. Kijk, hier doe je het allemaal voor!  Samen met Angela op de foto bij een vergadering van de allerhoogste EU-opperhoofden. Dit is toch het “Einde”!! …………….. En om een idee te geven waarover die opperhoofden praten/of besluiten, hier een deel van de verstrekte nota . En Het betreft hier de INLEIDING en het eerste deel over de ECONOMIE. Het totale document bevat ook nog delen over Migratie, Kroatië en Andere Punten. Het vetgedrukte commentaar is er aan toegevoegd. Het complete stuk vindt u hier.

?EUROPESE RAAD Brussel, 24 juni 2011 EUCO 23/11   CO EUR 14 CONCL 4  BEGELEIDENDE NOTA  van: het secretariaat-generaal van de Raad  aan: de delegaties  Betreft: EUROPESE RAAD   23/24 JUNI 2011

CONCLUSIES Voor de delegaties gaan hierbij de conclusies van de Europese Raad (23/24 juni 2011).   De Europese Raad is verheugd dat de laatste hand wordt gelegd aan de uitvoering van het afgelopen maart aangenomen brede maatregelenpakket om Europa terug te voeren naar duurzame, banenscheppende groei en de economische governance te versterken. Juist, alles ideaal.vooral de controle (uit Brussel)versterken.

Hij is in het bijzonder verheugd over het akkoord inzake het toekomstige ESM, de aangepaste EFSF en de aanzienlijke vooruitgang die inzake het pakket wetgevingsvoorstellen over economische governance is bereikt. Hij heeft het eerste Europees semester afgerond, door middel van een collectieve beoordeling van de programma’s van de lidstaten op basis van de evaluatie van de Commissie en een bekrachtigingvan de landenspecifieke aanbevelingen waarmee de lidstaten rekening moeten houden wanneer zijhun begroting en structuurhervormingen ter hand nemen. Hij heeft in dit verband nota genomenvan de belofte van de lidstaten die het Euro Plus-pact hebben onderschreven, in het komendebegrotingsjaar hun verplichtingen met grotere ambitie en precisie na te komen.

De Europese Raadheeft de situatie in de lidstaten met een aanpassingsprogramma geëvalueerd. Geweldig. Is dit ook al in marmer gebeiteld?

Met betrekking tot Griekenland hebben de staatshoofden en regeringsleiders van de eurozone overeenstemming bereikt over de weg vooruit en hebben zij hun ministers van Financiën opgeroepen de werkzaamheden te voltooien zodat begin juli de noodzakelijke besluiten kunnen worden genomen.
Na een uitvoerig debat heeft de Europese Raad richtsnoeren bepaald voor de ontwikkeling van het migratiebeleid van de Unie ten aanzien van het bestuur van het Schengengebied, de controle aan debuitengrenzen, de ontwikkeling van partnerschappen met de zuidelijke buurlanden, en de voltooiingvan het gemeenschappelijk Europees asielstelsel uiterlijk in 2012.

De Europese Raad is overeengekomen dat de toetredingsonderhandelingen met Kroatië eind juni 2011 zouden moeten worden afgesloten, en bevestigt aldus zich sterk te binden aan het uitbreidingsperspectiefvan de Westelijke Balkan. De Europese Raad heeft de ontwikkelingen in de zuidelijke buurlanden besproken en over dit onderwerp een afzonderlijke verklaring aangenomen.

I. ECONOMISCH BELEID

1. Deze bijeenkomst van de Europese Raad vormt de afsluiting van het eerste Europeessemester, dat de gelegenheid heeft geboden tot een collectieve beoordeling in Unieverbandvan de maatregelen die door de lidstaten zijn gepland. Afgaande op deze eerste ervaring is de Europese Raad van oordeel dat het Europees semester een doeltreffende governancemethodekan worden om de besluitvorming op EU- en nationaal niveau op een geïntegreerde, transparante en goed getimede manier te ondersteunen. Juist, de controles vanuit Brussel kunnen zo verder goed ontwikkeld worden. Het gelijktijdig indienen van de stabiliteitsenconvergentieprogramma’s en de nationale hervormingsprogramma’s stelt de Unie in staat de nationale groei- en begrotingsstrategieën samen te evalueren, waardoor zij mogelijkerisico’s, onevenwichtigheden of compromissen kan zien. Zover te overzien zijn we goed op weg om de EU controles en macht te vergroten. Doorgaan!

2. Op basis van de door de Commissie voorgelegde evaluatie heeft de Europese Raad de door de lidstaten gepresenteerde beleidslijnen en maatregelen besproken. Deze vormen een goed uitgangspuntvoor het ondersteunen van het herstel in Europa, voor het aanpakken van de begrotingsproblemen en voor het aansturen van ambitieuzere hervormingen op nationaalniveau. De Europese Raad neemt nota van het vaste voornemen van alle lidstaten alles te doenwat nodig is om het stabiliteits- en groeipact volledig uit te voeren. De lidstaten hebben goede vorderingen gemaakt met het definiëren van maatregelen om de kerndoelen en de doelstellingenvan de Europa 2020-strategie voor banen en duurzame groei te verwezenlijken. Voor sommige doelen liggen zij op schema, voor andere (betreffende werkgelegenheid,energië-efficiëntie, O&O, terugdringing van armoede en tertiair onderwijs) zullen extra maatregelenmoeten worden genomen. Voorrang moet tevens worden gegeven aan het creëren vaneen gezond macro-economisch klimaat, het weer houdbaar maken van begrotingen, het corrigeren van macro-economische onevenwichtigheden en het versterken van de financiëlesector.

3. De Europese Raad bekrachtigt de door de Raad goedgekeurde landenspecifieke aanbevelingenen verzoekt alle lidstaten ze tot uitdrukking te brengen in hun besluiten over debegroting en de structurele hervormingen en de bij deze exercitie aan het licht getreden lacunes weg te werken. Conclusies – 23/24 juni 2011EUCO 23/11 3NL

4. De nationale inspanningen moeten worden ondersteund door optreden op het niveau van de Europese Unie, met name teneinde Europa’s potentieel voor economische groei en hetscheppen van banen volledig te ontsluiten. In dit verband moet het werktempo ter verwezenlijking van de Single Market Act en de Europa 2020-vlaggenschipinitiatieven worden opgevoerd, daarbij de prioriteiten voor ogen houdend die de Raad op 30 mei 2011 heeft bepaald. Met name moet de regeldruk voor het midden- en kleinbedrijf verder worden verminderd, en moeten micro-ondernemingen in de toekomst, waar passend, van bepaaldevoorschriften worden vrijgesteld of althans aan een lichtere regeling worden onderworpen. In dit verband is de Europese Raad ingenomen met de toezegging van de Commissie om heteffect van toekomstige voorschriften op micro-ondernemingen te beoordelen en om het acquisdoor te lichten teneinde de bestaande verplichtingen in kaart te brengen waarvan de microondernemingenkunnen worden vrijgesteld. Hij kwam overeen in zijn bijeenkomst vandecember 2011 op deze punten terug te komen. De Commissie wordt verder verzocht uiterlijkin 2015 een routekaart over de voltooiing van de digitale eengemaakte markt op te stellen.
De Commissie wordt verzocht in oktober 2011 verslag uit te brengen over deze groeibevorderendegebieden zodat er tegen de voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad van2012 vooruitgang zal zijn geboekt.

5. De lidstaten die aan het Euro Plus-pact deelnemen, hebben verplichtingen voorgesteld die intotaal meer dan 100 verschillende maatregelen omvatten1. Deze verplichtingen zijn een eerstegrote stap naar de doelstellingen van het pact en moeten nu op nationaal niveau wordengeïmplementeerd. De staatshoofden en regeringsleiders zullen in december 2011, vóór deaanvang van het volgende Europees semester, op enkele punten in het pact terugkomen.

6. De volgende maal zullen de verplichtingen van de deelnemende lidstaten gekenmerkt moetenzijn door:- een grotere reikwijdte: de verplichtingen moeten meer worden gericht op het al in debeginfase prioriteren van groeibevorderende hervormingen, die de concurrentiepositieversterken, bijvoorbeeld in netwerksectoren en de dienstensector; meer aandacht dientte worden besteed aan versterking van de financiële stabiliteit;- een concretere aanpak: de lidstaten moeten hun verplichtingen voortaan zo specifiek enmeetbaar mogelijk trachten te maken, met details over de wijze en het tijdstip waarop zezullen worden waargemaakt, zodat de vorderingen mettertijd meetbaar worden enbenchmarking met andere lidstaten en met Europa’s strategische partners wordtvergemakkelijkt;1 Doc. EUCO 24/11.Conclusies – 23/24 juni 2011EUCO 23/11 4NL- meer ambitie: de lidstaten moeten aangeven welke toekomstgerichte hervormingsprojecteneen uitvloeisel zijn van het pact en moeten rekening houden met de bestepraktijken;- pragmatische coördinatie van het belastingbeleid: de Commissie en de ministers vanFinanciën van de deelnemende lidstaten wordt verzocht uiterlijk in december 2011verslag uit te brengen over de vooruitgang in de gestructureerde besprekingen inzakehet belastingbeleid, teneinde in het bijzonder te zorgen voor het uitwisselen van goedepraktijken, het voorkomen van schadelijke praktijken, en voorstellen ter bestrijding vanfraude en belastingontduiking. Overeenkomstig het pact heeft de Commissie een voorstelingediend betreffende een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslagvoor de vennootschapsbelasting.

7. De voortgang van de lidstaten bij de opvolging van de landenspecifieke aanbevelingen van deRaad en bij het nakomen van hun verplichtingen in het kader van het pact zal in maart 2012door de Europese Raad worden geëvalueerd aan de hand van de jaarlijkse groeianalyse van deCommissie.

8. De afronding van de Doha-ontwikkelingsronde zou de economische groei aanzienlijk stimulerenen het concurrentievermogen verhogen. De Europese Raad herhaalt het engagement vande EU om het proces van handelsliberalisering en regelgeving te bevorderen ten behoeve vaneen sterker multilateraal stelsel, en haar bereidheid alle onderhandelingsmogelijkheden teonderzoeken om de Doha-ronde af te ronden, inclusief met betrekking tot de prioriteiten vande minst ontwikkelde landen overeenkomstig het Doha-mandaat.Conclusies – 23/24 juni 2011EUCO 23/11 5NL

9. Het afgelopen maart door de Europese Raad aangenomen brede pakket is nu bijna vollediguitgevoerd. Er is overeenstemming bereikt over het Europees stabiliteitsmechanismeverdragen over de wijzigingen aan de EFSF. De lidstaten moeten alle nodige maatregelen nemen omervoor te zorgen dat het ESM-verdrag uiterlijk eind 2012 wordt bekrachtigd en de aangepasteEFSF spoedig in werking treedt. Er is aanzienlijke vooruitgang geboekt inzake het wetgevingspakketter versterking van de economische governance in de EU, en de aannemingervan in eerste lezing is binnen bereik. In de banksector worden stresstests gehouden. Het isvan cruciaal belang dat deze volledig geloofwaardig en transparant zijn, en geheel volgens demethoden en de instructies van de Europese Bankautoriteit worden uitgevoerd, en dat alledeelnemers ervoor zorgen dat het resultaat aan de strengste kwaliteitsnormen voldoet. Allenodige, ten volle met de internationale normen strokende maatregelen moeten snel wordengetroffen op de kwetsbare plekken die door de stresstests aan het licht zijn gebracht.

10. De Europese Raad is ingenomen met de vorderingen die Ierland heeft gemaakt bij de uitvoeringvan zijn hervormingsprogramma, dat goed op schema ligt. Hij is tevens ingenomenmet de krachtige toezegging van de nieuw verkozen Portugese regering dat zij haarprogramma van hervormingen volledig zal uitvoeren. Voortbouwend op de consensus van allepartijen dat hervormingen nodig zijn, zal de strikte uitvoering van die programma’s de houdbaarheidvan de schuldpositie garanderen en bijdragen tot de terugkeer van Ierland enPortugal naar de financiële markten.

11. De staatshoofden en regeringsleiders van de eurozone herhalen dat zij al het nodige zullendoen om de financiële stabiliteit van de eurozone in haar geheel te waarborgen.

12. Het herstel in de eurozone ligt goed op schema en heeft een houdbaar traject van solide groeibereikt. De euro berust op gezonde grondslagen, en wij zijn zeer tevreden met de geleverdeprestaties inzake prijsstabiliteit sinds de invoering van de euro.

Conclusies – 23/24 juni 2011EUCO 23/11 6NL
13. Wat Griekenland betreft, erkent de Europese Raad dat gedurende het afgelopen jaar aanzienlijkevorderingen zijn gemaakt, vooral op het gebied van de begrotingsconsolidatie. Hij juichthet toe dat de Griekse regering krachtig blijft vasthouden aan de uitvoering van het aanpassingsprogramma.

14. De Europese Raad roept de nationale overheden op de nodige aanpassingen vastberadenverder uit te voeren om het land op een houdbaar traject te zetten. In de komende dagen moetmet spoed de laatste hand worden gelegd aan een uitgebreid pakket hervormingsmaatregelenwaarover overeenstemming is bereikt met de Commissie, in samenwerking met de ECB enhet IMF, en moet het Griekse Parlement de cruciale wetten inzake de begrotingsstrategie enprivatisering goedkeuren. Naar aanleiding van het verzoek van de Griekse regering dat is aangekondigddoor de Griekse minister-president zal dit de basis vormen voor de vaststelling vande belangrijkste parameters van een nieuw programma dat de gezamenlijke steun krijgt vanGriekenlands partners in de eurozone en het IMF, in overeenstemming met de huidige praktijken,en tegelijkertijd ook de uitbetaling mogelijk maken om tijdig aan de Griekse financieringsbehoeftenin juli te voldoen.

15. De staatshoofden en regeringsleiders van de eurozone zijn het erover eens dat de nodige bijkomendefinanciering uit openbare én uit particuliere bronnen afkomstig zal zijn. Zij steunende aanpak waartoe de Eurogroep op 20 juni heeft besloten, namelijk dat zal worden gestreefdnaar vrijwillige deelname van de particuliere sector – door de bestaande Griekse schuld na devervaldatum informeel en vrijwillig door te rollen, met een substantiële vermindering van devereiste jaarlijkse financiering in het kader van het programma – en dat een “selective default”zal worden vermeden.

16. De staatshoofden en regeringsleiders van de eurozone roepen de ministers van Financiën opde werkzaamheden in verband met de resterende elementen af te ronden, zodat de nodigebesluiten begin juli kunnen worden genomen.

17. De Europese Raad roept alle politieke partijen in Griekenland op om de hoofddoelstellingenen de belangrijkste beleidsmaatregelen van het programma te steunen, teneinde eenrigoureuze en snelle uitvoering te waarborgen. Gelet op de verwachte duur, de omvang en deaard van de nodige hervormingen in Griekenland is nationale eenheid een absolute voorwaardevoor het welslagen ervan.Conclusies – 23/24 juni 2011EUCO 23/11 7NL

18. De Europese Raad is ingenomen met het voornemen van de Commissie om de synergieëntussen het programma van leningen en middelen uit de fondsen van de EU te versterken. DeEuropese Raad steunt alle inspanningen om de absorptiecapaciteit van Griekenland voormiddelen uit de fondsen van de EU te vergroten, teneinde de groei en de werkgelegenheid testimuleren. Dit kan worden bewerkstelligd door de middelen te heroriënteren naar deverbetering van het concurrentievermogen en het scheppen van banen. De Europese Raad isvoorts ingenomen met het uitgebreide programma voor technische bijstand aan Griekenlanddat door de Commissie, in samenwerking met de lidstaten, is opgesteld, en zegt zijn steun aandit programma toe.

19. De staatshoofden en regeringsleiders zijn zich bewust van de inspanningen die deaanpassingsmaatregelen voor de Griekse burgers met zich zullen meebrengen, en zijn ervan overtuigd dat deze offers onontbeerlijk zijn voor economisch herstel en zullen bijdragen tot detoekomstige stabiliteit en welvaart van het land.

—————————————————–
NASCHRIFT:

Dit hoofdstuk van een officieel verslag, zal u toch  weer meer overtuigd hebben hoe er in de politiek geritseld en gedraaid wordt. En hoe belangrijk het is om daar van af te komen. Maar ook in welk wespennest de maatschappij is verzonken.

Help mee om er uit te komen, en doe dit liefst op een wijze waarop u persoonlijk het minimale aan gevaar loopt.

4 REACTIES

 1. Wat een onzin zoals altijd. Een herhaling van hun gekende doelstellingen, waar ze het altijd hebben over ‘wat’ maar nooit over ‘hoe’. Dat gebeurt namelijk altijd via ‘stealth’. Moesten ze in de teksten letterlijk zeggen dat de belastingen omhoog gaan zou je nogal wat zien.

  Heel die EU is als een circus in je dorp dat maar niet weg wil gaan terwijl ze weten dat ze niet welkom zijn.

  Het is allemaal te gek voor woorden eigenlijk.
  Neem nou het Youtube kanaal van HvR.
  http://www.youtube.com/watch?v=i0y-vMdKLpM
  Zegt ie: “This is the place where you can ask me questions”
  Staat er onder het filmpje: “Adding comments has been disabled for this video.”
  En ze weten wel waarom!

 2. Mooie praatjes vullen geen gaatjes. Dit gaat ten kostte van de portemonnee van de nederlanders, en de multinationals lachen zich een hoedje, steek je hoofd maar in het zand dat wordt een debacle!

 3. Als het werkelijk wordt zoals het daar staat is het vreechelijk
  Dictatoriaal ,J.B.P moet tzt voor een volkstribunaal berecht worden
  Hij heeft er zijn poot onder gezet onder protest van de meerderheid
  Want regeren is voooooruitzien huh

 4. Dit hebbe wij aan ALLE Tweede Kamerleden verstuurt. Geen van de 150 reageerde op het zelf betalen van de komende catastrofe. Dan zou het, zogenaamd, nemen van verantwoording eindelijk eens echt worden uitgevoerd.

  Geacht kamerlid!
  Uit onderzoek blijkt, dat twee derde (!) van de Nederlandse belastingbetalers tegen een verder geld geven aan Griekenland is.
  Dat minister de Jager nu desondanks van de Tweede Kamer een fiat heeft gekregen om Griekenland nog weer méér geld te geven, loopt waarschijnlijk uit op een catastrofe voor de belastingbetalers. Men hoeft geen Einstein te zijn om dat te zien aankomen. Derhalve lijkt het ons niet meer dan redelijk en rechtvaardig, dat de komende financiële catastrofe in verband met Griekenland nu door de leden van de Tweede Kamer persóónlijk wordt terugbetaald …..en niet door de belastingbetalers, die dit duidelijk NIET wensen en er dus ook niet schuldig aan of verantwoordelijk voor zijn.
  Deze keer maar eens niet naar de lobbyist luisteren ( in wiens dienst u als kamerlid NIET staat) maar naar het volk, dat u wél heet te vertegenwoordigen.
  Met vriendelijke groeten,
  G. Tabak-Veldhoen
  en G.W.Tabak

Comments are closed.