liberty definedRon Paul heeft een nieuw boek geschreven. Het heet “Liberty Defined” en beschrijft mede de 10 beginselen van een vrije samenleving. Dit boek komt op 19 april uit. Sommige sites in Amerika leven helemaal naar de 19-de april toe. LewRockwell heeft zo te zien de primeur gekregen om als teaser een deel van de appendix vrij te geven. Ik haal van die site de 10 begrippen en probeer ze daarna te vertalen.

Hier zijn de 10 grondslagen waarop een vrije maatschappij gegrondvest dient te zijn:

 1. Rights belong to individuals, not groups; they derive from our nature and can neither be granted nor taken away by government.
 2. All peaceful, voluntary economic and social associations are permitted; consent is the basis of the social and economic order.
 3. Justly acquired property is privately owned by individuals and voluntary groups, and this ownership cannot be arbitrarily voided by governments.
 4. Government may not redistribute private wealth or grant special privileges to any individual or group.
 5. Individuals are responsible for their own actions; government cannot and should not protect us from ourselves.
 6. Government may not claim the monopoly over a people’s money and government’s must never engaged in official counterfeiting, even in the name of macroeconomic stability.
 7. Aggressive wars, even when called preventative, and even when they pertain only to trade relations, are forbidden.
 8. Jury nullification, that is, the right of jurors to judge the law as well as the facts, is a right of the people and the courtroom norm.
 9. All forms of involuntary servitude are prohibited, not only slavery but also conscription, forced association, and forced welfare distribution.
 10. Government must obey the law that it expects other people to obey and thereby must never use force to mold behavior, manipulate social outcomes, manage the economy, or tell other countries how to behave.

Hieronder een snelle vertaling. Ik ben me ervan bewust dat deze vertaling wellicht op onderdelen iets verbeterd kan worden.

1: Rechten behoren toe aan individuen en niet aan groepen. Ze stammen af van onze aard en kunnen noch door de overheid worden toegekend noch worden ingetrokken.

2: Alle vrijwillige, vredelievende economische en sociale organisaties zijn toegestaan, de sociale en economische orde zijn gebaseerd op vrijwillige overeenkomsten.

3: Rechtvaardig verkregen eigendommen zijn privé eigendom van individuen en vrijwillig gevormde groepen, en dit eigendomsrecht kan niet naar willekeur worden aangetast door de overheid.

4: De overheid mag welvaart uit het privé domein niet herverdelen of specifieke privileges toekennen aan individuen dan wel groepen.

5: Individuen zijn verantwoordelijk voor hun eigen daden, een overheid kan en mag ons niet tegen onszelf beschermen.

6: De overheid mag geen monopolie instellen op de valuta van de ingezetenen, en een overheid mag helemaal nooit betrokken zijn bij het beleidsmatig vervalsen van de valuta, zelfs niet op grond van macro economische stabiliteit.

7: Aanvalsoorlogen, zelfs onder de noemer van preventieve oorlogen, en zelfs als ze alleen betrekking hebben op handelsrelaties, zijn verboden.

8: Een jury mag nietig verklaren. Dat wil zeggen, het recht van juryleden om zowel de wet als de feiten te beoordelen is een volksrecht en het grondbeginsel in de rechtbank.

9: Iedere vorm van onvrijwillige dienstbaarheden is verboden, niet slechts slavernij, maar ook militaire dienstplicht, afgedwongen verenigingen, en afgedwongen herverdeling van de welvaart.

10: De overheid moet zich op zijn beurt aan de wet houden waarvan het verwacht dat de mensen zich eraan houden, en mag daarom nooit dwang uitoefenen om gedragsverandering te bewerkstelligen, sociale resultaten manipuleren, de economie te sturen of andere landen te vertellen hoe zich te gedragen.

Een eerste reactie van mijn kant:

A: Ik mis het punt “een overheid mag nooit geld lenen”. Toch vrij essentieel heden ten dage. Dit is weliswaar indirect van punt 4 af te leiden, er mag geen herverdeling zijn, dus ook geen herverdeling tussen generaties.

B: De relatie met NGO’s en de VN is niet helder, ik had hier een sterkere stellingname verwacht waarin staat dat bevoegdheden niet mogen worden overgedragen en voor zover dit is gedaan pogingen in het werk gesteld dienen te worden om dit terug te draaien.

C: De machtsverhouding tussen Washington en de staten, die toch een belangrijk onderdeel is van de tea party beweging komt niet aan de orde. Decentralisatie waar mogelijk had ik als principe verwacht. Nu is het wel af te leiden van punt 10, houd je aan de grondwet als staat, maar het staat er niet echt duidelijk als apart actiepunt in. Decentralisatie waar mogelijk, centralisatie slechts indien grondwettelijk toegestaan, zou als punt kunnen zijn opgenomen en dan mijn punt B meteen kunnen meenemen.

D: Het recht je af te scheiden is niet opgenomen, en dit is het enige recht dat in praktijk de overheid kan dwingen bovenstaande punten na te leven. Het ontbreken van dit laatste punt zie ik als een groot gemis.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Linkjes

http://www.lewrockwell.com/paul/paul732.html

http://www.amazon.com/dp/145550145X/ref=as_li_tf_til?tag=lewrockwell&camp=14573&creative=327641&linkCode=as1&creativeASIN=145550145X&adid=0CBJBXPR9XAKSK654YX0&

 

6 REACTIES

 1. Prima stukje, mooie samenvatting.

  —Is het waard te overwegen dit als pamflet uit te geven?
  Eventueel alleen de 10 punten in het Nederlands?

  –Punt B. “dat bevoegdheden nooit mogen worden overgedragen.”
  a) waarom niet?
  b)Bij uitvoering/verwezenlijking van deze 10 punten zal er voor de staat weinig overblijven om over te dragen ??

  Punt D. Recht op afscheiding.
  Dat wordt een moeilijk punt en zou er in moeten. Bij werlk van de 10?
  Het wordt een artikel op zich om te denken over afscheiding ook van individuele personen.

  Doompie [3] reageerde op deze reactie.
  Ratio [5] reageerde op deze reactie.

 2. Nullification zou ik vertalen met nietig verklaring.

  Jammer dat Ron Paul die andere o zo belangrijke nullification, het nietig verklaren van de jurisdictie van de centrale overheid, oftewel secessie, niet expliciet in zijn punten heeft opgenomen.

  Ratio [6] reageerde op deze reactie.

 3. @Hub Jongen [1]:

  Daar is dit niet voor geschikt. Te weinig onderbouwing voor leken..

  Voor vaste bezoekers hier een duidelijke goede lijst met sterke feiten..Soort libertarisch wetboek 😉

 4. “Individuen zijn verantwoordelijk voor hun eigen daden, een overheid kan en mag ons niet tegen onszelf beschermen….
  nooit dwang uitoefenen om gedragsverandering te bewerkstelligen, sociale resultaten manipuleren, de economie te sturen”

  ^Dit!

  Als we hier nou eens mee zouden beginnen in Nederland. Afschaffing de opiumwet van de postbus 51 boodschappen en groene belastingen en accijnsen. Wat een weldaad zou dat zijn aan ons zieltogende land! Om het gebrek aan inkomsten voor de overheid te compenseren kunnen we een groot deel van de polistie en justitie op straat zetten die zich nu bezig houden met slachtofferloze misdrijven (drugsgerelateerd dus).

 5. @Hub Jongen [1]: Ik bedoel dit. Bevoegdheden mogen niet worden overgedragen door instanties die daar geen mandaat voor hebben. De overheid regelt al teveel, en gaat nu ook nog eens een keer soeverniteit opgeven en overdragen. Mijn punt is dat voor zover dat gedaan is pogingen moeten worden ondernomen om deze autonomie terug te krijgen. Pas als het recht tot afscheiding vorm heeft gekregen zou een federale staat hierin verder kunnen gaan, maar dan hebben de individuele staten en regio’s de mogelijkheid met de voeten te stemmen en uit te treden.

  Echter, zoals je aangeeft, als deze punten worden uitgevoerd valt niet meer zoveel over te dragen.

Comments are closed.