Plato heeft al eens geschreven dat “democratie over gaat in despotisme”. Dat komt doordat veel mensen op een gegeven ogenblik ontdekken dat ze weliswaar niet rechtstreeks mogen stelen, maar dat ze toch hun wensen vervuld kunnen krijgen door voor hun wensen te “stemmen”. Plato wist al dat democratie gedoemd is in een dictatuur te vervallen.
In Nederland en het Westen is bijna iedereen geïndoctrineerd dat “Democratie” de ideale vorm van samenleving is. Democratie is niet ideaal, maar er is geen beter systeem. Het is toch beter dan een dictatuur zou je denken ? Democratie is een immoreel systeem . Als je dan rationeel beredeneert dan is het initiëren van dwang of geweld van de ene persoon op de ander toch immoreel , zou je denken. Vaak krijg je te horen dat je bij ons mag zeggen wat je wilt, maar klopt dat wel ? Wij vinden dat wij een rechtsstaat zijn , maar dat klopt niet helemaal want de rechten van de minderheid moeten wijken voor de eisen van de meerderheid.

Waar het op neer komt dat in een democratie datgene gebeurt , waarvoor je in de Tweede Kamer minimaal eenenvijftig procent van de stemmen bij elkaar kunt ritselen. Dat ze rekening houden met de minderheid kunnen we beter maar meteen vergeten , dat komt nooit voor. In het begin van een democratie was de overheid alleen maar om de rechten op leven, vrijheid en eigendom van ieder individu te beschermen. Een minimale staat. Dat daar besluiten genomen worden met meerderheid van stemmen, is begrijpelijk en eventueel te accepteren. Maar later komen er zogenaamde belangrijke onderwerpen Allemaal lofwaardige dingen waarmee die politici dan kans zien hun macht te vergroten als de staat voor die dingen gaat zorgen. En van daaruit gaat het verder.

We krijgen op die manier een “absolute democratie” waarin de overheid zich met ALLES mag en gaat bemoeien, en waar de politici hun kiezers van alles kunnen beloven en de kiezers dat maar al te leuk vinden. En de kiezer hoeft alleen maar te stemmen, en de overheid pikt alles van ze binnen , hun vrijheid wordt beperkt , en financieel worden ze uitgekleed . Deze macht om zich met alles te bemoeien wordt al zeer snel ontdekt door mensen uit het bedrijfsleven. Die maken daar dan ook gretig gebruik van door met de politici allerlei dingen in hun voordeel te regelen. Vergunningen en voorschriften die hun eigen producten bevoordelen en importheffingen op dezelfde producten uit het buitenland zijn normale trucs. Om dan van subsidies nog maar niet spreken. democratie wordt steeds meer corporatistisch.

De macht van de centrale politici gesteund door actiegroepen wordt op die manier steeds groter. Zo groot dat ze (corrupt) hun eigen agenda hebben en dingen doen die zij zelf willen. Daarbij hun kiezers zoet houdend met beloftes en leugens. De dictatuur is ontstaan en wordt steeds machtiger en dreigender.

Een recent voorbeeld is te zien in de manier waarop Balkenende de soevereiniteit van Nederland uitholde met het verraad van Lissabon. Toen het volk de kans kreeg NEE te zeggen tegen de EU- Grondwet, was men gefrustreerd en ging ritselen met andere EU-opperhoofden. Ze maakten diezelfde grondwet onleesbaar, met dezelfde punten er in, deden er een andere kaft om, en zonder het volk de kans te geven iets te zeggen werd het er door gedrukt. En het volk realiseert zich niet eens dat het onder een dictatuur leeft die alleen maar erger aan het worden is. Het ziet er inderdaad naar uit dat dit steeds erger wordt, totdat er voldoende mensen wakker worden en hun eigen persoonlijke vrijheid weer opeisen.

De democratie is nu ook door politicilogen en bestuursdeskundigen doorgelicht en de conclusie is dat te veel partijen te veel op elkaar lijken. De Nederlandse democratie is niet meer van deze tijd, werd vermeld. Er zijn te veel partijen en een geloofwaardige oppositie ontbreekt. Het wordt daarom hoog tijd voor aanpassingen van het democratisch bestel.

 Tot deze conclusie komt een groep van vijftig politicologen en bestuursdeskundigen na drie jaar van onderzoek.  Zo meldt Het Dagblad van Het Noorden.

 Deze bevindingen zijn onlangs aan de voorzitter van de tweede kamer overhandigd. Met de bundel, Democratie doorgelicht, genoemd, hopen de onderzoekers het politieke debat over het democratisch bestel aan te jagen. Het democratisch systeem wat in 1917 goed functioneerde, is door de toenemende individualisering niet langer te handhaven wordt gesteld in het genoemde stuk. Het is niet meer duidelijk welke bevolkingsgroep een partij vertegenwoordigt. Terwijl het kiesstelsel ongewijzigd bleef, zijn politici een andere koers gaan varen.

 De oorspronkelijke neiging er samen uit te komen, legt het steeds vaker af tegen een systeem waarbij de meerderheid beslist en een minderheid dus genegeerd wordt. Coalitiefracties staan steeds meer als een verdedigingsgordel om de regering. Hun zelfstandige positie is ondermijnd doordat ze hun handtekening onder gedetailleerde regeerakkoorden hebben gezet. De slecht georganiseerde oppositie loopt tegen deze muur op. De kiezer is intussen de dupe van die gewijzigde omstandigheden, stellen de onderzoekers. Partijen zijn moeilijk herkenbaar nu ze zich op een steeds bredere doelgroep zijn gaan richten. En Kamerleden zijn uiteraard te veel afhankelijk van partijbesturen waardoor ze aangewezen zijn, en de burger daar alleen maar op kon stemmen.

Ingezonden door Reiny