Het overheidsschoolsysteem onder de loep (2/2)

Inleiding  *1*)
In deel 1 van deze reeks heb ik een aantal fundamentele problemen benoemd van het traditionele schoolsysteem. De vraag is nu wat er verder zal gebeuren. Zal (en kan) het huidige schoolsysteem zodanig hervormd worden dat het daadwerkelijk in het voordeel van de burger zal gaan werken? Of zal dit systeem uiteindelijk plaats maken voor een alternatieve vorm van onderwijs? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is het nodig om eerst een achterliggende vraag te beantwoorden.

Deze achterliggende vraag is of dit systeem er is om onze belangen te behartigen, of die van anderen. In de hiernavolgende paragrafen over een politieke agenda, economische belangen en levensbeschouwing zal ik proberen een antwoord te geven op deze vraag.


Politieke agenda

Een kind brengt veel tijd door op school in de meest kwetsbare periode van zijn of haar leven. In deze periode vormt het kind namelijk zijn begrip over veel basale dingen. Iedere regeringsvorm gebruikt het schoolsysteem dan ook om burgers te vormen naar wat het beste past bij haar eigen belangen. Het is algemeen bekend dat de belangen van overheden gewoonlijk conflicteren met die van haar burgers. Zo gebruikte Hitler de scholen om het Nazisme te indoctrineren, gebruiken communisten hun scholen om hun burgers volgzaam te houden, en worden er in het Midden-Oosten (Palestijns gebied) zelfmoord terroristen opgeleid op kleuter- en basisscholen. Het verschil tussen deze situaties en de onze is, dat de belangen van de overheid bij ons beter gecamoufleerd zijn. Vergist u zich echter niet: ook het schoolsysteem zoals we dat kennen in ‘vrije’ democratische landen is niet in het voordeel van u of uw kinderen! Want zoals ik al eerder heb gezegd: de periode die een kind doorbrengt op school heeft niet als doel om het kind genoeg kennis mee te geven om in de toekomst te overleven, maar om een bepaalde houding te kweken.
In deze context kunnen bepaalde politieke belangen behartigd worden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er in de rijksbegroting jaarlijks vele miljarden worden uitgetrokken voor het onderwijs.

Economische belangen
Het schoolsysteem speelt tevens een grote rol bij het opleiden van kinderen tot volgzame massaconsumenten. Een kind dat een opleiding binnen het huidige systeem voltooid heeft, heeft namelijk constant prikkelingen van buitenaf nodig om in beweging te blijven. Deze situatie is vergelijkbaar met die van een drugsverslaafde. Eerst zoekt en verkrijgt hij de stimulans (oftewel ‘scoren’). Dit proces op zich kan al een bepaalde prikkeling geven. Daarna heeft hij gevonden wat hij zocht en kan even in een euforische toestand geraken door zijn nieuwe aanwinst, tot deze zijn uitwerking verliest. Op eenzelfde manier is er bij de massaconsument sprake van een constante cyclus die bestaat uit zoeken (makkelijk gemaakt door reclame), kopen en kortdurende tevredenheid. Of men nu geld uitgeeft aan een groter huis, een vakantie of een nieuwe televisie, de meeste mensen hebben last van een onverzadigbare dorst naar prikkelingen. Maar zoals de meeste mensen weten, groeit het geld niet aan bomen, en moeten er te veel uren gewerkt worden voor goederen of diensten die men in wezen niet nodig heeft. Dit leidt vervolgens weer tot massaproductie, en daarmee is de economische cirkel rond.
Tel al deze zaken eens bij elkaar op en stel uzelf de volgende vraag: is het economische systeem dat we kennen eigenlijk wel mogelijk zonder goedgelovige, onverzadigbare en volgzame mensen?
Als dat niet zo is, zouden de mensen die macht en geld hebben vanwege dit soort economie, er dan baat of juist schade bij hebben als mensen niet meer opgeleid zouden worden tot massaconsumenten?
Wie er baat bij heeft dat onze kinderen iets beters leren dan consumeren, zal daartoe bij willen dragen. Is dat niet het geval, dan zal het die persoon niet interesseren en gebeurt er verder niets. Wanneer iemand hierdoor schade zou ondervinden, zal hij dit willen voorkomen. Gezien de economische belangen is wel duidelijk dat het laatste het geval is.

De passieve houding die men op school leert zorgt ervoor dat hoewel kinderen vanaf vrij jong leren rekenen met geld, er vrij weinig mensen zijn die zich afvragen wat geld nu eigenlijk is. Want hoewel geld een belangrijk deel is van veel levens, is het zeer ontnuchterend om te zien waarop onze economie gebaseerd is. Ooit stond geld namelijk nog voor goud, wat in de praktijk iets waard is. Men kon een bankbiljet inwisselen voor een bepaalde hoeveelheid goud, de tegenwaarde. Eerst was het gebruik van bankbiljet optioneel, daarna werd het afgedwongen (mede omdat de banken niet meer genoeg goud hadden om de biljetten terug om te ruilen). Daarna zijn banken overgestapt naar het systeem van fiduciair geld (in het Engels: fiat money). Dit houdt in dat de biljetten zelf niets waard zijn, maar alleen waarde hebben omdat mensen denken dat ze waarde hebben. Het hele systeem is dus gebaseerd op lucht, of wat milder uitgedrukt: op (consumenten)vertrouwen. Dit vertrouwen wordt gemeten door te kijken hoeveel geld er uitgegeven wordt. Massaproductie en -consumptie spelen dus een erg grote rol in dit systeem, want hoe minder er gekocht en verkocht wordt, hoe meer druk er staat op dit financiële kaartenhuis.

Levensbeschouwing via een achterdeur
Het schoolsysteem behartigt ook verdergaande belangen die veel gevaarlijker zijn, omdat ze (te) diep binnendringen in de persoonlijke levenssfeer. Het kind leert op school namelijk nooit om kritisch te denken, maar juist alleen om alles aan te nemen zonder te filteren. Dit gebeurt niet alleen op het gebied van kennis, maar ook op persoonlijke gebieden. Het begint op subtiele wijze, wanneer een kind door de docent(e) wordt gestuurd in hoe hij om hoort te gaan met andere kinderen, iets dat deel uitmaakt van de opvoeding. Maar naarmate de tijd vordert, wordt er steeds meer invloed uitgeoefend, tot het punt waar men het kind vertelt hoe hij zou moeten denken over onderwerpen als de multiculturele samenleving en seksualiteit, inclusief bijhorende onderwerpen als homofilie en abortus. Dit is niet meer te betitelen als het slechts doorgeven van kennis, maar hier betreedt men het terrein van het vormen van iemands kijk op het leven (oftewel: zijn levensbeschouwing). En dat is een taak, verantwoordelijkheid en bevoegdheid die niet thuis hoort bij een wildvreemde, maar juist primair en alleen bij de ouders.
Het gevolg is dat een kind zich niet leert te verweren tegen bepaalde vormen van manipulatie, en zijn levensbeschouwing (mening, normen en waarden) constant laat vormen door a) mensen of instanties met een op onnatuurlijke wijze verkregen gezag, en b) door groepsdynamiek.
Een voorbeeld hiervan is de situatie van 9/11 en terroristenbestrijding. Iedereen kent het officiële verhaal, maar weinigen stellen hier kritische vragen bij. Kan iemand met een korte training een vliegtuig zo precies een gebouw in sturen? Waarom stortten de gebouwen recht naar beneden in, terwijl hier normaal gesproken (bij een controlled demolition) een team van vakmannen en veel berekeningen voor nodig zijn? Deze vragen, gecombineerd met het feit dat de formele lezing van het verhaal slechts één van de varianten is, geeft aan dat er iets niet klopt aan de hele situatie. Maar waarom kiezen mensen ervoor om slechts de formele versie van het verhaal te geloven en worden sommigen zelfs boos wanneer een ander daar vraagtekens bij zet? Kennelijk omdat mensen hebben geleerd om kritiekloos informatie te absorberen van media die verondersteld worden vrij en objectief te zijn.
Los van wat waar is over de hele situatie, zijn de gevolgen van de kritiekloze houding en informatiestroom duidelijk: Onder het mom van terroristenbestrijding worden basale rechten als privacy zonder al te veel weerstand steeds verder ingeperkt. Dit is alleen mogelijk doordat mensen een irrationele angst in hun levensbeschouwing door hebben laten dringen, via de achterdeur in hun gedachten die op school is opengezet. Op eenzelfde manier worden het schoolsysteem en de media ingezet door overheden om vijandbeelden te creëren.

Toekomstige ontwikkelingen
Zoals u ziet staat er ook in het vrije westen meer op het spel in het schoolsysteem dan aan de oppervlakte te zien is. Want hoewel het lijkt of dit in het leven is geroepen om mensen een kans te geven in de maatschappij, hebben de gevolgen van 12 jaar scholing een veel diepere impact. Inmiddels hebben we gezien hoe de naïeve mens die op school gevormd wordt de basis is van onze economie. Ook hebben we gezien hoe de vorming op school zorgt voor een burger met een vormbare belevingswereld, wiens levensbeschouwing – mits aan de juiste touwtjes wordt getrokken – in feite alle richtingen op te sturen is.
Dan is het nu tijd om de vragen die ik aan het begin van dit artikel gesteld heb, te bekijken in het licht van de aspecten die ik tot nu toe beschreven heb.

Zal het huidige schoolsysteem dusdanig veranderen, dat het in het voordeel van de burger zal gaan werken? Nee, want hier is het systeem niet voor bedoeld. Het zal uitsluitend de belangen van de overheid behartigen, en alleen doen wat nodig is om mensen het gevoel te geven dat de kwaliteit van het onderwijs verbetert. Hoeveel nieuwe lesmethoden, psychologisch onderzoek, enzovoorts hier ook ingezet worden, uw belangen zijn en blijven irrelevant voor de mensen die de kracht achter het huidige schoolsysteem vormen.

Zal dit systeem dan uiteindelijk verdrongen worden door alternatief onderwijs? Ik denk van niet, en wel om de volgende redenen. De eerste is dat veel vormen van alternatief onderwijs in de kern toch de belangen van de overheid behartigen, hoe anders ze ook lijken. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan het Jenaplan-onderwijs, waar ik persoonlijk ervaringen mee heb.
De andere reden is: wanneer de kern van een onderwijssysteem dusdanig anders is dat het exclusief de belangen van de burger behartigt, wordt dit systeem een vijand van de mensen wiens goedkeuring het nodig heeft.
Deze alternatieve vormen zullen alleen getolereerd worden zolang ze klein blijven, zodat het lijkt of er daadwerkelijk vrijheid is. Ze zullen echter uit de weg worden geruimd zodra ze te bedreigend worden. Hiervoor staan tenslotte genoeg middelen ter beschikking, vooral op het gebied van wetgeving en mediacampagnes. Vrijheden op het gebied van onderwijs zullen langzaam maar zeker steeds verder ingeperkt worden, een proces dat al jaren aan de gang is. Kijk bijvoorbeeld naar de ontwikkeling van de leerplicht die ooit 6 jaar lang duurde en inmiddels geleidelijk (met stapjes van één tot drie jaar) is opgelopen naar 13 jaar (vanaf het vijfde tot achttiende levensjaar). Als deze trend doorzet eindigen we in dezelfde situatie als het vroegere communistische Tsjechië, waar kinderen vanaf de leeftijd van 9 maanden in handen gegeven moesten worden van het schoolsysteem.

De overheid zal haar plaats in de opvoeding van kinderen niet zonder gevecht opgeven, maar er juist actief aan werken om deze positie te versterken. Het is voor de overheid dan ook best prettig te weten dat mensen met een goede scholing niet meer zullen vechten voor hun vrijheid.

Deel 1 verscheen afgelopen vrijdag
ZIE:   https://www.vrijspreker.nl/wp/2011/05/het-overheidsschoolsysteem-onder-de-loep-12/

Ingezonden door Vincent den Boer
http://shishkabab.net/articles/schoolsysteem_onder_loep_1.html

24 REACTIES

 1. “Zal het huidige schoolsysteem dusdanig veranderen, dat het in het voordeel van de burger zal gaan werken? Nee, want hier is het systeem niet voor bedoeld. Het zal uitsluitend de belangen van de overheid behartigen.”

  Waar is onderwijs voor bedoeld, Vincent de Boer? Als ex docent, met 30 jaar ervaring in het onderwijs, is me dit stuk veel te abstract. Inderdad heeft de overheid veel te veel politieke ideologie in het onderwijs gestopt (zoals competentieonderwijs, 2e fase, kansen creeeren voor “iedereen”), maar dat is voor een groot deel te danken aan linkse gehersenspoelde meesters en juffen voor de klas en de lesmethoden die door dezelfde beroepsgroepen zijn samengesteld. Op zich bemoeit het ministerie tenslotte niet welke levensbeschouwing een onderwijsgevende heeft.
  Terug naar de kernvraag. Waar is onderwijs voor bedoeld? Om het belang te dienen van de burger, zegt Vincent. Je kunt ook zeggen: om het belang van de gemeenschap van burgers te dienen. het collectief, dat vertegenwoordigd wordt door de overheid. M.a.w. het belang van burgers tesamen is het zelfde belang als dat van de overheid. Dat daar tussen veel ruimte is ontstaan de laatste decennia (de z.g. kloof tussen kiezer en gekozenen in onze schijndemocratie), dat is evident. Welnu, onderwijs is in het belang van de gemeenschap bedoeld om de economie gaande te houden en dus de welvaart van het land voort te zetten, niet meer of minder dan dat. Onderwijs moet er voor zorgen dat ingenieurs vervangen kunnen worden door goed opgeleide jonge ingenieurs die het werk van hun oude collega’s kunnen overnemen op een bepaald moment, zodat het bedrijf kan blijven draaien en welvaart kan genereren. Onderwijs zorgt ervoor dat kinderen, volwassen geworden, kunnen solliciteren naar banen, omdat ze geleerd hebben te lezen, te schrijven, te rekenen, vakkennis hebben opgedaan enz. enz.

  We kunnen lang over dit thema discussieren, maar dit is de enige (voor mijn part ideologische) legitieme basis waarop onderwijs behoort te rusten: een school is er om kennis door te geven aan volgende generaties, zodat deze de economie op niveau kunnen houden.

  Alle andere doelstellingen die de laatste 40 jaar in het onderwijs zijn geslopen zijn op zich overbodige balast. Ze zijn politiek geinspireerd en daarom, inderdaad Vincent, manipulatief en arbitrair. Het zijn de toeters en bellen, die de legitieme doelstelling hebben overwoekerd. Ze moeten zo snel mogelijk verdwijnen uit het klaslokaal of collegezaal, omdat ze in de praktijk alleen maar hinderlijk zijn en tot grote verwarring aanleiding geven.

  Hub Jongen [3] reageerde op deze reactie.
  Nico [6] reageerde op deze reactie.
  Yge Visser [21] reageerde op deze reactie.

 2. Het heeft me minstens 10 jaar gekost te ontworstelen aan mijn educatieindoctrinatie te verwerken en weer een weldenkend mens te worden. Het risico van een overheidsmonopolie (scholing als onderdeel van het brave-mensen-productieproces) zou net zo helder moeten zijn als de redenen achter trias politica (wat dan weer wél aangeleerd wordt op school).

  Gelukkig zijn er een aantal scholen waar mensen niet tot consumentenmachientjes worden opgekweekt. Neven en nichtjes van me zaten op de vrije school en zijn gevoelige, warme, creatieve, eigenzinnige typjes geworden.

  Verder is een kennis van me een basisschool in Rotterdam aan het oprichten (‘De Verbinding’) waar de mens achter de leerling centraal staat. Klik op m’n naam en dan op ‘links’, daar staat een mooi filmpje over dit Verbindend Communiceren in het basisonderwijs tussen.

  Houdt moed 🙂
  Hub Jongen [4] reageerde op deze reactie.

 3. @gijs van meeteren [1]:

  “Je kunt ook zeggen: om het belang van de gemeenschap van burgers te dienen. het collectief, dat vertegenwoordigd wordt door de overheid. M.a.w. het belang van burgers tesamen is het zelfde belang als dat van de overheid.”

  Nou, dat klinkt nogal collectivistisch!!!
  Lijkt er op of de leerling gedwongen opgefokt wordt om mijn gemeenschap te dienen!
  Ook een leerling is een individu en heeft recht op zijn EIGEN leven.
  Het doel van het onderwijs moet zijn om hem/haar daarvoor meer/betere mogelijkheden te geven.
  En de gemeenschap zorgt dan wel voor zichzelf.

 4. @gijs van meeteren [1]:
  Als ex docent, met 30 jaar ervaring in het onderwijs

  Tsja, dit kleurt de hele comment al direct in. Wie 30 jaar mee heeft gewerkt aan en in een bepaald systeem, zal niet snel toegeven dat de aard van dit systeem totaal rot is.

  En inderdaad, wat ik in de comment verder lees, is dat het systeem verdedigd wordt, zij het dat het natuurlijk wel verbeterd kan worden. Daarmee is Gijs de inhoud van het artikel kennelijk ontgaan. Beter gaat het niet worden. Tenzij we het systeem afschrijven en educatie weer bij de ouders neerleggen. Mogelijk ondersteund door trainers die de ouders zelf kunnen uitkiezen, die hun kinderen leren wat de ouders wensen. Maar ja, in een totalitaire staat met een dictatorial regime (zoals we dan nu kunnen herkennen via het schoolsysteem wat we momenteel hebben) is een dergelijke herstart niet erg waarschijnlijk…

 5. Hub en Nico, op zich zijn we het met elkaar eens als ik stel dat in het onderwijs allerlei ieologische rotzooi is geslopen door linkse politici en linkse onderwijsgevenden. Van buiten af en van binnen in is het onderwijs dus prooi van wereldverbeteraars die het kerndoel van onderwijs (de welvaart continueren van generatie op generatie door (vak)kennis door te geven) heeft overwoekerd.

  Het geeft geen pas mij vervolgens te verwijten “collectivistische” overtuigingen te koesteren of te accepteren, of dat ik het “opfokken” van leerlingen propageer of zo iets. Het lijkt mij een belang van ouders dat hun kinderen zich economisch later staande weten te houden dankzij goede scholing in een, inderdaad, onvolmaakte, hypocriete samenleving. Als al die ouders met elkaar een “collectief” vormen, omdat ze een gemeenschappelijk belang met elkaar delen die het individuele overstijgt, is dat niet meteen aanleiding slavernij, overheidsdwang of weet ik wat nog meer te roepen.

  Als je je, omdat je libertarische principes op na houdt, liever niet je kind op een reguliere school wil doen, staat het je vrij je eigen-wijs-schooltje op te richten en te exploiteren. Moet je wel aan een paar basisvoorwaarden voldoen. Lijkt me op zich redelijk.

  Nico [9] reageerde op deze reactie.

 6. @gijs van meeteren [8]:

  Van buiten af en van binnen in is het onderwijs dus prooi van wereldverbeteraars die het kerndoel van onderwijs (de welvaart continueren van generatie op generatie door (vak)kennis door te geven) heeft overwoekerd.

  De kern van het artikel is dat het systeem opgezet is om bepaalde doelstellingen te behartigen (niet die van de ouders, noch die van de kinderen) en om die reden niet gaat veranderen.

  Als je je, omdat je libertarische principes op na houdt, liever niet je kind op een reguliere school wil doen, staat het je vrij je eigen-wijs-schooltje op te richten en te exploiteren. Moet je wel aan een paar basisvoorwaarden voldoen. Lijkt me op zich redelijk.

  Ja, die paar basisvoorwaarden, daar zit ‘m de crux. De overheid bemoeit zich met dingen waar ze niks mee te maken heeft. De voorwaarden horen door de ouders gesteld te worden, niet door de overheid. En verder belemmeren de voorwaarden de ouders het onderwijs zodanig in te richten, dat het niet meer overeenkomt met scholing.

  Ouders willen educatie (of zouden dat moeten willen).
  De overheid wil scholing, om redenen die in het artikel staan.

  Gijs: Eerst een artikel goed lezen, pas daarna reageren 😉 De lezers van deze website zijn de fase voorbij dat wat ‘de meester’ zegt waar is. Want dat bleek te vaak niet het geval te zijn.

 7. Hopelijk snapt iedereen nu waarom men zo hamert op de vrouwen emancipatie. Men wilt vrouwen die zich zoveel mogelijk op hun carriere richten ipv op hun kinderen. Kinderen werden voor deze vrouwen- emancipatie grotendeels door moeders opgevoed en daar moest natuurlijk iets aan gedaan worden.(de moeders zaten de indoctrinatie in de weg)
  Vrouwen worden al tientallen jaren gebombardeerd met deze valse onnatuurlijke illusie die ‘vrouwen emancipatie’ heet. Het zit in de vrouwelijke natuur om voor kinderen te kiezen in het leven. Dat maakt hun gelukkig en compleet, maar men ziet nu goed hoe machtig de media is en hoeveel vrouwen nu zich gedragen als consumerende ongelukkige wezentjes die alleen nog maar met hun carriere en uiterlijk bezig zijn.

  Deze man verwoord het goed en verteld ook waar womanisation vandaan komt(vanaf minuut 09:15):

  http://youtu.be/7nD7dbkkBIA

  De rockenfeller foundation heeft dit volledig gepromoot. En de vrouw was niet het doel maar het middel om hun ideeen waar te maken.

  Nico de Geit [12] reageerde op deze reactie.

 8. De essentie van het Probleem in het onderwijs kent vele facetten:

  1: indoctrinatie van bevolking door ze vanaf 4 jaar (en daarvoor in de kinderopvang)min 30 uur per week de bandbreedte te leren zoals de elite wil.

  2: training van voornamelijk de linker hersenhelft, welke verantwoordelijk is voor het ophoesten van aangeleerde feitjes, en door deze maar genoeg te herhalen komen ze in je bewuste geheugen, en is het zaadje uitgekomen.

  Wie het beste deze aangeleerde waarheid kan ophoesten, scoort de beste punten.

  Verder dekt het artikel aardig de lading, goed stuk!

 9. @Nico de Geit [12]:

  Tot consumerende ongelukkige schepsels die helemaal los staan van hun natuurlijke ik.

  Luister maar eens wat Lebbis hierover zegt:

  http://youtu.be/Fr-NgWUBiRI

  Om je kapot te lachen, maar het klopt als een bus.

  Wat vind je van die link in reactie 10? Complottheorie of komt het aardig in de buurt van wat wij op deze aarde waarnemen?
  Ik heb al een aantal keren artikels gelezen in Elsevier over het chippen van mensen. Die man kon weleens gelijk hebben dus.

  Nico de Geit [14] reageerde op deze reactie.

 10. Ooit zat je vast aan je partner tot aan je dood. In de jaren ’60 en ’70 veranderde dat. Scheiden moest kunnen, baas in eigen buik, anti-conceptie, uitkeringen en staatsbaantjes.

  Ik zeg niet dat dat geweldig was. Ik stel wel vast dat het gevolg van dat alles uitsterving is. De blanke Europese vrouw neemt 1,1 kind, waarvan een deel nog gekleurd is ook. Uitsterving in ongekend tempo.

  Het schijnt normaal te zijn dat soorten uitsterven. Ik vind het bijzonder omdat de genen die ik draag zeker 100.000 jaar oud zijn en ik één van de laatste dragers ben – ook al lijkt er nog niets aan de hand als je in een blanke wijk woont.

  De blanke Europeaan is gemiddeld vindingrijker en creatiever dan andere mensensoorten. De grote wereldwijde veranderingen van de afgelopen eeuw hebben vrijwel zonder uitzondering een blank-Europese bron.

  Veel mensen denken dat welvaart in Europa gegarandeerd is. Ik kan die manier van denken niet volgen. Welvaart komt niet uit de lucht vallen, welvaart wordt gecreëerd.

  Een paar generaties terug woonde de blanke Europeaan nog in lemen hutten. Door de industriële revolutie ontstond er overvloed. Gelukszoekers streken hier neer. Maar zijn zij straks in staat die welvaart overeind te houden als er geen blanke Europeanen meer zijn?

  Cyclope [16] reageerde op deze reactie.
  Yge Visser [21] reageerde op deze reactie.

 11. @Nico de Geit [15]:

  ‘De blanke Europeaan is gemiddeld vindingrijker en creatiever dan andere mensensoorten’

  Wat heb je aan die eigenschappen als je ook tot die mensensoort behoort die het meeste verwoest heeft op deze aarde?

  Europeanen hebben ontzettend veel vernietigd, en de afstammelingen van de Europeanen(Amerikanen) hebben in een eeuw tijd nog meer vernietigd dan Europa in 2000 jaar tijd. Geen enkele mensensoort heeft zoveel verwoestingen en moorden op zijn naam staan als ons.
  De aarde en de mens worden enorm verwaarloosd door dit westerse systeem.

  De welvaart die volgens jou van de blanke afkomt is een vergissing. De blanke is inderdaad vaak de uitvinder van iets maar de welvaart heeft de blanke Europeaan grotendeels gejat. Nu nog drijft onze economie op gejatte goederen. Wat Westerse regeringen op kleine schaal met ons doen(ons exploiteren) doen ze op grote schaal met de hele wereld. Met behulp van dat geld dat jij en ik maandelijks bij de blauwe enveloppen dienst inleveren.

  ‘Een paar generaties terug woonde de blanke Europeaan nog in lemen hutten’

  Weleens in het oude Rome verdiept?

  Nico de Geit [20] reageerde op deze reactie.

 12. “Het schoolsysteem speelt tevens een grote rol bij het opleiden van kinderen tot volgzame massaconsumenten.”

  Ik heb nog nooit een schoolklas op excursie gezien bij de Mediamarkt.

  “Een kind dat een opleiding binnen het huidige systeem voltooid heeft, heeft namelijk constant prikkelingen van buitenaf nodig om in beweging te blijven.”

  Dat is toch normaal voor de meeste mensen; die prikkels komen van andere mensen. Je raakt enthousiast, omdat een ander enthousiast raakt en verdiept je in een zekere materie.

  “Deze situatie is vergelijkbaar met die van een drugsverslaafde. Eerst zoekt en verkrijgt hij de stimulans (oftewel ‘scoren’).”

  Wat in het schoolsysteem is dan vergelijkbaar met dat van drugsverslaving. Steeds meer willen kan ik er in ieder geval voor de meesten niet in zien.

  “Of men nu geld uitgeeft aan een groter huis, een vakantie of een nieuwe televisie, de meeste mensen hebben last van een onverzadigbare dorst naar prikkelingen.”

  De meeste mensen zitten ergens ertussen in. Een enkeling is koopverslaafd; de ander een vrek en de gemiddelde mens gunt zich af en toe eens wat, maar weet daarnaast ook te sparen. En nogmaals: dat heeft weinig met school te maken; daar krijg je dat gedrag niet aangeleerd. De kern van het onderwijs is, dat je binnen een bepaalde tijd een probleem kunt oplossen.

  “Tel al deze zaken eens bij elkaar op en stel uzelf de volgende vraag: is het economische systeem dat we kennen eigenlijk wel mogelijk zonder goedgelovige, onverzadigbare en volgzame mensen?”

  Ach, het is wel handig, wanneer ik beter weet met mijn beeldbuisje uit 2002 en anderen menen, dat alleen dingen, die nieuw zijn, goed zijn. Daarnaast doe ik er alles aan ze te overtuigen van het onnut van veel prullaria. Neem de breedbeeldtelevisie. Voor de meeste TV-programma’s maakt het weinig uit, omdat pratende koppen zelfs beter op 4:3 zijn te portretteren; daarnaast snap ik niet, dat ze niet de gulden snede hebben genomen.

  “De passieve houding die men op school leert zorgt ervoor dat hoewel kinderen vanaf vrij jong leren rekenen met geld, er vrij weinig mensen zijn die zich afvragen wat geld nu eigenlijk is.”

  Op HAVO/VWO mag de kennis van het geldsysteem wel gedoceerd worden, maar let wel: over veel dingen zijn de economen het niet eens en het is uitermate verwarrend iemand op een examen met allerlei omstreden theorieën voor te bereiden.

  “Ooit stond geld namelijk nog voor goud, wat in de praktijk iets waard is. Men kon een bankbiljet inwisselen voor een bepaalde hoeveelheid goud, de tegenwaarde.”

  Dat is niet meer houdbaar; de economie zou stagneren, omdat er niet genoeg goud is. Het nanogramverhaal, wat daar als Pavlovreactie op komt, kan naar het rijk der fabelen verwezen worden, omdat je dan terugkeert naar een gouden staafstandaard, waardoor het goud niet meer het geld van de burgers is. Geld is informatie en is gebaseerd op vertrouwen.

  “Dit houdt in dat de biljetten zelf niets waard zijn, maar alleen waarde hebben omdat mensen denken dat ze waarde hebben.”

  Het bevat de informatie, dat je de waarde van het bankbiljet gedeeld door je uurloon gewerkt hebt en je op basis daarvan een ander kunt laten werken.

  “Maar naarmate de tijd vordert, wordt er steeds meer invloed uitgeoefend, tot het punt waar men het kind vertelt hoe hij zou moeten denken over onderwerpen als de multiculturele samenleving en seksualiteit, inclusief bijhorende onderwerpen als homofilie en abortus.”

  Op een proefwerk hoefde je hoogstens de definitie van homofilie te geven en je mocht best tegen abortus zijn en ook voor. Het belangrijkste was, dat je erover kon nadenken, wat dus lijnrecht ingaat tegen je bewering, dat je op school niet zou hoeven nadenken.

  “En dat is een taak, verantwoordelijkheid en bevoegdheid die niet thuis hoort bij een wildvreemde, maar juist primair en alleen bij de ouders.”

  Je ouders zijn juist veel meer in staat je te indoctrineren dan het schoolsysteem dat doet. Je ouders wil je geen pijn doen, met een leraar heb je een meer rationele relatie.

  “Waarom stortten de gebouwen recht naar beneden in, terwijl hier normaal gesproken (bij een controlled demolition) een team van vakmannen en veel berekeningen voor nodig zijn?”

  Door de wet van behoud van impuls. Het zware gebouw krijgt een veel geringere snelheid dan het relatief lichte vliegtuig. m1·v1 = m2 · v2. Op school gehad. Doordat het gebouw door de stevige tegendruk niet om kan vallen, kan de energie alleen zijn weg vinden door het gebouw te laten instorten.

  “Maar waarom kiezen mensen ervoor om slechts de formele versie van het verhaal te geloven en worden sommigen zelfs boos wanneer een ander daar vraagtekens bij zet?”

  Je maakt die ander impliciet voor onnozele hals uit.

  “Welnu, onderwijs is in het belang van de gemeenschap bedoeld om de economie gaande te houden en dus de welvaart van het land voort te zetten, niet meer of minder dan dat.”

  In het onderwijs wordt wel veel gedoceerd, dat absoluut niets uit te staan heeft met de economie gaande houden en ik durf de stelling aan, dat voor minstens 90% geldt. Het meeste wat je leert, zul je nooit gebruiken en men zou de tijd veel beter kunnen gebruiken om mensen voor te bereiden op de arbeidsmarkt van vandaag. Ik heb bijvoorbeeld op school een mooie manier geleerd om de rente over 4 maanden te berekenen, namelijk 1000 · 1,04^(4/12) bij een kapitaal van 1000 en een rente van 4%. In de praktijk gebeurt dat echter niet zo, maar wordt het jaarrentebedrag vermenigvuldigd met 1/3.
  Wat betreft het belastingstelsel wordt altijd met een vereenvoudigd model gewerkt, terwijl de moeilijkheid ‘m nu zit in het oerwoud aan heffingskorten, of de persoon in 1946, 1947 enzovoort geboren is. Op school krijg je alleen een simplistisch model, waarbij alleen wat schijven genoemd worden en afgeronde bedragen, waarbij je vervolgens een vraag moet beantwoorden over het ‘progressief’ model.

  “Dat maakt hun gelukkig en compleet, maar men ziet nu goed hoe machtig de media is en hoeveel vrouwen nu zich gedragen als consumerende ongelukkige wezentjes die alleen nog maar met hun carriere en uiterlijk bezig zijn.”

  Als een vrouw zo lang uit het arbeidsproces is, dan kan ze later de draad niet meer oppakken en het huishouden is, als de kinderen groot zijn, binnen een paar uur gedaan, afgezien van het feit, dat het al niet intellectueel uitdagend is. Daarom zoeken vrouwen betaald werk en over het algemeen worden ze daar gelukkiger dan ongelukkiger van.

  “Tot consumerende ongelukkige schepsels die helemaal los staan van hun natuurlijke ik.”

  Dat roepen jullie alleen maar om je superieur te voelen. Jullie weten heel goed, dat het overgrote deel ertussen in zit.

  Nico [18] reageerde op deze reactie.

 13. @Vilseledd [17]: Veel zeggen, betekent nog niet dat wat gezegd wordt ook daadwerkelijk klopt. Ook beroep op autoriteit betekent niet dat de waarheid weergegeven wordt.
  Dat is te zien in deze comment, het schoolsysteem en als laatste (lachen!) de kerken.

  Zoek eens op. Logical fallacy (drogredenen):
  – Proof by verbosity
  – Appeal to authority

  Best leerzaam om te lezen hoe redeneringen de mist in kunnen gaan!

  Nico [19] reageerde op deze reactie.

 14. @Nico [18]: Dat is te zien in deze comment, het schoolsysteem en als laatste (lachen!) de kerken.

  En nee, ik heb de overheid niet genoemd. Dat ligt er zo dik op, dat ik die moeite liever niet nam. Maar ja, aangezien daar ook weer comments op te verwachten zijn … 🙂

 15. @Cyclope [16]:

  De Romeinen, die bouwden 2000 jaar geleden al villa’s.

  Lijdt de blanke Europeaan aan een geneesbare ziekte of is hij van nature ziek? Of mag ik me dat niet afvragen ivm discriminatie? Ik hou het op verzieking door de scholen en de massa-media. De slang wil zijn vergif in de hele wereldbevolking pompen. Slechts een minderheid is zich daarvan bewust.

  Wie weet een jonge groeiende community op te zetten zonder massamedia en zonder NWO-scholen, etc? Of word je dan platgebrand net als de Branch Davidians in Waco?

 16. @gijs van meeteren [1]: @Nico de Geit [15]: Denken dat er welvaart is, kent een aantal aannames;
  1 welvaart, wat is dat anders dan een willekeurige mentale interpretatie omdat het een woord is
  2 het meten van welvaart lijkt me een arbitraire aangelegenheid
  3 wat is de reden dat welvaart als orientatie als vanzelfsprekend wordt opgedrongen als een – kennelijk – logische doelstelling ? ik heb daar helemaal niets mee 🙂

  Ik zou de schrijver willen uitnodigen om welvaart als onbegrijpelijk mentaal begrip om te zetten in functioneel beschreven interacties die ik kan zien en meten, want anders weet ik dat we het nooit over hetzelfde hebben en 1 of andere beleving delen die elk moment anders kan zijn.

  Succes ermee !

 17. “Veel zeggen, betekent nog niet dat wat gezegd wordt ook daadwerkelijk klopt.”

  Beweer ik dat dan?

  “Best leerzaam om te lezen hoe redeneringen de mist in kunnen gaan!”

  Er staat geen woord te veel en autoriteiten aanhalen doet iedereen; geen mens discussieert uitsluitend op wat hij in zijn uppie vindt, want wat is een willekeurige internetter eigenlijk? Wat in de jaren negentig een borreltafel- of krantenschelder was. Dus haal naar hartelust BRONNEN aan, die je bevindingen steunen.

 18. Ik zie heel veel mensen hier die in een lang of klein stuk proberen te zeggen ‘laat de overheid nou maar hun gang gaan en wij volgen het dan hoeven we ook niet na te denken’. Ik noem het geestelijke verslapping. Mensen volgen gehoorzaam de overheidssysteem, maar zien daardoor veel over hun hoofd heen, alles word door de overheidssysteem normaal gemaakt, en dat word vanaf jongs af aan al in geprent. Hoe jonger hoe beter je diegene kunt vormen naar je eigen ideeën.

  Maar wat mensen niet door hebben is dat zij in tussen vrijwillige slaven zijn geworden van het overheidssysteem. Wie beweert dat hij geen slaaf is van het overheidssysteem die is dus beperkt in zijn nadenken, en beperkt in het vragenstellen, dit word dus van jongs af aan al ingeprent, waardoor je buiten het overheidssysteem om niet meer vragen kunt stellen. Iedereen denkt vanuit het systeem van de overheid, mensen denken daarbuiten niet meer om, omdat dit door de jaren heen in de hersenen zijn geprent, het word er als t ware in gedrukt.

  Wij zijn meer dan 65 jaar al vrij zegt men dan. Is dat echt zo? Ja we hebben geen concentratie kampen meer, er word niet meer gemoord. Maar wat mensen niet begrijpen is dat er zoveel geld verdient werd aan die oorlogen, er werden bakken en bakken vol aan geld verdient, en waar ging het heen? Naar de amerikaanse federale bank. Het was niet beslist een oorlog wegens de mensen zelf, maar het was een oorlog om de banken weer te kunnen vullen, dat was gewoon de opzet ervan. Hitler bleek alles in pacht te hebben om tot die grote oorlog te kunnen komen, en dat heeft ie ook waar gemaakt. Hitler werd aangesteld door de amerikaanse Rotchilds. Maar dat is iets daar lezen we graag overheen. Maar men beseft niet dat er vandaag de dag nog meer geld verdient word dan ooit te voren.

  Nu gaan we eens bespreken waarom wij wel slaven zijn van het overheidssysteem. Iemand die verslaafd is aan drugs of drank, die heeft moeite om er weer van af te komen. Een verslaafde die er moeilijk weer van af komt heeft meestal ook al een paar maanden of misschien al een jaar aan die verslaving gezeten, dat is dus logisch dat men er moeilijk weer van af komt. Verslaving=afhankelijk van een middel, als je verslaving in het woordenboek opzoekt, zie je dat verslaving meerdere betekenissen heeft. Verslaving = afhankelijk =>afhangend van =>er niet zonder kunnen.

  Zo werkt dit ook met het overheidssysteem. Door de jaren heen heeft de overheid ervoor gezorgd dat er steeds meer wetten kwamen, zie alleen al naar de boeren die vandaag de dag steeds meer worden beperkt in hun werk, en het gaat voor de overheid niet om het economische systeem, dit is een list dat weer via, via word gespeelt, om mensen tot een bepaalde maatstaf te kunnen krijgen.

  Er zijn door de jaren heen heel veel belastingen bij gekomen, je betaald, vergeleken met vroeger, meer belastingen. Dan krijgen we nog eens te maken met verplichte verzekeringen, zoals de ziekenfonds, wie dat niet betaald krijgt een boete en kan het wel schudden, wie zich niet verzekerd bij de ziekenfonds krijgt ook een boete. Dan hebben we de hypotheken die de laatste jaren ook nog eens torenhoog zijn geworden, we betalen en betalen maar, en de mensen worden steeds armer.

  Zo ook met het rookverbod in Nederland in kroegen en etc. Wie zich er niet aan houd kreeg een boete. Je moet overal simpel weg voor betalen, en dit is door de jaren heen ingeslopen. Een verzekering hier, en verzekering daar, we kunnen er vandaag de dag niet meer zonder, we worden als t ware verplicht om er ons aan te houden, het is ons allemaal normaal geworden omdat dit er juist ingeslopen is. Daarom laat de overheid alles langzaam in sluipen, zodat mensen er aan kunnen wennen, en dan begint men het op gegeven moment wel normaal te vinden. En het begint vanaf een voorzichtige manier.

  En als je naar al die dingen kijkt, je betaald overal voor en ook nog niet eens zo’n klein beetje. Maar zonder kunnen we er niet, willen we er wel zonder, dan staan we binnen enkele dagen op straat. We worden gedwongen en van daaruit zijn we afhankelijk geworden van de overheidsssysteem. En afhankelijk=verslaafd =>slaaf van iets =>verslaving omdat het lichaam dat eist. Verslaving betekend alzo; slaaf van een eigen soortgelijke begeerte, want het is een vleselijke begeerte, een begeerte die het lichaam moet bevredigen. En een verslaving bevredigd enkel je lichaam, maar uiteindelijk ga er je er aan kapot.

  Zo ook onze afhankelijkheid van het overheidssysteem zal ons uiteindelijk in de totale vernietiging brengen, want denken buiten het overheidssysteem om kan dan niet meer. Een drugsverslaafde weet immers opgegeven moment ook niet beter meer en ziet het als normaal om verslaafd te zijn. De afhankelijkheid van de overheidssysteem zorgt er enkel voor dat we nog mee kunnen draaien in de maatschappij zolang we ons maar houden aan hun eisen, en buiten hun eisen om mogen we niks meer denken, denken volgens de maatstaven van de overheid, en daar buiten om denken, nee ho maar, dat kan niet, want zo vernietigen wij de WANORDE van het overheidssysteem.

  Durven wij nog wel een keer op te staan en te zeggen; het moet anders? Of zeggen we; ach zolang ik maar kan genieten is het mij wel best en mogen ze mij wel als slaafje houden, ik heb het toch niet slecht, ik heb een huis, en een auto.

  Kijk en doordat mensen vandaag de dag alles hebben zijn zij verwend geraakt waardoor zij het ware overheidssysteem niet meer onder de loep kunnen nemen. Mensen worden als t ware dom gehouden doordat men verwend is geraakt, en van daaruit kunnen ze gewoonweg niet meer denken buiten het systeem om van de overheid.

 19. ik heb nog een goed misbruikt woord dat wordt gebruikt ons voor de gek te houden op scholen: leren

  leren moet leuk zijn, uit zelf ontdekking. je ontdekt dat je zelf verantwoordelijk bent voor je leven.
  maar school heeft een andere definitie voor leren: 50 minuten verplicht in een boek staren of werken met opdrachten waar je punten voor krijgt.
  het enge aan school is, is dat het je beste vriend is als je mee werkt en opdrachten voltooid, maar als je andere conclusies komt van de maatschappij dan is het overleven. wij ‘leren’ uit een fait systeem, waar ons verwacht wordt dat we het zelfde gedragen als de andere generaties.
  ik neem school al lang niet meer serieust meer.

  ow trouwens ik weet nog een strategie van de overheid.
  – op school ‘leren’ we van uit lineair denken. mensen=producten
  -thuis, kijken mensen massaal naar de tv. de tv is zo gemaakt dat ons lineair denken uitgeschakeld wordt, hierdoor nemen we alles aan wat op de tv wordt gezet zonder dat ons ze hersenen de kans krijgen om na te denken hoe dom het eigenlijk is.

  http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/televisie-opium-voor-de-massa/

Comments are closed.