Dat is het vraagstuk wat ik graag aan jullie wil voorleggen.

Corporatistsen van links, rechts en midden tonen een duidelijke vijandigheid naar de beschuldigingen dat de Europese Unie fundamenteel fascistisch is.

Dit is misschien (niet) verrassend, maar aangezien zij hun geloof in supranationale overheid, collectieve oplossingen, corporatistische economie, overheidsingrijpen en, wat Tony Blair aanduid als de “Derde Weg” (centralisme) combineren, blijken dat  toch enkele kenmerken van het fascisme te zijn.

Misschien dat ze daarom trachten zich continu te distantiëren van die in diskrediet gebrachte ideologie. En dat gaat gemakkelijker als ze een vijand weten te vinden aan wie ze de waarden van “fascisme”  kunnen toe schrijven – ze kiezen nationalisten en degenen die zij “extreem-rechts” noemen als referenties voor het fascisme. Wat feitelijk neerkomt op het verdraaien van terminologie.

Een mooi voorbeeld is het artikel van professor Richard Overy in de “London Evening Standard” van 15 mei 2002, hij beschreef “fascisme” als een uitsluitend “rechtse” beweging. Deze drog analyse werd ondersteund door foto’s van de Fransman Le Pen en de, later, Oostenrijkse politicus Jörg Haider, welke in principe nationalisten en geen fascisten waren. Het bepalende aspect van het fascisme is nu juist dat het niet links of rechts, noch centristische, is.

Het Fascisme is juist links, rechts en centristisch.Dit blijkt als we naar enkele aanhangers van het fascisme kijken uit de jaren 30:  liberalen als Lloyd George, conservatieven als Samuel Hoare en socialisten als Ramsay Macdonald, Allen van Hurtwood en Arnold Toynbee.

Fascisme zoals vertegenwoordigd door Hitler-Duitsland, Mussolini’s Italië en het Vichy-Frankrijk  hadden zeker die rechtse elementen, maar minstens evenzoveel linkse.

Mussolini was een socialist (hij was redacteur van de krant van de Italiaanse Socialistische Partij). Hitler is lid geworden van de Duitse Partij van de Arbeid, en net zoals Tony Blair Groot-Brittannië in de jaren 90 van haar nationalisatie beleid ontdeed, deed Hitler dat in het vooroorlogse Duitsland.
Waar Le Pen lid geworden is van het verzet tegen het fascisme, was de voormalige Franse president François Mitterand, later de leider van de Franse Socialistische Partij,  een aanhanger van het fascistische Vichy-regime. De leider tijdens de oorlog van het Britse fascisme, Oswald Mosley was een Labour-minister en werd de leider van de Britse Unie van fascisten. Zijn vrouw Lady Diana Mosley (91) verklaarde onlangs in een BBC interview  haar oppositie tegen Le Pen en haar steun voor de Europese Unie!

Het fascisme lijkt weer in beweging te zijn gekomen in de vorm van de Europese Super-Statisten, welke vrijwel alle politieke en economische structuur weerspiegelen in het EU-project, zoals dat van het fascistische Europa in de jaren 40 .

Zoals het toen gebeurde: Tsjecho-Slowakije werd opengebroken. Joegoslavië werd opgedeeld in kleine ‘staatjes’, en de valuta’s afgeschaft.

Net als toen, als de ‘eurocraten’ hun zin krijgen, bestaan de nationale parlementen alleen nog op geleende tijd, om in stand te worden gehouden als lege hulzen zodat het volk het idee van inspraak aanhoud.

Net als toen, zijn de consequente anti-fascisten in Europa – Rusland en Joegoslavië- aangevallen, en zitten de fascistische staten – zoals Duitsland, Kroatië (die erin slaagde tot 400.000 Serviërs, Joden en zigeuners te vermoorden in het concentratiekamp Jasenovac) en Albanië (die had haar eigen Waffen SS-divisie) –  (politieke) opnieuw in de lift, dankzij de macht van het nieuwe Duits/Franse Europa.

Professor Overy schreef geheel ten onrechte dat de Nederland “geen traditie van het fascisme heeft”. In feite waren we het enige land dat twee volle Waffen SS-divisies leverden voor het Duitse leger.

Pim Fortuyn (vermoord door een echte fascistische misdadiger) beschrijven als een fascist is belachelijk.

Wat Haider en Le Pen (en ook Fortuyn) gebruikten, in plaats van het ruwe nationalisme,  waren de stemmen van degenen wiens landen, democratieën en werkgelegenheid (5-6 miljoen werklozen in Duitsland dankzij de “voorbereiding” op de Euro) zijn vernietigd. Ons dus.

Het zijn de Browns, Merkels, Foch Rasmussens, en Sarkozy’s van deze wereld die in het eerste decennium van de 21ste eeuw een spiegelbeeld van de werkloosheid en wanhoop van de jaren 30 en 40 hebben gerecreëerd in hun supranationale, onverklaarbare Euro-Staat.

Het was Monsieur Mitterrand, die het gezag van de Franse democratie uitholde en marginaliseerde, niet Le Pen.

Het was de Europese Unie die druk op de Oostenrijkers uitvoerde op wie ze niet mochten stemmen, namelijk, de waarschijnlijk vermoorde, Jörg Haider.

Het waren Blair en Chirac, die  journalisten bombardeerden in een studio in Belgrado, niet Fortuyn, en het is de Europese Unie die dreigt juryrechtspraak en habeas corpus af te schaffen, niet de euro sceptici.

We leven in het tijdperk van het Nieuwe totalitairen.

Bijna alle zogenaamde ‘leiders’ van de lidstaten van de Europese Unie zijn in de ban van de corporatistische ideologie van de architecten van de Nieuwe Wereld Orde.

Hun nieuwe Europese orde is niet meer dan een opstapje naar het opleggen van een wereldwijde tirannie gebaseerd op de nieuwe ‘Derde Weg‘ of de Communitariaanse ideologie zo geliefde en de wil van Tony Blair..

Communitaristen willen een post-moderne, post-democratische feodale maatschappij creëren, gerund door een klein aantal rijke en machtige mensen met iedereen werkzaam als boeren.

Om hun doelstellingen te bereiken moeten de middenklasse en de individuele naties worden vernietigt.

Is dit niet wat ze doen in heel Europa?

================================================

“De Matrix is ??een systeem, en dat systeem is onze vijand. Als je binnen bent, je kijkt  rond en wat zie je? Zakenmensen, leraren, advocaten, timmermannen. De zeer geesten van de mensen die we proberen te redden. Maar totdat we dat doen onthoud dat deze mensen deel uit maken van dat systeem en dat maakt ze onze vijanden. U moet begrijpen dat de meeste van deze mensen niet bereid zijn om te worden ‘unplugged’. En velen zijn zo hopeloos afhankelijk van het systeem, dat ze zullen vechten om het te verdedigen “.

 

14 REACTIES

 1. ‘Fascisme’ is het politieke systeem van Mussolini en vandaag in gebruik als scheldwoord.

  ‘Nationaal Socialisme’ is het politieke systeem van Hitler en wordt ook als scheldwoord gebruikt, de paar siegheilende skinheads niet meegerekend.

  Wat blijft zijn de dictators: eenmaal in de vier jaar mag je een hokje aankruisen en daarna moet je je bek dichthouden. Anders gooien ze je in de isoleer. Is dat fascisme? Het is Nederland 2011.

 2. Doordat er zoveel verschillende factoren en personen een rol spelen, zijn de discussies over fascisme (rechts) en socialisme (Links) meestal erg verwarrend.

  Zelf zie ik beide systemen als collectivistische staatsmachten. Beide zijn ze tegen de vrijheid van het individu en zijn eigendom.
  Het socialisme wil alle eigendom aan de staat en er dus ook over beslissen.
  Het fascisme laat iedereen zogenaamd zijn eigendom houden, maar beslist en verordoneert wel alles wat er mee mag of moet gebeuren.

  Dit klopt ook met de definities zoals ze in de WOORDENLIJST van de Vrijspreker zijn opgenomen.

 3. @Nico [2]:

  Die laatste ‘quote’ legt het hele (gigantische) probleem, de neerwaartse spiraal, bloot. Het in stand houden van het foute en het afbreken van het goede, het spaarzame en duurzame is een hedendaags credo sinds de invoering van een bastaard munt….

 4. @Nico [2]:

  Uit de film the matrix.

  Morpheus: The Matrix is a system, Neo. That system is our enemy. But when you’re inside, you look around, what do you see? Businessmen, teachers, lawyers, carpenters. The very minds of the people we are trying to save. But until we do, these people are still a part of that system and that makes them our enemy. You have to understand, most of these people are not ready to be unplugged. And many of them are so inured, so hopelessly dependent on the system, that they will fight to protect it.
  [Neo’s eyes suddenly wander towards a woman in a red dress]
  Morpheus: Were you listening to me, Neo? Or were you looking at the woman in the red dress?
  Neo: I was…
  Morpheus: [gestures with one hand] Look again.
  [the woman in the red dress is now Agent Smith, pointing a gun at Neo’s head; Neo ducks]
  Morpheus: Freeze it.
  [Everybody and everything besides Neo and Morpheus freezes in time]
  Neo: This… this isn’t the Matrix?
  Morpheus: No. It is another training program designed to teach you one thing: if you are not one of us, you are one of them.

 5. In A New World Facsime!!

  http://wetten.overheid.nl/zoeken/

  Merk op dat bij artikel 2 wordt verwezen naar aanvullende wetten en dat deze ontbreken bij die eronder. De mensen op deze site zij vrijwel strafbaar bezig.
  Maar meschien lees ik Artikel 97a wel verkeerd, You tell me.
  Vooral dit laaste stukje is bijna angstaanjagend.
  “, of om omwenteling voor te bereiden, te bevorderen of teweeg te brengen, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie”

  Artikel 2
  Een ieder die de leeftijd van veertien jaar heeft bereikt, is verplicht op de eerste vordering van een ambtenaar als bedoeld in artikel 8a van de Politiewet 1993, een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 ter inzage aan te bieden. Deze verplichting geldt ook indien de vordering wordt gedaan door een toezichthouder.

  Artikel 97a
  Hij die met een in het buitenland gevestigd persoon of lichaam in verbinding treedt met het oogmerk om een zodanig persoon of lichaam tot het verschaffen van steun aan het voorbereiden, bevorderen of teweegbrengen van omwenteling te bewegen, om een zodanig persoon of lichaam in het daartoe opgevatte voornemen te versterken of aan een zodanig persoon of lichaam daarbij hulp toe te zeggen of te verlenen, of om omwenteling voor te bereiden, te bevorderen of teweeg te brengen, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

  http://www.mijnwoordenboek.nl/synoniemen/omwenteling

  Artikel 111
  Opzettelijke belediging van de Koning wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of geldboete van de vierde categorie.

  Artikel 112
  Opzettelijke belediging van de echtgenoot van de Koning, van de vermoedelijke opvolger van de Koning, van diens echtgenoot, of van de Regent, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

  Artikel 131
  • 1. Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, tot enig strafbaar feit of tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag opruit, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of geldboete van de vierde categorie.
  • 2. Indien het strafbare feit waartoe wordt opgeruid een terroristisch misdrijf dan wel een misdrijf ter voorbereiding of vergemakkelijking van een terroristisch misdrijf inhoudt, wordt de gevangenisstraf, gesteld op het in het eerste lid omschreven feit, met een derde verhoogd.
  Artikel 132
  • 1. Hij die een geschrift of afbeelding waarin tot enig strafbaar feit of tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag wordt opgeruid, verspreidt, openlijk tentoonstelt of aanslaat of, om verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen te worden, in voorraad heeft, wordt, indien hij weet of ernstige reden heeft te vermoeden dat in het geschrift of de afbeelding zodanige opruiing voorkomt, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie.
  • 2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die, met gelijke wetenschap of een gelijke reden tot vermoeden, de inhoud van een zodanig geschrift openlijk ten gehore brengt.
  • 3. Indien het strafbare feit waartoe bij geschrift of afbeelding wordt opgeruid een terroristisch misdrijf dan wel een misdrijf ter voorbereiding of vergemakkelijking van een terroristisch misdrijf inhoudt, wordt de gevangenisstraf, gesteld op het in het eerste lid omschreven feit, met een derde verhoogd.

  Bon Vivant [10] reageerde op deze reactie.

 6. Kent iemand het vervolg van die Oostenrijkse Haider? Ze hebben toch miljoenen euro’s op zijn bankrekening gevonden die afkomstig waren van o.a Ghadaffi?

  http://www.nu.nl/buitenland/2304556/kaddafi-gaf-haider-zakken-met-geld.html

  Ben ik nou de enige die hier niks van snapt? Haider was toch tegen allochtonen en vol lof over de nazi’s. En dan is het uitgerekend de moslim Ghadaffi die hem miljoenen geeft om aan de macht te komen?
  Wat is er in hemelsnaam aan de hand hier in Europa?
  Wij weten nog beter waar de mafia zich mee bezighoud dan waar politici zich mee bezighouden. Ik begin ook steeds meer symphatie te voelen voor de mafia eerlijk gezegd!

  Mafia=grootste concurrent van regeringen

  Maar een woord van de mafia is duizend keer meer waard dan een woord van de regeringen. Dat stond laatst in een artikel over de mafia/TNT affaire in Italie. De mafia staat daar bekend als uiterst betrouwbaar.

  ik citeer een stuk uit Elsevier:

  Het is een misverstand dat de ‘ndrangheta altijd met geweld haar doel probeert te bereiken.De leden van de familie Flachi gebruiken geen geweld of bedreigingen. Ze staan bekend als betrouwbaar.Mafiabedrijven zijn in staat sneller en goedkoper te leveren dan hun concurrenten(Daar voeg ik aan toe:concurrenten die compleet uitgeknepen worden door de staat) Als een Calabrees je zijn erewoord geeft, dan houd hij zich daaraan.

  Dit betekend gwoon dat de mafia betrouwbaarder is dan regeringen. Regeringen die zichzelf enorm verrijken, regeringen die landen platbombarderen,regeringen die constant liegen en bedriegen, regeringen die dictators omkopen, etc etc

 7. @Tuup [8]:

  Stoere taal (die wetteksten) die in de praktijk weinig wordt toegepast. In feite is de NL staat een terroristische organisatie die in buitenlanden “omwenteling” nastreeft en opruit. Zie Libie. Stemmen op zo’n staat maakt van de kiezer een mede-terrorist.

 8. Je zult wel een keuze moeten maken, want als hij vandaag communistisch is en morgen fascistisch en overmorgen islamistisch, dan zegt een tegenstander: “Ja, jullie weten het ook niet.”

  Grote machtsblokken vormen een ontwikkeling, die je niet kunt tegenhouden, omdat de stem van Nederland, Zweden of Luxemburg op het wereldtoneel nauwelijks gehoord wordt. Pas een entiteit als de EU kan op gelijke voet met de grote landen als de VS. China, Rusland e.d. meepraten. Steden werden stedenbonden, stedenbonden gewesten, gewesten landen en landen internationale samenwerkingsverbanden. Nu vind ik niet, dat de EU de bananenkromte moet regelen of gloeilampen verbieden, maar spreek eens eindelijk met één stem naar het buitenland.

 9. Ik ben voor alles wat de samenleving als geheel het verst brengt.
  Ik heb geen probleem individueen op te offeren, als dat nodig is.
  MAAR :
  *hierbij vind ik dat altijd 2 regels gehanteerd moeten worden
  -de noden van de velen zijn belangrijker dan de noden van de eenling of engeling
  -elk besluit of agressie aan te doen aan een of enkelen moet aantoonbaar MEER positief gevoel hebben.

  Als je bvb 100 euro “steelt” via belastingen, van burgers, maar bouwd daar een weg van die 10 jaar zal bestaan,
  en de helft van hen dankzij beter transport 40 euro per jaar opleverd, is dat een netto groei.
  wel zal je dan van die 40 euro groei iets moeten afpakken en terugeven aan de helft die niet profiteerd van die weg maar wel meebetaald,
  zodat netto iedereen wint of gelijkspeelt.

  Hetzelfde met andere dingen : als jij een wet invoert, bvb een verkeerswet, zal dit sommigen meer vrijheid geven,
  bvb de voetgangers, en dergelijke.
  maar als de wet bvb een parkeerwet is, waar duizenden zich aan ergeren en in hun vrijheid beroofd zijn,
  maar slechts tientallen een beetje meer vrijheid ervaren, dan is dat een netto verlies, dus wet die moet worden geschrapt.

  Ik denk dus wel collectivistisch, maar door deze voorwaarde ELK besluit dat een overheid wil nemen,
  moet netto positief uitvallen, zal het uiteindelijk goed uitvallen.
  (je zou zelfs kunnen zeggen dat een persoon die zoiets beslist, persoonlijk verantwoordelijk word gesteld,
  indien zijn besluit idd goed uitpakt, prima, maar als het falikant mislukt, mag je zijn bezit ook afpakken.
  Geen politici die dan wegkomen met wanbeleid.

  Ik meen inderdaad dat op dit moment een koers gevaren word in europa en nederland,
  die niet voldoet aan het netto positief resultaat regelement.
  Integendeel veel van wat er word besloten heeft een negatief resultaat.
  Omdat een collecitivist prima is, zolang hij inderdaad het belang van het volk in het hart heeft.
  het probleem is dat de meeste machtige collectivisten, dat belang van het volk niet in het hart hebben.

  Stel je bvb een hitler voor, zo vurig voor ZIJN Duitse volk, maar wees eerlijk maakte hij werkelijk de besluiten die het beste waren voor het volk?
  naar beste kunnen? nee.
  Bvb het aanstellen van een generaalstaf als bevelhebber ipv hem, was rusland wellicht gewonnen,
  maar hitler bang voor een coup daaruit volgend, hield de boel liever in zijn eigen onbekwame klauwen,
  om zijn eigen megolomane idee op te dringen, zonder te onderzoeken, of dat “zijn” duitse volk,
  inderdaad de meeste vrijheid, voorspoed en geluk zou brengen.

  Aangaande het belang voor samenwerkingsverbanden heb ik een ander voorstel :
  Herstel de patchwork blanket, laat elk stadsgewest zijn eigen boel runnen, kleiner dus niet groter.
  Wat je WEL op elkaar afstemt is de valuta, nee geen euro, je spreekt gewoon af je geld in goud te funderen met een vast gewicht voor internationale handel.
  Zoals gebeurde met bvb de hanzesteden, of met de florijn. Elke stad drukte zelf munten, maar het standaardformaat hielp de handel.
  En kwa legers de nederlandse gewesten hadden een verbond : elk had een eigen militia.. een stadsleger.
  Dat in normale tijd ingezet werd voor bvb ME zaken.
  Maar als ergens een dijk doorbrak, of als een van de gewesten werd aangevallen, kon door het samenvoegen van deze militia’s snel een sterk leger op de been gebracht worden.
  De toekomst is dus niet steeds grotere staten, maar dergelijke afspraken tot samenwerking om handel te versoepelen,
  ideeen makkelijker te verspreiden, en de veiligheid naar het buitenland beter te waarborgen.
  Zelfs afspraken als europa werden gemaakt, zo werd de regel dat elke europese multinational die bvb in kruiden en dergelijke handelde
  meer goud moest INPORTEREn dan EXPORTEREN, verder was er geen enkele regel. maar door deze ene regel, die dus een handelsoverschot garandeerde,
  groeide wel de welvaard van alle europese landen.

  ik ken geen ENKEL voorbeeld dat groter beter is dan kleiner. het LIJKT efficienter op papier
  maar groter heeft ALTIJD slechter betekend.
  grotere bedrijven : lijken goedoper, maar de kleine lokale winkels boden stabiliteit, je politiekosten stijgen,
  en waar 90% van geld uitgegeven in een lokale winkel weer terugvloeid in die gemeenschap in de vorm van nieuwe banen, is dat bij een groot concern vaak maar 10 a 15%
  grotere scholen : het lijt efficiencter omgaan met manegments kosten en leermiddelen, in praktijk blijkt het juist MEER te kosten en, je verliest de kwaliteit die kleinschalig onderwijs heeft.
  groter : het werkt NOOIT, kleiner : werkt altijd
  de kleinst werkbare bestuursoptie moet dan ook altijd worden gekozen en NIET de grootste zoals men nu najaagd.

Comments are closed.