Intelligentieverschillen tussen de rassen – deel 3

 Het gemiddelde IQ van Han-Chinezen, Koreanen en Japanners is 105, dat van Europese blanken 100, dat van Centraal-Aziaten en Mongolen op en nabij de 100, Amerikaanse indianen, eskimo’s, Noord-Afrikanen, Turken, Arabieren, Iraniers, Afghanen, Pakistanen, Indiers en de bevolking van Zuid-Oost Azie hebben een IQ varierend van 85 tot 90. Subsaharanen, negers, hebben een gemiddeld IQ van 70. Bosjesmannen en Australische aboriginals hebben een gemiddeld IQ van 60.

De beschaving, de cultuur, de technologische ontwikkeling en de complexiteit van de maatschappij, is deels te verklaren door de intelligentie van degenen die haar vormgeven. Hoewel gemiddelden niet elk individu afzonderlijk representeert zou men kunnen stellen dat in de genenpoel van blanken veel meer aanleg voor intelligentie aanwezig is dan in de genenpoel van negers en dat in de genenpoel van Oost-Aziaten iets meer aanleg is voor intelligentie dan in de genenpoel van blanken.

Dat zich in Europa een beschaving heeft kunnen ontwikkelen die niet onder doet voor de Oost-Aziatische beschaving, en zelfs op bepaalde vlakken superieur is (of superieur is geweest) is ook goed te verklaren door kennis over de genetische aanleg voor intelligentie.

Gemiddeld zijn mannen en vrouwen even intelligent. In de IQ-curve is het patroon bij mannen echter anders dan bij vrouwen. Er zijn naar verhouding meer mannen die afwijken van het gemiddelde IQ. Meer verstandelijke gehandicapte mannen, maar ook meer mannen die uitzonderlijk intelligent zijn, terwijl vrouwen over het algemeen meer neigen naar het gemiddelde. Een soortgelijk verschil bestaat er tussen Oost-Aziaten en Europese blanken.

 

 

 

 

 

 

 

De curve van Oost-Aziaten is vergelijkbaar met die van de vrouwen en de curve van Europese blanken is vergelijkbaar met die van de mannen. Europese blanken hebben gemiddeld een iets lager IQ dan Oost-Aziaten, meer idioten (tegenwoordig moet men dit ernstig cognitief geretardeerde mensen noemen), maar ook meer ‘savants’ uitzonderlijk intelligenten. De these is dat hoog intelligente mensen een beslissende rol spelen in de ontwikkeling van complexe samenlevingen en dat in die zin Europese blanke mannen die zowel verbaal als mathematisch uitzonderlijk intelligent zijn, een combinatie die bij Oost-Aziaten uitzonderlijker is, een sleutelrol spelen. Het zogeheten ‘verbale IQ’ is bij Oost-Aziaten gemiddeld lager dan bij blanke Europeanen.

De verschillen tussen menselijke rassen is deels te verklaren door de klimatologische omstandigheden waar onze voorouders in verkeerden. De voorouders van de huidige blanke Europeanen en Oost-Aziaten vestigden zich in gebieden waarin een wisseling van seizoenen bestond. In de winter was voedsel schaarser en daarom was het van levensbelang te anticiperen op dit magere jaargetijde, het seizoen waarin de levensomstandigheden minder gunstig waren dan in de lente of in de zomer. Men diende vooruit te kijken om te kunnen overleven. Hierdoor daalde de tijdsvoorkeur van de mensen en werd planning op de middellange-en lange termijn van groot belang. Mensen die minder bedreven waren in het plannen maken op langere termijn, om de winter door te kunnen komen, konden zich minder succesvol voortplanten dan de mensen die erg succesvol waren in het overbruggen van de winterperiode. Voor planning en het halen van doelen op langere termijn is intelligentie nodig.

De minder intelligente voorouders van de Oost-Aziaten en de blanke Europeanen kregen door de omstandigheden continue de prikkel om vooruit te kijken en werden gaandeweg intelligenter. De situatie van de voorouders van de huidige subsaharaanse Afrikanen was anders. In de Afrikaanse tropen waren er geen wisselingen van seizoenen en was het gehele jaar veel voedsel beschikbaar. Hierdoor bedienden de voorouders van de thans levende negers zich van een andere overlevingsstrategie dan de voorouders van de Europese blanken en Oost-Aziaten. Om te overleven was anticipatie op verandering van omstandigheden niet van heel groot belang, waardoor de tijdsvoorkeur hoog was. Fysieke kracht was in de Afrikaanse jungle van groter belang dan intelligentie.

Mensen die in het nature-nurture debat geheel aan de zijde van de nurture staan wijzen er wel eens op dat men niet volgens de kennis van de genetica kan verklaren waarom Noord-Amerikaanse zwarten een gemiddeld IQ van 85 hebben, 15 meer dan het gemiddelde IQ van Afrikaanse negers. Dit verschil in gemiddeld IQ kan, meer nog dan het verschil in scholing, worden verklaard doordat Amerikaanse zwarten gemiddeld 25% blank Europees bloed hebben.

Dat het belang van nurture groot, maar niet groter dan nature is blijkt uit de resultaten van onderzoeken naar de cognitieve prestaties van adoptiekinderen. Afrikaanse kinderen, die worden opgevoed door mensen van Europese origine die een bovengemiddeld IQ hebben, leveren weliswaar betere prestaties op cognitief gebied dan hun rasgenoten in Afrika, maar het verschil is niet heel erg groot. Bovendien wordt de cognitieve voorsprong die het geadopteerde kind door toedoen van zijn opvoeding heeft vaak in de loop van zijn leven voor een deel te niet gedaan. Men tendeert naar het gemiddelde IQ dat typisch is voor zijn of haar raciale groep. Iets dergelijks is ook aan de hand met geadopteerde kinderen met een Oost-Aziatische etnische achtergrond.

Het gaat slechts om gemiddelden,”werpen politiek correcten tegen. Maar als we gaan kijken naar het percentage hoogbegaafden, mensen met een IQ van 130 of meer, dan blijkt 2% van de Amerikaanse Europese blanken en de Amerikaanse Oost-Aziaten een dergelijk IQ hebben, maar slechts 1 op de 1.300 Amerikaanse zwarten.* Er zijn verhoudingsgewijs 26 keer meer blanken met een IQ hoger dan 130 dan er Amerikaanse zwarten zijn met een IQ van 130 of meer. Het percentage zwarten in Afrika met een IQ van 130 of meer is nog lager. Een IQ van 140 of meer komt bij minder dan 1% van de Europese blanken en Oost-Aziaten voor, maar is bij zwarten hoogst uitzonderlijk.

Als een neger met een voor negers uitzonderlijk hoog IQ van 130 zou trouwen met een negerin met eveneens een IQ van 130 dan is de kans veel kleiner dat hun nageslacht ook een IQ van 130 zal hebben dan in het geval van twee Europese blanken of twee Oost-Aziaten met een IQ van 130 die zich voortplanten. Dit heeft te maken met de genenpoel. Omdat de Europeanen en de Oost-Aziaten meer voorouders hebben die intelligent waren is de kans op intelligent nageslacht ook groter.

  * The Bell Curve, Intelligence and Class Structure in American Life, door Richard J. Herrnstein
  De eerste afbeelding is een overzicht van de gemiddelde IQ’s van de oorspronkelijke bewoners van de aangegeven landen. De grens van wat oorspronkelijke bewoners zijn is vermoedelijk getrokken bij de tweede helft van de 15de eeuw (en wel tussen 1453 [inname van Constantinopol] en 1492 [ontdekking van Amerika]). 

Oscar

Mei 2011

Naschrift: mochten mensen die in mindere of meerdere mate gevormd zijn door het cultuur-marxisme en die om die reden  discriminatie en racisme de ergste zonden vinden mij voor racist houden dan dienen deze mensen te beseffen dat ik iedereen een plek onder de zon gun en dat intelligentie – hoewel belangrijk – slechts één aspect is. Ik ben tegen elke vorm van met geweld opgelegde discriminatie en racisme en keur daarom nationaal-socialisme, apartheid, door de staat gesubsidieerde anti-discriminatiebureau’s en ‘positieve discriminatie’ geheel en al af. Natuurrechten gelden voor alle mensen, ongeacht ras, geslacht, intelligentie, seksuele voorkeur, leeftijd, levensbeschouwing of fysieke gesteldheid. Dat ik een voorstander ben van het recht om agressieloos racisme en agressieloze discriminatie toe te passen is evenmin omdat ik een racist zou zijn. Ik ben een voorstander van eigendomsrechten en dat houdt in dat mensen zelf mogen bepalen met wie zij om willen gaan en met wie niet, met wie zij zaken willen doen en met wie niet en met wie zij een verbintenis aangaan en met wie niet. 

48 REACTIES

 1. Niet dat ik je artikel niet interessant vindt, maar de kennis is hopeloos achterhaalt.
  Het iq percentage zoals gesteld klopt als een bus. Het heeft alleen niets te maken met ras, maar met ontwikkeling.
  Intelligentie is volgens de laatste studies niet aangeboren en zit dus niet in een “template”.

  Early experiences directly affect how the brain is “wired.”

  At birth, baby’s brain is remarkably unfinished. Most of its 100 billion neurons are not yet connected in networks. Some neurons are programmed for specific functions-breathing and heartbeat, but most are not yet designated for tasks and are waiting for the experiences in the environment to determine their function. Connections are created by the sensory experiences -seeing, smelling, touching, and especially tasting, stimulate the growth of neural connections. Forming and reinforcing these connections are the key tasks of early brain development.

  http://www.multcolib.org/birthtosix/braindev.html

  Liberty 5-3000 [3] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [4] reageerde op deze reactie.
  Nico de Geit [11] reageerde op deze reactie.

 2. “Bosjesmannen en Australische aboriginals hebben een gemiddeld IQ van 60.”

  Langs een Westerse meetlat, ja. Maar veel Europeanen zullen hulpeloos zijn, als ze in de vrije natuur moeten overleven. Ze kunnen niet hun weg vinden op de zon of sterren, geen sporen zoeken, geen onderkomen bouwen voor de nacht, geen lange afstanden lopen (tochtjes van een kilometer worden al met de auto gedaan).

  “De beschaving, de cultuur, de technologische ontwikkeling en de complexiteit van de maatschappij, is deels te verklaren door de intelligentie van degenen die haar vormgeven.”

  Van 1% uitmuntende Westerlingen. De rest is tot niets in staat, zelfs tot dingen, die we als geheel al in de zestiende eeuw beheersen. De meeste Westerlingen hebben geen notie van integraalrekening, sterrenkunde, staatsinrichting, weg- en waterbouw en noem het maar op. De bosjesman ook niet, maar die kan wel onafhankelijk van al onze ‘verworvenheden’ overleven.

  Er staat een leuke normaleverdelingscurve, maar vergeet niet, dat IQ zo gedefinieerd is, dat het eraan voldoet. Wat intelligentie echt is, is moeilijk te definiëren. Het is veel complexer dan lichaamslengte of schoenmaat.

  “Dit verschil in gemiddeld IQ kan, meer nog dan het verschil in scholing, worden verklaard doordat Amerikaanse zwarten gemiddeld 25% blank Europees bloed hebben.”

  Bloed wordt iedere drie maanden opnieuw aangemaakt in het beenmerg; dit is echt allang verlaten Middeleeuwse pseudowetenschap. Een Amerikaanse zwarte heeft zich gewoon aangepast aan de heersende cultuur, dat je met studie een goede positie kunt verwerven en daardoor het gewenste type intelligentie ontwikkeld.

  “Maar heeft elk “ras” er bij de geboorte evenveel?”

  Dat maakt niet uit, want je gebruikt toch maar 20%. Dus bij ieder ras is het meer dan genoeg.

  Bon Vivant [6] reageerde op deze reactie.
  Libertariër [10] reageerde op deze reactie.

 3. @Vilseledd [5]:

  “Je gebruikt toch maar 20%”. Als dat zo is, waar blijven dan al die niet-Europese (Noord Amerika reken ik er gemakshalve even onder) uitvinders en wetenschappers die dingen bedenken die het leven makkelijker en langer maken?

  Overigens ook weinig van die zaken bedacht door ‘intelligentere’ Chinezen.

  Overleven in de rimboe kon men hier vroeger ook. Alleen heeft ‘men’ het op een bepaald moment achter zich kunnen laten om zich op ‘hogere’ zaken te kunnen richten.

  Libertariër [10] reageerde op deze reactie.

 4. “Je gebruikt toch maar 20%”. Als dat zo is, waar blijven dan al die niet-Europese (Noord Amerika reken ik er gemakshalve even onder) uitvinders en wetenschappers die dingen bedenken die het leven makkelijker en langer maken?”

  Je kijkt met een Westerse blik. Je beoordeelt andere volkeren op zaken, die het Westen belangrijk vindt. Een hindoe zou kunnen zeggen: “Waar blijft het ultieme geluk van al die blanken met al hun uitvindingen? Waarom hebben ze nooit tijd? Waarom werken ze nog steeds 40 uur? Waarom laten ze elkaar verhongeren, omdat er een gebrek is aan knisperende papiertjes en metalen schijfjes?”

  “Overigens ook weinig van die zaken bedacht door ‘intelligentere’ Chinezen.”

  De boekdrukkunst, buskruit, papiergeld, staatsinrichting, miljoenensteden, toen de grootste stad bij ons 200.000 inwoners had.

  “Overleven in de rimboe kon men hier vroeger ook. Alleen heeft ‘men’ het op een bepaald moment achter zich kunnen laten om zich op ‘hogere’ zaken te kunnen richten.”

  De meeste Westerlingen kunnen noch overleven in de bossen noch individueel technologische hoogstandjes en zelfs Westerse basiszaken tot stand brengen. De kracht van de Westerse samenleving is dan wel, dat je dat als groep wel kunt, maar een IQ wordt individueel gemeten. Zou je alle zaken, die waardevol zijn in alle culturen steekproefsgewijs meten in een IQ-test, dan haalt de Westerling zeker geen 100.

 5. @Hub Jongen [4]:

  Maar heeft elk “ras” er bij de geboorte evenveel?

  Er zijn onderzoeken gedaan bij een significant aantal baby’s waarbij men met een CAT-scan heeft vast gesteld dat eenieder dezelfde hersentemplate had bij geboorte.
  De eerste jaren zijn cruciaal voor het kind om te weten met welke configuratie het leven door moet worden gegaan.
  Zie het als een insect wat nog geen hard pantser heeft.
  Na deze jaren zijn de hersenen geconfigureerd en is geen aanpassing meer mogelijk.
  Een verstoorde opvoeding zorgt ervoor dat de Amygdala ernstig vervormd raakt en er een groter angstcentrum gecreëerd wordt.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Amygdala

  Kinderen die een gezonde opvoeding hebben doorstaan zijn als volwassenen minder angstig en zullen als gevolg minder vaak naar geweld kijken als conflictresolutie = staat.

 6. dit rapport zegt natuurlijk niets over het individu wat voor je staat maar alles over de persoon die het gebruikt om een individu te labellen.

 7. @reiny [1]:
  Het naschrift is indrukwekkend en duidelijk !
  Inderdaad, het naschrift is verhelderend, dank daarvoor.

  @Vilseledd [5]:
  Ik ondersteep deze opvatting, met een redelijke ervaring in omgang met verschillende rassen en culturen op verschillende plaatsen op de wereld.

  Het artikel spreekt over IQ-test als meetlat voor inteligentie.
  IQ-tests zijn een momentopname van de inteligentie.
  De uitslag kan op een moment dat een briljante gek in een gesticht zit een andere uitkomst geven dan een jaar voordat de briljante gek wordt opgenomen.
  Deze tests zijn een meting hoe aangepast een persoon is in de omgeving voor waar de IQ-test van toepassing is.

  Ook cultuur, levensomstandigheden, educatieniveau en sociale factoren spelen een rol bij de momentopname van een individu bij wie een IQ-test wordt afgeneomen, naast persoonlijke omstandigheden.

  IQ-tests zijn kortom nooit uitgevonden om inteligentie van rassen te meten.

  Zijn er verschillen?
  Ja, algemene verschillen.
  Momenteel verblijf ik op een plaats in Afrika waar heel veel verschillende culteren op een kluitje wonen, waar ook westerse mensen uit verschillende Europese landen langere tijd verblijven.

  Het valt op dat Afrikanen, zelfs zonder noemenswaardige educatie, in pakweg twee weken, een goed woordje Duits, Frans, Italiaans en zelfs Nederlands kunnen spreken.
  De drive om deze talen snel te beheersen is groot.

  In de reacties van het vorige deel van dit artikel noemde iemand lange en korte termijn denken.
  Ook daar merk ik, hoewel algemeen, een verschil.

  Anticiperen op een tegenslag, die mensen in een ontwikkelingsland zonder sociale voorzieningen vaker te voorduren krijgen, is veel efficienter en inventiever dan mensen die murf en lui zijn geworden door de verzorgingsstaat, waar oplossingen niet zelf opgelost hoeven te worden.

  Ligt dat aan ras?
  Nee, wel aan de omstandigheden waarin deze mensen hier leven.
  Je merkt dat zodra de financiele zekerheid groter wordt, de scherpte van personen minder wordt en het lange termijn denken snel wordt toegepast in de behoefte aan toekomstige zekerheid.

  Ook Afrikanen die in de mogelijkheid zijn om te reizen naar andere werelddelen, zijn over het algemeen iets hoger ontwikkeld dan hun rasgenoten.

  Het zou interraciaal ook een rol kunnen spelen, dat door de hoger ontwikkelde westerse maatschappij meer mensen de mogelijkheden hebben om te reizen, hun algemene ontwikkeling hoger is dan de Afrikanen die daarin beperkt zijn en beperkt worden.

  Naar de Native Americans is door westerlingen weinig onderzoek gedaan tijdens het uitroeien van dit ras.
  Toch dachten de westerlingen in die Noord Amerika kolonialiseerde nog steeds dat de aarde plat was terwijl de Native Aricans al lang duidelijk was de aarde rond moest zijn.
  Zelfs de bekende Wigwam, de woningen van Indianen, was rond opgesteld omdat rond de vorm van het universum was.

  @Bon Vivant [6]:
  Wij konden vroeger ook overleven in de rimboe, maar met als voorbeeld Native Americans zouden in de toekomst, zonder kolonialisatie, wellicht hetzelfde of zelfs een hoger niveau hebben bereikt voor ontwikkeling van ‘hogere zaken’.

  Een deel van de huidige algemene verschillen tussen rassen is in de geschiedenis dan naar mijn beeld dan ook ontstaan door de agressieve aard van westerlingen, die de ontwikkeling van andere rassen onderdrukte door kolonialisatie en rassenzuiveringen die daaruit voortvloeiden.
  Daardoor is een scheef beeld ontstaan in de superioriteit van rassen/bevolkingsgroepen.

  Behalve de streekgebonden IQ-test zouden meer test en onderzoek moeten worden gedaan of de verschillen inderdaad liggen aan de rassen van mensen zoals die in bovenstaand artikel als feit worden gesteld.

  Dat kan door behalve de theorische stelling van invloeden door evolutie, onderzoek uit te breiden factoren die verschillen maken tussen rassen die van veel grotere invloed zijn.

  Of daar vraag naar zal zijn in een globaliserende wereld, en helemaal in een vrije libertarische wereld betwijfel ik.

  Tijd speelt ook een rol.
  De Romeinen waren in de geschiedenis dan wel superieur in hun ontwikkeling ten opzichte van de in huiden gekleede Germanen maar die voorsprong is later toch aardig ingelopen.
  Om van de Grieken nog maar te zwijgen 😉

  Libertariër [14] reageerde op deze reactie.
  Oscar [18] reageerde op deze reactie.

 8. @Liberty 5-3000 [2]:

  Als er iets achterhaald is dan zijn het de aannames waarop de ‘multiculturele samenleving’ (MCS) is gebaseerd. Alleen het woord ‘multicultureel’ duidt erop dat er slechts sprake zou zijn van culturele verschillen, aangeleerde verschillen. Dat blijkt een verkeerde aanname.

  Universiteiten (en anderen) gaan tot op de dag van vandaag gewoon door met het onderwijzen van stellingen gebaseerd op deze foute aannames.

  Hitler
  De verkondigers van de foute aannames rond de MCS noemen iedereen die het niet met hen eens is een fascist, neo-nazi, racist, etc. En dat soort lieden nemen hoge plaatsen in bij de overheid. Een gesloten afdeling in een gekkenhuis zou een geschiktere plaats voor hen zijn – ze vormen een gevaar voor zichzelf en anderen.
  Liberty 5-3000 [15] reageerde op deze reactie.

 9. “Het artikel spreekt over IQ-test als meetlat voor inteligentie.IQ-tests zijn een momentopname van de inteligentie.”

  Mijn bezwaar is fundamenteler: het IQ is Westers en bovendien verzonnen aan overheidsinstituten. Dat moet voor de libertariër toch voldoende zijn om het hele concept IQ naar de prullenbak te verwijzen. Het is net als keynesiansime in de economie: het kwantificeren van zaken, die niet te kwantificeren zijn.

  Libertariër [21] reageerde op deze reactie.

 10. Interessante informatie. Ook leuk nurture voorbeeld over kinderadoptie.

  Mijn vraag wel, Karel de Grote heeft ergens in de middel-eeuwen (jaartal kan ik niet vinden) de leerplicht ingevoerd. Ik weet niet hoe effectief dat is geweest, maar ik kan me zo voorstellen dat dit ook een continue prikkel heeft gehad, waardoor op een gegeven moment de kennis bij mensen blijft hangen. Een IQ-test lijkt mij toch vooral een kennis test, ook al wordt dat soms vindingrijkheid genoemd.

  Liberty 5-3000 [16] reageerde op deze reactie.

 11. @Libertariër [10]:

  Een deel van de huidige algemene verschillen tussen rassen is in de geschiedenis dan naar mijn beeld dan ook ontstaan door de agressieve aard van westerlingen, die de ontwikkeling van andere rassen onderdrukte door kolonialisatie en rassenzuiveringen die daaruit voortvloeiden.

  Uit onderstaande kaarten zou je kunnen concluderen dat er een verschil is in ontwikkeling –> verschil in rassen –> verschil in IQ-tests –> verschil in inteligentie tussen rassen door colonialisatie in de geschiedenis.

  De werelddelen die als eerste vrij waren van westerse kolonialisatie, hebben volgen Oscar’s artikel een hogere inteligentieniveau dan landen die later vrij waren van kolonialisatie.

  Grofweg eerst Zuid America, Noord Amerkika, enz enz en als laatste Afrika dat vrij was van kolonialisme.

  Kolonialisatie rond 1800
  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Colonisation_1800.png

  Kolonialisatie rond 1914
  http://en.wikipedia.org/wiki/File:World_1914_empires_colonies_territory.PNG

  Kolonialisatie rond 1945
  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Colonialism_in_1945_updated_legend.png

  Bron: http://en.wikipedia.org/wiki/Colonialism

  Noord Europa was al lang vrij van de Romijnen en waren de agressors, zij zouden volgens eigen maatstaven dus het hoogste inteligente ras vormen.
  De laastste, en volgens Oscar’s artikel de minst inteligente rassen wonen in Afrika en Australie. Delen van de wereld die als laatste vrij waren van westerse overheersing.

 12. @Nico de Geit [11]:

  Als er iets achterhaald is dan zijn het de aannames waarop de ‘multiculturele samenleving’ (MCS) is gebaseerd. Alleen het woord ‘multicultureel’ duidt erop dat er slechts sprake zou zijn van culturele verschillen, aangeleerde verschillen. Dat blijkt een verkeerde aanname.

  Ik praat geen slaventaal. 😉
  Ik zou eerder zeggen dat er verschillen tussen mensen zijn. Dat zijn dan wel aangeleerde, genetische en optische verschillen.
  Intelligentie, met andere woorden je brein optimaal benutten, hoort volgens de laatste stand van zaken in hokje 1. Aangeleerd.

 13. Zo, en dan nu de vraag: wat heeft al die Europese en Aziatische intelligentie aan de wereld toegevoegd?

  Volgens mij is de wereld aardig naar de klo..! Daarom is mijn stelling dat de mens verre van intelligent is. De mens is een misbaksel die zich superieur voelt ten opzichte van dier en aarde. Dieren en Aarde zijn vele malen intelligenter dan de mens.

  Ik ben ervan overtuigd dat de uitvinders van de atoombom een hoge IQ hadden. Maar kan men hun intelligent noemen?
  Hetzelfde zal wel voor politici gelden. Ze zullen waarschijnlijk een hoger IQ dan ik hebben. Maar kunnen we hen intelligent noemen?

  Wijze mensen bestaan wel maar die zijn zeer zeldzaam.

 14. @Libertariër [10]:

  Toch dachten de westerlingen in die Noord Amerika kolonialiseerde nog steeds dat de aarde plat was terwijl de Native Aricans al lang duidelijk was de aarde rond moest zijn.

  Onzin. In de Middeleeuwen werd er in Europa algemeen uitgegaan van een bolvormige aarde. Pas in de tweede helft van de 19de eeuw is de mythe ontstaan dat men in de Middeleeuwen zou geloven aan een platte aarde. Deze mythe is zo hardnekkig omdat de cultuur-marxisten ‘m goed kunnen gebruiken om de westerse wereld als achterlijk voor te stellen. Vaak gaat de ‘in de Middeleeuwen dacht men in Europa dat de aarde plat was’ mythe dan ook gepaard met de mythe van de beschaafde moslims. Een onderdeel van die mythe is dat de thans in de westerse wereld gebruikte cijfers, en de nul, van Arabische oorsprong zouden zijn. Gisteren konden we in het proces tegen de vrijheid van meningsuiting deze mythe nog optekenen uit de mond van de Marokkaanse extreem-linkse politicus Mohammed Rabbae. De cijfers en de nul zijn van Indische oorsprong.

  Ik wil er geen gewoonte van maken veelvuldig te reageren, maar dit wou ik toch even recht zetten. Ik ben anti-westerse onzin, of het nou mythe is of grove overdrijving (wat ook een soort van mythe is) zoals in het geval van de ‘zwarte legende’, spuugzat. Helemaal wanneer geuit door Europeanen, die het laatste restje westerse beschaving dat nog niet vertrapt is door marxisten en hun exotische collaborateurs zouden moeten verdedigen tegen de barbaarse horden in plaats van te janken met de verraderlijke wolven.
  Libertariër [24] reageerde op deze reactie.
  Albert S. [25] reageerde op deze reactie.
  Boer op Klompen [42] reageerde op deze reactie.

 15. “Mijn vraag wel, Karel de Grote heeft ergens in de middel-eeuwen (jaartal kan ik niet vinden) de leerplicht ingevoerd.”

  Leerplicht in de Middeleeuwen? De leerplicht stamt uit de XXe eeuw.

 16. De Nederlandse beschaving is de hoogste, want ze heeft de collectieve arbeidsovereenkomst, het driekwart dwingend recht en het algemeen verbindend en onverbindend verklaren ontwikkeld. De Aboriginals kennen niet eens moderne loonbetaling.

 17. @Vilseledd [12]:

  Mijn bezwaar is fundamenteler: het IQ is Westers en bovendien verzonnen aan overheidsinstituten. Dat moet voor de libertariër toch voldoende zijn om het hele concept IQ naar de prullenbak te verwijzen.

  Ik verwijs het concept niet IQ niet direct naar de prullenbak omdat het door overheidsinstituten verzonnen is.

  Net zoals ik niet de behoefte heb, zoals Oscar, verschillen van mensenrassen, te benoemen omdat het taboe door de overheid gecreerd is.

  IQ-test is inderdaad westers en het artikel is ook geschoeid op westers superioriteisdenken.
  Niet westerse culturen mogen (gelukkig) vaak wel discrimineren en hebben als gevolg geen behoefte om dit met onderzoeken aan te tonen.

 18. @Liberty 5-3000 [16]:
  Vraag 1 in het studie boek kunstmatige intelligentie: wat is intelligentie. Die definitie weet ik overigens niet meer, maar ik zal niet ontkennen dat de vraag mij altijd wel een heeft geintrigeerd.

  Ikzelf maak onderscheid tussen kennis (=erfgoed) en vindingrijkheid (=vaardigheid tot het leggen van relaties). Die kunnen echter weer niet los van elkaar gezien worden.

  De ABC formule is in de wiskunde handig om de nulpunten van een tweedegraads vergelijking te vinden. Degene die dit heeft bedacht was dus vindingrijk. Echter eenmaal uitgevonden, is kennis voor anderen. Zélf die ABC formule aantonen, een oefening op HBO’s en Universiteiten, oefent het individu in zijn individuele vindingrijkheid, hij leert het denkpatroon aan de hand van de oefening. Het kan ook zijn dat iemand een paralelle ontwikkeling doormaakt en zonder kennis tot dezelfde conclusies als een andere komt.

  Simpel gezegd, vindingrijkheid kan geoefend worden met kennis.

  En in die zin lijkt de IQ-test toch ook wel een kennis test. En dan komt het aan op selectie. Laat je in de test een wiskundig patroon zien, of een half uitgeveegd spoor van een roofdier? Wat toont een IQ-test nu eigenlijk aan?

  Terug naar mijn punt; Karel de Grote voerde de leerplicht in de middel-eeuwen. Je mag natuurlijk niet uitvlakken dat nurture ook gevolgen heeft voor nature. Waarschijnlijk is de kunst van bonsaï boompjes daarin ook een prachtig voorbeeld. Evolutie gaat soms veel sneller dan we zouden denken.

 19. “De ABC formule is in de wiskunde handig om de nulpunten van een tweedegraads vergelijking te vinden.”

  Onhandig, want je moet een formule onthouden, die onnodig is. Je kunt altijd kwadraatafsplitsen. De abc-formule is niets anders dan geformaliseerde kwadraatafsplitsing.

 20. @Oscar [18]:
  Ik deel je mening over marxisme en ook dat marxisme op het voortbestaan van de westerse cultuur een zeer slechte invloed heeft gehad.

  Typisch is wel, dat cultuur-marxisme zoals U dat noemt voornamelijk een grote ontwikkeling heeft doorgemaakt en een grote aanhang heeft in de werelddelen waar volgen U de meest inteligente mensen wonen.

  Dat je toegepaste wetenschap verward met cultuur is ook logisch, bedenkende dat er veel cultuur verloren is gegaan sinds de opkomst van socialisme is dat logisch.

  Ik zou je uit willen nodigen om de eigenwaarde van je persoon niet te beperken tot mensen die uit dezelfde culturele achtergrond of ras komen maar op je eigen denken, schrijven, doen en laten.

  Jij en ik hebben beiden niet op de maan gestaan, we hebben beiden niet het cyfer nul uitgevonden, we zijn verschillende individuen met ieder een eigen kijk op onderwerpen.
  Toch zijn we volgens mij beiden echte ariers, geboren en getogen ergens langs de zuidelijke noordzee.

 21. @Oscar [18]: Klopt Oscar, de islamieten hebben nagenoeg alles overgenomen wat hen van pas kwam. Zelf hebben ze nauwelijks tot niets uitgevonden, doch alleen doorgegeven. De islamitische ‘beschaving’ is een controdictio in terminus. Er is nooit en te nimmer een islamitische beschaving geweest. Die mythe is er door de cultuur-relativisten bijgehaald om hun pathologische haat jegens het westen gestalte te doen geven. Zo ook het kalifaat van Cordoba, dat alleen zo lang stand kon houden, dankzij de christenen die onder hun bewind leefden. Averroes is daarvan een pregnant voorbeeld. Goed artikel overigens.

  Libertariër [27] reageerde op deze reactie.

 22. Buitengewoon interessant artikel!
  Graag enige literauuropgave!
  Hugo van Reijen

 23. @Albert S. [25]:

  Klopt Oscar, de islamieten hebben nagenoeg alles overgenomen wat hen van pas kwam.

  Wat is daar mis mee als islamnieten geen bedreigingen doen, geen geweld tegen anderen gebruiken en eigendomsrecht respecteren?

  De islamitische ‘beschaving’ is een controdictio in terminus. Er is nooit en te nimmer een islamitische beschaving geweest.

  In welke islamitische landen bent U geweest om die conclusie te kunnen trekken?

  Wat is ‘beschaving’ volgens U?

  Zelf hebben ze nauwelijks tot niets uitgevonden, doch alleen doorgegeven

  Als dat waar is, wat maakt dat voor verschil?

 24. Het hele probleem is samen te vatten met ‘wat tellen we wel mee, en wat niet’ voor de bepaling van een IQ (en wat het eigenlijk is, IQ).

  De hier besproken maatstaf laat zien wat er in ‘ontwikkelde’ smanlevingen toe doet. Niemand echter weerhoudt andere samenlevingen echter om -desgewenst- andere maatstaven aan te leggen en met een ander IQ-begrip te komen. Eentje bijvoorbeeld waarbij de de Han-Chinezen onderaan bungelen en de Bosjesman fier de eerste plaats bezet.

  Libertariër [30] reageerde op deze reactie.

 25. Zonder het lange artikel te willen becommentarieren hier een artikel van een door mij zeer gewaarde schrijver, Kevin MacDonald. Hij schrijft over de verhouding van libertariers en ethnisch bewustzijn.

  http://www.toqonline.com/blog/libertarianism-and-white-racial-nationalism/

  Ik zie het gebrek aan ethnisch zelfbewustzijn als een van de gevaarlijkste kanten van het libertarisme, dat voor de rest zoveel goede kanten heeft (erkenning van de overheid als een potentieel monster, vrijheid van meningsuiting, anti-Keynes, tering naar de nering zetten, recht op eigendom, nachtwakerstaat).

  Mijn herhaaldelijk alhier geponeerde stelling is dat libertarisme nastreven buiten de ‘eigen kring’ gelijk staat aan het onder het mom van ‘vrijheid’ weggeven van je land aan anderen, die alleen maar uit zijn op jouw materieele welvaart en die niets met libertarisme te schaften hebben, regelrecht maatschappelijke zelfmoord is. Je wordt gewoon vrolijk overgenomen door niet-libertarische groepen, dwz derde wereld gangers. Die ramp zien we dagelijks om ons heen gebeuren.

  Libertarisme past uitstekend bij de eeuwenoude cultuur van vrijheid en individualisme zoals die is gerealiseerd door de Nederlanders. Het is onze culturele verworvenheid. En aangezien we die niet overboord willen kieperen is de boodschap aan met name derde wereld culturen van de Allah-aanbidders: Wij lusten die Allah van U niet, U bent niet welkom, daar is het gat van de deur.

 26. @Caroline [28]:
  Welk probleem?
  Individuen zijn zelf verantwoordelijk voor de mate waarin zij aangepast zijn in de maatschappij waarin zij functioneren.

  Hoe beter men zich aanpast aan de omgeving, hoe succesvoller iemand zal zijn.
  Success in geluk, success in welvaart, success in waar iemand succesvol in wil zijn.

  Als je rassen wilt testen, dan moet de uitslag van toepassing zijn van alle individuen van dat ras.
  Is dat niet zo, dan kun zal je als libertarier de uitslag van tests niet op ras maar op individu af moeten rekenen.

  Ik weet heel zeker dat er negers zijn die inteligenter zijn dan ik.
  Dus volgens mij is een IQ-test alleen van toepassing op individuen en niet op rassen.

  Voor welke rationele reden zou men testen willen doen om verschillen in rassen te kunnen meten.

  Die verschillen zijn er, algemeen genomen, die hebben oorzaken, daar kun je over discuseren maar die verschillen zijn niet bijzonder.
  Verschillen zijn er ook tussen hoger en lager opgeleide mensen.

  Quote van Oscar, reactie 18:
  Helemaal wanneer geuit door Europeanen, die het laatste restje westerse beschaving dat nog niet vertrapt is door marxisten en hun exotische collaborateurs zouden moeten verdedigen tegen de barbaarse horden in plaats van te janken met de verraderlijke wolven.

  Natuurlijk is er een hoog percentage ‘exoten’ die links zijn in Nederland, dat is voor hun de meest gunstige financiele keuze.
  Exoten worden door de overheid financieel positief gediscrimineerd terwijl wij niet mogen discrimineren.
  Kijk je hoe deze exoten in hun eigen land zijn, dan is er geen sprake van dat ze beslist marxist zijn.

  In een vrije samenleving zullen exoten niet meer voorgetrokken worden, zullen ze sneller hun positie innemen in de maatschappij en ook sneller geaccepteerd worden.

  Het is niet de cultuur van exoten die onze cultuur bedreigd, het is de gestolen overheidssteun aan exoten en aan hun cultuur die de westerse cultuur bedreigd.

  Nu kun je beweren dat er een complot gaande is tussen marxisten en exoten.
  Ik zie exoten als slachtoffers van marxisten net als autochtone burgers.

  Probeer in landen onder de Sahara maar eens een spoortje van marxisme te vinden, die is er bijna niet.
  Er zijn wel negatieve gevolgen van marxisme vanuit Europa, maar bij de mensen zelf bijna niet 😉

  Rechtse Rakker [41] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.