De laatste maanden komen, in het nieuws, vrijwel wekelijks zorgwekkende berichten uit de zorg. Dit was voor mij de aanleiding een klein onderzoekje te doen.

Hoe zit dat precies? Wat zijn de wetten? Wat de noodzaak van deze wetten?

Hoe groot is eigenlijk de invloed welke de overheid uitoefent op deze markt?

Waarom is er het verzekeringssysteem omgeschakeld? Kan het beter in een vrije markt?

In dit deel zal ik uitwijden over de wetten, en de daarbij behorende kosten.

De resultaten zijn, misschien zoals verwacht, schrikbarend.

De overheid bepaalt niet alleen wat voor zorg we mogen ontvangen, maar ook wie die mag leveren en hoe die geleverd moet worden. Sinds de Tweede Wereldoorlog is de overheid de bepalende partij geworden van onze gezondheidszorg.

Dat komt doordat de zorg in Nederland grotendeels wordt gefinancierd door verzekeringssystemen die de “wetgever” heeft bepaald. De kern van die systemen is de door de politiek bepaalde omvang van het verzekeringspakket, waaraan we allemaal solidair meebetalen.

Bureaucratie
Om een indruk te krijgen van hoe het nu exact zit omtrent de zorg bemoeienis van de overheid, ben ik vooraan begonnen: “De Wetten”

Overzicht wat ik zoal heb gevonden; In vogelvlucht:

AWBZ
De Algemene Wet bijzondere Ziektekosten is een collectieve ziektekostenverzekering voor niet individueel verzekerbare ziektekostenrisico’s

Infectieziektewet
Het doel van de wet is het bieden van een rechtsbasis om de gevaren af te wenden die voortvloeien uit het optreden van infectieziekten bij mensen

Kwaliteitswet zorginstellingen
De Kwaliteitswet is van toepassing op álle instellingen (ziekenhuizen, verpleeghuizen, RIAGG’s, privé-klinieken, etc.) in de zorgsector en regelt de eisen omtrent zorg en het beleid. De IGZ (Inspectie GezondheidsZorg) houdt toezicht op juiste naleving van de wet

WBMVet Bijzondere Medische Verrichtingen geeft de minister de mogelijkheid om bepaalde medische verrichtingen te regelen of te verbieden omdat dit wenselijk wordt geacht, gezien de maatschappelijke, ethische en juridische aspecten hieraan

WCPV
De Wet collectieve preventie volksgezondheid verplicht alle Nederlandse gemeenten actief te zijn op het gebied van de volksgezondheid

WDKB
Wet Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting

Wet Afbreking Zwangerschap
De WAZ bevat regels voor de besluitvorming en de uitvoering van zwangerschapsafbrekingen

Wet Ambulance vervoer
De WAV schrijft voor dat ambulancevervoer alleen mag plaatsvinden na opdracht door de Centrale Post Ambulancevervoer (CPA). Alleen vervoerders die een vergunning van de provincie hebben, mogen deze transporten uitvoeren

Wet Arbeid en zorg
Deze wet regelt het recht op verschillende verlofsoorten, zoals ouderschapsverlof en zorgverlof

Wet BIG
Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg registratie 8 beroepsgroepen in register, titelbescherming medisch specialisten en omschrijving voorbehouden handelingen

Wet BPOZ
Wet Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen regelt de opname en behandeling van mensen die lijden aan een geestesstoornis

Wet Foetaal Weefsel
In de Wet foetaal weefsel zijn het ter beschikking stellen, het bewaren en de toelaatbaarheid van het gebruik van weefsel dat afkomstig is van een foetus geregeld

Wet Inzake Bloedvoorziening
De Wibv heeft tot doel de kwaliteit, veiligheid en beschikbaarheid van bloed en bloedproducten in Nederland te verzekeren

Wet Maatschappelijke ondersteuning
Nieuwe wet voor WMO beleid van voorzieningen voor hulp in de huishouding, een rolstoel, een PGB en eigenbijdrage

Wet Medische hulpmiddelen
Wet op de medische hulpmiddelen regelt de kwaliteitseisen aan en de keuring van medische hulpmiddelen

Wet Medische keuring
De WMK legt het doen van medische keuringen aan banden

Wet op de jeugdzorg

In deze wet staan de cliënt en zijn hulpvraag centraal. Cliënten zijn kinderen, jongeren en hun ouders of opvoeders die opgroei- en opvoedingsproblemen hebben

Wet op lijk bezorging
De wet waarin alle ge- en verboden rond het bezorgen van doden staan opgeschreven

Wet op orgaan donatie
Doel van de WOD is de burger duidelijkheid te geven over de donatie van weefsel en organen, een eerlijke verdeling van weefsel en organen te regelen en het aanbod van weefsel en organen te bevorderen

Wet op het bevolkingsonderzoek
De Wet op het bevolkingsonderzoek is bedoeld om de bevolking te beschermen tegen bevolkingsonderzoeken die een gevaar kunnen vormen voor de lichamelijke of geestelijke gezondheid

WGBO
Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst garandeert uw rechten ten opzichte van medische hulpverleners

WMG
Wet Marktordening Gezondheidszorg regelt de tarieven in de zorg en de taken van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

WMO
De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) beoogt bescherming te bieden aan proefpersonen die deelnemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

WTZi
WTZi staat voor Wet toelating zorginstellingen

Ziektewet

In deze wet wordt geregeld dat een werknemer bij ziekte zijn of haar loon, of een gedeelte hiervan, krijgt doorbetaald als uitkering

Zorgverzekeringswet
Wettelijke zorgverzekering voor iedereen in Nederland

In mijn nederige opinie valt te stellen dat deze volledige markt wordt bepaald door de overheid. Met als resultaat ook een tig instanties welke de lijst van wetten “handhaaft”.

Persoonlijk schrok ik nogal van deze lijst.
Van geboortes tot vervoeren van lijken, ALLES is gereguleerd.

En dan heb ik de wetten, betreffende medicatie en voedsel controle en regulering nog buiten beschouwing gelaten.

Overhead Kosten

Aan deze verzameling wetten en instanties hangt natuurlijk ook een kostenplaatje. Niet alleen de effectieve kosten, maar ook de extra administratieve lasten welke het uivoerend personeel draagt om aan al deze regels (wetten) te voldoen.

Helaas bieden de (recente) websites van onze overheid geen openheid.
Daarom ben ik terug gevallen op deze cijfers, daterend uit 2005, dus nog voor de invoering van het nieuwe zorgstelsel.  Bron

“In 2005 werd in Nederland 68,5 miljard euro aan de gezondheidszorg uitgegeven, hetgeen overeenkomt met ongeveer 13,5% van het bruto binnenlands product. Per inwoner gaat het om een bedrag van 4.200 euro.”

Oké dat is niet florissant, maar hoe zit het met de overhead?
“In 2005 werd 2,3 miljard euro uitgegeven aan beheer. Dit is 3,3% van de totale kosten in de Nederlandse gezondheidszorg. Onder ‘beheer’ wordt hier met name de kosten verstaan van de uitvoering van het beheer van zorgverzekeringen en AWBZ door verzekeraars en andere met beheer belaste uitvoeringsorganisaties. Daarnaast zijn de kosten van instituten als CVZ en College Bouw opgenomen, het gaat daarbij slechts om een gering aandeel. De administratieve lasten van zorgverleners zelf zijn niet opgenomen in de sector beheer…”

De exacte impact van al deze wetten en regels is dus niet vast te stellen.

Wel is te stellen dat voor elke 30 euro die aan zorg wordt besteed, er 1 euro naar “beheer” kosten gaat.

Hoe zit het dan met die administratieve lasten?
Daar wordt vaag over gedaan, zoals u kunt lezen in het bovenstaande stuk, worden deze meegenomen in de uitvoerende kosten. Bizar eigenlijk, want elk zichzelf respecterend bedrijf wil weten wat hun overhead is.

Maar na wat verder zoeken kwam ik op deze website de volgende tekst tegen, met betrekking op GGZ (Geestelijke GezondheidsZorg).

28% van de arbeidsplaatsen betreft een niet-patiëntgebonden functie; van deze groep vervullen 3 op de 10 medewerkers administratieve taken. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat patiëntgebonden beroepen tweederde van hun tijd besteden aan patiëntgebonden werkzaamheden. Beide bevindingen wijzen op een forse administratieve belasting van de sector.

Binnen deze 72% patiëntgebonden functies is slechts 2/3 van de tijd beschikbaar om voor patiënten te zorgen..
Dit betekent dat van het totale werknemers bestand minder dan 25% effectief patiënten verzorgt(!).

Conclusie deel 1

Het vertrouwen van de overheid in de zorg sector is blijkbaar ongelofelijk laag. Elk aspect wat mogelijk de gezondheid raakt, is of wordt gedekt met een wet.

Duurbetaald wantrouwende bureaucratie á 2,3 Miljard Euro, ofwel 147€ per inwoner van Nederland (excl. Administratieve lasten van personeel).

Zijn al deze regels wel nodig?

Waarom wil 52% van Nederland het ziekenfonds stelsel terug?

Ingezonden door Doompie
———————————————–

Zorg:
Deel 1: De wetten en de kosten
Wordt vervolgd in deel 2:  Noodzaak en ziekenfonds stelsel(s)
En deel 3: Overall conclusie en vrije markt alternatief

3 REACTIES

 1. Goed dat dit eens uitgebreid aan de orde komt. Even azijnpissen, de wcpv is vervangen in 2008 door de Wpg. De Wpg vervangt meteen de infectieziektenwet. Inernationale wetgeving door verdragen dan wel afkomstig van de EU / WHO worden niet behandeld in dit artikel. Daarnaast is er nog een Wet Klachtrecht clienten zorginstellingen. Tuchtrecht. En een wet gebruik BSN in zorg, sofinummer dus om het EPD mogelijk te maken. Je bent ook de WGBH/CZ vergeten. De euthanasiewet. De WBP, wet bescherming persoonsgegevens, welke ook voor de zorg relevant is. Er is jurisprudentie. En ongetwijfeld nog veel meer wetgeving die we zijn vergeten.

  Wetgeving die volgens mij nog in de pijpleiding zit, maar wellicht deels is goedgekeurd zijn natuurlijk het EPD, de wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en uiteindelijk de wet zorg en dwang (vervangt de bpoz).
  Doompie [3] reageerde op deze reactie.

 2. “Binnen deze 72% patiëntgebonden functies is slechts 2/3 van de tijd beschikbaar om voor patiënten te zorgen..
  Dit betekent dat van het totale werknemers bestand minder dan 25% effectief patiënten verzorgt(!).”

  Dit begrijp ik niet. 2/3 van 72% is 48% (uit het hoofd), dus bijna de helft van de totale werktijd gaat naar verzorging van patienten, lijkt me.
  Goed, dat is nog steeds te weinig, maar toch iets minder erg dan de schrijver doet voorkomen.

  Doompie [3] reageerde op deze reactie.

 3. @Scrutinizer [2]:

  Correct, had me verrekend door 2/3 af te trekken, dat is 24%..

  Maar even goed blijft het punt identiek.

  de administrative overhead is GROTER als de effectief patient gerelateerde werkzaamheden. Waanzin als je het mij vraagt..

  @Ratio [1]:
  Thnx voor de aanvulling, nemen we mee in de opvolgende delen..

Comments are closed.