Degenen die meer dan tien jaar geleden een huis hebben gekocht hebben hun vermogen flink zien groeien. Met name in de jaren negentig zijn de huizenprijzen enorm hard gestegen. Door deze situatie is er een vermogensongelijkheid ontstaan tussen de generaties. Het is maar de vraag of deze situatie houdbaar is omdat deze niet gebaseerd is op daadwerkelijke marktverhoudingen. Maar een correctie op deze ongelijkheid zou wel eens een flinke financiële klap kunnen betekenen voor de babyboomers. Kan deze generatie dit vermogen wel vasthouden of zal dit vermogen verdampen?

Starters op de huizenmarkt hebben het momenteel lastig. De huizen zijn nog steeds heel erg duur, want de correctie op de huizenprijzen is nog heel erg beperkt. De overwaardering van de huizen bestaat dus nog steeds. De extra maatregelen om starters te helpen hebben de prijzen nog enigszins overeind gehouden. Deze startersregelingen houden de prijzen nog even hoog, maar het is maar de vraag hoe lang dat zal duren. Momenteel lijkt de regelgeving ook remmend te werken op de prijsontwikkelingen. Er zijn heel wat extra eisen gesteld om mensen te beschermen tegen zichzelf. Daardoor kunnen ze minder makkelijk een huis kopen en dat leidt tot een lagere vraag en uiteindelijk tot lagere prijzen.

Deze starters moeten een huis kopen dat waarschijnlijk niet in waarde zal stijgen. En dat is een hele andere beslissing dan huizenkopers eerder maakten. Kocht je tien tot twintig jaar geleden een huis dan ging de koper ervan uit dat zijn huis elk jaar flink in waarde zou stijgen. De waardestijging was vaak een stuk hoger dan de rente die betaald moest worden en die rente kon ook nog eens deels worden afgetrokken. De verwachting van de huizenkoper was dus dat de waardestijging hoger zou zijn dan de hypotheeklast. De effectieve rente was vaak hooguit vijf procent terwijl de prijsstijging van de huizen vaak rond de tien procent lag. Dat betekent niet alleen gratis wonen, maar daarnaast ook slapend rijk worden. De opbrengst van het huis is jarenlang hoger geweest dan de kosten. Deze mensen woonden gratis in hun huis en verdienden daarboven zelfs nog wat. Voor heel veel mensen uit deze generatie geldt dat de waardestijging dus hoger is dan de hypotheeklasten die mensen hadden in die jaren. Iedere huizenkoper liep binnen en je was eigenlijk gek als je geen huis kocht.

Maar wie betaalt de kosten van het huis dan als de koper het niet gedaan heeft? Het is heel goed mogelijk dat in individuele gevallen de prijs van het huis snel stijgt, bijvoorbeeld doordat de omgeving verbetert.  Maar een hele generatie die jarenlang gratis heeft kunnen wonen is een hele andere kwestie. Dit heeft in een scheve situatie tussen de generaties geresulteerd. Niet alleen is de staatsschuld doorgeschoven naar de toekomst, door de huizenzeepbel is het vermogen doorgeschoven naar de oudere generaties. Dit is een situatie die je niet zonder pijn kan corrigeren en ook niet zonder pijn in stand kan houden.

De huidige starter heeft de verwachting dat de huizenprijzen stabiel zullen blijven. Dat betekent dat deze koper heel anders tegen deze beslissing aankijkt. Hij moet namelijk echt gaan betalen voor zijn huis. Dat maakt het huis stukken minder waard (ik heb het hier over verwachtingen en niet over feiten omdat de verwachting het gedrag van de consument bepaalt) . Eerder was de verwachting dat de woonlasten gecompenseerd zouden worden door een stijging van de huizenprijzen. Je moest natuurlijk wel betalen, maar dat verdiende je terug doordat je vermogen groeide. Koop je nu een huis dan moet je echt gaan betalen voor je woonlasten. Er is geen cadeautje meer omdat de huizenprijzen niet meer stijgen. Een huis waar je voor moet betalen is minder waard dan een huis waar je nagenoeg gratis in kan wonen. Voor een huis waarvan je weet dat de waarde omhoog gaat wil je meer betalen dan voor een huis waarvan de prijs niet zal stijgen of zelfs zal dalen. In de huizenprijzen is dit nog niet verwerkt. Dit kan de huizenprijzen steeds verder onder druk zetten.

En  deze correctie kan een lange tijd duren. Er zal zeker veertig procent van de prijs af moeten om weer in de buurt te komen van een normale prijs. Maar als het sentiment eenmaal negatief is dan kan deze correctie ook nog wel eens doorschieten naar beneden. Als het inkomen en de economie flink groeit dan kan dat de situatie helpen, maar de kans daarop is helaas heel klein. Als de economische groei verder blijft stagneren dan is een nog grotere correctie nodig om de zaken weer recht te trekken.

Gaat er echt een langdurige daling inzetten dan kan het sentiment verder omslaan. Als je een huis koopt in een dalende markt zie je een heel somber beeld ontstaan. Stel dat je huis elk jaar een paar procent in waarde daalt dan verlies je elk jaar weer geld. Stel je lost ook steeds keurig een deel van je hypotheek af. Dan zit je na tien jaar nog steeds met een schuld die 100% of meer bedraagt van de waarde van je huis. Bovenop je woonlasten gooi je elk jaar een deel van je vermogen weg doordat de waarde van je huis daalt. Mensen die verkopen blijven dan veel vaker met een restschuld achter en je bouwt nauwelijks overwaarde meer op. Het duurt altijd even voordat dit besef doordringt, maar als het sentiment in de markt zit dan is het ook niet zomaar meer verdwenen. Verwachtingspatronen worden niet zo snel doorbroken. In de periode ’79-’83 was er een forse daling van de huizenprijzen. Het duurde even voordat de daling inzette, maar daarna lag de markt tien jaar lang stil doordat mensen er wel weer even klaar waren met het kopen van een huis. Er waren in die tijd juist heel veel negatieve verhalen op de verjaardagen over de huizenmarkt. Men had het erover dat je je huis niet kwijtraakte en dat er veel verlies werd geleden en dat mensen achterbleven met een restschuld. Het huizensentiment werkt vertraagd door, maar als het eenmaal minder gaat dan wordt het stukken minder populair om een huis te kopen. Als het verleden als maatstaf genomen moet worden dan hebben we nog een aantal jaren van flinke prijsdaling voor de boeg en daarna nog zeker tien jaar stagnatie van de woningmarkt.

Dan is er het probleem dat de huidige generatie woningbezitters de huizen niet eindeloos vast kan houden. Momenteel is het aantal transacties enorm ingezakt en blijft de prijs relatief hoog. Maar op een gegeven moment komt de markt weer in beweging. Mensen willen bijvoorbeeld verhuizen naar een ander huis dat beter past bij hun leefsituatie. Anderen verkopen hun huis om te gaan huren zodat ze nog even het ervan kunnen nemen. Ze kunnen wereldreizen maken en andere leuke dingen doen. Kortom mensen willen hun vermogen verzilveren. Normaal gesproken is dat geen probleem. Maar nu zit het vermogen bij een enkele groep en willen ze allemaal tegelijkertijd hun vermogen verzilveren. Dat leidt tot een flink aanbod van huizen en dat kan de huizenprijzen onder druk zetten. Ook pensioenfondsen hebben veel vastgoed en als het aantal gepensioneerden toeneemt zullen zij ook steeds meer van hun vermogen om moeten zetten in liquide middelen om uitkeringen te kunnen doen. Er komt dus vanuit die kant een aanbod van vastgoed. En dat kan de prijzen onder druk zetten.

Dat dit aanbod van woningen er aan zit te komen is zeker, maar er zijn ook nog een aantal onzekere factoren. Het is bijvoorbeeld goed mogelijk dat de centrale bank de rente de komende jaren moet verhogen. Bij een hogere rente is het minder aantrekkelijk om een lening af te sluiten. Zonder lening kun je geen huis kopen en deze renteverhoging zal dus de vraag naar koophuizen raken. Deze rente kan ook op andere manieren hoger worden. Momenteel is er de hypotheekrenteaftrek en die zorgt ervoor dat de effectieve rente op je hypotheeklening lager wordt. Als de hypotheekrenteaftrek wordt afgebouwd dan is het effect vergelijkbaar met een renteverhoging. Er zullen minder hypothecaire leningen worden uitgeschreven en de vraag naar huizen zal afnemen.

Verder zijn er momenteel nog een aantal stimuleringsmaatregelen van kracht. Met name voor starters zijn er subsidies om de verkopen van huizen te stimuleren. Wil men deze regelingen doorzetten of worden deze toch afgebouwd. En aan de andere kant wil men ook hogere eisen voor kredietverstrekking aan consumenten. Als deze eisen omhoog gaan dan kunnen mensen minder lenen. Ook dit zorgt ervoor dat de vraag naar huizen omlaag gaat. Regelgeving is altijd een onzekere factor en het is moeilijk te voorspellen wat de politiek in de toekomst nog zal bedenken om de huizenmarkt te “stimuleren”.

Een ander puntje dat juist de huizenprijzen stuwt is het tekort aan woningen. Het tekort aan woningen laat zich moeilijk voorspellen. Ten eerste is het de vraag hoeveel huizen er de komende tijd gebouwd gaan worden. Het is goed mogelijk dat de overheid nog allerlei maatregelen neemt om de bouw te stimuleren. Aan de andere kant zijn er ook geluiden dat met name gemeenten flink bezuinigen op nieuwe projecten. Verder zijn er ook gebieden waar er overschotten zijn aan huizen. Deze huizen bevinden zich meestal op het platteland. Maar het is goed mogelijk dat de babyboomgeneratie het aantrekkelijk vindt om daarheen te verhuizen als zij met pensioen gaat. Dat zou de tekorten verlichten omdat er dan beter gebruik gemaakt worden van het bestaande woningbestand. Mocht het tekort wel doorzetten dan kan dat een prijsdaling afremmen of voorkomen.

Nu zult u denken dat een lagere waarde van het huis nog wel te dragen is voor de babyboom generatie. De hypotheek is immers vaak al grotendeels afgelost. Ze krijgen dan wel minder voor hun huis, maar dat wil niet zeggen dat die mensen in de problemen komen. Maar er zit nog een hele grote adder onder het gras. Pensioenfondsen zitten flink in het vastgoed. Als het vastgoed in Nederland onderuit gaat dan gaan de dekkingsgraden van de pensioenfondsen mee.  Een correctie op het vermogen van deze generatie heeft grote gevolgen voor de pensioenen. Als dit echt doorzet dan kan het ook effect hebben op de aandelenkoersen en die kunnen ook weer de dekkingsgraad omlaag halen. Het is goed mogelijk dat een correctie op de vastgoedmarkt sterkt doorwerkt in de pensioenen. Mocht dit zo gaan verlopen dan gaat de babyboomgeneratie uiteindelijk toch de prijs betalen voor de huizenzeepbel.

Als er sprake is van overwaardering dan zit er een flinke vertekening in de huidige huizenprijzen. Het vermogen bestaat dan alleen maar op papier, maar verdwijnt als mensen dit vermogen straks proberen te verzilveren. Maar op basis van dit papieren vermogen zijn wel beslissingen genomen. De “overwaarde” van het huis is bijvoorbeeld gebruikt om de auto of keuken te financieren. Maar wat als er helemaal geen overwaarde blijkt te zijn. Hoe ga je dan je huis verkopen nadat je met pensioen bent gegaan? Alle beleggers in vastgoed kunnen zich ook verkijken op de huidige prijs. Naast de pensioenfondsen zijn er nog meer institutionele beleggers die beleggen in vastgoed. Daarbij kun je denken aan de fondsen om de werkloosheidsuitkeringen te dekken of aan andere verzekeringen. Door grote rendementen op deze fondsen konden de premies relatief laag blijven. Als de rendementen lager worden dan zijn er heel wat premies die omhoog zullen moeten. Prijssignalen zijn heel belangrijk voor het functioneren van de markt en de maatschappij. Het verstoren van deze prijssignalen kan hele vergaande consequenties hebben. Er worden beslissingen genomen op basis van prijzen. Als later blijkt dat deze prijzen niet correct waren dan zou de keuze wel eens verkeerd uit kunnen pakken.

Het effect van een instorting van de huizenmarkt is dat de vermogensverhouding weer normaliseert. Maar men is hard bezig om te voorkomen dat de economie inzakt. De huizenprijzen moeten hoog blijven en grote correcties moeten uitblijven. De prijssignalen moeten blijven gestuurd worden om correcties te voorkomen. Men wil dat de consumenten dezelfde beslissingen blijven nemen als zij in 2007 namen. Om dit voor elkaar te krijgen moet er zo geknutseld worden met de prijzen dat het leven doorgaat alsof er niets gebeurd is. Dit is alleen haalbaar door meer geld in de hypotheekmarkt te pompen en de rente drastisch te verlagen. Je moet er kortom voor zorgen dat je de consument zover krijgt dat hij teveel blijft betalen voor een huis.

De rente wordt laag gehouden en er wordt extra geld in het systeem gebracht om de zaken maar aan het rollen te houden. Met een lage rente kan een huizencrash wellicht worden uitgesteld. Maar zelfs met de zeer lage hypotheekrentes die je nu ziet blijven de huizenprijzen dalen. Het is een zeepbel die men met alle macht in stand probeert te houden. Als deze zeepbel klapt dan heeft dat grote gevolgen. Niet alleen voor de huizenbezitter, maar ook voor de pensioenen en andere beleggers. De prijzen zullen dan de werkelijke situatie weerspiegelen.  De situatie is momenteel volledig uit het lood geslagen. Een dergelijke scheefgroei kon ontstaan door het sturen van de huizenmarkt en de hypotheekmarkt. Daardoor ontstond een sfeer dat het niet opkan. Maar deze scheefgroei is naar mijn mening niet houdbaar. De verdeling tussen arm en rijk zal steeds meer een verdeling worden tussen jong en oud. Het is maar de vraag hoe lang de jongere generatie dat zal accepteren. Hoe langer de zittende club doorgaat met potverteren hoe groter zal de wrok zijn van de mensen die de rekening moet betalen. Hoe gaat men uitleggen dat de jongere generatie de staatsschuld mag afbetalen terwijl de ouderen op het vermogen zitten?

www.devrijeeconomie.nl

247 REACTIES

 1. Of zoals met de meteo die een hoop mensen elke dag weer lekker opnaait.
  Voor vannacht etc. veel sneeuw.
  Dus de wegen waren vrij naar la France. Deed er wel wat langer over, ca 200 km over de sneeuw.
  Maar de mensen in Scandinavïe gaan toch ook elke dag naar hun werk.
  Was een mooie rit, kon thuis alleen de straat niet in want er lag 35cm. voor de deur.
  Ik blijf lekker thuis, bij de kachel.

  Zé.

  Eric [33] reageerde op deze reactie.

 2. @Eric [30]: nee Eric, ze denken zelfs dat ze vrijheid gekocht hebben, met andermans auto onder de reet, en een huis wat ze dit leven niet eens afbetaald krijgen.
  Hoe ga je dat dan doen? In een volgend leven?
  Mijn broertje heeft een leuk oud rijtjeshuis, goedkoop gekocht, mooi en origineel.
  En een paar jaar geleden vrij van aflossing.
  En wat ga je dan doen?
  Even praten met onze ‘persoonlijke’ adviseur, en dan hypotheekje van 50 ruggen d’r op, de hele kiet van binnen door een ‘erkend’ bedrijf wat vooral in de avonduren werkt, ( wat overdag ‘gaat’ dat niet) laten slopen, en weer opnieuw beginnen met de slaaf uithangen!
  Hoe achterlijk kun je zijn? En maar werken, werken, werken, en de overuurtjes aan Bea & Co. sturen.
  Da’s toch om te janken?

  Eric [34] reageerde op deze reactie.

 3. @Zé [31]:

  Lang leve de mensen zoals jij. Die gewoon doen wat ze behoren te doen. Mens zijn! Dit kom je in het zuiden van Europa nog regelmatig tegen maar het noorden wordt steeds meer besmet met deze krediet levenswijze. En mensen worden hier zo onnatuurlijk van. Doen zich zo belangrijk voor, zo zakelijk. Ik vind het verschrikkelijk om aan te zien. Het gevoel wat ik bij mensen uit het zuiden krijg kom ik hier gewoon niet tegen. Die warmte, die gastvrijheid die tempo van alles rustig aan doen en je niet gek laten maken. Heerlijk gewoon. Dit bewijst maar al te goed dat deze welvaart eigenlijk pure armoede is voor de mens. Rijk zijn aan goederen maar oh zo arm aan innerlijke rust.

  Zé [35] reageerde op deze reactie.

 4. @Zé [32]:

  Inderdaad ja, zonder die aflossing en rente van die 50 ruggen zou je ook 5 jaar eerder kunnen stoppen met werken als je het anders aanpakte. Maar je verwerft jezelf inderdaad vrijwillig tot slaaf.

  Echt om te janken ja. Ik ben er zo dankbaar voor dat ik hier niet in ben getrapt.

 5. @Eric [33]: Allemaal angst, Eric.
  Lees Wereldschok van Rand maar, de wereld gaat tenonder aan gebrek aan liefde. Voila, kijk maar om je heen, het is een oorlog van alle tegen allen aan het worden, om iets wat NIET bestaaat; Geld. Hebzucht.
  De Aarde raakt op zo, hier in het bos, 4500 hA loofbos, worden prachtige eiken en beuken door mensen uit Roemenïe omgehaald om granules van te maken voor een of ander achterlijk nieuw verwarmingssysteem.
  Compleet debiel, mooi timmerhoud vermalen, geforceerd drogen en bollekes van persen.
  Hoe verzin en verkoop je het?
  Door de mensen het idee te geven dat ze dan goed bezig zijn voor het milieu, en maken ze ook nog even wat geld over ten gunste van het regenwoud.
  Ondertussen stoken ze hen eigen bos op!
  De Franse staat is hier de schuldige want dit zijn staats domeinen.
  Zo gaat men daar tegenwoordig mee om.
  De dikste van 15 meter lang gaan in containers naar CHINA!!
  Want daar hebben ze geen bomen meer, straks wij ook niet meer, allemaal door hebzucht! Godverdomme !!

  Zé.

  Eric [37] reageerde op deze reactie.
  All Star [214] reageerde op deze reactie.
  Mavado [236] reageerde op deze reactie.

 6. 13Dit is trouwens ook meteen de rede van de explosieve prijsstijging in de huizenmarkt.Als banken niet zoveel waren gaan uitlenen hadden die huizen nooit zo duur geweest
  17Als je in deze tijden nog durft te stellen dat banken niet schuldig zijn aan de situatie waar het HELE westen in verkeerd ben je goed aan het slapen;

  hier stel je nadrukkelijk dat de banken de schuldige zijn.

  @Eric [28]:
  Luister ik zie totaal geen verschil tussen politici en bankiers

  Nu komen we dichter bij de kern van het probleem, ik stel dat de overheid in deze het probleem is. Jij stelt hierbij dat dat eigenlijk ook wel zo is.

  Mijn volgende vraag is deze: is het goed dat er zo’n innige verbondenheid is tussen de overheid en de banken? Ik denk dat we hier vinden dat dit geen goed idee is. Deze vorm van samenwerking die er nu is, banken die door special interest wetgeving concurrentie buiten spel zetten, en zorgen door bijvoorbeeld het deposito garantie stelsel, dat een land als ijsland failliet gaat als een bank omvalt, is verwerpelijk. Heeft niets met vrijheid en kapitalisme te maken, het is abject corporatisme. Een vorm waarbij de burger zoals jij in comment 28 opmerkt altijd de lul zal zijn.

  En dan keren we weer terug naar de huizenmarkt, de overheid heeft hier sinds 1945 een grote rotzooi van gemaakt.

  Eric [39] reageerde op deze reactie.

 7. @Zé [35]:

  Nou Zé, je za het niet geloven maar dat is precies wat ik ook zei in vorige reacties in andere artikelen.

  We zijn inderdaad gewoon onze eigen graf aan het graven. Economische groei betekend, verwoesting van de aarde.
  Ik zei dat de wereld nu 20% welvarende mensen telt en dat het die 20% mensen zijn die er hoodzakelijk voor verantwoordelijk zijn dat de aarde zo vervuilt is.Door hun varkens gedrag.Zeeen zijn nu al bijna leeg en zwaar vervuild.
  Wat er nu zit aan te komen is een verdubbeling van de welvaart wereldwijd. Door landen als China ,India Brazilie. Dit gaat de natuur totaal vernietigen. Dat betekend een verdubbeling van het aantal vliegtuigen, schepen, fabrieken etc etc.Ze gaan alle grondstoffen in no time plunderen en de varken(consument) gaat het in rap tempo omzetten in afval.

  Dit is niet echt de goede site om dit soort beweringen te doen want ik kreeg aardig wat tegenspraak 🙂 Niemand was het met me eens in ieder geval.

  Zé [38] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [40] reageerde op deze reactie.

 8. @Ratio [36]:

  Zoals je erna hebt kunnen lezen zie ik totaal geen verschil tussen banken en regeringen. Als ik banken de schuld geef,bedoel ik automatisch ook politici. Omdat dit 2 handen op 1 buik zijn.

  Vrijheid en kapitalisme zijn 2 tegenstrijdige woorden. Kapitalistische mensen zijn niet vrij zoals je hierboven hebt kunnen lezen. Kapitalistische mensen hebben hun huid verkocht aan banken en werkgevers. Tot 67 jaar!

  Bij het zetten van je handtekening onder een hypotheek akte of lening verkoop je je eigen lichaam per direct.

  Of je moet vinden dat het,47 jaar lang, in de kont kruipen van je baas vrijheid is. Ontzettend veel mensen leven drie kwart van hun leven op die manier.Om vervolgens een kwartiertje stoer te doen in hun Audi of BMW.
  Dus het is maar wat je definitie van vrijheid is.
  In mijn ogen is dat in ieder geval niet tot 67 jaar werken.

  Ik ben tegen banken, tegen regeringen en tegen bedrijven. Allen proberen je vrijheden af te pakken. Bedrijven steken miljoenen in reclame spotjes om jou te doen geloven dat je niet compleet bent. Banken geven jouw de middelen om die oncompleetheden aan te schaffen. En regeringen doen net of ze het zooitje reguleren en vergeten daarbij vooral niet hun eigen zakken goed te vullen.

  Hub Jongen [43] reageerde op deze reactie.

 9. @Eric [37]:

  “… Niemand was het met me eens in ieder geval…”

  Als niemand het met je eens is, heb je niet allebei gelijk”.

  Lees Zé/38 nog eens:
  “Oren dienen van binnenuit open te gaan”.

 10. Sommetje:

  In het jaar 1999 ging het huis van mijn buurman, identiek aan het mijne, van de hand voor Hfl. 500.000

  De ‘aller voordeligste’ hypotheekvorm is de lineaire aflossing: gedurende de gehele looptijd een gelijk bedrag aan aflossing/rente.

  Bij een gemiddelde rente van 5% betaalt de koper dus hfl. 25.000 per jaar aan rente. Bij een belastingteruggaaf van 50% betaalt hij 12.500 netto aan renteaflossing. Daarbovenop komt dan het aflossingsgedeelte van hfl 500.000 / 30 = hfl. 16.600 per jaar. Samen maakt dit een kleine hfl. 30.000 per jaar netto. Dan zijn we er nog niet: verzekeringen, belastingen eigenaarsgedeelte, onderhoudskosten, etc. etc. En als nieuwe binnenkomer op 1: waardedaling van het hypothecaire onderpand.

  En nu komt het: precies hetzelfde huis huur ik nu al 15 jaar. (sociale woningbouw, op het goede moment ingetrokken) In 1999 bedroeg de door mij op te brengen huur pm hfl. 500,- / p/mnd. Dus hfl. 6.000.- per jaar. Gratis onderhoud, en geen eigenaar- gerelateerde verzekeringen en/of belastingen.

  Samenvattend: buurman huiskoper heeft een jaarlast van ruim hfl 30.000, en ik eentje van 6.000 Dus de eerste jaren (wanneer de gulden -nu euro- de allerhoogste waarde vertegenwoordigt!), is mijn jaarlast hfl. 24.000 lager. Die steek ik alvast in mijn zak. Het jaar daarop zal ik hfl. 23.000 voordeliger uit zijn en het jaar daarna ook weer wat minder. Maar ik incasseer (bij de hoogste valutawaarde) al direct, wat de koper MOGELIJK pas na 30 jaar zal incasseren.

  Conclusie: wil je op hypothecaire basis aan een eigen huis verdienen, dan doe je dat het beste door van aankoop af te zien.

  En dan ga ik nog geheel voorbij aan het feit dat het risico om uit je huis gezet te worden door economische omstandigheden bij een huurhuis nagenoeg verwaarloosbaar is, en dat zit bij de koopwoning wel even een slag anders.

  floor [58] reageerde op deze reactie.

 11. @Eric [39]:

  …”Vrijheid en kapitalisme zijn 2 tegenstrijdige woorden”

  Jij hebt kennelijk niet begrepen wat kapitalisme is en helemaal niet wat vrijheid is.

  Onder “Lezersservice” geeft de Vrijspreker een WOORDENLIJST.
  Daar kun je een eerste stap doen om het te begrijpen.

  Ook nuttig is de Filosofie van de Vrijheid (Banner op de voorpagina)

  Als we dan beiden dezelfde definities/begrippen gaan hanteren, komt er een kans dat we het eens worden.

  Eric [48] reageerde op deze reactie.

 12. @Eric [42]: Geeft niet Eric, ieder heeft zijn/haar weg te gaan, en alles heeft zijn moment.

  Vertrouwen is belangrijk.

  Zé.

 13. Je kan aan die 2 woorden elk draai geven die je wilt. Of elke betekenis die je wilt.

  De van Dale maar weer:
  Vrijheid: het vrij zijn, onafhankelijk zijn

  Dus niet 8 uur per dag , 40 uur in de week tot 67 jaar doen wat je werkgever zegt dat je moet doen.
  Dus ook niet het opvolgen van die normen en waarden (die gebaseerd zijn op geld) die de overheid of het kapitalisme je opdringt.

  Nee , vrijheid is meer het gevoel wat de meeste onder ons 3 weken lang ervaren tijdens de zomer. Als ze van hun 3 meesters toestemming hebben om op vakantie te gaan.(werkgever,regering,banken)
  Die vrijheid bedoel ik. Dat zijn de enigste dagen in een heel jaar, dat je volledig zelf kan bepalen wat je doet. De rest van het jaar ben je precies aan het doen wat regeringen, banken en werkgevers willen dat je doet. Geef me maar eens ongelijk 🙂

  Van kapitalisme kun je alles zeggen wat je wilt. Het heeft veel goeds voortgebracht. ( maar ook minstens zoveel vernietigd)
  kapitalisme is het goedkeuren en goedpraten van het totaal uitputten van de aarde.De aarde is hier niet voor gemaakt en kan dit consumeergedrag helemaal niet aan.
  Waarom zijn kapitalistische landen nummer 1 gebruiker van anti depressiva op de wereld? Waarom zoveel kanker, tumors hartinfarcten? Door die vrijheid die het je bezorgt?????

  Zé [46] reageerde op deze reactie.
  Hoc Voluerunt [53] reageerde op deze reactie.

 14. @Hub Jongen [43]:

  Je kan aan die 2 woorden elk draai geven die je wilt. Of elke betekenis die je wilt.

  De van Dale maar weer:
  Vrijheid: het vrij zijn, onafhankelijk zijn

  Dus niet 8 uur per dag , 40 uur in de week tot 67 jaar doen wat je werkgever zegt dat je moet doen.
  Dus ook niet het opvolgen van die normen en waarden (die gebaseerd zijn op geld) die de overheid of het kapitalisme je opdringt.

  Nee , vrijheid is meer het gevoel wat de meeste onder ons 3 weken lang ervaren tijdens de zomer. Als ze van hun 3 meesters toestemming hebben om op vakantie te gaan.(werkgever,regering,banken)
  Die vrijheid bedoel ik. Dat zijn de enigste dagen in een heel jaar, dat je volledig zelf kan bepalen wat je doet. De rest van het jaar ben je precies aan het doen wat regeringen, banken en werkgevers willen dat je doet. Geef me maar eens ongelijk

  Van kapitalisme kun je alles zeggen wat je wilt. Het heeft veel goeds voortgebracht. ( maar ook minstens zoveel vernietigd)
  kapitalisme is het goedkeuren en goedpraten van het totaal uitputten van de aarde.De aarde is hier niet voor gemaakt en kan dit consumeergedrag helemaal niet aan.
  Waarom zijn kapitalistische landen nummer 1 gebruiker van anti depressiva op de wereld? Waarom zoveel kanker, tumors hartinfarcten? Door die vrijheid die het je bezorgt?????

  Hub Jongen [56] reageerde op deze reactie.

 15. @Eric [47]: Tsja, Eric, en dan mogen we nog oppassen met onze uitspraken, want eer je het beseft krijg je te horen dat je weer lekker in je negativiteit zit en doemdenkt.
  je moet positief blijven !
  Ja, hoe? Terwijl je ziet dat overal om je heen de Moeder AArde, Ónze Moeder geplunderd en leeggeroofd wordt.
  Het wordt dan toch knap lastig om daar niet ontzettend kwaad om te worden, om te zien dat een overheid die niet alleen het volk plundert, maar alles !!
  Het is onze Aarde, voor zover we van bezit mogen spreken.
  Wij mogen er op verblijven,. maar dan wel in respect en niet door een woestijn voor onze kinderen na te laten.
  Ik plant me hier elk jaar weer suf aan de jonge bomen, niet om ze straks om te zagen, maar om het land weer aan te kleden, want die mongolen hier zagen alles om.
  Hoe dikker hoe beter, monumenten van 150 jaar tijd, is in een minuut op zeep geholpen. Om op te stoken, om zakken te vullen.

  Zucht, Vrede, Zé

  Eric [50] reageerde op deze reactie.

 16. @Zé [49]:

  Precies ja. En hetzelfde gebeurt met alle grondstoffen.En dan nog die onherstelbare verontreinigingen bij het winnen van olie en goud. Deze producten zijn toch echt de motor van het kapitalisme.

  En dan heb je nog mensen die onnozel gaan vertellen dat de technologie alles schoner en milieu bewuster maken. Niet in de gaten hebbend dat dit ook gebruikt wordt om hun te melken en om hun varkensgedrag goed te praten. Of dat het aantal gebruikers van luxe goederen elke 4 of 5 jaar gaat verdubbelen. Wat heb je dan nog aan die 10 of 20% schonere producten als de gebruikers verdubbelen?????

  Auto’s worden steed schoner maar hun vermogen groeit nog harder. Reclames laten mooie cijfers zien van Co2 uitstoot. Cijfers die laten zien hoeveel een auto uitstoot. Als je op zijn aller zuinigst rijdt natuurlijk.Ik zou die werkelijke uitstoot cijfers weleens willen zien als je die auto op zijn staart trapt. Alsof mensen die een 3 liter, 240 pk auto kopen zuinig gaan rijden. Die auto’s vervuilen echt niet veel minder als een auto van 10 jaar geleden. Echt allemaal verkoop praatjes.
  Ze spreken zichzelf constant tegen met die technologie. Het hele westen heeft zijn goed werkende televisie weggegooid om een flatscreen aan te schaffen, een televisie die veel meer verbruikt nota bene.

  Goederen worden zo geproduceert dat je er na een half jaar op uitgekeken bent. Dit wordt heel bewust gedaan. En veel mensen zullen dan het nieuwere model gaan aanschaffen.
  En dit werkt! Ik heb mezelf al verschillend malen betrapt op dit gedrag. Over het algemeen trap ik hier nu niet meer in maar vroeger is dit vaak genoeg gebeurt. Heb nu ondertussen wel in de gate dat het spullen zijn die toch ergens in een la verdwijnen.

  Ron A te A [209] reageerde op deze reactie.
  Ron A te A [209] reageerde op deze reactie.

 17. @Eric [30]: Mijn vader was werkzaam op het techniesch lab van Phillips waar apparaten op duurzaamheid en levensduur werden getest.
  Ergens halverwege de jaren ’70 vertelde hij dat er voortaan Eproms in alle apparaten werden ingebouwd, met een voorgeprogrameerd aantal bedrijfsuren. Als het apparaat dit breikte schakelde de eprom het ding uit.
  Phillips had dus een dusdanige kwaliteit bereikt dat het bedrijf verlies zou gaan draaien omdat er minder kapot ging.
  Tegenwoordig zijn auto’s hier ook mee uitgerust, het grootste gedeelte van alle ANWB gevallen langs de weg zijn de electronica die dus een goed lopende motor uitschakeld.
  En daar kun jezelf zo goed als niets aan doen.
  Betreffend voertuig wordt dan gereset, jij betaald en mag van de fabrikant/overheid ween een X-aantal uur de weg op.

  Een vrijere wereld begint bij jezelf.

  Zé.

  Eric [52] reageerde op deze reactie.

 18. @Zé [51]:

  Nou kijk eens aan, wat ik er allemaal wel niet bij leer op een zondag.
  Ik hoorde laatst op een Franse zender dat een electronica winkel geen Dyson stofzuigers wilde verkopen. De reden was dat deze veel te degelijk waren en haast nooit kapot gingen.

  Onbegrijpelijk dat 3 kwart van de bevolking dit allemaal pikt. Dat de meesten dit niet zien of niet willen zien.

  floor [60] reageerde op deze reactie.

 19. @Eric [45]:
  Eric een beetje werklui??
  Je werkgever staat er buiten.
  Daar heb jij namelijk zelf voor gekozen en de beloning en uren die je draait zijn tot stand gekomen door wederzijdse vrijwillige overeenkomst, als jij dat als slecht ervaart raad ik je aan ontslag te nemen en eigen baas te worden.
  iets wat in nederland nagenoeg onmogelijk word gemaakt.

  Dat daar die middelen meer gebruikt worden is misschien omdat in totalitaire overheden de mensen zo straat arm zijn geworden dat ze die middelen niet kunnen betalen en hartziekte niet eens vastgesteld kunnen worden .
  Denk dat die hongerneger in de bush bush wel een antidepresiva kan gebruiken hoor…
  Trouwens die kauwen op bladeren die ook verdovende effecten hebben.
  Dus ja.. het is maar van welke hoek je het wenst te bekijken.. objectief of vooringenomen.

  Dat kapitalisme de aarde kapit zou maken is onzin.. de impuls van schonere auto’s komt niet door de overheid maar van de bevolking die de mening deelt dat de aarde schoner moet.
  Echter door overheid bemoeienissen floreert de branch en die overheid nu op vreemde wijze..
  Geef mij geld en ik zorg dat de aarde niet opwarmt, kolder vliegt je om de oren.

  Echter bedrijven in de markt laten opereren om mensen als jou te dienen gaat niet.
  Daarom worden er nu bepaalde bedrijven bevoorrecht die een bepaald product verkopen.
  De concurrentie wordt met belastingvoordeel volledig kapot gemaakt.
  Dit is het kenmerk van corperatisme, en niet kapitalisme.
  ook is corperatisme het bevoorrechten van andere bedrijven zoals oliemaatschapijen en macdonalds waar je waarschijnlijk ook op tegen bent.

  Als mensen schoner willen zullen ze die producten kopen, zo niet dan niet.
  Maar het verloopt nu via een dwang systeem en wat de opbrengsten van die dwang oplevert wordt letterlijk voorhet gezicht van een bevoorrechte partij gebungeld zodat de overheid wederom zeggenschap heeft over hoe dat geld uitgegeven gaat worden.

  Dat gebeurt letterlijk zo…. in onderwijs, zakelijk, bedrijfshuisvesting etc etc etc.
  Dat doen ambtenaren namelijk dagelijks.

  Dus is de overheid de schuld? of de consument en de persoon die levert wat de consument WIL hebben.

  Je verwart de boel een beetje met elkaar dunkt me

  Hub Jongen [56] reageerde op deze reactie.

 20. @Eric [6]:

  Sorry, maar we hebben in Nederland echt geen woningtekort, heb hier nog nooit iemand ongewild onder een brug zien slapen.
  Probleem is een tekort aan betaalbare woningen, dat is heel iets anders.
  Bovendien hebben we in de toekomst minder woningen nodig, denk even aan al die babyboomers die met pensioen gaan en hun huis verkopen om iets gelijkvloers/ met lift te gaan huren.

  Eric [57] reageerde op deze reactie.

 21. Ja luister….ik heb sterk getwijfeld of ik hier wel op moet reageren.
  Als je me nu gaat vertellen dat de zeëen in prima staat zijn, dat bossen intact zijn en dat woestijnen niet als maar groter worden, weet ik niet hoe lang jij al vastgezeten hebt. Een jaar of 50 of zo?
  Als je me ook nog gaat vertellen dat volwassenen goed bezig zijn, niet egoistisch en niet hebzuchtig zijn weet ik niet van welke planeet jij komt.

  Zeëen zijn er enorm slecht aan toe, bossen verdwijnen heel snel, en woestijnen worden alsmaar groter.
  En dan heb ik het nog niet over rivieren die zwaar vergiftigd zijn door goudwinning.Of land dat zwaar wordt vergiftigd door oliewinning.

  Of moeten vissers zomaar steeds verder de zee op om iets te vangen?
  Of geloof je die verhalen dat die ramp van BP geen gevolgen heeft gehad voor de levende wezens in zee?
  Of dat al die andere olierampen van de laatste 50 jaar niet waar waren?
  Of die illegale lozingen op zee, gebeurt ook niet zeker?
  Of dat het niet waar is dat in Zuid Amerika in rap tempo bossen worden gekapt om landbouw grond te maken?
  Of is dat maar verzonnen allemaal?
  Alleen gigantische egoistische hebzuchtige varkens kunnen dit goedpraten.
  Heb je enig idee hoeveel zwaarvervuilende vliegtuigen 24 uur per dag rond de aarde vliegen? Heb je enig idee hoeveel dat er over 10 jaar zullen zijn? Wat gebeurt er als straks die 1,5 miljard Chinezen op zijn Amerikaans gaan leven?
  Hier bestaat geen moreel antwoord op. Hier kun je alleen maar met leugens op reageren, met manipulaties.

  Wij gaan de geschiedenis boeken in als de slopers, de varkens van de 20ste en 21 ste eeuw.

  Ik kies overigens niet voor een werkgever. Laat dat maar aan de mensen over die hun eigen verantwoording over hun eigen leven niet willen. Aan mensen zonder eigen wil en mensen die zich graag onderwerpen aan instanties en andere mensen. Zeg maar gerust aan mensen die zich onderwerpen als slaven.
  Dat je maar over 2 mogelijkheden praat(werkgever hebben of zijn) bewijst alleen maar hoe geindoctrineerd je bent.

  Ik raad je aan om nog eens goed te lezen wat ik geschreven heb over schonere auto’s.
  Wat hebben we verdient aan auto’s die 20% schoner zijn dan 10 jaar geleden als er ook 20% meer auto’s op de wereld zijn? Lijkt me een simpele rekensom.Is de wereld nu schoner geworden? Al die oude auto’s gaan overigens gewoon naar Africa. Of maakt dat niks uit, dat ligt ver weg?
  De rekensom is heel simpel; de wereld economie moet en zal groeien. Dit gaat gepaard met meer schepen, meer auto’s meer vliegtuigen meer fabrieken. Moet je maar eens opletten hoe de prijzen van grondstoffen gaan exploderen de komende 20 jaar.
  De vraag hiernaar zal ver- 2,3,4,5 voudigen.
  En dit is volgens jou niet schadelijk voor de aarde?
  Het enigste wat jij ziet is dat de concurrentie door belastingvoordeel kapot wordt gemaakt??? Weet je…..dat andere zie jij ook wel….maar dat is niet belangrijk voor je. Hebben hebben hebben , dat is belangrijk!

  Ook leuk altijd hoe mensen vergelijkingen maken met het uiterste. Met de zwarte Afrikaan die niks te vreten heeft. Alsof er tussen de 2 uiterste niks bestaat.

 22. @Eric [48]:

  “Je kan aan die 2 woorden elk draai geven die je wilt.

  Natuurlijk kun je dat.
  Ga dus maar rustig door met kletsen in de ruimte.
  Als je niet eens je best wil doen om duidelijk te maken WAAR WE HET OVER HEBBEN, en met andere woordbegrippen werkt dan als op de Vrijspreker afgesproken, dan weet je van te voren dat je nooit dichter bij elkaar komt.

  Ik verspil mijn tijd daar niet aan.

  Zie ook:
  @Hoc Voluerunt [53]:

  Eric [61] reageerde op deze reactie.

 23. @floor [54]:

  Ik zie overal betaalbare woningen. Maar mensen willen betaalbare villa’s. Genoeg huizen van 140.000 euro. Genoeg appartementen tussen de 100.000 en 120.000 euro. Maar ja , niet in het centrum nee. Of niet aan de kust nee. Waarom zijn er wachttijden van wel 5 tot 10 jaar als er genoeg woningen zijn?

  Ik weet niet of je het opgevallen is maar ééngezinswoningen worden tegenwoordig door 1 man bewoond. Nederland bouwde iets van 60.000 nieuwe woningen per jaar voor 2008 en dat voldeed nog niet aan de vraag.

  floor [62] reageerde op deze reactie.

 24. “Starters op de huizenmarkt hebben het momenteel lastig. De huizen zijn nog steeds heel erg duur, want de correctie op de huizenprijzen is nog heel erg beperkt.”

  Er is geen Autoriteit der Nederlandsche Huizenprijzen, dus dat doen mensen toch echt zelf. Als de jarenzeventigkopers nu eens beginnen met gecorrigeerd voor algemene inflatie te vragen, wat ze er zelf voor betaald hebben. Tevens dient deze prijs gecorrigeerd te worden voor de nog resterende levensduur van het huis. Die is niet oneindig.

  “Kocht je tien tot twintig jaar geleden een huis dan ging de koper ervan uit dat zijn huis elk jaar flink in waarde zou stijgen.”

  Er waren indertijd geluiden genoeg, dat dit grote onzin was.

  “Iedere huizenkoper liep binnen en je was eigenlijk gek als je geen huis kocht.”

  Ik was graag gek in die dagen. Ik gooide zelfs geld weg, zoals huren genoemd werd. Ik gooide geld weg, maar hoor tot de tien procent non-schuldjunkies.

  “De woning markt is nog veel verder verziekt door de woningbouwverenigingen die beneden de markt prijs woningen aanbieden, waarvoor vervolgens ook nog eens huurtoeslag mag worden aangevraagd.”

  Die huren bedragen rond de 40% van het netto-inkomen, terwijl ze vroeger minder bedroegen; ik vraag me dus af, welke marktprijzen je in gedachten hebt. De meeste huurders, die in de jaren tachtig zwoeren nooit 1000 gulden voor hun woonst te betalen, betalen dit nu.

Comments are closed.