De basis voor het libertarisch gedachtengoed is het non-agressieprincipe. Het zegt eenvoudigweg dat je geen geweld mag gebruiken tegen mensen die zelf geen geweld hebben gebruikt. Als er geen geweld gebruikt wordt blijft de vrijwillige interactie tussen mensen over. Dat is dus samenwerking op basis van gelijke rechten in plaats van onderdrukken en dwingen van mensen. 

Verder zijn er die situaties waarbij er wel geweld gebruikt wordt, dan is het mogelijk om geweld te gebruiken in zelfverdediging. Daarbij is de vraag hoeveel tegengeweld gebruikt mag worden als reactie op dit geweld.
Als mensen vrijwillig met elkaar samenwerken dan kun je ervan uitgaan dat beide partijen erop vooruit gaan. Als jij naar de winkel gaat om een jas te kopen voor 150 euro dan ga jij er op vooruit omdat je liever die jas hebt dan de 150 euro. En de winkelier gaat erop vooruit omdat hij liever de 150 euro heeft dan de jas. Je streeft dus naar interacties met mensen waarbij beide partijen erop vooruit gaan.

Het non-agressie impliceert eerlijkheid in de samenwerking met mensen om je heen. Je hebt bijvoorbeeld een baan en die heb jij geaccepteerd omdat jij er beter van dacht te worden en je baas heeft je aangenomen omdat hij ervan uitgaat dat jij meer waarde toevoegt dan dat je kost. Een vrijwillige relatie is daarmee meestal een win-win situatie. Beide partijen gaan erop vooruit en daarom werken ze samen. Voorwaarde is daarbij dat er geen geweld wordt gebruikt tegen anderen en dat mensen zichzelf ook niet tekort doen om anderen te plezieren. Daar hoort ook bij dat je afziet van fraude en leugens om de uitkomst van de interactie te beïnvloeden. Als jij liegt tijdens het sollicitatiegesprek is dat een vorm van geweld. De werkgever zal je namelijk die baan geven en je loon uitbetalen op basis van de verkeerde informatie. Het is daarom een vorm van fraude en diefstal. Maar ook de werkgever kan het gesprek manipuleren. Bijvoorbeeld door te verzwijgen dat het bedrijf in de problemen zit en dat er waarschijnlijk binnenkort gereorganiseerd zal worden. In die situaties is er ook sprake van oplichting en er is dan geen sprake van vrijwillige samenwerking. Niet alleen in commerciële situaties is er sprake van vrijwillige samenwerking met wederzijds profijt. Als twee mensen een relatie aangaan dan kun je ervan uitgaan dat deze mensen uit vrije wil voor elkaar hebben gekozen. Ook daar is openheid over de onderlinge afspraken van belang. Als jullie afspreken dat je geen relaties erop na zal houden met anderen dan is dat net zo goed een geldige afspraak als in commerciële situaties. Mensen maken keuzes op basis van deze afspraken en als je je niet aan deze afspraken houdt dan kan dat schadelijk zijn voor anderen.

Om de win-win situatie te bereiken waarbij beide partijen profiteren van de samenwerking is ook egoïsme belangrijk. Het non-agressieprincipe zegt dat je geen geweld tegen anderen toepast, maar om het echt goed te laten functioneren zou je ook geen geweld tegen jezelf moeten toepassen. Je hoeft jezelf niet op te offeren voor anderen. Je zoekt dus naar die situaties waarbij je er zelf op vooruit gaat en je anderen ook kan helpen. Egoïsme heeft over het algemeen een negatieve bijklank. In de context van het non-agressie principe is rationeel egoïstisch handelen dat handelen dat wel in het eigen belang is, maar tegelijkertijd ook het belang van anderen niet schaadt. Ik heb een baan als docent dan doe uit egoïstische motieven. Ik vind het werk leuk en ik wil ook wat geld verdienen. Maar tegelijkertijd verbeter ik ook de situatie van anderen door het uitoefenen van mijn beroep. Degene die mij aanneemt en een salaris geeft, doet dat ook uit egoïstische motieven, want die heeft iemand nodig om het bedrijf draaiende te houden en de klant tevreden te houden. Beide partijen zijn beter af en er is niemand benadeeld. Van een dief of een fraudeur kun je ook zeggen dat deze egoïstisch is, maar hierbij beschadig je anderen. Vanuit het rationeel egoïsme is een motivatie die tegen het non-agressieprincipe ingaat geen optie. Alleen die acties waarbij beide partijen erop vooruitgaan worden in overweging genomen.

Je houdt dus ook rekening met je eigen wensen en je hoeft jezelf niet op te offeren om een ander te helpen. Denk aan een relatie, daarbij kiezen twee personen voor elkaar en beiden zijn beter af. Daarbij doen ze allerlei zaken om het elkaar naar de zin te maken. Maar het netto resultaat is dat je meer uit de relatie haalt dan je er in stopt. Gebruik dus geen geweld naar jezelf en doe geen dingen die ten koste gaan van jezelf. Dit sluit overigens niet uit dat je bijvoorbeeld geld geeft aan liefdadigheid. Als jij geld over hebt dan zou je dit weg kunnen geven. En daar zul je dan ook jouw motieven voor hebben en je vervult daarmee een behoefte die je zelf hebt. Maar dergelijke liefdadigheid moet niet zover gaan dat het je eigen bestaan en geluk in gevaar brengt. Er is wat dat betreft een verschil tussen liefdadigheid en jezelf tekort doen om een ander te plezieren. Opoffering en vrijwillige onderwerping horen in principe niet bij egoïsme, maar zorgen, helpen en liefhebben zijn wel goed te verenigen met egoïsme. Beide partijen zoude het gevoel moeten hebben dat ze erop vooruit gaan en er wordt dus niet ten koste van iemand gehandeld.

Het non-agressie principe volgen houdt ook in dat niemand zomaar geld af kan nemen van de rijken en dat aan de armen kan geven. Maar het is ook maar de vraag of dit nodig is omdat als je de juiste uitgangspunten kiest je ook zal komen tot de juiste resultaten. Armoedebestrijding wordt geassocieerd met afnemen van geld van de rijken door toepassing van dwang. Het lijkt erop dat de armsten er veel meer op vooruit gaan als je geld onder dwang van de rijken aan de armsten geeft. Maar dit geeft wel een vertekend beeld van de situatie. Stel dat je duizend euro afneemt per maand van een rijk iemand en daarmee betaal je de uitkering van een arm persoon. Wat zou er met dit geld gebeurd zijn als je dit geld niet had afgenomen? Dan had hij misschien een chauffeur aangenomen van dit geld of hij houdt wat vaker een groot feest. Hij had het ook kunnen sparen, maar dan had de bank het weer uit kunnen lenen aan een bedrijf om investeringen mee te doen. Allemaal zaken waarbij mensen hadden kunnen werken voor diezelfde duizend euro. En dan was die duizend euro uiteindelijk nog steeds bij een armer gezin terecht gekomen. De rijke persoon had dan in zijn eigen belang gehandeld, maar dit zou niet ten koste zijn gegaan van de armen. Het is wel belangrijk om de effectiviteit van inkomensoverdrachten dus niet te overschatten. Je kan er niet zomaar vanuit gaan dat de armsten er duizend euro op vooruit gaan door deze overdracht. In werkelijkheid is de effectiviteit lager dan dat. Dit is ook in overeenstemming met het uitgangspunt. Als de rijke zijn geld uitgeeft en daarmee iets koopt dan worden hij en de verkoper daar beter van.
Het uitgeven van geld en ruilen betekent steeds een verbetering van de welvaart. Als iemand heel veel geld dan heeft hij heel veel mensen beter af gemaakt. Dit laatste is helaas momenteel vaak niet het geval om dat het in de huidige situatie het niet eenvoudig is om echt rijk te worden zonder hulp van de overheid. Maar in het voorgaande doel ik op rijken die rijk geworden zijn door goed ondernemerschap en daarmee bijgedragen hebben aan de gemeenschap. En ik doel dus niet op mensen die rijk worden ten koste van anderen, doordat de overheid ze bepaalde privileges heeft gegeven.
Bij het herverdelen van inkomen is het volstrekt niet duidelijk of er uiteindelijk profijt is. De rijke is benadeeld terwijl hij niemand kwaad deed, en het voordeel voor degene zonder inkomen is ook niet duidelijk. De werkgelegenheid is immers afgenomen door deze ingreep. Nu kon deze persoon een maand thuiszitten en in zijn onderhoud voorzien en daarmee is hij wel een maand verder, maar geen stap verder vooruit.

Nu is het punt dat ik hiermee wil maken niet zozeer dat het effectief is als de rijken hun geld mogen houden. Het gaat hier namelijk om het morele punt dat gemaakt wordt ten aanzien van de toepassing van geweld. Dan is het goed om te beseffen dat het morele principes en de praktische oplossingen dezelfde zijn. Het morele principe is namelijk de uiteindelijke norm waartegen je de praktische consequenties beoordeelt. Als de praktische uitkomsten niet overeenstemmen met je morele principes dan is het goed om deze morele principes tegen het licht te houden. Vaak wordt er gezegd dat het mooi klinkt in theorie, maar dat de uitwerking niet deugt.
De overeenstemming tussen morele principes en praktische oplossingen is ook iets dat goed omgekeerd is toe te passen. Wat zijn eigenlijk de morele fundamenten van het huidige systeem? Welke grote lijn wordt er gevolgd en welke uitgangspunten kun je vinden in het gevolgde beleid. Worden principes consequent toegepast of gelden principes alleen voor bepaalde mensen en niet voor anderen? Als dat het geval is dan verval je tot willekeur en kun je alles recht praten wat krom is. Je kan dan alles draaien naar het principe wat je op dat moment het beste uitkomt.

Het non-agressieprincipe is gelijk voor alle mensen. Er is niet een klasse van mensen die aan bepaalde regels moet voldoen en weer een andere klasse mensen die weer aan andere regels moet voldoen. Voor iedereen gelden dezelfde regels. Voor een agent gelden dezelfde principes als voor een burger op straat. De agent heeft dan wel als taak om anderen te beveiligen dat wil nog niet zeggen dat de agent geweld mag gebruiken tegen onschuldige personen. De agent kun je bevoegdheden geven, maar je kan geen rechten weggeven die je zelf niet hebt. Jouw huis en eigendom mag je beschermen tegen buitenstaanders. En je kan daarom iemand inhuren die jij de bevoegdheid geeft om op te treden tegen criminelen die op jouw terrein komen. Maar je kan deze persoon nooit bevoegdheden geven die je zelf niet hebt. De personen die belast worden met beveiliging en verdediging van personen en eigendommen hebben dus ook niet de bevoegdheid om geweld te gebruiken tegen onschuldigen.

Geweld is er niet alleen in de vorm van openlijk geweld en is daarom niet altijd goed te herkennen. Iemand die geweld wil gebruiken zal over het algemeen slim te werk gaan. Degene die openlijk agressief is, wordt meestal al snel niet meer serieus genomen. Men zal liever frauderen en misleiden dan bijvoorbeeld openlijk met een pistool te zwaaien. Als iemand achter je geld aanzit dan zijn er heel veel meer mogelijkheden dan alleen de directe toepassing van geweld. Een combinatie van dreigen en bedrog is vaak zeer effectief. Zo kan een persoon of een instantie iemand onder dreiging van geweld ervan overtuigen dat je je geld over moet maken. Het inkleden met enig bedrog kan de diefstal echter veel effectiever maken. Je kan degene van wie je het geld steelt bijvoorbeeld wijsmaken dat je het geld zal gebruiken om daar allerlei goede zaken mee te doen. Als het slachtoffer denkt dat het gaat om liefdadigheid in plaats van om diefstal dan is het verzet veel minder en de kosten en risico van de diefstal zullen daardoor lager zijn. Naarmate de tijd vordert en er om je heen veel mensen zijn die in deze val trappen wordt het steeds lastiger om het geweld te herkennen. Denk bijvoorbeeld aan het geld dat uit het niets wordt gemaakt in de bancaire wereld. Geld uit het niets maken betekent dat de waarde van het geld verwatert en al het andere geld wordt daarmee iets minder waard. Spaargeld wordt steeds minder waard door het maken van meer geld. Met name de pensioenen hebben hier onder te lijden. Degene die het geld maken stelen geld van de mensen die geld gespaard hebben. Dit verhaal is echter ingekleed met hele ondoorzichtige theorieën. Verder accepteert iedereen dit systeem al tientallen jaren en daardoor lijkt het normaal. Het is lastig om zaken aan de orde te stellen die al vanaf je geboorte bestaan. De afschaffing van de slavernij is wat dat betreft een goed voorbeeld. Achteraf vindt iedereen slavernij belachelijk, maar in die tijd was slavernij vanzelfsprekend en waren de tegenstanders lange tijd in de minderheid. Ook daar waren er talrijke argumenten om de slavernij goed te praten. Als er geen slavernij zou zijn dan zouden de slaven verhongeren. De eigenaren van de slaven beschermden de slaven tegen geweld van buitenaf en geweld onderling. De slaven waren niet in staat om voor zichzelf te zorgen en zonder slavernij zou er wanorde en armoede heersen onder de slaven. Geweld is pas echt effectief als het mooi wordt ingekleed.

Vervolgens is de vraag hoeveel geweld je mag gebruiken tegen personen die wel geweld gebruiken. Er zijn hierbij twee uitgangspunten, je eigen veiligheid en de geleden schade. Als iemand je bedreigt dan mag je alle middelen inzetten om je eigen veiligheid te garanderen. Verder kun je daarna maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat je schadeloos gesteld wordt. In beide gevallen is het niet eenvoudig om een duidelijke norm te stellen ten aanzien van de hoeveelheid geweld die gepast is. Als je s’nachts een inbreker in je huis vindt dan lijkt het mij een terechte aanname dat dit een levensbedreigende situatie is en daarom is reageren met levensbedreigend geweld ook passend. Anders is het als de inbreker op de vlucht slaat, dan is er geen levensbedreigende situatie meer en komt de nadruk te liggen op de schadevergoeding. Ten aanzien van de schadevergoeding is wel voorgesteld dat een crimineel voor ongeveer twee keer het schadebedrag en de proceskosten een schuld heeft naar het slachtoffer. Als een crimineel een tv steelt dan is het gepast als hij ook eenzelfde waarde verliest als straf. Naast zijn straf moet hij dan ook nog de kosten van de tv vergoeden aan het slachtoffer en verder moet hij de kosten van het proces betalen. Dit geeft enigszins een indicatie van wat proportioneel geweld is bij overtreden van het non-agressieprincipe.

Hieruit volgt ook dat voor een misdaad altijd een slachtoffer nodig is. Volgens het non-agressieprincipe is een misdaad het initiëren van geweld. Als er geen slachtoffer is dan is er ook geen misdaad. Denk bijvoorbeeld aan de handel in drugs of prostitutie. Zolang alle partijen handelen uit vrije wil is er volgens het non-agressieprincipe geen misdaad. De schadelijkheid van de acties voor de persoon zelf maken het geen criminele actie. We gaan uit van zelfbeschikking en je mag dus zelf bepalen wat je doet met je lichaam. Een ander heeft dus geen recht om geweld te gebruiken om je te beschermen tegen jezelf. Als jij hard-drugs gebruikt dan is dat zeker schadelijk voor je en onverstandig, maar dit is geen reden om iemand naar de gevangenis te sturen. Het is uiteraard wel heel goed denkbaar dat de omgeving hulp en steun biedt aan een verslaafde om hem te helpen van zijn verslaving af te komen. Een verslaafde heeft vaak hulp nodig, maar van enige criminaliteit is hier geen sprake.

Het non-agressieprincipe is eenvoudig in de basis, maar het kost de nodige tijd om het op je in te laten werken. Het heeft vergaande consequenties en het is logisch dat je die niet zomaar ineens accepteert. Een goede oefening om te wennen aan dit principe is dat je om je heen kijkt naar de dagelijkse problemen. Ga vervolgens bij jezelf na bij welke problemen je geweld toe moet passen tegen onschuldigen om het op te lossen of zijn er alternatieven gebaseerd op vrijwillige samenwerking. Zoek naar de mogelijkheden voor vrijwillige samenwerking waarbij je allemaal beter af bent. Misschien kom je vervolgens tot de conclusie dat het echt niet anders kan en dat geweld echt noodzakelijk is. Maar dan ben je er wel bewust van dat er geweld wordt gebruikt. En als het goed is zal je met de nodige tegenzin instemmen met geweld tegen mensen die onschuldig zijn. Als je eenmaal beseft dat er heel veel dwang is in deze maatschappij dan is het nog een grote stap om voor te stellen hoe het zal gaan als deze dwang ontbreekt. Dat kost voor de één meer tijd dan voor de ander.
Ik ken iemand die twintig jaar geleden gefascineerd raakte door het non-agressieprincipe. Hij heeft daar jarenlang mee rondgelopen, over nagedacht en over gelezen. En pas enkele jaren terug kwam hij tot de conclusie dat het echt mogelijk is om het non-agressieprincipe op alle menselijke interacties toe te passen. Of je uiteindelijk zelf helemaal het libertarisme omarmd is uiteraard aan jezelf. Maar ik denk dat voor iedereen het non-agressieprincipe een morele richtlijn kan zijn om mee te wegen in je beslissingen. Geweld tegen onschuldigen mag nooit vanzelfsprekend zijn.

Wikipedia:

http://en.wikipedia.org/wiki/Non-aggression_principle

www.devrijeeconomie.nl

43 REACTIES

 1. Ondanks dat het een lang verhaal is, komt het wel aardig overeen met mijn gedachten en zou het handig zijn het verkort samen te vatten. Een mens is in principe niet slecht maar omstandigheden veranderen dat wel eens. onder invloed van drank, verdovendemiddelen, armoede, agressief karakter, op opgezet door anderen om met geweld hun eisen kracht bij te zetten.

  Iemand die onder invloed van drank en opgezweept door anderen ons huis ernstig beschadigde, en met een groot mes mijn leven bedreigde. Door rustig te blijven ( heb veel aan vechtsporten gedaan) en op hem in te praten kreeg ik hem rustig, maar als dat niet gelukt was had hij het niet overleeft, zo zit ik wel in elkaar. Dat is overlevingsdrang en dan heb je jezelf niet helemaal onder controle en helemaal niet om te denken van hoe kan ik mijn schade straks verhalen.

  Toen de politie kwam waar hij mee ging vechten ben ik rustig alle vernielingen op te ruimen, schilder bellen voor nieuw glas.
  Het vreemde is dat ik deze jongeman daarna zelfs nog vrijgeplijt heb door hem te steunen. En de veroorzakers die hem aangezet hadden lopend lachend rond.

  Zo eenvoudig als zelfbeheersing in een normale situatie is, zo kan het ook uit de hand lopen, en mooie gedachten hoe het zou moeten zijn kun je dan wel vergeten. Onmacht maakt mensen agressief !!!!

  pcrs [2] reageerde op deze reactie.

 2. @reiny [1]: iets wat beveiligingsbedrijven die vrijwillig hun klanten werven en geen concurrentie mochten bestrijden allang zouden hebben uitgevonden. De klanten zouden het ook hebben uitgevonden, lerend van de beveiligingsbedrijven die dit goed deden en de hoge tevredenheidscijfers die consumentenorganisaties over ze zouden publiceren.
  Maar wie geeft er nu een barst om, je zit toch opgescheept waar je mee zit opgescheept, of het nu werkt of niet.

 3. Rente over ons universele ruilmiddel is agressie. Rente is een werktuig voor massavernietiging.

  Het is een crisis van het beheer van geld, en het resultaat van het toestaan door overheden en dus door ons dat meedogenloze particuliere bankiers de controle hebben over “ONS” geld. Jawel, want geld is een soeverein recht dat voortvloeit uit het recht van een individu tot het aangaan van onderlinge contracten. Door toe te staan dat private banken tussenbeide komen als de wettige verschaffer van deze contracten in een transactie tussen partijen hebben we het meest wezenlijke verloren, nl; de economische macht die vrije en democratische mensen hebben. Mensen zijn verward over geld. Over wat het nu is, waar het vandaan komt, maar nog belangrijker, wat het zou moeten zijn, en waar het vandaan moet komen.

  Geld kan bijna elke vorm aannemen, van goud tot runderen, van graan tot zout, en van water tot land. Dit zijn allemaal vormen van rijkdom. Geld is geintroduceerd als contract of eigenlijk een overdrachtsbewijs voor b.v. handel in graan, metalen, edelstenen of andere zaken van waarde en dient al heel lang als een veiliger, handiger middel van overdracht van betaling tussen twee handelende partijen. Hierdoor is de reputatie en integriteit van de uitgevende instelling de belangrijkste factor in de aanvaarding en vertrouwen van ons geld.

  Het punt is dat “geld”, of ruilmiddel niet de plaats inneemt van de items die worden uitgewisseld. Als posten van waarde worden uitgewisseld, heet dat “ruilhandel”. Geld wordt gebruikt in plaats van ruilhandel. Geld is niet de dingen zelf.

  Voor het bewaren van de integriteit van geld moet het vrij zij van externe corruptie en manipulatie zoals met name ¨rente¨dat doet in combinatie met de uitgifte door private instellingen met als enige doelstelling winstbejag.

  We dienen daarom ons soevereine recht terug op te eisen tot het uitgeven en beheren van ONS geld en dat beheer uit te voeren aan de hand van rekenkundig geperfectioneerde modellen. Dat is wat Mathematically Perfected Economy (MPE) doet, MPE herstelt niet alleen ons soevereine recht om onze eigen universele betaalbeloftes onderling uit te wisselen, maar biedt ook het money management dat noodzakelijk is om de integriteit van die betaalbeloftes te bewaken en te waarborgen.

  pcrs [4] reageerde op deze reactie.

 4. @J [3]: `Rente over ons universele ruilmiddel is agressie. Rente is een werktuig voor massavernietiging.`
  Het zijn stellingen John die zomaar uit de lucht komen vallen. Je kunt onwaarheden wel vele keren herhalen en geen onderbouwing geven, maar daar schiet je hopelijk niet veel mee op.
  Als persoon A aan persoon B geld wil lenen en beiden zijn het er over eens dat er x% rente wordt berekend, dan is er tegen niemand agressie gebruikt en nergens sprake van de dreiging met of het gebruik van geweld. Je stelling dat rente per definitie agressie betekent is dan ook totale onzin en ik vraag me af waarom iemand zo volhardend continue onwaarheden blijft spuien en er zo in geloofd. Het staat je vrij ten alle tijde je eigen geld aan mij uit te lenen zonder rente te berekenen. Of zit je soms diep in de schulden?

  Hub Jongen [5] reageerde op deze reactie.

 5. @pcrs [4]:
  “….Je stelling dat rente per definitie agressie betekent is dan ook totale onzin….”

  Inderdaad, dat is het.
  Ik vraag me dan ook af of het zin heeft daar op te blijven reageren, want nadenkende lezers zien dat zelf ook.
  Is het niet verspilde tijd? Of denk je dat er nog iets mee te bereiken is?

  pcrs [9] reageerde op deze reactie.

 6. @Marcel “Ten aanzien van de schadevergoeding is wel voorgesteld dat een crimineel voor ongeveer twee keer het schadebedrag en de proceskosten een schuld heeft naar het slachtoffer”

  Deze ‘oplossing’ is inconsistent.

  Een crimineel die met opzet je ruit breekt van 100 euro zou dan minimaal 200 euro kwijt zijn. Maar iemand die per ongeluk je ruit breekt zou via zijn WA-verzekering slechts 100 euro ter compensatie hoeven betalen.

  Om deze twee fundamenteel verschillende situaties te kunnen onderscheiden heb je een gedachtepolitie nodig die ondubbelzinnig vaststelt of de schade opzet was of niet. Zoiets is volledig in strijd met de beginselen van een vrije samenleving. Het doet daarom helemaal niet ter zake wat iemands opzet was bij het veroorzaken van schade. Alleen een proportionele vergoeding is dan mogelijk.

  In de tweede plaats is een proportionele vergoeding eveneens onwerkbaar. Een rijk iemand kan zich dan immers veroorloven veel meer schade aan te brengen dan een arm iemand. Zo’n rijk iemand zou gewoon voor de lol je auto in elkaar kunnen laten rammen waarna hij je vervolgens lachend een bundel bankbiljetten toewerpt ter compensatie.

  Dit speelt ook bij moord of lichamelijke verminking. De hand van een chirurg is immers veel meer waard dan de hand van een administratief medewerker. En het leven van een dakloze junk is helemaal goedkoop. Dat maakt dan zwerversafaris voor de rijken mogelijk.

  In de praktijk is het dus zeer onwaarschijnlijk, dat men in een vrije samenleving voor een proportionele schadevergoeding zal kiezen. Veel aannemelijker is, dat de tegenmaatregelen, als ergens schade optreedt, draconisch zullen zijn. Denk daarbij aan miljarden boetes, ook voor kleine schades, en lijfstraffen voor minvermogenden (je betrapt een autodief, en die wordt vervolgens standrechtelijk doodgeschoten).

  Verzekeraars zullen dan zeer stringente eisen aan hun klanten gaan opleggen (veel verdergaand dan de overheid ooit heeft gedaan). Doet men dit niet dan hebben de rijken vrij spel.

  http://www.youtube.com/watch?v=r7PrbNU0UT0

  Hub Jongen [12] reageerde op deze reactie.

 7. Uitstekend verhaal.

  Ik ben het met ongeveer 99,5% eens, en als je dit verhaal altijd gebruikt om het NAP uit te leggen zijn er, mijns inziens, twee groepen mensen:

  1: Een groep mensen die het interessant vindt en er open voor staan, hieruit zullen nieuwe libertariers komen. Anderen zullen redenen ‘vinden’ om het achteraf af te wijzen. Anderen denken het te begrijpen maar zullen het vrijwel nooit toepassen op de realiteit die ze om zich heen zien, omdat ze er uiteindelijk toch niets van begrepen te hebben.

  2: Een groep mensen die het ofwel afwijst om onduidelijke of aantoonbaar onjuiste redenen, ofwel niet begrijpt en maar snel weer overgaat tot de orde van de dag.

  Als je met een persoon uit de tweede groep te maken hebt, heb je te maken met iemand waarvan het een totale verspilling van moeite is om er ooit nog energie aan te verspillen. Dit zijn mensen die ofwel een rationeel vermogen missen, ofwel moraliteit, of beiden.
  Je kunt het NAP voor zover ik het zie niet duidelijker uitleggen, dus als dit niet genoeg is, is niets genoeg.

 8. Er zijn hier helaas zeer weinig nadenkende lezers en rekenen kan men al helemaal niet.
  Het aanhangen van valse, terminale, en wellicht hypocriete ideologien kan men ook terugzien in het communisme.

  Waarom zou een weldenkend volk (en haar gekozen overheid) rente betalen over haar eigen ruilmiddel, temeer omdat diezelfde rente het geld systeem terminaal van karakter maakt voor een steeds groter wordend deel van de bevolking. Het is zonder een voortdurend proces van persoonlijke en bedrijfsmatige faillisementen onmogelijk om de schuld terug te dringen. 100-105= -5. Schulden (de hoofdsom) kun je terugbetalen. Schulden (hoofdsom) + rente terugbetalen is onmogelijk.

  Als een overheid staatsobligaties kan printen, kunnen ze vast ook wel ons ruilmiddel printen en vrij van rente als schuld circuleren onder de voorwaarden van MPE.

  Als private instellingen krediet creëeren en uitgeven met heffing van rente, met uw arbeid en fysieke goederen als onderpand, dan is dat in werkelijkheid een model van onteigening=agressie.

  En nee, concurrerende valuta en banken is slechts meer van hetzelfde.

  Er is maar 1 oplossing voor inflatie, deflatie, en systematische manipulatie van ons ruilmiddel en eigendommen.

  Als de heren hiervoor een andere oplossing hebben verneem ik die graag.

 9. @Hub Jongen [5]: Hub, dat is idd misschien een tekortkoming van mij. Je kunt je terecht afvragen waarom ik nog tegen een dood paard blijf schoppen. Ergens heb ik dan het idee dat een nieuwe bezoeker dit leest en dat het tegenspraak vereist. Herhaling van leugens werkt volgens Goebbels en het kost me ook weer niet zo heel veel tijd. Maar ik denk dat je gelijk hebt.

  Hub Jongen [11] reageerde op deze reactie.

 10. Je kunt voor de nieuwe bezoeker dan beter de vraag beantwoorden.

  Er is maar 1 oplossing voor inflatie, deflatie, en systematische manipulatie van ons ruilmiddel en eigendommen.

  Als de heren hiervoor een andere oplossing hebben verneem ik die graag.

  .M [14] reageerde op deze reactie.

 11. @pcrs [9]:
  “Ergens heb ik dan het idee dat een nieuwe bezoeker dit leest en dat het tegenspraak vereist.”

  Uitsluitend om die reden laat ik me ook wel eens verleiden.

  Op je vraag in R4 :”Het staat je vrij ten alle tijde je eigen geld aan mij uit te lenen zonder rente te berekenen

  Heb je zeker geen antwoord gekregen?
  Zo ja dan mag hij zijn ideaal ook voor de Vrijspreker verwezenlijken en nu 10.000 euro lenen. Voor onbeperkte tijd graag.

  J [13] reageerde op deze reactie.

 12. @Peter de Jong [6]:

  Er zal inderdaad aan de hoogte van de vergoeding nog gesleuteld moeten worden.
  De essentie daarvan in het artikel van Marcel zie ik echter als:
  Primair moet ALLE geleden schade door de misdadiger aan het slachtoffer worden vergoed.
  a)alle materiële schade die vergoed kan worden op vervangings/herstelwaarde.
  b)emotionele schade, waar misschien variaties in kunnen zijn, (uitgaande van jurisprudentie? )

  Dus primair RESTITUTIE, en niet “wraak” zoals het nu is.

  Peter de Jong [17] reageerde op deze reactie.

 13. @Hub Jongen [11]:

  Je kunt die 10,000 lenen bij de publieke Gemeenschappelijk Monetaire Stichting. Vrij van rente. Onder voorbehoud kredietwaardigheid, en marktwaarde onderpand. Terugbetaling geschiedt aan de hand van consumptie/afschrijving per overeengekomen tijdsduur. Dus is het onnodig om dat van mij te lenen. Overigens leen ik geld uit aan vrienden en kennissen zonder daar rente voor te vragen. Maar dat is een persoonlijke keuze. Kom je niet in aanmerking voor een lening van het publieke GMS zul je jezelf moeten wenden tot iemand anders die jouw dat geld wilt uitlenen en daar wellicht rente voor vraagt in de goede oostenrijkse traditie!

  Nu graag antwoord op mijn vraag voor de nieuwe bezoeker.

  Er is maar 1 oplossing voor inflatie, deflatie, en systematische manipulatie van ons ruilmiddel en eigendommen.

  Als de heren hiervoor een andere oplossing hebben verneem ik die graag.

 14. @J [10]: Misschien kan uzelf volgende vragen beantwoorden:

  Bent u voorstander van het NAP?
  Indien neen: duidelijk en einde discussie.

  Indien ja: hoe gaat u dan een mogelijke lener motiveren zijn kapitaal ter beschikking te stellen aan de ontlener?
  Het lijkt me dat u als aanhanger van het NAP hem niet wil dwingen het gratis te doen. Dus kome men een prijs overeen. Als die niet in geld is, in wat dan wel? In natura? De volgende keer dat u een autofinanciering of een hypitkeek wil, kan u wellicht proberen de bank te overtuigen van de verderflijkheid van rente maar voor een stevige vrijpartij met uw vrouw per maand of 1 blowjob van u per week, zou u wel een krediet van een ton op 20 jaar willen aangaan…
  Misschien geen slechte deal. Vooral omdat nu (monetaire) rente is afgeschaft, er duidelijk geen sprake meer is van “slavernij” …

  J [15] reageerde op deze reactie.
  J [16] reageerde op deze reactie.

 15. @.M [14]:

  Mathematically perfected economy is a currency not subject to interest, comprising a debt financing all permissible enterprise, paid by each and every debtor exactly as they consume of the associated production.

  There is no inflation or deflation, as the currency in circulation is always equal to the current value of existent production across however much of the economy is supported by a circulation.

  Neither the value of money or assets are altered by changing proportions of circulation to indebted assets or services. The value of the money is always consistent in quantity — both in earnability and spendability — with the remaining value of the indebted assets which exist, for which it was issued, and which constitute its immutable value.

  The remaining circulation is always sufficient to pay off debt. Further production therefore is not impeded by a deficient circulation, deplenished by paying more than what circulation was introduced for to finance the production.

  Debt is not multiplied beyond the circulation or remaining value of indebted assets. To pay debt obligations exceeding the remaining value of indebted assets sets off a perpetual cycle of re-borrowing and multiplication of debt. Merely to maintain a circulation, we must borrow again so much as we have paid beyond the original circulation which was equal only to the un-multiplied debt.

  Neither production or consumption are impeded by imposition of extrinsic cost. In every transaction, production is traded for equal production.

  So long as we make such a circulation available to production, no impediment, limitation, or inequity whatever are imposed upon production or commerce. Production and commerce are fully expedited only by a completely liquid and effectual currency.

  Mathematically perfected economy is no more than a singular prescription, dissolving unjust intervention.

  http://endtheecb.ning.com/profiles/blogs/what-is-mathematically

 16. @Hub Jongen [12]: “Er zal inderdaad aan de hoogte van de vergoeding nog gesleuteld moeten worden”

  Nee, dan heb je mijn punt niet begrepen. Er valt niets te sleutelen.

  Bij onopzettelijk aangebrachte schade is uitsluitend een proportionele vergoeding redelijk. Het is absurd als iemand die per ongeluk je ruit breekt deze meerdere malen zou moeten vergoeden. Zijn verzekeraar zal dat ook nooit accepteren.

  Bij opzettelijk aangebrachte schade kan je in theorie wel een boete bedenken, maar in de praktijk niet. Hoe weet je immers of iemand die ruit per ongeluk of met opzet heeft gebroken? Als iemand je op straat doodrijdt kan het moord zijn maar ook een ongeluk. Bewijs dat maar eens. Daarvoor moet je in het hoofd van de bestuurder kunnen kijken.

  Ergo, je kan nooit boetes heffen. Maar als je geen boetes kan heffen hebben rijke mensen vrij spel. Die kunnen overal schade toebrengen, ook met opzet, en daar lachend mee wegkomen.

  De enige uitweg uit dit fundamentele dilemma is OVERAL draconische tegenmaatregelen op te zetten. Dus als je een zwerver door het hoofd schiet en beweert dat het een ongeluk was kom je niet weg met de dagwaarde van die zwerver te betalen (10 mille?). De nabestaanden zullen ook jou door het hoofd mogen laten schieten. Dat is redelijk, want je kan ook een moordenaar zijn. En breekt je buurjongen per ongeluk je ruit dan tekent hij daarmee ook zijn doodvonnis. Anderen zijn dan voorzichtiger.

  Dat zal er toe leiden, dat een vrije samenleving extreem risicomijdend zal zijn. Het NAP zal tot in de kleinste details worden gehandhaafd. Alles wat mensen doen zal geheel in het teken staan van het vermijden van schade aan derden.

  Ik concludeer hier uit, dat het NAP principieel niet kan werken. Daar komt nog bij dat het alleen voor mensen geldt op irrationele gronden. Op rationele gronden zou het alleen voor rationele mensen moeten gelden. Wilsonbekwamen zijn dan dead meat. 😉

  ===

  “I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti.”

  ~ Hannibal Lecter

 17. @J [15]: Neen, maar geef eens een antwoord op mijn vraag. Kwestie dat de bezoeker meteen ziet of het de moeite loont om zich in uw theorien te verdiepen.

  Zo moeilijk is die vraag toch niet?

  – Bent u voorstander van het NAP?
  – En zo ja, hoe wil u dan zonder dwang een potentieel uitlener van geld motiveren om zijn geld daadwerkelijk uit te lenen?

  Graag een kort antwoord en in het Nederlands.
  Voor die nieuwe bezoeker, weet u wel…

  J [19] reageerde op deze reactie.
  Mavado [21] reageerde op deze reactie.

 18. Ik denk dat samenwerken en geweld gebruiken tegenstellingen zijn.

  Iemand die zich niet aan de afspraken houdt wordt geconfronteerd met geweld, bijvoorbeeld als hij zijn rekeningen niet betaalt.

  Het plaatsen van een hekwerk is in zekere zin ook een vorm van geweld. De ander is niet vrij om jouw hekwerk weg te halen of te negeren.

 19. @.M [18]:

  Het is een figuur die volkomen van zijn gelijk overtuigd is.
  Hij heeft het hier over “publieke Gemeenschappelijk Monetaire Stichting” met een aantal figuren die even de waarde van jouw onderpand gaan bepalen (ambtenaren?) en daar geld zonder onderliggende waarde voor uitlenen. Elders had hij het over een centrale organisatie en het implementeren van democratie.
  Dit werkt alleen als het d.m.v. dwang wordt opgelegt.
  Want niemand die goed bij zijn hoofd is doet daar zaken mee en zal naar een échte bank stappen.
  Het heeft iets zieligs….

 20. De vrije markt bepaalt de waarde van het onderpand. Wij als soevereine mensen zijn de organisatie. Zelf ben ik voorstander van een republiek naar zwitsers model.
  Om te denken in termen van ¨een echte bank¨ is pas echt zielig en toont je enorme stommiteit aan. Een valuta onder MPE geeft ons een oneindige waardevastheid van die valuta. Dat is wat we willen of niet? Dus nogmaals de simpele vraag. Wat is jullie oplossing voor inflatie, deflatie, en systematische manipulatie van ons geld en eigendommen???

 21. @J [19]: “U begint met engelse werkwoorden.”

  Huh? Welke?

  “Binnen een MPE model hoeft niemand zijn geld uit te lenen. U kunt toch lezen. Of begrijpt u het niet?”
  Kennelijk begrijp ik uw vermeende monetaire perpetuum mobile niet. Anders vroeg ik niet om toelichting. Logisch toch. Of begrijpt u dat niet?
  Goed, terug naar uw systeem:
  Van wie leen je immers als er niemand uitleent?
  Van de ijle lucht? Hoe motiveer je die ijle lucht dan?

  Kunt u eens een vraag beantwoorden i.p.v. standaard teksten te copy pasten waarin anderen dan maar hun weg moeten vinden?
  Als het ophouden van de schijn evenwel te moeilijk wordt, kan u ook gewoon toegeven dat er een denkfout in uw systeem zat en dat het bij nader inzien helaas onzin blijkt i.p.v. mensen hun tijd te verspillen door de vis te verdrinken in lange teksten die naast de kwestie zijn en dan maar verwarring veroorzaken en nutteloze discussies uitlokken die allemaal nergens toe dienen.

  Overigens zijn mijn vragen nog steeds onbeantwoord:

  Bent u voorstander van het NAP?
  Zo ja, hoe gaat u dan een mogelijke lener motiveren zijn kapitaal ter beschikking te stellen aan de ontlener?
  Of als er niemand geld uitleent, hoe gaat een ontlener dan aan zijn lening komen?

  Misschien dat de subvragen lastiger te beantwoorden zijn. Dat u tot dusverre nog steeds niet met een simpel ja of neen heeft aangegeven of u voorstander bent van het NAP en dit in het midden laat, geeft evenwel te denken.

  J [24] reageerde op deze reactie.

 22. @J [24]:

  “Dus nogmaals de simpele vraag. Wat is jullie oplossing voor inflatie, deflatie, en systematische manipulatie van ons geld en eigendommen???”

  Ik ben erg praktisch. Mijn antwoord is: wereldwijd spreiden. 50% onroerend goed, 25% aandelen en 25% valuta. Zelf beheren verdient altijd de voorkeur.

  Meer structureel: Een razzia houden op Wallstreet kan natuurlijk ook. Maar alleen overheden mogen razzia’s houden. En Wallstreet en de overheden gaan hand in hand.
  J [26] reageerde op deze reactie.

 23. @J [26]:

  “Dat is een mogelijke oplossing/bescherming voor de gevolgen. Ik bedoel een oplossing voor de oorzaak. Het voorkomen van inflatie en deflatie.”

  Nog een keer:
  Een razzia houden op Wallstreet kan natuurlijk ook. Maar alleen overheden mogen razzia’s houden. En Wallstreet en de overheden gaan hand in hand.

  Inflatie zie je door de eeuwen heen. Het zal wel niet gaan veranderen, ook niet na een razzia op Wallstreet. Inflatie is alleen een probleem als je iets hebt. Iemand die vandaag geld verdient en dat dezelfde dag nog opmaakt ligt er niet wakker van.

  Daarom: als je iets wilt met je geld stel het dan niet uit, maar laat het nu rollen. Als morgen je geld is verdampt heb je spijt.

  juliusjoker [29] reageerde op deze reactie.

 24. @J [24]: Neen, niet ik doch U blijft de kernvraag ontwijken.
  Immers deze draad heet “Het non-aggressieprincipe”.
  Hij heet niet “Hoe inflatie of deflatie te vermijden”.
  Misschien ook leuk en op zich ook iets wat ik wil, maar daar zijn andere artikels/draden over.

  Deze draad is nou eenmaal “Het non-aggressieprincipe” en misschien is er wel een verband met inflatie of deflatie, dus op zich zouden uw schrijfsels wel eens interessant kunnen zijn, maar zoals gezegd zijn daar andere artikels voor waarbij u dan kan reageren, dus voor ik moeite ga doen om me in uw lappen tekst te verdiepen stelde ik logischerwijze de openingsvraag “bent u voorstander van het NAP” (nota bene HET onderwerp van DEZE draad).

  Ik stel slechts vast dat u tot op heden al 4 reacties lang geweigerd hebt hier met een simpel “ja” of “neen” op te antwoorden, en vraag me dan ook af wat u te verbergen heeft.
  Immers als ik een heel moeilijke vraag zou stellen waarop het antwoord een ellenlange redenering en/of bewijsvoering is en al helemaal als die vraag ook nog eens totaal naast de kwestie zou zijn, dan begrijp ik dat u ze liever ontwijkt dan er uitvoerig op te reageren. Dat kan dan een logische verklaring zijn. Maar het enige wat ik vroeg -in een draad met als naam en onderwerp “Het NAP”!- is of u voorstander van het NAP bent. Een kort “ja” of “neen” kost geen moeite doch intussen bent u al 4 reacties verder en heeft u al heel erg veel typewerk gespendeerd maar is het simpele “ja” of “neen” er nog altijd niet.

  Kortom U BLIJFT DE centrale vraag van DEZE draad over NAP maar ontwijken. Niet ik, doch U.
  In plaats daarvan komt u met een hoop onterechte verwijten als zou ik met engelse werkwoorden reageren of als zou ik de kernvraag ontwijken.
  Niets van dat alles!
  Op een draad over het NAP is er maar 1 kernvraag aan deelnemers aan het debat en dat is of ze voorstander of tegenstander zijn van het NAP.
  En er is maar 1 iemand die hier DE kernvraag ontwijkt en dat bent u.
  Zoals gezegd zou het ontwijken van een vraag u vergeven kunnen worden als de vraag niet terzake doet (maar het gaat hier echter om DE kernvraag) of als het een complexe materie betreft en het antwoord ellenlang zou zijn en u dat qua tijd niet kan bolwerken. Maar het betreft hier een heel simpele vraag die met een eenvoudig “ja” of “neen” te beantwoorden valt. Hoogstens, mocht u toch vinden dat het moeilijker ligt, komt met een “ja, maar er moet een uitzondering mogelijk zijn voor de staat” of zoiets. Niet dat ik het ermee eens ben, maar in elk geval is het een kort en duidelijk antwoord.

  U ontwijkt echter een vraag die a) DE kernvraag is op deze draad en b) makkelijk kort beantwoord kan worden en ondertussen spendeert u een veelvoud aan moeite om die vraag te ontwijken en de aandacht af te leiden en tussendoor schuwt u valse beschuldigingen niet.

  Wat moet een mens daar nou van denken?
  Voor mij wordt het heel moeilijk om niet te denken dat u tegenstander van het NAP bent en dat uw hele “oplossing” (ook al zou ze mogelijk zowel inflatie als deflatie kunnen voorkomen) berust op dwang en geweld. Misschien dat u vindt dat ze niettemin toch te verkiezen is wegens een of ander “hoger doel” of zo. Wel, dat u ze dan maar verdedigt op een draad over inflatie/deflatie, maar loop het systeem niet te proprageren op een draad over het NAP als het (vermoedelijk) tegen het NAP indruist. En als uw oplossing niet tegen het NAP indruist, vraag ik me af waarom u zo angstvallig en krampachtig de kernvraag probeert te omzeilen of u voorstander van het NAP bent.

  Zolang U niet DE kernvraag over het NAP -onderwerp van deze draad!- beantwoordt hebt, lijkt verdere discussie hier me dan ook volslagen zinloos.
  Verdere valse beschuldigingen van het niveau als zou ik met engelse werkwoorden beginnen of al zou ik de kernvraag ontwijken, doen daar niets aan af.

  Bespaar u de moeite, in uw eigen belang, zou ik zeggen. Immers u haalt slechts uw eigen geloofwaardigheid steeds verder onderuit bij de overige lezers en dat zou zonde zijn. Immers, wie weet biedt uw systeem inderdaad DE oplossing tegen inflatie/deflatie en zouden we er graag kennis van nemen -op een meer aangewezen draad- en zou u er enorm mee kunnen scoren. Wellicht ondanks dat het tegen het NAP indruist maar misschien biedt het systeem zovele voordelen dat dit hoger doel de inbreuk tegen het NAP wel vergeven kan worden en dat u ondanks dit “detail” tientallen of honderden fans voor uw systeem weet te vinden. Zou best kunnen. Als u echter hier uw eigen reputatie om zeep helpt door anderen met valse beschuldigingen om de oren te slaan, hoe gemotiveerd zullen lezers dan zijn om zich alsnog in uw (mogelijk) goede systeem dat inflatie en deflatie kan voorkomen, te verdiepen?

  Ik adviseer u dus in uw eigen voordeel: beantwoordt gewoon de kernvraag. Becritiseer me gerust als ik iets aantoonbaar fout deed, maar met valse beschuldigingen schiet u niets op: u ondergraaft slechts uw eigen geloofwaardigheid die u juist zou kunnen helpen om uw systeem op een andere draad te verdedigen.

  Wat mij betreft is de discussie op DEZE draad dan ook afgesloten als u nu voor de 5e keer DE kernvraag gaat ontwijken en nog steeds niet antwoordt ofschoon dit heel kort kan met een simpel “ja” of “neen” of desnoods “ja, maar met een uitzondering voor de overheid” dan wel “ja, maar m.u.v. het geldsysteem” of iets dergelijks.

  Verder wens ik je succes met de verdere verdediging van je systeem – op een meer aangewezen draad.
  J [30] reageerde op deze reactie.

 25. @.M [28]:

  Bij mijn weten is ¨BLOWJOB¨ het Engelse werkwoord wat door u gebruikt werd.

  Maar U heeft gelijk dat mijn vraag in eerste instantie niet bij dit onderwerp schijnt te passen.

  Om uw vraag te beantwoorden. Ik ben een voorstander van het NAP en dat is de reden dat ik o.a. rente en een goud standaard etc, verwerp.

  Waarom?

  Omdat ik van mening ben dat een individualistische anarchistisch-kapitalistische maatschappij zonder staat en waarin b.v. goud het universele geld vertegenwoordigt niet lang op die basis kan blijven functioneren.

  Er zal al gauw een machtsconcentratie komen waarbij een kleine groep machtige personen (oligarchen) alle macht naar zich toetrekken doordat zij over meer goud/geld beschikken dan de rest.

  Een private (centrale) bank of een type als George Soros zal dan de feitelijke macht van een staat overnemen en een prive-leger opbouwen om zijn belangen te behartigen. Dit zal leiden tot een machtsstrijd onder de oligarchen net zo lang tot een klein aantal van hen alle macht naar zich toegetrokken heeft.

  Er is niets om dat te voorkomen omdat de individueën met minder geld en dus minder macht verdeeld zullen zijn aangezien alleen het eigen belang telt en velen zullen uit eigen belang in dienst treden van de oligarchen of uit frustratie criminele activiteiten ontwikkelen.

  Uiteindelijk blijft er een feodale samenleving over totdat deze weer in een andere samenlevingsvorm verandert. Ideale samenlevingen bestaan niet en mensen zullen altijd elkaar de loef proberen af te steken en er zullen altijd mensen zijn die om de macht strijden.

  Onder ¨Mathematically Perfected Economy¨ los je echter een belangrijk dilemma op omdat immers kapitaal voor iedereen toegangkelijk is mits hij/zij kredietwaardig is en het onderpand deugt. Hiermee worden de kapitaal oligarchen buitenspel gezet en kunnen ze niet de onderliggende maatschappij hun wil opleggen door alleen maar te beschikken over goud/geld en daarmee onverdiende en onrechtmatige (woeker) winsten maken, immers is geld beschikbaar vrij van rente mits voldaan wordt aan de voorwaarden.

  Geen inflatie, deflatie, en kunstmatige manipulatie van ons geld en eigendommen. En geen terminale opbouw van (onoplosbare) schulden doordat schulden onomkeerbaar vermenigvuldigt worden door rente.

Comments are closed.