Waarom is Democratie ‘ The God that failed’ ?

 HHH:  de traditionele premoderne staatsvorm is de monarchie.  De democratische beweging was gericht tegen de koningen en adel.  Monarchie werd bekritiseerd omdat het niet verenigbaar is met het basis principe ‘ gelijkheid voor de wet’ .  Het steunde op privileges en was  oneerlijk en uitbuitend.  Democratie zou hier de oplossing voor bieden.  Door de mogelijkheid voor iedereen om deel uit te maken van de overheid zou, volgens de proponenten,  gelijkheid voor de wet realiteit worden en echte vrijheid zou zegevieren.  Maar dit is een grote fout.

 Het is waar dat in beginsel in een democratie iedereen ‘ koning’  kan worden, niet alleen een selecte kring van geprivilegieerden. Derhalve bestaan in een democratie geen persoonlijke privileges. Er zijn echter wel functionele privileges en geprivilegieerde functies. Ambtenaren worden beschermd door ‘ publiek recht’  en hebben daardoor een bevoorrechte positie vis-a-vis personen die onder louter ‘ privaat recht’  vallen.  Meer in het bijzonder zijn ambtenaren gerechtigd om hun activiteiten te financieren door belastingen. Het is hen toegestaan om te leven van geroofde buit en dingen te doen die tussen gewone private personen zou worden beschouwd als diefstal. Dus, privileges en legale discriminatie – en het onderscheid tussen heersers en onderworpenen –  zal niet verdwijnen onder democratie.

 Erger nog: in een monarchie is het verschil tussen heersers en lijfeigenen duidelijk. Ik weet bijvoorbeeld dat ik nooit koning zal worden en daarom zal ik altijd tegenstribbelen als de koning de belastingen poogt te verhogen. In een democratie vervaagt het onderscheid.  De illusie kan ontstaan dat we  ‘ onszelf besturen’  en de aversie jegens hogere belasting vermindert dientengevolge. Ik zou ooit in de voordelige positie kunnen komen van netto belastingontvanger in plaats van betaler en dus positiever oordelen over belastingen.

 Tevens beschouwt een koning, als monopolist door erfopvolging,  zijn territorium en de mensen onder zijn regime als zijn persoonlijke eigendom en hij houdt zich bezig met de uitbating van dit eigendom.  In een democratie verdwijnen het monopolie en de uitbating niet. Maar in plaats van een koning komt er een tijdelijk uitbater. Deze heeft het land niet in eigendom maar zolang hij aan de macht is mag hij het gebruiken in zijn voordeel en dat van zijn ‘ vrienden’.  Hij bezit het huidige gebruik (vruchtgebruik)  maar heeft geen belang in de onderliggende waarde op lange termijn/het kapitaal.  Dit maakt de uitbuiting meer opportunistisch, gericht op de korte termijn en bevordert het interen op het kapitaal.

 Als democratie heeft gefaald, wat zou u er dan voor in de plaats willen? Wat is de ideale maatschappij?  Anarchokapitalisme?

 HHH:  Ik geef de voorkeur aan de term ‘ privaatrechtelijke maatschappij’. In een dergelijke maatschappij is ieder individu of instituut onderworpen aan hetzelfde recht. Er zal geen publiek recht meer zijn wat privileges geeft aan personen / functies. Er is alleen privaat recht (en privaat eigendom)  gelijkelijk van toepassing op iedereen. Niemand mag eigendommen verwerven anders dan door het in bezit nemen van dingen die geen eerdere eigenaar hadden, door productie of door het vrijwillig ruilen en niemand heeft het recht om te belasten of te onteigenen. Daarenboven mag niemand een ander verbieden om zijn eigendom te gebruiken voor de productie van van alles en nog wat en om te concurreren met wie dan ook.

 Hoe zou recht en orde worden bewerkstelligd in deze samenleving? Hoe zou uw ideale rechtssysteem werken?

 In een privaatrechtelijke maatschappij zou de productie van recht en orde – van veiligheid – worden verzorgd door op vrijwillige basis gefinancierde individuen en bedrijven die zouden concurreren om de gunsten van een vrijwillig betalende clientele – net als de productie van alle andere goederen en diensten.  Hoe zoiets zou werken kan het beste worden uitgelegd door het te vergelijken met het huidige etatistische systeem. Als men in 1 woord zou willen samenvatten wat het belangrijkste verschil – en voordeel –  is ten opzichte van de huidige staatspraktijk, dan zou dat zijn;  contract.

 De staat opereert in een juridisch vacuum.  Er is geen contract tussen de staat en haar inwoners. Het is niet contractueel vastgelegd wat precies van wie is en wat beschermd dient te worden. Het is niet duidelijk welke diensten de Staat moet leveren en wat er moet gebeuren als de Staat daarin faalt, noch wat de prijs is die de ‘ klant’  moet betalen voor dergelijke ‘diensten’ .  De Staat stelt eenzijdig de regels vast en kan de spelregels – door wetgeving – wijzigen tijdens het spel.

 Uiteraard is een dergelijk gedrag ondenkbaar voor op vrijwillige basis gefinancierde aanbieders van rechtsorde.  Beeld je eens in dat een aanbieder van politiediensten/beveiliging, verzekering en/of arbitrage/geschillenoplossing het volgende aanbod op tafel zou leggen:  Ik kan je niets contractueel garanderen.  Ik vertel je niet waartoe ik mezelf zou verplichten als ik, in jouw ogen, niet voldoe aan  mijn dienstverlening  – maar in ieder geval behoud ik me het recht voor om eenzijdig de prijs vast te stellen die je moet betalen voor zulke ongedefinieerde dienstverlening.  Zo’n aanbieder zou onmiddelijk van de markt verdwijnen door een totaal gebrek aan klanten.

 Elke op vrijwillige basis gefinancierde aanbieder van rechtsorde zal haar potentiele klanten een contract moeten aanbieden.  En deze contracten moeten,  om aantrekkelijk te zijn voor vrijwillig betalende klanten,  duidelijk omschreven diensten en verplichtingen bevatten. Elke partij zal voor de duur van het contract gebonden zijn aan de voorwaarden en elke tussentijdse wijziging van de voorwaarden zou alleen mogelijk zijn met wederzijdse instemming.

 In het bijzonder zouden deze contracten bepalingen moeten bevatten betreffende geschillenbeslechting mocht er een conflict ontstaan tussen zowel de beveiliger en verzekeraar en haar klanten als tussen verschillende beveiligers/verzekeraars en hun klanten.

 Wat dit betreft zou er slechts 1 aanvaardbare oplossing zijn:  de partijen met een conflict zullen contractueel arbitrage overeenkomen door een wederzijds aanvaardbare maar onafhankelijke derde.  En ook deze derde is op vrijwillige basis gefinancieerd en is in competitie met andere arbiters of arbitrage instituten. Haar klanten – de verzekeraar en de verzekerde – verwachten een oordeel dat door een ieder als eerlijk en rechtvaardig wordt beoordeeld.  Alleen arbiters die dergelijke oordelen kunnen vellen zullen kunnen overleven in de arbitrage markt.  Incompetente arbiters die worden beschouwd als partijdig zullen uit de markt gedrukt worden.

 Ontkent u derhalve dat we een Staat nodig hebben voor onze beveiliging?

 Inderdaad.  De Staat beveiligt ons niet, het is eerder andersom,  de Staat valt ons aan en gebruikt van ons gestolen eigendom om zichzelf te beschermen.  De standaard definitie van de Staat is: een instituut gekarakteriseerd door 2 unieke logisch verbonden eigenschappen: 1) de staat is een instituut met een territoriaal monopolie op rechtspreken. De staat is de ultieme arbiter en rechter in elke vorm van conflict, daarbij inbegrepen conflicten waarbij zijzelf of haar instituties betrokken zijn. Er is geen hoger beroep mogelijk na de geschillenbeslechting door de Staat. 2) de Staat is een instituut dat een territoriaal monopolie heeft op belastingheffing. De Staat is een instituut dat eenzijdig de prijs kan vaststellen voor de dienstverlening die haar onderworpenen moeten betalen voor deze service van geschillenbeslechter in laatste instantie.

 Op basis van deze eigenschappen kun je eenvoudig de gevolgen voorspellen. Allereerst zal de monopolist van ultieme rechtspraak in plaats van het voorkomen en oplossen van conflicten juist conflicten veroorzaken om ze te kunnen ‘ oplossen’  in haar eigen voordeel. De Staat erkent niet het bestaande recht, maar perverteert het recht door wetgeving. Contradictie 1:  de Staat is een onrechtvaardige rechtshandhaver. Ten tweede, in plaats van het beschermen van mensen/zaken zal een belastingmonopolist altijd streven naar het maximaliseren van de uitgaven aan bescherming en het minimaliseren van de daadwerkelijke productie van bescherming.  Hoe meer geld een Staat kan spenderen en hoe minder het hoeft te doen voor haar geld, hoe beter voor de Staat.

Contradictie 2: De Staat is een onteigenende eigendomsbeschermer..

 Zijn er ook goede wetten en regelgeving?

 HHH:  Jawel.  Er zijn een aantal simpele goede wetten waarvan bijna iedereen intuitief inziet dat deze ‘waar’  en ‘ goed’ zijn en die dat ook aantoonbaar zijn.  Allereerst:  als er geen conflicten zouden zijn en we harmonieus samenleefden dan zou er ook geen noodzaak zijn voor wetten of normen. Het is de bedoeling van wetten of normen om juist conflicten te vermijden.  Alleen wetten die dit bereiken kunnen goede wetten worden genoemd.  Een wet die conflicten opwekt staat haaks op de bedoeling van wetten en is dus een slechte niet functionerende wet.

 Ten tweede:  conflicten ontstaan alleen als goederen schaars zijn.  Mensen ruzien als men dezelfde zaak wil gebruiken voor andere doeleinden. Ofwel ik win en ik krijg mijn zin en jij dus niet.  We kunnen niet allebei winnen.  Inzake schaarse goederen hebben we derhalve regels nodig die ons helpen bij de beslechting van conflicterende claims op dat goed. Goederen die ‘ gratis ‘  zijn,  die in overvloed beschikbaar zijn , onuitputbaar of oneindig te reproduceren, kunnen dus geen bron van conflict zijn.  Als ik een niet schaars goed gebruik dan verminder ik niet de beschikbaarheid van dat goed voor jou.  Ik kan er  mee doen wat ik wil en jij kan dat ook tegelijkertijd. Er is geen verliezer en dientengevolge is er geen behoefte aan regelgeving.

 Ten derde:  alle conflicten betreffende schaarse goederen kunnen worden vermeden als elk goed in privaat eigendom is, dat wil zeggen,  exclusief bezit is van 1 gespecificeerd individu  en waarbij het altijd helder is welk ding in bezit is van wie.  En ter voorkoming van alle mogelijke conflicten sinds ‘ den beginne’ is het alleen nodig om een regel te hebben ten aanzien van de eerste inbezitneming van goederen die eerder geen eigenaar hadden (res nullius)

 Samenvattend zijn er dus 3 ‘ goede wetten’  die conflictloze interactie of ‘ eeuwigdurende vrede’ bewerkstelligen: a) hij die als eerste zich iets toeeigent dat voorheen geen eigenaar had is de exclusieve eigenaar, b) hij die iets verkrijgt van een eerdere eigenaar door middel van vrijwillige ruil  is de eigenaar. c) hij die iets produceert gebruikmakend van zijn lichaam en goederen verkregen op basis van a) en b) is de eigenaar van dat product, met dien verstande dat daarbij geen schade wordt berokkend aan de eigendommen van anderen.

 Hoe definieert men dan vrijheid?  Als de afwezigheid van dwang door de Staat?

 Een maatschappij is vrij als eenieder wordt beschouwd als de exclusieve eigenaar van zijn eigen (schaarse) lichaam, als iedereen vrij is om zaken zonder eerdere eigenaar in bezit te nemen, als iedereen vrij is om zijn lichaam en eigendommen te gebruiken om zaken te produceren (zonder daarbij schade te berokkenen aan andermans eigendommen) en als iedereen vrij is om contracten aan te gaan met anderen betreffende hun eigendommen op een voor beide profijtelijke manier. Elke inbreuk hierop is een daad van agressie en de vrijheid van een samenleving hangt af van dergelijke agressieve daden.

Waar staat u met betrekking tot copyright ? Gelooft u net als Kinsella dat Intellectueel Eigendom niet bestaat?

 Ik ben het eens met mijn vriend Kinsella dat het idee van Intellectueel eigendom niet alleen fout en verward is maar ook gevaarlijk.  Ik heb hierboven al aangegeven waarom.  Ideeen – recepten, formules, patronen, ritmes, beelden etc. – zijn niet schaars.

 Eenmaal bedacht en geuit zijn ze vrij en onuitputbaar.  Ik fluit een melodie of ik schrijf een gedicht en jij hoort de melodie of leest het gedicht en je reproduceert het.  Hiermee heb je niets van mij afgepakt.  Ik kan nog steeds fluiten en schrijven als voorheen.  In feite kan de hele wereld me kopieren en er is nog steeds niet van mij weggenomen. Als ik niet gekopieerd zou willen worden dan had ik mijn ideeen nooit moeten uiten.

 Stel je nu voor dat ik een eigendomsrecht had verkregen op die melodie of dat gedicht zodat ik jou kon verbieden om het te kopieren of een vergoeding van je kon eisen. Als eerste: impliceert dat niet dat ik een vergoeding moet betalen aan de persoon (of erfgenamen)  die het fluiten en schrijven heeft uitgevonden en verder diegenen die het geluid maken hebben uitgevonden en taal etc? 

 Ten tweede:  Door jou ervan te weerhouden of je te dwingen om te betalen voor het fluiten van mijn melodie of reciteren van mijn gedicht, word ik (mede) eigenaar gemaakt van jou – je lichaam,  je stembanden, je papier , je pen etc – omdat je niets anders dan je eigendommen gebruikte toen je me kopieerde. Als je mij dus niet langer kan kopieren dan betekent dit dat ik , de bezitter van het intellectueel eigendom , jou en je ‘ echte’ eigendom heb onteigend.  Dit geeft aan dat intellectueel eigendom en echte eigendomsrechten niet samengaan en dat de promotie van intellectueel eigendom beschouwd moet worden als een gevaarlijke aanval op de idee van ‘ echte’ eigendom (van schaarse goederen).
———————————————–

 Morgen verschijnt deel 2/2

Vertaald door Peter Dijkstra

17 REACTIES

 1. de politiek word bestuurd door groep bilderberg en die groep is opgericht door een ex nazi bernard. de politiek likt hun reet en voert alle rotzooi uit die je maar kunt bedenken.de meeste problemen die deze site beschrijft is te wijten aan de elite.overigens het was hitler die de eu wou starten later uitgevoerd door groep bilderberg we leven in een 4rde rijk naar hitlers wens.ook de massa imigratie is door de elite en zionist naar de eu gehaald om de middeklasse te vernietigen en zo te zien is hun plan gelukt overal chaos ghetto en doodslag.alex jones heeft dat een keer behandeld de middeklasse vandaar deze info.dus al met al alle chaos is veroorzaakt door de elite groep bilderberg die op nazi ideologie draait helaas is de zwakkere daarvan slachtoffer en volgens de elite moeten wij kapot gaan en in hel en chaos leven omdat dat hun wens is, dit zijn gekken met wereldmacht.

  Zé [2] reageerde op deze reactie.
  Peter D. [6] reageerde op deze reactie.
  pcrs [12] reageerde op deze reactie.

 2. Ik ben me nog door het boek “democracy, the god that failed” aan het heenworstelen. Is een goed boek. Door democratie te vergelijken met monarchie komen een aantal tekortkomingen van democratie aan het licht.

  Een opmerking:Ambtenaren worden beschermd door ‘publiek recht’ en hebben daardoor een bevoorrechte positie vis-a-vis personen die onder louter ‘privaat recht’ vallen
  Ik ben geen ambtenaar maar heb helaas te maken met het private recht dat belastingrecht heet. Volgens mij valt niemand momenteel alleen onder privaat recht, publiek recht regelt immers de verhouding burger versus de staat.

  Er is een Hoppe leesclub die dit boek behandelt, als men interesse heeft kan men zich aanmelden. We zijn nu wel ongeveer op de helft van het boek.

  Peter D. [7] reageerde op deze reactie.

 3. Mijn complimenten voor de snelheid waarmee de vertaler dit interview, dat eind maart van dit jaar verscheen in The Daily Bell en pas enkele dagen geleden op Mises.org, voor de Vrijspreker beschikbaar in het Nederlands heeft weten te krijgen.

  De Hoppe leesclub, waar Ratio het over heeft, is inmiddels omgedoopt tot de Nederlandse Hoppe Kring (NHK). Hoppe zelf was of course delighted about this news.

  Peter D. [8] reageerde op deze reactie.

 4. “De Staat stelt eenzijdig de regels vast en kan de spelregels – door wetgeving – wijzigen tijdens het spel.”

  Dit is bijzonder onrechtvaardig. Men zou op zijn minst bestaande overeenkomsten kunnen eerbiedigen (zoals lopende hypotheekcontracten, pensioenovereenkomsten e.d.).

  Ook in de directe contacten met de overheid bleek die in het verleden erg onbetrouwbaar. Zo werden bijvoorbeeld door het afschaffen van het grijze kenteken voor particulieren de dubbele cabine busjes, die ideale auto’s voor grote gezinnen waren, van het ene jaar op het andere onverkoopbaar.

  De vele mensen die nu van het gunstige belastingregime op zuinige auto’s gebruik maken en zo’n auto waarop nu geen wegenbelasting hoeft te worden betaald aanschaffen moeten niet vreemd opkijken als ze over enkele jaren voor die auto opeens het volle pond moeten gaan betalen en hun inruilwaarde flink keldert.

  Rechtvaardig zou zijn om een nieuwe regeling ook alleen voor nieuwe contracten te laten gelden. Mensen weten dan tenminste waar ze aan toe zijn als ze besluiten zo’n contract te tekenen. De negatieve impact op de markt is dan ook veel geringer.
  Peter D. [9] reageerde op deze reactie.

 5. @Ratio [3]:

  Uiteraard valt iedereen thans (helaas) onder publiek recht. Deze opmerking ziet meer op de bijzondere bescherming die daar uit voortvloeit voor ambtenaren.

  De vertaling is inderdaad niet 100%, zie hier het origineel:

  ” Public officials, if they act in an official capacity, are governed and protected by “public law” and thereby occupy a privileged position vis-à-vis persons acting under the mere authority of “private law.””

 6. @Peter de Jong [5]:

  Ik denk dat je voorspelling uit zal komen. Alles uit Den Haag moet ‘ budget neutraal’, minder van andermans geld uitgeven is meestal lastig in de praktijk. Dus als de regeling te populair wordt – en daar heeft het alle schijn van – gaan ze weer ‘ tweaken’. Met als argument het milieu ipv de schatkist te redden natuurlijk.

  Zou inderdaad beter zijn om bestaande investeringsbeslissingen te ontzien, maar het zou nog beter zijn als de overheid (if any) zich verre hield van elke vorm van marktverstorend gedrag.

 7. @Peter D. [8]:

  Kan u de uitdrukking ‘John Galt gaan’ nader toelichten?

  Uit eigen ervaring weet ik dat Hoppe vertalen niet makkelijk is. Vooral vanwege het bijzondere Engelse taalgebruik van HHH. Een neologisme als ‘bads’ als tegenstelling van de ‘production of goods’ heb ik bijvoorbeeld met slechteren vertaald om de tegenstelling met goederen duidelijk te houden.

  Als u affiniteit heeft met Hans-Hermann Hoppe dan is het wellicht een goed idee om aan te schuiven bij de NHK. 🙂

  Peter D. [11] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [13] reageerde op deze reactie.

 8. @Oscar [10]:

  Vertaling viel inderdaad niet mee, maar ik hoop dat ik de essentie van de boodschap geen geweld heb aangedaan.

  Ik ben in 2009 geemigreerd naar Panama, dus aanschuiven bij de club wordt wat lastig.

 9. @henk [1]: Toch suggereert jouw verhaal: zolang de politici in een democratie hun oren laten hangen naar elite X, zijn wij tobberige slaven.
  Als ze dat echter niet zouden doen, zou het principe van afpersing en dwang best goed kunnen werken.
  Dat is achter onmogelijk:het is even logisch om te denken dat je een beruchte moordenaar/ontvoerder kunt inhuren om van anderen te stelen en de buit met jouw te delen. Overheid=dwang en dwang is per definitie niet voor iedereen weggelegd. Het blijft dus altijd een elite zaak. Wie die elites dan precies zijn, doet er eigenlijk niet eens toe.

 10. Bij het idealiseren van democratie, wordt er ten onrechte van uitgegaan dat:
  – de kiezers objectief en volledig zijn geïnformeerd,
  – zij redelijk en constructief zijn,
  – zij hun eigen belangen afwegen tegen
  gerechtvaardigde belangen van anderen.
  De partijpolitiek heeft als pluspunt dat bovenstaande
  criteria nog enigszins opgeld doen, maar heeft als
  minstens even grote nadelen het primaat van partijbelangen en de koppelverkoop van uiteenlopende
  standpunten.
  Een coalitie van meerdere partijen laat een nog ernstiger verwatering van standpunten zien.
  In een slechter geval is de uitkomst van een
  “democratisch” proces slechter dan van een verlicht
  potentaat.

  Als belangrijkste gevaar van “onze” democratie zie
  ik de mogelijkheid dat een meerderheid (51+ %)
  zodanig eigen belangen najaagt, dat de meest
  elementaire belangen van anderen worden geschaad.
  Bijvoorbeeld kan een rijke elite met 51+ % meerderheid bepalen dat bezuinigingen geheel voor
  rekening van de armen moet komen (wat nu dus al
  dreigt en in de VS en Zuid Amerika al voorkomt). Democratie biedt geen bescherming daartegen.
  Ratio [15] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [16] reageerde op deze reactie.

 11. @Roderik [14]: De helft plus 1 is niet langer van toepassing op de democratieen in europa. Wij hebben ons verraad van Lissabon gehad waar de politieke partijen ons tegen de zin van de bevolking uitgeleverd hebben aan de EU. Dit is ook in andere landen gebeurd. Idem de politie missie in Afghanistan. Ook hier was een meerderheid van de bevolking tegen.

  De helft plus 1 geldt nog wel bij iedere stemming in de tweede kamer. Echter is het dan een politiek spel geworden waarin onderling uitwisselbare partijen machtscoalities aangaan. De nazaten van de PSP en PPR (groen links) waren het nota bene die zorgden dat een VVD MP niet keihard op zijn bek ging met Afghanistan. En steunde in nato verband het trainen van agenten. Het moet niet gekker worden toch? Dit is iets dat 20 jaar geleden totaal ondenkbaar was. Dit toont aan dat de helft plus 1 niet langer geldt en dat de politiek in Den Haag intussen andere wetten volgt.

 12. @Roderik [14]:
  “Bijvoorbeeld kan een rijke elite met 51+ % meerderheid bepalen dat bezuinigingen geheel voor
  rekening van de armen moet komen….”

  Wat nog vaker en al lang gebeurt, is dat een in het parlement bij elkaar geritselde sterke groep de hele economie benadeelt.
  Zelfs zonder meerderheid.
  Zie maar bvb het Verraad van Lissabon dat de meerderheid niet telt

  Peter de Jong [17] reageerde op deze reactie.

 13. @Hub Jongen [16]:

  NL telt ca. 12 miljoen kiesgerechtigden. Dat is 75% van de bevolking. Sommige verkiezingen hebben hier maar een opkomst van 50% ofwel 6 miljoen mensen.

  Een politieke meerderheid in dit land kan berusten op de mening van de helft daarvan. Dus pakweg 3 miljoen mensen mandateren dan voor een bevolking van ruim 16 miljoen wat goed voor iedereen is.

  En de inhoudelijke beslissingen worden zelfs door nog veel minder mensen genomen, want de beroepspolitici en –bestuurders die NL telt en die hier van hun 18e t/m hun 70e de dienst uitmaken, vormen slechts een clubje van een paar duizend mensen.

  Met meerderheidsbeslissingen heeft onze democratie niets, maar dan ook helemaal niets te maken.

Comments are closed.