwijl de prijsstijging van de huizen vaak rond de tien procent lag. Dat betekent niet alleen gratis wonen, maar daarnaast ook slapend rijk worden. De opbrengst van het huis is jarenlang hoger geweest dan de kosten. Deze mensen woonden gratis in hun huis en verdienden daarboven zelfs nog wat. Voor heel veel mensen uit deze generatie geldt dat de waardestijging dus hoger is dan de hypotheeklasten die mensen hadden in die jaren. Iedere huizenkoper liep binnen en je was eigenlijk gek als je geen huis kocht.

Maar wie betaalt de kosten van het huis dan als de koper het niet gedaan heeft? Het is heel goed mogelijk dat in individuele gevallen de prijs van het huis snel stijgt, bijvoorbeeld doordat de omgeving verbetert.  Maar een hele generatie die jarenlang gratis heeft kunnen wonen is een hele andere kwestie. Dit heeft in een scheve situatie tussen de generaties geresulteerd. Niet alleen is de staatsschuld doorgeschoven naar de toekomst, door de huizenzeepbel is het vermogen doorgeschoven naar de oudere generaties. Dit is een situatie die je niet zonder pijn kan corrigeren en ook niet zonder pijn in stand kan houden.

De huidige starter heeft de verwachting dat de huizenprijzen stabiel zullen blijven. Dat betekent dat deze koper heel anders tegen deze beslissing aankijkt. Hij moet namelijk echt gaan betalen voor zijn huis. Dat maakt het huis stukken minder waard (ik heb het hier over verwachtingen en niet over feiten omdat de verwachting het gedrag van de consument bepaalt) . Eerder was de verwachting dat de woonlasten gecompenseerd zouden worden door een stijging van de huizenprijzen. Je moest natuurlijk wel betalen, maar dat verdiende je terug doordat je vermogen groeide. Koop je nu een huis dan moet je echt gaan betalen voor je woonlasten. Er is geen cadeautje meer omdat de huizenprijzen niet meer stijgen. Een huis waar je voor moet betalen is minder waard dan een huis waar je nagenoeg gratis in kan wonen. Voor een huis waarvan je weet dat de waarde omhoog gaat wil je meer betalen dan voor een huis waarvan de prijs niet zal stijgen of zelfs zal dalen. In de huizenprijzen is dit nog niet verwerkt. Dit kan de huizenprijzen steeds verder onder druk zetten.

En  deze correctie kan een lange tijd duren. Er zal zeker veertig procent van de prijs af moeten om weer in de buurt te komen van een normale prijs. Maar als het sentiment eenmaal negatief is dan kan deze correctie ook nog wel eens doorschieten naar beneden. Als het inkomen en de economie flink groeit dan kan dat de situatie helpen, maar de kans daarop is helaas heel klein. Als de economische groei verder blijft stagneren dan is een nog grotere correctie nodig om de zaken weer recht te trekken.

Gaat er echt een langdurige daling inzetten dan kan het sentiment verder omslaan. Als je een huis koopt in een dalende markt zie je een heel somber beeld ontstaan. Stel dat je huis elk jaar een paar procent in waarde daalt dan verlies je elk jaar weer geld. Stel je lost ook steeds keurig een deel van je hypotheek af. Dan zit je na tien jaar nog steeds met een schuld die 100% of meer bedraagt van de waarde van je huis. Bovenop je woonlasten gooi je elk jaar een deel van je vermogen weg doordat de waarde van je huis daalt. Mensen die verkopen blijven dan veel vaker met een restschuld achter en je bouwt nauwelijks overwaarde meer op. Het duurt altijd even voordat dit besef doordringt, maar als het sentiment in de markt zit dan is het ook niet zomaar meer verdwenen. Verwachtingspatronen worden niet zo snel doorbroken. In de periode ’79-’83 was er een forse daling van de huizenprijzen. Het duurde even voordat de daling inzette, maar daarna lag de markt tien jaar lang stil doordat mensen er wel weer even klaar waren met het kopen van een huis. Er waren in die tijd juist heel veel negatieve verhalen op de verjaardagen over de huizenmarkt. Men had het erover dat je je huis niet kwijtraakte en dat er veel verlies werd geleden en dat mensen achterbleven met een restschuld. Het huizensentiment werkt vertraagd door, maar als het eenmaal minder gaat dan wordt het stukken minder populair om een huis te kopen. Als het verleden als maatstaf genomen moet worden dan hebben we nog een aantal jaren van flinke prijsdaling voor de boeg en daarna nog zeker tien jaar stagnatie van de woningmarkt.

Dan is er het probleem dat de huidige generatie woningbezitters de huizen niet eindeloos vast kan houden. Momenteel is het aantal transacties enorm ingezakt en blijft de prijs relatief hoog. Maar op een gegeven moment komt de markt weer in beweging. Mensen willen bijvoorbeeld verhuizen naar een ander huis dat beter past bij hun leefsituatie. Anderen verkopen hun huis om te gaan huren zodat ze nog even het ervan kunnen nemen. Ze kunnen wereldreizen maken en andere leuke dingen doen. Kortom mensen willen hun vermogen verzilveren. Normaal gesproken is dat geen probleem. Maar nu zit het vermogen bij een enkele groep en willen ze allemaal tegelijkertijd hun vermogen verzilveren. Dat leidt tot een flink aanbod van huizen en dat kan de huizenprijzen onder druk zetten. Ook pensioenfondsen hebben veel vastgoed en als het aantal gepensioneerden toeneemt zullen zij ook steeds meer van hun vermogen om moeten zetten in liquide middelen om uitkeringen te kunnen doen. Er komt dus vanuit die kant een aanbod van vastgoed. En dat kan de prijzen onder druk zetten.

Dat dit aanbod van woningen er aan zit te komen is zeker, maar er zijn ook nog een aantal onzekere factoren. Het is bijvoorbeeld goed mogelijk dat de centrale bank de rente de komende jaren moet verhogen. Bij een hogere rente is het minder aantrekkelijk om een lening af te sluiten. Zonder lening kun je geen huis kopen en deze renteverhoging zal dus de vraag naar koophuizen raken. Deze rente kan ook op andere manieren hoger worden. Momenteel is er de hypotheekrenteaftrek en die zorgt ervoor dat de effectieve rente op je hypotheeklening lager wordt. Als de hypotheekrenteaftrek wordt afgebouwd dan is het effect vergelijkbaar met een renteverhoging. Er zullen minder hypothecaire leningen worden uitgeschreven en de vraag naar huizen zal afnemen.

Verder zijn er momenteel nog een aantal stimuleringsmaatregelen van kracht. Met name voor starters zijn er subsidies om de verkopen van huizen te stimuleren. Wil men deze regelingen doorzetten of worden deze toch afgebouwd. En aan de andere kant wil men ook hogere eisen voor kredietverstrekking aan consumenten. Als deze eisen omhoog gaan dan kunnen mensen minder lenen. Ook dit zorgt ervoor dat de vraag naar huizen omlaag gaat. Regelgeving is altijd een onzekere factor en het is moeilijk te voorspellen wat de politiek in de toekomst nog zal bedenken om de huizenmarkt te “stimuleren”.

Een ander puntje dat juist de huizenprijzen stuwt is het tekort aan woningen. Het tekort aan woningen laat zich moeilijk voorspellen. Ten eerste is het de vraag hoeveel huizen er de komende tijd gebouwd gaan worden. Het is goed mogelijk dat de overheid nog allerlei maatregelen neemt om de bouw te stimuleren. Aan de andere kant zijn er ook geluiden dat met name gemeenten flink bezuinigen op nieuwe projecten. Verder zijn er ook gebieden waar er overschotten zijn aan huizen. Deze huizen bevinden zich meestal op het platteland. Maar het is goed mogelijk dat de babyboomgeneratie het aantrekkelijk vindt om daarheen te verhuizen als zij met pensioen gaat. Dat zou de tekorten verlichten omdat er dan beter gebruik gemaakt worden van het bestaande woningbestand. Mocht het tekort wel doorzetten dan kan dat een prijsdaling afremmen of voorkomen.

Nu zult u denken dat een lagere waarde van het huis nog wel te dragen is voor de babyboom generatie. De hypotheek is immers vaak al grotendeels afgelost. Ze krijgen dan wel minder voor hun huis, maar dat wil niet zeggen dat die mensen in de problemen komen. Maar er zit nog een hele grote adder onder het gras. Pensioenfondsen zitten flink in het vastgoed. Als het vastgoed in Nederland onderuit gaat dan gaan de dekkingsgraden van de pensioenfondsen mee.  Een correctie op het vermogen van deze generatie heeft grote gevolgen voor de pensioenen. Als dit echt doorzet dan kan het ook effect hebben op de aandelenkoersen en die kunnen ook weer de dekkingsgraad omlaag halen. Het is goed mogelijk dat een correctie op de vastgoedmarkt sterkt doorwerkt in de pensioenen. Mocht dit zo gaan verlopen dan gaat de babyboomgeneratie uiteindelijk toch de prijs betalen voor de huizenzeepbel.

Als er sprake is van overwaardering dan zit er een flinke vertekening in de huidige huizenprijzen. Het vermogen bestaat dan alleen maar op papier, maar verdwijnt als mensen dit vermogen straks proberen te verzilveren. Maar op basis van dit papieren vermogen zijn wel beslissingen genomen. De “overwaarde” van het huis is bijvoorbeeld gebruikt om de auto of keuken te financieren. Maar wat als er helemaal geen overwaarde blijkt te zijn. Hoe ga je dan je huis verkopen nadat je met pensioen bent gegaan? Alle beleggers in vastgoed kunnen zich ook verkijken op de huidige prijs. Naast de pensioenfondsen zijn er nog meer institutionele beleggers die beleggen in vastgoed. Daarbij kun je denken aan de fondsen om de werkloosheidsuitkeringen te dekken of aan andere verzekeringen. Door grote rendementen op deze fondsen konden de premies relatief laag blijven. Als de rendementen lager worden dan zijn er heel wat premies die omhoog zullen moeten. Prijssignalen zijn heel belangrijk voor het functioneren van de markt en de maatschappij. Het verstoren van deze prijssignalen kan hele vergaande consequenties hebben. Er worden beslissingen genomen op basis van prijzen. Als later blijkt dat deze prijzen niet correct waren dan zou de keuze wel eens verkeerd uit kunnen pakken.

Het effect van een instorting van de huizenmarkt is dat de vermogensverhouding weer normaliseert. Maar men is hard bezig om te voorkomen dat de economie inzakt. De huizenprijzen moeten hoog blijven en grote correcties moeten uitblijven. De prijssignalen moeten blijven gestuurd worden om correcties te voorkomen. Men wil dat de consumenten dezelfde beslissingen blijven nemen als zij in 2007 namen. Om dit voor elkaar te krijgen moet er zo geknutseld worden met de prijzen dat het leven doorgaat alsof er niets gebeurd is. Dit is alleen haalbaar door meer geld in de hypotheekmarkt te pompen en de rente drastisch te verlagen. Je moet er kortom voor zorgen dat je de consument zover krijgt dat hij teveel blijft betalen voor een huis.

De rente wordt laag gehouden en er wordt extra geld in het systeem gebracht om de zaken maar aan het rollen te houden. Met een lage rente kan een huizencrash wellicht worden uitgesteld. Maar zelfs met de zeer lage hypotheekrentes die je nu ziet blijven de huizenprijzen dalen. Het is een zeepbel die men met alle macht in stand probeert te houden. Als deze zeepbel klapt dan heeft dat grote gevolgen. Niet alleen voor de huizenbezitter, maar ook voor de pensioenen en andere beleggers. De prijzen zullen dan de werkelijke situatie weerspiegelen.  De situatie is momenteel volledig uit het lood geslagen. Een dergelijke scheefgroei kon ontstaan door het sturen van de huizenmarkt en de hypotheekmarkt. Daardoor ontstond een sfeer dat het niet opkan. Maar deze scheefgroei is naar mijn mening niet houdbaar. De verdeling tussen arm en rijk zal steeds meer een verdeling worden tussen jong en oud. Het is maar de vraag hoe lang de jongere generatie dat zal accepteren. Hoe langer de zittende club doorgaat met potverteren hoe groter zal de wrok zijn van de mensen die de rekening moet betalen. Hoe gaat men uitleggen dat de jongere generatie de staatsschuld mag afbetalen terwijl de ouderen op het vermogen zitten?

www.devrijeeconomie.nl

247 REACTIES

 1. Het zijn inderdaad weer die baby boomers!

  De woning markt is nog veel verder verziekt door de woningbouwverenigingen die beneden de markt prijs woningen aanbieden, waarvoor vervolgens ook nog eens huurtoeslag mag worden aangevraagd. Ook hier geldt dat de oudere generatie maximaal profiteert doordat voor hun nog goedkope sociale huurwoningen beschikbaar waren.

  Daarnaast zorgt de centrale planning ervoor dat de staat bepaalt waar hoeveel huizen gebouwd gaan worden. Dit zorgt voor kunstmatige schaarste.

  De particulier die een rijtje huizen bouwt als oudedagsvoorziening is in enkele generaties uitgestorven. Dit komt door de huurbescherming en de plafonds die gesteld zijn aan de huurprijzen. Hierdoor is het particuliere aanbod verdampt en werd de nederlander als hij een huurwoning zocht gedwongen naar de woningbouwvereniging te gaan. Daarnaast hebben deze woningbouwverenigingen jarenlang de goedkope woningvoorraad afgebroken en vervangen door nieuwbouw dan wel renovatie projecten uitgevoerd. De gedachte dat er een onderkant van de markt hoort te zijn met kwalitatief relatief mindere huizen, waar een lage prijs aan hangt, is er een die is genegeerd. Hierdoor is er nog steeds een tekortsituatie.

  Tevens geldt dat de woning prijs in hoge mate beinvloed wordt door omgevingsfactoren, als het aantal werklozen en niet westerse allochtonen in de wijk. Binnen dezelfde agglomeratie kan dat voor enorme verschillen in huizenprijs zorgen voor een overigens gelijkwaardige woning. Indien het aantal niet westerse allochtonen stijgt en deze factor blijft bestaan betekent dat, dat in veel wijken een neerwaartse druk op de prijs zal worden uitgeoefend.

  De woningmarkt is door al het overheidsingrijpen zodanig verziekt dat het moeilijk te voorspellen is welke kant het opgaat. Komt het goed met de economie, dan zal er minder ellende zijn dan als het blijft kwakkelen. De kans op kwakkelen is nogal groot omdat ook hier de economie maximaal is opgerekt door stelselmatig te hoge staatsuitgaven, een onroerend goed bubble, een aandelen hausse, subsidies, en het uithollen van de valuta door geldschepping en een goedkoop geld politiek. Dit betekent dat de rekening van de baby boomers met hun dromende collectivistische idealen, een geplunderde natie is, die nog lang zijn wonden moet likken.

 2. Wat ik in dit artikel nog mis is de impact op de banken. Als de markt instort verwacht ik dat de banken dit gaan voelen. Zij zitten vol in alle hypotheken die de afgelopen jaren zijn afgesloten.

  De rabobank trekt niet voor niets aan de bel vanwege de leegstand in de krimpgebieden, de woningmarkt is ook hun probleem.

  Dan hebben we onze eigen Nederlandsche subprime hypotheken.

 3. ik zit in dat zelfde pakket.
  Ik wil kopen maar kan het niet omdat de prijzen zo enorm hoog liggen zelfs i achterstandswijken betaal je 200.000 voor een slecht huis.
  De Hypotheek daarop zal zo rond de 1000 euro liggen in de maand.
  Daar ga je dan als bovenmodaal aleenverdiener.

  de bank geeft geen hypotheek hoger dan 130.000 aan mensen met mijn salars en maandlasten.

  Echter mijn schoonouders hebben ~15 jaar geleden een huis gekocht in een bovenmodale wijk die erg ruim zijn (zo ruim dat ze er een huis bovenop hebben gezet waar ik nu in zit)
  Voor nog geen 230.000 GULDEN!!!
  Die huizen zijn nu rond de 4 tot 5 ton in Euro’s waard. Een prijsstijging van boven de 300% even snel ingeschat.
  En als je nu wil starten…. ja…
  Dan kom je in wijken waar je absoluut geen kinderen in groot wil brengen, omdat je buurman het huis huurt voor nog geen 200 in de maand met allerlei subsidies (die krijg ik overigens ook niet omdat ik over de bruto loon grens zit)

  Wat ook weer ene leuk kunstje is van de overheid, gezien ik 3x meer belastingbetaal dan die uitzuigers.
  En dus netto evenveel overhou dan hun, maar het moet op het bruto gebaseerd zijn.

  Daarbij MAG!! een woningcorperatie niet aan de prijzen van de huizen tornen.
  Dat heet illegale dumping… want als een woningcorperatie ineen die zelfde huizen van 2 ton gaat verkopen voor 1 ton dan krijgen ze de overheid in hun nek.
  Natuurlijk omdat die juist de mensne beschermen die al een huis hebben die dan enorme schulden gaan krijgen.
  Want zeg nou zelf, je mag een huis ook niet volledig kopen omdat dit dan mee telt in je vermogensbelasting wat vele malen duurder is dan je hypotheek

  De situatie voor beginners in de huizenmarkt is dus haast onmogelijk als je vroeg kinderen hebt gekregen.
  En niet begint in een klein betaalbaar apartementje van laten we zeggen 120.000 euro .

  Het is bij de beesten af dat de overheid zelf niet in ziet dat hun regeltjes juist de nieuwe kopers de nek omdraaien.
  En hun het hele marktgebeuren compleet verzoeken.

  Ratio [8] reageerde op deze reactie.

 4. Ik heb spijt, dat ik in 2008, toen de prijzen het hoogst waren, niet heb gecashed. Om allerlei redenen zal de huidige bubble waarschijnlijk niet klappen, maar langzaam leeglopen. De waardedaling is dan minder dramatisch dan de voorspelde 40%, maar het zal evengoed nog jaren duren voor de prijzen weer op het niveau van 2008 zijn.

  Bij de vorige bubble, die met de 2e oliecrisis in 1979 klapte, duurde het 15 jaar voor de prijzen zich hadden hersteld en het ziet er naar uit, dat het nu dubbel zo lang gaat duren. Pas in 2038 kan je weer het niveau van 2008 verwachten.

  http://hypotheek-check.nu/images/hz3.png

 5. Waar ik ook nog wat problemen voorzie is dat veel mensen beleggings-, aflossingsvrije- en andere speculatieve hypotheekvormen hebben afgesloten. Speculerend op eeuwig stijgende prijzen en op afbetalen van het leenbedrag op het moment dat het huis wordt verkocht.

  Als die hypotheken (binnenkort) aflopen zal de echte prijs moeten worden betaald. Verder is er naast dalende nominale huizenprijzen ook waardedaling door inflatie.

 6. Ik denk dat wij inderdaad heel veel geluk hebben dat het land klein is en dat er veel mensen in wonen.Er is hier nog steeds een groot tekort aan woningen. Dit is volgens mij het grote verschil met Spanje en Ierland, waar het gigantisch mis is gegaan.
  Er worden ook geen bouwprojecten meer aangenomen sinds 2 jaar, dit is ook alleen maar goed. Uiteindelijk zal de krapte er toch voor zorgen dat de prijzen redelijk stabiel zullen blijven is mijn vermoeden. Huren is vaak geen optie en vaak ook veel duurder.
  Mocht de economie echt verslechteren dan zullen mensen naar gebieden trekken waar werk is en zullen de prijzen daar gelijk blijven. Maar gebieden met weinig werkgelegenheid kunnen inderdaad flinke dalingen mee gaan maken.
  De regering zal er volgens mij ook alles aan doen om flinke dalingen tegen te gaan.

  Hub Jongen [7] reageerde op deze reactie.
  Ratio [8] reageerde op deze reactie.
  floor [54] reageerde op deze reactie.

 7. @Eric [6]: De vraag is hier wat goed is, hoge huizenprijzen door kunstmatige schaarste? Hoge huizenprijzen is geen teken van welvaart indien deze kunstmatig zijn opgedreven.

  @Hoc Voluerunt [3]: Ik werk voor een detacheringsorganisatie waar hoogopgeleide mensen werken die aan het begin van de carriere staan. Die kunnen als ze tweeverdiener zijn nog wel iets kopen, maar veel is het niet. Het is gewoon triest, dit neveneffect van massaal overheidsingrijpen op de woningmarkt.

  De NL overheid heeft maximaal geprofiteerd van de schaarste. Bestemmingsplan wijzigingen en bouwvergunningen zijn een slot op de deur. En geven de overheid veel te veel macht.

  Eric [10] reageerde op deze reactie.
  Eric [13] reageerde op deze reactie.

 8. @Hub Jongen [7]:

  Ik weet niet wat er in Gouda gebeurt.

  Ik weet alleen dat als de woningmarkt instort, de economie zal volgen.
  De Nederlander heeft voor 630 miljard aan hypotheekschuld en zal de komende 30 jaar niet meer kunnen consumeren als deze bubble uit elkaar spat.

  Daarom zal de regering er alles aan doen om dit niet te laten gebeuren.

  Hub Jongen [11] reageerde op deze reactie.

 9. @Ratio [8]:

  Ja dat had je 15 jaar geleden moeten constateren. De hele economie heeft als een trein gedraaid mede dankzij de huizenmarkt. Mensen hebben met hun overwaarde volop geconsumeerd.
  De vraag of dit goed was? NEE

  Maar dit is wel de realiteit en daar zullen we het mee moeten doen nu.

  Ratio [12] reageerde op deze reactie.

 10. @Eric [10]: Ja het is helaas de realiteit, maar het zou voor velen een wijze les dienen te zijn. Een markt die aan alle kanten door de overheid is dichtgetimmerd kan niet langer reageren op de gewijzigde omstandigheden. Er was 10 – 15 jaar gekeden een grote vraag naar huizen en de overheid had door regelgeving de markt dicht gezet.

  De communistische 5 en 10 jaren plannen bestaan nog steeds. Het heet nota ruimtelijke ordening en geeft ons bijvoorbeeld de vinex wijken. Deze planning is mede oorzaak aan de buitensporige huizenprijs stijging. Omdat de staat in haar wijsheid had besloten dat nl X duizend huizen nodig had, de plekken al had aangegeven waar deze nodig zouden zijn. En de overheid het fout had.

  Het enige wat we kunnen doen is wijze lessen uit het verleden trekken en concluderen dat alhoewel de overheid al sinds WO 2 de onroerend goedmarkt aan het reguleren is, grote delen van de bevolking nog steeds afhankelijk zijn van uitkeringen / toeslagen van de overheid om een beetje normaal te kunnen wonen.

 11. @Ratio [8]:

  Starters moeten gewoon net als iedereen vroeger een starters woning kopen. Hier vermogen opbouwen door flink af te lossen en dan voor een woning gaan die naar hun smaak is.

  Er zijn genoeg betaalbare woningen(buiten Amsterdam natuurlijk), probleem is dat mensen het gewoon zijn gaan vinden om 2 a 3 ton te lenen voor hun eerste woning. Het is de laatste 10 jaar normaal geweest om met zo’n woning te starten omdat banken op een gegeven moment wel 6 keer de bruto salaris aan hypotheek uitgaven.

  Dit is trouwens ook meteen de rede van de explosieve prijsstijging in de huizenmarkt.Als banken niet zoveel waren gaan uitlenen hadden die huizen nooit zo duur geweest.

  Ratio [15] reageerde op deze reactie.

 12. @Hub Jongen [11]: nderd

  Zo was het inderdaad beter geweest maar lijkt mij nu niet verstandig om dat te gaan veranderen. Je wilt niet weten wat er met Nederland zal gebeuren als die markt instort.

 13. @Eric [13]: De banken zijn in deze niet de schuldigen! Niemand dwingt je iets te lenen. Straks zijn de supermarkten nog de schuldigen aan het overgewicht omdat je daar chips en cola kan kopen!

  Het is wel zo dat in Rotterdam en Den Haag nog wel etagewoningen voor normale prijzen van de hand gaan. Echter, is het teveel gevraagd om een rijtjeswoning met voor en achtertuin binnen een half uur van je werk te hebben? Dat is voor velen in dit land een onbetaalbaar ideaal geworden.

  Eric [21] reageerde op deze reactie.

 14. Waarom hebben ze 4 jaar geleden dan het factor 6 maal je bruto salaris lenen terug gebracht naar 4,5? Voelde ze dat er natigheid aankwam? Ze hadden ook een factor 15 kunnen handhaven en nog hadden zoveel mensen hier hun huid aan verkocht. Door hebzucht Ratio! De meeste mensen zijn hebzuchtig gemaakt en daar maken banken op een slimme manier misbruik van.

  Als je in deze tijden nog durft te stellen dat banken niet schuldig zijn aan de situatie waar het HELE westen in verkeerd ben je goed aan het slapen. Net als je een ezel een hele dag kunt laten lopen door hem een wortel voor te houden kun je veel mensen ook bakken met geld voorhouden en hun het idee geven dat ze alles maar kunnen kopen wat ze willen. Ook met 1400 euro salaris per maand. Want alleen op deze illusie heeft de economie gedraait de laatste 10 jaar.

  Niemand dwingt je iets te lenen, maar gek genoeg heeft 3 kwart van het westen dikke vette leningen. Als je niet in de gaten hebt dat je hiertoe onbewust aangemoedigt bent geworden kun je het anderen ook niet kwalijk nemen. Banken kun je dat wel kwalijk nemen en daarom komen er nu opeens een hoop aangescherpte regeltjes.

  Zé [19] reageerde op deze reactie.

 15. @Ratio [15]:

  Je hele brievenbus ligt vol met blaadjes waarin staat; nu kopen volgend jaar betalen, of betaal in termijnen. Of gratis credit cards. Banken die je proberen over te halen om je krediet limiet te verhogen. Al deze instanties doen hun best om jou in schulden de steken en dat lukt ze aardig als je de realiteit bekijkt.

  Ratio [24] reageerde op deze reactie.

 16. @Eric [22]: Ja, stom he?
  Ik woonde langer geleden voor 2 jaar in een houten woonwagen van 13 mtr. lang met alles er op en eraan, gekocht voor 950 Guldens.
  Mijn familie wou niet begrijpen dat ik de enige was met een eigen huis, gewoon weigeren toe te geven.
  En er zaten nog wielen onder ook!…………………….

  Als je met weinig te-vrede-n bent, ben je een rijk mens.

  Eric [25] reageerde op deze reactie.

 17. @Eric [21]: ja, en de Jehovas komen ook langs de deur, maar daar luister je niet naar. Waarom dan wel naar die folders van de banken? Kies je toch zelf voor? Eigen verantwoordelijkheid.

  De politici hebben gefaald en wijzen met genoegen naar de banken. Het is gewoon politiek. De overheid gaat zichzelf niet de schuld geven, wat ze wel moet doen. De burgers de schuld geven is ook niet slim als je afhankelijk bent van stemmen. Wie kan dan nog de zwarte piet krijgen? Juist ja, de banken. Terwijl de overheid er van alles aan doet om die consumptie in stand te houden. En dan komen we bij de echte schuldigen, de centrale banken die thans het Zimbabwaanse model aan het volgen zijn. En voor zover de euro en de dollar nog iets voorstellen, dit in rap tempo aan het uithollen zijn.

  Praat in deze de politiek niet na. Maar besef dat de politici de oorzaak van deze ellende zijn. De goedkope geld politiek waardoor velen juist nog meer zijn gaan lenen is juist een gevolg van het gevoerde monetaire beleid. De overheid wast haar handen in onschuld maar is de grote aanjager geweest van deze bubble.

  Eric [28] reageerde op deze reactie.

 18. @Eric [25]: Ja, waarom allemaal zo moeilijk doen, da’s toch dom?
  Met andermans geld spullen kopen waar je zelf geen geld voor hebt?
  Als je het niet met sparen op kunt brengen, hoe moet je het dan aflossen?
  Ligt dat nu aan mij, of draait het allemaal om: hebben, hebben, hebben.
  Maar je kunt helemaal niks hebben, alleen je Zelf, als je wakker blijft tenminste, is dat nou zo moeilijk?
  Als je hart stil blijft staan van al die stress om die poen, weet je weer dat het allemaal voor niks was, dat geld……..

  Zé.

  Eric [30] reageerde op deze reactie.

 19. @Ratio [24]:

  Luister ik zie totaal geen verschil tussen politici en bankiers.

  Dat zijn 2 handen op 1 buik.
  Het ene hand wast de ander.

  Politici gaan na hun carriere bij banken werken en bankiers op hun beurt gaan de politiek in.
  Als ze vervolgens iets voor elkaar moeten krijgen gaan ze wel even lobbyen bij hun oude collegas.

  Ik weet dus niet hoe je erbij komt dat ik de politiek napraat.

  Mijn mening is altijd het hierboven genoemde geweest. Zij doen net of ze elkaar de schuld geven maar uiteindelijk is de burger altijd de lul.

  Zé [29] reageerde op deze reactie.
  Ratio [36] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.